Generelle budgetbemærkninger. Oversigter. Budget I tal og tekst Generelle budgetforudsætninger Økonomisk styring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle budgetbemærkninger. Oversigter. Budget 2015-2018 I tal og tekst Generelle budgetforudsætninger Økonomisk styring"

Transkript

1 H E L H E D S P L A N BUDGET

2

3 Udgiver Hørsholm Kommune Redaktion Center for Økonomi og Personale Design OPENING A/S Budget indeholder bemærkninger om forudsætningerne og indholdet i budget Derudover er kommunens økonomiske styring også beskrevet. Budget indeholder også 3 oversigter, som viser de bevillinger, der er afgivet, hvilke investeringer der er påtænkt, samt det fulde takstblad. Generelle budgetbemærkninger Budget I tal og tekst Generelle budgetforudsætninger Økonomisk styring Oversigter Bevillingsoversigt Investeringsoversigt Takster

4 Budget I tal og tekst Generelle budgetbemærkninger Resultatopgørelse Resultatopgørelsen viser, hvordan årets resultat fordeler sig på det skattefinansierede og det brugerfinansierede område. Opgørelsen er fordelt på drift og anlæg samt resultatet af det enkelte års finansiering. Drift og anlæg er underopdelt, så resultatet for hvert af de politiske fagudvalgs områder fremgår. Årets resultat ses enten som en kasseopbygning (mindreforbrug) eller et kassetræk (merforbrug). Tabel 1 Hovedoversigt Hovedoversigten viser, hvordan årets resultat fordeler sig på hovedposterne drift, anlæg, renter, finansforskydninger, afdrag på lån samt finansiering. Hovedoversigten er opstillet ud fra Økonomi- og Indenrigsministeriets formkrav, således at det er muligt at se årets resultat på kommunens hovedkonti. Tabel 2 Det økonomiske resultat Det enkelte års resultat fremgår af resultatopgørelsen som enten en kasseopbygning (-) eller et kasseforbrug (+). Det samlede økonomiske resultat i budget viser et merforbrug på 91,7 mio. kr. Det skattefinansierede område Hørsholm Kommunes skatteindtægter skal kunne dække nettodriftsudgifter, udgifter til anlæg samt renteudgifter og afdrag på lån. Den økonomiske udvikling stiller store krav til prioriteringen i budgetlægningen og for at skabe plads til nye initiativer er der indarbejdet en række besparelser og omprioriteringer på driften. Det skattefinansierede område viser en merudgift på 24,5 mio. kr. i Resultatet i den 4-årige budgetperiode viser en samlet merudgift på 64,9 mio. kr. Det brugerfinansierede område Resultatet af det brugerfinansierede område viser, om kommunens forsyningsvirksomhed (affaldshåndtering) giver overskud eller underskud i det enkelte år. Det brugerfinansierede område styres ud fra hvile i sig selv princippet. Det vil sige at området over en årrække skal balancere. Der budgetteres i 2015 med et overskud på 0,8 mio. kr. Kassebeholdningen Der er i budget samlet set budgetteret at den gennemsnitlige kassebeholdning falder fra 156,3 mio. til 109,1 mio. kr. i slutningen af perioden. Kassebeholdningens størrelse vil i perioden være i overensstemmelse med den økonomiske politik, som kommunalbestyrelsen arbejder efter. For 2015 isoleret set er der tale om et budgetteret merforbrug på 34,0 mio. kr. I 2016 til 2018 budgetteres med et forbrug af kassen på 57,7 mio. kr. 4

5 Tabel 1 Resultatopgørelse kr., (- for indtægter) 2013*) 2014**) Resultat af det skattefinansierede område Skat Tilskud og udligning Renter Skat, tilskud og udligning og renter i alt Miljø- og Planlægningsudvalget Børne- og Skoleudvalget Social- og Seniorudvalget Sundhedsudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget Pris- og lønfremskrivning Driftsudgifter i alt Miljø- og Planlægningsudvalget Børne- og Skoleudvalget Social- og Seniorudvalget Sundhedsudvalget Sport- Fritid- og Kulturudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget Pris- og lønfremskrivning Anlægsudgifter i alt Køb og salg af jord og ejendomme Pris- og lønfremskrivning Køb og salg af jord og ejendomme i alt Resultat af det brugerfinansierede område Drift Pris- og lønfremskrivning Resultat af finansiering Optagelse af lån Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger Kasseopbygning (-) / kassetræk (+) Gns. kassebeholdning (ultimo) Skattefinansieret A *) Regnskab 2013 **) Vedtaget budget 2014 A ) Aktuel prognose

6 Budget I tal og tekst Generelle budgetbemærkninger Tabel 2 Hovedoversigt kr., (- for indtægter) 2013*) 2014**) Drift heraf refusion Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger heraf refusion Forsyningsvirksomheder Transport og infrastruktur Undervisning og kultur heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse heraf refusion Fællesudgifter og administration mv Pris- og lønfremskrivning Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration mv Pris- og lønfremskrivning Renter Finansforskydninger Kasseopbygning (forøgelse af likvide aktiver) Øvrige forskydninger Afdrag på lån Drift, anlæg, renter, finansforskydninger og afdrag på lån Finansiering (i alt) Kassetræk (forbrug af likvide aktiver) Optagelse af lån Tilskud og udligning Udligning af moms Skatter Balance *) Regnskab 2013 **) Vedtaget budget

7 7

8 Generelle budgetforudsætninger Generelle budgetbemærkninger Ved budgetlægningen er der en lang række faktorer, der skal tages i betragtning og som kommunen ikke eller kun delvist kan påvirke. I dette afsnit beskrives disse faktorer nærmere. Udviklingen i kommunens befolkning Befolkningsudviklingen, eller den demografiske udvikling, er fordelt på aldersgrupper, se tabel 1. Hørsholm Kommune udarbejder prognosen for en 11-årig periode. Udviklingen er navnlig betinget af tre faktorer: borgernes levealder, hvor mange børn de får og hvor mange, der flytter til eller fra kommunen. Den aldersmæssige sammensætning af kommunens borgere er bestemmende for behovet for f.eks. daginstitutioner, skoler og plejehjem, og har dermed indflydelse på udgiftsniveauet. Det samlede befolkningstal var 1. januar 2014 på personer. I befolkningsprognosen 2014, der ligger til grund for budgetlægningen forventer Hørsholm Kommune at: Antallet af børn i vuggestuealderen forventes at stige lidt. Foruden et begrænset fald i 2019, forventes en svag stigning i resten af prognoseperioden. For børn i børnehavealderen vil antallet falde frem til 2017, hvorefter den stiger i hele prognoseperioden. Antallet af børn i skolealderen forventes at falde i hele budgetperioden samt i prognoseperioden frem til Antallet af borgere i den erhvervsaktive alder (25-64 år) forventes at være rimelig stabilt frem til 2018, hvorefter antallet forventes at falde i resten af prognoseperioden. Antallet af årige forventes at stige frem til 2018, hvorefter antallet forventes at falde i resten af prognoseperioden. Samtidig forventes antallet af 80+ årige at stige jævnt i hele prognoseperioden. Tabel 1 Befolkningsprognose Faktisk Prognose 1. januar årige årige årige årige årige årige årige årige I alt Tabel 2 befolkningens fordeling på aldersgrupper i pct. i dag og om 10 år. 1. januar årige 0,7 0,8 0-2 årige 2,3 2,7 3-5 årige 3,2 3, årige 13,3 11, årige 8,9 8, årige 46,5 45, årige 19,3 19,4 80 årige 6,6 9,1 8

9 Boligudbygningsplan Det antal af nye bygninger, der opføres i kommunen, har betydning for befolkningssammensætningen, og om der flytter nye borgere til kommunen. Af de parametre, det er muligt at påvirke, er boligudbygningsplanen den parameter, der har størst indflydelse på befolkningsprognosen. I perioden viser boligudbygningsplanen en samlet udbygning på 206 boliger frem til Tabel 2 Boligudbygningsplan Sted Total planlagte Ørbæksvej Rungstedvej/frihedsvej Rungsted Kyst Station, etape 1 (usikker) Syrenvej 6 6 Usserød Kongevej 2 2 Bymidten, den sydlige del Hannebjerg Møllehuset Total Statsgaranti eller selvbudgettering af skatteindtægter Statsgaranti betyder, at vi modtager den skatteindtægt som staten har fastsat for Hørsholm Kommune. Der er ingen risiko forbundet hermed. Selvbudgettering betyder, at vi selv beregner vores forventede skatteindtægt. Denne mulighed er interessant, hvis vi forventer højere skatteindtægter end de statsgaranterede, eksempelvis hvis væksten i Hørsholm Kommunes udskrivningsgrundlag forventes at være højere end landsgennemsnittet. Der vil ske en regulering tre år senere, når den endelige skatteindtægt for året kendes. Denne regulering kan både være positiv og negativ afhængig af den faktiske udvikling i skatteindtægterne. Der er altså en risiko forbundet ved at vælge selvbudgettering Kommunalbestyrelsen budgetaftale: Der er indgået budgetaftale for budget i Hørsholm Kommune mellem følgende partier: Det Konservative Folkeparti Venstre Socialdemokraterne Dansk Folkeparti Radikale Venstre Borgerlisten i Hørsholm Kommune Budgettet for 2015 er et spare budget. Regeringen har i sommeren 2014 nedjusteret de vækstskøn, der danner grundlag for de statsgaranterede indtægter som kommunen modtager fra staten. Det er en virkelighed som Kommunalbestyrelsen har ønsket at handle på, hvorfor der i budgetaftalen er sat navn på en række hårde besparelser. Disse besparelser rammer stort set alle kommunens områder. Det har dog været en rød tråd gennem budgetforhandlingerne at friholde de allermest sårbare borgere i videst muligt omfang for besparelser. Med henblik på at ruste kommunen til fremtiden har Kommunalbestyrelsen iværksat et ambitiøst effektiviseringsprogram effektivisering via nytænkning. Med afsæt i effektiviseringsprogrammet er det blandt andet besluttet, at dagtilbudsstrukturen og udnyttelsen af de kommunale bygninger skal analyseres i 2015 med henblik på at afdække effektiviseringspotentialer. Skatteudskrivning: Skatteprocenten fastholdes på 23,2 pct. og grundskylden på 22,1 promille. Hørsholm Kommune har for 2015 valgt statsgarantien for skat, tilskud og udligning. 9

10 Økonomisk styring Generelle budgetbemærkninger Hørsholm Kommunes økonomiske styring tager udgangspunkt i princippet Central styring Rum til ledelse. Central styring Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for: bevillingsstyring En bevilling er kommunalbestyrelsens fuldmagt til at afholde udgifter eller modtage indtægter, inden for de rammer og vilkår, som bevillingen er givet under. Direktionen er den øverste administrative ledelse med det overordnede ansvar overfor det politiske niveau. Rum til ledelse Den enkelte leder af en institution eller administrativ enhed er ansvarlig for: økonomistyring faglig drift Bevillingsstyring Det er kun kommunalbestyrelsen, der kan afgive bevillinger. Driftsbevillinger Kommunalbestyrelsen afgiver ved budgetvedtagelsen typisk en driftsbevilling pr. udvalg, som er en nettobevilling, dvs. udgifter fratrukket indtægter. Udvalget kan disponere indenfor denne bevilling. Anlægsbevillinger For anlægsudgifter har budgettet ingen bevillingsmæssig funktion. Derfor skal kommunalbestyrelsen altid afgive en anlægsbevilling forud for igangsættelse af et anlægsprojekt. Behovet for tillægsbevillinger kan opstå som følge af ændringer i forhold til forudsætningerne, der lå til grund for budgettet. Ved nye uforudsete udgifter er udgangspunktet, at tillægsbevillinger skal undgås. De uforudsete udgifter skal altid først søges dækket indenfor budgettets rammer. Økonomistyring Totalrammestyring Hørsholm Kommune har totalrammestyring på de fleste af kommunens driftsområder. Det betyder, at den enkelte institution eller administrative enhed får udmeldt en ramme, indenfor hvilken lederen kan disponere. Indenfor egen og fælles ramme kan der overføres overog underskud mellem budgetårene. Opfølgning på budgettet Den enkelte leder har en løbende forpligtelse til at følge op på eget budget og hver måned afholdes der økonomiopfølgningsmøder. I løbet af budgetåret gennemføres fire budgetopfølgninger. Formålet med budgetopfølgningerne er at vurdere, om der skal ske tilpasninger, enten i aktivitetsniveauet eller i budgettet. Den første budgetopfølgning udarbejdes tidligt på året og har til formål at give en status over eventuelle ændringer i budgetforudsætningerne siden budgettets vedtagelse. De to næste budgetopfølgninger, som gennemføres i henholdsvis maj og august, er en nøje gennemgang af budgettet, sammenholdt med årets forbrug. Den sidste budgetopfølgning gennemføres i november og formålet er at få et overblik over det forventede regnskabsresultat. Undtaget herfor er køb og salg af jord og ejendomme. Her er bevillingen givet henholdsvis ved budgettets vedtagelse og ved beslutning i kommunalbestyrelsen om jord- og ejendomssalg. Tillægsbevillinger Kommunalbestyrelsen kan give tillægsbevillinger til budgettet. Tillægsbevillinger (positive eller negative) er justeringer i budgettet og kan kun afgives af kommunalbestyrelsen. 10

11 11

12 Bevillingsoversigt Oversigter kr., (- for indtægter) 2013* 2014** Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV Byudvikling Byfornyelse Sandflugt Fælles formål Kommissioner, råd og nævn Veje og grønne områder Veje og stier Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Trafik Fælles formål Driftsbygninger og -pladser Busdrift Grønne områder, fritidsaktiviteter Fælles formål Grønne områder og naturpladser Stadion og idrætsanlæg Naturforvaltningsprojekter Skove Sandflugt Miljø Øvrige miljøforanstaltninger Naturforvaltningsprojekter Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Fælles formål Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Skadedyrsbekæmpelse Skorstensfejerarbejde

13 1.000 kr., (- for indtægter) 2013* 2014** Bygningsvedligeholdelse Boligformål Ubestemte formål Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Stadion og idrætsanlæg Driftsbygninger og -pladser Folkeskoler Skolefritidsordninger Kommunale specialskoler Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Folkebiblioteker Museer Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Tilskud til privatinstitutioner Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 108) Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) Administrationsbygninger Miljø- og Planlægningsudvalget, brugerfinansieret drift BEV Miljø Affald Generel administration Ordninger for dagrenovation restaffald * Regnskab 2013 ** Vedtaget budget

14 Bevillingsoversigt Oversigter kr., (- for indtægter) 2013* 2014** Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret anlæg RÅD Veje og grønne områder Veje og stier Boligformål Vejvedligeholdelse mv Vejanlæg Standardforbedringer af færdselsarealer Grønne områder, fritidsaktiviteter Grønne områder og naturpladser Miljø Øvrige miljøforanstaltninger Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Bygningsvedligeholdelse Beboelse Erhvervsejendomme Stadion og idrætsanlæg Folkeskoler Fælles formål Børne- og Skoleudvalget, drift BEV Institutioner for børn og unge Skolefritidsordninger Bidrag til statslige og private skoler Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger

15 1.000 kr., (- for indtægter) 2013* 2014** Undervisning Andre faste ejendomme Folkeskoler Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsskolevirksomhed Øvrige sociale formål Kommissioner, råd og nævn Børn og unge med særlige behov Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og Efterskoler og ungdomskostskoler Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Produktionsskoler Indtægter fra den centrale refusionsordning Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Forbyggende indsats for ældre og handicappede Rådgivning og rådgivnings institutioner Kontaktperson- og ledsageordning Sociale formål Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Børne- og Skoleudvalget, anlæg RÅD * Regnskab 2013 ** Vedtaget budget

16 Bevillingsoversigt Oversigter kr., (- for indtægter) 2013* 2014** Institutioner for børn og unge Fælles formål Daginstitutioner Undervisning Folkeskoler Børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Social- og Seniorudvalget, drift BEV Ældre, sundhed Driftsikring af boligbyggeri Busdrift Andre sundhedsudgifter Indtægter fra den centrale refusionsordning Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Rådgivning og rådgivnings institutioner Øvrige sociale formål Social og Psykiatri Beboelse Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsudannelse for unge med særlige behov Andre sundhedsudgifter Indtægter fra den centrale refusionsordning Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

17 1.000 kr., (- for indtægter) 2013* 2014** Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven ) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Sundhedslovens 141) Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens 101 og Sundhedslovens 142) Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 108) Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (Serviceloven 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Repatriering Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Sociale formål Kontanthjælp Boligydelse til pensionister Boligsikring Øvrige sociale formål Social- og Seniorudvalget, anlæg RÅD Ældre, sundhed Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger * Regnskab 2013 ** Vedtaget budget

18 Bevillingsoversigt Oversigter kr., (- for indtægter) 2013* 2014** Social og Psykiatri Forebyggende indsats for ældre og handicappede Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) Social- og Seniorudvalget, uden bevillingsmæssig funktion BEV Ældre, sundhed Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst Selvejende institutioner med overenskomst Social og Psykiatri Anden gæld Sundhedsudvalget, drift BEV Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Børn og unges sundhed Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Øvrige sociale formål Sundhedsudvalget, anlæg BEV Børn og unges sundhed Kommunal tandpleje Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, drift BEV

19 1.000 kr., (- for indtægter) 2013* 2014** Biblioteket Folkebiblioteker Kultur og Fritid Stadion og idrætsanlæg Idrætsfaciliteter for børn og voksne Museer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Musikskolen og Trommen Biografer Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Idrætsparken Stadion og idrætsanlæg Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, anlæg RÅD Kultur og Fritid Idrætsfaciliteter for børn og voksne Museer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Idrætsparken Stadion og idrætsanlæg Idrætsfaciliteter for børn og unge Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, drift BEV Arbejdsmarked og job Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) * Regnskab 2013 ** Vedtaget budget

20 Bevillingsoversigt Oversigter kr., (- for indtægter) 2013* 2014** Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Sygedagpenge Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Særlig uddannelsesordning Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelser Ressourceforløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede og personer under den særlige uddannelsesordning Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Erhverv og Turisme Andre kulturelle opgaver Sekretariat og forvaltninger Erhvervsservice og iværksætteri Økonomiudvalget, drift BEV Administration og planlægning Driftsikring af boligbyggeri Redningsberedskab Andre kulturelle opgaver Øvrige sociale formål Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre

21 1.000 kr., (- for indtægter) 2013* 2014** Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre og handicapområdet Det specaliserede område Administartionsbidrag til Udbetaling Danmark Interne forsikringspuljer Finansiering Folkeskoler Skolefritidsordninger Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Fælles formål Daginstitutioner Tilskud til privatinstitutioner Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring Løn- og barselspuljer Tjenestemandspensioner Økonomiudvalget, anlæg RÅD Køb og salg af jord og ejendomme Boligformål Offentlige formål Ubestemte formål Beboelse Andre faste ejendomme Plejehjem og beskyttede boliger Finansiering Sekretariat og forvaltninger Økonomiudvalget, renteindtægter BEV Finansiering Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer * Regnskab 2013 ** Vedtaget budget

22 Bevillingsoversigt Oversigter kr., (- for indtægter) 2013* 2014** Statsobligationer m.v Tilgodehavender i betalingskontrol Aktier og andelsbeviser m.v Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Kassekreditter og byggelån Økonomiudvalget, renteudgifter BEV Finansiering Andre forsyningsvirksomheder Anden gæld Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Mellemregningskonto Kommunekredit Kurstab og kursgevinster i øvrigt Økonomiudvalget, renter BEV Finansiering Kurstab og kursgevinster i øvrigt Økonomiudvalget, finans- forskydninger udgifter BEV Finansiering Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Økonomiudvalget, afdrag på lån BEV Finansiering Stat og hypotekbank Realkredit Kommunekredit Økonomiudvalget, øvrige finansforskydninger BEV

23 1.000 kr., (- for indtægter) 2013* 2014** Finansiering Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Statsobligationer m.v Refusionstilgodehavender Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger mellem årene Kommuner og regioner m.v Staten Legater Deposita Legater Deposita Staten Anden gæld Kirkelige skatter og afgifter Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Edb fejlopsamlingskonto Mellemregningskonto Økonomiudvalget, udligningsordninger BEV Finansiering Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms Økonomiudvalget, skatter BEV Finansiering Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Øvrige skatter og afgifter * Regnskab 2013 ** Vedtaget budget

24 Investeringsoversigt Oversigter kr. (- for indtægt) 2013* 2014** Anlæg i alt Veje og grønne områder Byggemodning af Hannebjerg Vej og stibelysning Motionsruter - udvikling og planlægning Cykelhandlingsplan samt trafiksikkerhedspulje Infrastruktur - Lågegyde, Kokkedal Vest og Idrætsparken Anlægsramme Pulje til gennemførelse af tiltag fra den nye Trafiksikkerhedsplan Nyt materiale omkring træer på Uss. Kongevej, supp. trafiksanering, evaluering af eksisterende områder - herunder Tjørnevej, Johannevej, Alsvej, Bolbrovej Renovering af Hovedgaden i Hørsholm Bymidte Hørsholm Cykelby Usserød Kongevej, etape 2 (Syrenvej-Birkevej) Byudvikling, Bymidten Trafiksanering Badebroer Etablering af badebro(er)/-trappe Miljø Oprensning af kommunale søer EU-life projekt vedr. klima- og miljøtilpasningsstrategi for Usserød Å Bygningsvedligeholdelse Energiinvesteringer i kommunens ejendomme Energirenovering af de kommunale bygninger Opgradering af Bloustrødboligerne Energirenovering af Idrætsparken Institutioner for børn og unge Modtagerkøkkener i daginstitutioner Renovering af ÅFC Undervisning Folkeskolereform

25 1.000 kr. (- for indtægt) 2013* 2014** Naturfagslokale Usserød skole IT-Læringsmiljø Hegn Hørsholm Skole Ældre, sundhed Analyse af udbygningsmuligheder Breelteparken Social og psykiatri Renovering af Værestedet Åstedet, Solskin, Rosen og Bolero Børn og unges sundhed Solafskærmning på Tandklinikken Vallerødskolen Idrætsparken Idrætsparken - opgradering Idrætsparken - Skøjtetræningshal Køb og salg af jord og ejendomme Udgifter til afsluttede anlæg Finansiering ØU s anlægspulje * Regnskab 2013 ** Vedtaget budget

26 Takster Oversigter Gældende pr (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) Veje og Grønne områder Materielgården Timepriser - internt i kommunen Timepriser - eksternt Leje af cirkusplads pr. døgn Brug af maskiner faktureres efter medgået tid Stadepladser - regurleres med 3 % årligt, jfr. Kontrakt: Rungsted badestrand 5,0 m 2 (juni-sept. mellem 9-18) Lille del af P-plads Rungstedvej og Rungsted Strandvej Lille del af P-plads ud for Stadionalle Hovedgaden Miljø Renovationsafgift (inkl. moms) Alle husstande skal betale fast gebyr. Gebyret skal tillægges prisen på sække og container. Det faste gebyr dækker grundgebyr for husholdninger, farligt affald og containerplads Dagrenovation 110 l sæk, ekskl. fast gebyr Sommerrenovation 50 % af 110 l sæk, ekskl. fast gebyr Dagrenovation, dobbelt 110 l + 55 l sæk, ekskl. fast gebyr Dagrenovation 125 l sæk ekskl. fast gebyr, per sæk per afhentning 16,52 16,83 Supplerende 55 l sæk Minicontainer, 140 l ekskl. Leje 1) Minicontainer, 240 l ekskl. leje 1) Minicontainer, 400 l ekskl. leje 1) Minicontainer, 600 l ekskl. leje 1) Minicontainer, 800 l ekskl. leje 1) Leje minicontainer, 140 l Leje minicontainer, 240 l Leje minicontainer, 400 l Leje minicontainer, 600 l Leje minicontainer, 800 l Specialløsninger Molok 5 kbm. pris pr. afhentning Vippecontainer 8 kmb./afhentning Leje 8 kbm. vippe Skraldesug ~ 28 kbm. pris pr. afhentning Erhvervsaffaldsgebyr Grundgebyr Genbrugspladsgebyr ( fra 2014 inkl. gebyr for farligt affald) Månedsbillet ny fra Øvrige virksomheder Håndværkere 0-1 ansat Håndværkere 2-10 ansatte Håndværkere over 10 ansatte ) Prisen for minicontainere tillægges fast gebyr på kr. x antal husstande der benytter containeren Taksterne er årligt med mindre andet er angivet

27 Gældende pr (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) Institutioner for Børn og Unge Forældrebetaling i dagpleje og daginstitutioner for børn inkl. moms (pr. måned, hvis ikke andet er angivet): Førskolebørn: Dagpleje Vuggestue, heltid Vuggestue, deltid ½ Vuggestue, deltid ¾ Børnehave, heltid Børnehave, deltid ½ Børnehave, deltid ¾ Forældrebetaling for Fritidscentre og klubber inkl. moms (pr. måned, hvis ikke andet er angivet): Ådalparkens Fritidscenter: Miniklub (Takst for perioden ) Ådalparkens Fritidscenter: Miniklub (Takst efter ny skolereform, ) Ådalparkens Fritidscenter: Fritidsklub* (Takst for perioden ) Ådalparkens Fritidscenter: Fritidsklub* (Takst efter ny skolereform, ) Ådalparkens Fritidscenter: Sæsonbørnehaven Skovbørnehaven Koglerne: Madordninger er 100% forældrebetalte. Taksterne bliver udmeldt særskilt. Forældrebetaling for Skolefritidsordning inkl. moms (pr. måned, hvis ikke andet er angivet): SFO 1: Kl (Takst for perioden ) SFO 1: Kl (Takst efter ny skolereform, ) SFO 2: fra 4. klasse, max. pr. måned. (Takst for perioden ) SFO 2: fra 4. klasse, max. pr. måned. (Takst efter ny skolereform, ) Mini SFO For SFO 1 og 2 er taksten beregnet over 11 måneder, idet juli måned er betalingsfri. Børn og unge med særlige behov Takst pr. dag for borgere fra andre kommuner: Slusen ADHD klasserne Læseklassen Specialklasserne Oasen Sundhed og omsorg Madordning for pensionister: Hovedret uden udbringning pr. portion Hovedret med udbringning pr. portion Hovedret + biret med udbringning pr. portion Biret

28 Takster Oversigter Gældende pr (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) Madpakke, 2 halve Madpakke, 3 halve Forplejning på plejehjem og plejeboliger: Pr. person pr. døgn Plejehjem/plejeboliger: Midlertidige fleksible pladser, forplejning mv. pr. døgn Daghjem for pensionister: Pr. dag Transport - egen beltaling pr. måned: 1 tur pr. uge ture pr. uge ture pr. uge ture pr. uge ture pr. uge Louiselund midlertidige pladser: Genoptræning - pr. dag for borgere fra andre kommuner Takst pr. døgn for borgere fra andre kommuner: Plejehjemmet Breelteparken Daghjemmet Kammerhuset Takst pr. time for frit valg leverandører og borgere fra andre kommuner på plejeboligerne Louiselund og Sophielund Praktisk hjælp Personlig pleje Personlig pleje, øvrig tid Social og Psykiatri Takst pr. dag for borgere fra andre kommuner: Bolero Gutfeldtshave Bofællesskab Rosen Værestedet Åstedet Bostøtten Åstedet Bofællesskab Solskin Højmosevænge Biblioteket Gebyrer ved for sen aflevering: 28

29 Gældende pr (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) Børn og unge under 16 år: Ved overskridelse 1-7 dage Ved overskridelse 8-29 dage Ved overskridelse fra den 30. dag Unge over 16 år og voksne Ved overskridelse 1-7 dage Ved overskridelse 8-29 dage Ved overskridelse fra den 30. dag Diverse tjenesteydelser: Pr. kopi A4 sort/hvid 2 2 Pr. kopi A3 sort/hvid 4 4 Pr. kopi A4 i farver 5 4 Pr. kopi A3 i farver 10 8 Kultur og Fritid Lokaleleje: (Taksterne er inklusiv moms) Undervisningslokale på folkeskolerne og Biblioteket: Timeleje inkl. lys/varme Evt. tillæg for opstilling af apparatur Evt. tillæg for borde/stoleopstilling Timeleje fra kl Fag- og mødelokale på folkeskolerne samt i Fritidshuset, Kammerrådensvej og Biblioteket: Timeleje inkl. lys/varme Evt. tillæg for opstilling af apparatur Evt. tillæg for borde/stoleopstilling Timeleje fra kl Kantiner/auditorier på folkeskolerne samt foredragssalen i Fritidshuset og Biblioteket: Timeleje inkl. lys/varme Evt. tillæg for opstilling af apparatur Evt. tillæg for borde/stoleopstilling Timeleje fra kl Små gymnastiksale på folkeskolerne samt gymnastiksalen og bevægelseslokalerne i Fritidshuset: Timeleje inkl. lys/varme Evt. tillæg for opstilling af apparatur Store gymnastiksale på folkeskolerne: Timeleje inkl. lys/varme Evt. tillæg for opstilling af apparatur

30 Takster Oversigter Gældende pr (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) Musikskolen og Trommen Forældretakster i Musikskolen (kr. pr. lektion, hvor ikke andet er angivet): Fag med 40 lektioner: Hold med 2 elever i 40 min Hold med 2 elever i 50 min Eneundervisning, 30 min Eneundervisning, 45 min Talentelev Fokuselev (Tilbuddget bliver en del af talentelev tilbuddet ) 269 Udgår Leg med Tangenter Idrætsparken Billetafgift for benyttelse af svømme- og skøjtehal: Børn: Enkeltbillet Rabatkort, 10 besøg Årskort Voksne: Enkeltbillet Rabatkort, 5 besøg Årskort Pensionister: Enkelbillet Rabatkort, 10 besøg Årskort Timeleje for idrætshaller: Hørsholm Hallen Skøjtehallen Svømmehallen Idrætshaller, Rådhushallen og Rungstedhallen: Arbejdsmarked og job Jobbs Takst pr. dag for borgere fra andre kommuner Administration Gebyr for ejendomsoplysninger: Kopi af ejendomsskattebillet ophørt - reguleret af regler om betaling for aktindsigt 70 0 Kopi af BBR ejer- og lejemeddelelse Vurderingsattest Ejendomsoplysninger, udgår da opgaven er overført til Diadem

31 Gældende pr (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) Gebyr for byggesagsbehandling: NY LOV Gebyr efter tidsforbrug for alle sager med hjemmel i byggeloven lov 640. af gældende pr Pris pr. time Byggetilladelser i henhold til bygningsreglement 2010 Simple konstruktioner *: Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger (anmeldelse af bygninger under 50 m 2 og byggetilladelser til bygninger > 50 m 2 ) Pris pr. påbegyndt 50 m udgår Nedrivning af bygninger større end 50 m 2, gebyr pr. sag udgår Enfamiliehuse **: Fritliggende og sammenbyggede enfamileihuse med lodret lejlighedsskel samt sommerhuse. Nyopførelse pris pr. m 2 - dog minimum kr. 81 udgår Nedrivning, gebyr pr. sag udgår Industri og lagerbebyggelse, jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet ***: Avls- og driftsbygninger samt industri- og lagerbygninger, hvor kommunalbestyrelsen alene skal meddele tilladelse til forhold vedrørende kap. 2 og kap. 5. Nybygning pris pr. m 2 - dog minimum kr. 81 udgår Ombygning pris pr. m 2 - dog minimum kr. 20 udgår Andre faste konstruktioner mv.: Faste konstruktioner, som ikke er egentlig bebyggelse, men som er omfattet af byggelovens 2, stk. 2. Eksempler herpå er antenner, master, skiltning, tribuner, legepladsredskaber, skilte. Nybygning pris pr. m 2 - dog minimum kr. 101 udgår Ombygning pris pr. m 2 - dog minimum kr. 25 udgår Nedrivning, gebyr pr. sag udgår Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri: Bebyggelser der ikke hører under de øvrige kategorier. Bebyggelser omfattet af kap i bygningsreglement (BR10). Eksempler herpå er etageboligbebyggelser, butikker, supermarkeder, kontorbygninger, restauranter, biblioteker, museer, skoler m.v samt de industri- og lagerbygninger og avls- og driftsbygninger, hvor byggetilladelsen vedrører alle reglementets bestemmeler. Nybygning pris pr. m 2 - dog minimum kr. 101 udgår Ombygning pris pr. m 2 - dog minimum kr. 25 udgår Nedrivning, gebyr pr. sag udgår Dispensationer ved byggearbejder, der ikke kræver tilladelse eller anmeldelse udgår For byggetilladelser og godkendelser af anmeldelse betales et gegyr på kr. pr. sag i følgende sager: udgår Anvendelsesskift, eller hvis gebyret ikke kan beregnes på baggrund af en arealopgørelse, f.eks. Opsætningning af solceller, kloakanlæg, antenner, skilte mv. * Simple konstruktioner: Bebyggelser omfattet af kap , stk. 1 nr.1-2 og kap. 1.5, stk. 5 i Bygningsreglement (BR10) 31

Gældende pr. 01.01.2015 (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) 2014 2015. Timepriser - internt i kommunen 314 314. Timepriser - eksternt 329 329

Gældende pr. 01.01.2015 (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) 2014 2015. Timepriser - internt i kommunen 314 314. Timepriser - eksternt 329 329 Veje og Grønne områder Materielgården Timepriser - internt i kommunen 314 314 Timepriser - eksternt 329 329 Leje af cirkusplads pr. døgn 1.000 1.000 Brug af maskiner faktureres efter medgået tid Stadepladser

Læs mere

Lille del af P-plads Rungstedvej og Rungsted Strandvej 11.124 11.458. Lille del af P-plads ud for Stadionalle 5 29.767 30.660

Lille del af P-plads Rungstedvej og Rungsted Strandvej 11.124 11.458. Lille del af P-plads ud for Stadionalle 5 29.767 30.660 Veje og Grønne områder Materielgården Timepriser - internt i kommunen 314 314 Timepriser - eksternt 329 329 Leje af cirkusplads pr. døgn 1.000 1.000 Brug af maskiner faktureres efter medgået tid Stadepladser

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

1) Prisen for minicontainere tillægges fast gebyr på kr. x antal husstande der benytter containeren

1) Prisen for minicontainere tillægges fast gebyr på kr. x antal husstande der benytter containeren Kr. ekskl. moms gældende pr. 01.01 (hvis ikke andet er angivet) 11 Veje og Grønne områder Materielgården Timepriser - internt i kommunen Timepriser - eksternt Leje af cirkusplads pr. døgn Hertil kommer

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

budget h e l h e d s p l a n

budget h e l h e d s p l a n 2009-2020 h e l h e d s p l a n budget 2013-2016 Udgiver Hørsholm Kommune Redaktion Center for Økonomi og Personale Design OPENING A/S Budget 2013-2016 indeholder bemærk-ninger om forudsætningerne og indholdet

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Budget Generelle budgetbemærkninger: Budget I tal og tekst Generelle budgetforudsætninger Økonomisk styring Oversigter

Budget Generelle budgetbemærkninger: Budget I tal og tekst Generelle budgetforudsætninger Økonomisk styring Oversigter BUDGET 2017-2020 Budget 2017-2020 Budget 2017-2020 indeholder bemærkninger om forudsætningerne og indholdet i budget 2017-2020. Derudover er kommunens økonomiske styring også beskrevet. Budget 2017-2020

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Takster. Administrationen beregner nye takster til 2. behandlingen

Takster. Administrationen beregner nye takster til 2. behandlingen Veje og Grønne områder Materielgården Timepriser - internt i kommunen 314 314 Timepriser - eksternt 329 329 Leje af cirkusplads pr. døgn 1.000 1.000 Brug af maskiner faktureres efter medgået tid Stadepladser

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Specifikationer til årsberetning 2012

Specifikationer til årsberetning 2012 Specifikationer til årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 6 Børne- og Familieudvalget...

Læs mere

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt 1000 kr. Opr. Tillægsbev. Korrigeret Regnskab Forventet NETTODRIFTSUDGIFTER 1.912.311 57.957 1.970.268 936.322 1.905.249 01 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Ballerup Kommune budget 2015

Ballerup Kommune budget 2015 Ballerup Kommune budget 2015 Indholdsfortegnelse A. Forord... 2 B. Overordnet rammebeskrivelse... 4 C. Aftale om budget 2015... 10 D. Hovedoversigt og resultatoversigt... 37 E. Bevillingsoversigt... 41

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2010 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...27 Økonomiudvalget...29 Socialudvalget...59 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2009 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...29 Økonomiudvalget...31 Socialudvalget...61 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Bilag 1 Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet d. 24. april 2013, her med foreslåede korrektioner marts 2014) Økonomi / Innovation og IT marts 2014 Ændringsforslag er tilføjet med rødt Skanderborg

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg..

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. Budget 2010 Budgetoverslagsår 2011-2013 Indhold: Borgmesterens indledning... 3 Hovedoversigt. 5 Resultatopgørelse.. 7 Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9 Investeringsoversigt... 11 Artsoversigt.. 13 Budgetsammendrag...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 2013 6 l Hovedoversigt 2013 8 l Regnskabssammendrag 2013 11 l Tværgående hovedartsoversigt 2013 13 l Driftsregnskab 2013 75 l Anlæg 2013 92 l Konto 7 og 8 2013

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne Økonomiudvalget 6.427.077 6.568.948 6.628.767 6.728.054 Byudvikling 3.130 2.326 2.326 2.326 Driftsikring, ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte 3.381 2.577 2.577 2.577 Ubestemte formål, lejeindtægt 265 265

Læs mere

Takster er i hele kr. hvis andet ikke er angivet BRUGERBETALINGER 2011

Takster er i hele kr. hvis andet ikke er angivet BRUGERBETALINGER 2011 BØRN- & UNGEOMRÅDET 11. måneders betaling - juli betalingsfri Dagpleje: Heldags 2.989 Vuggestuer Heldags inkl.madordning, periode 1/1-31/7.2011 3.486 Heldags periode 1/8-31/12.2011 3.234 Børnehaver: Heldags

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2017* Anlæg i alt

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2017* Anlæg i alt Anlægsoversigt, basisbudget - Budget 218-221 Augustkonferencen 217 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 217* 218 219 22 221 Anlæg i alt 12.848.8 89.761. 28.269.2 45.41.9 45.68.3 11

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen.

Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen. Specifikke Bemærkninger til Budget 2017 Punkterne navngives jfr. Autoriseret kontoplan. Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen.

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2011 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 250 stk Forsidefoto: Dan Turèlls Plads I tabeller

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.345,00 1.370,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.135,00 1.155,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 385,00

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli 2015 Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere