Generelle budgetbemærkninger. Oversigter. Budget I tal og tekst Generelle budgetforudsætninger Økonomisk styring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle budgetbemærkninger. Oversigter. Budget 2015-2018 I tal og tekst Generelle budgetforudsætninger Økonomisk styring"

Transkript

1 H E L H E D S P L A N BUDGET

2

3 Udgiver Hørsholm Kommune Redaktion Center for Økonomi og Personale Design OPENING A/S Budget indeholder bemærkninger om forudsætningerne og indholdet i budget Derudover er kommunens økonomiske styring også beskrevet. Budget indeholder også 3 oversigter, som viser de bevillinger, der er afgivet, hvilke investeringer der er påtænkt, samt det fulde takstblad. Generelle budgetbemærkninger Budget I tal og tekst Generelle budgetforudsætninger Økonomisk styring Oversigter Bevillingsoversigt Investeringsoversigt Takster

4 Budget I tal og tekst Generelle budgetbemærkninger Resultatopgørelse Resultatopgørelsen viser, hvordan årets resultat fordeler sig på det skattefinansierede og det brugerfinansierede område. Opgørelsen er fordelt på drift og anlæg samt resultatet af det enkelte års finansiering. Drift og anlæg er underopdelt, så resultatet for hvert af de politiske fagudvalgs områder fremgår. Årets resultat ses enten som en kasseopbygning (mindreforbrug) eller et kassetræk (merforbrug). Tabel 1 Hovedoversigt Hovedoversigten viser, hvordan årets resultat fordeler sig på hovedposterne drift, anlæg, renter, finansforskydninger, afdrag på lån samt finansiering. Hovedoversigten er opstillet ud fra Økonomi- og Indenrigsministeriets formkrav, således at det er muligt at se årets resultat på kommunens hovedkonti. Tabel 2 Det økonomiske resultat Det enkelte års resultat fremgår af resultatopgørelsen som enten en kasseopbygning (-) eller et kasseforbrug (+). Det samlede økonomiske resultat i budget viser et merforbrug på 91,7 mio. kr. Det skattefinansierede område Hørsholm Kommunes skatteindtægter skal kunne dække nettodriftsudgifter, udgifter til anlæg samt renteudgifter og afdrag på lån. Den økonomiske udvikling stiller store krav til prioriteringen i budgetlægningen og for at skabe plads til nye initiativer er der indarbejdet en række besparelser og omprioriteringer på driften. Det skattefinansierede område viser en merudgift på 24,5 mio. kr. i Resultatet i den 4-årige budgetperiode viser en samlet merudgift på 64,9 mio. kr. Det brugerfinansierede område Resultatet af det brugerfinansierede område viser, om kommunens forsyningsvirksomhed (affaldshåndtering) giver overskud eller underskud i det enkelte år. Det brugerfinansierede område styres ud fra hvile i sig selv princippet. Det vil sige at området over en årrække skal balancere. Der budgetteres i 2015 med et overskud på 0,8 mio. kr. Kassebeholdningen Der er i budget samlet set budgetteret at den gennemsnitlige kassebeholdning falder fra 156,3 mio. til 109,1 mio. kr. i slutningen af perioden. Kassebeholdningens størrelse vil i perioden være i overensstemmelse med den økonomiske politik, som kommunalbestyrelsen arbejder efter. For 2015 isoleret set er der tale om et budgetteret merforbrug på 34,0 mio. kr. I 2016 til 2018 budgetteres med et forbrug af kassen på 57,7 mio. kr. 4

5 Tabel 1 Resultatopgørelse kr., (- for indtægter) 2013*) 2014**) Resultat af det skattefinansierede område Skat Tilskud og udligning Renter Skat, tilskud og udligning og renter i alt Miljø- og Planlægningsudvalget Børne- og Skoleudvalget Social- og Seniorudvalget Sundhedsudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget Pris- og lønfremskrivning Driftsudgifter i alt Miljø- og Planlægningsudvalget Børne- og Skoleudvalget Social- og Seniorudvalget Sundhedsudvalget Sport- Fritid- og Kulturudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget Pris- og lønfremskrivning Anlægsudgifter i alt Køb og salg af jord og ejendomme Pris- og lønfremskrivning Køb og salg af jord og ejendomme i alt Resultat af det brugerfinansierede område Drift Pris- og lønfremskrivning Resultat af finansiering Optagelse af lån Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger Kasseopbygning (-) / kassetræk (+) Gns. kassebeholdning (ultimo) Skattefinansieret A *) Regnskab 2013 **) Vedtaget budget 2014 A ) Aktuel prognose

6 Budget I tal og tekst Generelle budgetbemærkninger Tabel 2 Hovedoversigt kr., (- for indtægter) 2013*) 2014**) Drift heraf refusion Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger heraf refusion Forsyningsvirksomheder Transport og infrastruktur Undervisning og kultur heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse heraf refusion Fællesudgifter og administration mv Pris- og lønfremskrivning Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration mv Pris- og lønfremskrivning Renter Finansforskydninger Kasseopbygning (forøgelse af likvide aktiver) Øvrige forskydninger Afdrag på lån Drift, anlæg, renter, finansforskydninger og afdrag på lån Finansiering (i alt) Kassetræk (forbrug af likvide aktiver) Optagelse af lån Tilskud og udligning Udligning af moms Skatter Balance *) Regnskab 2013 **) Vedtaget budget

7 7

8 Generelle budgetforudsætninger Generelle budgetbemærkninger Ved budgetlægningen er der en lang række faktorer, der skal tages i betragtning og som kommunen ikke eller kun delvist kan påvirke. I dette afsnit beskrives disse faktorer nærmere. Udviklingen i kommunens befolkning Befolkningsudviklingen, eller den demografiske udvikling, er fordelt på aldersgrupper, se tabel 1. Hørsholm Kommune udarbejder prognosen for en 11-årig periode. Udviklingen er navnlig betinget af tre faktorer: borgernes levealder, hvor mange børn de får og hvor mange, der flytter til eller fra kommunen. Den aldersmæssige sammensætning af kommunens borgere er bestemmende for behovet for f.eks. daginstitutioner, skoler og plejehjem, og har dermed indflydelse på udgiftsniveauet. Det samlede befolkningstal var 1. januar 2014 på personer. I befolkningsprognosen 2014, der ligger til grund for budgetlægningen forventer Hørsholm Kommune at: Antallet af børn i vuggestuealderen forventes at stige lidt. Foruden et begrænset fald i 2019, forventes en svag stigning i resten af prognoseperioden. For børn i børnehavealderen vil antallet falde frem til 2017, hvorefter den stiger i hele prognoseperioden. Antallet af børn i skolealderen forventes at falde i hele budgetperioden samt i prognoseperioden frem til Antallet af borgere i den erhvervsaktive alder (25-64 år) forventes at være rimelig stabilt frem til 2018, hvorefter antallet forventes at falde i resten af prognoseperioden. Antallet af årige forventes at stige frem til 2018, hvorefter antallet forventes at falde i resten af prognoseperioden. Samtidig forventes antallet af 80+ årige at stige jævnt i hele prognoseperioden. Tabel 1 Befolkningsprognose Faktisk Prognose 1. januar årige årige årige årige årige årige årige årige I alt Tabel 2 befolkningens fordeling på aldersgrupper i pct. i dag og om 10 år. 1. januar årige 0,7 0,8 0-2 årige 2,3 2,7 3-5 årige 3,2 3, årige 13,3 11, årige 8,9 8, årige 46,5 45, årige 19,3 19,4 80 årige 6,6 9,1 8

9 Boligudbygningsplan Det antal af nye bygninger, der opføres i kommunen, har betydning for befolkningssammensætningen, og om der flytter nye borgere til kommunen. Af de parametre, det er muligt at påvirke, er boligudbygningsplanen den parameter, der har størst indflydelse på befolkningsprognosen. I perioden viser boligudbygningsplanen en samlet udbygning på 206 boliger frem til Tabel 2 Boligudbygningsplan Sted Total planlagte Ørbæksvej Rungstedvej/frihedsvej Rungsted Kyst Station, etape 1 (usikker) Syrenvej 6 6 Usserød Kongevej 2 2 Bymidten, den sydlige del Hannebjerg Møllehuset Total Statsgaranti eller selvbudgettering af skatteindtægter Statsgaranti betyder, at vi modtager den skatteindtægt som staten har fastsat for Hørsholm Kommune. Der er ingen risiko forbundet hermed. Selvbudgettering betyder, at vi selv beregner vores forventede skatteindtægt. Denne mulighed er interessant, hvis vi forventer højere skatteindtægter end de statsgaranterede, eksempelvis hvis væksten i Hørsholm Kommunes udskrivningsgrundlag forventes at være højere end landsgennemsnittet. Der vil ske en regulering tre år senere, når den endelige skatteindtægt for året kendes. Denne regulering kan både være positiv og negativ afhængig af den faktiske udvikling i skatteindtægterne. Der er altså en risiko forbundet ved at vælge selvbudgettering Kommunalbestyrelsen budgetaftale: Der er indgået budgetaftale for budget i Hørsholm Kommune mellem følgende partier: Det Konservative Folkeparti Venstre Socialdemokraterne Dansk Folkeparti Radikale Venstre Borgerlisten i Hørsholm Kommune Budgettet for 2015 er et spare budget. Regeringen har i sommeren 2014 nedjusteret de vækstskøn, der danner grundlag for de statsgaranterede indtægter som kommunen modtager fra staten. Det er en virkelighed som Kommunalbestyrelsen har ønsket at handle på, hvorfor der i budgetaftalen er sat navn på en række hårde besparelser. Disse besparelser rammer stort set alle kommunens områder. Det har dog været en rød tråd gennem budgetforhandlingerne at friholde de allermest sårbare borgere i videst muligt omfang for besparelser. Med henblik på at ruste kommunen til fremtiden har Kommunalbestyrelsen iværksat et ambitiøst effektiviseringsprogram effektivisering via nytænkning. Med afsæt i effektiviseringsprogrammet er det blandt andet besluttet, at dagtilbudsstrukturen og udnyttelsen af de kommunale bygninger skal analyseres i 2015 med henblik på at afdække effektiviseringspotentialer. Skatteudskrivning: Skatteprocenten fastholdes på 23,2 pct. og grundskylden på 22,1 promille. Hørsholm Kommune har for 2015 valgt statsgarantien for skat, tilskud og udligning. 9

10 Økonomisk styring Generelle budgetbemærkninger Hørsholm Kommunes økonomiske styring tager udgangspunkt i princippet Central styring Rum til ledelse. Central styring Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for: bevillingsstyring En bevilling er kommunalbestyrelsens fuldmagt til at afholde udgifter eller modtage indtægter, inden for de rammer og vilkår, som bevillingen er givet under. Direktionen er den øverste administrative ledelse med det overordnede ansvar overfor det politiske niveau. Rum til ledelse Den enkelte leder af en institution eller administrativ enhed er ansvarlig for: økonomistyring faglig drift Bevillingsstyring Det er kun kommunalbestyrelsen, der kan afgive bevillinger. Driftsbevillinger Kommunalbestyrelsen afgiver ved budgetvedtagelsen typisk en driftsbevilling pr. udvalg, som er en nettobevilling, dvs. udgifter fratrukket indtægter. Udvalget kan disponere indenfor denne bevilling. Anlægsbevillinger For anlægsudgifter har budgettet ingen bevillingsmæssig funktion. Derfor skal kommunalbestyrelsen altid afgive en anlægsbevilling forud for igangsættelse af et anlægsprojekt. Behovet for tillægsbevillinger kan opstå som følge af ændringer i forhold til forudsætningerne, der lå til grund for budgettet. Ved nye uforudsete udgifter er udgangspunktet, at tillægsbevillinger skal undgås. De uforudsete udgifter skal altid først søges dækket indenfor budgettets rammer. Økonomistyring Totalrammestyring Hørsholm Kommune har totalrammestyring på de fleste af kommunens driftsområder. Det betyder, at den enkelte institution eller administrative enhed får udmeldt en ramme, indenfor hvilken lederen kan disponere. Indenfor egen og fælles ramme kan der overføres overog underskud mellem budgetårene. Opfølgning på budgettet Den enkelte leder har en løbende forpligtelse til at følge op på eget budget og hver måned afholdes der økonomiopfølgningsmøder. I løbet af budgetåret gennemføres fire budgetopfølgninger. Formålet med budgetopfølgningerne er at vurdere, om der skal ske tilpasninger, enten i aktivitetsniveauet eller i budgettet. Den første budgetopfølgning udarbejdes tidligt på året og har til formål at give en status over eventuelle ændringer i budgetforudsætningerne siden budgettets vedtagelse. De to næste budgetopfølgninger, som gennemføres i henholdsvis maj og august, er en nøje gennemgang af budgettet, sammenholdt med årets forbrug. Den sidste budgetopfølgning gennemføres i november og formålet er at få et overblik over det forventede regnskabsresultat. Undtaget herfor er køb og salg af jord og ejendomme. Her er bevillingen givet henholdsvis ved budgettets vedtagelse og ved beslutning i kommunalbestyrelsen om jord- og ejendomssalg. Tillægsbevillinger Kommunalbestyrelsen kan give tillægsbevillinger til budgettet. Tillægsbevillinger (positive eller negative) er justeringer i budgettet og kan kun afgives af kommunalbestyrelsen. 10

11 11

12 Bevillingsoversigt Oversigter kr., (- for indtægter) 2013* 2014** Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV Byudvikling Byfornyelse Sandflugt Fælles formål Kommissioner, råd og nævn Veje og grønne områder Veje og stier Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Trafik Fælles formål Driftsbygninger og -pladser Busdrift Grønne områder, fritidsaktiviteter Fælles formål Grønne områder og naturpladser Stadion og idrætsanlæg Naturforvaltningsprojekter Skove Sandflugt Miljø Øvrige miljøforanstaltninger Naturforvaltningsprojekter Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Fælles formål Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Skadedyrsbekæmpelse Skorstensfejerarbejde

13 1.000 kr., (- for indtægter) 2013* 2014** Bygningsvedligeholdelse Boligformål Ubestemte formål Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Stadion og idrætsanlæg Driftsbygninger og -pladser Folkeskoler Skolefritidsordninger Kommunale specialskoler Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Folkebiblioteker Museer Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Tilskud til privatinstitutioner Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 108) Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) Administrationsbygninger Miljø- og Planlægningsudvalget, brugerfinansieret drift BEV Miljø Affald Generel administration Ordninger for dagrenovation restaffald * Regnskab 2013 ** Vedtaget budget

14 Bevillingsoversigt Oversigter kr., (- for indtægter) 2013* 2014** Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret anlæg RÅD Veje og grønne områder Veje og stier Boligformål Vejvedligeholdelse mv Vejanlæg Standardforbedringer af færdselsarealer Grønne områder, fritidsaktiviteter Grønne områder og naturpladser Miljø Øvrige miljøforanstaltninger Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Bygningsvedligeholdelse Beboelse Erhvervsejendomme Stadion og idrætsanlæg Folkeskoler Fælles formål Børne- og Skoleudvalget, drift BEV Institutioner for børn og unge Skolefritidsordninger Bidrag til statslige og private skoler Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger

15 1.000 kr., (- for indtægter) 2013* 2014** Undervisning Andre faste ejendomme Folkeskoler Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsskolevirksomhed Øvrige sociale formål Kommissioner, råd og nævn Børn og unge med særlige behov Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og Efterskoler og ungdomskostskoler Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Produktionsskoler Indtægter fra den centrale refusionsordning Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Forbyggende indsats for ældre og handicappede Rådgivning og rådgivnings institutioner Kontaktperson- og ledsageordning Sociale formål Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Børne- og Skoleudvalget, anlæg RÅD * Regnskab 2013 ** Vedtaget budget

16 Bevillingsoversigt Oversigter kr., (- for indtægter) 2013* 2014** Institutioner for børn og unge Fælles formål Daginstitutioner Undervisning Folkeskoler Børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Social- og Seniorudvalget, drift BEV Ældre, sundhed Driftsikring af boligbyggeri Busdrift Andre sundhedsudgifter Indtægter fra den centrale refusionsordning Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Rådgivning og rådgivnings institutioner Øvrige sociale formål Social og Psykiatri Beboelse Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsudannelse for unge med særlige behov Andre sundhedsudgifter Indtægter fra den centrale refusionsordning Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

17 1.000 kr., (- for indtægter) 2013* 2014** Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven ) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Sundhedslovens 141) Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens 101 og Sundhedslovens 142) Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 108) Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (Serviceloven 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Repatriering Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Sociale formål Kontanthjælp Boligydelse til pensionister Boligsikring Øvrige sociale formål Social- og Seniorudvalget, anlæg RÅD Ældre, sundhed Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger * Regnskab 2013 ** Vedtaget budget

18 Bevillingsoversigt Oversigter kr., (- for indtægter) 2013* 2014** Social og Psykiatri Forebyggende indsats for ældre og handicappede Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) Social- og Seniorudvalget, uden bevillingsmæssig funktion BEV Ældre, sundhed Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst Selvejende institutioner med overenskomst Social og Psykiatri Anden gæld Sundhedsudvalget, drift BEV Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Børn og unges sundhed Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Øvrige sociale formål Sundhedsudvalget, anlæg BEV Børn og unges sundhed Kommunal tandpleje Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, drift BEV

19 1.000 kr., (- for indtægter) 2013* 2014** Biblioteket Folkebiblioteker Kultur og Fritid Stadion og idrætsanlæg Idrætsfaciliteter for børn og voksne Museer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Musikskolen og Trommen Biografer Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Idrætsparken Stadion og idrætsanlæg Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, anlæg RÅD Kultur og Fritid Idrætsfaciliteter for børn og voksne Museer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Idrætsparken Stadion og idrætsanlæg Idrætsfaciliteter for børn og unge Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, drift BEV Arbejdsmarked og job Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) * Regnskab 2013 ** Vedtaget budget

20 Bevillingsoversigt Oversigter kr., (- for indtægter) 2013* 2014** Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Sygedagpenge Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Særlig uddannelsesordning Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelser Ressourceforløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede og personer under den særlige uddannelsesordning Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Erhverv og Turisme Andre kulturelle opgaver Sekretariat og forvaltninger Erhvervsservice og iværksætteri Økonomiudvalget, drift BEV Administration og planlægning Driftsikring af boligbyggeri Redningsberedskab Andre kulturelle opgaver Øvrige sociale formål Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre

21 1.000 kr., (- for indtægter) 2013* 2014** Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre og handicapområdet Det specaliserede område Administartionsbidrag til Udbetaling Danmark Interne forsikringspuljer Finansiering Folkeskoler Skolefritidsordninger Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Fælles formål Daginstitutioner Tilskud til privatinstitutioner Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring Løn- og barselspuljer Tjenestemandspensioner Økonomiudvalget, anlæg RÅD Køb og salg af jord og ejendomme Boligformål Offentlige formål Ubestemte formål Beboelse Andre faste ejendomme Plejehjem og beskyttede boliger Finansiering Sekretariat og forvaltninger Økonomiudvalget, renteindtægter BEV Finansiering Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer * Regnskab 2013 ** Vedtaget budget

22 Bevillingsoversigt Oversigter kr., (- for indtægter) 2013* 2014** Statsobligationer m.v Tilgodehavender i betalingskontrol Aktier og andelsbeviser m.v Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Kassekreditter og byggelån Økonomiudvalget, renteudgifter BEV Finansiering Andre forsyningsvirksomheder Anden gæld Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Mellemregningskonto Kommunekredit Kurstab og kursgevinster i øvrigt Økonomiudvalget, renter BEV Finansiering Kurstab og kursgevinster i øvrigt Økonomiudvalget, finans- forskydninger udgifter BEV Finansiering Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Økonomiudvalget, afdrag på lån BEV Finansiering Stat og hypotekbank Realkredit Kommunekredit Økonomiudvalget, øvrige finansforskydninger BEV

23 1.000 kr., (- for indtægter) 2013* 2014** Finansiering Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Statsobligationer m.v Refusionstilgodehavender Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger mellem årene Kommuner og regioner m.v Staten Legater Deposita Legater Deposita Staten Anden gæld Kirkelige skatter og afgifter Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Edb fejlopsamlingskonto Mellemregningskonto Økonomiudvalget, udligningsordninger BEV Finansiering Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms Økonomiudvalget, skatter BEV Finansiering Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Øvrige skatter og afgifter * Regnskab 2013 ** Vedtaget budget

24 Investeringsoversigt Oversigter kr. (- for indtægt) 2013* 2014** Anlæg i alt Veje og grønne områder Byggemodning af Hannebjerg Vej og stibelysning Motionsruter - udvikling og planlægning Cykelhandlingsplan samt trafiksikkerhedspulje Infrastruktur - Lågegyde, Kokkedal Vest og Idrætsparken Anlægsramme Pulje til gennemførelse af tiltag fra den nye Trafiksikkerhedsplan Nyt materiale omkring træer på Uss. Kongevej, supp. trafiksanering, evaluering af eksisterende områder - herunder Tjørnevej, Johannevej, Alsvej, Bolbrovej Renovering af Hovedgaden i Hørsholm Bymidte Hørsholm Cykelby Usserød Kongevej, etape 2 (Syrenvej-Birkevej) Byudvikling, Bymidten Trafiksanering Badebroer Etablering af badebro(er)/-trappe Miljø Oprensning af kommunale søer EU-life projekt vedr. klima- og miljøtilpasningsstrategi for Usserød Å Bygningsvedligeholdelse Energiinvesteringer i kommunens ejendomme Energirenovering af de kommunale bygninger Opgradering af Bloustrødboligerne Energirenovering af Idrætsparken Institutioner for børn og unge Modtagerkøkkener i daginstitutioner Renovering af ÅFC Undervisning Folkeskolereform

25 1.000 kr. (- for indtægt) 2013* 2014** Naturfagslokale Usserød skole IT-Læringsmiljø Hegn Hørsholm Skole Ældre, sundhed Analyse af udbygningsmuligheder Breelteparken Social og psykiatri Renovering af Værestedet Åstedet, Solskin, Rosen og Bolero Børn og unges sundhed Solafskærmning på Tandklinikken Vallerødskolen Idrætsparken Idrætsparken - opgradering Idrætsparken - Skøjtetræningshal Køb og salg af jord og ejendomme Udgifter til afsluttede anlæg Finansiering ØU s anlægspulje * Regnskab 2013 ** Vedtaget budget

26 Takster Oversigter Gældende pr (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) Veje og Grønne områder Materielgården Timepriser - internt i kommunen Timepriser - eksternt Leje af cirkusplads pr. døgn Brug af maskiner faktureres efter medgået tid Stadepladser - regurleres med 3 % årligt, jfr. Kontrakt: Rungsted badestrand 5,0 m 2 (juni-sept. mellem 9-18) Lille del af P-plads Rungstedvej og Rungsted Strandvej Lille del af P-plads ud for Stadionalle Hovedgaden Miljø Renovationsafgift (inkl. moms) Alle husstande skal betale fast gebyr. Gebyret skal tillægges prisen på sække og container. Det faste gebyr dækker grundgebyr for husholdninger, farligt affald og containerplads Dagrenovation 110 l sæk, ekskl. fast gebyr Sommerrenovation 50 % af 110 l sæk, ekskl. fast gebyr Dagrenovation, dobbelt 110 l + 55 l sæk, ekskl. fast gebyr Dagrenovation 125 l sæk ekskl. fast gebyr, per sæk per afhentning 16,52 16,83 Supplerende 55 l sæk Minicontainer, 140 l ekskl. Leje 1) Minicontainer, 240 l ekskl. leje 1) Minicontainer, 400 l ekskl. leje 1) Minicontainer, 600 l ekskl. leje 1) Minicontainer, 800 l ekskl. leje 1) Leje minicontainer, 140 l Leje minicontainer, 240 l Leje minicontainer, 400 l Leje minicontainer, 600 l Leje minicontainer, 800 l Specialløsninger Molok 5 kbm. pris pr. afhentning Vippecontainer 8 kmb./afhentning Leje 8 kbm. vippe Skraldesug ~ 28 kbm. pris pr. afhentning Erhvervsaffaldsgebyr Grundgebyr Genbrugspladsgebyr ( fra 2014 inkl. gebyr for farligt affald) Månedsbillet ny fra Øvrige virksomheder Håndværkere 0-1 ansat Håndværkere 2-10 ansatte Håndværkere over 10 ansatte ) Prisen for minicontainere tillægges fast gebyr på kr. x antal husstande der benytter containeren Taksterne er årligt med mindre andet er angivet

27 Gældende pr (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) Institutioner for Børn og Unge Forældrebetaling i dagpleje og daginstitutioner for børn inkl. moms (pr. måned, hvis ikke andet er angivet): Førskolebørn: Dagpleje Vuggestue, heltid Vuggestue, deltid ½ Vuggestue, deltid ¾ Børnehave, heltid Børnehave, deltid ½ Børnehave, deltid ¾ Forældrebetaling for Fritidscentre og klubber inkl. moms (pr. måned, hvis ikke andet er angivet): Ådalparkens Fritidscenter: Miniklub (Takst for perioden ) Ådalparkens Fritidscenter: Miniklub (Takst efter ny skolereform, ) Ådalparkens Fritidscenter: Fritidsklub* (Takst for perioden ) Ådalparkens Fritidscenter: Fritidsklub* (Takst efter ny skolereform, ) Ådalparkens Fritidscenter: Sæsonbørnehaven Skovbørnehaven Koglerne: Madordninger er 100% forældrebetalte. Taksterne bliver udmeldt særskilt. Forældrebetaling for Skolefritidsordning inkl. moms (pr. måned, hvis ikke andet er angivet): SFO 1: Kl (Takst for perioden ) SFO 1: Kl (Takst efter ny skolereform, ) SFO 2: fra 4. klasse, max. pr. måned. (Takst for perioden ) SFO 2: fra 4. klasse, max. pr. måned. (Takst efter ny skolereform, ) Mini SFO For SFO 1 og 2 er taksten beregnet over 11 måneder, idet juli måned er betalingsfri. Børn og unge med særlige behov Takst pr. dag for borgere fra andre kommuner: Slusen ADHD klasserne Læseklassen Specialklasserne Oasen Sundhed og omsorg Madordning for pensionister: Hovedret uden udbringning pr. portion Hovedret med udbringning pr. portion Hovedret + biret med udbringning pr. portion Biret

28 Takster Oversigter Gældende pr (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) Madpakke, 2 halve Madpakke, 3 halve Forplejning på plejehjem og plejeboliger: Pr. person pr. døgn Plejehjem/plejeboliger: Midlertidige fleksible pladser, forplejning mv. pr. døgn Daghjem for pensionister: Pr. dag Transport - egen beltaling pr. måned: 1 tur pr. uge ture pr. uge ture pr. uge ture pr. uge ture pr. uge Louiselund midlertidige pladser: Genoptræning - pr. dag for borgere fra andre kommuner Takst pr. døgn for borgere fra andre kommuner: Plejehjemmet Breelteparken Daghjemmet Kammerhuset Takst pr. time for frit valg leverandører og borgere fra andre kommuner på plejeboligerne Louiselund og Sophielund Praktisk hjælp Personlig pleje Personlig pleje, øvrig tid Social og Psykiatri Takst pr. dag for borgere fra andre kommuner: Bolero Gutfeldtshave Bofællesskab Rosen Værestedet Åstedet Bostøtten Åstedet Bofællesskab Solskin Højmosevænge Biblioteket Gebyrer ved for sen aflevering: 28

29 Gældende pr (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) Børn og unge under 16 år: Ved overskridelse 1-7 dage Ved overskridelse 8-29 dage Ved overskridelse fra den 30. dag Unge over 16 år og voksne Ved overskridelse 1-7 dage Ved overskridelse 8-29 dage Ved overskridelse fra den 30. dag Diverse tjenesteydelser: Pr. kopi A4 sort/hvid 2 2 Pr. kopi A3 sort/hvid 4 4 Pr. kopi A4 i farver 5 4 Pr. kopi A3 i farver 10 8 Kultur og Fritid Lokaleleje: (Taksterne er inklusiv moms) Undervisningslokale på folkeskolerne og Biblioteket: Timeleje inkl. lys/varme Evt. tillæg for opstilling af apparatur Evt. tillæg for borde/stoleopstilling Timeleje fra kl Fag- og mødelokale på folkeskolerne samt i Fritidshuset, Kammerrådensvej og Biblioteket: Timeleje inkl. lys/varme Evt. tillæg for opstilling af apparatur Evt. tillæg for borde/stoleopstilling Timeleje fra kl Kantiner/auditorier på folkeskolerne samt foredragssalen i Fritidshuset og Biblioteket: Timeleje inkl. lys/varme Evt. tillæg for opstilling af apparatur Evt. tillæg for borde/stoleopstilling Timeleje fra kl Små gymnastiksale på folkeskolerne samt gymnastiksalen og bevægelseslokalerne i Fritidshuset: Timeleje inkl. lys/varme Evt. tillæg for opstilling af apparatur Store gymnastiksale på folkeskolerne: Timeleje inkl. lys/varme Evt. tillæg for opstilling af apparatur

30 Takster Oversigter Gældende pr (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) Musikskolen og Trommen Forældretakster i Musikskolen (kr. pr. lektion, hvor ikke andet er angivet): Fag med 40 lektioner: Hold med 2 elever i 40 min Hold med 2 elever i 50 min Eneundervisning, 30 min Eneundervisning, 45 min Talentelev Fokuselev (Tilbuddget bliver en del af talentelev tilbuddet ) 269 Udgår Leg med Tangenter Idrætsparken Billetafgift for benyttelse af svømme- og skøjtehal: Børn: Enkeltbillet Rabatkort, 10 besøg Årskort Voksne: Enkeltbillet Rabatkort, 5 besøg Årskort Pensionister: Enkelbillet Rabatkort, 10 besøg Årskort Timeleje for idrætshaller: Hørsholm Hallen Skøjtehallen Svømmehallen Idrætshaller, Rådhushallen og Rungstedhallen: Arbejdsmarked og job Jobbs Takst pr. dag for borgere fra andre kommuner Administration Gebyr for ejendomsoplysninger: Kopi af ejendomsskattebillet ophørt - reguleret af regler om betaling for aktindsigt 70 0 Kopi af BBR ejer- og lejemeddelelse Vurderingsattest Ejendomsoplysninger, udgår da opgaven er overført til Diadem

31 Gældende pr (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) Gebyr for byggesagsbehandling: NY LOV Gebyr efter tidsforbrug for alle sager med hjemmel i byggeloven lov 640. af gældende pr Pris pr. time Byggetilladelser i henhold til bygningsreglement 2010 Simple konstruktioner *: Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger (anmeldelse af bygninger under 50 m 2 og byggetilladelser til bygninger > 50 m 2 ) Pris pr. påbegyndt 50 m udgår Nedrivning af bygninger større end 50 m 2, gebyr pr. sag udgår Enfamiliehuse **: Fritliggende og sammenbyggede enfamileihuse med lodret lejlighedsskel samt sommerhuse. Nyopførelse pris pr. m 2 - dog minimum kr. 81 udgår Nedrivning, gebyr pr. sag udgår Industri og lagerbebyggelse, jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet ***: Avls- og driftsbygninger samt industri- og lagerbygninger, hvor kommunalbestyrelsen alene skal meddele tilladelse til forhold vedrørende kap. 2 og kap. 5. Nybygning pris pr. m 2 - dog minimum kr. 81 udgår Ombygning pris pr. m 2 - dog minimum kr. 20 udgår Andre faste konstruktioner mv.: Faste konstruktioner, som ikke er egentlig bebyggelse, men som er omfattet af byggelovens 2, stk. 2. Eksempler herpå er antenner, master, skiltning, tribuner, legepladsredskaber, skilte. Nybygning pris pr. m 2 - dog minimum kr. 101 udgår Ombygning pris pr. m 2 - dog minimum kr. 25 udgår Nedrivning, gebyr pr. sag udgår Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri: Bebyggelser der ikke hører under de øvrige kategorier. Bebyggelser omfattet af kap i bygningsreglement (BR10). Eksempler herpå er etageboligbebyggelser, butikker, supermarkeder, kontorbygninger, restauranter, biblioteker, museer, skoler m.v samt de industri- og lagerbygninger og avls- og driftsbygninger, hvor byggetilladelsen vedrører alle reglementets bestemmeler. Nybygning pris pr. m 2 - dog minimum kr. 101 udgår Ombygning pris pr. m 2 - dog minimum kr. 25 udgår Nedrivning, gebyr pr. sag udgår Dispensationer ved byggearbejder, der ikke kræver tilladelse eller anmeldelse udgår For byggetilladelser og godkendelser af anmeldelse betales et gegyr på kr. pr. sag i følgende sager: udgår Anvendelsesskift, eller hvis gebyret ikke kan beregnes på baggrund af en arealopgørelse, f.eks. Opsætningning af solceller, kloakanlæg, antenner, skilte mv. * Simple konstruktioner: Bebyggelser omfattet af kap , stk. 1 nr.1-2 og kap. 1.5, stk. 5 i Bygningsreglement (BR10) 31

Gældende pr. 01.01.2015 (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) 2014 2015. Timepriser - internt i kommunen 314 314. Timepriser - eksternt 329 329

Gældende pr. 01.01.2015 (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) 2014 2015. Timepriser - internt i kommunen 314 314. Timepriser - eksternt 329 329 Veje og Grønne områder Materielgården Timepriser - internt i kommunen 314 314 Timepriser - eksternt 329 329 Leje af cirkusplads pr. døgn 1.000 1.000 Brug af maskiner faktureres efter medgået tid Stadepladser

Læs mere

Lille del af P-plads Rungstedvej og Rungsted Strandvej 11.124 11.458. Lille del af P-plads ud for Stadionalle 5 29.767 30.660

Lille del af P-plads Rungstedvej og Rungsted Strandvej 11.124 11.458. Lille del af P-plads ud for Stadionalle 5 29.767 30.660 Veje og Grønne områder Materielgården Timepriser - internt i kommunen 314 314 Timepriser - eksternt 329 329 Leje af cirkusplads pr. døgn 1.000 1.000 Brug af maskiner faktureres efter medgået tid Stadepladser

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt 1000 kr. Opr. Tillægsbev. Korrigeret Regnskab Forventet NETTODRIFTSUDGIFTER 1.912.311 57.957 1.970.268 936.322 1.905.249 01 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Specifikationer til årsberetning 2012

Specifikationer til årsberetning 2012 Specifikationer til årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 6 Børne- og Familieudvalget...

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2010 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...27 Økonomiudvalget...29 Socialudvalget...59 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2009 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...29 Økonomiudvalget...31 Socialudvalget...61 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Takster er i hele kr. hvis andet ikke er angivet BRUGERBETALINGER 2011

Takster er i hele kr. hvis andet ikke er angivet BRUGERBETALINGER 2011 BØRN- & UNGEOMRÅDET 11. måneders betaling - juli betalingsfri Dagpleje: Heldags 2.989 Vuggestuer Heldags inkl.madordning, periode 1/1-31/7.2011 3.486 Heldags periode 1/8-31/12.2011 3.234 Børnehaver: Heldags

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg..

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. Budget 2010 Budgetoverslagsår 2011-2013 Indhold: Borgmesterens indledning... 3 Hovedoversigt. 5 Resultatopgørelse.. 7 Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9 Investeringsoversigt... 11 Artsoversigt.. 13 Budgetsammendrag...

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2011 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 250 stk Forsidefoto: Dan Turèlls Plads I tabeller

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Det handler om dig. Stort it-løft i skolerne. It-investeringer. Budget 2015. Kulturdag hvert år, sidste lørdag i august

Det handler om dig. Stort it-løft i skolerne. It-investeringer. Budget 2015. Kulturdag hvert år, sidste lørdag i august Tillæg til Ugebladet Weekend uge 50 Det handler om dig Hørsholm Kommunes budget 2015-2018 Stort it-løft i skolerne Hørsholm Kommunes skoler ligger i top, og det skal de fortsat gøre. Derfor satser kommunen

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.345,00 1.370,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.135,00 1.155,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 385,00

Læs mere

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 481.723.252 010 Social service 121.348.264 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 585.152 25 Faste ejendomme 585.152 11 Beboelse 585.152 011080

Læs mere

1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 6 Bevillingsoversigt... 8 Bevillingsspecifikationer... 10 Drift og refusion... 10 Anlæg... 20 Renter afdrag og finasiering... 26 soversigt... 28 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

1 2009-2020 taloversigt 2016-2019 h e l h e d s p l a n

1 2009-2020 taloversigt 2016-2019 h e l h e d s p l a n 29-22 taloversigt 216-219 h e l h e d s p l a n 1 Introduktion Taloversigten har til formål at give deltaljerede oplysninger om kommunens økonomi. Drifts- og finansieringsposterne er ved budgettets vedtagelse

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2008 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...27 Økonomiudvalget...29 Socialudvalget...49 Sundhedsudvalget...57 Beskæftigelsesudvalget...91

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi Opfølgning på Bæredygtighedsstrategi Marts 2011 Introduktion Som optakt til budgetlægningen for 2011 og overslagsårene 2012-14 vedtog byrådet den 26. april 2010 en bæredygtighedsstrategi. I bæredygtighedsstrategien

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 ØKONOMIUDVALGET TAKSTER Borgerservice Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 Påligning af bøder og gebyrer i henhold til Folkeregisterlovgivningen: For sen

Læs mere

6. Takstoversigt 2009 2010. Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00

6. Takstoversigt 2009 2010. Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00 6. Takstoversigt 2010 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

2014 2015 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.)

2014 2015 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 17,24 17,40 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål Udleje af festpladser

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

Takstoversigt Norddjurs Kommune budget 2013 ØK 04.12.12

Takstoversigt Norddjurs Kommune budget 2013 ØK 04.12.12 Takstoversigt Norddjurs Kommune budget ØK 04.12.12 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2012 (i kr.) (i kr.) 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser: Leje pr. år/m 2 16,75

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010-2013. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010-2013. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig og

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Overført fra 2009 til 2010. Restbudget 2010

Overført fra 2009 til 2010. Restbudget 2010 Samlet overblik Hele kr., - for overførsel af underskud Overført fra 2009 til 2010 Restbudget 2010 Overførsel fra 2010 til 2011 Overførsler alle udvalg, i alt 14.623.400 48.739.529 25.950.467 Miljø- og

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705. REGNSKAB 2005 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718 Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183 Realkreditobligationer 10.705.139 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Beskatning og Udligning 2010 2011 2012 Udskrivningsprocent 706 Syddjurs Kommune 25,40 25,40 25,30 707 Norddjurs Kommune 24,60 24,60 25,10 710 Favrskov

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent Nøgletalsrapport 2005 Teknisk specifikationsliste Generelle bemærkninger I rapporten indgår regnskabstal for år 2002, 2003 og 2004. Regnskabstallene er omregnet til år 2004 prisniveau. Hertil er benyttet

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst

Læs mere

Takster/gebyr RENOVATION

Takster/gebyr RENOVATION Takstblad Takster/gebyr RENOVATION 2012 Dagrenovation Renovation, grundtakst helårshuse 287,50 Renovation, grundtakst sommerhuse 210,00 Renovation, pr. kg ) se nedenfor 3,10 Afhentning af papir hver 4.

Læs mere

Tømningsordninger: Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S.

Tømningsordninger: Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S. TAKSTBLAD TIL BUDGET 2011 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms. **betyder takster, der endnu ikke er udregnet eller udvalgsbehandlet. Tømningsordninger: Der henvises til takster fra Reno Djurs

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Budget- og regnskabssystem for regioner 4.5 side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Kontoplanens hovedkonto 1-4 omfatter regionens egentlige

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

Læs mere