Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER"

Transkript

1 Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

2 Projekt nr Dokument nr Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret af Godkendt af

3 Faaborg-Midtfyn Kommune Side 1 1 Indledning Den udbudte ydelse Udbudsmaterialet Udbudsbetingelser Særlige betingelser Vilkår for arbejdets udførelse Tilbudsliste Kontrakt Udbudsbetingelser Ordregiver Administrator af udbudsproceduren Udbudsform og retsgrundlag Tilbudsgrundlag Tidsplan Frist for spørgsmål til opgaven og udbudsproceduren Tilbudsfrist Dokumentation for oplysninger i ESPD Underretning om beslutning om tildeling Kontraktindgåelse Kontraktens ikrafttræden Tildelingskriterium Udelukkelsesgrunde og egnethed Dokumentation for oplysningerne i ESPD Krav til tilbuddets indhold Forbehold Alternative tilbud Aflevering af tilbud Vedståelsesfrist Fortrolighed Sprog Omkostninger ved tilbudsafgivelse... 8 BILAG: ESPD-dokument

4 Faaborg-Midtfyn Kommune Side 2 1 INDLEDNING 1.1 Den udbudte ydelse Den udbudte opgave omfatter administration, drift, vedligehold og reparation af ordregivers vintermateriel. Kontrakten træder i kraft den 15. oktober 2016 og løber til og med den 31. maj Ordregiver har herudover option på forlængelse af kontrakten på samme vilkår i 2 år. 1.2 Udbudsmaterialet Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter med bilag: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser regulerer Faaborg-Midtfyn Kommunes gennemførelse af udbudsproceduren Særlige betingelser Særlige betingelser indeholder: Faaborg- Midtfyns Kommunes ændringer og tilføjelser til AB Vilkår for arbejdets udførelse Vilkår for arbejdes udførelse indeholder beskrivelse af ydelsen og krav til udførelsen Tilbudsliste Tilbudslisten anvendes til afgivelse af tilbud Kontrakt Kontrakt gældende for entreprisen.

5 Faaborg-Midtfyn Kommune Side 3 2 UDBUDSBETINGELSER 2.1 Ordregiver Den ordregivende myndighed er: Faaborg- Midtfyn Kommune Natur og Trafik Mellemgade Faaborg Att. Lisbeth Langsted, 2.2 Administrator af udbudsproceduren NIRAS administrerer udbudsproceduren for ordregiver. Alle henvendelser under udbudsforretningen skal gå til: NIRAS Ove Gjeddesvej Odense SØ att.: Steen Larsen, 2.3 Udbudsform og retsgrundlag Udbudsproceduren gennemføres som et offentligt udbud i henhold til afsnit II i Lov nr af 15/12/2015, Udbudsloven. 2.4 Tilbudsgrundlag Tilbud skal afgives på baggrund af følgende dokumenter oplistet i prioriteret rækkefølge: Eventuelle rettelsesblade uploadet på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside Nærværende Udbudsbetingelser med ESPD Kontrakt Særlige betingelser Vilkår for arbejdets udførelse AB92 Tilbudsgiver er i øvrigt forpligtet til at overholde lovgivningen og alle myndighedskrav, der er gældende for arbejdets udførelse og drift af tilbudsgivers virksomhed, ligesom det fulde ansvar efter arbejdsmiljøloven (LBK 1072 af med seneste ændringer) for det beskæftigede personale påhviler tilbudsgiver.

6 Faaborg-Midtfyn Kommune Side Tidsplan Frist for spørgsmål til opgaven og udbudsproceduren Tilbudsgiver kan stille spørgsmål om den udbudte opgave og udbudsproceduren. Spørgsmål stilles skriftligt til Administrator senest den 29. august Spørgsmål, der er administrator rettidig i hænde, vil under alle omstændigheder blive besvaret. Spørgsmål, der modtages efter dette tidspunkt, vil også blive besvaret senest 6 dage inden fristens udløb, medmindre spørgsmålets karakter gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt at meddele svar Tilbudsfrist Tilbud skal afleveres, senest den 9. september 2016 kl. 10: Dokumentation for oplysninger i ESPD Inden underretning om tildeling af kontrakter anmoder ordregiver den tilbudsgivere, som ordregiver agter at tildele kontrakt til, om at dokumentere, at oplysningerne i det fremsendte ESPD er rigtige. Dokumentationen skal fremsendes ultimo september Eksakt tidspunkt oplyses i anmodningen om dokumentation Underretning om beslutning om tildeling Ordregiver forventer at underrette tilbudsgiverne om tildelingsbeslutningen ultimo september Dette tidspunkt er dog ikke bindende for ordregiver Kontraktindgåelse Kontrakter underskrives efter udløbet af en obligatorisk stand still-periode. Eksakt tidspunkt for underskrift aftales med den tilbudsgiver, der tildeles kontrakt Kontraktens ikrafttræden Kontraktperioden træder i kraft den 15. oktober Tildelingskriterium Kontrakten tildeles den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud identificeres for denne kontrakt ved tildelingskriteriet Pris. Bemærk at Tilbudssum i alt jf. tilbudslisten kun anvendes til tilbudsvurdering og ikke er kontraktsummen.

7 Faaborg-Midtfyn Kommune Side Udelukkelsesgrunde og egnethed Forud for vurderingen af det afgivne tilbud vurderes om tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene i Udbudslovens 135 og 136 og følgende frivillige udelukkelsesgrund, jf. 137, stk. 1 nr. 2. Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Tilbudsgivers økonomiske og tekniske egnethed i relation til om de oplyste minimumskrav er opfyldt vurderes ligeledes. Tilbudsgiver skal anvende Fælles Europæisk Udbudsdokument (ESPD) ved besvarelsen af om tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene samt opfylder minimumskrav vedrørende egnethed. ESPD er vedlagt som et XML-dokument. ESPD udfyldes (og kan alene udfyldes) elektronisk via ESPD-tjenesten på Det er ikke muligt at åbne XML-filen fra andre tjenester eller programmer. Udelukkelsesgrunde: Medmindre der efter ordregivers anmodning kan fremlægges tilstrækkelig dokumentation for pålidelighed, jf. Udbudslovens 138, udelukkes tilbudsgiver såfremt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundende i Udbudslovens 135 og 136 og den frivillige udelukkelsesgrund i 137, stk. 1 nr. 2 Tilbudsgivers egnethed, minimumskrav: Økonomisk og finansiel kapacitet Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår. I ESPD anføres egenkapitalen i det seneste afsluttede regnskabsår. Teknisk og faglig kapacitet Tilbudsgiver skal have dokumenteret erfaring med opgaver som den udbudte inden for de seneste tre år. I ESPD angives referencer på opgaver som den udbudte, som tilbudsgiver har udført inden for de seneste tre år.

8 Faaborg-Midtfyn Kommune Side 6 Underentreprenører: Baserer tilbudsgiver sig på en anden juridisk enhed, fx underentreprenører, i opfyldelse af et eller flere minimumskrav vedrørende egnethed, skal der vedlægge et særskilt ESPD udfyldt af denne anden juridiske enhed. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på en anden juridisk enhed, for så vidt angår økonomisk og finansiel kapacitet er det et krav, at denne anden juridiske enhed hæfter solidarisk sammen med tilbudsgiver for opfyldelse af kontrakten. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på en anden juridisk enhed, for så vidt angår teknisk og faglig kapacitet er det et krav, at denne anden juridiske enhed deltager som underentreprenør i kontrakten. Konsortium: Såfremt tilbud afgives af et konsortium skal alle deltagere i konsortiet hæfte solidarisk for kontraktens opfyldelse og der skal udpeges én konsortiedeltager med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på konsortiets vegne. Alle konsortiedeltagere skal aflevere særskilt udfyldt ESPD. 2.8 Dokumentation for oplysningerne i ESPD Inden tildeling af kontrakt anmoder ordregiver den tilbudsgiver, som ordregiver agter at tildele kontrakt til, om at dokumentere at oplysningerne i det fremsendte ESPD er rigtige. Følgende dokumentation skal fremlægges af den udpegede: Udelukkelsesgrunde: Som bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens 135, stk. 1 eller 3 og 137, stk. 1 nr. 2 fremlægges: Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativmyndighed, der viser, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i 135, stk. 1. Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at ansøgeren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i de i 135, stk. 3 og 137, stk. 1 nr. 2. Danske tilbudsgivere kan som bevis fremlægge en serviceattest udstedt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

9 Faaborg-Midtfyn Kommune Side 7 For udenlandske tilbudsgivere gælder, at såfremt der ikke udstedes de nævnte certifikater eller dokumenter i tilbudsgivers hjemland, kan disse erstattes af en erklæring under ed eller erklæring på tro og love i overensstemmelse med udbudslovens 153, stk. 2. Minimumskrav for egnethed: Oplysning om tilbudsgivers egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår ved fremlæggelse af årsregnskab eller revisorattesteret dokument. Referenceliste over opgaver som den udbudte som tilbudsgiver har udført inden for de seneste tre år med angivelse af ordregiver, tidspunkt og kort beskrivelse. 2.9 Krav til tilbuddets indhold Tilbuddet skal indeholde dokumentation som krævet i punkt 2.7 samt en udfyldt tilbudsliste. ESPD skal vedlægges tilbuddet som en XML-fil. Alle felter i tilbudslisterne skal udfyldes Forbehold Såfremt tilbuddet indeholder forbehold der strider mod grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, vil dette medføre, at tilbuddet afvises. Tilbud med ikke-væsentlige forbehold kan afvises eller forbeholdene kan prissættes Alternative tilbud Der kan ikke afgives alternative tilbud og tilbudsgiver kan kun afgive ét tilbud på hver entreprise Aflevering af tilbud Tilbud skal afleveres/sendes i 2 skriftlige eksemplarer samt 1 elektronisk eksemplar på USB eller CD-rom i lukket kuvert. ESPD dokumentet, som XML-fil, afleveres på samme USB eller CD-rom. Såfremt der konstateres uoverensstemmelse mellem det skriftlige og det elektroniske eksemplar, gælder det elektroniske. Tilbud mærket "Licitation værksted-tilbud" modtages indtil: Den 9. september 2016 kl. 10:00 hos Faaborg-Midtfyn Kommune, Mellemgade 15, 5600 Faaborg

10 Faaborg-Midtfyn Kommune Side 8 hvor tilbuddene åbnes under overværelse af de bydende eller deres repræsentanter der måtte være til stede. Tilbudssummer og eventuelle forbehold vil blive læst op Vedståelsesfrist Tilbuddet skal være bindende i 3 måneder efter tilbudsfristens udløb Fortrolighed Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at udbudsmaterialet, herunder indkomne tilbud, er omfattet af retsregler om adgang til aktindsigt. Faaborg-Midtfyn Kommune vil så vidt muligt sikre fortroligheden af alle oplysninger i tilbudsgivers tilbud, som angår tilbudsgivers fortrolige forretningsmæssige forhold. Fortrolighedstilsagnet må dog i sagens natur vige i den udstrækning, hvor lovgivningen forpligter kommunen til at videregive oplysninger til tredjemand. Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at aktindsigt kan omfatte bl.a. den samlede pris, som tilbudsgiver byder ind med. Faaborg-Midtfyn Kommune er dog til enhver tid berettiget til at anvende oplysninger i den udstrækning, hvor dette er til berettiget varetagelse af kommunernes interesser under en rets- eller klagesag med tilknytning til udbuddet. Faaborg-Midtfyn Kommune vil sikre, at eventuelle eksterne rådgivere og andre eksterne, der måtte udføre opgaver for kommunen under udbuddet, over for kommunerne påtager sig at behandle oplysninger fortroligt. Tilbudsgiver skal tilsvarende sikre fuld fortrolighed i forhold til tredjemand med hensyn til alle oplysninger, som tilbudsgiver modtager under udbudsforretningen, og som angår forhold, der ikke er offentligt tilgængelige. Tilbudsgiver skal sikre, at eventuelle underleverandører ligeledes påtager sig at behandle oplysninger fortroligt Sprog Al kommunikation under udbuddet og i kontraktperioden skal foregå på dansk Omkostninger ved tilbudsafgivelse Alle omkostninger i forbindelse med tilbudsafgivelsen og eventuel kontrahering skal afholdes af tilbudsgiver.

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 VINTERTJENESTE UDBUDSBETINGELSER (UB)

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 VINTERTJENESTE UDBUDSBETINGELSER (UB) Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 VINTERTJENESTE UDBUDSBETINGELSER (UB) PROJEKT Vintertjeneste Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt nr. 225389 Dokument nr. 1220070910 Version 1 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Skanderborg Kommune. Januar Udbudsbetingelser

Skanderborg Kommune. Januar Udbudsbetingelser Januar 2018 Udbudsbetingelser PROJEKT i byområder Udbudsbetingelser Projekt nr. 230754 Dokument nr. Version 1 Udarbejdet af LKG Kontrolleret af JWN Godkendt af LKG UDBUDSBETINGELSER Rammeudbud af asfaltbelægninger

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2016-081057 SOFTWARE VERSION: 9.1.8 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2017-020517 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af dagrenovation

EU-udbud - Indsamling af dagrenovation EU-udbud - Indsamling af dagrenovation Maj 2016 Udgivelsesdato : Vores reference : 31.3030.16 Dokument nr. : 010 Udarbejdet : BER Kontrolleret : BHS Godkendt: : BHS Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af papir m.v.

EU-udbud - Indsamling af papir m.v. EU-udbud - Indsamling af papir m.v. Oktober 2016 Udgivelsesdato : Vores reference : 31.3030.16 Dokument nr. : 020 Udarbejdet : BHS Kontrolleret : BER Godkendt: : BHS Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

Udbudsbetingelser for annoncering Oversættelse fra dansk til tysk

Udbudsbetingelser for annoncering Oversættelse fra dansk til tysk Udbudsbetingelser for annoncering af Oversættelse fra dansk til tysk 28. april 2017 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE UDBUDSBETINGELSER UDBUD AF BEFORDRING

SOLRØD KOMMUNE UDBUDSBETINGELSER UDBUD AF BEFORDRING UDBUD AF BEFORDRING September 2017 Indhold 1. INDLEDNING... 2 1.1. Udbyder... 2 1.2. Kort beskrivelse af ydelsen... 2 1.3. Kontraktperiode... 2 2.... 3 2.1. Udbudsform... 3 2.2. Udbudsmaterialet... 3 2.3.

Læs mere

EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX

EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX Udbudsbetingelser Offentligt udbud På levering af befordring til Dragør Kommune Indhold 1. Indledning...3 2. Ordregiver...4 3. Tidsplan...4 4. Spørgsmål og svar...4 5. Udbuddets

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn

Udbudsbetingelser. Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn Søndre Landevej 2 3700 Rønne Telefon 5695 2626 www.bornholmslufthavn.dk Udbudsbetingelser Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn Juni 2017 Indhold

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER.

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. VERSION SEPTEMBER 2014 DATO: 11/02/2015 Sags nr. 2014-0191043 Dokument nr. 2014-0191043-18

Læs mere

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS Udbudsbetingelser Udvælgelse og ESPD Side 1 af 6 KMS 412 8.0 1. Indledning Dette er gennemførelse af et begrænset udbud i EU efter Udbudslovens afsnit II om offentlige indkøb over tærskelværdien. Udbuddet

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Ordregiver: Forsyning Helsingør A/S med tilknyttede selskaber

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Ordregiver: Forsyning Helsingør A/S med tilknyttede selskaber Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer Ordregiver: Forsyning Helsingør A/S med tilknyttede selskaber Marts 2019 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Ordregivende

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Levering af vintermateriel

Levering af vintermateriel Levering af vintermateriel Saltspredere til kørebaner og stier Juli 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Orientering 3 3 Bestemmelser om udbud og tilbud 4 3.1 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse,

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Udbudsvilkår Dato November 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Revision 0

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn

Udbudsbetingelser. Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn Søndre Landevej 2 3700 Rønne Telefon 5695 2626 www.bornholmslufthavn.dk Udbudsbetingelser Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn Februar 2018 Indhold

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende Slots- og Kulturstyrelsens udbud af vedligehold af elevatorer.

Udbudsbetingelser vedrørende Slots- og Kulturstyrelsens udbud af vedligehold af elevatorer. vedrørende Slots- og Kulturstyrelsens udbud af vedligehold af elevatorer. (Begrænset udbud) 1 Den Ordregivende myndighed... 3 1.1 Udbudsprocedure/udbudsform... 3 1.2 Udbudsmaterialets bestanddele... 3

Læs mere

Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud.

Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud. FREDERIKSHAVN SPILDE VAND A/S HJØRRING VANDSELSKAB A/S UDBUDSBETINGELSER 2 4. 1 0. 2018 1. Indledning Disse udbudsbetingelser gælder for Frederikshavn Spildevand A/S og Hjørring Vandselskab A/S (herefter

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Støtte til salgsproces vedr. udvalgte låneporteføljer

UDBUDSBETINGELSER. for. Støtte til salgsproces vedr. udvalgte låneporteføljer UDBUDSBETINGELSER for Støtte til salgsproces vedr. udvalgte låneporteføljer 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560 København V Hjemmeside: http://www.finansielstabilitet.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser. Vedligeholdelse af hegn - Vesteramager Udbudsbetingelser 1

Udbudsbetingelser. Vedligeholdelse af hegn - Vesteramager Udbudsbetingelser 1 Udbudsbetingelser Vedligeholdelse af hegn - Vesteramager 13.03.17 Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 3 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 3. BESKRIVELSE AF OPGAVEN... 3 4. UDBUDSBETINGELSER...

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt EU udbud af Marksyn af præbasislæggekartofler.

Udbudsbetingelser for offentligt EU udbud af Marksyn af præbasislæggekartofler. Udbudsbetingelser for offentligt EU udbud af Marksyn af præbasislæggekartofler. Side 1/18 Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 4 2. KORT BESKRIVELSE AF KONTRAKTEN... 4 2.1 Beskrivelse af projektet... 4

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Side 1 af 6 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. ORIENTERING 2 2. RETSGRUNDLAGET 3 3. TILBUDSFASEN 3 4. TILBUDSAFGIVELSE 3 5. EGNETHED 5 6.

Læs mere

Udbudsbrev: Indsamling af storskrald

Udbudsbrev: Indsamling af storskrald Ægirsvej 4 3400 Hillerød 48 23 10 00 pd@hfors.dk hillerodforsyning.dk 14. juni 2018 Udbudsbrev: Indsamling af storskrald Hillerød Affaldshåndtering A/S anmoder hermed om tilbud på indsamling af storskrald

Læs mere

Anmodning om optagelse på kvalifikationsordning for rydningsvirksomheder

Anmodning om optagelse på kvalifikationsordning for rydningsvirksomheder Anmodning om optagelse på kvalifikationsordning for rydningsvirksomheder En anmodning om optagelse på kvalifikationsordningen for rydningsvirksomheder består af det fælles europæiske udbudsdokument (European

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Olieregenerering på transformatorer

Olieregenerering på transformatorer Olieregenerering på transformatorer Olieregenerering på transformatorer Journalnr. 16-07547 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Olieregenerering på transformatorer Indhold

Læs mere

Betingelser for prækvalifikation - Udbud af konsulentopgave

Betingelser for prækvalifikation - Udbud af konsulentopgave Betingelser for prækvalifikation - Udbud af konsulentopgave 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Den udbudte opgave... 3 4. Tidsplan... 4 5. Spørgsmål... 4 6. Ansøgningsfrist... 4 7. Supplerende oplysninger...

Læs mere

Udbud af batterier til høreapparater 2017

Udbud af batterier til høreapparater 2017 Udbud af batterier til høreapparater 2017 - Udbudsbekendtgørelse nr. 2016-144414 (16-424174-001) Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver

Læs mere

Udbudsbrev: Levering til kantine.

Udbudsbrev: Levering til kantine. Ægirsvej 4 3400 Hillerød 48 23 10 00/48 23 10 97 pd@hfors.dk hillerodforsyning.dk 28.11.2017 Udbudsbrev: Levering til kantine. Hillerød Service A/S anmoder hermed om tilbud på levering af mad m.m. til

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Sagsnr. 08/262 Dok.nr. 5338/15 Initialer ANJ I/S Amager Ressourcecenter Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Udbudsbetingelser for

Læs mere

Udbudsbetingelser. for. Rammeaftale. køb af batteripakker til energiforsyning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. for. Rammeaftale. køb af batteripakker til energiforsyning af flydende afmærkning Udbudsbetingelser for Rammeaftale om køb af batteripakker til energiforsyning af flydende afmærkning Side 1 af 7 1 Indledning Nærværende udbudsbetingelser gælder for Søfartsstyrelsens udbud rammeaftale

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Udbudsbetingelser Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Udbudsbetingelser... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Ordregiver... 3 1.3 Spørgsmål... 4 1.4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon:

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydækkende Drift UDBUDSBETINGELSER FOR VINTERTJENESTE

Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydækkende Drift UDBUDSBETINGELSER FOR VINTERTJENESTE Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydækkende Drift UDBUDSBETINGELSER FOR VINTERTJENESTE DATO: 01.07.2016 UDBUDSBETINGELSER VINTERTJENESTE SALTNING OG SNERYDNING 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

UDBDSBETINGELSER. for. udvikling af koncernfælles designlinje for on- og offline medier. til Forsvarsministeriets myndighedsområde

UDBDSBETINGELSER. for. udvikling af koncernfælles designlinje for on- og offline medier. til Forsvarsministeriets myndighedsområde UDBDSBETINGELSER for udvikling af koncernfælles designlinje for on- og offline medier til Forsvarsministeriets myndighedsområde Udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 203-366976 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Udbudsbetingelser. Projektnavn: Udskiftning af plastkædeskrabere i 3 rektangulære forklaringstanke på Helsingør Renseanlæg

Udbudsbetingelser. Projektnavn: Udskiftning af plastkædeskrabere i 3 rektangulære forklaringstanke på Helsingør Renseanlæg Projektnavn: Udskiftning af plastkædeskrabere i 3 rektangulære forklaringstanke på Helsingør Renseanlæg Bygherre: Forsyning Helsingør A/S Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 Ordregivende myndighed... 3 2

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Udbudsbetingelser Mobil fødekasse med stakkebånd til Afatek

Udbudsbetingelser Mobil fødekasse med stakkebånd til Afatek 31.01.2017 Udbudsbetingelser Mobil fødekasse med stakkebånd til Afatek AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk Indhold 1 Indledning 4 2 Ordregiver 4 2.1 Den

Læs mere

Viborg Kommune. Februar 2013 UDBUDSBETINGELSER. Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v.

Viborg Kommune. Februar 2013 UDBUDSBETINGELSER. Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Viborg Kommune Februar 2013 UDBUDSBETINGELSER NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 9100 Aalborg CVR-nr. 37295728 Tilsluttet FRI T: 9630 6400 F: 9630 6474 E: niras@niras.dk INDHOLD UDBUDSMATERIALET

Læs mere

Offentligt udbud af. Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune UDBUDSBETINGELSER

Offentligt udbud af. Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune UDBUDSBETINGELSER Januar 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Kort beskrivelse af ydelsen...3 2. Udbudsform...3

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer Udbudsbetingelser til offentligt udbud af flishugning på stormfaldsarealer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse af

Læs mere

Bilag 4 Vejledning til udfyldelse af ESPD

Bilag 4 Vejledning til udfyldelse af ESPD Fællesindkøb Midt Levering af håndværkerydelser til Horsens Kommune Indhold 1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER...3 2 UDFYLDELSE AF ESPD...4 2.1 START...4 2.2 FANEN PROCEDURE...6 2.3 FANEN UDELUKKELSE...11 2.4 FANEN

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER Begrænset udbud af indkøbsordning September 2015 1. Indledning Disse prækvalifikationsbetingelser gælder for Aarhus Kommunes (herefter benævnt "Ordregiver") udbud af indkøbsordning

Læs mere

Udbudsbetingelser. for Innovationsfondens genudbud af iværksætterpilotprogrammet

Udbudsbetingelser. for Innovationsfondens genudbud af iværksætterpilotprogrammet Udbudsbetingelser for Innovationsfondens genudbud af iværksætterpilotprogrammet Offentligt udbud af kontrakt om drift af iværksætterpilotprogram Disse udbudsbetingelser indeholder en kort beskrivelse af

Læs mere

teleradiologiske undersøgelser

teleradiologiske undersøgelser Indkøb af teleradiologiske undersøgelser til Sygehus Lillebælt, Kolding Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Indkøbet og Indkøbets omfang... 3 2 Ordregivers kontaktoplysninger... 4 3 Annonceringsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af Interviewing til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af Interviewing til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse Udbudsbetingelser for offentligt udbud af Interviewing til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse Udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 154-278678 Side 1/16 Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER...

Læs mere

Udbud Indkøb af komprimatorkasser til 26 tons renovationsbiler

Udbud Indkøb af komprimatorkasser til 26 tons renovationsbiler HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S Udbud Indkøb af komprimatorkasser til 26 tons renovationsbiler UDBUDSVILKÅR JUNI 2016 ADRESSE Ægirsvej 4 3400 Hillerød TLF +45 4823 1000 HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S Udbud

Læs mere

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+ om Klik her for at angive tekst. Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Udfyldelse

Læs mere

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser Fællesindkøb Nord Offentligt EU-udbud nr. 2016/S 158-286061 Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer Udbudsbetingelser 1 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Udbudsbetingelser for annoncering Projekt om invasive krebs

Udbudsbetingelser for annoncering Projekt om invasive krebs Udbudsbetingelser for annoncering af Projekt om invasive krebs 12. juli 2017 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1 Delprojekter...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER ALBERTSHØJ ETAPE 3

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER ALBERTSHØJ ETAPE 3 7.3.2018 01 PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER ALBERTSHØJ ETAPE 3 1. INDLEDNING På bygherrens vegne skal vi med henvisning til den offentliggjorte udbudsbekendtgørelse opfordre Dem til at søge om prækvalifikation

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

OFFENTLIGT UDBUD AF AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

OFFENTLIGT UDBUD AF AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE Indhold 1.

Læs mere

Intern transport af slam for Faxe Spildevandscenter

Intern transport af slam for Faxe Spildevandscenter Faxe Spildevandscenter A/S CVR-nr. 34 88 53 03 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 20. juni 2017 Intern transport af slam for

Læs mere

EU-udbud Rådgiverydelse ifm. VVM for Lillebælt Syd Havmøllepark

EU-udbud Rådgiverydelse ifm. VVM for Lillebælt Syd Havmøllepark EU-udbud Rådgiverydelse ifm. VVM for Lillebælt Syd Havmøllepark Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2199 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Ibni, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg 1. Beskrivelse af opgaven Kontrakten omhandler løbende drift af nødbehandlerbil i Nordborg. Opgaven er nærmere beskrevet i kontraktbilag 1. 2. Tidsplan Annoncering

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE

UDBUD AF VINTERTJENESTE JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn

Udbudsbetingelser. Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn Søndre Landevej 2 3700 Rønne Telefon 5695 2626 www.bornholmslufthavn.dk Udbudsbetingelser Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn Januar 2018 Indhold

Læs mere

Udbud på levering af biler 2017 EU-UDBUD. Udbudsbetingelser vedr. levering af biler med serviceaftaler til Vesthimmerlands Kommune.

Udbud på levering af biler 2017 EU-UDBUD. Udbudsbetingelser vedr. levering af biler med serviceaftaler til Vesthimmerlands Kommune. EU-UDBUD Udbudsbetingelser vedr. levering af biler med serviceaftaler til Vesthimmerlands Kommune Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udbyder... 4 3. Tidsplan - forventet... 4 4. Spørgsmål...

Læs mere

Udbudsbetingelser for annoncering Udbud af teknisk rådgivning til 20 landmænd i pilotprojektordningen om præcisionslandbrug

Udbudsbetingelser for annoncering Udbud af teknisk rådgivning til 20 landmænd i pilotprojektordningen om præcisionslandbrug Udbudsbetingelser for annoncering af Udbud af teknisk rådgivning til 20 landmænd i pilotprojektordningen om præcisionslandbrug Offentliggjort på www.udbud.dk 1 Udbud af teknisk rådgivning til 20 landmænd

Læs mere

Fremlæggelse af dokumentation for ESPD hvad, hvordan og hvornår?

Fremlæggelse af dokumentation for ESPD hvad, hvordan og hvornår? Fremlæggelse af dokumentation for ESPD hvad, hvordan og hvornår? Ansøgere og tilbudsgivere i et EU-udbud skal anvende det fælleseuropæiske udbudsdokument (i det følgende benævnt ESPD ) som foreløbigt bevis

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR MASTERPLAN FOR DET UDSATTE BY- OG BOLIGOMRÅDE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2

UDBUDSBETINGELSER FOR MASTERPLAN FOR DET UDSATTE BY- OG BOLIGOMRÅDE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR MASTERPLAN FOR DET UDSATTE BY- OG BOLIGOMRÅDE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 DATO: 04.03.2015 Sags nr.: 2015-0057734 Dokument

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning UDBUDSBETINGELSER for Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K Hjemmeside:

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Udbudsbetingelser. Ringsted Kommune Udbud af ejendomsadministration og ejendomsservice

Udbudsbetingelser. Ringsted Kommune Udbud af ejendomsadministration og ejendomsservice Udbudsbetingelser Ringsted Kommune Udbud af ejendomsadministration og ejendomsservice Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed 3 2. Indledning 3 3. Udbudsmaterialets bestanddele 4 4. Opgavens

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser for Kulturstyrelsens. Udbud af National bruger- og benchmarkundersøgelse 2016 på folkebiblioteksområdet

Udbudsbetingelser for Kulturstyrelsens. Udbud af National bruger- og benchmarkundersøgelse 2016 på folkebiblioteksområdet Udbudsbetingelser for Kulturstyrelsens Udbud af National bruger- og benchmarkundersøgelse 2016 på folkebiblioteksområdet 1. INDLEDNING Kulturstyrelsen inviterer hermed virksomheder til at byde på opgaven

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Medieovervågning for Kulturministeriet

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Medieovervågning for Kulturministeriet til offentligt EU-udbud af Medieovervågning for Kulturministeriet Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Den ordregivende myndighed... 2 1.2 Tilbudsfrist... 3 1.3 Mærkning af tilbud... 3 1.4 Åbning

Læs mere