THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 9. november 2004 kl. 14:00. Referat for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 9. november 2004 kl. 14:00. Referat for"

Transkript

1 Side 1 af 21 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal udvalg Mødetidspunkt: 9. november 2004, kl. 14:00 Åben sag: 238. Efterretning Åben sag: 239. Jegindø Efterskole under oprettelse Åben sag: 240. Budgetopfølgning - Bevillingsansøgning Åben sag: 241. Takster for Børnepasning Åben sag: 242. Registering af fysiske aktiver - Åbningsbalancen pr. 1. januar 2004 Åben sag: 243. KommuneForsikring Åben sag: 244. Aftalestyring Åben sag: 245. Lønpolitik Åben sag: 246. Midtpunket Thyholms Fitness Center - Virksomhedsordning Åben sag: 247. Midtpunktet Thyholm - Fitness Center Åben sag: 248. Midtpunktet Thyholm - Støttevilkår Åben sag: 249. Høring vedr. vindmøller Åben sag: 250. Lokalplanforslag og kommuneplantillæg for 10 boliger ved Jegindø havn Åben sag: 251. Medarbejdertelefoni Åben sag: 252. Sikkerhedslederfunktionen - Samarbejdsaftale med Struer Kommune Lukket sag: 253. Personalesag - bevillingsansøgning Lukket sag: 254. Personalesag - bevillingsansøgning Lukket sag: 255. Lukket sag

2 Side 2 af 21 Fraværende: 238. Journalnr Ø10 Efterretning (Åben sag) (hv) a. Likviditetsoversigt Likviditetsoversigt for juli kvartal 2004 forelægges til orientering. Den likvide beholdning er opgjort pr. 1. og 15. og sidste dag i hver af månederne juli, august og september. Kassebeholdningen pr udgør kr. hvor beholdningen pr udgjorde kr. Likviditetsopgørelsen opgjort efter kassekreditreglen udgør pr : kr. Pr var beløbet: kr., hvilket svarer til den gennemsnitlige kassebeholdning de sidste 12 måneder. (joh) b. Beretning personligning for Nordvestjysk Skattecenter Thyholm Kommune har modtaget beretning vedr. personligning fra Nordvestjysk Skattecenter for personligning i perioden Beretningen er godkendt af bestyrelsen for skattecenteret på møde den 8. oktober hv Likviditetsoversigt juli 04 - diagram.doc Flgebrev til beretning.doc Beretning Skattecenter.doc Taget til efterretning. Journalnr Jegindø Efterskole under oprettelse (Åben sag) 239.

3 Side 3 af 21 (AB) Kommunalbestyrelsen behandlede sagen den 22. juni 2004 under følgende tekst: I forbindelse med Jegindø Børnehus blev nedlagt ved årsskiftet 03/04 opstod der ønske om afklaring af, hvad bygningerne fremover kunne bruges til. Den 28. januar 2004 blev der afholdt borgermøde på Jegindø Sognegård, hvor der viste sig at være stemning blandt borgerne for at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle fremkomme med forslag til oprettelse af en efterskole. Arbejdsgruppen har holdt fire møder med repræsentanter for fagudvalg og forvaltning. Arbejdsgruppen fremsender nu ansøgning om støtte til etablering af efterskole for normalt begavede unge med læse-skrive og stavevanskeligheder. Der er udfærdiget budgetforslag af revisionsfirmaet Price Waterhouse Coopers for perioden Budgettet tager sit udgangspunkt i en skole med 60 elever og med en belægningsprocent på 70 i første skoleår stigende til 90% over efterfølgende to skoleår. Der opereres med at anlægsbudget på 8, kr. således: Bygninger (skole, sognegård, sportsplads, jordstykke) erhvervet af Thyholm Kommune Ombygning af bestående, alene materialer Ombygning af lejlighed til lærerbolig Køb af villa til forstanderbolig Istandsættelse af forstanderbolig Nybygning elevværelser Etableringsomkostninger, herunder låneomkostninger Inventar, udstyr Samlet investering Det udarbejdede driftsbudget udviser et underskud i år 2005 på kr. (på grund af færre elever), men derefter et overskud i følgende år på hhv kr. og kr. Konkret søger arbejdsgruppen Thyholm Kommune om følgende: Erhvervelse af bygninger, jfr. ovenstående Kontant tilskud Kommunegaranti kr kr kr. Sagen er drøftet på chefgruppemødet den 9. juni 2004, hvor borgmesteren gav udtryk for en positiv holdning overfor ansøgningen, men samtidig bad chefgruppen fremkomme med eventuelle punkter til nærmere overvejelse og/eller undersøgelse. Chefgruppen skal med baggrund heri påpege følgende punkter, der kan give anledning til yderligere undersøgelser: Der bør foreligger en behovsanalyse under en eller anden form. Der er ikke opnået tilsagn fra Kreditforening eller pengeinstitutter. Bør være tilstede inden endelig stillingtagen. Budgetterede udgifter til vedligehold af de nuværende bygninger bør gennemgås meget nøje og vurderes af sagkyndig.

4 Side 4 af 21 Ved etableringen af Lyngs Idrætsefterskole deltog borgmester og kommunaldirektør i arbejdsgruppen og fulgte dermed etableringen ned i mindste detalje. Meget stram tidsplan, som måske ikke er realistisk. Budgettet er tilrettelagt ud fra, at samtlige elever der optages, udløser specialundervisningstilskud fra staten, hvilket måske ikke er realistisk Punkt 3 andre indtægter og tilskud i noter til budgettet bør gennemgås nøje Chefgruppen finder det meget vanskeligt at fremkomme med et seriøst beslutningsgrundlag på baggrund af den korte tidsfrist der har været. Chefgruppen foreslår, at økonomiudvalget forholder sig principielt til sagen og evt. udpeger områder/forhold til yderligere beregning/analyse inden afgørelse, idet der jævnfør ovenstående punktopstilling er mange uafklarede momenter. udvalget har drøftet sagen. Der er i udvalget en meget positiv holdning til arbejdsgruppens initiativ. udvalget er af den opfattelse, at der i projektet endnu er mange uafklarede spørgsmål og forinden endelig stillingtagen til kommunens økonomiske engagement, skal der ske en afklaring af om forudsætningerne for etablering af en efterskole er tilstede, herunder: 1) Elevgrundlag 2) Tilsagn fra andre finansielle kilder 3) Anlægs- og driftsbudget Såfremt ovennævnte forudsætninger er opfyldt, er udvalget i princippet indstillet på et kommunalt engagement som ved etablering af Lyngs Idrætsefterskole. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. udvalgets indstilling godkendt Siden: Er det blevet pålagt forvaltningen at foretage en behovsanalyse, samt vurdering af drifts- og anlægsbudgettet specielt med henblik på de bygningsmæssige faciliteter. Behovsanalyse foretaget af kommunen: Hvad angår behovsanalysen er denne foretaget i samarbejde med formanden for arbejdsgruppen Eigil Strange, der har udpeget de kommuner, hvorfra man forventer fremtidige elevoptag. Det drejer sig om kommuner i Ringkjøbing amt og Viborg amt i alt 18

5 Side 5 af 21 kommuner. Følgende spørgsmål indgår i forespørgslen: 1. Hvor mange børn med læse, stavevanskeligheder har i anbragt på specialefterskole i indeværende år? 2. Er de alle udredt således de udløser statstilskud med specialundervisningstakst? 3. Forventer kommunen selv at etablere et sådant lokalt tilbud efter strukturreformen? 4. Forventer kommunen at antallet af disse efterskoleanbringelser i din kommune vil være stigende/neutral/faldende efter en strukturreform? På spørgsmålene modtog vi følgende svar ( vedhæftede bilag): Ad. 1: Ad. 2: Ad. 3: Ad.4: af svarene fremgår at der i de forespurgte kommuner tilsammen er anbragt 43 elever i målgruppen på specialefterskoler i indeværende år fordelt på 8 kommuner. Resten har enten ingen statistik eller ikke besvaret 3 kommuner siger ja resten svarer ved ikke eller svarer slet ikke. 1 kommune forventer at etablere et tilbud selv efter strukturreformen resten siger enten nej eller ved ikke. 10 kommuner forventer neutralt behov resten ved ikke eller er ikke besvaret. På borgmesterens foranledning har forvaltningen desuden kontaktet Efterskolernes Sekretariat, der oplyser at efterskoler for elever med læse- stavevanskeligheder generelt er efterspurgte og man ud af nuværende skolers beliggenhed kan se en svag dækning i Midtog Vestjylland men sekretariatet kan ikke udtale sig om, hvorvidt det lokale behov er dækket. Det kan endvidere oplyses, at der ved henvendelse til Sjørring Vold Efterskole er oplyst, at skolen, der dækker samme målgruppe, p.t. har 1 ledig plads. Resultatet af ovenstående er meddelt Eigil Strange. Se i øvrigt mail af 4. november 2004 fra Alice Brink, der fremgår af de elektroniske bilag. Der henvises i øvrigt til skrivelsen af fra Bestyrelsen for Jegindø Efterskole, der fremgår af de elektroniske bilag. Bygningsmæssige forhold: Forhold vedrørende anlægs- og driftsbudgettet for så vidt angår det bygningsmæssige kan teknisk afdeling knytte følgende bemærkninger: Jegindø skoles bygningsmasse har generelt set en dårlig standard. Lidt forsømt

6 Side 6 af 21 vedligeholdelse som følge den usikre fremtid for skolen. Den i budgettet afsatte udgift på samlet kr. til ombygning af eksisterende skolebygning og lejlighed må forventes at være realistiske, idet det er oplyst, at kompetente personer har foretaget den vurdering. Udgiften er selvfølgelig beregnet ud fra den bygningsstandard m.v., som Jegindø Efterskole har fastsat. Ligeledes er det afsatte beløb på kr. m2 til nybygning et realistisk og normalt m2 pris. Det afsatte budget til bygningers fremtidige vedligeholdelse på henholdsvis kr. år 2005 og kr. år 2006 samt kr. år 2007 er efter afdelingens vurdering for lavt sat. Såfremt bygningsmassen skal leve op den bygningsstandard, som er målet for kommunens ejendomme, skal der skønsmæssigt afsættes ca. 60 kr. pr. m2 bygningsareal. Men da vi ikke kender Jegindø Efterskoles standard for bygningsvedligeholdelse, må vi forudsætte, at det afsatte beløb være er passende. Inden byggearbejdet må igangsættes, skal der: A. Meddeles tilladelse efter lov om planlægning 35 (landzonetilladelse) B. Meddeles tilladelse efter byggeloven. Kommunen har endnu ikke modtaget ansøgning om byggetilladelse. Når ansøgning om byggetilladelse med nødvendigt tegningsmateriale er modtaget, vil der snarest muligt blive meddelt Zonetilladelse. Denne tilladelse skal i offentlig høring i 4 uger og efterfølgende skal evt. indsigelser i forbindelse med høringen behandles. Når zonetilladelse er endelig på plads, kan der meddeles byggetilladelse jfr. Byggeloven. Denne tilladelse kan kun meddeles med grundejerens samtykke. Finansiering: Der henvises til skrivelse af 29. oktober 2004 fra Bestyrelsen for Jegindø Efterskole, hvoraf finansiering fremgår således: Nykredit Hvidbjerg Bank Thyholm Sparekasse Sparekassen Thy kr kr kr kr. Ved henvendelse til bestyrelsesmedlem Lilly Nielsen er det oplyst, at kommunegarantien er en forudsætning for ovennævnte finansiering i Hvidbjerg Bank. Thyholm Kommune kan ikke indenfor lånerammen yde en kommunegaranti på kr., hvorfor Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal ansøges om tilladelse hertil. Anlægs- og driftsbudget:

7 Side 7 af 21 Der henvises til PricewaterhouseCoopers udarbejdede budgetter for regnskabsåret for Jegindø Efterskole, idet der ikke i administrationen er faglige forudsætninger for at vurdere ovennævnte. Anlægs- og driftsbudget fremgår af de elektroniske bilag. : udvalgets stillingtagen til ansøgningen udbedes. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. Indhen BV-BS samlet oversigt, behov.doc Jegind Efterskole.pdf Brev fra Karsten Thomsen.pdf Brev fra John Christensen.pdf udvalget havde inviteret repræsentanter fra Efterskolebestyrelsen og Niels Villadsen og Lilly Nielsen mødte frem. udvalget anbefaler overfor kommunalbestyrelsen at ansøgningen imødekommes. Følgende skal undersøges/ gennemføres: -Salg af skolen uden offentligt udbud. - Dispensation for låneramme. - Fremskyndelse af Teknisk Udvalgs møde for behandling af byggesag Journalnr Ø Budgetopfølgning - Bevillingsansøgning (Åben sag) (MH) Der er foretaget budgetopfølgning pr , hvilket resultat kan ses af vedhæftede bilag. For Teknisk Udvalgs område udviser budgetopfølgningen følgende: Trafik og infrastruktur drift Social- og sundhedsvæsen drift (integration og arbejdsmarkedsforanstaltninger) Jordforsyning drift Samlet budgetopfølgning kr. 0 kr. 0 kr kr. For Kultur- og Socialudvalgets område udviser budgetopfølgningen følgende:

8 Side 8 af 21 Undervisning og kultur drift Social- og sundhedsvæsen drift Samlet budgetopfølgning For udvalgets område udviser budgetopfølgningen følgende: Skatter Generelle tilskud Administration drift Renter Afdrag på lån Samlet budgetopfølgning kr kr kr. 0 kr kr kr kr kr kr. Totalt en mindreudgift på kr Jævnfør ovenfor. Chefgruppen foreslår, at mindreudgiften tilføres kassebeholdningen. Teknisk Udvalg tog budgetopfølgningen til efterretning og Chefgruppens forslag indstilles til godkendelse. Kultur- og Socialudvalget indstillede Chefgruppens forslag til godkendelse. Sagen afgøres af kommunalbestyrelsen. Kopi af ak Politiker konomisk hovedoversigt pr. 1. oktober 2004.xls udvalget anbefaler fagudvalgenes indstilling til godkendelse. Takster for Børnepasning (Åben sag) (MH) udvalget besluttede den følgende i forbindelse med behandlingen af budgettet for 2005: udvalget oversender sagen til kommunalbestyrelsen med anbefaling af en budgetvedtagelse på baggrund af statsgaranti. En uændret kommunal skatteprocent og grundskyldspromille og en godkendelse af de foreslåede takster, dog således at Kultur- og Socialudvalget udmønter de konkrete institutionstakster på den enkelte institution, men med et samlet resultat, der overholder rammen. 241.

9 Side 9 af 21 Med baggrund i ovenstående og efter en drøftelse med udvalgsformanden er der udarbejdet 3 forslag til ændrede takster: Forslag 1: En halvdagsplads i Solsikken/Dyrefryd og Evigglad ændres fra nøjagtigt det halve til lidt mere end det halve. Klub 3., 4. og 5. kl. halvdags fastholdes på 2004-niveau, og en tilsvarende samlet stigning lægges på almindelige SFO-pladser. Forslag 2: En halvdagsplads i Solsikken/Dyrefryd og Evigglad ændres fra nøjagtigt det halve til lidt mere end det halve. Klub 3., 4. og 5. kl. halvdags pålægges kun halvdelen af den normale stigning, og en tilsvarende samlet stigning lægges på almindelige SFO-pladser. Forslag 3: En halvdagsplads i Solsikken/Dyrefryd og Evigglad ændres fra nøjagtigt det halve til lidt mere end det halve. Klub 3., 4. og 5. kl. halvdags og heldags pålægges kun halvdelen af den normale stigning, og en tilsvarende samlet stigning lægges på almindelige SFOpladser. Ingen Udvalgets stillingtagen udbedes. Kultur- og Socialudvalget besluttede at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen, at forslag 3 godkendes. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. MH Forldrebetaling - Simulering TAKSTER 2005.xls udvalget anbefaler fagudvalgets indstilling til godkendelse Registering af fysiske aktiver - Åbningsbalancen pr. 1. januar 2004 (Åben sag) (bj) Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i skrivelse af 2. juli 2003 orienteret om ændringer i budget- og regnskabssystemet for kommuner og amtskommuner i forbindelse med etableringen af en åbningsbalance for materielle aktiver, pensionsforpligtelser og leasinggæld fra regnskab Hidtil har det kommunale årsregnskab været aflagt på grundlag af det udgiftsbaserede system, det vil sige at anskaffelsesudgifter for bygninger m.v. er udgiftsført 100% i

10 Side 10 af 21 anskaffelsesåret, ligesom statusbalancen alene har omfattet finansielle aktiver som likviditet og tilgodehavender. Fra og med regnskabsåret 2004 skal statusbalancen således også omfatte materielle anlægsaktiver som bygninger, maskiner m.v. Samtidig skal regnskabet suppleres med omkostningsregnskaber for ældreområdet samt spildevand og renovation. Omkostningsregnskaber indebærer blandt andet, at anskaffelsesudgifter til bygninger m.v. ikke afskrives 100% i anskaffelsesåret, men afskrives over levetiden. Årsregnskabet for 2004 skal således omfatte følgende: Resultatopgørelse (udgiftsbaseret som hidtil) Statusbalance omfattende såvel materielle (for hele kommunens område) som finansielle aktiver Omkostningsregnskaber for ældreområdet, spildevand og renovation (bogføring af afskrivninger) Omlægning til det nye regnskabssystem indebærer, at der skal udarbejdes en åbningsbalance pr. 1. januar 2004, omfattende materielle anlægsaktiver som grunde, bygninger, maskiner, biler og inventar. Hvorved der skal ske en værdiansættelse af de enkelte aktiver, som optages i åbningsbalancen. På denne baggrund forelægges vedhæftede Forretningsgang vedrørende måling og værdiansættelse af aktiver. Forretningsgangen er blevet til ved et samarbejde med Trehøje og Aaskov kommuner. Udarbejdelse af åbningsbalancen forsøges gennemført så enkelt og rationelt som muligt. Hovedprincippet i den anvendte regnskabspraksis er, at aktiver værdiansættes til faktisk anskaffelsespris. For aktiver anskaffet før fastsættes værdien ud fra genanskaffelsespriser tilbagediskonteret til anskaffelsestidspunktet. Maskiner, biler og inventargenstande medtages kun, såfremt anskaffelsesprisen overstiger kr. Optagelser af maskiner m.v. i åbningsbalancen forventes således at have en meget begrænset omfang. Forretningsgangen er forelagt Kommunernes Revision. Bemærkningerne fremgår af de elektroniske bilag. Forretningsgangen vil blive tilrettet i overensstemmelse med Kommunernes Revisions bemærkninger af 4. november Ingen Forvaltningen foreslår, at Forretningsgang vedrørende måling og værdiansættelse af aktiver godkendes, hvorefter statusbalancen forventes udarbejdet med udgangen af november måned Sagen afgøres af udvalget. hv Forretningsgang mling og vrdiansttelse af aktiver nov doc bj Mail fra KR Bemrkninger til Forretningsgang mling og vrdiansttelse af aktiver.msg

11 Side 11 af 21 Godkendt KommuneForsikring (Åben sag) (bj) Vi har modtaget tilbud fra KommuneForsikring vedr. forlængelse af den indgåede forsikringsaftale der udløber den 31. december KommuneForsikring har tilbudt en forlængelse af Thyholm Kommunes forsikringer frem til til uændret præmie, bortset fra den årlige indeksregulering. Ingen, idet indeksreguleringen er indregnet i budgettet. Forvaltningen foreslår, at forsikringsaftalen forlænges frem til udgangen af 2005 således, at det videre forløb omkring forsikringsudbud, udbudsvilkår med mere afklares i første halvdel af 2005 i tilknytning til de igangværende strukturforhandlinger med Struer Kommune. Sagen afgøres af udvalget. kommuneforsikring.pdf Godkendt. Aftalestyring (Åben sag) 244. (AB) Der foreligger nu forslag til ydelsesbeskrivelser på ældre-, skole- og børnepasningsområdet. Materialet har været sendt i høring og der foreligger høringssvar. Styregruppen har behandlet ydelsesbeskrivelser med høringssvar og indstiller materialet til godkendelse. Afdelingen foreslår, at Styregruppens indstilling godkendes. Chefgruppen anbefaler godkendelse af ydelsesbeskrivelserne. Kultur- og Socialudvalget godkendte chefgruppens.

12 Side 12 af 21 Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Lnsumsstyring.doc Selvforvaltning.doc lme tilrettet aftalestyring ldreomrdet.doc lme tilrettet aftalestyring Thyholm Skole.doc lme tilrettet aftalestyring Thyholm Brnehus.doc udvalget anbefaler fagudvalgets indstilling. Lønpolitik (Åben sag) 245. (cb) Aase Pedersen har fremsendt forslag til revision af lønpolitik der er vedhæftet. Den reviderede lønpolitik bør være i overensstemmelse med aftalekonceptet. Den reviderede lønpolitik blev godkendt på chefmødet den og går derefter direkte til HSU. Chefgruppens beslutning: Den reviderede lønpolitik bør være i overensstemmelse med aftalekonceptet. Den reviderede lønpolitik godkendes og går direkte til HSU. HSU beslutning: Der er fra medarbejdersiden givet udtryk for uvilje mod Ny Løn generelt, men man har taget det fremsendte forslag til revideret lønpolitik til efterretning. : Forvaltningen foreslår, at revideret lønpolitik godkendes. Sagen afgøres af udvalget. aap forslag til ndret lnpolitik.doc Sagen sendes tilbage til fornyet behandling i chefgruppe og SU-system. 246.

13 Side 13 af 21 Midtpunket Thyholms Fitness Center - Virksomhedsordning (Åben sag) (bj) Der er mulighed for at etablere en virksomhedsordning for brug af Fitness Centret i Midtpunktet Thyholm. I hele organisationen er ansat ca. 350 medarbejdere. Erfaringer andre steder fra viser, at ca. 25% af medarbejderne vil benytte sig af tilbuddet, svarende til 88 personer. HSU anbefaler, at der etableres en virksomhedsordning og har sagen på dagsorden til mødet den 11. november Der foreligger et tilbud fra Midtpunktet Thyholm om etablering af en virksomhedsordning med følgende priser: 6 mdr. 850 kr. (15% rabat ) 12 mdr kr. (20% rabat) Såfremt nogle ønsker at prøve træningen i en kortere periode, inden de tegner et langt medlemskab, tilbydes 2 mdr.s træning for 250 kr. (normalt 400 kr.). Dette tilbud kan benyttes én gang pr. person. Ved følgende forudsætning: 88 medarbejdere tegner et 12 mdr.s abonnement på kr. med 50% tilskud betalt af arbejdspladsen Thyholm Kommune Udgør udgiften for Thyholm Kommune: kr. årligt Der er en forventning om, at der generelt vil ske et fald i sygdomsfraværet med deraf mindre udgifter til vikarer. Det er endvidere et fint personalegode og deraf en højnelse af arbejdsmiljøet. Finansieringsmuligheder: På mødet den 25. maj 2004 bevilgede Kommunalbestyrelsen kr. fra udviklingspuljen i 2004 til finansiering af en plejehjemsplads i en anden kommune, hvilket ikke er iværksat på nuværende tidspunkt. Ved godkendelse af principper for Centerrådets betaling af bygningsmæssige ændringer på kr. årligt (i 5 år) kan oplyses, at denne indtægt ikke er budgetlagt i 2005 og overslagsårene. De enkelte områder betaler en del af udgiften. udvalget anmodes om stillingtagen til følgende: 1. om Thyholm Kommune vil etablere en virksomhedsordning med Midtpunktet Thyholms Fitness Center, 2. hvis ja, hvilket tilskud skal medarbejderne have 3. samt finansieringen af udgiften. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. udvalget indtiller: ad. 1. at der etableres en virksomhedsordning med Midtpunket Thyholms Fitness Center

14 Side 14 af 21 ad. 2. at der ydes et tilskud på max kr. pr. år for alle kommunens ansatte med følgende tilskud: a) et tilskud på 300 kr. ved 6 mdr. abonnement b) et tilskud på 520 kr. ved 12 mdr. abonnement ad. 3. at der bevilges kr, der finansieres med ovennævnte kr. samt kr. fra udviklingspuljen. Restbeløbet på kr. finansieres af de budgetansvarlige Midtpunktet Thyholm - Fitness Center (Åben sag) (bj) Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 22. juni 2004 etablering af Fitness Center i tilknytning til Midtpunktet Thyholm. Der blev givet en anlægsbevilling på kr. til de bygningsmæssige ændringer samt en godkendelse af, at inventaranskaffelser leases. Centerrådet skal afholde udgifterne til etablering af Fitness Centret. Styregruppen har udarbejdet principper for Centerrådets betaling af udgifterne, der er godkendt af Centerrådet på mødet den 1. november Principperne fremgår af de elektroniske bilag. Konsekvenser af de beskrevne principper: Anlægsbevillingen på kr. tilbagebetales over 5 år Merudgiften til de bygningsmæssige ændringer indbetales pr Leasingudgiften til inventar betales over en 5 årige periode. Styregruppen indstiller til udvalgets godkendelse, at ovenstående principper godkendes ved en forhøjelse af Centerrådets månedlige husleje. Sagen afgøres af udvalget. bj Fitness Center - Principper for Centerrdets betaling.pdf Godkendt. Midtpunktet Thyholm - Støttevilkår (Åben sag) (bj) Advokat Carsten Bo Nielsen har udarbejdet vedhæftede Støttevilkår for modtagere af støtte til drift af Midtpunktet Thyholm. 248.

15 Side 15 af 21 I Støttevilkårene er indarbejdet krav om udarbejdelse af ydelsesbeskrivelser og rammebevilling på ejendommens driftsudgifter efter samme model som indeholdt i aftalestyring. Budget 2005 for Midtpunktet Thyholm fremgår af vedhæftede bilag, hvoraf er lavet udspil til rammebevillingsaftale, udover det, der er anført i støttevilkårene. Det skal bemærkes, at ved fastsættelse af budgetbeløbene for 2005 er der foretaget en del skøn, hvorfor der skal ske en nærmere budgetopfølgning efter regnskabsåret Centerrådet har fra 1. september 2004 modtaget et månedlig a conto støttebeløb. Styregruppen anmoder om en bemyndigelse til inden for budgettets rammer for 2004 at afklarer økonomien med Centerrådet for perioden 1. september 31. december Støttevilkårene og budget 2005 har været fremsendt til udtalelse ved Centerrådet. Høringssvaret fremgår af de elektroniske bilag, Støttevilkårene er herudover godkendt af Kommunernes Revision. Ingen Styregruppen indstiller følgende til udvalgets godkendelse: 1. Støttevilkår for modtagere af støtte til drift af Midtpunktet Thyholm. 2. Bevilling for 2005 indeholdt rammebevillingsaftale samt at huslejebetalingen sker månedsvis forud. 3. Styregruppen bemyndiges til at afklare økonomien i 2004 med Centerrådet indenfor budgettets rammer. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. bj Budget Driftsudgifter.DOC bj Mail fra Oluf Vestergaard Stttevilkr.msg bj Stttevilkr Endelige.DOC udvalget anbefaler styregruppens indstilling. Høring vedr. vindmøller (Åben sag) 249. (lme) I perioden fra d. 29. maj til d. 12 juli 2004, har Amtsrådet sendt en række interesseområder for vindmøller til debat. I denne forbindelse har amtet opfordret borgere, industri, kommuner og andre til at kommentere de foreslåede områder, og give deres bud på alternative vindmølleområder. Amtet har modtaget i alt 74 kommentarer til debatoplægget.

16 Side 16 af Forslag til Tillæg nr. 48 : Ringkjøbing Amt har nu gennemgået og vurderet samtlige forslag til nye storvindmølleområder under 1. høring og peger i Tillæg nr. 48 til Regionplanen 2001 på i alt 23 interesseområder for vindmøller. Tillæg nr. 48 til Regionplan 2001 vil ved godkendelse erstatte regionplanens afsnit 5.3 og er fremlagt til 2. offentlige høring nu. For Thyholm drejer det sig kun om område nr. 11 ved Grønholme/Hindsels. 2. Torp-Møllerne: I Torp står der 3 stk. eksisterende vindmøller på 70 meters højde. På baggrund af nye oplysninger for området i Torp fra Ringkøbing Amt den skal der under alle omstændigheder laves et særskilt og specifikt regionplantillæg, lokalplantillæg og vvm-redegørelse, hvis møllerne skal øges over de 80 meter. For møller under 80 meter kræves der ikke et regionplantillæg og ikke et lokalplantillæg. Det har ikke noget med amtet at gøre, da det opfattes som mindre ændringer i en lokalplan, fx at ændre højden fra 70 til 80 meter. Dette kan kommunalbestyrelsen således selv bestemme. Under reference til tidligere sendte brev til Ringkøbing Amt den 23. september 2004, hvor kommunalbestyrelsen har anbefalet meter som max højde for møllerne i Torp, skal kommunalbestyrelsen således selv træffe afgørelse om ændringer op til 80 meter og amtet efter vvm-redegørelse med mere træffe afgørelse over 80 meter. Det vil sige at området ved Torp ikke er/skal medtages i Tillæg for Regionplan. Forslag til regionplantillæg nr. 48 fremlægges til offentlig høring i 8 uger fra lørdag, den 9. oktober 2004 til mandag, den 6. december 2004 i henhold til planlovens 22 om indkaldelse af forslag og ideer i relation til planlægningsarbejdet. 1. Forslag til Tillæg nr. 48 : Forvaltningen foreslår at Forslag til Tillæg nr. 48 til Regionplan 2001, september 2004, accepteres i den nuværende udgave med område nr.11 ved Hindsels i Thyholm som eneste nyt vindmølleområde til opstilling af nye stormøller med en maksimalhøjde på op til 100 m (kræver ikke lys). 2. Torp-Møllerne: udvalgets stillingtagen til spørgsmålet udbedes. Sagen afgøres af udvalget. F_48_Vindmller%20Ringamt.pdf udvalget anbefaler forslag til tillæg nr. 48 som den foreligger. Endvidere har man drøftet møllerne ved Torp. Der er nu mulighed for at kommunen giver tilladelse til en totalhøjde på 80 meter. Såfremt der skal ske en yderligere forøgelse af højden ud over de 80 meter, er kompetencen henlagt til amtet og der skal laves tillæg til regionplanen, herunder VVM redegørelse mv. Teknisk Chef anmodes om at vejlede mølleejerne på skrift. 250.

17 Side 17 af 21 Journalnr P16 Lokalplanforslag og kommuneplantillæg for 10 boliger ved Jegindø havn (Åben sag) (JOH) I samarbejde med Jegindø havn, Ole Frandsen, Bønderup og teknisk afdeling har NIRAS Konsulenterne udarbejdet forslag til lokalplan nr. 2.7 med tilknyttet kommuneplantillæg nr. 6 for Jegindø havn. Lokalplanen muliggør bl.a. opførelse af 10 boliger. Lokalplan nr. 2.7 ophæver lokalplan nr. 2.3 for Jegindø havn. Forslaget er udarbejdet ud fra de retningslinier og principper, som fremgår af miljøministeriets arbejdsnotat af juni 2003 vedr. fremtidig udvikling i kystnære kommuner. Udvalgets stillingtagen til lokalplanforslag og kommuneplantillæg ønskes. Afdelingen foreslår, at lokalplan nr. 2.7 og kommuneplantillæg nr.6 indstilles til godkendelse. Teknisk Udvalg godkendte afdelingens forslag. Sagen afgøres af kommunalbestyrelsen. Administrationskort.pdf Illustrationsplanny.pdf Lokalplan pdf Matrikelkort.pdf udvalget anbefaler fagudvalgets indstilling. Medarbejdertelefoni (Åben sag) (bhb) Der er modtaget tilbud fra Sonofon vedr. videreførelse medarbejderordningen på mobiltelefoni Der skal indhentes nyt tilbud vedrørende hvilke telefoner, der kan sælges i november 2004.

18 Side 18 af 21 Forslag 1: De eksisterende og kommende numre under ordningen underlægges kommunens nye opdaterede aftaler. Fakturering på denne ordning vil ske via kommunen. Brugerne tilmelder sig efter modtagelse af 1. faktura Betalings Service og vil fremover modtage fakturaen via Betalings Service oversigten. Se priserne på vedhæftede bilag. Forslag 2: Der laves en selvstændig 12 måneders aftale til ordningen. Der kan fortsat faktureres direkte til brugeren. Se priserne på vedhæftede bilag. Birgitte Haarhøj Berg foreslår forslag 1 - billigere, men mere arbejdstid for den ansvarlige. Forslag 2 kræver mindre arbejdstid, men er også dyrere. Forpligtelsen overfor Sonofon er den samme, men dette honoreres med billigere telefoni for medarbejderne. Der er tilmeldt 33 personer i den gamle ordning. 2 personer er fraflyttet i perioden på 1½ år hvor ordningen har været i kraft. Der er ved en rundspørge denne gang indkommet 15 forhåndstilmeldinger. Forventet tidsforbrug: Modtagelse og videresendelse af tilmelding Udsendelse af 1. regning til medarbejder Udsendelse af 1. regning til medarbejder Månedlig kontrol af fratrådte medarbejdere: (Der modtages besked fra institutionerne, når en medarbejder fratræder. Standardbrev til Sonofon om fratrædelsen udfærdiges pr. fratrådte medarbejder) ca minutter ca minutter ca minutter ca. 10 minutter Ifølge telefonisk oplysning hæfter Thyholm Kommune for regningen vedr. de tilmeldte. Kommunaldirektøren anbefaler, at forslaget godkendes, såfremt administrationen af ordningen tager de max. 30 minutter månedlig som estimeret : Chefgruppen anbefaler at forslaget tiltrædes. Sagen afgøres af udvalget. Forslag 1.pdf Forslag 2.pdf Godkendt Sikkerhedslederfunktionen - Samarbejdsaftale med Struer Kommune (Åben sag) (bj)

19 Side 19 af 21 Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. august 2004 en Samarbejdsaftale på personaleområdet med Struer Kommune. Under personaleområdet i Struer er endvidere placeret sikkerhedslederfunktionen, hvor der er ansat en fuldtidsperson. Der er modtaget et tilbud fra Struer Kommune på at varetage sikkerhedslederfunktionen i Thyholm Kommune. Tilbuddet omfatter følgende: 4 årlige møder i Sikkerhedsudvalget 2 årlige møder med Sikkerhedsgrupperne Sagsbehandling af arbejdsskader Generel rådgivning, administration og faglig ajourføring. Udgiften udgør kr. pr. år. Ved indgåelse af samarbejdsaftale på sikkerhedslederfunktionen er den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, som Struer Kommune varetager, endvidere gratis. 1 uddannelsesforløb koster kr. Der er p.t. 4 personer i gang med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Forvaltningen foreslår, at der etableres en samarbejdsaftale på sikkerhedslederfunktionen med Struer Kommune samt at udgiften på kr. årligt finansieres af administrationens ramme. Sagen afgøres af udvalget. Godkendt. Personalesag - bevillingsansøgning (Lukket sag) 253. Personalesag - bevillingsansøgning (Lukket sag)

20 Side 20 af 21 Lukket sag (Lukket sag)

21 Side 21 af 21 udvalg John Christoffersen Martin Jensby Hans Østergaard Karen Marie Sørensen Peter Gade

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. april 2004 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. april 2004 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 24 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal udvalg Mødetidspunkt: 13. april 2004, kl. 14:00 Åben sag: 165. Årsberetning 2003 - Bevillingsansøgning Åben sag: 166. Kommunens langsigtede

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 160. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling 357 161. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - Samlet

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Møde 26. februar 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 26. februar 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 26. februar 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl. 11.50. Pkt. Tekst Side 23 Orientering 27 24 Likviditet og resultater

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Torben Jensen (L) x Olaf K. Madsen (L) x

Læs mere

Møde 17. november 2009 kl. 10:00 i Struer Hallen

Møde 17. november 2009 kl. 10:00 i Struer Hallen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 17. november 2009 kl. 10:00 i Struer Hallen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. Pkt. Tekst Side 210 Likviditet og resultater pr. 31. oktober 2009 270 211 Økonomi-

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Henning Due Lorentzen

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Henning Due Lorentzen Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 20. maj 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 13. august 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 16:20 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:15 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Revisionsberetning 2006 - Nørager Kommune 736 2. Beretning

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 01-september-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5 4. ØU - Tema: Digitalisering

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 144. Budget 2009-2012 for Vesthimmerlands Kommune 309 145. Opkrævningspolitik - ændring 316 146. Takst

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 12.12.2007 kl. 12:00 Mødelokale 1 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Økonomiudvalget 12.12.2007 kl. 12:00 Mødelokale 1 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Økonomiudvalget kl. 12:00 Mødelokale 1 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Økonomiudvalget Punkter på åbent møde: 273. Åbningsbalance primo 2007 1 274. Godkendelse af årsregnskab for 1/5 2006-30/4

Læs mere

Referat. Møde i Kommunalbestyrelsen. den 29. juni 2004

Referat. Møde i Kommunalbestyrelsen. den 29. juni 2004 Referat Møde i Kommunalbestyrelsen Mødested: Multisalen, Skolevej 5, Hvalsø Tidspunkt: Kl. 18.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden 2. Årsregnskab 2003 Skattecenter 3. Regnskabspraksis for

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 07-november-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. oktober 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. oktober 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. oktober 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: Svend Sønnichsen Mødet hævet kl. 12.35 Pkt. Tekst Side 99 Regnskab 2007 118 100 Likviditet og Resultater

Læs mere

Møde 14. august 2007 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 14. august 2007 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 14. august 2007 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende:martin Merrild forlod mødet kl. 11.15 og deltog ikke i behandlingen af punkterne 240-245. Mødet hævet

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 18-06-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 18-06-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Fraværende: REFERAT Mette Busk. Anny Winther deltog ikke i behandlingen af pkt. 26-35 og pkt. 37-44. Indholdsfortegnelse

Læs mere