Indholdsfortegnelse til budgetbemærkninger:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse til budgetbemærkninger:"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse til budgetbemærkninger: Fagområde: Side: Direktion 2 Administration og Service 3 Borgerservice 14 Pleje og Omsorg 20 Social- og Arbejdsmarked 28 Børn - Dagtilbud 43 Børn - Undervisning 50 Børn og Unge Rådgivning 72 Plan og Kultur 86 Teknik 102 Sundhed og Handicap 126 Renter, finansiering og balanceforskydninger

2 Direktion Direktion Den samlede budgetramme for Direktion er opdelt på følgende områder: Serviceudgifter Sekretariat og forvaltninger I alt Sekretariat og forvaltninger Driftsudgifter Nettodriftsudgifter Direktionens budget udgøres primært af løn og andre personaleudgifter til koncernledelse samt direktionens udviklingspulje. Under direktionens område er desuden indarbejdet en effektiviseringspulje i 2015 på 35,955 mio. kr., i 2016 på 54,782 mio. kr. samt 62,126 mio. kr. fra I forlængelse af kommunalbestyrelsens vedtagelse af strategi for omstilling, effektivisering og innovation den 11. maj 2010 har direktionen valgt at tilpasse kravene og prioriteringen i spillereglerne omkring ansøgninger til direktionens udviklingspulje. Hovedformålet med direktionens udviklingspulje er derfor at yde støtte til initiativer, der understøtter de overordnede indsatsområder i strategi for omstilling, effektivisering og innovation. Projekter der fokuserer på at hente rene effektiviseringsgevinster vil blive prioriteret. 3-2

3 Administration og Service Administration og Service Den samlede budgetramme for Administration og Service er opdelt på følgende områder: Serviceudgifter Faste ejendomme, fælles formål Andre faste ejendomme Driftsikring af boligbyggeri Transport og infrastruktur, fælles formål Driftsbygninger og -pladser Færgedrift Havne Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Central refusionsordning Døgninstitutioner for børn og unge Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og hanicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Botilbud til løængerevarende ophold ( 108) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Politisk organisation, fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Komminsioner, råd og nævn Valg m.v Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Voksen-, ældre- og handicapområdet Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Generelle reserver I alt Faste ejendomme, fælles formål Driftsudgifter -357 Nettodriftsudgifter -357 Fællessekretariatets administration og vedligeholdelse af sikringsanlæg. 3-3

4 Administration og Service Andre faste ejendomme Driftsudgifter 126 Nettodriftsudgifter 126 Der er afsat budget til afholdelse af udgifter vedrørende Søllinge gl. skole og Vester Hæsinge gl. skole Driftssikring af boligbyggeri Driftsudgifter 560 Nettodriftsudgifter 560 Området dækker kommunens udgifter til ydelsesstøtte vedrørende lette kollektive boliger, andelsboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Opgaven udføres i henhold til lov om individuel boligstøtte Transport og infrastruktur fælles formål Driftsudgifter Nettodriftsudgifter Andel af overslag ved beregning af omkostningsægte priser, hvor husleje, forrentning og overhead vedrørende administration indregnes i timepriserne på Park- og vejområdet under Intern Drift. Indtægten budgetlægges under Økonomistaben i lighed med indregning af overhead i takster for sociale institutioner. 3-4

5 Administration og Service Driftsbygninger og -pladser Driftsudgifter 111 Nettodriftsudgifter 111 Fællessekretariatets administration og vedligeholdelse af sikringsanlæg Færgedrift Driftsudgifter Driftsindtægter -146 Nettodriftsudgifter Området omfatter tilskud til færgedrift vedrørende Bjørnø-færgen. Der sejles efter kontrakt med Bjørnø- Færgen A.m.b.a. Der er afsat kr. som Faaborg-Midtfyn Kommunes andel af tilskud til det fælles færgesekretariat, der skal bistå de 19 kommuner, som er omfattet af ordningen med Ø-tilskud. Der er budgetteret med 1,710 mio. kr. vedrørende tilskud til Bjørnø-færgen. Herudover er der budgetteret med indtægt fra Staten på kr. vedrørende kompensation for gratis færgetransport Havne Driftsudgifter 34 Nettodriftsudgifter 34 Fællessekretariatets administration og vedligeholdelse af sikringsanlæg Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Driftsudgifter 12 Nettodriftsudgifter

6 Administration og Service Fællessekretariatets administration og vedligeholdelse af sikringsanlæg Indtægter fra den centrale refusionsordning Driftsudgifter 0 Refusioner Nettodriftsudgifter Indtægterne fra den centrale refusionsordning vedrører følgende områder: Genoptræning og vedligeholdelsestræning Særlige dagtilbud og særlige klubber Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og sundhedslovens 142) Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) grp Sociale formål Statsrefusionerne fra den centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager) forventes at være på niveau med Baggrunden herfor er, at der ikke er specielt dyre sager, der overgår fra BUR til Sundhed & Handicap. Ligeledes er der kun en enkelt sag i 2015, hvor borgeren bliver 67 og der ikke længere er refusion Døgninstitutioner for børn og unge Driftsudgifter 768 Nettodriftsudgifter 768 Der er tale om overhead jf. takstberegning. Beløbet på kr. korrigeres, når den nye takst for 2015 er beregnet. Der vil være tale om budgetneutrale korrektioner. Fællessekretariatets administration og vedligeholdelse af sikringsanlæg udgør kr. 3-6

7 Administration og Service Jf. Indenrigsministeriets konteringsvejledning skal den beregnede udgift til overhead budgetlægges på det aktuelle omkostningssted. En tilsvarende indtægt budgetlægges på hovedkonto 06. Overhead beregnes ud fra en andel af udgifter til løn, administration, indtægter, ejendomsudgifter og husleje med videre. Af hensyn til den løbende budgetopfølgning på de enkelte aftaleområder er både udgift og indtægt til overhead afsat på økonomistabens budget på de respektive funktionsområder Ældreboliger Driftsudgifter Driftsindtægter Nettodriftsudgifter Funktionen omfatter driften af kommunalt ejede ældreboliger på Nørrevænget og Åvænget Driftsudgifterne dækker lejetab, administration og vedligeholdelse samt ydelsesstøtte til kommunalt ejede ældreboliger ved Nørrevænget i Ryslinge og Åvænget i Ferritslev. Driftsindtægterne dækker huslejeindtægter fra beboere i kommunalt ejede ældreboliger. Huslejeindtægterne skal, ud over drift, dække henlæggelser til vedligeholdelse samt renter og afdrag på lån. Renter og afdrag budgetteres på konto 7 og Pleje og omsorg mv. for ældre og handicappede Driftsudgifter 714 Nettodriftsudgifter 714 Funktionen omfatter driften af Hillerslev Landsbycenter, Kirkegyden 1B Servicearealer og tidligere aflastningsboliger. Der afholdes ligeledes udgifter til Fællessekretatiatets administration og vedligeholdelse af sikringsanlæg på plejehjem, som udgør kr. Nettodriftsudgifterne omfatter drift af servicearealer og huslejetab på Hillerslev Landsbycenter samt Lundens betaling for benyttelse til aflastning. 3-7

8 Administration og Service Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Driftsudgifter 22 Nettodriftsudgifter 22 Fællessekretariatets administration og vedligeholdelse af sikringsanlæg Tilbud til voksne med særlige behov Driftsudgifter Nettodriftsudgifter Der er tale om overhead jf. takstberegning. Beløbet korrigeres, når den nye takst for 2015 er beregnet. Der vil være tale om budgetneutrale korrektioner. Fællessekretariatets administration og vedligeholdelse af sikringsanlæg udgør kr. Jf. Indenrigsministeriets konteringsvejledning skal den beregnede udgift til overhead budgetlægges på det aktuelle omkostningssted. En tilsvarende indtægt budgetlægges på hovedkonto 06. Overhead beregnes ud fra en andel af udgifter til løn, administration, indtægter, ejendomsudgifter og husleje med videre. Af hensyn til den løbende budgetopfølgning på de enkelte aftaleområder er både udgift og indtægt til overhead afsat på økonomistabens budget på de respektive funktionsområder Fælles formål Driftsudgifter 191 Nettodriftsudgifter 191 Funktionen omfatter tilskud til de politiske partier. 3-8

9 Administration og Service Kommunalbestyrelsesmedlemmer Driftsudgifter Nettodriftsudgifter Funktionen dækker udgifter og indtægter vedrørende Kommunalbestyrelsen. Der er indregnet vederlag til borgmester, viceborgmester samt udvalgsformænd, ligesom der er indregnet vederlag og mødehonorar til kommunalbestyrelsens medlemmer for deltagelse i udvalgsmøder mv. Endvidere er forudsat udgifter til forplejning under møder, repræsentation samt drift og vedligeholdelse af kommunalbestyrelsesmedlemmernes hjemmearbejdspladser. Budgettet fordeler sig således: Vederlag til borgmester og viceborgmester i alt kr. Vederlag til udvalgsformænd i alt 1,352 mio. kr. Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag i alt kr. Fast vederlag til øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer i alt 1,786 mio. kr. Uddannelse, rejser og befordring, forsikringer og telefon i alt kr. Møder og repræsentation samt øvrige udgifter i alt kr. Telefoni samt hjemmearbejdspladser i alt kr Kommissioner, råd og nævn Driftsudgifter 214 Nettodriftsudgifter 214 Her føres kommunens udgifter til kommissioner, råd og nævn herunder: Beredskabskommissionen Huslejenævnet Beboerklagenævnet Ø-udvalg Hegnssyn Folkeoplysningsudvalget Radionævn Handicapråd Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) Ældreråd 3-9

10 Administration og Service Valg m.v. Driftsudgifter 987 Nettodriftsudgifter 987 Her registreres udgifter til valg mv. til kommunalvalg, folketingsvalg, folkeafstemninger og EU-valg. Der er afsat penge til folketingsvalg i 2015, folkeafstemning i 2016 samt kommunalvalg i Administrationsbygninger Driftsudgifter Driftsindtægter -76 Nettodriftsudgifter Her registreres udgifter til husleje og rengøring for administrationsbygninger. Øvrige udgifter er flyttet til intern drift jf. beslutning central organisering af bygningsvedligehold. Budgettet anvendes til drift af administrationsbygningerne på: Tinghøj Allé 2, Ringe (Rådhuset) Floravej, Ringe (Guldhøj) Graabjergvej 3 og 3A, Ryslinge Østerågade 40, Broby Mellemgade 15, Faaborg Nørregade 2+4, Faaborg Bryggergården 2+6, Faaborg Lejede lokaler på Bygmestervej i Ringe (Job og Arbejdsmarked) Administration mv. Driftsudgifter Driftsindtægter Nettodriftsudgifter Her registreres udgifter til de opgaver, der varetages af aftaleområderne Fællessekretariat, HR & Innovation, Økonomistab og It-stab. 3-10

11 Administration og Service Fællessekretariatet: Fællessekretariatet har udover driften til egen stab endvidere budgetansvar for forskellige administrative fælleskonti. Fælleskontiene dækker blandt andet udgifter og indtægter til porto, kopiering, annoncering og kantinedrift. Økonomi: Budgettet et opdelt i en intern og en ekstern del. Den interne del dækker personale og personalerelaterede udgifter, revision samt udgifter til it-systemer. Den eksterne del dækker overførte indtægter for overhead vedrørende forebyggelse og sundhed, udgifter og indtægter vedrørende de kommunale ældreboliger på Åvænget og Nørrevænget og barselspuljen. Kommunens andel af udgifterne til Fællesindkøb budgetteres under Økonomi. Udgifter til KMD-systemer er samlet under Økonomistaben, da den samlede koordinering af aftaler og udgifter koordineres her. HR & IT: Budgettet et opdelt i en intern og en ekstern del. Den interne del dækker løn og personaleproduktion, arbejdsmiljøområdet, herunder trivselsundersøgelser og koncernindsats vedrørende sygefravær. Den eksterne del dækker projekt vedrørende sundhedsfremme for medarbejdere, personalepolitiske projekter, sekretariat/aktiviteter for MED-hovedudvalget, diverse fællesudgifter vedrørende personalet samt budget for kontorelever. It: It-stabens budget dækker en lang række udgifter, der er fælles for hele kommunen, bl.a. afregning af licenser og kommunikationsforbindelser Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Driftsudgifter Nettodriftsudgifter På denne funktion registreres udgifter og indtægter til: Kontingent til Kommunernes Landsforening (KL) Redningsabonnement Falck Markedsføring Åben Kommune Øvrige udgifter Løn- og barselspuljer Driftsudgifter Nettodriftsudgifter

12 Administration og Service Her registreres udgifter til den centrale barselspulje, pulje til lederuddannelse, pulje til TR-arbejde i forbindelse med hovedudvalg, FTR-pulje samt AKUT-pulje. Barselspuljens størrelse beregnes som et gennemsnit af udgifterne over 3 år. Afvigelser herfra overføres som over- eller underskud til efterfølgende år Tjenestemandspension Driftsudgifter Nettodriftsudgifter På denne funktion registreres udbetaling af tjenestemandspension og tjenestemandsforsikringspræmie. Udgifter og indtægter registreres centralt og følger ikke ansættelsesområdet. Tjenestemandspension Kommunens udgifter til tjenestemandspensioner budgetteres ud fra det faktiske antal pensionerede tjenestemænd på budgetlægningstidspunktet på baggrund af den faktiske pensionsudgift og inddækningsgrad. Der er forudsat udbetaling til tidligere ansatte ved administration og tidligere borgmestre, samt tidligere ansatte ved skoler, biblioteker, musikskoler, tandplejen, sundhedstjenesten, hjemmesygeplejen og handicapinstitutioner. Herudover udbetales børnepensioner og pension til tidligere ansatte i kommunale forsyningsvirksomheder, som Faaborg-Midtfyn Kommune har overtaget fra Der er ikke budgetteret med forventede tilgange, men der er budgetteret med afgange for lærere i den lukkede gruppe, idet staten overtager udbetalingen fra det fyldte 63,5 år. Tjenestemandsforsikringspræmier For kommunens tjenestemandsansatte budgetteres udgiften til tjenestemandsforsikringspræmie ud fra det faktiske antal ansatte tjenestemænd. I budgettet for 2015 er budgetteret med tjenestemandsforsikringspræmie til 40 forsikrede tjenestemænd ansat ved skolevæsen, folkebiblioteker, tandpleje, sundhedstjeneste, hjemmesygepleje, administration og handicapinstitutioner. Afregningssatsen i 2015 udgør 44,04 pct. at den pensionsgivende lønsum. Ved ophør af en tjenestemandsstilling overføres den budgetterede tjenestemandsforsikringspræmie til delvis medfinansiering af pensionsudgiften. Der kan dog være behov for at overføre budget til fagområdet. Dette sker i de tilfælde, hvor en tjenestemandsstilling genbesættes med en overenskomstansat. Her overføres budget til aftaleholderen til dækning af pensionsbidraget til den overenskomstansatte. Nedlægges en tjenestemandsstilling, sker der ingen regulering af budgettet hos aftaleholderen. Her overføres hele den budgetterede tjenestemandsforsikringspræmie til medfinansiering af udgifterne til pension. 3-12

13 Administration og Service Økonomistaben korrigerer, jf. bevillingsreglerne i de generelle bemærkninger, budgetterne i forbindelse med ændringerne Interne forsikringspuljer Driftsudgifter Driftsindtægter Nettodriftsudgifter På denne funktion registreres kommunens driftsudgifter på forsikringsområdet, herunder udgifter til forebyggende indsats. Faaborg-Midtfyn Kommune er i det væsentligste selvforsikret og har alene tegnet katastrofedækninger på brand og storm i et forsikringsselskab Generelle reserver Driftsudgifter Nettodriftsudgifter Denne funktion bruges til at sikre kommunens overholdelse af servicerammen, såfremt aftaleholdere netto bruger af de opsparede og overførte beløb fra 2014 til Budgetbeløbet modsvares af en tilsvarende indtægt på konto forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt og er samlet set budgetneutral. Der kan ikke regnskabsføres på funktionen og de generelle reserver kan maksimalt udgøre 1 % af kommunens øvrige budgetterede nettodriftsudgifter til service. Puljen er ikke endeligt beregnet. Det sker når de endelige nettodriftsudgifter til service for 2015 kendes. 3-13

14 Borgerservice Borgerservice Den samlede budgetramme for Borgerservice er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i kr. netto) Budget 2015 Serviceudgifter Andre Sundhedsudgifter Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Øvrige sociale formål Sekretariat og forvaltninger Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -6 Overførselsudgifter Personlige tillæg m.v Førtidspens. med 50% kommunal medfinansiering (regler før 2003) Førtidspens. med 65% kommunal medfinansiering (regler før 2003) Førtidspens. med 65% kommunal medfinansiering (aktuelle regler) Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering I alt Andre sundhedsudgifter Driftsudgifter Nettodriftsudgifter Her registreres udgifter vedrørende begravelseshjælp jf. Sundhedsloven 257, befordringsgodtgørelse jf. Sundhedsloven 170 og 261 samt supplerende hjælp efter Sygesikringslovens 13. Budgettet udgøres primært af 1,421 mio. kr. til begravelseshjælp, som ydes på grundlag af faste takster og størrelsen af afdødes formue og 3,183 mio. kr. til befordringsgodtgørelse. Godtgørelsen ydes til pensionister, der i sygdomstilfælde skal til alment praktiserende læge eller speciallæge Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Driftsudgifter Driftsindtægter -241 Refusioner Nettodriftsudgifter

15 Borgerservice Der ydes støtte til hjælpemidler til personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe den nedsatte funktionsevne, lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendig for, at personen kan varetage sit erhverv. Udgifterne afholdes i henhold til Servicelovens 112. Kropsbårne hjælpemidler er lovbundne, og borgeren har derved et retskrav på ydelsen. Der er her tale om f.eks. støttestrømper, ortopædiske hjælpemidler, inkontinens- og stomihjælpemidler samt diabeteshjælpemidler. Budgettet er baseret på en opgørelse af antal personer og den gennemsnitlige ydelse for 2013 for hver af de enkelte typer af hjælpemidler. Budgettet udgøres primært af: 0,847 mio. kr. til arm- og benproteser 1,519 mio. kr. til ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj 7,017 mio. kr. til inkontinens- og stomihjælpemidler 5,540 mio. kr. til andre hjælpemidler, som f.eks. bandager, kompressionsstrømper, diabetes, brystproteser, parykker, skinner/stativer mm Øvrige sociale formål Driftsudgifter Nettodriftsudgifter 206 Her registreres tinglysningsafgift vedrørende lån til betaling af ejendomsskat. Budgettet dækker udgifter til tinglysningsafgift vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter Administration mv. Driftsudgifter Driftsindtægter Refusioner Nettodriftsudgifter De administrative opgaver i Borgerservice er mange forskellige: Folkeregisterering, vielsesmyndighed, sygesikring, pas, kørekort, kropsbårne hjælpemidler, tillæg til pensionister, opkrævning af restancer, beboerindskud og lån til ejendomsskat. 3-15

16 Borgerservice Samlet udgør budgettet til sekretariat og forvaltning 10,247 mio. kr. Udover de faste udgifter til personale budgetteres der med udgifter til it-systemer- ud over KMD - samt indtægter vedrørende opkrævningsopgaven, sygesikringsbeviser, vielser, pasbilleder, kørebøger samt førerkort. Der er afsat 1,061 mio. kr. til kontrolgruppen. Det er forudsat, at gruppen er selvfinansierende, således at den økonomiske gevinst ved deres arbejde som minimum dækker de udgifter, som er forbundet med kontrolgruppen. Det er ikke muligt at opgøre dette som tidligere for de opgaver, som er flyttet til Udbetaling Danmark. Administrationsbidraget vedrørende Udbetaling Danmark udgør 7,204 mio. kr Personlige tillæg m.v. Driftsudgifter Refusioner Nettodriftsudgifter Her registreres udgifter og indtægter vedrørende personlige tillæg og helbredstillæg til briller, medicin, tandlægebehandling, fysioterapi-, kiropraktor- og psykologbehandling, fodbehandling og varmetillæg. De personlige tillæg kan tildeles folkepensionister jf. Lov om social pension og førtidspensionister, der har fået tilkendt eller påbegyndt deres sag før 1. januar 2003, jf. Førtidspensionsreformen. Budgettet fordeler sig således: 0,050 mio. kr. til briller 3,392 mio. kr. til medicin 1,899 mio. kr. til tandbehandling 0,482 mio. kr. til fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling 1,582 mio. kr. til fodbehandling 2,540 mio. kr. til varmetillæg 0,305 mio. kr. til høreapparater Staten yder 50 pct. refusion til personlige tillæg og helbredstillæg. Varmetillæg afregnes efter nettoprincippet efter opgaven er flyttet til Udbetaling Danmark, som modregner statens andel på 75 pct Førtidspensioner Driftsudgifter Driftsindtægter Nettodriftsudgifter

17 Borgerservice Her registreres udgifter og indtægter vedrørende førtidspension. Førtidspension udbetales efter forskellige ordninger, afhængigt af hvornår pensionen er tilkendt. Der skelnes imellem følgende ordninger: Førtidspension tilkendt mellem 1. januar 1992 og 31. december 1998 Førtidspension tilkendt mellem 1. januar 1999 og 31. december 2002 Førtidspension tilkendt efter 1. januar 2003 Førtidspensioner generelt Budgetlægningen sker med udgangspunkt i statistiske oplysninger for afgang til alderspension og andre årsager til, at udbetaling af førtidspension ophører. Hertil lægges et forventet niveau for tilkendelser af førtidspension fremadrettet. Førtidspensionsordningen, som har virkning fra 1. januar 2013, indeholder en forventning om, at afgangen overstiger tilgangen til førtidspension, hvorfor de samlede udgifter til ordningen vil være faldende i de kommende år, dog delvist modsvaret øgede udgifter til de ordninger, som førtidspensionsreformen anviser som alternativer til førtidspension. De gennemsnitlige månedlige ydelser er beregnet ud fra udviklingen i de faktiske udbetalte ydelser opgjort medio 2014 tillagt satsreguleringsprocenten i 2015 på 1,6 pct Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering For førtidspension tilkendt i perioden 1. januar 1992 til 31. december 1998 betaler kommunen 50 pct. af udgifterne. Type Antal helårsperso ner Månedlig ydelse i kr. Nettobudget i kr. Højeste og mellemste førtidspension Almindelig og forhøjet alm. førtidspension Invaliditetsydelse Der forventes en årlig netto afgang på 42 pensionister. Området påvirkes antalsmæssigt som følge af overgang til folkepension, som den væsentligste årsag, samt dødsfald eller flytning Førtidspension med 65 pct. medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 For førtidspension tilkendt i perioden 1. januar 1999 til 31. december 2002 betaler kommunen 65 pct. af udgifterne. Type Antal helårsperso ner Månedlig ydelse i kr. Nettobudget i kr. Højeste og mellemste førtidspension Almindelig og forhøjet alm. førtidspension Invaliditetsydelse Der forventes en årlig netto afgang på 30 pensionister. Området påvirkes antalsmæssigt som følge af overgang til folkepension, som den væsentligste årsag, samt dødsfald eller flytning. 3-17

18 Borgerservice Førtidspension med 65 pct. medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 For førtidspension efter reglerne gældende fra 1. januar 2003 betaler kommunen 65 pct. af udgifterne. Type Antal helårsperso ner Månedlig ydelse i kr. Nettobudget i kr. Førtidspension med 65 pct. medfinansiering Antalsmæssigt forventes en nettotilgang på 3 personer. Der forventes en tilgang ved nytilkendelser på 85 personer baseret på Arbejdsmarkedsstyrelsens forventning til Førtidspensionsreformen. Tilgangen modsvares i det store hele af afgang af forskellige årsager, væsentligst overgang til folkepension og ved dødsfald Boligydelser til pensionister kommunal medfinansiering Driftsudgifter Driftsindtægter Nettodriftsudgifter Boligydelse er et tilskud, der er bestemt af husstandens indkomst og formue, boligens størrelse og huslejens størrelse. Der kan søges boligydelse til både leje, ejer eller andelsboliger. Boligydelse kan kun udbetales til folkepensionister og førtidspensioner tilkendt før 1. januar Boligydelse til lejeboliger ydes som tilskud til huslejen. Til andelsboliger og ejerboliger gives boligydelsen som lån. Budgettet udgør primært: 15,588 mio. kr. til tilskud til lejere 1,214 mio. kr. til tilskud og lån til andelshavere m.fl. 7,410 mio. kr. til tilskud til lejebetaling i ældreboliger Efter, at opgaven er flyttet til Udbetaling Danmark, ydes der ikke længere refusion fra staten, da der afregnes med den kommunale nettoandel Boligsikring kommunal medfinansiering Driftsudgifter Driftsindtægter -426 Nettodriftsudgifter Boligsikring kan kun søges til lejeboliger og er et tilskud til den leje, der betales. Det kan søges af personer, der ikke modtager folkepension eller førtidspensionister efter reglerne gældende før 1. januar Boligsikringens størrelse er afhængig af en række faktorer, herunder husstandens indkomst, boligens størrelse og huslejens størrelse. 3-18

19 Borgerservice Budgettet udgøres primært af: 3,951 mio. kr. til boligsikring som tilskud 10,564 mio. kr. til almindelig boligsikring Efter, at opgaven er flyttet til Udbetaling Danmark, ydes der ikke længere refusion fra staten, da der afregnes med den kommunale nettoandel. 3-19

20 Pleje og Omsorg Pleje og Omsorg Funktion Hovedområde (beløb i kr. netto) Budget 2015 Serviceudgifter Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende Kommissioner, råd og nævn Voksen-, ældre- og handicapområdet Løn- og barselspuljer I alt Ældreboliger Driftsudgifter Nettodriftsudgifter Området omfatter: Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger Lejetab I henhold til bekendtgørelse af lov om almene boliger mv. Ældreboliger skal udlejes til ældre og borgere med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger. Kommunen har visitations- og anvisningsret til følgende ældreboliger: Ældreboliger, hvor kommunen har visitations- og anvisningsret By Gade Antal Faaborg Tømmergaarden 45 Faaborg Plougs Løkke 22 Vester Aaby Lysbjergvænget 8 Ferritslev Ådalen 16 Ferritslev Åvænget 8 Gislev Pyramiden 8 Nr. Lyndelse Carl Nielsensvej 13 Nr. Lyndelse Carl Nielsensvej (glashuset) 10 Ringe Algade 14 Ringe Hybenvej 10 Ringe Rosenvej 28 Ringe Odensevej 9 Ringe Svendborgvej 16 Ringe Jernbanegade/Stationsvej 26 Ryslinge Vesterled 15 I alt

21 Pleje og Omsorg Ældreboliger uden visitation, men med anvisningsret By Gade Antal Brobyværk Åløkkevej 16 Hillerslev Kirkegyden 22 Horne Bytoften 8 Faldsled Strandparken 7 Espe Snarupvejen 10 I alt 63 Kommunen betaler lejen fra det tidspunkt, hvor en ledig bolig er til rådighed for kommunen og indtil udlejning sker. Kommunen garanterer endvidere for boligtagerens kontraktmæssige forpligtelser overfor ejendommens ejer til at istandsætte boligen ved fraflytning. Samme forpligtelser gælder også i forhold til boliger på plejehjem, hvor kommunen har visitations- og anvisningsret. Udgifterne til betaling af husleje for tomme boliger vedrører primært: Ældreboligerne Jernbanegade/Stationsvej i Ringe, hvor 26 nye boliger står klar til indflytning 1. juli Det er ikke alle boliger, der er udlejet og der er ikke venteliste. Ældreboligerne Kirkegyden, Hillerslev Landsbycenter Ældreboliger i kommunens yderområder på grund af manglende indkøbsmuligheder samt dårlig infrastruktur Plejeboligerne på Præstekærgaard. Frem til 1. november 2014 anvendes Præstekærgaard til genhusning af beboere fra Humlehaven, imens der opføres nyt plejehjem. Herefter lukkes plejehjemmet og der skal betales tomgangsleje for 26 boliger. Til ydelsesstøtte er afsat kr. og til lejetab er afsat 4,759 mio. kr Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Driftsudgifter Driftsindtægter Nettodriftsudgifter Fagsekretariat Kostforplejning Ældreområderne (plejehjem, hjemmepleje og hjemmesygepleje) De enkelte kontoområder er beskrevet særskilt nedenfor. 3-21

22 Pleje og Omsorg Fagsekretariat Driftsudgifter Driftsindtægter Nettodriftsudgifter Tilskud til personlig og praktisk hjælp, som modtageren selv antager, Serviceloven 83 og 84, jf. 95 stk. 1 Private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje, Serviceloven 83, jf Social- og sundhedsuddannelse Aktiv Pleje Demenskoordinator Udviklings, sundhedsfaglige og sygeplejefaglige konsulentopgaver Lederlønninger Mellemkommunale betalinger Private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje Aktuelt er godkendt 10 private leverandører til praktisk hjælp, der leverer ca. 310 timer pr. uge til ca. 800 borgere samt 3 private leverandører til personlig pleje, der leverer ca. 95 timer pr. uge til 17 borgere. Budgettet er på 6,408 mio. kr. Private leverandører af madservice Der er godkendt 1 privat leverandør. 13 borgere, har valgt at få mad fra den private leverandør. Social- og sundhedsuddannelse Kommunen er i henhold til trepartsaftalen forpligtet til at ansætte 83 social- og sundhedselever samt 16 social- og sundhedsassistentelever. Fra 2014 er ordningen med præmie og bonus ophørt. Budgettet er på 12,969 mio. kr. Mellemkommunale betalinger Når en borger visiteres til en plejeforanstaltning, kan vedkommende frit vælge om ydelsen ønskes leveret i kommunen eller i en anden kommune, jf. Lov om frit valg. Den ønskede kommune skal dog også visitere borgeren til en plejeforanstaltning. Kommunen er således uden indflydelse. Der er afsat 30,113 mio. kr. til betaling for ophold i andre kommuner og 12,434 mio. kr. i indtægt fra andre kommuner. Jf. Retssikkerhedsloven 9 c følger Fagsekretariatet op på alle sager, ved at anmode de enkelte kommuner om dokumentation for: a) Cpr-nummer b) Hjemmel til udgiften c) Udgiftens elementer d) Antal af enheder 3-22

23 Pleje og Omsorg Kostforplejning Driftsudgifter Driftsindtægter Refusioner Nettodriftsudgifter Produktion og levering af kostforplejning i henhold til Serviceloven 83 til: Personer i eget hjem, madservice Plejehjemsbeboere i form af dels middagsmad og dels døgnkost Brugere i aktivitetscentre i form af middagsmad og mellemmåltider Brugerne tilbydes en kostform, der er tilpasset deres behov med udgangspunkt i normalkost og ældrekost. Ældrekost dækker over en energitæt kost til småtspisende, også kaldet sygehuskost. Kostformerne lever op til anbefalingerne i Dansk Institutionskost. Specielle diæter/ønsker kræver en særlig visitation. Budget til Åhavens køkken ligger i Kostforplejningen, men køkkenet drives af Danske Diakonhjem. Kostforplejningen er samlet i et aftaleområde, som dækker driften af følgende køkkener: Kølemadskøkkenet Tømmergården producerer middagsmad til borgere i eget hjem samt middagsmad til beboere på Lykkevalg og Pegasus Tingager producerer døgnkost til plejehjemmets beboere og 2 aktivitetscentre Åløkkeparken producerer døgnkost til plejehjemmets beboere og aflastningsafsnittet, middagsmad til husets café og aktivitetscenter samt middagsmad til beboere på Steensvang Åhaven producerer døgnkost til plejehjemmets beboere samt middagsmad til husets café og aktivitetscenter Bakkegården producerer døgnkost til beboere og brugere i rehabiliteringscentret Humlehaven producerer døgnkost til plejehjemmets beboere samt middagsmad og mellemmåltider til et aktivitetscenter samt husets café Kostforplejningen leverer samlet set: Middagsmad til 380 personer i eget hjem Døgnkost til 223 beboere på plejehjem Middagsmad til 72 beboere på plejehjem/institutioner Middagsmad og mellemmåltider til ca. 90 personer i caféer og dagcentre Tildelingsmodel: Der anvendes en ressourcetildelingsmodel i Kostforplejningen. Tildelingsmodellen er baseret på en inddeling i faste og variable omkostninger. Faste omkostninger f.eks. ledelse, administration, elever, inventar, serviceeftersyn og renovation Variable omkostninger f.eks. køkkenpersonale, fødevarer og emballage De variable omkostninger tildeles i forhold til det forventede antal produktionsenheder (pris x mængde). Enhedsprisen er baseret på produktionen f.eks. madservice, døgnkost til plejehjem og døgnkost til rehabiliteringscenter. 3-23

24 Pleje og Omsorg Ældreområderne Driftsudgifter Driftsindtægter Nettodriftsudgifter Plejehjem, hjemmepleje og hjemmesygepleje er organiseret i tre ældreområder: Ældreområde Syd Ældreområde Nord Ældreområde Øst Hjemmepleje og Faaborg Aften/Nat Faaborg N Ringe Aften/Nat sygepleje Faaborg Ø og øerne Ringe C Ringe S Faaborg V Ringe V Plejehjem Lysbjergparken Humlehaven Lykkevalg Prices Have Nørrevænget Tingager Steensvang Åløkkeparken Åhaven Rehabiliteringscenter Bakkegården Plejehjem Der er 9 plejehjem og 1 rehabiliteringscenter med i alt 372 almene plejeboliger i henhold til Lov om almene boliger 5, stk. 2, 10 aflastningspladser i henhold til Serviceloven 84 samt 26 midlertidige ophold i henhold til Serviceloven 84, stk. 2. Fakta boks Nyt Plejehjem I er der opført nyt plejehjem i Nr. Lyndelse. Humlehaven har 40 pladser Antallet af plejeboliger er dermed øget fra 358 til 372 Plejehjemmene leverer følgende ydelser til beboerne i henhold til Serviceloven 83: Personlig pleje Praktisk hjælp Kostforplejning Vask af personligt tøj mm. Plejehjemmene leverer ligeledes sygeplejeindsatser i henhold til Sundhedsloven 138. Plejehjemmene er inddelt i 3 kategorier alt efter hvem, der leverer ydelserne: Kategori 1 Lysbjergparken, Nørrevænget og Prices Have leverer selv alle ydelser. Kategori 2 Lykkevalg og Steensvang leverer alle ydelser med undtagelse af varm middagsmad. Middagsmaden leveres af Kostforplejningen. Kategori 3 Rehabiliteringscenter Bakkegården, Humlehaven, Tingager, Åhaven og Åløkkeparken leverer ingen former for kost. Døgnkosten leveres af Kostforplejningen. Vask af linned leveres af et privat vaskeri for Bakkegården, Tingager og Åhaven. 3-24

25 Pleje og Omsorg Generelt Fordeling af plejeboliger, aflastningsboliger og pladser til midlertidigt ophold i henhold til budgettildeling: Sted Kategori Antal plejeboliger Antal aflastningspladser, servicelovens 84 Antal pladser midlertidigt ophold, servicelovens 84, stk. 2 Bakkegården 3 26 Lykkevalg 2 27 Lysbjergparken 1 24 Humlehaven 3 40 Nørrevænget Steensvang Tingager 3 58 Åhaven 3 45 Åløkkeparken Prices Have 1 54 I alt Midlertidigt ophold Pladserne til midlertidigt ophold bruges til: Borgere, der har brug for afklaring i forhold til fremtidig bolig f.eks. borgere, der har fået en kognitiv skade og borgere, der har manglende selvindsigt Borgere med et akut opstået behov for hjælp, fysisk, psykisk eller socialt, som ikke kan klares i eget hjem Borgere, der venter på en plejebolig og som ikke længere kan få dækket deres plejebehov i egen bolig Borgere, der har behov for en intensiv genoptræning Borgere, bosiddende på øerne, og som midlertidigt har brug for døgnpleje 1 bolig er målrettet yngre senhjerneskadede borgere. 2 stuer er målrettet til borgere, som de praktiserende læger tildeler et midlertidigt ophold. Tildelingsmodel Der anvendes en ressourcetildelingsmodel for plejehjemsområdet med udgangspunkt i den nuværende budgetramme. Med tildelingsmodellen er der skabt basis for at udnytte de personalemæssige og økonomiske ressourcer inden for hvert enkelt aftaleområde. F.eks. kan der flyttes ressourcer fra et plejehjem til et andet, når det vurderes at være den mest effektive ressourceudnyttelse. Tildelingsmodellens forudsætninger: Ressourcetildeling sker med udgangspunkt i den eksisterende budgetramme Døgnpladser tildeles et fast beløb pr. plads Visiterede ægtefæller tildeles 2/3 af beløbet til en døgnplads Ved aflastningspladser gives et tillæg pr. plads Midlertidigt ophold tildeles et fast beløb pr. plads Merudgift til 5 psykiatriske pladser på Steensvang tildeles separat Udgift til kost afsættes, så det svarer til, hvad det må koste at producere mad pr. plads, jf. anbefaling fra Kommunernes Revision ved analyse af kostområdet i 2007 Vikardækning 11 pct. 3-25

26 Pleje og Omsorg Hjemmepleje og hjemmesygepleje Hjemmeplejen leverer: Personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmet til personer, der er omfattet af frit valg af leverandører, Serviceloven 83 Afløsning og aflastning i eget hjem, Serviceloven 84 Videredelegerede sygeplejeindsatser efter Sundhedsloven 138 Den kommunale sygepleje, Sundhedsloven 138: Udfører sygepleje til borgere ved at: o Forebygge sygdom og fremme sundhed o Yde pleje og behandling, rehabilitering og palliation Formidler, udvikler, leder, planlægger og koordinerer sygepleje Der er etableret sygeplejeklinik som en del af de samlede sundhedstilbud. Alle borgere med ophold i Faaborg-Midtfyn Kommune, kan komme i klinikken. Borgerne skal være henvist til kommunal sygepleje af egen læge, speciallæge eller sygehus. På nuværende tidspunkt besøges klinikken i Faaborg af 180 borgere. 34 pct. af de borgere, der har sår, bliver behandlet i klinikken Forebyggende indsats for ældre og handicappede Driftsudgifter 920 Nettodriftsudgifter 920 Tilbud om forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 75 år, og som bor i kommunen, jf. Serviceloven 79. Der skal tilbydes mindst ét årligt forebyggende besøg. Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune har valgt at undtage de borgere, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp efter 83 i Lov om Social service Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem. Driftsudgifter Nettodriftsudgifter Udgifter til plejevederlag og sygeartikler mv. ved pasning af døende i eget hjem, jf. Serviceloven 118, 119 og

27 Pleje og Omsorg Kommissioner, råd og nævn Driftsudgifter 142 Nettodriftsudgifter 142 Udgifter til Ældreråd Der afholdes valg hvert 4. år. Der er afsat kr. til afholdelse af ældrerådsvalg i Voksen-, ældre- og handicapområdet Driftsudgifter Nettodriftsudgifter Visitation til personlig pleje og praktisk hjælp, madservice, afløsning og aflastning, ældreboliger og plejeboliger Tilsyn med leverandører Administration Care Sekretærfunktion for ældreråd Løn- og barselspuljer Driftsudgifter Nettodriftsudgifter Manglende udmøntning af effektiviseringer i forbindelse med den løbende implementering af velfærdsteknologi. Beløbet skal ses i sammenhæng med anlægsprojekt. 3-27

28 Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Den samlede budgetramme for Administration og Service er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i kr. netto) Budget 2015 Serviceudgifter Beboelse Produktionsskoler Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alter Servicejob Komminsioner, råd og nævn Sekretariat og forvaltninger Jobcentre Overførselsudgifter Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogr Repatriering Personlige tillæg m.v Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løn Ressourceforløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Seniorjob for personer over 55 år Beskæftigelsesordninger I alt Budgettet for Social- og arbejdsmarked afspejler på den ene side de kommunale mål og på den anden side beskæftigelsesplanen for jobcentret, hvor der er skabt en sammenhæng imellem disse. Beskæftigelsesplanen har følgende mål: Flere unge skal have en uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Mål: Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Langtidsledigheden skal bekæmpes Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Mål: Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. 3-28

29 Social- og arbejdsmarked Jobcenterets eget mål Mål: Opretholdelse af indsatsen for at nedbringe sygefraværet, således at jobcenteret fortsat fokuserer på at antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger bliver nedbragt. Jobcenter (forsikrede ledige) Udgifterne til de forsikrede ledige består af dagpengeudgifter, aktiveringsudgifter samt udgifter til løntilskud hos kommunale og private arbejdsgivere. Kommunen modtager et beskæftigelsestilskud til at dække udgifterne til dagpenge, løntilskud og uddannelsesydelse. Beskæftigelsestilskuddet vil blive midtvejsreguleret i 2016 og efterreguleret i 2017 i forhold til den aktuelle ledighedsudvikling (se nærmere om beskæftigelsestilskuddet i budgetbemærkninger under Tilskud og udligning). Budgettet tilpasses i udgangspunktet, så udgifter til forsikrede ledige modsvarer beskæftigelsestilskuddet til kommunen på finansieringssiden under Økonomiudvalget. Dette medfører isoleret betragtet en reduktion af udgifterne på 12,6 mio. kr. i forhold til budgetoverslaget for i Der er herefter indarbejdet udgifter på 6,8 mio. kr., svarende til 50 fuldtidspersoner, der skal modsvare risiko for større virksomhedslukninger, som beskæftigelsestilskuddet ikke vil dække. Eventuelle personalemæssige konsekvenser Budgetgaranti Igennem budgetgarantiordningen kompenseres kommunerne for ændringerne i udgifterne på nogle overførselsindkomster. Det betyder, at kommunerne under ét vil blive kompenseret for mer- eller mindreudgifter i forhold til ændringen i udgifterne på landsplan. Budgetgarantien omfatter mer- eller mindreudgifter på følgende områder: Kontanthjælp Revalidering Kommunal aktivering af forsikrede og ikke-forsikrede ledige Uddannelsesordning Førtidspension Ressourceforløb Jobafklaringsforløb nyt i forbindelse med sygedagpengereform Ledighedsydelse Integration Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) 3-29

30 Social- og arbejdsmarked Overførselsskøn KL laver beregninger over den forventede udvikling inden for visse overførselsindkomster. Skønnet over udgifterne i 2015 i den enkelte kommune er foretaget på baggrund af en teknisk fremskrivning, svarende til den skønnede nominelle vækst på landsplan, som den er forudsat i økonomiaftalen for KL's skøn over Faaborg-Midtfyn Kommunes udgifter kr (13-pl) 2015 (15-pl) Nominel vækst i kr. Nominel vækst i pct. Kontanthjælp/aktivering/revalidering ,9 Ledighedsydelse ,8 Førtidspensioner ,5 Integration ,3 Sygedagpenge ,5 Fleksjob ,7 Seniorjob ,8 Jobafklaringsforløb ,0 TOTAL ,8 Faaborg-Midtfyn Kommunes oprindelige budgetforslag kr (13-pl) 2015 (15-pl) Nominel vækst i kr. Nominel vækst i pct. Kontanthjælp/aktivering/revalidering ,6 Ledighedsydelse ,3 Førtidspensioner ,1 Integration ,6 Sygedagpenge ,3 Fleksjob ,6 Seniorjob ,1 Jobafklaringsforløb ,0 I alt ,5 Forskel ,4 Det skal bemærkes, at KL s fremskrivning ikke tager højde for specielle forhold i den enkelte kommune. Det skal også bemærkes, at KL fokuserer på et afgrænset udsnit af de samlede overførselsindkomster, hvorfor oversigten ikke må forstås som en sammenligning af de samlede indkomstoverførsler under ét. Der er en tæt sammenhæng mellem områderne, idet der i mange tilfælde vil være tale om enten den ene eller anden ydelse. KL og Regeringen skønner jf. ovenfor i deres tekniske fremskrivning af regnskabstallene for 2013 på områderne vil stige med 3,8 pct. svarende til 19,8 mio. kr. I Faaborg-Midtfyn Kommunes basisbudget er der regnet med en stigning fra 2013 til 2015 på 1,5 pct. svarende til 7,6 mio. kr. Det vil sige, at Faaborg-Midtfyn Kommune forventer, at budgettet samlet set er 12,2 mio. kr. mindre i forhold til KL s tekniske fremskrivninger. Ændringerne i basisbudgettet, som sker ud fra gældende lovgivning, afspejler en række justeringer på de enkelte delområder afledt af ændringer i behov og rammevilkår for opgaveløsningen. Førtidspensionsreform, dagpengereform, kontanthjælpsreform og sygedagpengereform har væsentlig indvirkning på udviklingen og sammensætningen af ydelser og tilbud. Indarbejdelse af ny lovgivning, herunder sygedagpengereformen, og OE-reduktionsmål kan efterfølgende give anledning til justeringer. 3-30

31 Social- og arbejdsmarked De nævnte områder, ekskl. sygedagpenge, fleksjob og seniorjob er budgetgaranterede områder. Det betyder, at såfremt udgifterne for kommunerne på landsplan under ét, afviger fra den tekniske fremskrivning fra Regeringen og KL, så vil kommunerne blive kompenseret eller modregnet via bloktilskuddet. Økonomiaftalen for 2015 indeholder også en passus om, at overførselsindkomsterne set under ét kan midtvejsvurderes i forbindelse med aftaleforhandlingerne for

32 Social- og arbejdsmarked Beboelse Nettoudgifterne udgør i alt: Driftsudgifter 494 Driftsindtægter -13 Nettodriftsudgifter 481 Her registreres udgifter til f.eks. lejeudgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge efter 12 stk. 6 i Lov om integration af flygtninge (Integrationsloven). Dette anvendes alene i en periode til der kan findes en permanent boligløsning i samarbejde med den enkelte flygtning/familie Produktionsskoler Nettoudgifterne udgør i alt: Driftsudgifter 489 Nettodriftsudgifter 489 Der er tale om kommunens udgifter til grundtilskud til Faaborg-Midtfyn Produktionsskole. Udgifterne til aktivitettilskuddet betales andetsteds Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Nettoudgifterne udgør i alt: Driftsudgifter Refusioner Nettodriftsudgifter Der er tale om udgifter og indtægter i forbindelse med: Integrationsprogram til flygtninge og familiesammenførte udlændinge. Den største del af udgifterne indenfor dette går til dansk uddannelse. Der er pr. 1 januar 2014 kommet nye regler for dette. Dansk uddannelse til borgere i beskæftigelse for andre EU lande mv. 3-32

33 Social- og arbejdsmarked Faaborg-Midtfyn er tildelt en kvote på 54 nye flygtninge i 2014, hvilket er en stigning på 15 personer i forhold til den oprindelige udmelding. Kvoten for 2015 kendes endnu ikke, hvorfor der senere kan komme ændringer til området. Økonomien vil i høj grad afhænge af de ankomne personernes forhold (børn, voksne, mulige familiesammenføring osv.) Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Nettoudgifterne udgør i alt: Driftsudgifter Driftsindtægter -20 Refusioner Nettodriftsudgifter Kontanthjælpen til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet gives til udlændinge, som kommer fra lande uden for EU/EØS. Udlændingen skal opfylder nogle bestemte betingelser, herunder stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Budgettet kan specificeres således: Type Antal helårspersoner Månedlig ydelse i kr. Bruttobudget i kr. Kontanthjælp til udlændinge Hjælp i særlige tilfælde Der ydes 50 pct. refusion af udgifterne Repatriering Nettoudgifterne udgør i alt: Driftsudgifter 0 Nettodriftsudgifter 0 Her registreres udgifter vedrørende repatriering af udlændinge omfattet af repatrieringsloven, som ønsker at vende tilbage til hjemlandet eller tidligere opholdsland. Formålet med ydelsen er at støtte genetablering i hjemlandet. Udlændingen skal opfylde en række betingelser for at kunne modtage støtten. Støttens størrelse afhænger af familiestørrelse mv. Der ydes 100 pct. refusion. 3-33

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Budgettets sammensætning I budgetforslaget for 2016 udgør de samlede budgetterede nettodriftsudgifter i alt 3.076,253 mio. kr. og fordeler sig som følger på de 10 administrative

Læs mere

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017 Budget 2014 Samt overslagsår 2015-2017 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2014-2017 i hovedtal... Side 3 2. Budgetaftalen... Side 4 3. Generelle bemærkninger... Side 16 4. Budgetbemærkninger Fællesudgifter

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201)

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201) SOCIALUDVALGET (side 144-201) 144 Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011 Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-03-2011 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-1-11 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

SPECIELLE BEMÆRKNINGER

SPECIELLE BEMÆRKNINGER SPECIELLE BEMÆRKNINGER Bemærkninger 2013 Side 1 Økonomiudvalg 1: Præsentation af hovedområder Økonomiudvalget har følgende ansvarsområder: Faste ejendomme På dette område afholdes der udgifter/indtægter

Læs mere

Hovedoversigt Side 5. Sammendrag af budget 9-13

Hovedoversigt Side 5. Sammendrag af budget 9-13 Budgetbemærkninger 2012 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt Side 5 Sammendrag af budget 9-13 Sektorbemærkninger: Drift - Økonomiudvalget 17-30 - Social- og Sundhedsudvalget 33-49 - Børneudvalget 53-73 -

Læs mere

Politikområde 4: Sociale ydelser

Politikområde 4: Sociale ydelser Politikområde 4: Sociale ydelser Budget 2012-2015 Politikområde 4: Sociale ydelser Politikområde 4 Sociale ydelser hører under Socialudvalget. Politikområdet omfatter udbetaling af overførselsindkomster

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19-03-2015 Sag: 00.30.14-G01-1-15 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 10 Administration og service

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 har budt på mange udfordringer. Udarbejdelsen af budget 2009 tog vanen tro afsæt i det foregående års budget. Nærmere bestemt i det der med et økonomifagligt

Læs mere

4. Center for Borgerservice

4. Center for Borgerservice 4. Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Sundhed og Handicap. Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder:

Sundhed og Handicap. Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder: Sundhed og Handicap Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Transport, infrastruktur, kollektiv

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Henrik Alleslev(A) Formand Per Heller (V) Steen Christensen Erik Kvist Erling Juul Næstformand (A) (O) (V) Administrativ organisation H.C. Knudsen Beskæftigelseschef H. C. Knudsen er sekretær

Læs mere

Budget 2015. Specielle bemærkninger

Budget 2015. Specielle bemærkninger 2014 Specielle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE Specielle bemærkninger Økonomiudvalget Side 2 Arbejdsmarkedsudvalget 38 Social- og Sundhedsudvalget 88 Børn og Uddannelsesudvalget 179 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Udvalget for. social og ældre

Udvalget for. social og ældre Udvalget for social og ældre i hele 1.000 kr. Social & Ældre BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.25 Faste ejendomme -182-182 -182-182 11 Beboelse -182-182 -182-182 04.62 Sundhedsudgifter mv. 448 448 448

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Pr. 31. maj 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Social- og Sundhedsudvalget i alt 435.706

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetbemærkninger Budget 2015

Budgetbemærkninger Budget 2015 Budgetbemærkninger Budget 2015 Indhold Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling...- 3 Oversigt over udvalgsområde...- 3 Opgaver...- 4 Generelt...- 4 Målsætning...- 5 Væsentlige anlægsprojekter...-

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Generel beskrivelse er en ny afdeling, der er oprettet i forbindelse med kommunalreformen. Afdelingen har ansvaret for visitation og bevillinger indenfor social og sundhedsudvalgets tilbud. Andre sundhedsudgifter

Læs mere

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014 UDKAST Ballerup Kommune årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 8 Kommunens årsberetning...

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Nærværende materiale indeholder budgetoplæg med supplerende bemærkninger mv. Materialet er udarbejdet til brug for Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24. og 25. august 2009 Budgetoplægget

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere