ÅRSBERETNING Retten i Næstved

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING Retten i Næstved"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014

2 2 1. Indledning kort præsentation af retten Næstved retskreds omfatter Næstved kommune, Slagelse Kommune, Sorø Kommune og Faxe kommune. Retskredsen har ca indbyggere. Ved Retten i Næstved er der ansat 9 dommere, hvoraf den ene tillige er retspræsident. Der er endvidere ansat en administrationschef, 12 retsassessorer og dommerfuldmægtige samt 41 kontorfunktionærer, heraf 2 elever, og 2 servicemedarbejdere. Retten i Næstved er organiseret i afdelinger, som ledes af en funktionschef og en afdelingsleder. Retsafdelingen behandler civile sager og straffesager. Fogedretten behandler fogedsager, tvangsauktioner og betalingspåkrav. Skifteretten behandler dødsboer, insolvensskifter og gældssaneringer. De administrative funktioner varetages af administrationen og præsidentsekretariatet. I 2013 blev der ud af de mere end vægtede sager, som Retten i Næstved behandlede, indbragt 343 anke- og kæremål for Østre Landsret, som ændrede 93 afgørelser og stadfæstede 250 afgørelser. Der er således stadfæstet 73 % af de indbragte anke- og kæremål. I 2012 blev der ud af ca vægtede sager indbragt 316 anke- og kæremål for Østre Landsret, som ændrede 95 afgørelser og stadfæstede 221 afgørelser. Der blev således stadfæstet 70 % af de indbragte anke- og kæremål. I 2013 modtog retspræsidenten klager fra 30 personer, hvoraf 4 klager angik sagsbehandlingstiden. Ingen af klagerne i 2013 har givet anledning til advarsler efter retsplejelovens 48, stk. 1. I 2012 blev der modtaget klager fra 34 personer, hvoraf 3 klager angik sagsbehandlingstiden. I 2011 blev der modtaget 27 klager, hvoraf 7 angik sagsbehandlingstiden. I 2010 modtog præsidenten klager fra 45 personer, hvoraf 10 angik sagsbehandlingstiden. 2. Resultater i 2013 Kort om DOMHUS-modellen DOMHUS-modellen er en fælles ramme for helhedsbaseret kvalitetsudvikling. Den indeholder en række indsatsområder, som skal tjene som inspiration i forhold til den løbende udvikling. Samtidig er der en række resultattemaer indbygget, som der løbende kan følges op på. Det er ligeledes et centralt element i modellen, at der løbende foretages en såkaldt selvevaluering, hvor aktuelle udfordringer og styrker identificeres. Nedenfor gennemgås resultaterne for 2013 opdelt på de enkelte resultattemaer efter modellen.

3 3 Resultat 1: Effektivitet (aktivitet og produktivitet) AKTIVITET Samlet byretterne Retten i Næstved AKTIVITET VED RETTEN MÅLT SOM VÆGTEDE AFSLUTTEDE SAGER Samlet Straffesager Civile sager Fogedsager Skiftesager Notarialforr Ændringerne i antallet af afsluttede sager betyder, at Retten i Næstved i 2013 har afsluttet 4,47 % af de sager, som blev afsluttet ved byretterne. I 2012 var tallet 4,18 %. PRODUKTIVITET Produktiviteten måles ved et indeks, der beregnes som forholdet mellem rettens afsluttede vægtede sager og det samlede årsværksforbrug. Produktivitetsindekset muliggør en sammenligning af de enkelte byretter og er uafhængig af den tid, der anvendes på eksempelvis administration og ledelse mv. 5. BEDSTE RET Samlet byretterne Retten i Næstved PRODUKTIVITETSINDEKS SAMLET FOR RETTEN Samlet Retssager Straffesager Civile sager Fogedsager Skiftesager 103,7 103,0 106,3 105,6 117,1 111,8 95,6 103,2 109,4 103,5 126,2 123,8 100,8 99,4 102,0 98,9 109,2 103,2 90,2 90,4 95,3 97,2 109,9 109,3 98,0 106,5 101,2 105,7 93,2 105,1 108,0 101,7 89,1 103,3 103,1 115,2 1) Indeks 100 svarer til gennemsnittet ved byretterne i ) "Retssager" svarer til den samlede produktivitet for "straffesager" og "civile sager". 3) Ved beregningen af den samlede produktivitet, samlet for retten, anvendes rettens samlede vægtede årsværksforbrug - dvs. også årsværksforbruget til generel ledelse og administration mv. Ved beregning af produktiviteten på de enkelte sagsområder er årsværkforbruget til generel ledelse og administration mv. nøgletalsfordelt, således at forskelle i andele i årsværksforbrug til generel ledelse og administration mv. ikke vanskeliggør en sammenligning af de enkelte retter. Embedets samlede årsværksforbrug i 2013 blev i forhold til 2012 reduceret fra 69,8 til 63,5 samtidig med, at antallet af vægtede afsluttede sager blev forøget fra sager i 2012 til sager i Resultatet for 2013 er særdeles tilfredsstillende, idet produktiviteten er forøget fra indeks 98 til 106,5. Retten i Næstved er den byret med den anden højeste produktivitet. Det fine resultat kan tillægges en samlet stor indsats af medarbejderne og ledelsen.

4 4 ÅRSVÆRKSFORBRUG PÅ ADMINISTRATION Retten i Næstved har fokus på at anvende mindst mulig tid på administration og har siden 2009 nedbragt den tid, som juristerne og kontorfunktionærerne anvender på arbejde med administration. Samtidig har administrationen udvidet aktiviteterne, idet retten har prioriteret at sætte ind med en indsats i forhold til hjemmeside, kommunikation med pressen og servicering af pressen samt formidling i form af deltagelse i kulturnatsarrangement. I 2013 har der særligt været anvendt meget tid på etablering af grundlaget for, at vi kan behandle flere retssager elektronisk. Der er i 2013 indrettet yderligere 4 retssale med udstyr til elektronisk retssagsbehandling. Den øgede brug af ipad og andet elektronisk udstyr har medført et større behov for itmedarbejdere, der kan understøtte juristernes brug af det elektroniske udstyr, og disse medarbejdere indgår under Kontor i tabellen nedenfor. Der er endvidere i 2013 anvendt en del tid under Jurister til etablering af en ny struktur i retsafdelingen. ÅRSVÆRKSFORBRUG ANVENDT TIL GENEREL LEDELSE OG ADMINISTRATION M.V. Årsværk til generel ledelse og administration %-del til generel ledelse og administration Samlet byretterne Jurister 40,3 35,4 36,4 8,8% 7,7% 8,1% Kontor 174,5 164,7 155,3 18,0% 18,2% 18,1% Elev 15,6 13,2 15,7 16,0% 15,5% 18,2% Fleks 28,3 23,8 23,0 43,1% 41,9% 46,9% Øvrige 85,2 80,1 74,8 84,8% 84,1% 81,3% Samlet 343,9 317,4 305,1 20,3% 19,8% 19,9% - ekskl. fleks og elever 299,9 280,3 230,0 19,6% 19,2% 16,5% Jurister 1,7 1,6 1,6 8,7% 8,2% 8,6% Kontor 6,8 6,9 7,1 16,9% 18,0% 19,9% Elev 1,0 0,7 0,7 23,6% 17,2% 27,5% Retten i Næstved Fleks 1,3 1,7 2,6 41,3% 51,8% 91,3% Øvrige 4,3 4,2 3,5 96,6% 99,1% 96,0% Samlet 15,1 15,1 15,5 21,0% 21,6% 24,5% - ekskl. fleks og elever 12,8 12,7 12,3 19,9% 20,3% 21,1% 1) I opgørelsen er årsværksforbrug under kategorierne "ledelse og administration", "hjælpefunktioner" og "transporttid" henført under generel ledelse og administration mv. 2) Ansatte under socialt kapitel (fleksjobbere mv.) uden tidsfordeling indgår ikke i denne opgørelse. Resultat 2: Sagsbehandlingstid (målopfyldelse og gennemsnitlig sagsbehandlingstid MÅLOPFYLDELSE Domstolene har som led i domstolsreformen fastsat en række konkrete mål for sagsbehandlingstiderne ved byretterne. Det overordnede mål er i første omgang at nedbringe sagsbehandlingstiden til niveauet for 2006 og herefter på længere sigt at nedbringe sagsbehandlingstiderne yderligere.

5 5 Muligheden for at realisere målene har tæt sammenhæng med de resurser, der tildeles den enkelte ret, hvilke sager retten modtager og anklagemyndighedens samt advokaters forhold i forbindelse med berammelse af hovedforhandlinger. MÅLOPFYLDELSE STRAFFESAGER 1 (PROCENT) Nævningesager Domsmandssager Sager uden domsmænd <4 MDR. <6 MDR. <3 MDR. <6 MDR. <2 MDR <6 MDR MÅL (procent) Samlet byretterne 44,4 55,4 80,7 69,6 55,6 60,6 79,7 83,4 84,2 84,9 95,5 95,3 5. BEDSTE RET 66,7 100,0 100,0 100,0 69,7 69,8 89,6 88,7 87,9 89,1 98,6 98,1 Retten i Næstved 28,6 62,5 85,7 75,0 38,1 46,5 73,3 79,7 84,8 83,5 90,6 86,6 1) Målene for de enkelte sagstyper er opstillet i samarbejde med byretterne. Dog er målene for voldssager og voldtægtssager fastsat eksternt. MÅLOPFYLDELSE STRAFFESAGER 2 (PROCENT) Tilståelsessager Voldssager Voldtægtssager <2 MDR <6 MDR <37 DG <2 MDR. <37 DG. <2 MDR. MÅL (procent) Samlet byretterne 51,4 56,9 86,3 90,5 48,9 52,7 64,6 66,0 41,6 42,2 63,6 57,8 5. BEDSTE RET 65,2 72,7 95,3 96,3 63,0 70,0 74,4 82,4 66,7 100,0 100,0 100,0 Retten i Næstved 40,3 31,9 67,6 73,6 22,0 38,1 39,0 54,8 100,0 50,0 100,0 50,0 1) Målene for de enkelte sagstyper er opstillet i samarbejde med byretterne. Dog er målene for voldssager og voldtægtssager fastsat eksternt. "Tunge" almindelige sager MÅLOPFYLDELSE CIVILE SAGER (PROCENT) Øvrige almindelige sager Alle almindelige civile sager Ægteskabssager Forældreansvarssager år <15 MDR. <18 MDR. <12 MDR. <15 MDR. <6 MDR. <12 MDR. <4 MDR. <6 MDR. <6 MDR. <8 MDR. MÅL (procent) Samlet byretterne 41,2 46,1 54,5 58,5 46,6 55,1 62,4 67,9 64,0 66,5 81,8 84,8 58,2 56,0 81,0 79,2 61,3 65,8 78,3 80,6 5. BEDSTE RET 53,3 55,0 68,0 69,2 58,4 68,4 73,0 79,5 69,2 73,4 87,1 88,8 74,1 74,4 91,3 90,5 74,4 81,4 88,0 92,1 Retten i Næstved 46,7 41,7 53,3 58,3 37,9 42,7 60,3 59,4 66,7 64,7 83,2 83,6 31,6 44,2 71,1 67,4 55,3 63,5 74,5 76,9 1) Målene for de enkelte sagstyper er opstillet i samarbejde med byretterne. Generelt er målene opstillet i forhold til hovedforhandlede sager. 2) Ved "tunge" almindelige sager forstås sager, der er behandlet kollegialt, med en værdi på mere end 1 mio. kr. eller rubriceret som forvaltningssag (det offentlige er part eller der er tale om en advokatnævnssag). Ved "Øvrige almindelige sager" forstås almindelige sager, der ikke er "tunge". Boligretssager og småsager inkluderes ikke. 3) Ved alle almindelige civile sager forstås både sager med og uden hovedforhandling, herunder udeblivelsesdomme, forligte sager, henviste sager og afviste sager, ligesom alle sager med forhandlingsmaksime (almindelige sager, boligretssager og småsager) er inkluderede. 4) Forældreansvarssager inkluderer hovedforhandlede sager, sager sluttet efter forlig og sager sluttet efter retsmægling. Målopfyldelsen for straffesager og civile sager har samlet set været mere tilfredsstillende end tidligere år, men der skal fortsat arbejdes fokuseret med at forbedre målopfyldelsen.

6 6 MÅLOPFYLDELSE FOGEDSAGER (PROCENT) Alm. fogedsager Særlige fogedsager Betalingspåkrav <2 MDR. <4 MDR. <2 MDR. <4 MDR. <2 MDR. <4 MDR. MÅL (procent) Samlet byretterne 67,3 71,1 89,3 91,8 79,3 83,4 95,1 96,6 68,5 68,2 89,9 91,6 5. BEDSTE RET 78,8 82,0 96,2 96,0 89,3 89,6 97,6 97,8 80,5 82,3 96,7 97,3 Retten i Næstved 64,6 61,8 88,9 90,8 78,7 83,7 96,3 96,6 62,2 61,4 88,0 89,1 1) Målene for de enkelte sagstyper er opstillet i samarbejde med byretterne. I 2013 blev opgaverne med betalingspåkravene flyttet fra retsafdelingen til fogedretten. Det er derfor tilfredsstillende, at afdelingen samlet set har formået at fastholde målopfyldelsen på samme niveau som SAGSBEHANDLINGSTIDERNE: GENNEMSNITLIG SAGSBEHANDLINGSTID STRAFFESAGER (DAGE) Nævningesager Domsmandssager Sager uden domsmænd Tilståelsessager BEDSTE RET Samlet byretterne Retten i Næstved Hovedforhandlede alm. sager GENNEMSNITLIG SAGSBEHANDLINGSTID CIVILE SAGER (DAGE) Hovedforhandlede boligretssager Hovedforhandlede småsager Alle civile sager m. forhandlingsmaksime Alle ægteskabssager Alle forældreansvarssager 5. BEDSTE RET Samlet byretterne Retten i Næstved ) Alle civile sager med forhandlingsmaksime inkluderer sagstyperne almindelige sager, boligretssager og småsager. De gennemsnitlige sagsbehandlingstider for civile sager og straffesager er i langt højere grad end tidligere år i nærheden af gennemsnittet for de samlede byretter. På enkelte områder f.eks. tilståelsessagerne skyldes en øget sagsbehandlingstid, at antallet af verserende ældre sager er blevet nedbragt væsentligt. GENNEMSNITLIG SAGSBEHANDLINGSTID FOGEDSAGER (DAGE) Alm. fogedsager Særlige fogedsager Betalingspåkrav Tvangsauktioner BEDSTE RET Samlet byretterne Retten i Næstved Fogedrettens gennemsnitlige sagsbehandlingstider er på de fleste områder omkring resultatet for gennemsnittet for de samlede byretter.

7 7 GENNEMSNITLIG SAGSBEHANDLINGSTID SKIFTESAGER (DAGE) Boudlæg Uskiftet bo Privat skifte Forenklet privat skifte BEDSTE RET Samlet byretterne Retten i Næstved Skifteretten har gennemsnitlige sagsbehandlingstider, som enten ligger lidt over eller lidt under den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle byretter. Som følge af vanskelighederne ved at sælge faste ejendomme, som har ramt flere områder i retskredsen, har mange dødsboer og konkursboer vanskeligt ved at sælge faste ejendomme. Dette forlænger den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Resultat 3: Faglig kvalitet Retten holder flere gange årligt en kvalitetsudviklingsdag, hvor alle rettens jurister sætter sig sammen for at drøfte et juridisk emne, gerne ud fra et oplæg fra en fagperson. Rettens kvalitetsudviklingsdage bliver af såvel jurister som kontorfunktionærer brugt til i samarbejde at udvikle arbejdsgange og forbedre tilrettelæggelsen af sagsbehandlingen. Der afholdes tillige juristmøder, hvor der jævnligt holdes oplæg om relevante aktuelle juridiske emner. I 2013 har kvalitetsudviklingsdagene og juristmøderne især været anvendt til drøfte god rets- og mødeledelse og behandling af nævningesager. Endvidere er der sket videreuddannelse i brugen af ipads og indføring i brugen af det elektroniske udstyr i retssalene. Herudover er der afholdt oplæg om praksis vedr. beskikkelse af advokater med rejseforbehold, ombeskikkelse af advokater, nye regler på inkassoområdet, ændringen af straffelovens kapitel 24 om sædelighedsforbrydelser og om dommeres inhabilitet. Endelig har man drøftet en hensigtsmæssig behandling af småsager. Resultat 4: Brugeroplevet kvalitet Det har været et vigtigt element i domstolsreformen at sikre, at kvaliteten af domstolenes ydelser fortsat ligger på et højt niveau, herunder bl.a. i forhold til den faglige kvalitet og den brugeroplevede kvalitet. Den brugeroplevede kvalitet vurderes løbende og i forbindelse med brugerundersøgelser. Den seneste brugerundersøgelse er foretaget i Undersøgelsen viste, at 88 % af brugerne (almindelige og professionelle brugere) samlet set var tilfredse med Retten i Næstved. I 2010 viste en tilsvarende undersøgelse, at 64 % af brugerne samlet set var tilfredse med Retten i Næstved. Et nyt spørgsmål ved brugerundersøgelsen i 2013 var om dommerne og mødelederne taler et forståeligt sprog. Her svarede 98 % ja. I 2010 svarede 78 % at dommerne og mødelederne havde en passende autoritet. I 2013 svarede 92 % ja hertil. I 2010 svarede 83 % at dommerne og mødelederne var kompetente. I 2013 svarede 92 % ja hertil.

8 8 På spørgsmålet om tilfredshed med rettens sagsbehandlingstid, svarede 34 % ja i 2010, medens 44 % svarede ja i På spørgsmålet om muligheden for at træffe rette medarbejder, svarede 51 % ja i 2010, medens 66 % svarede ja i Embedet arbejder i øvrigt i øjeblikket på at forbedre telefonsystemerne med henblik på at give borgerne en bedre telefonbetjening. Overordnet set er brugerundersøgelsen på mange punkter forbedret i forhold til brugerundersøgelsen af 2010, også på de områder, hvor der ikke scores højest. Resultat 5: Trivsel og motivation samt udvalgte HR-nøgletal Rettens seneste trivselsundersøgelse er fra 2013 og viste et resultat på samme niveau som gennemsnittet for domstolene, hvilket er et tilfredsstillende resultat og en forbedring i forhold til seneste undersøgelse fra Retten i Næstved kom i 2011 med i Moderniseringsstyrelsens sygefraværsprojekt (dengang Personalestyrelsen), som løb til foråret Målet var at få et lavere sygefravær. I 2010 var det gennemsnitlige sygefravær (inklusive delvis sygefravær) 11,4 dag pr. medarbejder. I 2011 var det samme tal faldet til 9,7 dag. I 2012 faldt tallet yderligere til 7,9 dag i gennemsnit pr. medarbejder, men for 2013 er sygefraværet øget til 9,0 og ligger 0,4 over gennemsnittet for byretterne.embedet har i forbindelse med sygefraværsprojektet vedtaget en ny sygefraværspolitik, hvori der er sat fokus på afholdelse af sygefraværssamtaler. Samtidig er lederne, tillidsrepræsentanterne og arbejdsmiljørepræsentanterne i begyndelsen af 2012 blevet uddannet til bedre at håndtere sygefraværssamtaler og vanskelige samtaler i al almindelighed. I forbindelse med sygefraværsprojektet har embedet valgt at fokusere på social kapital. Den sociale kapital betegner de relationer, der eksisterer mellem medarbejderne, mellem medarbejderne og lederne og mellem lederne. Jo mere disse relationer er præget af gode samarbejdsevner, tillid og retfærdighed, jo højere social kapital er der til stede på arbejdspladsen. Alt andet lige vil højere social kapital medføre større trivsel på arbejdspladsen, større effektivitet og lavere sygefravær. Embedet har således valgt at fokusere på at skabe så høj en social kapital som muligt i alle embedets afdelinger og på tværs af afdelingerne. I alle afdelinger har der således været gennemført drøftelser om, hvad godt samarbejde består i, og social kapital drøftes nu løbende på afdelingsmøder, ligesom det drøftes med lederne i forbindelse med deres lederudviklingssamtaler. Antallet af sygedage pr. medarbejder og personaleomsætningen har betydning for aktiviteten og dermed også for produktiviteten. Personaleomsætningen ved Retten i Næstved var i ,8 % og i 2012 på 9,9 % samt i 2013 på 19,7. Som følge af, at bevillingerne til løn for 2013 blev reduceret med omkring 1,2 mio. kr. blev der med virkning for 2013 afskediget en medarbejder og en række stillinger blev ikke genbesat efter naturlig afgang. Personaleomsætningen ved domstolene har traditionelt været lav, hvilket har betydet stabilitet og fastholdelse af et personale med stor erfaring. Resultat 6: Omdømme mv. (kommunikation og PR-indsats) Retten i Næstved lægger stor vægt på, at kommunikationen mellem retten og rettens professionelle brugere fungerer optimalt og konstruktivt. Der afholdes løbende møder for at sikre, at samarbejdet fungerer godt, og at eventuelle uhensigtsmæssigheder ryddes af vejen. I 2013 har der således været afholdt

9 9 møder med anklagemyndigheden, de beneficerede advokater, advokatforeningen i Næstved retskreds, retskredsens bedemænd, bobestyrere og medhjælpere i gældssaneringssager. Et af rettens indsatsområder er en synliggørelse af rettens arbejde. Retten i Næstved har igennem hele 2013 arbejdet med at formidle rettens arbejde via hjemmesiden. Domsresuméer af udvalgte sager, ligesom alle større sager, der har pressens interesse, omtales på hjemmesiden. Retten har en pressekontaktdommer, som i forbindelse med konkrete sager kan hjælpe med at forklare indholdet af domme, for eksempel hvad der er domfældt for, og hvad retten har lagt vægt på i sin begrundelse samt hjælpe journalister med forståelsen af regler og give oplysninger om retspraksis. Embedet lægger endvidere vægt på at have et så åbent forhold til offentligheden som muligt. Retsbygningen var således åben på kulturnatten, hvor mange interesserede borgere mødte frem og havde mulighed for at deltage i rundvisninger og processpil i retssalene. Herudover har der i løbet af året været afholdt rundvisninger, hvor forskellige foreninger har haft mulighed for at se retsbygningen. Retten har i 2013 arbejdet videre med at udvikle samarbejdet med skoler og uddannelsesinstitutioner. Målet har været at udbrede kendskabet til rettens arbejde, blandt andet ved at invitere skoleklasser fortrinsvis fra ungdomsuddannelserne og folkeskolens ældste klasser til at overvære retssager. Læreren får forud for retsmødet tilsendt anklageskriftet og en kopi af de relevante lovbestemmelser samt en information om, hvordan retsmødet kommer til at foregå. Desuden opfordres læreren til at tage en snak med eleverne om, hvad de forventer, at straffen vil være. Denne snak følges op i retten, og når sagen er afsluttet, vil der som regel være mulighed for, at eleverne kan stille spørgsmål til dommer og muligvis også forsvarer og anklager. Retten har desuden et godt samarbejde med Næstved Sprog- og Integrationscenter, der som led i elevernes undervisning i demokrati og samfundsforhold kommer i retten og overværer retsmøder. Disse elever får samme mulighed for en efterfølgende drøftelse med dommeren. Via eleverne ved Næstved Sprog- og Integrationscenter får retten mulighed for at give en gruppe af nye danskere, som ellers ikke kommer i retten, et positivt indtryk af det danske retsvæsen. I 2013 har retten endvidere haft besøg af to dommere fra Uganda. Dette besøg er sket som et led i et støtteprogram for domstolene i Uganda med henblik på udvikling af arbejdsgange og processer ved domstolene i Uganda. 3. Udviklingsaktiviteter i 2014 Retten i Næstved har med udgangspunkt i Domstolsstyrelsens overordnede handlingsplan for 2014 fokus på følgende fokusområder: Klar, Parat, Digital Fokusområdet skal sikre de fornødne digitale kompetencer til skriftlig kommunikation og dokumenthåndtering, så retterne er klar til de sagsgange, der kræves efter en forventet afskaffelse af underskriftkravet. Tekstudvalgene Formålet med fokusområdet er en styrkelse af tekstudvalgene, som skal sikre tidssvarende og ensartede tekster samt forberedelse af digitalisering.

10 10 Kvalitet gennem videndeling Formålet med fokusområdet er at arbejde med kvalitet gennem systematisk videndeling på tværs af Danmarks Domstole samt at bidrage til faglig udvikling og mere ensartet opgaveløsning. Digitale retsmøder Det digitale retsmøde bidrager til en modernisering af retternes arbejdsmåde og understøtter ønsket om at være en åben, lydhør organisation. Muligheden for at afvikle digitale retsmøder er en vigtig del af den generelle digitaliseringsindsats, når sager bliver digitale. Den digitale retsproces Den digitale retsproces er grundlaget for digitaliseringen af retternes arbejde, idet den etablerer mulighed for digital kommunikation med eksterne parter via en portal og understøtter fuldt digitale sager fra start til slut til gavn for både dommere, øvrige jurister og sagsbehandlere. Herudover har vi følgende lokale fokusområder: Styrkelse af den Social kapital Alle medarbejdere ved retten skal i deres daglige virke have fokus på social kapital. Daglige beslutninger og relationer mellem lederne og medarbejderne skal være præget af tillid, retfærdighed og gode samarbejdsevner. Embedets fortsatte arbejde med Social kapital er et tre årig projekt. ( ) Styrkelse af embedets ledelse Ledelsesforum påbegyndte i efteråret 2013 et ledelsesprojekt med fokus på mere strategisk ledelse, øget tillid og helhedstænkning. Ledelsesforum arbejder videre med projektet de næste år. ( ) Nedbringelse af sagsbehandlingstiderne Der skal i 2014 fortsat arbejdes med at nå de overordnede mål for sagsbehandlingstiderne. Afdelingerne har i 2014 særligt fokus på at øge indsatsen på de områder, hvor behovet er størst. Det er hensigten, at målene skal være opfyldt ved udgangen af Kommunikationspolitik Der er nedsat et kommunikationsudvalg, som i 2014 vil fremlægge et forslag til en lokal kommunikationshåndbog. Udgivelse af en kommunikationshåndbog sker for at optimere kommunikationen ved embedet. Fortsat fokus på sygefravær Embedet vil i 2014 fortsat have fokus på nedbringelse af sygefraværet ved at fortsætte med at udgive månedlige sygefraværsstatistikker til drøftelse i de enkelte afdelinger og ved at sikre, at der afholdes sygefraværssamtaler i overensstemmelse med den lokale sygefraværspolitik. Kompetenceudvikling Der vil i 2014 være et særligt fokus på kompetenceudvikling af it-færdigheder således, at alle medarbejdere kan understøtte yderligere brug af elektronisk sagsbehandling og elektronisk kommunikation samt, at der herved opnås en større ensartethed i opgaveløsningerne. Kvalitetsindsats Der skal fortsat være fokus på kvalitetsindsatsen og på, at samarbejdet med advokater samt anklagemyndighed udbygges yderligere.

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Næstved retskreds omfatter

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 for Retten i Næstved

ÅRSBERETNING 2012 for Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2012 for Retten i Næstved (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Næstved retskreds

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 for Retten i Næstved

ÅRSBERETNING 2011 for Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2011 for Retten i Næstved - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Næstved retskreds omfatter Næstved kommune, Slagelse

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Esbjerg udøver

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Retten i Hjørring blev etableret den 1. januar 2007

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet Civilret Skifteret Udviklende

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 Indledning Retten i Roskilde er fortsat placeret i fire bygninger

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

ÅRSNØGLETAL Retten i Horsens. Evt. sammenligning Retten i Kolding Datatabeller 5. bedste KLIK PÅ PILENE FOR AT HOPPE TIL DATA:

ÅRSNØGLETAL Retten i Horsens. Evt. sammenligning Retten i Kolding Datatabeller 5. bedste KLIK PÅ PILENE FOR AT HOPPE TIL DATA: ÅRSNØGLETAL 2015 ten i Horsens 2014 2015 Gnst. BR 2015 Evt. sammenligning ten i Kolding Datatabeller 5. bedste 2015 2014 2015 KLIK PÅ PILENE FOR AT HOPPE TIL DATA: Samlet produktivitet, retten (indeks)

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring

ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Hjørring dækker et geografisk områder, der

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) [retten i Odense]

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) [retten i Odense] ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) [retten i Odense] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Vi har her ved retten

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2016 2 Indledning 2015 var det første hele år, hvor retten var samlet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Overordnet er det et særdeles tilfredsstillende

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Svendborg

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 6 4. Effektivitet (produktivitet)... 7 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Aalborg, der

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (med bemærkninger til årsnøgletal) for Retten på Frederiksberg

ÅRSBERETNING 2012 (med bemærkninger til årsnøgletal) for Retten på Frederiksberg ÅRSBERETNING 2012 (med bemærkninger til årsnøgletal) for - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten er en af Danmarks 24 byretter.

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Næstved. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Næstved. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Sønderborg

EMBEDSREGNSKAB Retten i Sønderborg EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 5 4. Effektivitet (produktivitet)... 6 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

mellem retten og Domstolsstyrelsen

mellem retten og Domstolsstyrelsen mellem retten og Domstolsstyrelsen 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Svendborg, der har til huse på Tinghuset, Tinghusgade 43 og på adressen Østre Havnevej 16B i Svendborg, betjener

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Holbæk. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Holbæk. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

ÅRSBERETNING 2016 Retten på Frederiksberg

ÅRSBERETNING 2016 Retten på Frederiksberg ÅRSBERETNING 2016 Retten på Frederiksberg April 2017 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten på Frederiksberg er en af landets 24 byretter. Retskredsen omfatter Frederiksberg kommune samt visse

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 6 4. Produktivitet... 8 5. Sagsbehandlingstider... 11 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2013 2 Indledning Retten i Horsens er lokal byret for Horsens, Skanderborg

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Nykøbing Falster

EMBEDSREGNSKAB Retten i Nykøbing Falster EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 5 4. Effektivitet (produktivitet)... 6 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 6 4. Produktivitet... 8 5. Sagsbehandlingstider... 11 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Næstved

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Næstved EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 9 4. Effektivitet (produktivitet)... 10 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Kolding

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Kolding EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 s bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Effektivitet

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Produktivitet... 10 5. Sagsbehandlingstider... 13 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Produktivitet... 9 5. Sagsbehandlingstider... 12 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Der skete i perioden

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED Fokusområde Forandring Indsats HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED Resultatmål Procesmål Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Digitaliseringen

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 12 4. Produktivitet... 14 5. Sagsbehandlingstider... 17 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Roskilde

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Roskilde EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Effektivitet (produktivitet)... 8 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014 NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015 1. halvår 2014 NØGLETAL: SAGSFLOW OG SAGSBEHANDLINGSTIDER BYRETTERNE OG TINGLYSNINGSRETTEN 1. kvartal 2015 Modtagne sager Afsluttede sager Bunkeeffekt⁷ 1. kvartal

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Herning. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Herning. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

ÅRSBERETNING (bemærkninger til årsnøgletal)

ÅRSBERETNING (bemærkninger til årsnøgletal) ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem Retten i Svendborg og Domstolsstyrelsen INDHOLD Indledning kort præsentation af retten... 3 Aktivitet og produktivitet

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Århus

EMBEDSREGNSKAB Retten i Århus EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Effektivitet (produktivitet)... 9 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Hjørring

EMBEDSREGNSKAB Retten i Hjørring EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Effektivitet (produktivitet)... 9 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal Marts 2014 2 1. Generelt Siden 2001 har Domstolsstyrelsen i samarbejde med de enkelte retter hvert år udarbejdet et embedsregnskab med

Læs mere

Nøgletal for domstolene marts 2011

Nøgletal for domstolene marts 2011 Nøgletal for domstolene 2010 4. marts 2011 Sagsflow ved byretterne Modtagne og afsluttede sager 2006-2010 Antal modtagne sager ved byretterne i alt 599.040 607.626 689.961 774.648 776.685 100 101 115 129

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Horsens]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Horsens] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Horsens] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 Indledning kort præsentation af retten Retten i Horsens er

Læs mere

Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser.

Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser. Handlingsplan 2012 Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser. Der er særlig fokus på indsatser, der forbedrer: 1.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Aarhus har

Læs mere

BILAG TIL EMBEDSREGNSKAB 2009

BILAG TIL EMBEDSREGNSKAB 2009 BILAG TIL EMBEDSREGNSKAB 2009 I dette bilag beskrives beregningsgrundlaget og de beregningsmetoder, der er anvendt ved udarbejdelse af embedsregnskab 2009, herunder særligt vægtning af sager og årsværk.

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Viborg

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Viborg EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 9 4. Effektivitet (produktivitet)... 10 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

Nøgletal for domstolene. November 2013

Nøgletal for domstolene. November 2013 Nøgletal for domstolene 1.-3. kvartal November Sagsflow byretterne Straffesager 1 Modtagne straffesager 99.484 108.635 107.504 110.860 148.677 123.818 100 109 108 111 149 124 - heraf nævningesager 118

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Produktivitet... 9 5. Sagsbehandlingstider... 12 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten på Frederiksberg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten på Frederiksberg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Overordnet har vi på

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Indledning Retten i

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Aalborg

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Aalborg EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 9 4. Effektivitet (produktivitet)... 10 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten på Bornholm

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten på Bornholm EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 10 4. Effektivitet (produktivitet)... 11 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

Bilag til embedsregnskab 2010

Bilag til embedsregnskab 2010 Bilag til embedsregnskab 2010 Marts 2011 2 I dette bilag beskrives beregningsgrundlaget og de beregningsmetoder, der er anvendt ved udarbejdelse af embedsregnskab 2010, herunder særligt vægtning af sager

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Produktivitet... 9 5. Sagsbehandlingstider... 12 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

ÅRSBERETNING emærkninger til årsnøgletal. bemærkninger. Københavns Byret

ÅRSBERETNING emærkninger til årsnøgletal. bemærkninger. Københavns Byret ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger emærkninger til årsnøgletal Københavns Byret April 2014 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning kort præsentation af retten... 3 2. Resultater i 2013 produktivitet og aktivitet...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for 2011

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Århus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Århus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Horsens

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Horsens EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Effektivitet (produktivitet)... 9 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

Dette embedsregnskab for 2007 er udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen.

Dette embedsregnskab for 2007 er udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen. Maj 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 9 4. Produktivitet... 11 5. Sagsbehandlingstider... 14 6. Udvalgte HR-data og

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Viborg er en

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 10 4. Produktivitet... 12 5. Sagsbehandlingstider... 15 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Aalborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Aalborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Københavns Byret

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Københavns Byret ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Københavns Byret April 2013 2 1. Indledning Københavns Byret er den største byret i Danmark. Byretten afslutter cirka 12,5 % af alle landets vægtede civile

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 10 4. Produktivitet... 12 5. Sagsbehandlingstider... 15 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

(bemærkninger til nøgletal)

(bemærkninger til nøgletal) ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til nøgletal) Retten på Bornholm - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten på Bornholm er

Læs mere

Årsberetning for Retten i Lyngby 2011

Årsberetning for Retten i Lyngby 2011 Årsberetning for Retten i Lyngby Retten i Lyngby er en af landets 24 byretter. Retskredsen omfatter Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal og Furesø kommune. Der bor i retskredsen ca. 216.000 personer. Rettens

Læs mere

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal April 2016 2 1. Generelt Siden 2001 har Domstolsstyrelsen i samarbejde med de enkelte retter hvert år udarbejdet et embedsregnskab med

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave

Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Vestre Landsret Præsidenten J.nr. 21A-VL-22-13 Den 17/02-2014 Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Viborg er en

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 Retten i Hillerød

ÅRSBERETNING 2013 Retten i Hillerød ÅRSBERETNING 2013 Retten i Hillerød - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2012 2 Indhold 1. Indledning kort præsentation af retten... 3 2. Beretning... 3 3. Resultater i 2013...

Læs mere

Handlingsplan for Retten i Næstved 2013

Handlingsplan for Retten i Næstved 2013 Handlingsplan for Retten i Næstved 2013 Fokusområde RETSAFDELINGEN Det overordnede mål for afdelingen i 2013 er, at få organiseret og implementeret en ny team-model. Dommerne organiseres i 2 teams, som

Læs mere

Årsberetning 2014 Københavns Byret

Årsberetning 2014 Københavns Byret Årsberetning 2014 Københavns Byret 1 1. Indledning kort præsentation af retten Københavns Byret er den største af Danmarks 24 byretter. Retten betjener en stor del af Københavns Kommune samt Dragør og

Læs mere

ÅRSBERETNING 2016 (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem Retten i Svendborg og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2016 (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem Retten i Svendborg og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2016 (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem Retten i Svendborg og Domstolsstyrelsen RETTEN I SVENDBORG 1 INDHOLD Indledning kort præsentation af retten... 3 Aktivitet

Læs mere

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014 December 2013 Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014 1. Fokusområder og indsatsområder i 2014 På baggrund af drøftelser i Ledelsesforum i september og november og efterfølgende beslutning i Domstolsstyrelsens

Læs mere

Årsberetning 2016 Københavns Byret

Årsberetning 2016 Københavns Byret Årsberetning 2016 Københavns Byret 1 1. Indledning kort præsentation af retten Københavns Byret er den største af Danmarks 24 byretter. Retten betjener en stor del af Københavns Kommune samt Dragør og

Læs mere

I - Byrettens organisation

I - Byrettens organisation Overordnet handlingsplan for Københavns Byret 2013 Handlingsplanen for Danmarks Domstole opregner den overordnede målsætning for retterne i perioden 2013 til 2018. Målsætningerne er: Korte sagsbehandlingstider

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 13 4. Produktivitet... 15 5. Sagsbehandlingstider... 18 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Produktivitet... 10 5. Sagsbehandlingstider... 13 6. Udvalgte HR-data

Læs mere