THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 9. november 2004 kl. 14:00. Referat for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 9. november 2004 kl. 14:00. Referat for"

Transkript

1 Side 1 af 21 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal udvalg Mødetidspunkt: 9. november 2004, kl. 14:00 Åben sag: 238. Efterretning Åben sag: 239. Jegindø Efterskole under oprettelse Åben sag: 240. Budgetopfølgning - Bevillingsansøgning Åben sag: 241. Takster for Børnepasning Åben sag: 242. Registering af fysiske aktiver - Åbningsbalancen pr. 1. januar 2004 Åben sag: 243. KommuneForsikring Åben sag: 244. Aftalestyring Åben sag: 245. Lønpolitik Åben sag: 246. Midtpunket Thyholms Fitness Center - Virksomhedsordning Åben sag: 247. Midtpunktet Thyholm - Fitness Center Åben sag: 248. Midtpunktet Thyholm - Støttevilkår Åben sag: 249. Høring vedr. vindmøller Åben sag: 250. Lokalplanforslag og kommuneplantillæg for 10 boliger ved Jegindø havn Åben sag: 251. Medarbejdertelefoni Åben sag: 252. Sikkerhedslederfunktionen - Samarbejdsaftale med Struer Kommune Lukket sag: 253. Personalesag - bevillingsansøgning Lukket sag: 254. Personalesag - bevillingsansøgning Lukket sag: 255. Lukket sag

2 Side 2 af 21 Fraværende: 238. Journalnr Ø10 Efterretning (Åben sag) (hv) a. Likviditetsoversigt Likviditetsoversigt for juli kvartal 2004 forelægges til orientering. Den likvide beholdning er opgjort pr. 1. og 15. og sidste dag i hver af månederne juli, august og september. Kassebeholdningen pr udgør kr. hvor beholdningen pr udgjorde kr. Likviditetsopgørelsen opgjort efter kassekreditreglen udgør pr : kr. Pr var beløbet: kr., hvilket svarer til den gennemsnitlige kassebeholdning de sidste 12 måneder. (joh) b. Beretning personligning for Nordvestjysk Skattecenter Thyholm Kommune har modtaget beretning vedr. personligning fra Nordvestjysk Skattecenter for personligning i perioden Beretningen er godkendt af bestyrelsen for skattecenteret på møde den 8. oktober hv Likviditetsoversigt juli 04 - diagram.doc Flgebrev til beretning.doc Beretning Skattecenter.doc Taget til efterretning. Journalnr Jegindø Efterskole under oprettelse (Åben sag) 239.

3 Side 3 af 21 (AB) Kommunalbestyrelsen behandlede sagen den 22. juni 2004 under følgende tekst: I forbindelse med Jegindø Børnehus blev nedlagt ved årsskiftet 03/04 opstod der ønske om afklaring af, hvad bygningerne fremover kunne bruges til. Den 28. januar 2004 blev der afholdt borgermøde på Jegindø Sognegård, hvor der viste sig at være stemning blandt borgerne for at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle fremkomme med forslag til oprettelse af en efterskole. Arbejdsgruppen har holdt fire møder med repræsentanter for fagudvalg og forvaltning. Arbejdsgruppen fremsender nu ansøgning om støtte til etablering af efterskole for normalt begavede unge med læse-skrive og stavevanskeligheder. Der er udfærdiget budgetforslag af revisionsfirmaet Price Waterhouse Coopers for perioden Budgettet tager sit udgangspunkt i en skole med 60 elever og med en belægningsprocent på 70 i første skoleår stigende til 90% over efterfølgende to skoleår. Der opereres med at anlægsbudget på 8, kr. således: Bygninger (skole, sognegård, sportsplads, jordstykke) erhvervet af Thyholm Kommune Ombygning af bestående, alene materialer Ombygning af lejlighed til lærerbolig Køb af villa til forstanderbolig Istandsættelse af forstanderbolig Nybygning elevværelser Etableringsomkostninger, herunder låneomkostninger Inventar, udstyr Samlet investering Det udarbejdede driftsbudget udviser et underskud i år 2005 på kr. (på grund af færre elever), men derefter et overskud i følgende år på hhv kr. og kr. Konkret søger arbejdsgruppen Thyholm Kommune om følgende: Erhvervelse af bygninger, jfr. ovenstående Kontant tilskud Kommunegaranti kr kr kr. Sagen er drøftet på chefgruppemødet den 9. juni 2004, hvor borgmesteren gav udtryk for en positiv holdning overfor ansøgningen, men samtidig bad chefgruppen fremkomme med eventuelle punkter til nærmere overvejelse og/eller undersøgelse. Chefgruppen skal med baggrund heri påpege følgende punkter, der kan give anledning til yderligere undersøgelser: Der bør foreligger en behovsanalyse under en eller anden form. Der er ikke opnået tilsagn fra Kreditforening eller pengeinstitutter. Bør være tilstede inden endelig stillingtagen. Budgetterede udgifter til vedligehold af de nuværende bygninger bør gennemgås meget nøje og vurderes af sagkyndig.

4 Side 4 af 21 Ved etableringen af Lyngs Idrætsefterskole deltog borgmester og kommunaldirektør i arbejdsgruppen og fulgte dermed etableringen ned i mindste detalje. Meget stram tidsplan, som måske ikke er realistisk. Budgettet er tilrettelagt ud fra, at samtlige elever der optages, udløser specialundervisningstilskud fra staten, hvilket måske ikke er realistisk Punkt 3 andre indtægter og tilskud i noter til budgettet bør gennemgås nøje Chefgruppen finder det meget vanskeligt at fremkomme med et seriøst beslutningsgrundlag på baggrund af den korte tidsfrist der har været. Chefgruppen foreslår, at økonomiudvalget forholder sig principielt til sagen og evt. udpeger områder/forhold til yderligere beregning/analyse inden afgørelse, idet der jævnfør ovenstående punktopstilling er mange uafklarede momenter. udvalget har drøftet sagen. Der er i udvalget en meget positiv holdning til arbejdsgruppens initiativ. udvalget er af den opfattelse, at der i projektet endnu er mange uafklarede spørgsmål og forinden endelig stillingtagen til kommunens økonomiske engagement, skal der ske en afklaring af om forudsætningerne for etablering af en efterskole er tilstede, herunder: 1) Elevgrundlag 2) Tilsagn fra andre finansielle kilder 3) Anlægs- og driftsbudget Såfremt ovennævnte forudsætninger er opfyldt, er udvalget i princippet indstillet på et kommunalt engagement som ved etablering af Lyngs Idrætsefterskole. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. udvalgets indstilling godkendt Siden: Er det blevet pålagt forvaltningen at foretage en behovsanalyse, samt vurdering af drifts- og anlægsbudgettet specielt med henblik på de bygningsmæssige faciliteter. Behovsanalyse foretaget af kommunen: Hvad angår behovsanalysen er denne foretaget i samarbejde med formanden for arbejdsgruppen Eigil Strange, der har udpeget de kommuner, hvorfra man forventer fremtidige elevoptag. Det drejer sig om kommuner i Ringkjøbing amt og Viborg amt i alt 18

5 Side 5 af 21 kommuner. Følgende spørgsmål indgår i forespørgslen: 1. Hvor mange børn med læse, stavevanskeligheder har i anbragt på specialefterskole i indeværende år? 2. Er de alle udredt således de udløser statstilskud med specialundervisningstakst? 3. Forventer kommunen selv at etablere et sådant lokalt tilbud efter strukturreformen? 4. Forventer kommunen at antallet af disse efterskoleanbringelser i din kommune vil være stigende/neutral/faldende efter en strukturreform? På spørgsmålene modtog vi følgende svar ( vedhæftede bilag): Ad. 1: Ad. 2: Ad. 3: Ad.4: af svarene fremgår at der i de forespurgte kommuner tilsammen er anbragt 43 elever i målgruppen på specialefterskoler i indeværende år fordelt på 8 kommuner. Resten har enten ingen statistik eller ikke besvaret 3 kommuner siger ja resten svarer ved ikke eller svarer slet ikke. 1 kommune forventer at etablere et tilbud selv efter strukturreformen resten siger enten nej eller ved ikke. 10 kommuner forventer neutralt behov resten ved ikke eller er ikke besvaret. På borgmesterens foranledning har forvaltningen desuden kontaktet Efterskolernes Sekretariat, der oplyser at efterskoler for elever med læse- stavevanskeligheder generelt er efterspurgte og man ud af nuværende skolers beliggenhed kan se en svag dækning i Midtog Vestjylland men sekretariatet kan ikke udtale sig om, hvorvidt det lokale behov er dækket. Det kan endvidere oplyses, at der ved henvendelse til Sjørring Vold Efterskole er oplyst, at skolen, der dækker samme målgruppe, p.t. har 1 ledig plads. Resultatet af ovenstående er meddelt Eigil Strange. Se i øvrigt mail af 4. november 2004 fra Alice Brink, der fremgår af de elektroniske bilag. Der henvises i øvrigt til skrivelsen af fra Bestyrelsen for Jegindø Efterskole, der fremgår af de elektroniske bilag. Bygningsmæssige forhold: Forhold vedrørende anlægs- og driftsbudgettet for så vidt angår det bygningsmæssige kan teknisk afdeling knytte følgende bemærkninger: Jegindø skoles bygningsmasse har generelt set en dårlig standard. Lidt forsømt

6 Side 6 af 21 vedligeholdelse som følge den usikre fremtid for skolen. Den i budgettet afsatte udgift på samlet kr. til ombygning af eksisterende skolebygning og lejlighed må forventes at være realistiske, idet det er oplyst, at kompetente personer har foretaget den vurdering. Udgiften er selvfølgelig beregnet ud fra den bygningsstandard m.v., som Jegindø Efterskole har fastsat. Ligeledes er det afsatte beløb på kr. m2 til nybygning et realistisk og normalt m2 pris. Det afsatte budget til bygningers fremtidige vedligeholdelse på henholdsvis kr. år 2005 og kr. år 2006 samt kr. år 2007 er efter afdelingens vurdering for lavt sat. Såfremt bygningsmassen skal leve op den bygningsstandard, som er målet for kommunens ejendomme, skal der skønsmæssigt afsættes ca. 60 kr. pr. m2 bygningsareal. Men da vi ikke kender Jegindø Efterskoles standard for bygningsvedligeholdelse, må vi forudsætte, at det afsatte beløb være er passende. Inden byggearbejdet må igangsættes, skal der: A. Meddeles tilladelse efter lov om planlægning 35 (landzonetilladelse) B. Meddeles tilladelse efter byggeloven. Kommunen har endnu ikke modtaget ansøgning om byggetilladelse. Når ansøgning om byggetilladelse med nødvendigt tegningsmateriale er modtaget, vil der snarest muligt blive meddelt Zonetilladelse. Denne tilladelse skal i offentlig høring i 4 uger og efterfølgende skal evt. indsigelser i forbindelse med høringen behandles. Når zonetilladelse er endelig på plads, kan der meddeles byggetilladelse jfr. Byggeloven. Denne tilladelse kan kun meddeles med grundejerens samtykke. Finansiering: Der henvises til skrivelse af 29. oktober 2004 fra Bestyrelsen for Jegindø Efterskole, hvoraf finansiering fremgår således: Nykredit Hvidbjerg Bank Thyholm Sparekasse Sparekassen Thy kr kr kr kr. Ved henvendelse til bestyrelsesmedlem Lilly Nielsen er det oplyst, at kommunegarantien er en forudsætning for ovennævnte finansiering i Hvidbjerg Bank. Thyholm Kommune kan ikke indenfor lånerammen yde en kommunegaranti på kr., hvorfor Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal ansøges om tilladelse hertil. Anlægs- og driftsbudget:

7 Side 7 af 21 Der henvises til PricewaterhouseCoopers udarbejdede budgetter for regnskabsåret for Jegindø Efterskole, idet der ikke i administrationen er faglige forudsætninger for at vurdere ovennævnte. Anlægs- og driftsbudget fremgår af de elektroniske bilag. : udvalgets stillingtagen til ansøgningen udbedes. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. Indhen BV-BS samlet oversigt, behov.doc Jegind Efterskole.pdf Brev fra Karsten Thomsen.pdf Brev fra John Christensen.pdf udvalget havde inviteret repræsentanter fra Efterskolebestyrelsen og Niels Villadsen og Lilly Nielsen mødte frem. udvalget anbefaler overfor kommunalbestyrelsen at ansøgningen imødekommes. Følgende skal undersøges/ gennemføres: -Salg af skolen uden offentligt udbud. - Dispensation for låneramme. - Fremskyndelse af Teknisk Udvalgs møde for behandling af byggesag Journalnr Ø Budgetopfølgning - Bevillingsansøgning (Åben sag) (MH) Der er foretaget budgetopfølgning pr , hvilket resultat kan ses af vedhæftede bilag. For Teknisk Udvalgs område udviser budgetopfølgningen følgende: Trafik og infrastruktur drift Social- og sundhedsvæsen drift (integration og arbejdsmarkedsforanstaltninger) Jordforsyning drift Samlet budgetopfølgning kr. 0 kr. 0 kr kr. For Kultur- og Socialudvalgets område udviser budgetopfølgningen følgende:

8 Side 8 af 21 Undervisning og kultur drift Social- og sundhedsvæsen drift Samlet budgetopfølgning For udvalgets område udviser budgetopfølgningen følgende: Skatter Generelle tilskud Administration drift Renter Afdrag på lån Samlet budgetopfølgning kr kr kr. 0 kr kr kr kr kr kr. Totalt en mindreudgift på kr Jævnfør ovenfor. Chefgruppen foreslår, at mindreudgiften tilføres kassebeholdningen. Teknisk Udvalg tog budgetopfølgningen til efterretning og Chefgruppens forslag indstilles til godkendelse. Kultur- og Socialudvalget indstillede Chefgruppens forslag til godkendelse. Sagen afgøres af kommunalbestyrelsen. Kopi af ak Politiker konomisk hovedoversigt pr. 1. oktober 2004.xls udvalget anbefaler fagudvalgenes indstilling til godkendelse. Takster for Børnepasning (Åben sag) (MH) udvalget besluttede den følgende i forbindelse med behandlingen af budgettet for 2005: udvalget oversender sagen til kommunalbestyrelsen med anbefaling af en budgetvedtagelse på baggrund af statsgaranti. En uændret kommunal skatteprocent og grundskyldspromille og en godkendelse af de foreslåede takster, dog således at Kultur- og Socialudvalget udmønter de konkrete institutionstakster på den enkelte institution, men med et samlet resultat, der overholder rammen. 241.

9 Side 9 af 21 Med baggrund i ovenstående og efter en drøftelse med udvalgsformanden er der udarbejdet 3 forslag til ændrede takster: Forslag 1: En halvdagsplads i Solsikken/Dyrefryd og Evigglad ændres fra nøjagtigt det halve til lidt mere end det halve. Klub 3., 4. og 5. kl. halvdags fastholdes på 2004-niveau, og en tilsvarende samlet stigning lægges på almindelige SFO-pladser. Forslag 2: En halvdagsplads i Solsikken/Dyrefryd og Evigglad ændres fra nøjagtigt det halve til lidt mere end det halve. Klub 3., 4. og 5. kl. halvdags pålægges kun halvdelen af den normale stigning, og en tilsvarende samlet stigning lægges på almindelige SFO-pladser. Forslag 3: En halvdagsplads i Solsikken/Dyrefryd og Evigglad ændres fra nøjagtigt det halve til lidt mere end det halve. Klub 3., 4. og 5. kl. halvdags og heldags pålægges kun halvdelen af den normale stigning, og en tilsvarende samlet stigning lægges på almindelige SFOpladser. Ingen Udvalgets stillingtagen udbedes. Kultur- og Socialudvalget besluttede at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen, at forslag 3 godkendes. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. MH Forldrebetaling - Simulering TAKSTER 2005.xls udvalget anbefaler fagudvalgets indstilling til godkendelse Registering af fysiske aktiver - Åbningsbalancen pr. 1. januar 2004 (Åben sag) (bj) Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i skrivelse af 2. juli 2003 orienteret om ændringer i budget- og regnskabssystemet for kommuner og amtskommuner i forbindelse med etableringen af en åbningsbalance for materielle aktiver, pensionsforpligtelser og leasinggæld fra regnskab Hidtil har det kommunale årsregnskab været aflagt på grundlag af det udgiftsbaserede system, det vil sige at anskaffelsesudgifter for bygninger m.v. er udgiftsført 100% i

10 Side 10 af 21 anskaffelsesåret, ligesom statusbalancen alene har omfattet finansielle aktiver som likviditet og tilgodehavender. Fra og med regnskabsåret 2004 skal statusbalancen således også omfatte materielle anlægsaktiver som bygninger, maskiner m.v. Samtidig skal regnskabet suppleres med omkostningsregnskaber for ældreområdet samt spildevand og renovation. Omkostningsregnskaber indebærer blandt andet, at anskaffelsesudgifter til bygninger m.v. ikke afskrives 100% i anskaffelsesåret, men afskrives over levetiden. Årsregnskabet for 2004 skal således omfatte følgende: Resultatopgørelse (udgiftsbaseret som hidtil) Statusbalance omfattende såvel materielle (for hele kommunens område) som finansielle aktiver Omkostningsregnskaber for ældreområdet, spildevand og renovation (bogføring af afskrivninger) Omlægning til det nye regnskabssystem indebærer, at der skal udarbejdes en åbningsbalance pr. 1. januar 2004, omfattende materielle anlægsaktiver som grunde, bygninger, maskiner, biler og inventar. Hvorved der skal ske en værdiansættelse af de enkelte aktiver, som optages i åbningsbalancen. På denne baggrund forelægges vedhæftede Forretningsgang vedrørende måling og værdiansættelse af aktiver. Forretningsgangen er blevet til ved et samarbejde med Trehøje og Aaskov kommuner. Udarbejdelse af åbningsbalancen forsøges gennemført så enkelt og rationelt som muligt. Hovedprincippet i den anvendte regnskabspraksis er, at aktiver værdiansættes til faktisk anskaffelsespris. For aktiver anskaffet før fastsættes værdien ud fra genanskaffelsespriser tilbagediskonteret til anskaffelsestidspunktet. Maskiner, biler og inventargenstande medtages kun, såfremt anskaffelsesprisen overstiger kr. Optagelser af maskiner m.v. i åbningsbalancen forventes således at have en meget begrænset omfang. Forretningsgangen er forelagt Kommunernes Revision. Bemærkningerne fremgår af de elektroniske bilag. Forretningsgangen vil blive tilrettet i overensstemmelse med Kommunernes Revisions bemærkninger af 4. november Ingen Forvaltningen foreslår, at Forretningsgang vedrørende måling og værdiansættelse af aktiver godkendes, hvorefter statusbalancen forventes udarbejdet med udgangen af november måned Sagen afgøres af udvalget. hv Forretningsgang mling og vrdiansttelse af aktiver nov doc bj Mail fra KR Bemrkninger til Forretningsgang mling og vrdiansttelse af aktiver.msg

11 Side 11 af 21 Godkendt KommuneForsikring (Åben sag) (bj) Vi har modtaget tilbud fra KommuneForsikring vedr. forlængelse af den indgåede forsikringsaftale der udløber den 31. december KommuneForsikring har tilbudt en forlængelse af Thyholm Kommunes forsikringer frem til til uændret præmie, bortset fra den årlige indeksregulering. Ingen, idet indeksreguleringen er indregnet i budgettet. Forvaltningen foreslår, at forsikringsaftalen forlænges frem til udgangen af 2005 således, at det videre forløb omkring forsikringsudbud, udbudsvilkår med mere afklares i første halvdel af 2005 i tilknytning til de igangværende strukturforhandlinger med Struer Kommune. Sagen afgøres af udvalget. kommuneforsikring.pdf Godkendt. Aftalestyring (Åben sag) 244. (AB) Der foreligger nu forslag til ydelsesbeskrivelser på ældre-, skole- og børnepasningsområdet. Materialet har været sendt i høring og der foreligger høringssvar. Styregruppen har behandlet ydelsesbeskrivelser med høringssvar og indstiller materialet til godkendelse. Afdelingen foreslår, at Styregruppens indstilling godkendes. Chefgruppen anbefaler godkendelse af ydelsesbeskrivelserne. Kultur- og Socialudvalget godkendte chefgruppens.

12 Side 12 af 21 Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Lnsumsstyring.doc Selvforvaltning.doc lme tilrettet aftalestyring ldreomrdet.doc lme tilrettet aftalestyring Thyholm Skole.doc lme tilrettet aftalestyring Thyholm Brnehus.doc udvalget anbefaler fagudvalgets indstilling. Lønpolitik (Åben sag) 245. (cb) Aase Pedersen har fremsendt forslag til revision af lønpolitik der er vedhæftet. Den reviderede lønpolitik bør være i overensstemmelse med aftalekonceptet. Den reviderede lønpolitik blev godkendt på chefmødet den og går derefter direkte til HSU. Chefgruppens beslutning: Den reviderede lønpolitik bør være i overensstemmelse med aftalekonceptet. Den reviderede lønpolitik godkendes og går direkte til HSU. HSU beslutning: Der er fra medarbejdersiden givet udtryk for uvilje mod Ny Løn generelt, men man har taget det fremsendte forslag til revideret lønpolitik til efterretning. : Forvaltningen foreslår, at revideret lønpolitik godkendes. Sagen afgøres af udvalget. aap forslag til ndret lnpolitik.doc Sagen sendes tilbage til fornyet behandling i chefgruppe og SU-system. 246.

13 Side 13 af 21 Midtpunket Thyholms Fitness Center - Virksomhedsordning (Åben sag) (bj) Der er mulighed for at etablere en virksomhedsordning for brug af Fitness Centret i Midtpunktet Thyholm. I hele organisationen er ansat ca. 350 medarbejdere. Erfaringer andre steder fra viser, at ca. 25% af medarbejderne vil benytte sig af tilbuddet, svarende til 88 personer. HSU anbefaler, at der etableres en virksomhedsordning og har sagen på dagsorden til mødet den 11. november Der foreligger et tilbud fra Midtpunktet Thyholm om etablering af en virksomhedsordning med følgende priser: 6 mdr. 850 kr. (15% rabat ) 12 mdr kr. (20% rabat) Såfremt nogle ønsker at prøve træningen i en kortere periode, inden de tegner et langt medlemskab, tilbydes 2 mdr.s træning for 250 kr. (normalt 400 kr.). Dette tilbud kan benyttes én gang pr. person. Ved følgende forudsætning: 88 medarbejdere tegner et 12 mdr.s abonnement på kr. med 50% tilskud betalt af arbejdspladsen Thyholm Kommune Udgør udgiften for Thyholm Kommune: kr. årligt Der er en forventning om, at der generelt vil ske et fald i sygdomsfraværet med deraf mindre udgifter til vikarer. Det er endvidere et fint personalegode og deraf en højnelse af arbejdsmiljøet. Finansieringsmuligheder: På mødet den 25. maj 2004 bevilgede Kommunalbestyrelsen kr. fra udviklingspuljen i 2004 til finansiering af en plejehjemsplads i en anden kommune, hvilket ikke er iværksat på nuværende tidspunkt. Ved godkendelse af principper for Centerrådets betaling af bygningsmæssige ændringer på kr. årligt (i 5 år) kan oplyses, at denne indtægt ikke er budgetlagt i 2005 og overslagsårene. De enkelte områder betaler en del af udgiften. udvalget anmodes om stillingtagen til følgende: 1. om Thyholm Kommune vil etablere en virksomhedsordning med Midtpunktet Thyholms Fitness Center, 2. hvis ja, hvilket tilskud skal medarbejderne have 3. samt finansieringen af udgiften. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. udvalget indtiller: ad. 1. at der etableres en virksomhedsordning med Midtpunket Thyholms Fitness Center

14 Side 14 af 21 ad. 2. at der ydes et tilskud på max kr. pr. år for alle kommunens ansatte med følgende tilskud: a) et tilskud på 300 kr. ved 6 mdr. abonnement b) et tilskud på 520 kr. ved 12 mdr. abonnement ad. 3. at der bevilges kr, der finansieres med ovennævnte kr. samt kr. fra udviklingspuljen. Restbeløbet på kr. finansieres af de budgetansvarlige Midtpunktet Thyholm - Fitness Center (Åben sag) (bj) Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 22. juni 2004 etablering af Fitness Center i tilknytning til Midtpunktet Thyholm. Der blev givet en anlægsbevilling på kr. til de bygningsmæssige ændringer samt en godkendelse af, at inventaranskaffelser leases. Centerrådet skal afholde udgifterne til etablering af Fitness Centret. Styregruppen har udarbejdet principper for Centerrådets betaling af udgifterne, der er godkendt af Centerrådet på mødet den 1. november Principperne fremgår af de elektroniske bilag. Konsekvenser af de beskrevne principper: Anlægsbevillingen på kr. tilbagebetales over 5 år Merudgiften til de bygningsmæssige ændringer indbetales pr Leasingudgiften til inventar betales over en 5 årige periode. Styregruppen indstiller til udvalgets godkendelse, at ovenstående principper godkendes ved en forhøjelse af Centerrådets månedlige husleje. Sagen afgøres af udvalget. bj Fitness Center - Principper for Centerrdets betaling.pdf Godkendt. Midtpunktet Thyholm - Støttevilkår (Åben sag) (bj) Advokat Carsten Bo Nielsen har udarbejdet vedhæftede Støttevilkår for modtagere af støtte til drift af Midtpunktet Thyholm. 248.

15 Side 15 af 21 I Støttevilkårene er indarbejdet krav om udarbejdelse af ydelsesbeskrivelser og rammebevilling på ejendommens driftsudgifter efter samme model som indeholdt i aftalestyring. Budget 2005 for Midtpunktet Thyholm fremgår af vedhæftede bilag, hvoraf er lavet udspil til rammebevillingsaftale, udover det, der er anført i støttevilkårene. Det skal bemærkes, at ved fastsættelse af budgetbeløbene for 2005 er der foretaget en del skøn, hvorfor der skal ske en nærmere budgetopfølgning efter regnskabsåret Centerrådet har fra 1. september 2004 modtaget et månedlig a conto støttebeløb. Styregruppen anmoder om en bemyndigelse til inden for budgettets rammer for 2004 at afklarer økonomien med Centerrådet for perioden 1. september 31. december Støttevilkårene og budget 2005 har været fremsendt til udtalelse ved Centerrådet. Høringssvaret fremgår af de elektroniske bilag, Støttevilkårene er herudover godkendt af Kommunernes Revision. Ingen Styregruppen indstiller følgende til udvalgets godkendelse: 1. Støttevilkår for modtagere af støtte til drift af Midtpunktet Thyholm. 2. Bevilling for 2005 indeholdt rammebevillingsaftale samt at huslejebetalingen sker månedsvis forud. 3. Styregruppen bemyndiges til at afklare økonomien i 2004 med Centerrådet indenfor budgettets rammer. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. bj Budget Driftsudgifter.DOC bj Mail fra Oluf Vestergaard Stttevilkr.msg bj Stttevilkr Endelige.DOC udvalget anbefaler styregruppens indstilling. Høring vedr. vindmøller (Åben sag) 249. (lme) I perioden fra d. 29. maj til d. 12 juli 2004, har Amtsrådet sendt en række interesseområder for vindmøller til debat. I denne forbindelse har amtet opfordret borgere, industri, kommuner og andre til at kommentere de foreslåede områder, og give deres bud på alternative vindmølleområder. Amtet har modtaget i alt 74 kommentarer til debatoplægget.

16 Side 16 af Forslag til Tillæg nr. 48 : Ringkjøbing Amt har nu gennemgået og vurderet samtlige forslag til nye storvindmølleområder under 1. høring og peger i Tillæg nr. 48 til Regionplanen 2001 på i alt 23 interesseområder for vindmøller. Tillæg nr. 48 til Regionplan 2001 vil ved godkendelse erstatte regionplanens afsnit 5.3 og er fremlagt til 2. offentlige høring nu. For Thyholm drejer det sig kun om område nr. 11 ved Grønholme/Hindsels. 2. Torp-Møllerne: I Torp står der 3 stk. eksisterende vindmøller på 70 meters højde. På baggrund af nye oplysninger for området i Torp fra Ringkøbing Amt den skal der under alle omstændigheder laves et særskilt og specifikt regionplantillæg, lokalplantillæg og vvm-redegørelse, hvis møllerne skal øges over de 80 meter. For møller under 80 meter kræves der ikke et regionplantillæg og ikke et lokalplantillæg. Det har ikke noget med amtet at gøre, da det opfattes som mindre ændringer i en lokalplan, fx at ændre højden fra 70 til 80 meter. Dette kan kommunalbestyrelsen således selv bestemme. Under reference til tidligere sendte brev til Ringkøbing Amt den 23. september 2004, hvor kommunalbestyrelsen har anbefalet meter som max højde for møllerne i Torp, skal kommunalbestyrelsen således selv træffe afgørelse om ændringer op til 80 meter og amtet efter vvm-redegørelse med mere træffe afgørelse over 80 meter. Det vil sige at området ved Torp ikke er/skal medtages i Tillæg for Regionplan. Forslag til regionplantillæg nr. 48 fremlægges til offentlig høring i 8 uger fra lørdag, den 9. oktober 2004 til mandag, den 6. december 2004 i henhold til planlovens 22 om indkaldelse af forslag og ideer i relation til planlægningsarbejdet. 1. Forslag til Tillæg nr. 48 : Forvaltningen foreslår at Forslag til Tillæg nr. 48 til Regionplan 2001, september 2004, accepteres i den nuværende udgave med område nr.11 ved Hindsels i Thyholm som eneste nyt vindmølleområde til opstilling af nye stormøller med en maksimalhøjde på op til 100 m (kræver ikke lys). 2. Torp-Møllerne: udvalgets stillingtagen til spørgsmålet udbedes. Sagen afgøres af udvalget. F_48_Vindmller%20Ringamt.pdf udvalget anbefaler forslag til tillæg nr. 48 som den foreligger. Endvidere har man drøftet møllerne ved Torp. Der er nu mulighed for at kommunen giver tilladelse til en totalhøjde på 80 meter. Såfremt der skal ske en yderligere forøgelse af højden ud over de 80 meter, er kompetencen henlagt til amtet og der skal laves tillæg til regionplanen, herunder VVM redegørelse mv. Teknisk Chef anmodes om at vejlede mølleejerne på skrift. 250.

17 Side 17 af 21 Journalnr P16 Lokalplanforslag og kommuneplantillæg for 10 boliger ved Jegindø havn (Åben sag) (JOH) I samarbejde med Jegindø havn, Ole Frandsen, Bønderup og teknisk afdeling har NIRAS Konsulenterne udarbejdet forslag til lokalplan nr. 2.7 med tilknyttet kommuneplantillæg nr. 6 for Jegindø havn. Lokalplanen muliggør bl.a. opførelse af 10 boliger. Lokalplan nr. 2.7 ophæver lokalplan nr. 2.3 for Jegindø havn. Forslaget er udarbejdet ud fra de retningslinier og principper, som fremgår af miljøministeriets arbejdsnotat af juni 2003 vedr. fremtidig udvikling i kystnære kommuner. Udvalgets stillingtagen til lokalplanforslag og kommuneplantillæg ønskes. Afdelingen foreslår, at lokalplan nr. 2.7 og kommuneplantillæg nr.6 indstilles til godkendelse. Teknisk Udvalg godkendte afdelingens forslag. Sagen afgøres af kommunalbestyrelsen. Administrationskort.pdf Illustrationsplanny.pdf Lokalplan pdf Matrikelkort.pdf udvalget anbefaler fagudvalgets indstilling. Medarbejdertelefoni (Åben sag) (bhb) Der er modtaget tilbud fra Sonofon vedr. videreførelse medarbejderordningen på mobiltelefoni Der skal indhentes nyt tilbud vedrørende hvilke telefoner, der kan sælges i november 2004.

18 Side 18 af 21 Forslag 1: De eksisterende og kommende numre under ordningen underlægges kommunens nye opdaterede aftaler. Fakturering på denne ordning vil ske via kommunen. Brugerne tilmelder sig efter modtagelse af 1. faktura Betalings Service og vil fremover modtage fakturaen via Betalings Service oversigten. Se priserne på vedhæftede bilag. Forslag 2: Der laves en selvstændig 12 måneders aftale til ordningen. Der kan fortsat faktureres direkte til brugeren. Se priserne på vedhæftede bilag. Birgitte Haarhøj Berg foreslår forslag 1 - billigere, men mere arbejdstid for den ansvarlige. Forslag 2 kræver mindre arbejdstid, men er også dyrere. Forpligtelsen overfor Sonofon er den samme, men dette honoreres med billigere telefoni for medarbejderne. Der er tilmeldt 33 personer i den gamle ordning. 2 personer er fraflyttet i perioden på 1½ år hvor ordningen har været i kraft. Der er ved en rundspørge denne gang indkommet 15 forhåndstilmeldinger. Forventet tidsforbrug: Modtagelse og videresendelse af tilmelding Udsendelse af 1. regning til medarbejder Udsendelse af 1. regning til medarbejder Månedlig kontrol af fratrådte medarbejdere: (Der modtages besked fra institutionerne, når en medarbejder fratræder. Standardbrev til Sonofon om fratrædelsen udfærdiges pr. fratrådte medarbejder) ca minutter ca minutter ca minutter ca. 10 minutter Ifølge telefonisk oplysning hæfter Thyholm Kommune for regningen vedr. de tilmeldte. Kommunaldirektøren anbefaler, at forslaget godkendes, såfremt administrationen af ordningen tager de max. 30 minutter månedlig som estimeret : Chefgruppen anbefaler at forslaget tiltrædes. Sagen afgøres af udvalget. Forslag 1.pdf Forslag 2.pdf Godkendt Sikkerhedslederfunktionen - Samarbejdsaftale med Struer Kommune (Åben sag) (bj)

19 Side 19 af 21 Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. august 2004 en Samarbejdsaftale på personaleområdet med Struer Kommune. Under personaleområdet i Struer er endvidere placeret sikkerhedslederfunktionen, hvor der er ansat en fuldtidsperson. Der er modtaget et tilbud fra Struer Kommune på at varetage sikkerhedslederfunktionen i Thyholm Kommune. Tilbuddet omfatter følgende: 4 årlige møder i Sikkerhedsudvalget 2 årlige møder med Sikkerhedsgrupperne Sagsbehandling af arbejdsskader Generel rådgivning, administration og faglig ajourføring. Udgiften udgør kr. pr. år. Ved indgåelse af samarbejdsaftale på sikkerhedslederfunktionen er den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, som Struer Kommune varetager, endvidere gratis. 1 uddannelsesforløb koster kr. Der er p.t. 4 personer i gang med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Forvaltningen foreslår, at der etableres en samarbejdsaftale på sikkerhedslederfunktionen med Struer Kommune samt at udgiften på kr. årligt finansieres af administrationens ramme. Sagen afgøres af udvalget. Godkendt. Personalesag - bevillingsansøgning (Lukket sag) 253. Personalesag - bevillingsansøgning (Lukket sag)

20 Side 20 af 21 Lukket sag (Lukket sag)

21 Side 21 af 21 udvalg John Christoffersen Martin Jensby Hans Østergaard Karen Marie Sørensen Peter Gade

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 16. november 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 16. november 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 15 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 16. november 2004, kl. 18:00 Åben sag: 243. Efterretning Åben sag: 244. Jegindø Efterskole under oprettelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Mødested: Mødetidspunkt: 7. februar 2006, kl. 12:00

Mødested: Mødetidspunkt: 7. februar 2006, kl. 12:00 Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Økonomiudvalg Mødested: Mødelokalet 1. sal Mødetidspunkt: 7. februar 2006, kl. 12:00 OBS - bemærk det ændrede mødetidspunkt. Åben sag: 379. Efterretning Åben sag:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 5. oktober 2004 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 5. oktober 2004 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal udvalg Mødetidspunkt: 5. oktober 2004, kl. 14:00 Åben sag: 230. Budget 2005 og overslagsår - 2. behandling Åben sag: 231. Kirkeskat

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 22. november 2005, kl. 18:00 Åben sag: 350. Efterretning Åben sag: 351. Mødekalender 2006 Åben sag: 352.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, mandag den 2. februar 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, mandag den 2. februar 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 2. februar 2004, kl. 13:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Tema

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, mandag den 31. januar 2005 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, mandag den 31. januar 2005 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal udvalg Mødetidspunkt: 31. januar 2005, kl. 13:00 Åben sag: 274. Efterretning Åben sag: 275. Tidsplan for regnskabsafslutning 2004 Åben

Læs mere

Mødested: Mødetidspunkt: 27. januar 2004, kl. 13:00

Mødested: Mødetidspunkt: 27. januar 2004, kl. 13:00 Side 1 af 8 THYHOLM KOMMUNE Referat for Kultur- og Socialudvalg Mødested: Mødelokalet i kælderen Mødetidspunkt: 27. januar 2004, kl. 13:00 Kl. 13.00 fællesmøde mellem Kultur- og Socialudvalget samt Tekniskudvalg,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 29. august 2006 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 29. august 2006 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 29. august 2006, kl. 18:00 Åben sag: 419. Status på sammenlægningen med Struer Åben sag: 420. Revisionsberetning

Læs mere

Mødested: Mødelokalet 1. sal. Mødetidspunkt: 7. marts 2006, kl. 14:00

Mødested: Mødelokalet 1. sal. Mødetidspunkt: 7. marts 2006, kl. 14:00 , tirsdag den 7. marts 2006 kl. 14:00 Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Mødetidspunkt: 7. marts 2006, kl. 14:00 Åben sag: 385. 10 boliger ved Jegindø Havn - Kloakering

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 23. august 2005 kl. 15:30. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 23. august 2005 kl. 15:30. Referat for Side 1 af 5 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 23. august 2005, kl. 15:30 Konsulent Torben Rune deltager fra kl. 15.30. Åben sag: 339. Etablering af bredbånd

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, mandag den 15. august 2005 kl. 19:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, mandag den 15. august 2005 kl. 19:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 15. august 2005, kl. 19:00 Åben sag: 440. Budget 2006 Åben sag: 441. Efterretning Åben sag:

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 7. juni 2005 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 7. juni 2005 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: mødelokalet 1.sal Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 7. juni 2005, kl. 13:00 Åben sag: 426. Efterretning Åben sag: 427. Arbejdstilsyn på ældrecentrene

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 4. april 2006 kl. 12:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 4. april 2006 kl. 12:00. Referat for Side 1 af 8 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 4. april 2006, kl. 12:00 Søren Kristiansen fra Aalborg Universitet deltager fra kl. 12-13.00 Åben sag:

Læs mere

Mødested: Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00

Mødested: Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00 Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Kultur- og Socialudvalg Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00 OBS OBS - bemærk ændret mødetidspunkt Medlemmer af pensionistforeningen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 3. august 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 3. august 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 3. august 2004, kl. 13:00 Åben sag: 286. Efterretning Åben sag: 287. Efterretningssag Åben

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 16. august 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 16. august 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 16. august 2005, kl. 18:00 Åben sag: 325. Efterretning Åben sag: 326. Status på sammenlægningen med Struer

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 6. september 2005 kl. 15:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 6. september 2005 kl. 15:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Ældrecentret Solvang Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 6. september 2005, kl. 15:00 Lukket sag: 458. Lukket sag Åben sag: 459. Forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 7. november 2006 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 7. november 2006 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 8 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 7. november 2006, kl. 13:00 Åben sag: 592. Efterretning Åben sag: 593. Undervisningsmiljøvurdering Åben

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 8 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 27. september 2005, kl. 13:00 Åben sag: 471. Efterretning Åben sag: 472. Vedtægter for bruger-

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 16. marts 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 16. marts 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 16. marts 2004, kl. 18:00 Åben sag: 158. Rammebevillinger - overførsel af over-/underskud - bevillingsansøgning.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 10. maj 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 10. maj 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 13 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 10. maj 2005, kl. 14:00 Åben sag: 309. Efterretning Åben sag: 310. Ledig taxabevilling Åben sag: 311. Nedlægning

Læs mere

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 26. november 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for

Læs mere

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S Pkt.nr. 8 Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S 442457 Indstilling: Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 1. at godkende Bysted A/S'

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 6. januar 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 6. januar 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 6. januar 2004, kl. 13:00 Åben sag: 186. Ansøgning Mærk Vinden Åben sag: 187. Tilsynsrapport

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 5. april 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 5. april 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 5. april 2005, kl. 14:00 Åben sag: 400. Efterretning Åben sag: 401. Ressourcetildeling - folkeskolen

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Udvalget for Voksenservice

Udvalget for Voksenservice Side 1 af 5 Udvalget for Voksenservice Dagsorden med beslutninger Møde nr. 6 - Ekstraordinært møde Mødested : Mødelokale 3 Mødetidspunkt : tirsdag den 29. maj 2007 kl. 17:00 Fraværende : Jessie Mogensen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro

åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro Indholdsfortegnelse 001. Regnskab 2008 3 002. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2009 5 003. Budget 2010 6 004. Takster

Læs mere

Mødested: Mødetidspunkt: 17. maj 2004, kl. 12:30. Bemærk tidspunkt

Mødested: Mødetidspunkt: 17. maj 2004, kl. 12:30. Bemærk tidspunkt Side 1 af 12 THYHOLM KOMMUNE Referat for udvalg Mødested: Mødelokalet 1. sal Mødetidspunkt: 17. maj 2004, kl. 12:30 Bemærk tidspunkt Åben sag: 184. Efterretning Åben sag: 185. Budgetopfølgning - bevillingsansøgning

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005 Norddjurs Kommune 28. december 2005 Notat fra Fokusgruppe Økonomi Regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne og samspil mellem sammenlægningsudvalg og kommunalbestyrelserne i 2006.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 08. august 2006 Mødested: Materielgården, Håndværkervej 40, Tønder Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde 16.20 Fraværende: Preben Linnet Bo Jessen og Niels

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 Journalnr. 17/17877 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi Budgetopfølgning 2018 De budgetansvarlige

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

VIBORG STIFTSØVRIGHED

VIBORG STIFTSØVRIGHED VIBORG STIFTSØVRIGHED E-post Viborg, den 17. november 2008 Dok nr. 110415 AN/br Struer Kommune Rådhuset Planafdelingen Østergade 11-15 7600 Struer./. Med Kommunens brev af 22. september 2008 (j.nr. 01.02.20-P15-2-08)

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV Sagsnr. 027737/JWG/GK V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV 1 Den selvejende Institutions navn er Den Selvejende Institution Ældreboligerne

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Varmeplanlægning - Vaarst-Fjellerad Biogasselskab A.m.b.a. - Årsrapport 2012.

Varmeplanlægning - Vaarst-Fjellerad Biogasselskab A.m.b.a. - Årsrapport 2012. Punkt 4. Varmeplanlægning - Vaarst-Fjellerad Biogasselskab A.m.b.a. - Årsrapport 2012. 2011-41197. Forsyningsvirksomhederne fremsender til Forsyningsudvalgets orientering udkast til årsrapport 2012 samt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Vi har revideret åbningsbalancen og anvendt regnskabspraksis for Hvidovre Kommune pr. 1. januar 2004 bestående af aktiver og passiver.

Vi har revideret åbningsbalancen og anvendt regnskabspraksis for Hvidovre Kommune pr. 1. januar 2004 bestående af aktiver og passiver. Pkt.nr. 4 Revisionsberetning nr. 147. Revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2004 samt etablerede forretningsgange i forbindelse med løbende registering af fysiske aktiver mv. 490777 Indstilling: Økonomisk

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Mandag den 14. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Allan

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Fritidsrådet Beslutningsprotokol

Fritidsrådet Beslutningsprotokol Fritidsrådet sprotokol 27-08-2014 16:00 Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Lokale 1 Afbud fra: Ivan Greve Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat 9. november 2017 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Indkaldelse Hanne Agersnap Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Henrik Bang Ib Carlsen Mette Schmidt Olsen Dorthe la Cour

Læs mere