Indholdsfortegnelse til budgetbemærkninger:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse til budgetbemærkninger:"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse til budgetbemærkninger: Fagområde: Side: Direktion 2 Administration og Service 3 Borgerservice 14 Pleje og Omsorg 20 Social- og Arbejdsmarked 28 Børn - Dagtilbud 43 Børn - Undervisning 50 Børn og Unge Rådgivning 72 Plan og Kultur 86 Teknik 102 Sundhed og Handicap 126 Renter, finansiering og balanceforskydninger

2 Direktion Direktion Den samlede budgetramme for Direktion er opdelt på følgende områder: Serviceudgifter Sekretariat og forvaltninger I alt Sekretariat og forvaltninger Driftsudgifter Nettodriftsudgifter Direktionens budget udgøres primært af løn og andre personaleudgifter til koncernledelse samt direktionens udviklingspulje. Under direktionens område er desuden indarbejdet en effektiviseringspulje i 2015 på 35,955 mio. kr., i 2016 på 54,782 mio. kr. samt 62,126 mio. kr. fra I forlængelse af kommunalbestyrelsens vedtagelse af strategi for omstilling, effektivisering og innovation den 11. maj 2010 har direktionen valgt at tilpasse kravene og prioriteringen i spillereglerne omkring ansøgninger til direktionens udviklingspulje. Hovedformålet med direktionens udviklingspulje er derfor at yde støtte til initiativer, der understøtter de overordnede indsatsområder i strategi for omstilling, effektivisering og innovation. Projekter der fokuserer på at hente rene effektiviseringsgevinster vil blive prioriteret. 3-2

3 Administration og Service Administration og Service Den samlede budgetramme for Administration og Service er opdelt på følgende områder: Serviceudgifter Faste ejendomme, fælles formål Andre faste ejendomme Driftsikring af boligbyggeri Transport og infrastruktur, fælles formål Driftsbygninger og -pladser Færgedrift Havne Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Central refusionsordning Døgninstitutioner for børn og unge Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og hanicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Botilbud til løængerevarende ophold ( 108) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Politisk organisation, fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Komminsioner, råd og nævn Valg m.v Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Voksen-, ældre- og handicapområdet Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Generelle reserver I alt Faste ejendomme, fælles formål Driftsudgifter -357 Nettodriftsudgifter -357 Fællessekretariatets administration og vedligeholdelse af sikringsanlæg. 3-3

4 Administration og Service Andre faste ejendomme Driftsudgifter 126 Nettodriftsudgifter 126 Der er afsat budget til afholdelse af udgifter vedrørende Søllinge gl. skole og Vester Hæsinge gl. skole Driftssikring af boligbyggeri Driftsudgifter 560 Nettodriftsudgifter 560 Området dækker kommunens udgifter til ydelsesstøtte vedrørende lette kollektive boliger, andelsboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Opgaven udføres i henhold til lov om individuel boligstøtte Transport og infrastruktur fælles formål Driftsudgifter Nettodriftsudgifter Andel af overslag ved beregning af omkostningsægte priser, hvor husleje, forrentning og overhead vedrørende administration indregnes i timepriserne på Park- og vejområdet under Intern Drift. Indtægten budgetlægges under Økonomistaben i lighed med indregning af overhead i takster for sociale institutioner. 3-4

5 Administration og Service Driftsbygninger og -pladser Driftsudgifter 111 Nettodriftsudgifter 111 Fællessekretariatets administration og vedligeholdelse af sikringsanlæg Færgedrift Driftsudgifter Driftsindtægter -146 Nettodriftsudgifter Området omfatter tilskud til færgedrift vedrørende Bjørnø-færgen. Der sejles efter kontrakt med Bjørnø- Færgen A.m.b.a. Der er afsat kr. som Faaborg-Midtfyn Kommunes andel af tilskud til det fælles færgesekretariat, der skal bistå de 19 kommuner, som er omfattet af ordningen med Ø-tilskud. Der er budgetteret med 1,710 mio. kr. vedrørende tilskud til Bjørnø-færgen. Herudover er der budgetteret med indtægt fra Staten på kr. vedrørende kompensation for gratis færgetransport Havne Driftsudgifter 34 Nettodriftsudgifter 34 Fællessekretariatets administration og vedligeholdelse af sikringsanlæg Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Driftsudgifter 12 Nettodriftsudgifter

6 Administration og Service Fællessekretariatets administration og vedligeholdelse af sikringsanlæg Indtægter fra den centrale refusionsordning Driftsudgifter 0 Refusioner Nettodriftsudgifter Indtægterne fra den centrale refusionsordning vedrører følgende områder: Genoptræning og vedligeholdelsestræning Særlige dagtilbud og særlige klubber Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og sundhedslovens 142) Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) grp Sociale formål Statsrefusionerne fra den centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager) forventes at være på niveau med Baggrunden herfor er, at der ikke er specielt dyre sager, der overgår fra BUR til Sundhed & Handicap. Ligeledes er der kun en enkelt sag i 2015, hvor borgeren bliver 67 og der ikke længere er refusion Døgninstitutioner for børn og unge Driftsudgifter 768 Nettodriftsudgifter 768 Der er tale om overhead jf. takstberegning. Beløbet på kr. korrigeres, når den nye takst for 2015 er beregnet. Der vil være tale om budgetneutrale korrektioner. Fællessekretariatets administration og vedligeholdelse af sikringsanlæg udgør kr. 3-6

7 Administration og Service Jf. Indenrigsministeriets konteringsvejledning skal den beregnede udgift til overhead budgetlægges på det aktuelle omkostningssted. En tilsvarende indtægt budgetlægges på hovedkonto 06. Overhead beregnes ud fra en andel af udgifter til løn, administration, indtægter, ejendomsudgifter og husleje med videre. Af hensyn til den løbende budgetopfølgning på de enkelte aftaleområder er både udgift og indtægt til overhead afsat på økonomistabens budget på de respektive funktionsområder Ældreboliger Driftsudgifter Driftsindtægter Nettodriftsudgifter Funktionen omfatter driften af kommunalt ejede ældreboliger på Nørrevænget og Åvænget Driftsudgifterne dækker lejetab, administration og vedligeholdelse samt ydelsesstøtte til kommunalt ejede ældreboliger ved Nørrevænget i Ryslinge og Åvænget i Ferritslev. Driftsindtægterne dækker huslejeindtægter fra beboere i kommunalt ejede ældreboliger. Huslejeindtægterne skal, ud over drift, dække henlæggelser til vedligeholdelse samt renter og afdrag på lån. Renter og afdrag budgetteres på konto 7 og Pleje og omsorg mv. for ældre og handicappede Driftsudgifter 714 Nettodriftsudgifter 714 Funktionen omfatter driften af Hillerslev Landsbycenter, Kirkegyden 1B Servicearealer og tidligere aflastningsboliger. Der afholdes ligeledes udgifter til Fællessekretatiatets administration og vedligeholdelse af sikringsanlæg på plejehjem, som udgør kr. Nettodriftsudgifterne omfatter drift af servicearealer og huslejetab på Hillerslev Landsbycenter samt Lundens betaling for benyttelse til aflastning. 3-7

8 Administration og Service Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Driftsudgifter 22 Nettodriftsudgifter 22 Fællessekretariatets administration og vedligeholdelse af sikringsanlæg Tilbud til voksne med særlige behov Driftsudgifter Nettodriftsudgifter Der er tale om overhead jf. takstberegning. Beløbet korrigeres, når den nye takst for 2015 er beregnet. Der vil være tale om budgetneutrale korrektioner. Fællessekretariatets administration og vedligeholdelse af sikringsanlæg udgør kr. Jf. Indenrigsministeriets konteringsvejledning skal den beregnede udgift til overhead budgetlægges på det aktuelle omkostningssted. En tilsvarende indtægt budgetlægges på hovedkonto 06. Overhead beregnes ud fra en andel af udgifter til løn, administration, indtægter, ejendomsudgifter og husleje med videre. Af hensyn til den løbende budgetopfølgning på de enkelte aftaleområder er både udgift og indtægt til overhead afsat på økonomistabens budget på de respektive funktionsområder Fælles formål Driftsudgifter 191 Nettodriftsudgifter 191 Funktionen omfatter tilskud til de politiske partier. 3-8

9 Administration og Service Kommunalbestyrelsesmedlemmer Driftsudgifter Nettodriftsudgifter Funktionen dækker udgifter og indtægter vedrørende Kommunalbestyrelsen. Der er indregnet vederlag til borgmester, viceborgmester samt udvalgsformænd, ligesom der er indregnet vederlag og mødehonorar til kommunalbestyrelsens medlemmer for deltagelse i udvalgsmøder mv. Endvidere er forudsat udgifter til forplejning under møder, repræsentation samt drift og vedligeholdelse af kommunalbestyrelsesmedlemmernes hjemmearbejdspladser. Budgettet fordeler sig således: Vederlag til borgmester og viceborgmester i alt kr. Vederlag til udvalgsformænd i alt 1,352 mio. kr. Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag i alt kr. Fast vederlag til øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer i alt 1,786 mio. kr. Uddannelse, rejser og befordring, forsikringer og telefon i alt kr. Møder og repræsentation samt øvrige udgifter i alt kr. Telefoni samt hjemmearbejdspladser i alt kr Kommissioner, råd og nævn Driftsudgifter 214 Nettodriftsudgifter 214 Her føres kommunens udgifter til kommissioner, råd og nævn herunder: Beredskabskommissionen Huslejenævnet Beboerklagenævnet Ø-udvalg Hegnssyn Folkeoplysningsudvalget Radionævn Handicapråd Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) Ældreråd 3-9

10 Administration og Service Valg m.v. Driftsudgifter 987 Nettodriftsudgifter 987 Her registreres udgifter til valg mv. til kommunalvalg, folketingsvalg, folkeafstemninger og EU-valg. Der er afsat penge til folketingsvalg i 2015, folkeafstemning i 2016 samt kommunalvalg i Administrationsbygninger Driftsudgifter Driftsindtægter -76 Nettodriftsudgifter Her registreres udgifter til husleje og rengøring for administrationsbygninger. Øvrige udgifter er flyttet til intern drift jf. beslutning central organisering af bygningsvedligehold. Budgettet anvendes til drift af administrationsbygningerne på: Tinghøj Allé 2, Ringe (Rådhuset) Floravej, Ringe (Guldhøj) Graabjergvej 3 og 3A, Ryslinge Østerågade 40, Broby Mellemgade 15, Faaborg Nørregade 2+4, Faaborg Bryggergården 2+6, Faaborg Lejede lokaler på Bygmestervej i Ringe (Job og Arbejdsmarked) Administration mv. Driftsudgifter Driftsindtægter Nettodriftsudgifter Her registreres udgifter til de opgaver, der varetages af aftaleområderne Fællessekretariat, HR & Innovation, Økonomistab og It-stab. 3-10

11 Administration og Service Fællessekretariatet: Fællessekretariatet har udover driften til egen stab endvidere budgetansvar for forskellige administrative fælleskonti. Fælleskontiene dækker blandt andet udgifter og indtægter til porto, kopiering, annoncering og kantinedrift. Økonomi: Budgettet et opdelt i en intern og en ekstern del. Den interne del dækker personale og personalerelaterede udgifter, revision samt udgifter til it-systemer. Den eksterne del dækker overførte indtægter for overhead vedrørende forebyggelse og sundhed, udgifter og indtægter vedrørende de kommunale ældreboliger på Åvænget og Nørrevænget og barselspuljen. Kommunens andel af udgifterne til Fællesindkøb budgetteres under Økonomi. Udgifter til KMD-systemer er samlet under Økonomistaben, da den samlede koordinering af aftaler og udgifter koordineres her. HR & IT: Budgettet et opdelt i en intern og en ekstern del. Den interne del dækker løn og personaleproduktion, arbejdsmiljøområdet, herunder trivselsundersøgelser og koncernindsats vedrørende sygefravær. Den eksterne del dækker projekt vedrørende sundhedsfremme for medarbejdere, personalepolitiske projekter, sekretariat/aktiviteter for MED-hovedudvalget, diverse fællesudgifter vedrørende personalet samt budget for kontorelever. It: It-stabens budget dækker en lang række udgifter, der er fælles for hele kommunen, bl.a. afregning af licenser og kommunikationsforbindelser Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Driftsudgifter Nettodriftsudgifter På denne funktion registreres udgifter og indtægter til: Kontingent til Kommunernes Landsforening (KL) Redningsabonnement Falck Markedsføring Åben Kommune Øvrige udgifter Løn- og barselspuljer Driftsudgifter Nettodriftsudgifter

12 Administration og Service Her registreres udgifter til den centrale barselspulje, pulje til lederuddannelse, pulje til TR-arbejde i forbindelse med hovedudvalg, FTR-pulje samt AKUT-pulje. Barselspuljens størrelse beregnes som et gennemsnit af udgifterne over 3 år. Afvigelser herfra overføres som over- eller underskud til efterfølgende år Tjenestemandspension Driftsudgifter Nettodriftsudgifter På denne funktion registreres udbetaling af tjenestemandspension og tjenestemandsforsikringspræmie. Udgifter og indtægter registreres centralt og følger ikke ansættelsesområdet. Tjenestemandspension Kommunens udgifter til tjenestemandspensioner budgetteres ud fra det faktiske antal pensionerede tjenestemænd på budgetlægningstidspunktet på baggrund af den faktiske pensionsudgift og inddækningsgrad. Der er forudsat udbetaling til tidligere ansatte ved administration og tidligere borgmestre, samt tidligere ansatte ved skoler, biblioteker, musikskoler, tandplejen, sundhedstjenesten, hjemmesygeplejen og handicapinstitutioner. Herudover udbetales børnepensioner og pension til tidligere ansatte i kommunale forsyningsvirksomheder, som Faaborg-Midtfyn Kommune har overtaget fra Der er ikke budgetteret med forventede tilgange, men der er budgetteret med afgange for lærere i den lukkede gruppe, idet staten overtager udbetalingen fra det fyldte 63,5 år. Tjenestemandsforsikringspræmier For kommunens tjenestemandsansatte budgetteres udgiften til tjenestemandsforsikringspræmie ud fra det faktiske antal ansatte tjenestemænd. I budgettet for 2015 er budgetteret med tjenestemandsforsikringspræmie til 40 forsikrede tjenestemænd ansat ved skolevæsen, folkebiblioteker, tandpleje, sundhedstjeneste, hjemmesygepleje, administration og handicapinstitutioner. Afregningssatsen i 2015 udgør 44,04 pct. at den pensionsgivende lønsum. Ved ophør af en tjenestemandsstilling overføres den budgetterede tjenestemandsforsikringspræmie til delvis medfinansiering af pensionsudgiften. Der kan dog være behov for at overføre budget til fagområdet. Dette sker i de tilfælde, hvor en tjenestemandsstilling genbesættes med en overenskomstansat. Her overføres budget til aftaleholderen til dækning af pensionsbidraget til den overenskomstansatte. Nedlægges en tjenestemandsstilling, sker der ingen regulering af budgettet hos aftaleholderen. Her overføres hele den budgetterede tjenestemandsforsikringspræmie til medfinansiering af udgifterne til pension. 3-12

13 Administration og Service Økonomistaben korrigerer, jf. bevillingsreglerne i de generelle bemærkninger, budgetterne i forbindelse med ændringerne Interne forsikringspuljer Driftsudgifter Driftsindtægter Nettodriftsudgifter På denne funktion registreres kommunens driftsudgifter på forsikringsområdet, herunder udgifter til forebyggende indsats. Faaborg-Midtfyn Kommune er i det væsentligste selvforsikret og har alene tegnet katastrofedækninger på brand og storm i et forsikringsselskab Generelle reserver Driftsudgifter Nettodriftsudgifter Denne funktion bruges til at sikre kommunens overholdelse af servicerammen, såfremt aftaleholdere netto bruger af de opsparede og overførte beløb fra 2014 til Budgetbeløbet modsvares af en tilsvarende indtægt på konto forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt og er samlet set budgetneutral. Der kan ikke regnskabsføres på funktionen og de generelle reserver kan maksimalt udgøre 1 % af kommunens øvrige budgetterede nettodriftsudgifter til service. Puljen er ikke endeligt beregnet. Det sker når de endelige nettodriftsudgifter til service for 2015 kendes. 3-13

14 Borgerservice Borgerservice Den samlede budgetramme for Borgerservice er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i kr. netto) Budget 2015 Serviceudgifter Andre Sundhedsudgifter Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Øvrige sociale formål Sekretariat og forvaltninger Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -6 Overførselsudgifter Personlige tillæg m.v Førtidspens. med 50% kommunal medfinansiering (regler før 2003) Førtidspens. med 65% kommunal medfinansiering (regler før 2003) Førtidspens. med 65% kommunal medfinansiering (aktuelle regler) Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering I alt Andre sundhedsudgifter Driftsudgifter Nettodriftsudgifter Her registreres udgifter vedrørende begravelseshjælp jf. Sundhedsloven 257, befordringsgodtgørelse jf. Sundhedsloven 170 og 261 samt supplerende hjælp efter Sygesikringslovens 13. Budgettet udgøres primært af 1,421 mio. kr. til begravelseshjælp, som ydes på grundlag af faste takster og størrelsen af afdødes formue og 3,183 mio. kr. til befordringsgodtgørelse. Godtgørelsen ydes til pensionister, der i sygdomstilfælde skal til alment praktiserende læge eller speciallæge Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Driftsudgifter Driftsindtægter -241 Refusioner Nettodriftsudgifter

15 Borgerservice Der ydes støtte til hjælpemidler til personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe den nedsatte funktionsevne, lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendig for, at personen kan varetage sit erhverv. Udgifterne afholdes i henhold til Servicelovens 112. Kropsbårne hjælpemidler er lovbundne, og borgeren har derved et retskrav på ydelsen. Der er her tale om f.eks. støttestrømper, ortopædiske hjælpemidler, inkontinens- og stomihjælpemidler samt diabeteshjælpemidler. Budgettet er baseret på en opgørelse af antal personer og den gennemsnitlige ydelse for 2013 for hver af de enkelte typer af hjælpemidler. Budgettet udgøres primært af: 0,847 mio. kr. til arm- og benproteser 1,519 mio. kr. til ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj 7,017 mio. kr. til inkontinens- og stomihjælpemidler 5,540 mio. kr. til andre hjælpemidler, som f.eks. bandager, kompressionsstrømper, diabetes, brystproteser, parykker, skinner/stativer mm Øvrige sociale formål Driftsudgifter Nettodriftsudgifter 206 Her registreres tinglysningsafgift vedrørende lån til betaling af ejendomsskat. Budgettet dækker udgifter til tinglysningsafgift vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter Administration mv. Driftsudgifter Driftsindtægter Refusioner Nettodriftsudgifter De administrative opgaver i Borgerservice er mange forskellige: Folkeregisterering, vielsesmyndighed, sygesikring, pas, kørekort, kropsbårne hjælpemidler, tillæg til pensionister, opkrævning af restancer, beboerindskud og lån til ejendomsskat. 3-15

16 Borgerservice Samlet udgør budgettet til sekretariat og forvaltning 10,247 mio. kr. Udover de faste udgifter til personale budgetteres der med udgifter til it-systemer- ud over KMD - samt indtægter vedrørende opkrævningsopgaven, sygesikringsbeviser, vielser, pasbilleder, kørebøger samt førerkort. Der er afsat 1,061 mio. kr. til kontrolgruppen. Det er forudsat, at gruppen er selvfinansierende, således at den økonomiske gevinst ved deres arbejde som minimum dækker de udgifter, som er forbundet med kontrolgruppen. Det er ikke muligt at opgøre dette som tidligere for de opgaver, som er flyttet til Udbetaling Danmark. Administrationsbidraget vedrørende Udbetaling Danmark udgør 7,204 mio. kr Personlige tillæg m.v. Driftsudgifter Refusioner Nettodriftsudgifter Her registreres udgifter og indtægter vedrørende personlige tillæg og helbredstillæg til briller, medicin, tandlægebehandling, fysioterapi-, kiropraktor- og psykologbehandling, fodbehandling og varmetillæg. De personlige tillæg kan tildeles folkepensionister jf. Lov om social pension og førtidspensionister, der har fået tilkendt eller påbegyndt deres sag før 1. januar 2003, jf. Førtidspensionsreformen. Budgettet fordeler sig således: 0,050 mio. kr. til briller 3,392 mio. kr. til medicin 1,899 mio. kr. til tandbehandling 0,482 mio. kr. til fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling 1,582 mio. kr. til fodbehandling 2,540 mio. kr. til varmetillæg 0,305 mio. kr. til høreapparater Staten yder 50 pct. refusion til personlige tillæg og helbredstillæg. Varmetillæg afregnes efter nettoprincippet efter opgaven er flyttet til Udbetaling Danmark, som modregner statens andel på 75 pct Førtidspensioner Driftsudgifter Driftsindtægter Nettodriftsudgifter

17 Borgerservice Her registreres udgifter og indtægter vedrørende førtidspension. Førtidspension udbetales efter forskellige ordninger, afhængigt af hvornår pensionen er tilkendt. Der skelnes imellem følgende ordninger: Førtidspension tilkendt mellem 1. januar 1992 og 31. december 1998 Førtidspension tilkendt mellem 1. januar 1999 og 31. december 2002 Førtidspension tilkendt efter 1. januar 2003 Førtidspensioner generelt Budgetlægningen sker med udgangspunkt i statistiske oplysninger for afgang til alderspension og andre årsager til, at udbetaling af førtidspension ophører. Hertil lægges et forventet niveau for tilkendelser af førtidspension fremadrettet. Førtidspensionsordningen, som har virkning fra 1. januar 2013, indeholder en forventning om, at afgangen overstiger tilgangen til førtidspension, hvorfor de samlede udgifter til ordningen vil være faldende i de kommende år, dog delvist modsvaret øgede udgifter til de ordninger, som førtidspensionsreformen anviser som alternativer til førtidspension. De gennemsnitlige månedlige ydelser er beregnet ud fra udviklingen i de faktiske udbetalte ydelser opgjort medio 2014 tillagt satsreguleringsprocenten i 2015 på 1,6 pct Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering For førtidspension tilkendt i perioden 1. januar 1992 til 31. december 1998 betaler kommunen 50 pct. af udgifterne. Type Antal helårsperso ner Månedlig ydelse i kr. Nettobudget i kr. Højeste og mellemste førtidspension Almindelig og forhøjet alm. førtidspension Invaliditetsydelse Der forventes en årlig netto afgang på 42 pensionister. Området påvirkes antalsmæssigt som følge af overgang til folkepension, som den væsentligste årsag, samt dødsfald eller flytning Førtidspension med 65 pct. medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 For førtidspension tilkendt i perioden 1. januar 1999 til 31. december 2002 betaler kommunen 65 pct. af udgifterne. Type Antal helårsperso ner Månedlig ydelse i kr. Nettobudget i kr. Højeste og mellemste førtidspension Almindelig og forhøjet alm. førtidspension Invaliditetsydelse Der forventes en årlig netto afgang på 30 pensionister. Området påvirkes antalsmæssigt som følge af overgang til folkepension, som den væsentligste årsag, samt dødsfald eller flytning. 3-17

18 Borgerservice Førtidspension med 65 pct. medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 For førtidspension efter reglerne gældende fra 1. januar 2003 betaler kommunen 65 pct. af udgifterne. Type Antal helårsperso ner Månedlig ydelse i kr. Nettobudget i kr. Førtidspension med 65 pct. medfinansiering Antalsmæssigt forventes en nettotilgang på 3 personer. Der forventes en tilgang ved nytilkendelser på 85 personer baseret på Arbejdsmarkedsstyrelsens forventning til Førtidspensionsreformen. Tilgangen modsvares i det store hele af afgang af forskellige årsager, væsentligst overgang til folkepension og ved dødsfald Boligydelser til pensionister kommunal medfinansiering Driftsudgifter Driftsindtægter Nettodriftsudgifter Boligydelse er et tilskud, der er bestemt af husstandens indkomst og formue, boligens størrelse og huslejens størrelse. Der kan søges boligydelse til både leje, ejer eller andelsboliger. Boligydelse kan kun udbetales til folkepensionister og førtidspensioner tilkendt før 1. januar Boligydelse til lejeboliger ydes som tilskud til huslejen. Til andelsboliger og ejerboliger gives boligydelsen som lån. Budgettet udgør primært: 15,588 mio. kr. til tilskud til lejere 1,214 mio. kr. til tilskud og lån til andelshavere m.fl. 7,410 mio. kr. til tilskud til lejebetaling i ældreboliger Efter, at opgaven er flyttet til Udbetaling Danmark, ydes der ikke længere refusion fra staten, da der afregnes med den kommunale nettoandel Boligsikring kommunal medfinansiering Driftsudgifter Driftsindtægter -426 Nettodriftsudgifter Boligsikring kan kun søges til lejeboliger og er et tilskud til den leje, der betales. Det kan søges af personer, der ikke modtager folkepension eller førtidspensionister efter reglerne gældende før 1. januar Boligsikringens størrelse er afhængig af en række faktorer, herunder husstandens indkomst, boligens størrelse og huslejens størrelse. 3-18

19 Borgerservice Budgettet udgøres primært af: 3,951 mio. kr. til boligsikring som tilskud 10,564 mio. kr. til almindelig boligsikring Efter, at opgaven er flyttet til Udbetaling Danmark, ydes der ikke længere refusion fra staten, da der afregnes med den kommunale nettoandel. 3-19

20 Pleje og Omsorg Pleje og Omsorg Funktion Hovedområde (beløb i kr. netto) Budget 2015 Serviceudgifter Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende Kommissioner, råd og nævn Voksen-, ældre- og handicapområdet Løn- og barselspuljer I alt Ældreboliger Driftsudgifter Nettodriftsudgifter Området omfatter: Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger Lejetab I henhold til bekendtgørelse af lov om almene boliger mv. Ældreboliger skal udlejes til ældre og borgere med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger. Kommunen har visitations- og anvisningsret til følgende ældreboliger: Ældreboliger, hvor kommunen har visitations- og anvisningsret By Gade Antal Faaborg Tømmergaarden 45 Faaborg Plougs Løkke 22 Vester Aaby Lysbjergvænget 8 Ferritslev Ådalen 16 Ferritslev Åvænget 8 Gislev Pyramiden 8 Nr. Lyndelse Carl Nielsensvej 13 Nr. Lyndelse Carl Nielsensvej (glashuset) 10 Ringe Algade 14 Ringe Hybenvej 10 Ringe Rosenvej 28 Ringe Odensevej 9 Ringe Svendborgvej 16 Ringe Jernbanegade/Stationsvej 26 Ryslinge Vesterled 15 I alt

21 Pleje og Omsorg Ældreboliger uden visitation, men med anvisningsret By Gade Antal Brobyværk Åløkkevej 16 Hillerslev Kirkegyden 22 Horne Bytoften 8 Faldsled Strandparken 7 Espe Snarupvejen 10 I alt 63 Kommunen betaler lejen fra det tidspunkt, hvor en ledig bolig er til rådighed for kommunen og indtil udlejning sker. Kommunen garanterer endvidere for boligtagerens kontraktmæssige forpligtelser overfor ejendommens ejer til at istandsætte boligen ved fraflytning. Samme forpligtelser gælder også i forhold til boliger på plejehjem, hvor kommunen har visitations- og anvisningsret. Udgifterne til betaling af husleje for tomme boliger vedrører primært: Ældreboligerne Jernbanegade/Stationsvej i Ringe, hvor 26 nye boliger står klar til indflytning 1. juli Det er ikke alle boliger, der er udlejet og der er ikke venteliste. Ældreboligerne Kirkegyden, Hillerslev Landsbycenter Ældreboliger i kommunens yderområder på grund af manglende indkøbsmuligheder samt dårlig infrastruktur Plejeboligerne på Præstekærgaard. Frem til 1. november 2014 anvendes Præstekærgaard til genhusning af beboere fra Humlehaven, imens der opføres nyt plejehjem. Herefter lukkes plejehjemmet og der skal betales tomgangsleje for 26 boliger. Til ydelsesstøtte er afsat kr. og til lejetab er afsat 4,759 mio. kr Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Driftsudgifter Driftsindtægter Nettodriftsudgifter Fagsekretariat Kostforplejning Ældreområderne (plejehjem, hjemmepleje og hjemmesygepleje) De enkelte kontoområder er beskrevet særskilt nedenfor. 3-21

22 Pleje og Omsorg Fagsekretariat Driftsudgifter Driftsindtægter Nettodriftsudgifter Tilskud til personlig og praktisk hjælp, som modtageren selv antager, Serviceloven 83 og 84, jf. 95 stk. 1 Private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje, Serviceloven 83, jf Social- og sundhedsuddannelse Aktiv Pleje Demenskoordinator Udviklings, sundhedsfaglige og sygeplejefaglige konsulentopgaver Lederlønninger Mellemkommunale betalinger Private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje Aktuelt er godkendt 10 private leverandører til praktisk hjælp, der leverer ca. 310 timer pr. uge til ca. 800 borgere samt 3 private leverandører til personlig pleje, der leverer ca. 95 timer pr. uge til 17 borgere. Budgettet er på 6,408 mio. kr. Private leverandører af madservice Der er godkendt 1 privat leverandør. 13 borgere, har valgt at få mad fra den private leverandør. Social- og sundhedsuddannelse Kommunen er i henhold til trepartsaftalen forpligtet til at ansætte 83 social- og sundhedselever samt 16 social- og sundhedsassistentelever. Fra 2014 er ordningen med præmie og bonus ophørt. Budgettet er på 12,969 mio. kr. Mellemkommunale betalinger Når en borger visiteres til en plejeforanstaltning, kan vedkommende frit vælge om ydelsen ønskes leveret i kommunen eller i en anden kommune, jf. Lov om frit valg. Den ønskede kommune skal dog også visitere borgeren til en plejeforanstaltning. Kommunen er således uden indflydelse. Der er afsat 30,113 mio. kr. til betaling for ophold i andre kommuner og 12,434 mio. kr. i indtægt fra andre kommuner. Jf. Retssikkerhedsloven 9 c følger Fagsekretariatet op på alle sager, ved at anmode de enkelte kommuner om dokumentation for: a) Cpr-nummer b) Hjemmel til udgiften c) Udgiftens elementer d) Antal af enheder 3-22

23 Pleje og Omsorg Kostforplejning Driftsudgifter Driftsindtægter Refusioner Nettodriftsudgifter Produktion og levering af kostforplejning i henhold til Serviceloven 83 til: Personer i eget hjem, madservice Plejehjemsbeboere i form af dels middagsmad og dels døgnkost Brugere i aktivitetscentre i form af middagsmad og mellemmåltider Brugerne tilbydes en kostform, der er tilpasset deres behov med udgangspunkt i normalkost og ældrekost. Ældrekost dækker over en energitæt kost til småtspisende, også kaldet sygehuskost. Kostformerne lever op til anbefalingerne i Dansk Institutionskost. Specielle diæter/ønsker kræver en særlig visitation. Budget til Åhavens køkken ligger i Kostforplejningen, men køkkenet drives af Danske Diakonhjem. Kostforplejningen er samlet i et aftaleområde, som dækker driften af følgende køkkener: Kølemadskøkkenet Tømmergården producerer middagsmad til borgere i eget hjem samt middagsmad til beboere på Lykkevalg og Pegasus Tingager producerer døgnkost til plejehjemmets beboere og 2 aktivitetscentre Åløkkeparken producerer døgnkost til plejehjemmets beboere og aflastningsafsnittet, middagsmad til husets café og aktivitetscenter samt middagsmad til beboere på Steensvang Åhaven producerer døgnkost til plejehjemmets beboere samt middagsmad til husets café og aktivitetscenter Bakkegården producerer døgnkost til beboere og brugere i rehabiliteringscentret Humlehaven producerer døgnkost til plejehjemmets beboere samt middagsmad og mellemmåltider til et aktivitetscenter samt husets café Kostforplejningen leverer samlet set: Middagsmad til 380 personer i eget hjem Døgnkost til 223 beboere på plejehjem Middagsmad til 72 beboere på plejehjem/institutioner Middagsmad og mellemmåltider til ca. 90 personer i caféer og dagcentre Tildelingsmodel: Der anvendes en ressourcetildelingsmodel i Kostforplejningen. Tildelingsmodellen er baseret på en inddeling i faste og variable omkostninger. Faste omkostninger f.eks. ledelse, administration, elever, inventar, serviceeftersyn og renovation Variable omkostninger f.eks. køkkenpersonale, fødevarer og emballage De variable omkostninger tildeles i forhold til det forventede antal produktionsenheder (pris x mængde). Enhedsprisen er baseret på produktionen f.eks. madservice, døgnkost til plejehjem og døgnkost til rehabiliteringscenter. 3-23

24 Pleje og Omsorg Ældreområderne Driftsudgifter Driftsindtægter Nettodriftsudgifter Plejehjem, hjemmepleje og hjemmesygepleje er organiseret i tre ældreområder: Ældreområde Syd Ældreområde Nord Ældreområde Øst Hjemmepleje og Faaborg Aften/Nat Faaborg N Ringe Aften/Nat sygepleje Faaborg Ø og øerne Ringe C Ringe S Faaborg V Ringe V Plejehjem Lysbjergparken Humlehaven Lykkevalg Prices Have Nørrevænget Tingager Steensvang Åløkkeparken Åhaven Rehabiliteringscenter Bakkegården Plejehjem Der er 9 plejehjem og 1 rehabiliteringscenter med i alt 372 almene plejeboliger i henhold til Lov om almene boliger 5, stk. 2, 10 aflastningspladser i henhold til Serviceloven 84 samt 26 midlertidige ophold i henhold til Serviceloven 84, stk. 2. Fakta boks Nyt Plejehjem I er der opført nyt plejehjem i Nr. Lyndelse. Humlehaven har 40 pladser Antallet af plejeboliger er dermed øget fra 358 til 372 Plejehjemmene leverer følgende ydelser til beboerne i henhold til Serviceloven 83: Personlig pleje Praktisk hjælp Kostforplejning Vask af personligt tøj mm. Plejehjemmene leverer ligeledes sygeplejeindsatser i henhold til Sundhedsloven 138. Plejehjemmene er inddelt i 3 kategorier alt efter hvem, der leverer ydelserne: Kategori 1 Lysbjergparken, Nørrevænget og Prices Have leverer selv alle ydelser. Kategori 2 Lykkevalg og Steensvang leverer alle ydelser med undtagelse af varm middagsmad. Middagsmaden leveres af Kostforplejningen. Kategori 3 Rehabiliteringscenter Bakkegården, Humlehaven, Tingager, Åhaven og Åløkkeparken leverer ingen former for kost. Døgnkosten leveres af Kostforplejningen. Vask af linned leveres af et privat vaskeri for Bakkegården, Tingager og Åhaven. 3-24

25 Pleje og Omsorg Generelt Fordeling af plejeboliger, aflastningsboliger og pladser til midlertidigt ophold i henhold til budgettildeling: Sted Kategori Antal plejeboliger Antal aflastningspladser, servicelovens 84 Antal pladser midlertidigt ophold, servicelovens 84, stk. 2 Bakkegården 3 26 Lykkevalg 2 27 Lysbjergparken 1 24 Humlehaven 3 40 Nørrevænget Steensvang Tingager 3 58 Åhaven 3 45 Åløkkeparken Prices Have 1 54 I alt Midlertidigt ophold Pladserne til midlertidigt ophold bruges til: Borgere, der har brug for afklaring i forhold til fremtidig bolig f.eks. borgere, der har fået en kognitiv skade og borgere, der har manglende selvindsigt Borgere med et akut opstået behov for hjælp, fysisk, psykisk eller socialt, som ikke kan klares i eget hjem Borgere, der venter på en plejebolig og som ikke længere kan få dækket deres plejebehov i egen bolig Borgere, der har behov for en intensiv genoptræning Borgere, bosiddende på øerne, og som midlertidigt har brug for døgnpleje 1 bolig er målrettet yngre senhjerneskadede borgere. 2 stuer er målrettet til borgere, som de praktiserende læger tildeler et midlertidigt ophold. Tildelingsmodel Der anvendes en ressourcetildelingsmodel for plejehjemsområdet med udgangspunkt i den nuværende budgetramme. Med tildelingsmodellen er der skabt basis for at udnytte de personalemæssige og økonomiske ressourcer inden for hvert enkelt aftaleområde. F.eks. kan der flyttes ressourcer fra et plejehjem til et andet, når det vurderes at være den mest effektive ressourceudnyttelse. Tildelingsmodellens forudsætninger: Ressourcetildeling sker med udgangspunkt i den eksisterende budgetramme Døgnpladser tildeles et fast beløb pr. plads Visiterede ægtefæller tildeles 2/3 af beløbet til en døgnplads Ved aflastningspladser gives et tillæg pr. plads Midlertidigt ophold tildeles et fast beløb pr. plads Merudgift til 5 psykiatriske pladser på Steensvang tildeles separat Udgift til kost afsættes, så det svarer til, hvad det må koste at producere mad pr. plads, jf. anbefaling fra Kommunernes Revision ved analyse af kostområdet i 2007 Vikardækning 11 pct. 3-25

26 Pleje og Omsorg Hjemmepleje og hjemmesygepleje Hjemmeplejen leverer: Personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmet til personer, der er omfattet af frit valg af leverandører, Serviceloven 83 Afløsning og aflastning i eget hjem, Serviceloven 84 Videredelegerede sygeplejeindsatser efter Sundhedsloven 138 Den kommunale sygepleje, Sundhedsloven 138: Udfører sygepleje til borgere ved at: o Forebygge sygdom og fremme sundhed o Yde pleje og behandling, rehabilitering og palliation Formidler, udvikler, leder, planlægger og koordinerer sygepleje Der er etableret sygeplejeklinik som en del af de samlede sundhedstilbud. Alle borgere med ophold i Faaborg-Midtfyn Kommune, kan komme i klinikken. Borgerne skal være henvist til kommunal sygepleje af egen læge, speciallæge eller sygehus. På nuværende tidspunkt besøges klinikken i Faaborg af 180 borgere. 34 pct. af de borgere, der har sår, bliver behandlet i klinikken Forebyggende indsats for ældre og handicappede Driftsudgifter 920 Nettodriftsudgifter 920 Tilbud om forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 75 år, og som bor i kommunen, jf. Serviceloven 79. Der skal tilbydes mindst ét årligt forebyggende besøg. Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune har valgt at undtage de borgere, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp efter 83 i Lov om Social service Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem. Driftsudgifter Nettodriftsudgifter Udgifter til plejevederlag og sygeartikler mv. ved pasning af døende i eget hjem, jf. Serviceloven 118, 119 og

27 Pleje og Omsorg Kommissioner, råd og nævn Driftsudgifter 142 Nettodriftsudgifter 142 Udgifter til Ældreråd Der afholdes valg hvert 4. år. Der er afsat kr. til afholdelse af ældrerådsvalg i Voksen-, ældre- og handicapområdet Driftsudgifter Nettodriftsudgifter Visitation til personlig pleje og praktisk hjælp, madservice, afløsning og aflastning, ældreboliger og plejeboliger Tilsyn med leverandører Administration Care Sekretærfunktion for ældreråd Løn- og barselspuljer Driftsudgifter Nettodriftsudgifter Manglende udmøntning af effektiviseringer i forbindelse med den løbende implementering af velfærdsteknologi. Beløbet skal ses i sammenhæng med anlægsprojekt. 3-27

28 Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Den samlede budgetramme for Administration og Service er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i kr. netto) Budget 2015 Serviceudgifter Beboelse Produktionsskoler Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alter Servicejob Komminsioner, råd og nævn Sekretariat og forvaltninger Jobcentre Overførselsudgifter Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogr Repatriering Personlige tillæg m.v Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løn Ressourceforløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Seniorjob for personer over 55 år Beskæftigelsesordninger I alt Budgettet for Social- og arbejdsmarked afspejler på den ene side de kommunale mål og på den anden side beskæftigelsesplanen for jobcentret, hvor der er skabt en sammenhæng imellem disse. Beskæftigelsesplanen har følgende mål: Flere unge skal have en uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Mål: Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Langtidsledigheden skal bekæmpes Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Mål: Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. 3-28

29 Social- og arbejdsmarked Jobcenterets eget mål Mål: Opretholdelse af indsatsen for at nedbringe sygefraværet, således at jobcenteret fortsat fokuserer på at antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger bliver nedbragt. Jobcenter (forsikrede ledige) Udgifterne til de forsikrede ledige består af dagpengeudgifter, aktiveringsudgifter samt udgifter til løntilskud hos kommunale og private arbejdsgivere. Kommunen modtager et beskæftigelsestilskud til at dække udgifterne til dagpenge, løntilskud og uddannelsesydelse. Beskæftigelsestilskuddet vil blive midtvejsreguleret i 2016 og efterreguleret i 2017 i forhold til den aktuelle ledighedsudvikling (se nærmere om beskæftigelsestilskuddet i budgetbemærkninger under Tilskud og udligning). Budgettet tilpasses i udgangspunktet, så udgifter til forsikrede ledige modsvarer beskæftigelsestilskuddet til kommunen på finansieringssiden under Økonomiudvalget. Dette medfører isoleret betragtet en reduktion af udgifterne på 12,6 mio. kr. i forhold til budgetoverslaget for i Der er herefter indarbejdet udgifter på 6,8 mio. kr., svarende til 50 fuldtidspersoner, der skal modsvare risiko for større virksomhedslukninger, som beskæftigelsestilskuddet ikke vil dække. Eventuelle personalemæssige konsekvenser Budgetgaranti Igennem budgetgarantiordningen kompenseres kommunerne for ændringerne i udgifterne på nogle overførselsindkomster. Det betyder, at kommunerne under ét vil blive kompenseret for mer- eller mindreudgifter i forhold til ændringen i udgifterne på landsplan. Budgetgarantien omfatter mer- eller mindreudgifter på følgende områder: Kontanthjælp Revalidering Kommunal aktivering af forsikrede og ikke-forsikrede ledige Uddannelsesordning Førtidspension Ressourceforløb Jobafklaringsforløb nyt i forbindelse med sygedagpengereform Ledighedsydelse Integration Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) 3-29

30 Social- og arbejdsmarked Overførselsskøn KL laver beregninger over den forventede udvikling inden for visse overførselsindkomster. Skønnet over udgifterne i 2015 i den enkelte kommune er foretaget på baggrund af en teknisk fremskrivning, svarende til den skønnede nominelle vækst på landsplan, som den er forudsat i økonomiaftalen for KL's skøn over Faaborg-Midtfyn Kommunes udgifter kr (13-pl) 2015 (15-pl) Nominel vækst i kr. Nominel vækst i pct. Kontanthjælp/aktivering/revalidering ,9 Ledighedsydelse ,8 Førtidspensioner ,5 Integration ,3 Sygedagpenge ,5 Fleksjob ,7 Seniorjob ,8 Jobafklaringsforløb ,0 TOTAL ,8 Faaborg-Midtfyn Kommunes oprindelige budgetforslag kr (13-pl) 2015 (15-pl) Nominel vækst i kr. Nominel vækst i pct. Kontanthjælp/aktivering/revalidering ,6 Ledighedsydelse ,3 Førtidspensioner ,1 Integration ,6 Sygedagpenge ,3 Fleksjob ,6 Seniorjob ,1 Jobafklaringsforløb ,0 I alt ,5 Forskel ,4 Det skal bemærkes, at KL s fremskrivning ikke tager højde for specielle forhold i den enkelte kommune. Det skal også bemærkes, at KL fokuserer på et afgrænset udsnit af de samlede overførselsindkomster, hvorfor oversigten ikke må forstås som en sammenligning af de samlede indkomstoverførsler under ét. Der er en tæt sammenhæng mellem områderne, idet der i mange tilfælde vil være tale om enten den ene eller anden ydelse. KL og Regeringen skønner jf. ovenfor i deres tekniske fremskrivning af regnskabstallene for 2013 på områderne vil stige med 3,8 pct. svarende til 19,8 mio. kr. I Faaborg-Midtfyn Kommunes basisbudget er der regnet med en stigning fra 2013 til 2015 på 1,5 pct. svarende til 7,6 mio. kr. Det vil sige, at Faaborg-Midtfyn Kommune forventer, at budgettet samlet set er 12,2 mio. kr. mindre i forhold til KL s tekniske fremskrivninger. Ændringerne i basisbudgettet, som sker ud fra gældende lovgivning, afspejler en række justeringer på de enkelte delområder afledt af ændringer i behov og rammevilkår for opgaveløsningen. Førtidspensionsreform, dagpengereform, kontanthjælpsreform og sygedagpengereform har væsentlig indvirkning på udviklingen og sammensætningen af ydelser og tilbud. Indarbejdelse af ny lovgivning, herunder sygedagpengereformen, og OE-reduktionsmål kan efterfølgende give anledning til justeringer. 3-30

31 Social- og arbejdsmarked De nævnte områder, ekskl. sygedagpenge, fleksjob og seniorjob er budgetgaranterede områder. Det betyder, at såfremt udgifterne for kommunerne på landsplan under ét, afviger fra den tekniske fremskrivning fra Regeringen og KL, så vil kommunerne blive kompenseret eller modregnet via bloktilskuddet. Økonomiaftalen for 2015 indeholder også en passus om, at overførselsindkomsterne set under ét kan midtvejsvurderes i forbindelse med aftaleforhandlingerne for

32 Social- og arbejdsmarked Beboelse Nettoudgifterne udgør i alt: Driftsudgifter 494 Driftsindtægter -13 Nettodriftsudgifter 481 Her registreres udgifter til f.eks. lejeudgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge efter 12 stk. 6 i Lov om integration af flygtninge (Integrationsloven). Dette anvendes alene i en periode til der kan findes en permanent boligløsning i samarbejde med den enkelte flygtning/familie Produktionsskoler Nettoudgifterne udgør i alt: Driftsudgifter 489 Nettodriftsudgifter 489 Der er tale om kommunens udgifter til grundtilskud til Faaborg-Midtfyn Produktionsskole. Udgifterne til aktivitettilskuddet betales andetsteds Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Nettoudgifterne udgør i alt: Driftsudgifter Refusioner Nettodriftsudgifter Der er tale om udgifter og indtægter i forbindelse med: Integrationsprogram til flygtninge og familiesammenførte udlændinge. Den største del af udgifterne indenfor dette går til dansk uddannelse. Der er pr. 1 januar 2014 kommet nye regler for dette. Dansk uddannelse til borgere i beskæftigelse for andre EU lande mv. 3-32

33 Social- og arbejdsmarked Faaborg-Midtfyn er tildelt en kvote på 54 nye flygtninge i 2014, hvilket er en stigning på 15 personer i forhold til den oprindelige udmelding. Kvoten for 2015 kendes endnu ikke, hvorfor der senere kan komme ændringer til området. Økonomien vil i høj grad afhænge af de ankomne personernes forhold (børn, voksne, mulige familiesammenføring osv.) Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Nettoudgifterne udgør i alt: Driftsudgifter Driftsindtægter -20 Refusioner Nettodriftsudgifter Kontanthjælpen til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet gives til udlændinge, som kommer fra lande uden for EU/EØS. Udlændingen skal opfylder nogle bestemte betingelser, herunder stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Budgettet kan specificeres således: Type Antal helårspersoner Månedlig ydelse i kr. Bruttobudget i kr. Kontanthjælp til udlændinge Hjælp i særlige tilfælde Der ydes 50 pct. refusion af udgifterne Repatriering Nettoudgifterne udgør i alt: Driftsudgifter 0 Nettodriftsudgifter 0 Her registreres udgifter vedrørende repatriering af udlændinge omfattet af repatrieringsloven, som ønsker at vende tilbage til hjemlandet eller tidligere opholdsland. Formålet med ydelsen er at støtte genetablering i hjemlandet. Udlændingen skal opfylde en række betingelser for at kunne modtage støtten. Støttens størrelse afhænger af familiestørrelse mv. Der ydes 100 pct. refusion. 3-33

Pleje og Omsorg. Området Pleje og Omsorg udgør 12,3 % af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende

Pleje og Omsorg. Området Pleje og Omsorg udgør 12,3 % af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende Pleje og Omsorg Området Pleje og Omsorg udgør 12,3 % af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Ældreboliger -960-0,3% Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 311.449

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Budgettets sammensætning I budgetforslaget for 2016 udgør de samlede budgetterede nettodriftsudgifter i alt 3.076,253 mio. kr. og fordeler sig som følger på de 10 administrative

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab Regnskabsoversigter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Årsberetning 2012 side 1 REGNSKABSOVERSIGT 00 Direktionen * 9.416 18.523 16.010 1.949 00 Direktion * 9.416 16.010 1.949 1

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Anden Social Service Sundhedsudgifter begravelse 01a Begravelseshjælp Sundhedsloven 160 Alle borgere

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 481.723.252 010 Social service 121.348.264 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 585.152 25 Faste ejendomme 585.152 11 Beboelse 585.152 011080

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Budget- og regnskabssystem 4.5.4 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004/Budget 2005 BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Udgifter og indtægter vedrørende personlig

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Sidst revideret 4. december 2013 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for, hvor

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 460.521.328 010 Social service 114.190.369 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 569.808 25 Faste ejendomme 569.808 11 Beboelse 569.808 011080

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp KONTANTHJÆLP OG ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 8.10 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr. 17-64 årig 5.57.72 Sociale formål 252 355 449 412 Indtægter fra central refusionsordn., grp. 018 0 0-46 -7 5.57.73

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE (30)

TILBUD TIL ÆLDRE (30) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 TILBUD TIL ÆLDRE (30) 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 425.100

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget -2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i -priser 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 672.411 671.390 670.393 670.393 + Rammeændringer,

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget Beskæftigelses og Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget 20142017 "!!! "!! "! Ungdomsuddannelse 19.736 20.973 1.238 19.736 20.974 1.238 19.736 20.973 1.238 19.736 20.973 1.238 Integration 10.185

Læs mere