Bedre rammer for offentlig-privat samspil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedre rammer for offentlig-privat samspil"

Transkript

1 Bedre rammer for offentlig-privat samspil

2 Bedre rammer for offentlig-privat samspil Kommunernes samarbejde med private leverandører har været i stærk vækst siden kommunalreformen. Professionaliseringen af den kommunale bestillerrolle og et stigende politisk fokus på mulighederne i at inddrage private leverandører har ført til, at stadig flere opgaver er blevet konkurrenceudsat. Fra 2006 til 2010 er konkurrenceudsættelsen af de kommunale opgaver, der kan skabes konkurrence om, således steget fra 20 pct. til knap 26 pct. Sideløbende hermed arbejder kommunerne på at få mere ud af at konkurrenceudsætte fx ved at samarbejde om udbud af forpligtende rammeaftaler. Drivkraften bag udviklingen er, at konkurrenceudsætning af opgaver og vareindkøb kan bidrage til effektivisering og innovation i opgaveløsningen. Desværre er det ikke altid det, der er fokus i de opstillede rammer for samarbejdet mellem den offentlige og privat sektor. I stedet har andre hensyn som muligheden for at kontrollere udbyders adfærd og fremme af en bestemt leverandørstruktur fået forrang for effektivisering og innovation. Det har ført til en uhørt bureaukratisering af området med et samfundsøkonomisk tab og mindre offentlig-privat samarbejde (OPS) til følge. Det er det på tide at gøre noget ved! I denne pamflet kommer KL med en række konkrete forslag til ændringer i rammerne for OPS. Ændringerne vil give mulighed for at videreudvikle samspillet til gavn for både den offentlige og private sektor. Videreudviklingen er nødvendig, hvis de senere års positive udvikling ikke skal afløses af stagnation. Jan Trøjborg Kristian Wendelboe 1

3 Inden for fem temaer har KL formuleret 10 konkrete forslag til bedre rammer for det offentlig-private samarbejde. Forslagene uddybes på de følgende sider. 10 forslag til bedre rammer for det offentlig-private samarbejde Enkle og fleksible EU-udbudsregler 1. Tærskelværdien øges til 7,5 mio. kr. 2. Fastholdelse af EU-reglernes anvendelsesområde 3. Generel adgang til dialog og forhandling Fokus på konkurrence i implementeringen af EU s udbudsregler 4. Udarbejdelse af en dansk udbudslov 5. Klarhed over rammeaftalekonceptet 6. Nytænkning af klagesystemet på udbudsområdet 7. Begrænsning i annonceringspligten Revidering af reglerne for frit valg på ældreområdet 8. Udbud efter de almindelige konkurrenceretlige regler Et socialt og miljømæssigt ansvarligt samspil 9. Forbedrede muligheder for strategiske indkøb men ingen tvang Bedre rammer for offentlig-private partnerskaber (OPP) 10. Højere grad af automatisk låneadgang til fremme af rentable investeringer 2

4 Enkle og fleksible EU-udbudsregler EU-Kommissionen har igangsat en revidering af EU s udbudsregler. Det er tiltrængt. For der er behov for langt mere enkle og fleksible udbudsregler. EU-Kommissionens forslag til nye udbudsregler imødekommer dog kun i meget begrænset omfang behovet for enkle og fleksible EU-udbudsregler. Med forslaget lægges der kun op til marginale forenklinger. Og den nuværende lave tærskelværdi fastholdes samtidig med, at EU-udbudsreglernes anvendelsesområde udvides til at gælde en række af de bløde velfærdsområder. Hvis det offentlig private samarbejde fortsat skal udvikles, er det nødvendigt med grundlæggende ændringer i EU-Kommissionens forslag til nye udbudsregler i forbindelse med de forhandlinger, der finder sted under det danske EU-formandskab. 1. Tærskelværdien øges til 7, 5 mio. kr. Den grænseoverskridende handel efter EU-udbud udgjorde kun 1,6 pct. målt på antal kontrakter eller 3,6 pct. målt på kontraktværdien i 2009 (EU-Kommissionen, Grønbog om offentlige indkøb, 2011). Og næsten ni ud af ti kommuner/regioner har ikke skrevet kontrakt med en leverandør fra et andet EUland inden for de seneste fem år jf. figur 1. Alligevel tvinges kommunerne til at bruge utallige timer på at bringe varer og tjenesteydelser i EU-udbud efter et bureaukratisk regelsæt. Med et stort samfundsøkonomisk tab som det eneste resultat. Tærskelværdien for EU-udbud af varer og tjenesteydelser bør sættes op til 7,5 mio. kr. En tærskelværdi på 7,5 mio. kr. vil betyde en halvering i antallet af udbud efter EU s udbudsregler. Det vil være en væsentlig administrativ lettelse, da udbuddene i stedet vil være reguleret af den væsentligt mindre bureaukratiske danske tilbudslov. Figur 1: Hvor ofte har kommunen/regionen efter et udbud skrevet kontrakt med en leverandør fra et andet EU-land? (pct.) Kilde: Momentum, 2011 (4) 3

5 2. Fastholdelse af EU-reglernes anvendelsesområde En række tjenesteydelser er i dag undtaget EU s udbudsregler, fordi de ikke har en grænseoverskridende karakter. Fx er hele det sociale område og undervisningsområdet undtaget. Det skyldes, at ydelserne leveres i sammenhænge, der er forskellige fra land til land bl.a. på grund af kulturelle og lovgivningsmæssige forskelle. Det nuværende anvendelsesområde for EU s udbudsregler bør fastholdes Det vil ikke give flere kontrakter på tværs af landegrænserne, hvis EU s udbudsregler skal anvendes på tjenesteydelser inden for de bløde serviceområder. Det vil kun øge den administrative byrde i kommunerne. Det hindrer ikke, at svenske leverandører fx kan byde ind, hvis en kommune udbyder et plejecenter. Det sker allerede i dag uden at interessen er skabt gennem et EU-udbud. Erfaringen er, at de udenlandske leverandører på forskellig vis og over en periode skal informeres om potentialet i at bevæge sig ind på det danske marked og de særlige forhold, der kendetegner de mere bløde serviceområder. 3. Generel adgang til dialog og forhandling Mulighederne for dialog og forhandling undervejs i udbudsprocessen er alt for begrænsede i det nuværende regelsæt. Det begrænser kommunerne og leverandørerne i sammen at finde effektive og innovative løsninger. For dialog bidrager til innovation og udviklingen af løsningsforslag, som kommunen ikke selv kunne have kravspecificeret innovationsprocesser harmonerer dårligt med skriftlige udbudsprocedurer. Og forhandling bidrager til, at kommunen får den rigtige løsning til den rigtige pris. Det viser erfaringerne fra de områder, der ikke er underlagt EU s udbudsregler. Og erfaringerne fra forsyningsområdet, hvor der er en generel forhandlingsadgang, viser, at det ikke fører til misbrug. Der bør være en generel adgang til dialog og forhandling, som reguleres mindst muligt med respekt for principperne om ligebehandling og gennemsigtighed I 2011 blev der indgået ca offentlige kontrakter efter gennemførelse af EU-udbud i Danmark. Som det fremgår af figur 2, blev blot 0,2 pct. af kontrakterne svarende til fire kontrakter indgået efter udbudsformen konkurrencepræget dialog. Og udbudsformen udbud efter forhandling blev kun anvendt i en ud af otte indgåede kontrakter og langt de fleste af disse kontrakter må formodes at vedrøre forsyningsområdet som følge af den generelle forhandlingsadgang. På europæisk niveau ser det ikke meget anderledes ud. Her blev den konkurrenceprægede dialog kun anvendt i 0,4 pct. af de indgåede kontrakter (EU-Kommissionen, Grønbog om offentlige indkøb, 2011). 4

6 Figur 2: Offentlige kontrakter indgået i Danmark efter EU-udbud fordelt på udbudsform (2011) Kilde: Udbudsrådet, En sammenlignende analyse af offentlig-privat samarbejde i Danmark og Sverige, 2012 Fokus på konkurrence i implementeringen af EU s udbudsregler 4. Udarbejdelse af en dansk udbudslov Det danske klagesystem på udbudsområdet og den danske tolkning af EU s udbudsregler i regi af Klagenævnet for udbud fremmer ikke det offentlig-private samarbejde. Klagesystemet er tværtimod til skade for udviklingen af samarbejdet mellem den offentlige og private sektor og medvirker hvert år til et stort samfundsmæssigt ressourcespild. Kommunerne oplever, at der med kendelserne i Klagenævnet for Udbud anlægges en praksis, der er mere restriktiv, end udbudsreglerne lægger op til fx i forhold til at anvende konkurrencepræget dialog som udbudsform. Der bør skabes kontinuitet og klarhed i retspraksis på udbudsområdet gennem formuleringen af en dansk udbudslov, der har fokus på at sikre et effektivt offentlig-privat samarbejde Kendelserne fokuserer i overdreven grad på juridiske spidsfindigheder under henvisning til principperne om ligebehandling og gennemsigtighed. Konsekvensen er, at hensynet til et effektivt offentlig-privat samarbejde nedprioriteres. Dertil kommer, at klagenævnets praksis er uigennemsigtig og løbende Klagenævnets kendelser ændrer sig løbende Klagenævnet for Udbud har i en nylig sag afvist brug af en pointmodel til evaluering af tilbud, som en række kommuner i dag benytter. Klagenævnet har i tidligere sager accepteret brugen af den pågældende pointmodel. Klagenævnet ændrer derved en fast praksis, som kommunerne har rettet sig ind efter. 5

7 ændrer sig. Hvad der var tilladt i sidste måned, er ikke nødvendigvis tilladt i denne måned. Det betyder, at kommunerne bruger mange ressourcer på at holde sig ajour med de ca. to kendelser, der i snit afsiges om ugen. Figur 3: Er det blevet mere eller mindre ressourcekrævende for kommunen/regionen at holde sig opdateret på Klagenævnet for Udbuds kendelser inden for de seneste tre år? (pct.) Kilde: Momentum, 2012 (2) For informationerne fra de offentlige myndigheder er ikke tilstrækkelige til at holde kommunerne opdaterede om den praktiske betydning af klagenævnets kendelser. Kommunerne er derfor nødt til at betale advokatfirmaer i dyre domme for at deltage i informationsmøder og for at få konkret advokatbistand. Klagesystemet på udbudsområdet EU s udbudsdirektiver definerer de lovgivningsmæssige rammer for brugen af offentlige udbud. I Danmark er direktiverne implementeret direkte i lovgivningen. Der er således ikke fortaget en fortolkning i form af en udbudslov fra lovgivers side. Fortolkningen af udbudsdirektiverne foregår udelukkende gennem løbende kendelser fra Klagenævnet for Udbud. Klagenævnet for Udbud er en uafhængig administrativ klageinstans, hvis hovedopgave er at behandle klager over offentlige ordregiveres overtrædelser af EU-udbudsreglerne ved udbud af bygge- og anlægsarbejder, indkøb og tjenesteydelser. 5. Klarhed over rammeaftalekonceptet EU s udbudsregler indeholder kun meget få formuleringer vedrørende udbud af rammeaftaler. Reglerne fastlægges derfor i høj grad gennem kendelser fra Klagenævnet for Udbud. Kendelserne har skabt grundlæggende usikkerhed om lovligheden af de rammeaftaler, der bl.a. udformes af Statens og Kommunernes Indkøbsservice. Desuden er der skabt usikkerhed om, hvorvidt kommunerne har løftet deres udbudspligt, hvis de køber ind på en rammeaftale, der indeholder fejl. 6

8 Usikkerheden kan medføre, at kommunerne bliver tilbageholdende over for at købe ind via rammeaftaler af frygt for at overtræde udbudsreglerne. Det kan i værste fald trække tæppet væk under den fælleskommunale indkøbsstrategi. En dansk udbudslov bør skabe klarhed over rammeaftalekonceptet bl.a. med en præcisering af ansvarsfordelingen mellem en indkøbscentral og brugerne Derudover er der behov for at ændre håndhævelsesloven på en række punkter bl.a. klagefristen over udbud, der bør afkortes fra 12 til 2 måneder Arbejdet med en dansk udbudslov må afpasses ikrafttrædelsen af de reviderede udbudsdirektiver, men der er behov for, at håndhævelsesloven ændres hurtigst muligt. 6. Nytænkning af klagesystemet på udbudsområdet Klagesystemet på udbudsområdet skal sikre, at kommunerne stilles til ansvar for alvorlige fejl i udbudsprocessen. Men samtidig skal klagesystemet understøtte et offentlig-privat samarbejde, hvor der tør tænkes nyt og afprøves nye veje. Det gør systemet klagesystemet ikke i dag. En undersøgelse i Momentum (2012: 2) viser tværtimod, at kommunerne oplever: - At det er blevet mere besværligt at udbyde opgaver som følge af klagesager - At der bruges stadig flere ressourcer på at forebygge klagesager - At der ikke opnås de fulde innovationsgevinster ved udbud på grund af frygt for klagesager Figur 4: Er det inden for de seneste tre år blevet mere eller mindre besværligt at udbyde opgaver som følge af klagesager? (pct.) Kilde: Momentum, 2012 (2) 7

9 Klagesystemet er indrettet, så det er nemt og næsten omkostningsfrit for en leverandør at klage. Det koster kr. at anlægge en klagesag. Og leverandøren skal ikke betale den offentlige udbyders sagsomkostninger, hvis leverandøren taber sagen. Andelen af udbudssager, der ender i en klagesag, er mere end tredoblet fra 2006 til 2010, så 2,3 pct. af alle udbudsforretninger resulterede i en klagesag i ,3 pct. kan lyde som et lille tal. Men alene risikoen for en klagesag medfører en meget forsigtig tilgang til udbud i kommunerne. For en klagesag er dyr og omkostningskrævende. De sidste tre år har kommunerne og regionerne fx hældt 40 mio. kr. ned i advokatfirmaernes lommer til advokatbistand i forbindelse med klagesager. Figur 5: Bekymring for klagesager gør, at kommunen/regionen tilrettelægger sine udbud på mere traditionelle måder selvom det kan betyde, at der ikke altid opnås de fulde gevinster ved udbuddet i form af de mest innovative løsninger (pct.) Kilde: Momentum, 2012 (2) Dertil kommer de mange timer, medarbejderne bruger på klagesager. Hver klagesag lægger i gennemsnit beslag på 106 arbejdstimer eller mere end tre ugers arbejde. Og forud for det går ofte en aktindsigtssag, som i gennemsnit lægger beslag på 34 arbejdstimer. Frygten for klagesager betyder også, at der bruges mange ressourcer på at sikre sig mod klagesager. For eksempel ved gennem dobbelt- eller tredobbelttjek at sikre, at selv de mindste procedureregler i udbudsprocessen er nøje overholdt, så skuffede tilbudsgivere ikke kan benytte klagesystemet til at klage over petitesser for at obstruere processen eller chikanere konkurrenter eller udbydere. Klagesystemet på udbudsområdet bør nytænkes De samfundsmæssige omkostninger ved klagesystemet bør reduceres betragteligt bl.a. ved at skabe større symmetri i klageomkostningerne mellem den offentlige udbyder og klageren 8

10 7. Begrænsning i annonceringspligten Annonceringspligten for varer og tjenesteydelser med en kontraktværdi på over kr. er på papiret en relativ lille administrativ byrde. I praksis har pligten til at beskrive opgaven og kriterierne for tildelingen af kontrakten dog udviklet sig til en ressourcekrævende opgave. Det skyldes, at kommunerne af frygt for ikke at overholde principperne om gennemsigtighed og ligebehandling ofte vælger at følge de samme procedurer som ved et EUudbud. Annonceringspligten bør begrænses Der bør kun være pligt til at annoncere tjenesteydelser med en kontraktværdi på over 1,5 mio. kr., som ikke er omfattet af EU s udbudsregler Det er de såkaldte bilag IIB-ydelser, der ikke er omfattet af EU s udbudsregler. Kontraktværdien på 1,5 mio. kr. svarer til den nuværende tærskelværdi for varer og tjenesteydelser, der er underlagt EU s udbudsregler. Hvis tærskelværdien hæves, skal kontraktbeløbet i forhold til annonceringspligten hæves tilsvarende. EU-traktatens principper betyder, at den offentlige myndighed fra sag til sag vil skulle vurdere, hvorvidt kontrakten har en sådan karakter og relevans for det indre marked, at der alligevel skal gennemføres en annoncering for at imødekomme kravet om gennemsigtighed vurderingen skal bl.a. forholde sig til kontraktens genstand, markedets størrelse, leveringsstedet og handelspraksis. Der skal stadig stilles en central udbudsplatform til rådighed for kommunerne i form af udbud.dk. Men det skal være frivilligt for kommunerne at anvende den. Revidering af reglerne for frit valg på ældreområdet 8. Udbud efter de almindelige konkurrenceretlige regler Kommunerne ønsker i stigende grad at anvende udbud på ældreområdet som et redskab til effektivisering og innovation. Det er de særlige udbudsregler på ældreområdet en barriere for. Reglerne blev indført i forbindelse med etableringen af det frie leverandørvalg i hjemmeplejen. Borgernes frie valg bør fastholdes, men lovgivningen bør ændres, så: Kommunalbestyrelsen forpligtes til at skabe grundlag for, at modtagere af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice i eget hjem kan vælge mellem to eller flere leverandører hvor kommunen kan være den ene leverandør Kommunen ligesom på andre opgaveområder kun er underlagt de almindelige konkurrenceretlige regler ved udbud 9

11 Det vil styrke mulighederne for at skabe økonomiske gevinster gennem priskonkurrence og stordrift. Kommunen vil til forskel fra de nuværende regler frit kunne beslutte, hvilke ydelser der skal indgå i udbuddet. Fx om udbuddet både skal omfatte ydelser i hjemmeplejen og på plejecentre, sygepleje og træning. Det vil samtidig forbedre mulighederne for at tiltrække private leverandører på plejeområdet, fordi mulighederne for stordrift vil gøre det rentabelt at tilbyde plejeydelser. Som det fremgår af figur 6, havde borgerne i ca. en tredjedel af kommunerne ikke et frit valg i 2010, da der ikke er godkendt en privat leverandør af personlig pleje. En andel der ikke har ændret sig væsentligt siden Figur 6: Private leverandører af personlig pleje i dagtimerne. Kommunefordeling i forhold til antal godkendte leverandører (pct.) Kilde: KREVI, Frit valg i ældreplejen, 2011 Hvis kommunen ikke ønsker priskonkurrence gennem udbud på ydelserne omfattet af frit valg i hjemmeplejen, skal kommunen ligesom i dag kunne løfte sin forpligtigelse til at tilvejebringe det frie valg ved at benytte en godkendelsesmodel. Et socialt og miljømæssigt ansvarligt samarbejde 9. Forbedrede muligheder for strategiske indkøb men ingen tvang Kommunerne bruger indkøb strategisk til at fremme effektivitet og nytænkning. Det bidrager til at skabe grundlag for vækst i den private sektor. Kommunerne bruger også indkøb til fx at reducere energiforbruget eller øge antallet af praktikpladser. Men de kommunale indkøb skal ikke reguleres for fx at fremme erhvervs- eller miljøpolitiske interesser på nationalt eller europæisk niveau. Kommunale indkøb bør ikke bruges til at føre politik på nationalt eller europæisk niveau Mulighederne for at anvende offentlige indkøb strategisk bør styrkes 10

12 Bestemte krav eller øremærkningen af ressourcer til bestemte former for indkøb vil være stærkt fordyrende og skabe et rigidt system. Der vil fx ikke meningsfuldt kunne anvendes sociale klausuler i indkøbet af alle tjenesteydelser det kan give god mening, hvis der skal bygges et nyt rådhus, mens det vil være meningsløst, hvis der kun skal løses en mindre opgave af kortere varighed. Inddragelsen af sociale og miljømæssige hensyn må tage afsæt i karakteren af det enkelte indkøb og de lokale forhold. Til gengæld skal der skabes bedre muligheder for, at kommunerne kan købe strategisk ind. De nuværende udbudsregler begrænser fx mulighederne for at anvende sociale klausuler, fordi sådanne klausuler kun kan indgå i kontraktvilkårene og ikke i tildelingskriterierne. Leverandørerne kan med andre ord ikke konkurrere på socialt ansvar eller miljøvenlighed med de nuværende regler. Bedre rammer for offentlig-private partnerskaber (OPP) 10. Højere grad af automatisk låneadgang til fremme af rentable investeringer Det er helt centralt, at kommunerne får mest muligt for pengene gennem intelligente anlægsinvesteringer, der giver mulighed for løbende driftsbesparelser fx inden for energirenovering og velfærdsteknologi. Derfor er det nødvendigt med en modernisering af låne- og deponeringsreglerne. Bl.a. er der behov for, at lånepuljetyranniet afskaffes eller reduceres kraftigt til fordel for en automatisk låneadgang. Investeringsbehovet er forskelligt fra sektorområde til sektorområde på tværs af kommunerne. Og den enkelte kommune har de bedste forudsætninger for at vurdere, hvilke investeringer der er mest nyttige og rentable. Der bør sikres en langt højere grad af automatik i kommunernes låneadgang, så rentable investeringer, der i dag ikke gennemføres pga. ufleksible låneregler, kan gennemføres Den automatiske låneadgang bør følges af en tilsvarende deponeringsfritagelse ved valg af private løsninger som fx OPP En højere grad af automatisk låneadgang, der følges af en tilsvarende deponeringsfritagelse ved valg af private løsninger, vil styrke mulighederne for offentlig-private partnerskaber og bidrage til, at valget mellem kommunale og private løsninger bliver et spørgsmål om, hvad der giver den bedste løsning. 11

13 KL Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab KL og Danske Regioners mærkesager EU-Kommissionen har igangsat en revidering af EU s udbudsregler. Det er tiltrængt. For der er behov for

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige 18. april, 2011 DI s høringssvar til Grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige Mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige (KOM(2011) 15 endelig) Evaluering gennemføres frem mod

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Høring over udkast til nye udbudsdirektiver

Høring over udkast til nye udbudsdirektiver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jakobsens Vej 35 2500 Valby Fremsendt på mail jm@jm.dk Høring over udkast til nye udbudsdirektiver Dansk Erhverv takker for at have modtaget ovenstående forslag

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms.

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms. Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for indkøb af varer og tjenesteydelser Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Henvisning

Læs mere

Udbudsloven. - den foreløbige version.

Udbudsloven. - den foreløbige version. Udbudsloven - den foreløbige version. Udvalgets arbejde Opstart 10.sept. 2013 til 3. nov. 2014 Afholdt 20 møder Sidste(?) møde den 3. november 2014 1. december 2014 2 Udvalgets sammensætning KL Statens

Læs mere

Status på den nye danske udbudslov

Status på den nye danske udbudslov Status på den nye danske udbudslov Datid, nutid og fremtid Jesper Fabricius Advokat, partner 17. juni 2015, IKA Datid udbudsreglernes historik i en nøddeskal EU-udbudsregler for byggeri og vareindkøb siden

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl Maj 2014 Vejle Kommune Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl HVEM Peder van Roest Dahl Cand.Merc.Jur (SDU) Udbudsjurist / Indkøbskonsulent

Læs mere

Notat om jura og andre forhold i forbindelse med anvendelse af anden aktør på beskæftigelsesområdet

Notat om jura og andre forhold i forbindelse med anvendelse af anden aktør på beskæftigelsesområdet Notat om jura og andre forhold i forbindelse med anvendelse af anden aktør på beskæftigelsesområdet 1. Lovgrundlag for inddragelse af anden aktør i beskæftigelsesindsatsen I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret september 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

DI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov

DI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov 8. januar 2015 ANBR DI-2014-08011 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jakobsens Vej 35 2500 Valby Att. Signe Schmidt Brevet er sendt pr. e-mail til rzn@kfst.dk DI s høringssvar til udkast til forslag

Læs mere

Dansk Erhverv kommentarer til Kommissionens grønbog om revision af udbudsdirektiver

Dansk Erhverv kommentarer til Kommissionens grønbog om revision af udbudsdirektiver Att.: Jesper Halvorsen Socialministeriet Holmens Kanal 22, 1060 København K cas@sm.dk 2. marts 2011 MLR Dansk Erhverv kommentarer til Kommissionens grønbog om revision af udbudsdirektiver Konkurrence-

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver

Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver November 2012 Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver EU-Kommissionen fremlagde i december 2011 forslag til revision af EU s udbudsdirektiv, forsyningsvirksomhedsdirektivet og direktivet

Læs mere

PJECE Udbudskultur 2015

PJECE Udbudskultur 2015 PJECE Udbudskultur 2015 Dato: 8. oktober 2015 Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-privat Samarbejde UDBUDSKULTUR Indhold 1 Udbudskultur En tværgående opsamling på analyser fra Rådet for Offentlig-Privat

Læs mere

Fortsat udvikling af det offentligtprivate

Fortsat udvikling af det offentligtprivate Danske Regioner 06. mar. 15 Fortsat udvikling af det offentligtprivate samarbejde Branchedirektør Mette Rose DI s mål DI arbejder for en mere effektiv offentlig sektor.. det gælder også i forhold til en

Læs mere

Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Forenklet klagesystem for udbud - ændringer i klagesystemet

Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Forenklet klagesystem for udbud - ændringer i klagesystemet Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forenklet klagesystem for udbud - ændringer i klagesystemet Agenda I. Baggrund arbejdsgruppen om serviceeftersyn af det danske klagesystem for udbud II.

Læs mere

INNOVATION OG UDVIKLINGSSAMARBEJDE

INNOVATION OG UDVIKLINGSSAMARBEJDE INNOVATION OG UDVIKLINGSSAMARBEJDE - i en udbudsretlig kontekst DI, KL og Danske Regioners fokus på klimatilpasningsplaner, Silkeborg den 16. november 2015 Indlæg af advokat Jeppe Lefevre Olsen, Kromann

Læs mere

Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler mv. i offentlig høring.

Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler mv. i offentlig høring. 27. november 2009 mqf Konkurrencestyrelsen Att.: Carina Risvig Hansen Nyropsgade 30 1780 København V Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler

Læs mere

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Oversigt Regelgrundlag Partnering som samarbejdsform Grænsefladen til OPP Typer af partneringsamarbejde Udfordringer

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver

Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver Aarhus December 2015 Anne Bergholt Sommer Specialistadvokat T +45 72 27 33 61 ase@bechbruun.com Sagsnr. 038345-0070 tbr/ase/dla Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver 1. Baggrund og opdrag Norddjurs

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 6 på pressemøde den 17. februar 2014 Dagsorden Hvad er offentlig-privat

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune Udbudsstrategi 2010 Slagelse Kommune Side 1 Baggrund og det lovmæssige grundlag Kommunestyrelseslovens 62 b fortæller, at Byrådet skal udarbejde en udbudsstrategi, som skal indeholde en vurdering af, på

Læs mere

Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov. Ved Jesper Kaltoft og Anders Birkelund Nielsen

Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov. Ved Jesper Kaltoft og Anders Birkelund Nielsen Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov Ved Jesper Kaltoft og Anders Birkelund Nielsen 2 Temaer Status på lovgivningsprocessen Hvilke væsentlige ændringer medfører den nye lov? Fokus

Læs mere

Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015

Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015 Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015 Indkøb og samarbejde om administrative opgaver Gennemgang af regnskab Formål og introduktion til udbud Risici og aktører indenfor indkøb pt. Fremtidige

Læs mere

FRI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov

FRI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jakobsens Vej 35 2500 Valby Att. Signe Schmidt Ref.: HG/hg E-mail: hg@frinet.dk 7. januar 2015 Sendt pr. e-mail til rzn@kfst.dk FRI s høringssvar til udkast til

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Udbud efter forhandling

Udbud efter forhandling Udbud efter forhandling Med og uden udbudsbekendtgørelse v/ partner, advokat Tom Holsøe Den juridiske ramme Hvad er forhandling? "Rådet og Kommissionen erklærer, at fremgangsmåderne med offentligt eller

Læs mere

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Udbudsloven hvad er nyt? Hvad skal du være opmærksom på, når du køber ind på vegne af en offentlig myndighed? Få her en kort oversigt over, hvad de nye regler betyder. Indhold 3

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Noget om OPI og innovationspartnerskaber. 10. marts 2016

Noget om OPI og innovationspartnerskaber. 10. marts 2016 Noget om OPI og innovationspartnerskaber 10. marts 2016 Program Kl. 10:00 Velkomst, v/ Kristian Hjort Larsen, Welfare Tech Kl. 10:15 Noget om OPI og innovationspartnerskaber v/ Jesper Petersen Bach, DELACOUR

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

Indkøbs- & udbudspolitik

Indkøbs- & udbudspolitik Indkøbs- & udbudspolitik Godkendt i Byrådet den 20. juni 2016 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,9 mia. kr. og mere end 3.000 medarbejdere, der leverer myndighedsopgaver,

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Grønbog

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

Notat til Produktivitetskommissionen om mulighederne for styrket offentlig-privat samarbejde

Notat til Produktivitetskommissionen om mulighederne for styrket offentlig-privat samarbejde Oktober 2013 Notat til Produktivitetskommissionen om mulighederne for styrket offentlig-privat samarbejde Produktivitetskommissionen har bedt en række aktører, herunder DI, om input til kommissionens videre

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til udbudslov

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til udbudslov Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 164 Bilag 13 Offentligt Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til udbudslov Af erhvervs- og vækstministeren 1)

Læs mere

Undervisning i udbudsloven

Undervisning i udbudsloven Undervisning i udbudsloven Målrettet og specialiseret undervisning i den kommende udbudslov EU s nye udbudsdirektiv, der blev vedtaget i februar 2014, vil i 2015 blive implementeret i dansk ret via en

Læs mere

Den nye udbudslov i Vejdirektoratet. Nationalt udvalgsmøde i NVF Organisering og marked den 5. november 2015

Den nye udbudslov i Vejdirektoratet. Nationalt udvalgsmøde i NVF Organisering og marked den 5. november 2015 Den nye udbudslov i Vejdirektoratet Nationalt udvalgsmøde i NVF Organisering og marked den 5. november 2015 Den nye udbudslov - Baggrund Forventet ikrafttræden 1. januar 2016 Formål: Udbudsloven skal først

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

KL s Ældrekonference 2016 VELKOMMEN SESSION 3. Den nye udbudslov og fritvalgsområdet

KL s Ældrekonference 2016 VELKOMMEN SESSION 3. Den nye udbudslov og fritvalgsområdet ÆLDRE KL s Ældrekonference 2016 VELKOMMEN SESSION 3 Den nye udbudslov og fritvalgsområdet Plancherne fra dagen bliver lagt på www.kl.dk/aeldrekonference2016 Den nye udbudslov og fritvalgsområdet Session

Læs mere

FÅ STYR PÅ INDKØBENE - UDEN LANGHÅREDE JURIDISKE ORD OG PARAGRAFHENVISNINGER

FÅ STYR PÅ INDKØBENE - UDEN LANGHÅREDE JURIDISKE ORD OG PARAGRAFHENVISNINGER FÅ STYR PÅ INDKØBENE - UDEN LANGHÅREDE JURIDISKE ORD OG PARAGRAFHENVISNINGER MINE FORUDSÆTNINGER FOR AT MØDE JER I DAG Nørgaard Piening advokater er et mindre advokatfirma, som arbejder specialiseret med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den xx. februar 2013 af erhvervs- og vækstminister (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.

Læs mere

Kommunale udbud på tandplejeområdet

Kommunale udbud på tandplejeområdet Kommunale udbud på tandplejeområdet Billundkursus 2014 10. januar 2014 1 Udbudsportalen i KL? Videnscenter Målgruppe: principielt alle, der har med OPS at gøre www.udbudsportalen.dk Sekretariat forankret

Læs mere

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud - 2013 Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-529-1 Analysen

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. Oktober 2012

Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. Oktober 2012 Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet Oktober 2012 Kommunalbestyrelsen i Solkøbing Kommune har besluttet at udbyde to af kommunens tre plejecentre (i alt 132 pladser)

Læs mere

Udbud af ydelsen. forbrænding af affald. 2 februar Oplægsholder. Sune Troels Poulsen Advokat, ph.d., partner. Side 1

Udbud af ydelsen. forbrænding af affald. 2 februar Oplægsholder. Sune Troels Poulsen Advokat, ph.d., partner. Side 1 Udbud af ydelsen forbrænding af affald 2 februar 2017 Oplægsholder Sune Troels Poulsen Advokat, ph.d., partner 1 Oversigt Udbud og udbudsreglerne Særligt om in-house Udbud i mulige fremtidige situationer

Læs mere

GODE RÅD TIL KØB AF RÅDGIVERYDELSER

GODE RÅD TIL KØB AF RÅDGIVERYDELSER GODE RÅD TIL KØB AF RÅDGIVERYDELSER Rådgiverbranchen oplever ofte, at det er unødigt ressourcekrævende at afgive tilbud til det offentlige. Det er et problem for branchen, men også for de offentlige indkøbere.

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Kommunale erfaringer med private leverandører i ældreplejen

Kommunale erfaringer med private leverandører i ældreplejen Kommunale erfaringer med private leverandører i ældreplejen I 2011 fik borgerne leveret 30,7 mio. timers praktisk hjælp og personlig pleje i eget hjem. Borgerne valgte at få 4 mio. af timerne leveret af

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Udbudsmorgen 12. marts 2015 Bliv rustet til at møde den nye udbudsvirkelighed! De nye udbudsregler set fra ORDREGIVERSIDE

Udbudsmorgen 12. marts 2015 Bliv rustet til at møde den nye udbudsvirkelighed! De nye udbudsregler set fra ORDREGIVERSIDE Udbudsmorgen 12. marts 2015 Bliv rustet til at møde den nye udbudsvirkelighed! De nye udbudsregler set fra ORDREGIVERSIDE Afdelingschef Adam Hey Udbud & Indkøb 12. Marts 2015 Ny udbudslov! Hvor svært kan

Læs mere

EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK

EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK UDBUDSLOVEN EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK DELACOURs mini-guide om udbudsloven for ordregivere Side 2 HAR DU STYR PÅ UDBUDSLOVEN? Udbudsloven sætter en ny dagsorden for gennemførelse

Læs mere

Indkøbs- & udbudspolitik

Indkøbs- & udbudspolitik Indkøbs- & udbudspolitik Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end 3.000 medarbejdere, der leverer myndighedsopgaver,

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde. Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde

Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde. Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde Produktivitetskommissionens anbefalinger til at øge Danmarks produktivitet gennem

Læs mere

INDKØB UNDER TÆRSKELVÆRDIERNE. 21. Juni IKA INDKØBSJURA Cand.jur. Martin Stæhr

INDKØB UNDER TÆRSKELVÆRDIERNE. 21. Juni IKA INDKØBSJURA Cand.jur. Martin Stæhr INDKØB UNDER TÆRSKELVÆRDIERNE 21. Juni 2016 - IKA INDKØBSJURA Cand.jur. Martin Stæhr INDKØBERTESTEN I SVAR RIGTIGT ELLER MIST TITLEN! Frivillig tilbudsindhentning på kontrakt om flødebolledispensere inkl.

Læs mere

Debatmøde 10 Udbud på ældreområdet nye regler, nye muligheder

Debatmøde 10 Udbud på ældreområdet nye regler, nye muligheder Debatmøde 10 Udbud på ældreområdet nye regler, nye muligheder Fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Kommunaløkonomisk Forum 2013

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØGE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Udbudsloven, en ny dagsorden for gennemførelse af udbud i Danmark. DELACOURs mini-guide om udbudsloven for tilbudsgivere

Udbudsloven, en ny dagsorden for gennemførelse af udbud i Danmark. DELACOURs mini-guide om udbudsloven for tilbudsgivere Udbudsloven, en ny dagsorden for gennemførelse af udbud i Danmark DELACOURs mini-guide om udbudsloven for tilbudsgivere Side 2 Har du styr på udbudsloven? Udbudsloven sætter en ny dagsorden for gennemførelse

Læs mere

DANSKE ARK og FRI input til ny Udbudslov Tak for muligheden for at komme med input til en dansk Udbudslov.

DANSKE ARK og FRI input til ny Udbudslov Tak for muligheden for at komme med input til en dansk Udbudslov. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Att. Chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath vu@kfst.dk DANSKE ARK og FRI input til ny Udbudslov Tak for muligheden for at komme med input til

Læs mere

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Maria Haugaard, Advokat Gå-hjem-møde om udbudsloven og miljømærker 4. Maj 2016 Introduktion til udbudsloven og de nye muligheder for

Læs mere

TEMA OM KLAR GRÆNSE OVERSKRIDENDE INTERESSE: HVORNÅR ER DU UDEN FOR UDBUDSREGLERNE?

TEMA OM KLAR GRÆNSE OVERSKRIDENDE INTERESSE: HVORNÅR ER DU UDEN FOR UDBUDSREGLERNE? TEMA OM KLAR GRÆNSE OVERSKRIDENDE INTERESSE: HVORNÅR ER DU UDEN FOR UDBUDSREGLERNE? 31.10.2016 Med udbudsloven er det en gang for alle blevet slået fast, at det er vigtigt, at ordregivende myndigheder

Læs mere

Ny dansk udbudslov. Medlemsmøde den 2. juni 2015. Jesper Fabricius, advokat og partner i Accura Anders Brøndum, chefkonsulent i DI

Ny dansk udbudslov. Medlemsmøde den 2. juni 2015. Jesper Fabricius, advokat og partner i Accura Anders Brøndum, chefkonsulent i DI Ny dansk udbudslov 02. jun. 15 Ny dansk udbudslov Medlemsmøde den 2. juni 2015 Jesper Fabricius, advokat og partner i Accura Anders Brøndum, chefkonsulent i DI Ny dansk udbudslov 02. jun. 15 Agenda Udbudsloven

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 17 Bilag 6 Udbudsretlige problemstillinger 23, oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 27078672 1. Sammenfatning

Læs mere