Generelle budgetbemærkninger. Oversigter. Budget I tal og tekst Generelle budgetforudsætninger Økonomisk styring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle budgetbemærkninger. Oversigter. Budget 2015-2018 I tal og tekst Generelle budgetforudsætninger Økonomisk styring"

Transkript

1 H E L H E D S P L A N BUDGET

2

3 Udgiver Hørsholm Kommune Redaktion Center for Økonomi og Personale Design OPENING A/S Budget indeholder bemærkninger om forudsætningerne og indholdet i budget Derudover er kommunens økonomiske styring også beskrevet. Budget indeholder også 3 oversigter, som viser de bevillinger, der er afgivet, hvilke investeringer der er påtænkt, samt det fulde takstblad. Generelle budgetbemærkninger Budget I tal og tekst Generelle budgetforudsætninger Økonomisk styring Oversigter Bevillingsoversigt Investeringsoversigt Takster

4 Budget I tal og tekst Generelle budgetbemærkninger Resultatopgørelse Resultatopgørelsen viser, hvordan årets resultat fordeler sig på det skattefinansierede og det brugerfinansierede område. Opgørelsen er fordelt på drift og anlæg samt resultatet af det enkelte års finansiering. Drift og anlæg er underopdelt, så resultatet for hvert af de politiske fagudvalgs områder fremgår. Årets resultat ses enten som en kasseopbygning (mindreforbrug) eller et kassetræk (merforbrug). Tabel 1 Hovedoversigt Hovedoversigten viser, hvordan årets resultat fordeler sig på hovedposterne drift, anlæg, renter, finansforskydninger, afdrag på lån samt finansiering. Hovedoversigten er opstillet ud fra Økonomi- og Indenrigsministeriets formkrav, således at det er muligt at se årets resultat på kommunens hovedkonti. Tabel 2 Det økonomiske resultat Det enkelte års resultat fremgår af resultatopgørelsen som enten en kasseopbygning (-) eller et kasseforbrug (+). Det samlede økonomiske resultat i budget viser et merforbrug på 91,7 mio. kr. Det skattefinansierede område Hørsholm Kommunes skatteindtægter skal kunne dække nettodriftsudgifter, udgifter til anlæg samt renteudgifter og afdrag på lån. Den økonomiske udvikling stiller store krav til prioriteringen i budgetlægningen og for at skabe plads til nye initiativer er der indarbejdet en række besparelser og omprioriteringer på driften. Det skattefinansierede område viser en merudgift på 24,5 mio. kr. i Resultatet i den 4-årige budgetperiode viser en samlet merudgift på 64,9 mio. kr. Det brugerfinansierede område Resultatet af det brugerfinansierede område viser, om kommunens forsyningsvirksomhed (affaldshåndtering) giver overskud eller underskud i det enkelte år. Det brugerfinansierede område styres ud fra hvile i sig selv princippet. Det vil sige at området over en årrække skal balancere. Der budgetteres i 2015 med et overskud på 0,8 mio. kr. Kassebeholdningen Der er i budget samlet set budgetteret at den gennemsnitlige kassebeholdning falder fra 156,3 mio. til 109,1 mio. kr. i slutningen af perioden. Kassebeholdningens størrelse vil i perioden være i overensstemmelse med den økonomiske politik, som kommunalbestyrelsen arbejder efter. For 2015 isoleret set er der tale om et budgetteret merforbrug på 34,0 mio. kr. I 2016 til 2018 budgetteres med et forbrug af kassen på 57,7 mio. kr. 4

5 Tabel 1 Resultatopgørelse kr., (- for indtægter) 2013*) 2014**) Resultat af det skattefinansierede område Skat Tilskud og udligning Renter Skat, tilskud og udligning og renter i alt Miljø- og Planlægningsudvalget Børne- og Skoleudvalget Social- og Seniorudvalget Sundhedsudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget Pris- og lønfremskrivning Driftsudgifter i alt Miljø- og Planlægningsudvalget Børne- og Skoleudvalget Social- og Seniorudvalget Sundhedsudvalget Sport- Fritid- og Kulturudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget Pris- og lønfremskrivning Anlægsudgifter i alt Køb og salg af jord og ejendomme Pris- og lønfremskrivning Køb og salg af jord og ejendomme i alt Resultat af det brugerfinansierede område Drift Pris- og lønfremskrivning Resultat af finansiering Optagelse af lån Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger Kasseopbygning (-) / kassetræk (+) Gns. kassebeholdning (ultimo) Skattefinansieret A *) Regnskab 2013 **) Vedtaget budget 2014 A ) Aktuel prognose

6 Budget I tal og tekst Generelle budgetbemærkninger Tabel 2 Hovedoversigt kr., (- for indtægter) 2013*) 2014**) Drift heraf refusion Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger heraf refusion Forsyningsvirksomheder Transport og infrastruktur Undervisning og kultur heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse heraf refusion Fællesudgifter og administration mv Pris- og lønfremskrivning Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration mv Pris- og lønfremskrivning Renter Finansforskydninger Kasseopbygning (forøgelse af likvide aktiver) Øvrige forskydninger Afdrag på lån Drift, anlæg, renter, finansforskydninger og afdrag på lån Finansiering (i alt) Kassetræk (forbrug af likvide aktiver) Optagelse af lån Tilskud og udligning Udligning af moms Skatter Balance *) Regnskab 2013 **) Vedtaget budget

7 7

8 Generelle budgetforudsætninger Generelle budgetbemærkninger Ved budgetlægningen er der en lang række faktorer, der skal tages i betragtning og som kommunen ikke eller kun delvist kan påvirke. I dette afsnit beskrives disse faktorer nærmere. Udviklingen i kommunens befolkning Befolkningsudviklingen, eller den demografiske udvikling, er fordelt på aldersgrupper, se tabel 1. Hørsholm Kommune udarbejder prognosen for en 11-årig periode. Udviklingen er navnlig betinget af tre faktorer: borgernes levealder, hvor mange børn de får og hvor mange, der flytter til eller fra kommunen. Den aldersmæssige sammensætning af kommunens borgere er bestemmende for behovet for f.eks. daginstitutioner, skoler og plejehjem, og har dermed indflydelse på udgiftsniveauet. Det samlede befolkningstal var 1. januar 2014 på personer. I befolkningsprognosen 2014, der ligger til grund for budgetlægningen forventer Hørsholm Kommune at: Antallet af børn i vuggestuealderen forventes at stige lidt. Foruden et begrænset fald i 2019, forventes en svag stigning i resten af prognoseperioden. For børn i børnehavealderen vil antallet falde frem til 2017, hvorefter den stiger i hele prognoseperioden. Antallet af børn i skolealderen forventes at falde i hele budgetperioden samt i prognoseperioden frem til Antallet af borgere i den erhvervsaktive alder (25-64 år) forventes at være rimelig stabilt frem til 2018, hvorefter antallet forventes at falde i resten af prognoseperioden. Antallet af årige forventes at stige frem til 2018, hvorefter antallet forventes at falde i resten af prognoseperioden. Samtidig forventes antallet af 80+ årige at stige jævnt i hele prognoseperioden. Tabel 1 Befolkningsprognose Faktisk Prognose 1. januar årige årige årige årige årige årige årige årige I alt Tabel 2 befolkningens fordeling på aldersgrupper i pct. i dag og om 10 år. 1. januar årige 0,7 0,8 0-2 årige 2,3 2,7 3-5 årige 3,2 3, årige 13,3 11, årige 8,9 8, årige 46,5 45, årige 19,3 19,4 80 årige 6,6 9,1 8

9 Boligudbygningsplan Det antal af nye bygninger, der opføres i kommunen, har betydning for befolkningssammensætningen, og om der flytter nye borgere til kommunen. Af de parametre, det er muligt at påvirke, er boligudbygningsplanen den parameter, der har størst indflydelse på befolkningsprognosen. I perioden viser boligudbygningsplanen en samlet udbygning på 206 boliger frem til Tabel 2 Boligudbygningsplan Sted Total planlagte Ørbæksvej Rungstedvej/frihedsvej Rungsted Kyst Station, etape 1 (usikker) Syrenvej 6 6 Usserød Kongevej 2 2 Bymidten, den sydlige del Hannebjerg Møllehuset Total Statsgaranti eller selvbudgettering af skatteindtægter Statsgaranti betyder, at vi modtager den skatteindtægt som staten har fastsat for Hørsholm Kommune. Der er ingen risiko forbundet hermed. Selvbudgettering betyder, at vi selv beregner vores forventede skatteindtægt. Denne mulighed er interessant, hvis vi forventer højere skatteindtægter end de statsgaranterede, eksempelvis hvis væksten i Hørsholm Kommunes udskrivningsgrundlag forventes at være højere end landsgennemsnittet. Der vil ske en regulering tre år senere, når den endelige skatteindtægt for året kendes. Denne regulering kan både være positiv og negativ afhængig af den faktiske udvikling i skatteindtægterne. Der er altså en risiko forbundet ved at vælge selvbudgettering Kommunalbestyrelsen budgetaftale: Der er indgået budgetaftale for budget i Hørsholm Kommune mellem følgende partier: Det Konservative Folkeparti Venstre Socialdemokraterne Dansk Folkeparti Radikale Venstre Borgerlisten i Hørsholm Kommune Budgettet for 2015 er et spare budget. Regeringen har i sommeren 2014 nedjusteret de vækstskøn, der danner grundlag for de statsgaranterede indtægter som kommunen modtager fra staten. Det er en virkelighed som Kommunalbestyrelsen har ønsket at handle på, hvorfor der i budgetaftalen er sat navn på en række hårde besparelser. Disse besparelser rammer stort set alle kommunens områder. Det har dog været en rød tråd gennem budgetforhandlingerne at friholde de allermest sårbare borgere i videst muligt omfang for besparelser. Med henblik på at ruste kommunen til fremtiden har Kommunalbestyrelsen iværksat et ambitiøst effektiviseringsprogram effektivisering via nytænkning. Med afsæt i effektiviseringsprogrammet er det blandt andet besluttet, at dagtilbudsstrukturen og udnyttelsen af de kommunale bygninger skal analyseres i 2015 med henblik på at afdække effektiviseringspotentialer. Skatteudskrivning: Skatteprocenten fastholdes på 23,2 pct. og grundskylden på 22,1 promille. Hørsholm Kommune har for 2015 valgt statsgarantien for skat, tilskud og udligning. 9

10 Økonomisk styring Generelle budgetbemærkninger Hørsholm Kommunes økonomiske styring tager udgangspunkt i princippet Central styring Rum til ledelse. Central styring Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for: bevillingsstyring En bevilling er kommunalbestyrelsens fuldmagt til at afholde udgifter eller modtage indtægter, inden for de rammer og vilkår, som bevillingen er givet under. Direktionen er den øverste administrative ledelse med det overordnede ansvar overfor det politiske niveau. Rum til ledelse Den enkelte leder af en institution eller administrativ enhed er ansvarlig for: økonomistyring faglig drift Bevillingsstyring Det er kun kommunalbestyrelsen, der kan afgive bevillinger. Driftsbevillinger Kommunalbestyrelsen afgiver ved budgetvedtagelsen typisk en driftsbevilling pr. udvalg, som er en nettobevilling, dvs. udgifter fratrukket indtægter. Udvalget kan disponere indenfor denne bevilling. Anlægsbevillinger For anlægsudgifter har budgettet ingen bevillingsmæssig funktion. Derfor skal kommunalbestyrelsen altid afgive en anlægsbevilling forud for igangsættelse af et anlægsprojekt. Behovet for tillægsbevillinger kan opstå som følge af ændringer i forhold til forudsætningerne, der lå til grund for budgettet. Ved nye uforudsete udgifter er udgangspunktet, at tillægsbevillinger skal undgås. De uforudsete udgifter skal altid først søges dækket indenfor budgettets rammer. Økonomistyring Totalrammestyring Hørsholm Kommune har totalrammestyring på de fleste af kommunens driftsområder. Det betyder, at den enkelte institution eller administrative enhed får udmeldt en ramme, indenfor hvilken lederen kan disponere. Indenfor egen og fælles ramme kan der overføres overog underskud mellem budgetårene. Opfølgning på budgettet Den enkelte leder har en løbende forpligtelse til at følge op på eget budget og hver måned afholdes der økonomiopfølgningsmøder. I løbet af budgetåret gennemføres fire budgetopfølgninger. Formålet med budgetopfølgningerne er at vurdere, om der skal ske tilpasninger, enten i aktivitetsniveauet eller i budgettet. Den første budgetopfølgning udarbejdes tidligt på året og har til formål at give en status over eventuelle ændringer i budgetforudsætningerne siden budgettets vedtagelse. De to næste budgetopfølgninger, som gennemføres i henholdsvis maj og august, er en nøje gennemgang af budgettet, sammenholdt med årets forbrug. Den sidste budgetopfølgning gennemføres i november og formålet er at få et overblik over det forventede regnskabsresultat. Undtaget herfor er køb og salg af jord og ejendomme. Her er bevillingen givet henholdsvis ved budgettets vedtagelse og ved beslutning i kommunalbestyrelsen om jord- og ejendomssalg. Tillægsbevillinger Kommunalbestyrelsen kan give tillægsbevillinger til budgettet. Tillægsbevillinger (positive eller negative) er justeringer i budgettet og kan kun afgives af kommunalbestyrelsen. 10

11 11

12 Bevillingsoversigt Oversigter kr., (- for indtægter) 2013* 2014** Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV Byudvikling Byfornyelse Sandflugt Fælles formål Kommissioner, råd og nævn Veje og grønne områder Veje og stier Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Trafik Fælles formål Driftsbygninger og -pladser Busdrift Grønne områder, fritidsaktiviteter Fælles formål Grønne områder og naturpladser Stadion og idrætsanlæg Naturforvaltningsprojekter Skove Sandflugt Miljø Øvrige miljøforanstaltninger Naturforvaltningsprojekter Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Fælles formål Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Skadedyrsbekæmpelse Skorstensfejerarbejde

13 1.000 kr., (- for indtægter) 2013* 2014** Bygningsvedligeholdelse Boligformål Ubestemte formål Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Stadion og idrætsanlæg Driftsbygninger og -pladser Folkeskoler Skolefritidsordninger Kommunale specialskoler Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Folkebiblioteker Museer Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Tilskud til privatinstitutioner Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 108) Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) Administrationsbygninger Miljø- og Planlægningsudvalget, brugerfinansieret drift BEV Miljø Affald Generel administration Ordninger for dagrenovation restaffald * Regnskab 2013 ** Vedtaget budget

14 Bevillingsoversigt Oversigter kr., (- for indtægter) 2013* 2014** Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret anlæg RÅD Veje og grønne områder Veje og stier Boligformål Vejvedligeholdelse mv Vejanlæg Standardforbedringer af færdselsarealer Grønne områder, fritidsaktiviteter Grønne områder og naturpladser Miljø Øvrige miljøforanstaltninger Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Bygningsvedligeholdelse Beboelse Erhvervsejendomme Stadion og idrætsanlæg Folkeskoler Fælles formål Børne- og Skoleudvalget, drift BEV Institutioner for børn og unge Skolefritidsordninger Bidrag til statslige og private skoler Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger

15 1.000 kr., (- for indtægter) 2013* 2014** Undervisning Andre faste ejendomme Folkeskoler Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsskolevirksomhed Øvrige sociale formål Kommissioner, råd og nævn Børn og unge med særlige behov Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og Efterskoler og ungdomskostskoler Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Produktionsskoler Indtægter fra den centrale refusionsordning Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Forbyggende indsats for ældre og handicappede Rådgivning og rådgivnings institutioner Kontaktperson- og ledsageordning Sociale formål Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Børne- og Skoleudvalget, anlæg RÅD * Regnskab 2013 ** Vedtaget budget

16 Bevillingsoversigt Oversigter kr., (- for indtægter) 2013* 2014** Institutioner for børn og unge Fælles formål Daginstitutioner Undervisning Folkeskoler Børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Social- og Seniorudvalget, drift BEV Ældre, sundhed Driftsikring af boligbyggeri Busdrift Andre sundhedsudgifter Indtægter fra den centrale refusionsordning Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Rådgivning og rådgivnings institutioner Øvrige sociale formål Social og Psykiatri Beboelse Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsudannelse for unge med særlige behov Andre sundhedsudgifter Indtægter fra den centrale refusionsordning Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

17 1.000 kr., (- for indtægter) 2013* 2014** Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven ) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Sundhedslovens 141) Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens 101 og Sundhedslovens 142) Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 108) Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (Serviceloven 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Repatriering Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Sociale formål Kontanthjælp Boligydelse til pensionister Boligsikring Øvrige sociale formål Social- og Seniorudvalget, anlæg RÅD Ældre, sundhed Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger * Regnskab 2013 ** Vedtaget budget

18 Bevillingsoversigt Oversigter kr., (- for indtægter) 2013* 2014** Social og Psykiatri Forebyggende indsats for ældre og handicappede Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) Social- og Seniorudvalget, uden bevillingsmæssig funktion BEV Ældre, sundhed Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst Selvejende institutioner med overenskomst Social og Psykiatri Anden gæld Sundhedsudvalget, drift BEV Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Børn og unges sundhed Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Øvrige sociale formål Sundhedsudvalget, anlæg BEV Børn og unges sundhed Kommunal tandpleje Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, drift BEV

19 1.000 kr., (- for indtægter) 2013* 2014** Biblioteket Folkebiblioteker Kultur og Fritid Stadion og idrætsanlæg Idrætsfaciliteter for børn og voksne Museer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Musikskolen og Trommen Biografer Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Idrætsparken Stadion og idrætsanlæg Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, anlæg RÅD Kultur og Fritid Idrætsfaciliteter for børn og voksne Museer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Idrætsparken Stadion og idrætsanlæg Idrætsfaciliteter for børn og unge Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, drift BEV Arbejdsmarked og job Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) * Regnskab 2013 ** Vedtaget budget

20 Bevillingsoversigt Oversigter kr., (- for indtægter) 2013* 2014** Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Sygedagpenge Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Særlig uddannelsesordning Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelser Ressourceforløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede og personer under den særlige uddannelsesordning Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Erhverv og Turisme Andre kulturelle opgaver Sekretariat og forvaltninger Erhvervsservice og iværksætteri Økonomiudvalget, drift BEV Administration og planlægning Driftsikring af boligbyggeri Redningsberedskab Andre kulturelle opgaver Øvrige sociale formål Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre

21 1.000 kr., (- for indtægter) 2013* 2014** Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre og handicapområdet Det specaliserede område Administartionsbidrag til Udbetaling Danmark Interne forsikringspuljer Finansiering Folkeskoler Skolefritidsordninger Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Fælles formål Daginstitutioner Tilskud til privatinstitutioner Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring Løn- og barselspuljer Tjenestemandspensioner Økonomiudvalget, anlæg RÅD Køb og salg af jord og ejendomme Boligformål Offentlige formål Ubestemte formål Beboelse Andre faste ejendomme Plejehjem og beskyttede boliger Finansiering Sekretariat og forvaltninger Økonomiudvalget, renteindtægter BEV Finansiering Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer * Regnskab 2013 ** Vedtaget budget

22 Bevillingsoversigt Oversigter kr., (- for indtægter) 2013* 2014** Statsobligationer m.v Tilgodehavender i betalingskontrol Aktier og andelsbeviser m.v Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Kassekreditter og byggelån Økonomiudvalget, renteudgifter BEV Finansiering Andre forsyningsvirksomheder Anden gæld Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Mellemregningskonto Kommunekredit Kurstab og kursgevinster i øvrigt Økonomiudvalget, renter BEV Finansiering Kurstab og kursgevinster i øvrigt Økonomiudvalget, finans- forskydninger udgifter BEV Finansiering Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Økonomiudvalget, afdrag på lån BEV Finansiering Stat og hypotekbank Realkredit Kommunekredit Økonomiudvalget, øvrige finansforskydninger BEV

23 1.000 kr., (- for indtægter) 2013* 2014** Finansiering Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Statsobligationer m.v Refusionstilgodehavender Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger mellem årene Kommuner og regioner m.v Staten Legater Deposita Legater Deposita Staten Anden gæld Kirkelige skatter og afgifter Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Edb fejlopsamlingskonto Mellemregningskonto Økonomiudvalget, udligningsordninger BEV Finansiering Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms Økonomiudvalget, skatter BEV Finansiering Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Øvrige skatter og afgifter * Regnskab 2013 ** Vedtaget budget

24 Investeringsoversigt Oversigter kr. (- for indtægt) 2013* 2014** Anlæg i alt Veje og grønne områder Byggemodning af Hannebjerg Vej og stibelysning Motionsruter - udvikling og planlægning Cykelhandlingsplan samt trafiksikkerhedspulje Infrastruktur - Lågegyde, Kokkedal Vest og Idrætsparken Anlægsramme Pulje til gennemførelse af tiltag fra den nye Trafiksikkerhedsplan Nyt materiale omkring træer på Uss. Kongevej, supp. trafiksanering, evaluering af eksisterende områder - herunder Tjørnevej, Johannevej, Alsvej, Bolbrovej Renovering af Hovedgaden i Hørsholm Bymidte Hørsholm Cykelby Usserød Kongevej, etape 2 (Syrenvej-Birkevej) Byudvikling, Bymidten Trafiksanering Badebroer Etablering af badebro(er)/-trappe Miljø Oprensning af kommunale søer EU-life projekt vedr. klima- og miljøtilpasningsstrategi for Usserød Å Bygningsvedligeholdelse Energiinvesteringer i kommunens ejendomme Energirenovering af de kommunale bygninger Opgradering af Bloustrødboligerne Energirenovering af Idrætsparken Institutioner for børn og unge Modtagerkøkkener i daginstitutioner Renovering af ÅFC Undervisning Folkeskolereform

25 1.000 kr. (- for indtægt) 2013* 2014** Naturfagslokale Usserød skole IT-Læringsmiljø Hegn Hørsholm Skole Ældre, sundhed Analyse af udbygningsmuligheder Breelteparken Social og psykiatri Renovering af Værestedet Åstedet, Solskin, Rosen og Bolero Børn og unges sundhed Solafskærmning på Tandklinikken Vallerødskolen Idrætsparken Idrætsparken - opgradering Idrætsparken - Skøjtetræningshal Køb og salg af jord og ejendomme Udgifter til afsluttede anlæg Finansiering ØU s anlægspulje * Regnskab 2013 ** Vedtaget budget

26 Takster Oversigter Gældende pr (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) Veje og Grønne områder Materielgården Timepriser - internt i kommunen Timepriser - eksternt Leje af cirkusplads pr. døgn Brug af maskiner faktureres efter medgået tid Stadepladser - regurleres med 3 % årligt, jfr. Kontrakt: Rungsted badestrand 5,0 m 2 (juni-sept. mellem 9-18) Lille del af P-plads Rungstedvej og Rungsted Strandvej Lille del af P-plads ud for Stadionalle Hovedgaden Miljø Renovationsafgift (inkl. moms) Alle husstande skal betale fast gebyr. Gebyret skal tillægges prisen på sække og container. Det faste gebyr dækker grundgebyr for husholdninger, farligt affald og containerplads Dagrenovation 110 l sæk, ekskl. fast gebyr Sommerrenovation 50 % af 110 l sæk, ekskl. fast gebyr Dagrenovation, dobbelt 110 l + 55 l sæk, ekskl. fast gebyr Dagrenovation 125 l sæk ekskl. fast gebyr, per sæk per afhentning 16,52 16,83 Supplerende 55 l sæk Minicontainer, 140 l ekskl. Leje 1) Minicontainer, 240 l ekskl. leje 1) Minicontainer, 400 l ekskl. leje 1) Minicontainer, 600 l ekskl. leje 1) Minicontainer, 800 l ekskl. leje 1) Leje minicontainer, 140 l Leje minicontainer, 240 l Leje minicontainer, 400 l Leje minicontainer, 600 l Leje minicontainer, 800 l Specialløsninger Molok 5 kbm. pris pr. afhentning Vippecontainer 8 kmb./afhentning Leje 8 kbm. vippe Skraldesug ~ 28 kbm. pris pr. afhentning Erhvervsaffaldsgebyr Grundgebyr Genbrugspladsgebyr ( fra 2014 inkl. gebyr for farligt affald) Månedsbillet ny fra Øvrige virksomheder Håndværkere 0-1 ansat Håndværkere 2-10 ansatte Håndværkere over 10 ansatte ) Prisen for minicontainere tillægges fast gebyr på kr. x antal husstande der benytter containeren Taksterne er årligt med mindre andet er angivet

27 Gældende pr (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) Institutioner for Børn og Unge Forældrebetaling i dagpleje og daginstitutioner for børn inkl. moms (pr. måned, hvis ikke andet er angivet): Førskolebørn: Dagpleje Vuggestue, heltid Vuggestue, deltid ½ Vuggestue, deltid ¾ Børnehave, heltid Børnehave, deltid ½ Børnehave, deltid ¾ Forældrebetaling for Fritidscentre og klubber inkl. moms (pr. måned, hvis ikke andet er angivet): Ådalparkens Fritidscenter: Miniklub (Takst for perioden ) Ådalparkens Fritidscenter: Miniklub (Takst efter ny skolereform, ) Ådalparkens Fritidscenter: Fritidsklub* (Takst for perioden ) Ådalparkens Fritidscenter: Fritidsklub* (Takst efter ny skolereform, ) Ådalparkens Fritidscenter: Sæsonbørnehaven Skovbørnehaven Koglerne: Madordninger er 100% forældrebetalte. Taksterne bliver udmeldt særskilt. Forældrebetaling for Skolefritidsordning inkl. moms (pr. måned, hvis ikke andet er angivet): SFO 1: Kl (Takst for perioden ) SFO 1: Kl (Takst efter ny skolereform, ) SFO 2: fra 4. klasse, max. pr. måned. (Takst for perioden ) SFO 2: fra 4. klasse, max. pr. måned. (Takst efter ny skolereform, ) Mini SFO For SFO 1 og 2 er taksten beregnet over 11 måneder, idet juli måned er betalingsfri. Børn og unge med særlige behov Takst pr. dag for borgere fra andre kommuner: Slusen ADHD klasserne Læseklassen Specialklasserne Oasen Sundhed og omsorg Madordning for pensionister: Hovedret uden udbringning pr. portion Hovedret med udbringning pr. portion Hovedret + biret med udbringning pr. portion Biret

28 Takster Oversigter Gældende pr (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) Madpakke, 2 halve Madpakke, 3 halve Forplejning på plejehjem og plejeboliger: Pr. person pr. døgn Plejehjem/plejeboliger: Midlertidige fleksible pladser, forplejning mv. pr. døgn Daghjem for pensionister: Pr. dag Transport - egen beltaling pr. måned: 1 tur pr. uge ture pr. uge ture pr. uge ture pr. uge ture pr. uge Louiselund midlertidige pladser: Genoptræning - pr. dag for borgere fra andre kommuner Takst pr. døgn for borgere fra andre kommuner: Plejehjemmet Breelteparken Daghjemmet Kammerhuset Takst pr. time for frit valg leverandører og borgere fra andre kommuner på plejeboligerne Louiselund og Sophielund Praktisk hjælp Personlig pleje Personlig pleje, øvrig tid Social og Psykiatri Takst pr. dag for borgere fra andre kommuner: Bolero Gutfeldtshave Bofællesskab Rosen Værestedet Åstedet Bostøtten Åstedet Bofællesskab Solskin Højmosevænge Biblioteket Gebyrer ved for sen aflevering: 28

29 Gældende pr (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) Børn og unge under 16 år: Ved overskridelse 1-7 dage Ved overskridelse 8-29 dage Ved overskridelse fra den 30. dag Unge over 16 år og voksne Ved overskridelse 1-7 dage Ved overskridelse 8-29 dage Ved overskridelse fra den 30. dag Diverse tjenesteydelser: Pr. kopi A4 sort/hvid 2 2 Pr. kopi A3 sort/hvid 4 4 Pr. kopi A4 i farver 5 4 Pr. kopi A3 i farver 10 8 Kultur og Fritid Lokaleleje: (Taksterne er inklusiv moms) Undervisningslokale på folkeskolerne og Biblioteket: Timeleje inkl. lys/varme Evt. tillæg for opstilling af apparatur Evt. tillæg for borde/stoleopstilling Timeleje fra kl Fag- og mødelokale på folkeskolerne samt i Fritidshuset, Kammerrådensvej og Biblioteket: Timeleje inkl. lys/varme Evt. tillæg for opstilling af apparatur Evt. tillæg for borde/stoleopstilling Timeleje fra kl Kantiner/auditorier på folkeskolerne samt foredragssalen i Fritidshuset og Biblioteket: Timeleje inkl. lys/varme Evt. tillæg for opstilling af apparatur Evt. tillæg for borde/stoleopstilling Timeleje fra kl Små gymnastiksale på folkeskolerne samt gymnastiksalen og bevægelseslokalerne i Fritidshuset: Timeleje inkl. lys/varme Evt. tillæg for opstilling af apparatur Store gymnastiksale på folkeskolerne: Timeleje inkl. lys/varme Evt. tillæg for opstilling af apparatur

30 Takster Oversigter Gældende pr (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) Musikskolen og Trommen Forældretakster i Musikskolen (kr. pr. lektion, hvor ikke andet er angivet): Fag med 40 lektioner: Hold med 2 elever i 40 min Hold med 2 elever i 50 min Eneundervisning, 30 min Eneundervisning, 45 min Talentelev Fokuselev (Tilbuddget bliver en del af talentelev tilbuddet ) 269 Udgår Leg med Tangenter Idrætsparken Billetafgift for benyttelse af svømme- og skøjtehal: Børn: Enkeltbillet Rabatkort, 10 besøg Årskort Voksne: Enkeltbillet Rabatkort, 5 besøg Årskort Pensionister: Enkelbillet Rabatkort, 10 besøg Årskort Timeleje for idrætshaller: Hørsholm Hallen Skøjtehallen Svømmehallen Idrætshaller, Rådhushallen og Rungstedhallen: Arbejdsmarked og job Jobbs Takst pr. dag for borgere fra andre kommuner Administration Gebyr for ejendomsoplysninger: Kopi af ejendomsskattebillet ophørt - reguleret af regler om betaling for aktindsigt 70 0 Kopi af BBR ejer- og lejemeddelelse Vurderingsattest Ejendomsoplysninger, udgår da opgaven er overført til Diadem

31 Gældende pr (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) Gebyr for byggesagsbehandling: NY LOV Gebyr efter tidsforbrug for alle sager med hjemmel i byggeloven lov 640. af gældende pr Pris pr. time Byggetilladelser i henhold til bygningsreglement 2010 Simple konstruktioner *: Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger (anmeldelse af bygninger under 50 m 2 og byggetilladelser til bygninger > 50 m 2 ) Pris pr. påbegyndt 50 m udgår Nedrivning af bygninger større end 50 m 2, gebyr pr. sag udgår Enfamiliehuse **: Fritliggende og sammenbyggede enfamileihuse med lodret lejlighedsskel samt sommerhuse. Nyopførelse pris pr. m 2 - dog minimum kr. 81 udgår Nedrivning, gebyr pr. sag udgår Industri og lagerbebyggelse, jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet ***: Avls- og driftsbygninger samt industri- og lagerbygninger, hvor kommunalbestyrelsen alene skal meddele tilladelse til forhold vedrørende kap. 2 og kap. 5. Nybygning pris pr. m 2 - dog minimum kr. 81 udgår Ombygning pris pr. m 2 - dog minimum kr. 20 udgår Andre faste konstruktioner mv.: Faste konstruktioner, som ikke er egentlig bebyggelse, men som er omfattet af byggelovens 2, stk. 2. Eksempler herpå er antenner, master, skiltning, tribuner, legepladsredskaber, skilte. Nybygning pris pr. m 2 - dog minimum kr. 101 udgår Ombygning pris pr. m 2 - dog minimum kr. 25 udgår Nedrivning, gebyr pr. sag udgår Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri: Bebyggelser der ikke hører under de øvrige kategorier. Bebyggelser omfattet af kap i bygningsreglement (BR10). Eksempler herpå er etageboligbebyggelser, butikker, supermarkeder, kontorbygninger, restauranter, biblioteker, museer, skoler m.v samt de industri- og lagerbygninger og avls- og driftsbygninger, hvor byggetilladelsen vedrører alle reglementets bestemmeler. Nybygning pris pr. m 2 - dog minimum kr. 101 udgår Ombygning pris pr. m 2 - dog minimum kr. 25 udgår Nedrivning, gebyr pr. sag udgår Dispensationer ved byggearbejder, der ikke kræver tilladelse eller anmeldelse udgår For byggetilladelser og godkendelser af anmeldelse betales et gegyr på kr. pr. sag i følgende sager: udgår Anvendelsesskift, eller hvis gebyret ikke kan beregnes på baggrund af en arealopgørelse, f.eks. Opsætningning af solceller, kloakanlæg, antenner, skilte mv. * Simple konstruktioner: Bebyggelser omfattet af kap , stk. 1 nr.1-2 og kap. 1.5, stk. 5 i Bygningsreglement (BR10) 31

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. Indledning... 3. A. Regnskabsopgørelse... 5. B. Hovedoversigt... 11

Indholdsfortegnelse. 0. Indledning... 3. A. Regnskabsopgørelse... 5. B. Hovedoversigt... 11 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 A. Regnskabsopgørelse... 5 B. Hovedoversigt... 11 C. Regnskabsoversigt Teknik- og Miljøudvalget... 21 Skole- og Uddannelsesudvalget... 23 Kultur-

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014 UDKAST Ballerup Kommune årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 8 Kommunens årsberetning...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014-16 Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2013 den 27. august 2012. Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2013 og overslagsårene

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015-17 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2014 og overslagsårene 2015-17. Forslaget behandles første gang i Byrådet den 26. august

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

GENTOFTE-PLAN 2014. Økonomioversigter

GENTOFTE-PLAN 2014. Økonomioversigter GENTOFTE-PLAN 2014 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke

Læs mere

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2009 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 325 Forsidefoto: Munkegårdsskolens parterreetage.

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter GENTOFTE-PLAN 2015 Økonomioversigter 1 Gentofte-Plan 2015 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATBUDGET 3 HOVEDOVERSIGT 5 BEVILLINGSOVERSIGT 8 Driftsbudget 10 Teknik og Miljø (Park og Vej) 10 Teknik

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

Regnskab 2009. Borgmesterens forord

Regnskab 2009. Borgmesterens forord I 2009 besøgte regentparret Frederikssund Kommune i forbindelse med byens 200 års købstadsjubilæum. Her ses regentparrets karet, eskorteret af gardehusar regimentet, på Kronprins Frederiks bro. Årsregnskab

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

BUDGET 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18

BUDGET 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18 BUDGET 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 5 Budgetforudsætninger... 7 1. Skatter.... 8 2. Tilskud og udligning... 11 3. Driftsvirksomhed... 13

Læs mere

Gentofte-Plan 2008. Økonomioversigter. Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk

Gentofte-Plan 2008. Økonomioversigter. Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk Gentofte-Plan 2008 Økonomioversigter Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen. Budget 2008

Læs mere

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007.

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007. Statsforvaltningen Tilsynsmyndigheden Slotspladsen 1 9000 Aalborg Tvær_ØK Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Nina Lundtoft Direkte 7257 7821

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder Læring, udvikling og trivsel i fokus Flere plejeboliger Fodboldbaner og atletikanlæg Fredensborg Kommune Budget 2014 2017 Nye læringsmuligheder Nyt idrætscenter i Humlebæk Indholdsfortegnelse Præsentation

Læs mere

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2013 - taloversigt Regnskab 2013 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Regnskab 2009 for Odsherred Kommune

Regnskab 2009 for Odsherred Kommune for Overordnede hovedtal for 10. maj 2010 0 Indholdsfortegnelse Side 2 Forord Side 6 Generelle regnskabsbemærkninger Side 10 Regnskabsoversigt Side 12 Resultatopgørelse Side 15 Finansieringsoversigt Side

Læs mere