1. Indledning. Meddelelse om revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indledning. Meddelelse om revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed"

Transkript

1 5. februar 2014 /chrth/birhov/metgyd/jesjes Sag Meddelelse om revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Som ansvarlig for det offentlige tilsyn med godkendte revisorer og revisionsvirksomheder ønsker Erhvervsstyrelsen med denne meddelelse at sætte fokus på revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed efter revisorlovens 1, stk. 2. Formålet med meddelelsen er at medvirke til at hæve den samlede kvalitet i de af revisor afgivne erklæringer. Meddelelsen sætter fokus på de hyppigst konstaterede fejltyper i et forsøg på at forhindre disse fejltyper i at opstå fremadrettet. De medtagne eksempler på fejl er konstateret af Revisortilsynet 1 og Erhvervsstyrelsen 2 som led i deres kontrol af kvalitet i revisors arbejde. Meddelelsen har ikke til formål at stille yderligere krav til revisor. Det forhold, at meddelelsen alene fremhæver enkelte regler og standarder, fritager ikke revisor for ansvaret for at overholde hele lovgivningen, herunder god revisorskik og alle relevante standarder, ved udførelse af erklæringsopgaver med sikkerhed. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf Fax CVR-nr E-post ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Nogle af de fejltyper, der hyppigt konstateres i revisors erklæringer, er: Manglende forbehold for overtrædelse af årsregnskabsloven Manglende supplerende oplysninger Fejl i revisors erklæring i relation til going concern Fejl i modifikation af konklusionen som følge af forbehold Nedenfor følger en gennemgang af regelsættet for de hyppigste fejltyper, eksempler på overtrædelser, som Revisortilsynet og Erhvervsstyrelsen har konstateret og eventuelle kendelser fra Revisornævnet for hver af fejltyperne. Der er i meddelelsen medtaget forskellige eksempler på formuleringer af henholdsvis forbehold og supplerende oplysninger, der i de konkrete situationer ikke har været tilstrækkelige. 1 Revisortilsynets redegørelser for kvalitetskontrollen 2011 og 2012 kan findes på Revisortilsynets hjemmeside: 2 Erhvervsstyrelsens redegørelse for 2012 kan findes påhttp://erhvervsstyrelsen.dk/file/400079/redegoerelse_2012.pdf

2 2/15 2. Manglende forbehold for overtrædelser af årsregnskabsloven I henhold til erklæringsbekendtgørelsens 3 6, stk. 1, nr. 1, skal revisor i revisionspåtegningen tage forbehold, hvis regnskabet indeholder væsentlige fejl eller mangler. I henhold til 6, stk. 2, skal forbehold altid tages, når regnskabet ikke opfylder kravet om, at det skal give et retvisende billede, eller når regnskabet ikke indeholder de krævede oplysninger eller ikke opfylder betingelserne for at udelade krævede oplysninger, medmindre de manglende oplysninger er uvæsentlige. Det fremgår af erklæringsvejledningen 4, at der ved væsentlighedsvurderingen må ses på den enkelte oplysnings karakter og den sammenhæng, den indgår i, herunder relationen til konkrete regnskabsposter. Væsentlighedsvurderingen vil ofte være mere kvalitativ end kvantitativ. Revisor skal vurdere væsentlighed ud fra den regnskabsmæssige begrebsramme som et regnskab er aflagt efter 5. Væsentlighedsvurderingen er den samme for revisionen af regnskabet som for udarbejdelsen af regnskabet. Hvad der er væsentligt bestemmes ud fra de informationsbehov, som en modtager i almindelighed må forventes at have. Det afgørende er, om bestemte oplysninger eller fremgangsmåder ud fra normale omstændigheder må forventes at påvirke modtagerens bedømmelse af den situation, som revisors erklæring handler om. Noter, som giver regnskabsbrugeren en relevant supplerende målingsinformation, skal altid opfattes som væsentlig, medmindre såvel det indregnede beløb som det i noten oplyste beløb er uvæsentligt. Oplysningskrav, der giver information til aktionærer og andre regnskabsbrugere til et kontrolformål, f.eks. ledelseshonorering herunder incitamentsprogrammer, revisionshonorarer osv. vil som udgangspunkt altid være væsentlige, hvilket netop skal ses i sammenhæng med noternes formål. Hvis oplysningerne ikke er til stede, vil dette være en væsentlig fejl, mens fejl i oplysningerne vil skulle vurderes ud fra en væsentlighedsvurdering. 2.1 Manglende oplysning om anvendt regnskabspraksis Kravene til redegørelse om anvendt regnskabspraksis i årsregnskabet fremgår af årsregnskabsloven 53 og 87. Redegørelsen skal tilpasses den enkelte virksomheds art og omfang. Oplysningerne i redegørelsen skal give et retvisende billede af den anvendte regnskabspraksis, dvs. være korrekte, dækkende og beskrevet med fornøden præcision, så de uden videre kan forstås af eksterne regnskabsbrugere. Beskri- 3 BEK nr. 385 af 17/04/ Fondsrådet har i december 2008 offentliggjort et notat om væsentlighed i forbindelse med regnskabskontrol af børsnoterede virksomheder pdf

3 3/15 velsen skal koncentreres om de forhold, der er væsentlige for virksomheden og være udformet, så den passer til den enkelte virksomhed. Væsentlige oplysninger kan ikke udelades, selvom de efter ledelsens opfattelse er af mindre betydning. For ubetydelige regnskabsposter eller helt uvæsentlige forhold kan oplysning dog udelades. Eksempel 1 Manglende lovkrævede oplysninger Revisortilsynet har indbragt en revisor, som ikke havde taget forbehold for manglende oplysninger vedrørende anvendt regnskabspraksis for finansielle instrumenter anvendt til sikring. Det pågældende selskab anvendte rente- og valutaswaps til sikring, og nettoværdien af disse var indregnet under regnskabsposten anden gæld. I henhold til årsregnskabslovens 53, stk. 2, nr. 3, skal redegørelsen for anvendt regnskabspraksis indeholde oplysning om metode for regnskabsmæssig behandling af sikring (dagsværdi- og/eller pengestrømssikring). Det fremgik ikke af anvendt regnskabspraksis i selskabets årsregnskab, at selskabet anvendte rente- og valutaswaps til sikring, eller hvorledes de finansielle instrumenter blev behandlet regnskabsmæssigt. I det konkrete eksempel fandtes de lovkrævede oplysninger i forbindelse med anvendelse af afledte finansielle instrumenter væsentlige for regnskabsbruger, idet den manglende oplysning fandtes at forringe regnskabsbrugers mulighed for at vurdere den risiko, som selskabet var underlagt. Revisor blev ikendt en bøde på kr. af Revisornævnet for blandt andet ovenstående forhold, jf. Revisornævnets kendelse af 12. november 2013 (30/2013). Eksempel 2 Manglende angivelse af anvendt regnskabspraksis for væsentlige poster Revisortilsynet har indbragt en revisor, som ikke havde taget forbehold for manglende oplysninger om anvendt regnskabspraksis vedrørende væsentlige regnskabsposter. Selskabet havde et overskud efter skat på 2 mio. kr. og en egenkapital på 30 mio. kr. Væsentligste aktiver var udlejningsejendom på 13 mio. kr. og værdipapirer på 26 mio. kr. De to aktivgrupper udgjorde tilsammen ca. 90 % af den samlede balancesum. Det fremgår af årsregnskabslovens 53, stk. 2, nr. 1, at redegørelsen om anvendt regnskabspraksis skal indeholde en omtale af anvendte indregnings- og målemetoder på posterne i balancen, herunder hvilke metoder og grundlag der foretages op-, ned- og afskrivninger efter. Det fremgår endvidere af årsregnskabslovens 53, stk. 2, litra 1c, at redegørelsen for anvendt regnskabspraksis skal indeholde en omtale af afskrivningsmetode, skøn over restværdi og brugstid i forbindelse med afskrivninger på anlægsaktiver.

4 4/15 I årsregnskabet for selskabet manglede beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for udlejningsejendommen, herunder efter hvilke principper udlejningsejendommen var målt til i årsregnskabet. Ejendommen blev ikke afskrevet. Der manglede ligeledes beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for værdipapirer, herunder efter hvilke principper værdipapirerne var målt til i årsregnskabet. Revisortilsynet fandt i det konkrete tilfælde, at de manglende oplysninger var væsentlige for regnskabsbruger, som følge af aktivernes samlede andel af balancesummen. Revisor blev ikendt en advarsel, jf. Revisornævnets kendelse af 28. juni 2013 (62/2012). 2.2 Manglende forbehold for manglende afskrivning på ejendomme Anlægsaktiver kan i henhold til årsregnskabsloven måles til kostpris ( 36) eller til dagsværdi ( 38 eller 41) Det fremgår af årsregnskabslovens 43, stk. 1, at kostpris for materielle anlægsaktiver med begrænset brugstid skal formindskes med afskrivning, der tilsigter en systematisk afskrivning af aktiverne over deres levetid. Det følger endvidere af årsregnskabsloven 43, stk. 2, at afskrivninger skal beregnes under hensyntagen til aktivets forventede restværdi efter afsluttet brugstid målt til værdien på tidspunktet for brugstidens begyndelse. Årsregnskabslovens 43 gælder dog ikke aktiver, der løbende reguleres til dagsværdi efter 38, dvs. investeringsaktiver i investeringsvirksomheder og biologiske aktiver. Bygninger, der f.eks. anvendes i administration, distribution eller produktion, anses altid for at have en begrænset brugstid og skal afskrives over forventet brugstid, uanset om der er tale om erhvervs- eller beboelsesejendomme. Udlejningsejendomme skal ligeledes afskrives, hvis ikke de løbende reguleres til dagsværdi efter årsregnskabslovens 38. Eksempel 3 Manglende afskrivninger Revisortilsynet har indbragt en revisor, som ikke havde taget forbehold for manglende afskrivninger på ejendomme. Selskabets ejendomme var målt til kostpris i henhold til beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis og ejendommene blev ikke afskrevet. Ejendommenes værdi udgjorde både i regnskabsåret og sammenligningsåret ca. 95 % af balancesummen. I det konkrete tilfælde blev den regnskabsmæssige effekt af de manglende akkumulerede afskrivninger på ejendommene anset som væsentlige. Revisor blev ikendt en bøde på kr. af Revisornævnet for blandt andet ovenstående forhold, jf. Revisornævnets kendelse af 12. november 2013 (30/2013).

5 5/15 3. Manglende supplerende oplysninger I henhold til erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 1, skal revisor give supplerende oplysninger om eventuelle forhold i regnskabet, som revisor påpeger uden at tage forbehold. I henhold til 7, stk. 2, skal supplerende oplysning endvidere altid gives, hvis revisor som led i sit arbejde er blevet bekendt med forhold, som giver en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller undladelser, der berører virksomheden, tilknyttede virksomheder, virksomhedsdeltagere, kreditorer eller medarbejdere. Herunder skal blandt andet altid oplyses om overtrædelse af skatte-, afgifts- og tilskudslovgivningen samt selskabslovgivningen. Det understreges i erklæringsvejledningen, at det kræves, at ledelsesmedlemmerne kan ifalde ansvar. Efter dansk ret kræves normalt grov uagtsomhed eller fortsæt i straffeloven som hovedregel fortsæt. I erstatningsretten kræves normalt culpøs adfærd (skyld). Der kan være tale om så bagatelagtige forhold, at det ikke tjener noget formål at nævne dem, idet oplysningerne skal være relevante for modtagerne. 3.1 Manglende supplerende oplysning om ulovligt A-lån I henhold til selskabslovens 210, stk. 1, må et selskab ikke yde lån til ledelsen eller kapitalejere i selskabet. De almindelige væsentlighedsbetragtninger gælder ikke her. Selvom f.eks. et ulovligt lån til ledelsen er beløbsmæssigt uvæsentligt og måske endda tilbagebetalt på balancedagen skal revisor alligevel give en supplerende oplysning, medmindre der er tale om et bagatelagtigt beløb. Forhold omkring ulovlige A-lån har været et tilbagevendende tema i gennem en del år. Alligevel viser kvalitetskontrollen for 2012, at der fortsat er revisorer, der ikke afgiver den krævede supplerende oplysning i påtegningen, når et ulovligt lån har været til stede i løbet af et regnskabsår. Manglende overholdelse af erklæringsbekendtgørelsen på dette punkt sanktioneres af Revisornævnet ofte med en bøde. Revisortilsynet har således også i 2012 valgt at indbringe flere revisorer for ikke at give supplerende oplysning eller for at give upræcise oplysninger om ulovligt lån. Revisortilsynet har endvidere sanktioneret en del revisorer for ikke at tage forbehold for manglende noteoplysninger relateret til lån til ledelsen i henhold til årsregnskabslovens 73, stk. 1. Eksempel 4 Utilstrækkelig formulering af supplerende oplysninger Revisortilsynet har indbragt en revisor, som havde forsynet en revisionspåtegning med en utilstrækkelig supplerende oplysning. Følgende fremgik af de supplerende oplysninger i revisionspåtegningen: Uden at vi tager forbehold henleder vi opmærksomheden på, at selskabet fortsat bør arbejde målrettet på indfrielse af det forrentede mellemværende. Revisortilsynet fandt, at de supplerende oplysninger i revisionspåtegningen var utilstrækkelige til at dække kravet i erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2.

6 6/15 Revisor blev ikendt en bøde på kr. af Revisornævnet for blandt andet ovenstående forhold, jf. Revisornævnets kendelse af 13. september 2013 (30/2012 behandlet sammen med 32/2012 og 35/2012). Eksempel 5 - Ulovligt lån indfriet i årets løb Revisortilsynet har indbragt en revisor, som ikke havde afgivet supplerende oplysning om et ulovligt lån, der var indfriet i årets løb. Det fremgik af et selskabs årsrapport, at pr. 31. december 2010 var posten under aktiver Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse 0 kr. Af sammenligningstallene fremgik det, at beløbet pr. 31. december 2009 udgjorde 256 tkr. Der var i årsrapporten for 2009 givet følgende supplerende oplysning: Uden at det har påvirket vores konklusion, gør vi opmærksom på at et medlem af ledelsen i årets løb har lånt 256 tkr. af selskabet. Udlånet er i strid med anpartsselskabslovens 49, stk. 1/aktieselskabslovens 115, stk. 1, og kan være ansvarspådragende for selskabets ledelse. På baggrund af ovenstående fandt Revisortilsynet, at revisor havde overtrådt erklæringsbekendtgørelsen ved ikke at afgive supplerende oplysning i revisionspåtegningen på årsregnskabet for 2010 omkring et ulovligt anpartshaverlån, uanset at dette var indfriet i løbet af regnskabsåret. Revisor blev ikendt en bøde på kr. af Revisornævnet for blandt andet ovenstående forhold, jf. Revisornævnets kendelse af 29. maj 2013 (52/2012). Revisor skal give en supplerende oplysning, selvom et ulovligt lån er tilbagebetalt på balancedagen, medmindre der er tale om et bagatelagtigt beløb. Der findes få afgørelser, hvor Revisornævnet frifinder revisor for manglende supplerende oplysning. Det fremgår af de efterfølgende afgørelser, at der er en vis bredde i de foretagne afgørelser: Eksempel 6 A-lån som led i salg af bil var ikke ulovligt Revisornævnets begrundelse og afgørelse, kendelse af 30. august 2011 (77/2010). A-lån som led i salg af bil, ikke ulovligt: Revisornævnet lægger til grund for sin afgørelse, at forbuddet mod anpartshaverlån ifølge den dagældende selskabslovgivning og den nugældende er et absolut forbud. Nævnet lægger videre til grund ved afgørelsen, at den omstændighed, at der er foregået et køb/salg mellem selskab og hovedanpartshaver, ikke automatisk bevirker, at der foreligger et ulovligt anpartshaverlån, idet der kan være tale om en normal forretningsmæssig disposition. I denne sag lægger nævnet til grund som bevist, at anpartsselskabet A Advokaterne ApS s frasalg af en luksusbil, som anført af indklagede, på overdragelsestidspunktet var erhvervsmæssigt velbegrundet, hvilket blandt andet kan ses af selskabets årsrapport for regnskabsåret Nævnet lægger videre til grund, at salget var sædvanligt set i forhold til, at selskabet, der havde købt bilen, så sig nødsaget til at sælge den. Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at der i praksis på området ikke alene ses på, hvad der er sædvanligt for selskabet, men også, hvad der er sædvanligt for branchen. Nævnet har endelig anset det bevist, ved en erklæring fra en bilforhandler, hvis indhold ikke er bestridt af

7 7/15 klager, om, at salgsvilkårene, der indeholdt en afdragsordning, på overdragelsestidspunktet og i forhold til bilen skete på markedsmæssige vilkår. Henset hertil samt til at det ubestridt lægges til grund, at hovedanpartshaveren var økonomisk solid, og da indklagede havde foretaget undersøgelser og vurderinger i forhold til transaktionen, finder Revisornævnet ikke, at indklagede har overtrådt erklæringsbekendtgørelsen og handlet i strid med god revisorskik ved at undlade at afgive en supplerende erklæring. Derfor frifindes indklagede. Eksempel 7 A-lån på t.kr. 30 var ikke af bagatelagtig karakter Revisornævnets begrundelse og afgørelse, kendelse af 28. marts 2011 (47/2010). A-lån ca kr., ikke bagatelagtig karakter: Det fremgår af årsrapporten under posten Tilgodehavende hos nærtstående, at der i 2008 var et tilgodehavende på kr., og tillige i 2009 et beløb på kr. Indklagede har i sine arbejdspapirer anført under afsnittet Der er konstateret væsentlige regnskabsmæssige spørgsmål, at han har konstateret et ulovligt udlån til anpartshaver, ligesom indklagede i et selvstændigt afsnit har anført, at der er et ulovligt udlån til anpartshaver. Henset hertil finder nævnet ikke, at udlånet kan karakteriseres som bagatelagtig. Indklagede burde derfor i medfør af erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2, nr. 2, jf. 7, stk. 1, have givet en supplerende oplysning i sin påtegning på årsrapporten. Indklagede har ved denne undladelse overtrådt erklæringsbekendtgørelsen. For overtrædelse af revisorlovens 16, stk. 1, samt erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2, nr. 2, jf. 7, stk. 1, pålægges indklagede i medfør af revisorlovens 44, stk. 1, en bøde, der passende kan fastsættes til kr. Eksempel 8 A-lån på kr var af bagatelagtig karakter Revisornævnet frifandt revisor med denne afgørelse, jf. kendelse af 17. december 2012 (90/2011). A-lån kr., bagatelagtig karakter: Indklagede har den 4. februar 2010 afgivet blank revisionspåtegning på årsrapporten for C ApS for regnskabsåret 1. oktober september Det fremgår blandt andet af årsrapporten, at årets resultat er kr., at aktier/passiver udgør kr. og at egenkapitalen udgør kr... Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse kr.. Det fremgår endvidere af årsrapporten, at denne er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Den indklagede ikke har fremsendt bemærkninger vedrørende spørgsmålet om et ulovligt anpartshaverlån. Som sagen er forelagt nævnet, finder nævnet, at forholdet såvel beløbsmæssigt som i forhold til selskabets økonomiske stilling er af bagatelagtig karakter, hvorfor indklagede frifindes i dette klagepunkt. Af årsrapporten for C ApS for regnskabsåret 2008/09 fremgik, at tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse pr. 1. oktober 2008 (primo) udgjorde kr. 4. Fejl i revisors erklæring i relation til going concern Det fremgår af erklæringsbekendtgørelsens 6, stk. 2, nr. 3, at revisor skal tage forbehold, såfremt usikkerhed vedrørende opgørelsen af regnskabet ikke er til-

8 8/15 strækkeligt oplyst. Revisor skal endvidere tage forbehold, såfremt regnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift, og revisor ikke er enig i denne forudsætning, jf. erklæringsbekendtgørelsens 6, stk. 2, nr. 4. Er der betydelig usikkerhed om virksomhedens evne til at fortsætte driften, og er regnskabet aflagt efter et going concern princip samt indeholder en tilstrækkelig beskrivelse af usikkerheden, skal revisor ikke tage forbehold, såfremt revisor er enig i det anvendte regnskabsprincip. I denne situation er det god revisorskik, jf. ISA 570 Fortsat drift (Going concern), pkt. 19, at revisor i en supplerende oplysning fremhæver usikkerheden og henviser til omtalen i årsrapporten. Nedenstående tabel fra erklæringsvejledningen illustrerer, hvornår revisor skal tage forbehold eller give supplerende oplysninger i forbindelse med going concern. Going concern valgt som regnskabsprincip Going concern ikke valgt som regnskabsprincip Relevant valg 6 Ikke relevant valg Relevant valg Ikke relevant valg Omtale af usikkerhed Tilstrækkelig Utilstrækkelig Supplerende oplysning Forbehold Afkræftende konklusion Supplerende oplysning Afkræftende konklusion 4.1 Going concern relevant som regnskabsprincip manglende eller utilstrækkelig beskrivelse af usikkerheden I henhold til årsregnskabslovens 11 skal årsregnskabet give et retvisende billede og en eventuel ledelsesberetning skal give en retvisende redegørelse. Er der væsentlig usikkerhed omkring indregning og måling skal denne usikkerhed beskrives. Mangler ledelsen at beskrive væsentlig usikkerhed ved going concern eller er beskrivelsen utilstrækkelig, skal revisor tage forbehold for de manglende/utilstrækkelige oplysninger. Supplerende oplysninger må i henhold til erklæringsbekendtgørelsen 7, stk. 3, ikke erstatte et forbehold, og kan derfor ikke afhjælpe mangler i regnskabet. Ved manglende eller utilstrækkelig beskrivelse i relation til going concern kan revisor således ikke nøjes med en supplerende oplysning. Nedenstående er eksempler på fejl i revisors erklæring, når ledelsens beskrivelse af usikkerhed ved going concern er utilstrækkelig. Eksempel 9 Manglende forbehold for utilstrækkelige oplysninger om usikkerhed om fortsat drift Revisortilsynet har indbragt en revisor for Revisornævnet, som følge af manglende forbehold for utilstrækkelige oplysninger om usikkerhed om going con- 6 Det vil sige, at revisor har indhentet tilstrækkelig revisionsbevis og er enig med ledelsen om at selskabet er going concern på tidspunktet for afgivelse af revisionspåtegningen, jf. kravene i ISA 570.

9 9/15 cern. I den pågældende sag forelå der tydelige indikationer på usikkerhed om going concern, da virksomheden var afhængig af opfyldelsen af det kommende års budget, tilstrækkeligheden af ledelsens tilsagn om kapitaltilskud samt udviklingen i indgåede finansielle kontrakter. Usikkerheden om going concern var ikke beskrevet noget sted i årsrapporten. Revisornævnet ikendte revisor en bøde på kr., jf. Revisornævnets kendelse af 10. april 2013 (121/2011). Eksempel 10 Supplerende oplysninger i stedet for forbehold Revisortilsynet har indbragt en revisor, der havde afgivet en supplerende oplysning om fortsat drift, men hvor revisor burde have taget forbehold for en utilstrækkelig beskrivelse af forholdet, jf. erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 3. Ledelsesberetningen indeholdte følgende beskrivelse af virksomhedens økonomiske situation, som ikke var fyldestgørende. Udviklingen i regnskabsåret xxx: Årets resultat udgør kr. xxx, hvilket er utilfredsstillende. Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. xxx, og en egenkapital p kr. -xxx. Den forventede udvikling i regnskabsåret 2011: Ledelsen forventer at selskabets egenkapital kan retableres gennem fremtidig positiv indtjening. Revisor havde afgivet følgende supplerende oplysninger i samme påtegning: Supplerende oplysninger Uden at det har påvirket vores konklusion gør vi opmærksom på, at mere end halvdelen af selskabets kapital er tabt, som følge af årets negative resultat. Selskabets ledelse skal, senest 6 måneder efter, at kapitaltabet er konstateret, afholde generalforsamling og herunder redegøre for selskabets økonomiske stilling samt om fornødent stille forslag om foranstaltninger der bør foretages i anledning af kapitaltabet. Undladelse heraf er i strid med selskabslovens 119 og kan være ansvarspådragende for selskabets ledelse. Supplerende oplysninger Uden at det har påvirket vores konklusion, gør vi opmærksom på, at der er væsentlig usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften. Vi henviser til ledelsesberetningens afsnit om den forventede udvikling i 2011 og resultatopgørelsen, hvoraf det fremgår, at selskabet har haft et underskud på xxx kr. i regnskabsåret, selskabets egenkapital udgør -xxx kr. den 31. december Såfremt selskabet ikke tilføres driftskapital eller selskabets resultat forbedres væsentlig i regnskabs året 2011, kan der rejses betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Revisor blev ikendt en bøde på kr. af Revisornævnet for blandt andet ovenstående forhold, hvor revisor burde have taget forbehold for en utilstrækkelig beskrivelse af forholdet, jf. Revisornævnets kendelse af 29. maj 2013 (52/2012).

10 10/ Going concern relevant som regnskabsprincip tilstrækkelig beskrivelse af usikkerheden Når going concern anses som relevant regnskabsprincip og årsrapporten indeholder tilstrækkelig beskrivelse af usikkerheden, er det god revisorskik, at revisor afgiver en supplerende oplysning. Eksempel 11 - Usikkerhed om going concern tilstrækkelig beskrevet manglende supplerende oplysning Revisortilsynet har indbragt en revisor for ikke at afgive en supplerende oplysning med henvisning til ledelsens beskrivelse af usikkerheden om going concern. Der forelå i den konkrete sag tydelige indikationer på usikkerhed om virksomhedens evne til at fortsatte driften og ledelsen havde beskrevet forholdet i ledelsesberetningen. Der var tale om en årsrapport for regnskabsåret 2008, hvor ledelsesberetningen var omfattet af revisionspligten. Revisornævnet konkluderede, at revisor burde have afgivet en supplerende oplysning og derfor havde overtrådt erklæringsbekendtgørelsen og tilsidesat god revisorskik. Revisor blev ikendt en bøde på kr. for flere forhold, jf. Revisornævnets kendelse af 10. april 2013 (121/2011). 4.3 Sammenblanding af going concern og kapitaltab Der ses ofte eksempler på sammenblanding af reglerne om supplerende oplysninger vedrørende kapitaltab og supplerende oplysninger vedrørende going concern. Det fremgår af ISA 570, A2, at negativ egenkapital eller manglende overholdelse af kapitalkrav, kan være indikation på væsentlig usikkerhed om virksomhedens evne til at fortsætte driften. Kapitaltab er imidlertid ikke altid sammenfaldende med usikkerhed om going concern. Revisor skal derfor, ved afgivelse af sin erklæring skelne mellem, om der alene er tale om, at ledelsen ikke har opfyldt sine pligter vedrørende kapitaltab eller der også er tale om usikkerhed om going concern. Foreligger der kapitaltab, og har ledelsen ikke overholdt sine forpligtelser i henhold til selskabslovens 119, skal revisor i henhold til erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2, nr. 2, afgive en supplerende oplysning herom (supplerende oplysning vedrørende andre forhold). Det er Erhvervsstyrelsens opfattelse, at revisor ikke skal afgive supplerende oplysning om kapitaltab, såfremt ledelsen har overholdt sine pligter og derfor ikke kan ifalde ansvar. Dette skyldes, at den supplerende oplysning i dette tilfælde ikke har nogen værdi for regnskabslæser. Såfremt der som følge af blandt andet kapitaltabssituationer eksisterer going concern problemer, skal dette adresseres særskilt.

11 11/15 Eksempel 12 - Sammenblanding af kapitaltab og going concern Efterfølgende er eksempler på situationer, hvor revisor har sammenblandet oplysninger om kapitaltab og going concern usikkerheder. Endvidere har eksemplerne givet anledning til tvivl om, hvorvidt ledelsen rent faktisk har overholdt sine pligter efter SEL Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Uden at modificere vores konklusion, gør vi opmærksom på, at selskabet har tabt over halvdelen af selskabskapitalen og er dermed omfattet af kapitaltabsbestemmelserne i selskabslovens 119. Vi har vurderet at selskabet kan fortsætte driften de næste 12 måneder fra balancedagen. Supplerende oplysninger Uden at tage forbehold henleder vi opmærksomheden på, at selskabet har tabt mere end halvdelen af anpartskapitalen. Selskabets ledelse forventer, at de nuværende kreditfaciliteter kan opretholdes, hvorfor selskabets ledelse har aflagt årsregnskabet med fortsat drift for øje. Supplerende oplysninger Selskabet har tabt sin egenkapital og opfylder dermed ikke lovgivningens krav til kapitalgrundlag. Der henvises i øvrigt til ledelsesberetningen...supplerende oplysninger om andre forhold Selskabet har tabt selskabskapitalen. Ledelsen forventer, at selskabskapitalen retableres ved egen indtjening jævnfør ledelsesberetningen. Vi er enige i ledelsens vurdering. 5. Fejl i modifikation af konklusionen som følge af forbehold Det fremgår af erklæringsbekendtgørelsens 5, stk. 5, og af ISA 705, at et forbehold i revisors erklæring skal føre til en modifikation af revisionspåtegningens konklusion. Nedenstående tabel fra erklæringsvejledningen illustrerer typer af forbeholdssituationer og deres indvirkning på konklusionsafsnittet. Det fremgår af nedenstående, at der kun er 4 forskellige måder at modificere konklusionen på, hvis revisor har taget forbehold i revisionspåtegningen. Konklusion med forbehold - Væsentligt men ikke gennemgribende Konklusion kan ikke gives - Væsentligt og gennemgribende Afkræftende konklusion - Væsentligt og gennemgribende Begrænsning i omfanget af revisors arbejde Bortset fra mulig indvirkning af det i forbeholdet anførte, giver regnskabet et retvisende billede Som følge af det i forbeholdet anførte, kan revisionen ikke gennemføres, hvorfor der ikke kan udtrykkes en konklusion Ikke relevant Uenighed med ledelsen Bortset fra det i forbeholdet anførte, giver regnskabet et retvisende billede Ikke relevant..regnskabet, som følge af det i forbeholdet anførte, ikke giver et retvisende billede

12 12/ Begrænsning i revisors arbejde ikke gennemgribende forhold En konklusion modificeret med Bortset fra mulig indvirkning af det i forbeholdet anførte giver regnskabet et retvisende billede benyttes i de situationer, hvor revisor ikke har haft mulighed for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, om et væsentligt men ikke gennemgribende forhold i regnskabet er retvisende. Denne modifikation kan eksempelvis være relevant i tilfælde, hvor revisor bliver valgt efter statusdagen og tager forbehold for tilstedeværelsen af en virksomheds varelager, og dette varelager ikke udgør en så stor del af virksomhedens balance, at forholdet må karakteriseres som gennemgribende. Eksempel 13 Manglende modifikation af konklusionen I en sag hvor en revisor ikke havde tilstrækkeligt revisionsbevis vedrørende værdiansættelsen af en ejendom, indbragte Revisortilsynet revisor for Revisornævnet, da revisor havde afgivet nedenstående forbehold og konklusion. Revisornævnet har endnu ikke offentliggjort afgørelsen i sagen. Forbehold Selskabets ejendom er solgt i 2011, hvorfor der tages forbehold for værdiansættelsen i regnskabet. Den endelige afståelsessum kan dog ikke endeligt opgøres på nuværende tidspunkt. En nedskrivning af ejendomsværdien vil formindske den udskudte skat. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af 5.2 Uenighed med ledelsen ikke gennemgribende forhold En konklusion modificeret med Bortset fra det i forbeholdet anførte giver regnskabet et retvisende billede benyttes i de situationer, hvor revisor er uenig med ledelsen om et væsentligt men ikke gennemgribende forhold i regnskabet, og revisor har taget forbehold herfor. Denne modifikation kan eksempelvis være relevant i tilfælde, hvor revisor tager forbehold for, at der ikke er afskrevet på en ejendom, og hvor den manglende afskrivning ikke er gennemgribende for regnskabet. Forskellen til ovenstående eksempel omkring tilstedeværelsen af varelageret er her, at revisor er vidende om en fejl i regnskabet, mens revisor i eksemplet med varelageret mangler viden i form af tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Eksempel 14 Manglende modifikation af konklusionen Erhvervsstyrelsen har set nedenstående forbehold og konklusion i en påtegning. Revisor blev indbragt for Revisornævnet og blev ikendt en bøde på kr., jf. Revisornævnets kendelse af 13. august 2011 (68/2010) for flere overtrædelser af erklæringsbekendtgørelsen. Revisionen har givet anledning til følgende forbehold: Der er ikke hensat til tab på debitorer, der skal derfor tages forbehold af værdiansættelsen af debitorer. Lager er medtaget udfra oplysninger fra direktionen.

13 13/15 Konklusion Det er vor opfattelse af årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 30. juni 2009 samt af Begrænsning i revisors arbejde gennemgribende forhold Kan revisor ikke opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedrørende forhold, der må karakteriseres som gennemgribende for regnskabet, kan revisor ikke udtrykke en konklusion om regnskabet. Revisor skal i et sådant tilfælde anføre, at som følge af det i forbeholdet anførte, kan revisionen ikke gennemføres, hvorfor revisor ikke kan udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Denne oplysning skal jf. erklæringsbekendtgørelsens 5, stk. 5, gives i et særskilt afsnit efter afsnittet med forbeholdet. Revisor skal i en sådan situation huske at tilpasse resten af revisionspåtegningen, således at det blandt andet ikke fremgår, at Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision. Denne modifikation kan eksempelvis være relevant i tilfælde, hvor hele eller store dele af regnskabsmaterialet er bortkommet, og revisor derfor ikke kan opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedrørende gennemgribende forhold i regnskabet. Eksempel 15 Forkert modifikation af konklusionen Erhvervsstyrelsen har indbragt en revisor for Revisornævnet, idet revisor havde afgivet nedenstående påtegning. Forbehold Vi tager forbehold for værdiansættelsen af selskabets pantebrevsportefølje, som indgår i årsregnskabet med tkr. Selskabet har foretaget vurdering af tabsrisiko på pantebrevsporteføljen. Vi har som følge af den aktuelle finansielle situation i samfundet og markedet for pantebrevshandel ikke kunnet opnå tilstrækkeligt revisionsbevis for værdiansættelsen af pantebrevene, herunder den samlede tabsrisiko. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra det anførte forbehold, giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af De i forbeholdet omtalte pantebreve udgjorde 94 % af virksomhedens balancesum. Revisornævnet fandt, at der var tale om, at forbeholdet for værdiansættelsen af pantebrevene var væsentligt og gennemgribende og ikendte revisor en bøde på kr. for blandt andet ovenstående forhold, jf. Revisornævnets kendelse af 4. marts 2013 (10/2012). Eksempel 16 Forkert modifikation af konklusionen Revisortilsynet har i en sag indbragt en revisor for Revisornævnet, idet revisoren blandt andet havde afgivet nedenstående påtegning. Forbehold Selskabets bogføring udgør som følge af væsentlige mangler ikke et pålideligt grundlag for udarbejdelse af årsrapporten. Der er ikke foretaget en pålidelig rekonstruktion af alle registreringer, og der henstår væsentlige, uafklarede differencer. Vi tager derfor forbehold for regnskabsgrundlaget....

14 14/15 Konklusion Det er vores opfattelse, at regnskabet, med foranstående forbehold, giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt at Revisor blev ikendt en bøde på kr. af Revisornævnet for blandt andre ovenstående forhold, jf. Revisornævnets kendelse af 29. maj 2013 (52/2012). 5.4 Uenighed med ledelsen gennemgribende forhold En konklusion modificeret med Som følge af det i forbeholdet anførte giver regnskabet ikke et retvisende billede benyttes i de situationer, hvor revisor er vidende om, at regnskabet er fejlagtigt, og hvor denne (eller disse) fejl er så gennemgribende, at de bevirker, at en konklusion modificeret med et bortset fra ikke er tilstrækkelig til at vise, at regnskabet er misvisende. Denne modifikation er altid relevant, når en virksomhed aflægger et regnskab efter going concern forudsætningen, og revisor vurderer, at going concern forudsætningen ikke er til stede, jf. ISA 570, afsnit 21. Den afkræftende konklusion kan også være relevant i tilfælde, hvor revisor konkluderer, at en enkelt regnskabspost ikke er retvisende, hvis regnskabsposten eksempelvis udgør en stor del af en virksomheds balancesum, og forholdet derfor betegnes som gennemgribende for regnskabet. Eksempel 17 Afkræftende konklusion gennemgribende forhold Erhvervsstyrelsen har indbragt to revisorer for Revisornævnet, idet revisorerne havde afgivet nedenstående påtegning: Forbehold Selskabet har modtaget tilbud om finansieringstilsagn angående likviditetsfacilitet til koncernen fra koncernens primære bankforbindelse. Baseret på det forventede behov vurderes koncernens kreditfacilitet utilstrækkelig til, at der vil være likviditetsmæssig dækning til koncernens fortsatte drift. Som følge af gensidige finansielle støtteerklæringer og kryds-selvskyldnerkaution mellem koncernens selskaber, vurderes selskabets likviditetsfacilitet ligeledes utilstrækkelig til, at der vil være likviditetsmæssig dækning til selskabets fortsatte drift. Vi tager derfor forbehold for, at årsrapporten er aflagt under forudsætning af fortsat drift. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten, bortset fra den mulige indvirkning af det i forbeholdet anførte, giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af Revisornævnet idømte hver af revisorerne en bøde på kr. for ikke at modificere konklusionen korrekt, jf. Revisornævnets kendelse af 29. juni 2011 (51/2010). Eksempel 18 Manglende modifikation af konklusionen Erhvervsstyrelsen har ligeledes indbragt en revisor for Revisornævnet, idet revisor havde afgivet nedenstående påtegning. Forbehold Årsrapporten er aflagt under forudsætning om fortsat drift. Selskabet har tabt hele selskabskapitalen og evnen til at fortsætte driften er afhængig af, at de nu-

15 15/15 værende kreditfaciliteter opretholdes. Forholdene indebærer, at der er betydelig usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften, hvorfor der tages forbehold for going concern. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af Revisornævnet lagde til grund, at revisor havde taget forbehold for going concern og idømte revisor en bøde på kr. for blandt andet dette forhold, jf. Revisornævnets kendelse af 17. april 2013 (123/2011). 6. Andre fejltyper Der konstateres også andre overtrædelser i forbindelse med erklæringsafgivelsen. Nedenfor er angivet nogle eksempler. 6.1 Ikke godkendt revisor underskriver sammen med godkendt revisor i revisionspåtegningen Det er i flere tilfælde konstateret, at en ikke godkendt revisor er medunderskriver på en revisionspåtegning, hvilket ikke er tilladt. Det fremgår af revisorlovens 19, stk. 1, at godkendte revisorer ikke må afgive revisionspåtegninger på regnskaber sammen med andre end godkendte revisorer. Revisor kan i særlige tilfælde afgive revisionspåtegninger sammen med rigsrevisor i henhold til revisorlovens 19, stk. 3. Revisortilsynet indbragte i en sag revisor for i en revisionspåtegning at have haft en ikke godkendt revisor, som medunderskriver. Revisornævnet ikendte revisor en bøde på kr., jf. Revisornævnets kendelse af 17. december 2012 (92/2011). 6.2 Sammenblanding af erklæringstyper herunder forkert grad af sikkerhed Der konstateres fortsat erklæringer, hvor forskellige erklæringstyper bliver sammenblandet. Det har typisk været en blanding af en reviewerklæring og en erklæring om assistance. Når en erklæring fremstår som en erklæring med sikkerhed, har regnskabsbruger en berettiget forventning til, at revisor har udført arbejde, der understøtter den afgivne erklæring. Hvis revisor fejlagtigt udtrykker en grad af sikkerhed i sin erklæring, kan regnskabsbruger få en falsk tillid til indholdet i erklæringsemnet. Det er derfor alvorligt, når revisor afgiver erklæringer, som udtrykker en grad af sikkerhed, der ikke er i overensstemmelse med det underliggende arbejde.

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 30. januar 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 13. november 2013 blev i sag nr. 30/2013 Revisortilsynet mod Registeret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda. Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 112/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Claus Skoda afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Steen Niels Kristensen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 11. august 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 13. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 6. oktober 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 101/2014 Revisortilsynet mod tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november

Læs mere

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 21. november 2016 blev der i sag nr.72/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende Ved brev af 1. februar 2016 har Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen, i

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. august 2016 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 6. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 12. september 2006 (sag nr. 21-2005-R) Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen mod Registreret revisor R Ved

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 55/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Kurt Bülow afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisorstilsynet, i medfør af revisorlovens

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 19. april 2010 blev i sag nr. 40/2009 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over

Læs mere

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold.

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold. Den 9. december 2013 blev i sag 55/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 14. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet udtog i 2013 Christensen & Kjær Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til kvalitetskontrol.

K E N D E L S E: Revisortilsynet udtog i 2013 Christensen & Kjær Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til kvalitetskontrol. Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 100/2014 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Finn Brogaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november 2014 i medfør

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Furesø Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab (CVR xx xx xx xx) og Registreret revisor Preben Denis Vilhelm Rasmussen

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 21. December 2009 blev i sag nr. 45/2009-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 14. marts 1984.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 14. marts 1984. Den 20. december 2010 blev der i sag nr. 8/2010 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 29. januar 2010 har A i medfør af dagældende revisorlovens 19, stk. 3,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

kendelse: Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 114/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Karsten Groth Aho-Harpsøe afsagt sålydende

kendelse: Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 114/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Karsten Groth Aho-Harpsøe afsagt sålydende Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 114/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Karsten Groth Aho-Harpsøe afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. december 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 12. september 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Dennis Malle.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 12. september 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Dennis Malle. Den 27. august 2015 blev der i sag nr. 86/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Dennis Rehhof Malle afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 12. september 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013. Revisorstilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Kendelse:

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013. Revisorstilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Kendelse: Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013 Revisorstilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 26. november 2013 blev der i sag nr. 78/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017 Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er Revisorevent 2017 ISA 230 Revisionsdokumentationens form, indhold og omfang 1:3 2. Revisionsdokumentation skal give Bevis for revisors

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus

Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus Ved Birgitte Hove fra Revisortilsynets sekretariat Agenda Kvalitetskontrol og organisering Fokusområder Resultater af kvalitetskontrol 2012 Typiske

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 10. februar 1977.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 10. februar 1977. Den 30. august 2011 blev der i sag nr. 77/2010 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. november 2010 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Ved brev af 16. maj 2006 har advokat X på vegne af boet efter NN klaget over registreret revisor R.

Ved brev af 16. maj 2006 har advokat X på vegne af boet efter NN klaget over registreret revisor R. Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 18. september 2007 (sag nr. 40-2006-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 16. maj 2006 har advokat X på vegne

Læs mere

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B.

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B. 1 Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012 Finanstilsynet mod Statsautoriseret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. september 2012 har Finanstilsynet

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 153/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Gunnar Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor E.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor E. Den 26. marts 2013 blev der i sag nr. 88/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor E afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Omfang af anmærkninger i revisors

Omfang af anmærkninger i revisors Omfang af anmærkninger i revisors påtegninger Analyse af selskabernes 2015-årsregnskaber Undersøgelse af revisionsanmærkninger i regnskaberne Godt 232.000 selskaber har indleveret et regnskab for 2015

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet.

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet. Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 83/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Kim Birk Olesen afsagt følgende Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. oktober 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

Sagsfremstilling. Årsrapporten for 2008 for Selskabet, er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juli 2009.

Sagsfremstilling. Årsrapporten for 2008 for Selskabet, er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juli 2009. Beierholm Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: Statsautoriseret revisor Søren Rasborg og statsautoriseret revisor Morten Normann Alsted Gribskovvej 2 2100 København Ø 3. september 2010 /ave Indledning

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afgørelse vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2014 for Hesalight A/S under konkurs, samt andre afgivne revisionspåtegninger på årsregnskaber

Afgørelse vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2014 for Hesalight A/S under konkurs, samt andre afgivne revisionspåtegninger på årsregnskaber 14. februar 2017 /AVE Sag 2016-3374 Afgørelse vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2014 for Hesalight A/S under konkurs, samt andre afgivne revisionspåtegninger på årsregnskaber Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Den 22. marts 2017 blev der i. sag nr. 46/2016. Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod. Registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 22. marts 2017 blev der i. sag nr. 46/2016. Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod. Registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 22. marts 2017 blev der i sag nr. 46/2016 Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 18. februar 2016 har Revisortilsynet (nu

Læs mere

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS VIBORG CYKELSPECIALIST ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Kendelse: Den 3. november 2015 blev der i. sag nr. 017/2015. Revisortilsynet. mod. registreret revisor Jonna Christensen.

Kendelse: Den 3. november 2015 blev der i. sag nr. 017/2015. Revisortilsynet. mod. registreret revisor Jonna Christensen. Den 3. november 2015 blev der i sag nr. 017/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Jonna Christensen afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 3. februar 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret revisor Pia Marianne Jensen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret revisor Pia Marianne Jensen for Revisornævnet. Den 1. december 2014 blev der i sag nr. 168/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Pia Marianne Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat

Læs mere

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS Amino Energi & Smerte Klinikken ApS CVR-nr. 32 83 39 26 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06 2013 Dirigent Sanne Kiilerich Indholdsfortegnelse

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

NYHEDSGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 5. august Kasper Christensen

NYHEDSGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 5. august Kasper Christensen Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 NYHEDSGRUPPEN APS ÅRSRAPPORT Års 2014 Årsrapporten

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) Side 1 af 10 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) REVISORTILSYNET mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 11. juli 2007

Læs mere

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår)

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår) CVR-nr. 29 77 94 49 Årsrapport 2015 (9. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling d. 17. maj 2016 Gerrit van der Meer Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej Søborg

FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej Søborg FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg Dato 21. december 2015 FleNie J. nr. 2015-4040 Regnskabskontrolsag vedrørende årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Going concern i SMV-segmentet. Kundeårsmøde 2013 FSR Hotel Nyborg Strand 11. januar 2013 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d.

Going concern i SMV-segmentet. Kundeårsmøde 2013 FSR Hotel Nyborg Strand 11. januar 2013 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Going concern i SMV-segmentet Kundeårsmøde 2013 FSR Hotel Nyborg Strand 11. januar 2013 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Hvem er jeg? Cand.merc.aud. 2004 - Danica-prisen for bedste

Læs mere

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. CVR-nr

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.  CVR-nr STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere www.beierholm.dk CVR-nr. 32 89 54 68

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

kendelse: Den 21. november 2016 blev der i sag nr.94 /2016 Skat mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 21. november 2016 blev der i sag nr.94 /2016 Skat mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende Den 21. november 2016 blev der i sag nr.94 /2016 Skat mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. april 2016 har Skat i medfør af revisorlovens (2008-loven) 43, stk. 3,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 27. april 2016 blev der i. sag nr. 80/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Vagn Bech.

K e n d e l s e: Den 27. april 2016 blev der i. sag nr. 80/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Vagn Bech. Den 27. april 2016 blev der i sag nr. 80/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Vagn Bech afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 18. september 2015 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

Thomas Høgh Holding ApS. Årsrapport for 2013

Thomas Høgh Holding ApS. Årsrapport for 2013 Skaadsmosevej 16 6950 Ringkøbing CVR-nr. 29309914 Årsrapport for 2013 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25-06-2014 Thomas Høgh Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Revisionspåtegninger 2017

Revisionspåtegninger 2017 Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d., FSR danske revisorer Side 1 1) REVU s udtalelser 2) Strukturen 3) Udtalelse om ledelsesberetningen 4) Elementer når de er relevante 5) Erklæring

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 72/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Kim Bay afsagt sålydende

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 72/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Kim Bay afsagt sålydende Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 72/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Kim Bay afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 11. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Swapselskabet Heidelberg K/S

Swapselskabet Heidelberg K/S CVR-nr. 35 46 60 88 Årsrapport for 2015 (3. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. juni 2016 Anne Wichmann Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

S Godkendt pa selskabets/ordinære generalforsamling den / tj 2017

S Godkendt pa selskabets/ordinære generalforsamling den / tj 2017 m S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Advokat Svend-Aage Dreist Hansen ApS Bag Haverne 32-50 4600 Køge (CVR-nr. 37 13 41 55) Årsrapport for 2016 S Godkendt pa

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 106/2016 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere