UDKAST TIL BETÆNKNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL BETÆNKNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse /2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse Ordfører: Ashley Fox PR\ doc PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 PR_INI INDHOLD Side FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING...3 PE v /5 PR\ doc

3 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Europa-Parlamentet, der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. oktober 2012 med titlen "Mod et samlet europæisk regelsæt for onlinespil" (COM(2012)0345), der henviser til artikel 51, 52 og 56 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), der henviser til protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, der er knyttet som bilag til EUF-traktaten, der henviser til forretningsordenens artikel 48, der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Kultur- og Uddannelsesudvalget og Retsudvalget (A7-0000/2013), A. der henviser til, at medlemsstaterne som følge af den manglende harmonisering og under behørig hensyntagen til subsidiaritetsprincippet fortsat har beføjelser til at regulere onlinespil i overensstemmelse med deres egne værdier og mål af almen interesse; B. der henviser til, at udbuddet af online-spilletjenester i dag er ikke er omfattet af sektorspecifik regulering på EU-plan, men dog er underlagt en række sekundære EUretsakter; C. der henviser til, at Den Europæiske Unions Domstol (EU-Domstolen) har bekræftet, at udbud af hasardspil eller pengespil er en økonomisk aktivitet, som derfor er omfattet af de grundlæggende friheder omhandlet i TEUF, navnlig den frie bevægelighed for tjenesteydelser, og at eventuelle restriktioner heraf skal være i overensstemmelse med dem, der er fastsat i TEUF, særlig artikel 51 og 52; D. der henviser til, at de risici, der er involveret med hensyn til forbrugerbeskyttelse, forebyggelse af svig og bekæmpelse af ulovlige aktiviteter såsom hvidvaskning af penge og aftalt spil, kræver en samordnet indsats på EU-plan; E. der henviser til, at det er vigtigt at indføre mekanismer for kontrol med sportskonkurrencer og finansielle strømme sideløbende med fælles tilsynsmekanismer på EU-plan; F. der henviser til, at vi i dag ikke har et samlet overblik over markedet for onlinespil i form af information og data om det autoriserede og uautoriserede udbud i de enkelte lande og på tværs af grænserne samt inden for EU og globalt; Overholdelse af EU-lovgivningen PR\ doc 3/5 PE v01-00

4 1. erkender, at medlemsstaterne har ret til at bestemme, hvordan udbuddet af onlinespilletjenesteydelser skal opbygges og reguleres på nationalt plan, for så vidt EUtraktatens grundlæggende principper overholdes; 2. glæder sig over, at Kommissionen satser på at gøre væsentlige fremskridt i de overtrædelsessager og klager, der er anlagt mod en række medlemsstater, hvoraf nogle har været stillet i bero siden begyndelsen af 2007; 3. opfordrer Kommissionen til fortsat at gennemføre en effektiv kontrol med, hvorvidt national lovgivning og praksis er i overensstemmelse med EU-retten, og til at anlægge sag mod spillemonopoler, der ikke konsekvent begrænser spillemuligheder eller reklame for spil i overensstemmelse med EU-Domstolens retspraksis; 4. noterer sig de risici, der er forbundet med et generelt forbud mod online-spilletjenester og med overdrevne restriktioner for forbrugerne; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til som led i arbejdet i ekspertgruppen om spilletjenester at afveje de sociale omkostninger, der er forbundet med regulerede spilleaktiviteter mod de skadelige virkninger, der er forbundet med, at forbrugere vender sig mod de ulovlige markeder; 5. understreger, at medlemsstater, der åbner deres marked for onlinespil, skal sørge for en gennemsigtig procedure baseret på objektive og ikkediskriminerende kriterier i fuld overensstemmelse med EU-retten; Administrativt samarbejde 6. opfordrer ekspertgruppen om spilletjenester og Kommissionen til så vidt muligt at lette overførslen af data mellem de regulerende myndigheder i medlemsstaterne, således at der kan skabes et fælles system til identificering af spillere og frivillige udelukkelsesmekanismer kan anvendes i hele EU; 7. opfordrer medlemsstaterne til inden for rammerne af ekspertgruppen i tæt samarbejde med Kommissionen og indbyrdes at gennemføre handlingsplanen fra meddelelsen om onlinespil; 8. påpeger, at det er vigtigt, at ekspertgruppen arbejder på at fjerne unødvendige administrative byrder, der hindrer lovlige onlineoperatører i at tilbyde deres tjenester til forbrugerne; 9. mener, at de nationale tilsynsmyndigheder bør kunne nå til enighed om ækvivalensbestemmelser, som kan lette anvendelsen af nationale licenser, herunder aftaler om tekniske standarder for spilleudstyr; Forbrugerbeskyttelse 10. er enig med Kommissionen i, at et rimeligt udbud af spilletjenester er nødvendigt for at beskytte forbrugerne, fordi de ellers vil have tendens til at vende sig mod upålidelige spillewebsteder; 11. opfordrer Kommissionen til fortsat at undersøge mulige foranstaltninger på EU-plan til PE v /5 PR\ doc

5 beskyttelse af sårbare forbrugere, herunder et formaliseret samarbejde mellem tilsynsmyndighederne og indførelse af et online-tillidsmærke for lovlige udbydere; 12. mener, at det udefinerede omfang af ludomani peger på behovet for yderligere forskning og data, og opfordrer derfor alle medlemsstater til at gennemføre yderligere undersøgelser for at forstå ludomani; 13. opfordrer Kommissionen til at overveje en lovgivning, der kan skabe en EU-dækkende frivilligt udelukkelsesregister, der er tilgængeligt for de nationale myndigheder og godkendte spiludbydere, således at enhver kunde, som vælger at udelukke sig selv fra en spiludbyder har mulighed for automatisk selvudelukkelse fra alle andre godkendte spiludbydere; 14. bemærker, at den workshopaftale, som Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) offentliggjorde i februar 2011, kunne tjene som et grundlag for fastlæggelse af indholdet af fælles standarder; 15. mener, at fælles standarder for onlinespil bør omhandle rettigheder og forpligtelser for både leverandøren og forbrugeren, herunder foranstaltninger til at sikring et højt beskyttelsesniveau for spillere, især mindreårige og andre sårbare personer, og forebyggelse af vildledende reklamer; 16. anbefaler, at der indføres ensartede og fælles europæiske standarder for elektronisk identifikation og grænseoverskridende e-verifikationstjenester; bemærker, at de forskellige registreringsprocedurer i EU underminerer operatører, som er omfattet af regulering, og kan skubbe forbrugerne i hænderne på ulovlige operatører; henstiller derfor, at registreringen og identifikationsprocedurerne strømlines og gøres mere effektive; Hvidvaskning af penge 17. understreger, at onlinespil er et kontantløst miljø, og at der som følge af afhængigheden af tredjepartsudbydere af finansielle tjenesteydelser kan findes yderligere sikkerhedsforanstaltninger mod hvidvaskning af penge i EU's regler om etablering og godkendelse af udbydere af finansielle tjenesteydelser; Sportens integritet 18. understreger, at kampen mod aftalt spil kræver et mere effektivt samarbejde mellem de offentlige myndigheder, retshåndhævende myndigheder, sportssektoren og operatører og reguleringsmyndigheder på spilleområdet i betragtning af den grænseoverskridende karakter af aftalt spil; 19. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter. PR\ doc 5/5 PE v01-00

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 44 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 44 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 44 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 15. april 2011 Grønbog om onlinespil

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 FØLGESKRIVELSE fra: MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123 Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af XXX

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX C(2014) 4630/2 KOMMISSIONENS HENSTILLING af XXX om principper for at beskytte forbrugere og spillere i forbindelse med onlinespiltjenester og for at forhindre mindreåriges

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2014 SWD(2014) 233 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Kommissionens henstilling om principper

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213, L 217/18 DA EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/48/EF af 20. juli 1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) 5.6.2015 L 141/73 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked

Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0128 Bilag 2 Offentligt J. nr. 2011-221-0037 Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Grundnotat Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det

Læs mere

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 94 Dansk udgave Retsforskrifter 57. årgang 28. marts 2014 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 25.4.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 115/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 345/2013 af 17. april 2013 om europæiske venturekapitalfonde

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU 1.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 142/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til forordning e-signatur og elektronisk identifikation 1. Resumé Kommissionen har den

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 31.1.2014 2013/2185(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter (2013/2185(INI))

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2012 COM(2012) 130 final 2012/0064 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 23.2.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING med henstillinger til Kommissionen om adgang til basale bankydelser (2012/0000(INI)) Økonomi- og Valutaudvalget

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2011 KOM(2011) 656 endelig 2011/0298 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om markeder for finansielle instrumenter og ophævelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002)119 endelig 2002/0061 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU L 176/338 Den Europæiske Unions Tidende 27.6.2013 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse. (EØS-relevant tekst) DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.3.2011 KOM(2011) XXX endelig 2011/0062(COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) af 8. juni 2000

17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) af 8. juni 2000 17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 178/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF 28.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 94/65 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 19.9.2012 2012/2134(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bedre adgang til finansiering for SMV'er 2012/2134 (INI)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører:

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR FORBRUGERBESKYTTELSE I FORBINDELSE MED ELEKTRONISK HANDEL

RETNINGSLINIER FOR FORBRUGERBESKYTTELSE I FORBINDELSE MED ELEKTRONISK HANDEL Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling RETNINGSLINIER FOR FORBRUGERBESKYTTELSE I FORBINDELSE MED ELEKTRONISK HANDEL Dansk oversættelse af: OECD Guidelines for Consumer Protection in the Context

Læs mere