Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014"

Transkript

1 1 Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt Destination 2016: Arbejdet med og implementering af skolens strategiske fokusområder frem mod Professionalisering af organisationen professionelle medarbejdere i en professionel organisation. Der arbejdes ud fra Stellar-modellen med kulturforståelse, forventningsafstemning og hvad det vil sige at være professionel medarbejder på THL. Kommunikationsstrategi og etik på THL drøftes, udvikles og sikres gennem etiske retningslinjer og et styrket FC-system Arbejdet med professionalisering af organisationen professionelle medarbejdere i en professionel organisation. Arbejdet ud fra Stellar med kulturforståelse, forventningsafstemning og hvad det vil sige at være professionel medarbejder på THL videreføres, og der afvikles en mindre proces for alle skolens medarbejdere. Drøftelse er foregået i SU og resultatet heraf er fremlagt for medarbejderne. Skolens kommunikationsstrategi og etik er udarbejdet, drøftet og vedtaget i SU. Skolen kommunikationssystem First Class (FC- systemet) har gennemgået en omstrukturering med henblik på større overskuelighed, og der er taget stilling til forventninger til den enkelte medarbejders anvendelse af FC, hvilke konferencer, hvor tit skal der læses mails mv. ER PÅBEGYNDT, MEN DER MANGLER FORTSAT MEGET Trivselsarbejdet på skolen Der gennemføres en medarbejdertrivselsundersøgelse i første halvår af 2014 Trivselsgruppens arbejde videreføres og der tages stilling til, hvordan fokus på trivsel på skolen bliver en naturlig del af skolens praksis. 1.2 Medarbejdertrivselsundersøgelsen (MTU) er gennemført i første halvår af 2014 Trivselsgruppens stillingtagen til undersøgelsens resultater foreligger. ER PÅBEGYNDT, MEN DER MANGLER FORTSAT MEGET Særligt på AVU Der skal sikres en tydelig organisering, rammesætning og struktur i AVU-afdelingen. Trivselsarbejdet i afdelingen understøttes i særlig grad, og der sikres en tydeliggørelse af kommunikations og adfærdsetikken og at denne efterleves. 1.3 Særligt på AVU Der er fremlagt/etableret en tydelig organisering, rammesætning og struktur i AVU-afdelingen. Trivselsarbejdet i afdelingen understøttes i særlig grad af en procesgruppe, der omfatter AMR, TR, og ledelsen. Rammer, struktur og procedure er fastlagt og implementeret. Der er udarbejdet en tydelig kommunikations- og adfærdsetik, og det er aftalt i afdelingen, hvordan den efterleves Udvikling af organisationen Der arbejdes med udvikling af organisationen med henblik på at skabe et særligt fokus på THLs eksterne aktiviteter som aktiv aktør i efteruddannelsesbilledet på VEU, kompetencecenterniveau mv.

2 2 Der skal skabes en sammenhængskraft mellem de to uddannelsesafdelinger via organiseringen af det eksterne arbejde omkring en chefperson adskilt fra de to uddannelsesområder. Organisationsudvikling skal understøtte THLs rolle som et VUC, så skolen får et bindeled mellem af beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervspolitikken og den nødvendige fokusering på det eksterne område Udvikling af organisationen Skolens organisering på det eksterne område er udviklet med henblik på at udskille chefansvaret herfor i en særlig funktion, der går på tværs af de to uddannelsesafdelinger, Dette skal være med til at understøtte til THL s rolle som VUC og de muligheder, der er for eksterne opgaver i regi af VEU, kompetencecenter Silkeborg, mv. Den særlige organisatoriske fokus skal styrke sammenhængskraften mellem de to uddannelsesafdelinger, og der foreligger et notat herom SU-position på skolen Gennem selvevaluering og arbejdet med Stellar i SU, sikres SU s position som bindeleddet mellem skolens medarbejdere og ledelsen i arbejdet omkring skolens fremtid. SU s position på skolen styrkes gennem et tæt samspil, en god dialog og en rettidig kommunikation. SU s arbejdsform og sikring af værdiskabende møder sikres gennem tydelige forretningsgange og forventningsafstemning til roller og arbejdet i SU SU-position på skolen SU har rammesat sit arbejde og sin position gennem værktøjet Stellar. Dette understøtter SU som det organ, der sikrer indflydelse og dialog om samarbejdet samt understøtter trivselen på THL. Der ligger ved skolårets afslutning en beskrivelse af SU s arbejde og position. SU har udpeget fokusområder for sit arbejde for det kommende år. SU aftaler en kommunikationsprocedure og reklame for arbejdet i SU som led i en evaluering af arbejdet i SU. GODT I GANG, MEN IKKE AFSLUTTET 75 % 1.6 THLs position som institutionsform Der arbejdes med THLs strategiske rolle og position i uddannelsesbilledet i skolens geografiske dækningsområde. THL skal styrke sin rolle i uddannelsessystemet og som det kit, der får uddannelsesforløb til at hænge sammen. Udvikle uddannelserne og tilbuddene på THL: AVU som målrettet forberedelse og klargøring HF med fokus på det anvendelsesorienterede og med fokus på brobygning til akademiuddannelserne, Attraktivt VEU-tilbud til kortuddannede, THLs rolle i tæt samspil med erhvervsuddannelsesreformen THLs sikre udbud af særlige forløb, der sikrer kursister den basiskompetence og uddannelsesparthed, der skal til for at kunne blive optaget på en erhvervsuddannelse. Pædagogisk tilrettelæggelse og nye måde at møde målgruppens behov Indgår i forpligtende samarbejder med jobcenteret og de lokale A-kasser om forløb Udvikler parathedsforløb for at sikre de udfaldstruede Udvikling af særlige realkompetence (RKV)-forløb 1.6 THLs position som institutionsform THLs strategiske rolle og position i uddannelsesbilledet i skolens geografiske dækningsområde skal styrkes gennem nye tiltag, der understøtter positionen.

3 THL skal styrke sin rolle i uddannelsessystemet som det kit, der får uddannelsesforløb til at hænge sammen. Der er tilrettelagt og udbudt forløb der netop er udtryk for THL,s rolle i et tæt samspil med de øvrige institutioner i Silkeborg. Resultatmål 1 vægter 4 af basisrammen 2. Særligt fokus på THLs pædagogiske udvikling, arbejde og praksis 2.1. Et af skolens fokusområder frem mod 2016 er, at THL skal være pædagogisk i front. Dette foldes ud i løbet af 2013 med særlige tiltag, der understøtter det pædagogiske arbejde. THLs overordnede pædagogiske udvalg understøtter dette arbejde bl.a. ved at udarbejde skolens overordnede pædagogiske strategi, herunder en pædagogisk it-strategi Der foreligger en pædagogisk strategi for THL, herunder en pædagogisk it-strategi. Der udvælges og arbejdes med tiltag, der understøtter, at THL skal være pædagogisk i front. PÅ VEJ, MEN FORTSAT IKKE NOGEN EGL. STRATEGI Evaluering af AVU-reformen Der skal være påbegyndt et arbejde med evaluering af AVU reformens konsekvens på THL og en stillingtagen til, hvordan vi ønsker arbejdet implementeret i afdelingens pædagogiske praksis Evalueringsarbejdet i forhold til AVU-reformens betydning for THL er iværksat og der er valgt indsatsområder for det kommende skoleår i forhold til implementering i afdelingens praksis Der skabes en god kontakt til det netop etablerede videnscenter i VUC-lederforeningen, og THL skal indgå i forpligtende udviklingsarbejdet på tværs af VUC-sektoren Der udarbejdet en handlingsplan for, hvordan THL vil indgå i VUC-sektorens videnscenters arbejde, og der er nedsat en mindre projektgruppe, der deltager i forpligtende udviklingsarbejde på tværs af VUC-sektoren. Resultatmål 2 vægter 15 % af basisrammen 3. Elevtrivsel og evalueringskultur på THL Det er af stor værdi for THL er, at elever og kursister er i centrum, og derfor er refleksion over egen praksis en nødvendig forudsætning for at møde elever og kursister der, hvor de er. THL ønsker at skabe en trivsels- og evalueringskultur, der understøtter dette refleksionsarbejde og skabe klarhed over elevernes trivsel og tilfredshed med THL Der udarbejdes konkrete handlingsplaner for implementeringen af de valgte fokusområder fra ETU 2012 og disse mål og arbejde skal være fuldført 3.1. Der er udarbejdet konkrete handlingsplaner for implementeringen af de valgte fokusområder fra ETU 2012 for begge uddannelsesafdelinger Med henblik på evalueringskulturen på THL iværksættes et udviklingsarbejde med udvikling og implementering af en undervisningsevalueringskoncept på AVU og på HF Udvikling af et undervisningsevalueringskoncept på AVU og på HF er gennemført og konceptet er klar til implementering i skoleåret 2014/15. Resultatmål 3 vægter 1 af basisrammen 4. Prøvefrekvens og evaluering på AVU 4.1. Det er fortsat skolens mål at give flere kursister en chance for at påbegynde en ungdomsuddannelse. 3

4 4 Eksamensindstillinger og antallet af kursister på AVU, der går til eksamen, skal være steget i forhold til foråret Der er sket en stigning på 5 % i antallet af kursister, der går til eksamen i forhold til Resultatmål 4 vægter 1 af basisrammen 5. God og solid skole med økonomiske mål for det kommende år 5.1. Implementeringen af de nødvendige styringsværktøjer skal sikres, herunder det nye budgetlæsningssystem. De økonomiske mål på et nulresultat sekundært med en accept på 1. mio. opsat af bestyrelsen i budget 2013 skal være indfriet. Det økonomiske mål på et nul resultat sekundært et minus på 1. mio. kr. skal være opfyldt. Der er som minimum balance mellem skolens indtægtsmæssige grundlag og de samlede udgifter. Der skal i den forbindelse være et særligt fokus på forbruget af timer/løn, og på, at der er økonomisk rentabel sammenhæng mellem antal årsværk og antal årskursister. ( elev/lærerratioen) Der skal være en stigning i antallet af årskursister på alle uddannelsestilbuddene på THL i Årskursister på uddannelserne opgøres pr. august Resultatmål 5 vægter 25 % af basisrammen EKSTRARAMMEN 6. Skolens byggeproces Skoleåret vil fortsat stå i byggeriets tegn, det er vigtigt, at denne proces kommer til at gå så smertefrit som muligt. Rektor skal have fuldt fokus på dette arbejde NSK indgår i skolens byggeudvalg og sikrer herigennem et tæt samspil med skolens bygherrerådgiver og sikrer, at byggeprogrammets mål i så vidt mulig omgang indfris. Det er sikret, at der er et godt og konstruktivt informationsniveau, så byggeprocessen forløber så smertefrit som muligt NSK deltager i / og følger udvalget og sikrer implementering, en god dialog og styringen sammen med bygherrerådgiveren (RUM). Der foreligger referat fra byggemøderne om bl.a. disse emner. Der er opstillet klare mål for kommunikationen under byggeprocessen ligesom der opstilles mål for involveringen af arbejdsmiljøorganisationen (AMO). Processen evalueres løbende NSK sikrer, at tidsplanen holdes for færdiggørelsen af byggeriet. 6.2 Tidsplanen for indvielsen af byggeriet overholdes. Resultatmål 6 vægter 25 % af ekstrarammen 7. Særlig målrettet indsats mod frafald - Fastholdelsesstrategi Arbejdet med frafald er fortsat et af THL s store indsatsområde. Det er fortsat skolens mål at give flest mulige elever/kursister den størst mulige chance for at gennemføre en ungdomsuddannelse under forudsætning af, at eleven/kursisten vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Arbejdet med særlig indsats til imødegåelse af frafald og dermed fastholdelse omfatter med skolens fastholdelsesstrategi.

5 5 Alle skolens uddannelsesområder arbejder med handlingsplaner for fastholdelsesarbejdet, herunder implementering af beredskabsplanen fra Projekt Sårbare Unge. Hvis en elev/kursist falder fra, er det skolens mål at sikre, at eleven/kursisten har størst mulig chance for at overgå til en anden ungdomsuddannelse eller til en anden foranstaltning, hvis frafaldet skyldes sygdom, sociale begivenheder eller lignende Frafaldet skal være reduceret med 5 % på alle uddannelser 7.1. Den særlige fastholdelsesanalyserapport, som ligger klar til ved udgangen af skoleåret 2013/14, viser, at frafaldet på alle uddannelser er reduceret med min. 5 % Der udarbejdes særlig rapport om samtlige fastholdelsestiltag på THL til brug for redegørelse og opfølgning i bestyrelsen, herunder så vidt muligt effektmåling af indsatsen Analyserapporten ligger klar ved udgangen af skoleåret 2013/ % 7.3. Der er en stigning i antallet af elever/kursister der har gennemført forløb hos psykologen der gennemfører eksamen Der er en stigning i antallet af elever/kursister der har gennemført forløb hos psykologen, der gennemfører eksamen Der er en stigning i antallet af elever, der er i SPS forløb, der gennemfører uddannelsen 7.4. SPS-analyserapporten ligger klar ved udgangen af skoleåret 2013/14 og viser en stigning. Resultatmål 7 vægter: 37,5 % af ekstrarammen 8. Prioritering af lærernes arbejdstid Der arbejdes målrettet med en prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter Skolen har for HF-afdelingen valgt følgende tema for dette skoleår: Mere tid sammen med og om eleverne. Arbejdet hermed følger det oplæg, der er udleveret til teamene vedr. dette arbejde Det er dokumenteret, at HF-afdelingens undervisere tilbringer mere tid sammen med og om eleverne end i 2013 (samlet antal læste timer: timer af denne udgør tiden med og om eleverne i skoleåret 2013/ (undervisning, teamsamarbejde, forberedelse, opgaveretning, tutor mentor ) tiden med og om eleverne udgør 8,8 %. 33 % 8.2. Det skal kunne dokumenteres, at der ydes mere arbejde, og at mertiden ikke overstiger det, der er planlagt med opgavefordelingen i august Det er dokumenteret, at der ydes mere arbejde, og at mertiden ikke overstiger det, der er planlagt i opgavefordelingen i august. 33 % Resultatmålet vægter 37,5 % af ekstrarammen Basisramme Vurdering Pct. af ramme Område ,33

6 , , , , ,67 31,67 31,67 Område , , ,00 7,50 7,50 Område , ,00 2,50 2,50 Område ,00 0,00 Område , ,25 22,50 22,50 I alt basisramme i % 64,17 I alt basisramme til udbetaling Ekstraramme Vurdering Pct. af ramme Område , ,50 25,00 25,00 Område 7 37, , ,3 3, , ,00 12,5 12,5

7 7 Område 8 37, ,3 12,50 12,50 12,50 I alt ekstraramme i % 50,00 I alt ekstraramme til udbetaling ,44 Til udbetaling i alt ,10 Samlet %-vis vurdering 58,26

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15

Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15 Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15 I skoleåret 2014-15 fokuseres på følgende mål: Frafald, Løfteevne, Organisering af pædagogisk ledelse, Udvikling af undervisnings- & læringsformer, Trivsel.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål, afgrænsninger

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Indbydelse til at deltage i. Forsøg og udvikling pa almen voksenuddannelse. Ansøgningsfrist 1. juni 2014

Indbydelse til at deltage i. Forsøg og udvikling pa almen voksenuddannelse. Ansøgningsfrist 1. juni 2014 Indbydelse til at deltage i Forsøg og udvikling pa almen voksenuddannelse Ansøgningsfrist 1. juni 2014 Undervisningsministeriet April 2014 1 Indbydelse til at deltage i forsøg og udvikling på almen voksenuddannelse

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport Midtvejsevalueringen af FastholdelsesTaskforces indsatser er en formativ evaluering, der har til hensigt at gøre status og vurdere,

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere