Mødet blev holdt torsdag den 24. februar 2011 på Rådhuset i Borgerportalen. Mødet begyndte kl. 18:30 og sluttede kl. 19:40.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødet blev holdt torsdag den 24. februar 2011 på Rådhuset i Borgerportalen. Mødet begyndte kl. 18:30 og sluttede kl. 19:40."

Transkript

1 ALLERØD KOMMUNE Allerød Byråd Møde nr. 14 Mødet blev holdt torsdag den 24. februar 2011 på Rådhuset i Borgerportalen. Mødet begyndte kl. 18:30 og sluttede kl. 19:40. mer: Borgmester Erik Lund (C), Flemming Villadsen (A), Emma Glæsel (C), Agnete Fog (B), Karen Gausland (A), Jørgen Johansen (C), Jesper Hammer (D), John Jensen (D), Lone Hansen (E), Nikolaj Bührmann (F), Lea Herdal (F), Gurli Nielsen (UP), Susan Lund Andersen (F), Poul Albrechtsen (O), Jens Grønne (R), John Køhler (V), Bjarni G. Jørgensen (V), Birgitte A. Rasmussen (V), Jørgen Dich (V) Afbud: Miki Dam Larsen (A), Bitten Bloch (C) 1. Bemærkninger til dagsordenen Spørgsmål til Byrådet Meddelelser Forventet regnskab pr. 31. december 2010 på det specialiserede socialområde Folketingsvalg Indsatsen mod socialt bedrageri Henvendelse om principiel stillingtagen til etablering af dagligvarebutik i Blovstrød Indretning af skoletilbud til specialbørn i ejendommen Frederiksborgvej 59 A Udkast til lokalplan, samt kommuneplantillæg for erhverv og boliger ved Mejeribakken Justering AB92 Poppelvej Indgåelse af lejeaftaler med Frederiksberg Kommune... 23

2 Allerød Byråd torsdag den 24. februar ALLERØD BYRÅD Bemærkninger til dagsordenen Sagsnr.: 10/23138 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Allerød Byråd den Fraværende Nej Miki Dam Larsen Bitten Bloch

3 Allerød Byråd torsdag den 24. februar ALLERØD BYRÅD Spørgsmål til Byrådet Sagsnr.: 10/23140 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Allerød Byråd den Fraværende Nej Miki Dam Larsen Bitten Bloch

4 Allerød Byråd torsdag den 24. februar ALLERØD BYRÅD Meddelelser Sagsnr.: 10/23142 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Allerød Byråd den Fraværende Nej Miki Dam Larsen Bitten Bloch

5 Allerød Byråd torsdag den 24. februar ALLERØD BYRÅD Forventet regnskab pr. 31. december 2010 på det specialiserede socialområde Sagsnr.: 11/2528 Punkttype Tema Orientering Økonomiudvalget og byrådet orienteres om forventet regnskab på det specialiserede socialområde (dvs. udsatte børn og unge, udsatte voksne og handicappede, samt pleje og omsorg til voksne og handicappede). Det forventede regnskab udarbejdes henholdsvis pr. ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december. I økonomiaftalen for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området herunder de kvartalsvise forventede regnskaber. Sagsbeskrivelse Med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne skal Byrådet som følge af økonomiaftalen kvartalsvist forelægges oversigter vedrørende den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde. De kvartalsvise oversigter skal samtidig være afsæt for en løbende drøftelse mellem regeringen og KL om udviklingen på det specialiserede socialområde med henblik på evt. at iværksætte yderligere initiativer på området. Oversigterne er udarbejdet efter fastsatte retningslinjer så tallene er sammenlignelige kommunerne imellem og skal indeholde 1) Oprindeligt budget for det pågældende år, 2) Korrigeret budget og 3) Forventet regnskab. Oversigten skal derudover være baseret på nettodriftsudgifter, dvs. driftsudgifter fratrukket refusioner (dog ikke refusioner fra den centrale refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager). Til orientering vedrører den del af oversigten der omfatter udsatte børn og unge Børneudvalgets område. Den del af oversigten der vedrører udsatte voksne og handicappede samt pleje og omsorg er Sundheds og Velfærdsudvalgets område. Selve driften af hjælpemiddeldepotet, som udgør en begrænset del af den rubrik, der omhandler hjælpemidler, er dog en del af Allerød Service og dermed Klima og Miljøudvalgets område, og de grønne områder omkring hjælpemiddeldepotet vedligeholdes af Park og vej og er dermed Teknik og Planudvalgets område. Det forventede regnskab pr. 31. december er opgjort ultimo januar 2011 og indeholder alle bogførte udgifter vedr. 2010, samt

6 Allerød Byråd torsdag den 24. februar disponerede midler vedr. 2010, som der endnu ikke er modtaget regning på. Det endelige regnskabsresultat kan dog vise en mindre afvigelse i forhold til dette forventede regnskab blandt andet som følge af den endelige beregning af statsrefusioner. Samlet set på det specialiserede socialområde er der et forventet mindreforbrug på 12,1 mio. kr. i forhold til det forventede regnskab pr. 31. september 2010, et mindreforbrug på 4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2010, og et forventet mindreforbrug på 10,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Udsatte børn På området for udsatte børn og unge forventes et forbrug på 51,4 mio. kr. I forhold til opfølgningen pr. 31. september 2010 er dette en forventet mindreudgift på 4,3 mio. kr. Dette skyldes primært, at der på området har været særlig fokus på indsatsen i forhold til 1823 årige, hvor det har været muligt at skaffe ungdomsboligere, samt at nye anbringelser sker ved brug af billigere tilbud. I forhold til det oprindelige budget er det en forventet mindreudgift på 3,1 mio. kr., og i forhold til det korrigerede budget en forventet mindreudgift på 4,3 mio. kr. Udsatte voksne På området for udsatte voksne og handicappede forventes et forbrug på 117,6 mio. kr. I forhold til opfølgningen pr. 31. september 2010 er der ingen væsentlige ændringer. I forhold til det oprindelige budget er det en forventet merudgift på 9,1 mio. kr. og i forhold til det korrigerede budget en forventet merudgift på 0,8 mio. kr. Pleje og omsorg På området for pleje og omsorg forventes et forbrug på 110,5 mio. kr. I forhold til opfølgningen pr. 31. september 2010 er dette en forventet mindreudgift på 8,6 mio. kr. I forhold til opfølgningen pr. 31. september er der et forventet mindreforbrug vedr. Sundhed og Omsorg på 4,8 mio. kr., som primært skyldes at Sundhed og omsorg i overensstemmelse med udgifts og ansættelsesstoppet har fokuseret på basal drift, hvilket har givet flere besparelser på lønudgiften end forudsat. Vedr. Mad og måltider er der et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som ligeledes kan henføres til udgiftsstoppet, samt at der har været fokus på billigere og fælles indkøb. Endeligt er der et forventet mindreforbrug på hjælpemidler på 1,9 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget 2010 er der på området for pleje og omsorg totalt set en forventet mindreudgift på 10,0 mio. kr. og i forhold til det korrigerede budget en forventet mindreudgift på 6,7 mio. kr.

7 Allerød Byråd torsdag den 24. februar Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Bilag Forventet regnskab for det specialiserede socialområde 2010 pr. 4. kvt.pdf Økonomiudvalget den Allerød Byråd den Fraværende Orienteringen taget til efterretning. Orienteringen taget til efterretning. Miki Dam Larsen Bitten Bloch

8 Allerød Byråd torsdag den 24. februar ALLERØD BYRÅD Folketingsvalg 2011 Sagsnr.: 11/1782 Punkttype. Tema Der skal afholdes folketingsvalg senest i november Folketingsvalget er det først valg i denne byrådsperiode. Det foreslås derfor, at de beslutninger der træffes i dette punkt også omfatter andre valg og afstemninger i perioden, herunder valg til byrådet og regionsrådet i Sagen afgøres i byrådet. Sagsbeskrivelse Det kommende Folketingsvalg afholdes efter reglerne i Folketingsvalgloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar Valgbestyrelsen Byrådet har på sit konstituerende møde udpeget følgende 4 medlemmer til valgbestyrelsen for Allerød og Rudersdal opstillingskreds. Erik Lund John Køhler Nikolaj Bührmann Flemming Villadsen. Rudersdal Kommune har ligeledes 4 medlemmer i valgbestyrelsen og har som kredskommune formandsposten. Udpegning af valgstyrerne og tilforordnede Ved de seneste valg har byrådet udpeget i alt 63 valgstyrere og tilforordnede, herunder 1 formand for hver af de 5 afstemningssteder og 2 tilforordnede, der bistår med brevstemningen i borgernes eget hjem/plejecentre m.v. Udpegningen af de 63 personer sker ved forholdstalsfordeling (d Hondts metode), medmindre andet aftales. Indenrigs og Sundhedsministeriet henstiller til, at byrådet afgiver et antal pladser som tilforordnet til partier, der ikke er repræsenteret i byrådet. Med udgangspunkt i en uændret bemanding på afstemningsstederne har Forvaltningen efter d Hondts metode udarbejdet forslag til fordeling af de politisk udpegede mellem partierne (bilag 1). Udover de politisk udpegende bistår 28 administrative valghjælpere ved valghandlingen.

9 Allerød Byråd torsdag den 24. februar Ændring af navne på valgsteder Navnene på valgstederne Lillerød By, Lillerød Øst samt Lynge By og Lynge Øst er meget ens. For at undgå fejl/misforståelser, samt tydeliggøre valgstedets beliggenhed foreslås følgende navneændring: Lillerød Øst ændres til Skovvang (Skovvangsskolen) Lillerød By ændres til Lillerød (Lillerød Skole) Lynge Øst ændres til Ravnsholt (Ravnsholthallen) Lynge By ændres til Lynge (Lyngehallen) Blovstrød ingen ændring (Blovstrød Skole) Exit Polls Politikens Lokalaviser har bedt om tilladelse til at foretage exit polls i forbindelse med det kommende folketingsvalg. Det vil sige, at vælgere der har afgivet deres stemme spørges om, hvor de satte deres kryds. En lignende forespørgsel er rettet til samtlige nordsjællandske kommuner. Resultatet for hver enkelt kommune kommer til at indgå i en samlet prognose, der offentliggøres, når valghandlingen er overstået kl Meningsmålinger, der afholdes inden for afstemningsstedets matrikel, kan kun foretages med byrådets tilladelse. Byrådet kan fastsætte betingelser til sikring af, at afstemningen foregår uforstyrret. Meningsmålinger på områder på eller ud til offentlig gade eller vej kan foretages uden byrådets tilladelse. Indsamling på valgstederne Der er tradition for at velgørende organisationer søger om tilladelse til at samle ind ved valgstederne. Tilladelser skal gives af byrådet, som kan delegere kompetencen. Opsætning af valgplakater Transportministeriet har den 16. december 2010 udsendt lovforslag om ophængning af valgplakater i høring. I lovforslaget lægges op til at kommunerne ikke længere kan fastsætte egne regler for plakatophængning, men fremover alene er tilsynsmyndighed. Indtil en ny lov på området er vedtaget, er det fortsat Teknik og Planudvalget som vejbestyrelse, der fastlægger reglerne. De nugældende regler i Allerød Kommune er, at Vejdirektoratets standardvilkår for ophængning af valgplakater følges, og at det ikke er tilladt at ophænge valgplakater i bymidten.

10 Allerød Byråd torsdag den 24. februar Forvaltningen fremlægger særskilt sag herom for Teknik og Planudvalget. Digitalisering Ved valget til byråd og regionsråd i 2009 blev der i Allerød Kommune indført elektronisk kontrol af brevstemmer. Erfaringen med denne digitale løsning var en lettelse af arbejdsgangen og håndteringen af brevstemmer. Løsningen vil således blive anvendt fremover og udgiften hertil ved det kommende folketingsvalg vil udgøre ca kr. Forvaltningen har ligeledes overvejet indførelse af elektroniske valglister, men har vurderet at fordelene for Allerød Kommune af de nuværende digitale løsninger vil være begrænsende set i forhold til de samlede omkostninger (bilag 2). Økonomi I budget 2011 er der afsat kr. til valg. Forvaltningen vurderer, at udgifterne til forplejning på valgdagen kan reduceres ved at rådhusets kantine søger for forplejningen til frokost og aften. Frokosten serveres på rådhuset. Aftensmad i form af sandwich leveres til valgstederne. Dog vil kantinen i Lyngehallen, fortsat sørge for forplejningen til valgstedet i Lynge. Det har hidtil været praksis, at de administrative medarbejdere, der deltager i fintællingen dagen efter valget honoreres med et beløb svarende til diæter for møder over 4 timers varighed, uanset at opgaven kan afvikles inden for normal arbejdstid. Ved ændring af denne praksis kan der spares ca kr. i forhold til tidligere valg. Forvaltningen vurderer, at valget kan afholdes inden for det afsatte budget. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at der udpeges 5 formænd for valgstyrerne, 30 valgstyrere og 28 tilforordnende, herunder 2 til brevstemning i eget hjem i overensstemmelse med vedlagte forslag til fordeling mellem partigrupper at partigrupperne bemyndiges til at foretage den konkrete udpegning af formænd, valgstyrere og tilforordnede at forslag til navneændring af valgstederne godkendes at der gives Politikens Lokalaviser og evt. andre ansøgere tilladelse til at foretage Exit

11 Allerød Byråd torsdag den 24. februar Polls ved valgstederne efter Forvaltningens anvisninger at Forvaltningen bemyndiges til at træffe afgørelse om tilladelse til indsamling ved valgstederne og at der ikke længere honoreres for deltagelse i fintælling. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Bilag Økonomiudvalget den Allerød Byråd den Fraværende Der er afsat kr. i 2011 til afholdelse af valg. Forvaltningen vurderer, at folketingsvalget kan afholdes inden det afsatte budget. bilag 1 fordeling af valgdeltagere bilag 2 digitale valglister Forvaltningens forslag indstilles godkendt. Indstilling godkendt. Miki Dam Larsen Bitten Bloch

12 Allerød Byråd torsdag den 24. februar ALLERØD BYRÅD Indsatsen mod socialt bedrageri Sagsnr.: 10/22943 Punkttype Tema Af budgetforliget for fremgår, at: Byrådet vil fra 2011 optrappe indsatsen mod socialt bedrageri for at sikre at kommunens sociale ydelser kun går til de berettigede borgere. Som opfølgning på denne del af budgetforliget fremlægger forvaltningen en sag med henblik på styrkelse af indsatsen mod socialt bedrageri. Sagen afgøres i byrådet. Sagsbeskrivelse Socialt bedrageri defineres som, tilfælde hvor borger mod bedre vidende uberettiget får udbetalt fx boligstøtte, børnetilskud, kontanthjælp, friplads i daginstitution, pensioner, sygedagpenge eller andre former for sociale ydelser. Socialt bedrageri kan resultere i anmeldelse til politiet og/eller krav om tilbagebetaling af en uberettiget ydelse. Allerød Kommunes nuværende indsats mod socialt bedrageri er organiseret omkring en tovholdergruppe, som har ansvaret for sager om misbrug af sociale ydelser. Tovholdergruppen har primært en koordinerende funktion. Allerød Kommune har derfor ikke ansat egentlige kontrolmedarbejdere. I 2010 blev der i Allerød Kommune samlet rejst krav om tilbagebetaling for 3,8 mio. kr., som var modtaget uberettiget. I vedlagte bilag findes en nærmere opgørelse af tilbagebetalingskravet. I forbindelse med revisionen for regnskab 2009, blev der udført temarevision vedrørende kommunens indsats mod misbrug af sociale ydelser. Revisionen konkluderede, at kommunen generelt har tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange for udbetalingen af ydelser, og at de foreskrevne forretningsgange følges. Optrapning af indsatsen mod socialt bedrageri Indsatsen mod socialt bedrageri kan optrappes ved følgende strategier; forebyggende indsats/ oplysningspligt, mulighed for at angive mistanke om socialt bedrageri etablering af kontrolgruppe Forebyggende indsats / oplysningspligt Ofte skyldes misbrug af sociale ydelser, at man ikke er klar over, eller

13 Allerød Byråd torsdag den 24. februar opmærksom på, hvilke oplysninger man har pligt til at give kommunen. Et centralt element i at forebygge misbrug af sociale ydelser er derfor løbende at gøre opmærksom på oplysningspligten. I Allerød Kommune er oplysningspligten indskærpet ved de sociale sager, hvor blanketsystemet anvendes. Derudover vil oplysningspligten blive indskærpet på kommunens hjemmeside. Mulighed for at angive mistanke om socialt bedrageri Flere kommuner opretter særlige portaler på kommunens hjemmeside, hvor de opfordrer borgerne til at anmelde mistanke om socialt bedrageri populært kaldet stikkersider. Forvaltningen anbefaler ikke, at der oprettes sådanne sider. Ressourceforbruget i forbindelse med den gennemgang og analyse af anmeldelser forventes ikke at kunne finansieres af en forventet mindreudgift, da der må forventes væsentlige flere henvendelser end i dag. Derudover må det forventes, at en væsentlig del af henvendelserne er ubegrundede. Etablering af kontrolgruppe Allerød Kommunes nuværende indsats er koncentreret omkring en tovholdergruppe, som undersøger sager, der giver anledning til undren. Kommunens indsats mod socialt bedrageri kan styrkes ved etablering af kontrolgruppe med opsøgende tilgang. Der afsættes særskilt medarbejderressourcer til opgaven, svarende til 0,5 årsværk. Kontrolgruppen vil skulle fokusere på følgende forhold Konkret mistanke fra medarbejdere Undersøge borgeranmeldelser, herunder anonyme Tematiserede undersøgelser, eksempelvis fripladsordning Optimal udnyttelse af de eksisterende digitale muligheder Kontrolgruppen forudsættes udgiftsneutralt, og etableret som 1årig forsøgsordning. Forslag til kommissorium for kontrolgruppe er vedlagt som bilag. Ved nedsættelse af kontrolgruppe vil den nuværende tovholdergruppe blive nedlagt. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Forvaltningen foreslår; at der pr. 1. april 2011 etableres kontrolgruppe mod socialt bedrageri at udgiften til kontrolgruppen afholdes indenfor forvaltningens samlede ramme Kontrolgruppen etableres pr. 1. april I første omgang som en forsøgsordning, der løber 1 år, hvorefter der tages stilling til om ordningen skal gøres permanent. I den forbindelse skal der ligeledes tages stilling til eventuelle justeringer i kontrolgruppens opgaver og ressourcer i forbindelse med oprettelse af Udbetaling Danmark.

14 Allerød Byråd torsdag den 24. februar Kontrolgruppen skal udarbejde statusnotat til Økonomiudvalget i oktober Økonomi og finansiering En opnormering af Borgerservice med 0,5 årsværk i perioden 1. april marts 2012 svarer til en samlet udgift på kr. i 2011 og kr. i 2012, inklusiv udgifter til IT, kurser mv.. Udgiften til kontrolgruppen vil ikke kunne finansieres af tilsvarende mindreudgift indenfor ydelsesområdet (eksempelvis sygedagpenge og kontanthjælp) uden at påvirke kommunens samlede serviceudgifter. Det skyldes, at udgiften til administrativt personale hører under serviceudgifter, mens ydelses og boligstøtteområdet hører under overførsler, og dermed ikke indgår i opgørelsen af kommunens serviceudgifter. Bilag Økonomiudvalget den Allerød Byråd den Fraværende Kontrol med sociale ydelser.pdf Kommissorium kontrolgruppe.pdf Forvaltningens forslag indstilles godkendt. Indstilling godkendt. Miki Dam Larsen Bitten Bloch

15 Allerød Byråd torsdag den 24. februar ALLERØD BYRÅD Henvendelse om principiel stillingtagen til etablering af dagligvarebutik i Blovstrød Sagsnr.: 11/522 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til, hvorvidt der skal arbejdes videre med etablering af dagligvarebutik i Blovstrød, herunder udarbejdelse af det nødvendige plangrundlag. Allerød Kommune har modtaget henvendelse af 5. januar 2011 om principiel stillingtagen til projekt for ny dagligvarebutik beliggende ved siden af Statoil benzinstationen ved Kongevejen i Blovstrød. Butikkens samlede etageareal bliver cirka 1050 m2 og tænkes opført i en etage. Der etableres parkeringspladser som sammen med varetilkørsel får fælles overkørsel med benzinstationen. Butikkens samlede grundareal anslås til cirka m2, hvoraf m2 tilhører Allerød Kommune og er beliggende i landzone. Den kommunale del har ikke selvstændig vejadgang. Efter Planloven kan der udenfor bymidten placeres enkeltstående butikker, der alene tjener til lokalområdets daglige forsyning. Butiksstørrelsen for enkeltstående butikker til lokalområdets forsyning må ikke fastsættes til mere end m2 etageareal. I Allerød Kommuneplan er der i Blovstrød udlagt 2 butikker til forsyning af lokalområdet ved henholdsvis Sjælsø Alle og Kongevejen/Byagervej. For butikken ved Sjælsø Alle er der meddelt dispensation til anden anvendelse. Området ved Statoil er endvidere omfattet af kommuneplanens lokalplanrammer for "Nyt boligområde ved Østre Teglværksvej". Efter rammerne må området kun anvendes til helårsboligformål med mulighed for mindre butikker, kro og erhverv samt offentlige institutioner, som kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne. Teknik og Planudvalget godkendte den 26. januar 2011 programmet for EUROPAN 11 konkurrencen for Ny Blovstrød. Heraf fremgår, at der i bedømmelsen af de indkomne projekter vil blive lagt vægt på bl.a., at "projektområdet disponeres, så der kan placeres cirka 600 nye boliger med mulighed for en daginstitution (06årige) og eventuelt en nærbutik." En godkendelse af placering af en dagligvarebutik ved Statoil benzinstationen risikerer efter Forvaltningens opfattelse at foregribe resultatet af arkitektkonkurrencen for Ny Blovstrød. Herudover vil det

16 Allerød Byråd torsdag den 24. februar kræve ændring af kommuneplanen, hvor der enten skal lokaliseres 3 dagligvarebutikker i Blovstrød eller butikken ved Sjælsø Alle skal tages ud af planen. Endelig vil etablering af dagligvarebutikken kræve udarbejdelse af lokalplan. Forslag 1 Stillingtagen til placering af dagligvarebutik afventer resultatet af arkitektkonkurrencen om Ny Blovstrød. Forslag 2 Der gives principiel godkendelse til placering af dagligvarebutikken, idet der igangsættes ændring af Allerød Kommuneplan med henblik på lokaliseringsmuligheder for 3 dagligvarebutikker i Blovstrød og endvidere igangsættes udarbejdelse af lokalplan. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Forvaltningen foreslår Forslag 1 godkendt. Ingen ved Forslag 1. Ved Forslag 2 øget trafik på Kongevejen herunder flere, som vil krydse vejen. Flere valgmuligheder med hensyn til dagligvareindkøb for borgerne i Blovstrød. Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Økonomiudvalget den Allerød Byråd den Ingen ved Forslag 1 Ved Forslag 2 høringer i henhold til Planlovens bestemmelser. Principansøgning vedr. Rema 100 nærbutik i Blovstrød Forvaltningens forslag 1 godkendt med 4 stemmer for. Imod stemte 3 medlemmer (Erik Lund, Poul Albrechtsen og John Køhler). John Køhler begærede sagen forelagt Byrådet. Forvaltningens forslag 2 blev godkendt med 15 stemmer for, idet følgende tilføjes: Der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, idet butikkens størrelse skal være i overensstemmelse med planlovens bestemmelser, og miljø, energi, og trafikkrav skal være i overensstemmelse med konkurrenceprogram for Ny Blovstrød. Imod stemte 4 medlemmer (DNA og A). Fraværende Miki Dam Larsen Bitten Bloch

17 Allerød Byråd torsdag den 24. februar ALLERØD BYRÅD Indretning af skoletilbud til specialbørn i ejendommen Frederiksborgvej 59 A Sagsnr.: 11/391 Punkttype Tema Byrådet har som et led i budgettet for 2011 vedtaget, at specialtilbuddet Lynghuset nedlægges, og at børnene overføres til skærmede afsnit i et børnehus og en af kommunens folkeskoler. På Allerød Heldagsskole overføres børnene i 1.6. klasse (den nuværende Tokkekøbafdeling) til et selvstændigt afsnit på en af kommunens folkeskoler. Her forbliver børnene samlet og med kendte voksne i et heldagstilbud. Udvalget skal tage stilling til eventuel indretning af nyt heldagstilbud i ejendommen Frederiksborgvej 59. Sagsbeskrivelse Skoleudvalget besluttede 1. november 2010, at Frederiksborgvej 59, kaldet Nøglehuset, skulle anvendes til Lynghusets skolegruppe. Det har imidlertid vist sig ikke at være hensigtsmæssigt, da det ville indebære omfattende ombygninger af bla. toilet, trappe og indhegning. Ejendommen Frederiksborgvej 59A kaldet Huset anvendes i dag som lokaletilbud for en række af foreninger. Det foreslås, at Huset s brugere fremover tilbydes lokaler i dagplejens tidligere legestue på Kirkehavegård. Ejendommen udgør et bebygget areal på 239 m2 og fremstår i god stand og med en indretning og nærhed til Lillerød Skole, som findes anvendelig til nyt heldagstilbud for en gruppe af børn med behov for specialtilbud. Ejendommen er indrettet med toiletter, handicaptoilet, garderobe, mindre værksted, køkken og stort disponibelt rum. Det foreslås, at rummet opdeles i 2 mindre klasselokaler og fællesrum med direkte udgang til legearealet ved Lillerød skoles SFO. Indretningerne anslås at kunne udføres for kr. Lokalerne på Kirkehavegård kræver ikke ombygning for at blive taget i brug for den ændrede anvendelse. Der vil således kun være begrænsede flytteomkostninger. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at nyt heldagstilbud indrettes i ejendommen Frederiksborgvej 59A, og at tilbuddet tages i anvendelse senest den 1. august 2011.

18 Allerød Byråd torsdag den 24. februar Forvaltningen foreslår endvidere, at anlægsudgiften afholdes af de forventede leje og salgsindtægter ved den vedtagne bygningskomprimering. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Skoleudvalget den Økonomiudvalget den Allerød Byråd den Nej Der skal meddeles tilladelse til at afholde den forventede udgift kr. finansieret af forventede indtægter ved salg og udleje af bygninger. Nej Nej Det indstilles, at der gives en anlægsbevilling (kvalitetsfondsområde) på kr. finansieret af kassen. Der gives en særskilt indtægtsbevilling vedr. salg/husleje, når det endelige beløb kendes. fra Skoleudvalget indstilles godkendt, idet spørgsmålet om placering af de nuværende brugere af Frederiksborgvej 59 A genoptages. Økonomiudvalgets indstilling godkendt med 18 stemmer for. Imod stemte 1 medlem (Lokallisten). Lokallisten har ønsket følgende mindretalsudtalelse ført til protokol. "Lokallisten kan ikke tiltræde idet, beslutningen hænger sammen med beslutningen om et af brugerne accepteret sted for en genplacering." Fraværende Miki Dam Larsen Bitten Bloch

19 Allerød Byråd torsdag den 24. februar ALLERØD BYRÅD Udkast til lokalplan, samt kommuneplantillæg for erhverv og boliger ved Mejeribakken Sagsnr.: 10/8830 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Udvalget anmodes om at foretage indstilling til Økonomiudvalg og Byråd vedrørende udkast til lokalplan og kommuneplantillæg for erhverv og boliger ved Mejeribakken. Økonomiudvalget vedtog den 18. maj 2010 at igangsætte lokalplanarbejdet for Mejeribakken, med henblik på at erstatte eksisterende lokalplan 3359 og dermed ændre områdets planmæssige anvendelse fra tætlav boligbebyggelse til delvis erhverv og delvis åbenlav boligbebyggelse. Lokalplanområdet ligger i det nordlige Lynge og afgrænses i nord af Kollerødvej og mod øst af Lynge Bygade. Mod syd grænser stiforbindelsen fra Baunesvinget op til lokalplanområdet og mod vest en idrætsplads. Lokalplanens formål er at sikre mulighed for en fortsat anvendelse af et delområde til erhvervsformål samt en omdannelse af et delområde til helårsboligformål, med mulighed for udstykning af ca. 12 grunde, heraf 5 grunde på det kommunale areal, til åbenlav boligbebyggelse med en vejbetjening fra Lynge Bygade. Lokalplanområdet er inddelt i to delområder, delområde A (1,2 ha), som kan anvendes til erhvervsformål og offentlige formål, og delområde B (1,1 ha), som kan anvendes til åbenlav boligbebyggelse. Indenfor delområde A er tre eksisterende erhvervsbygninger, mens der indenfor delområde B gives mulighed for en udstykning til 12 nye parcelhusgrunde med en størrelse varierende fra ca. 700 m2 til ca m2. I område A må placeres i virksomheder i klasse 1 og 2. Det vil sige virksomheder som kræver op til 20 meters afstand til boliger. På hver enkelt ejendom indenfor delområde B kan der opføres bebyggelse i op til 1 etage med udnyttet tagetage og med en bebyggelsesprocent på højst 30. Den maksimale bygningshøjde er for boligboligbebyggelse 8,5 m. Lokalplanen stiller krav til, at bebyggelse udføres som lavenergibyggeri efter normerne for den bedste lavenergiklasse i det til enhver tid gældende bygningsreglement. I samspil hermed fastsætter lokalplanen bestemmelser om bebyggelsens udformning og placering, med et ønske om at området udformes, så energiforbruget minimeres og bebyggelsen placeres bedst muligt for udnyttelse af passiv

20 Allerød Byråd torsdag den 24. februar solvarme og opsætning af solenergianlæg. Lokalplanen giver forholdsvist frie rammer til bygningernes udformning. Det er hensigten at de levende hegn, der omkranser de enkelte ejendomme, sammen med beplantningsbæltet, der omkranser lokalplanområdet, vil danne en homogen, grøn ramme omkring de varierende bebyggelser. Delområde A vejbetjenes fra Kollerødvej via den eksisterende vej, Mejeribakken, mens delområde B vejbetjenes fra Lynge Bygade via en ny boligvej, som navngives Møllebakken. Mellem de to delområder vil der ikke være trafikal forbindelse, af hensyn til en minimering af biltrafikken i boligområdet. Der er udarbejdet udkast til kommuneplantillæg nr. 2 for erhverv og boliger ved Mejeribakken, således at der er overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan. I kommuneplantillægget justeres to rammeområder, LU.B.10 og LU.E.01, således at en del af rammeområdet LU.B.10, svarende til 0,8 ha, inddrages til erhvervsformål under lokalplanramme LU.E.10. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Teknikog Planudvalget 2011 den Økonomiudvalget den Allerød Forvaltningen foreslår, at lokalplanudkastet og udkast til kommuneplantillæg videresendes til Økonomiudvalg og Byråd med indstilling om vedtagelse som forslag til offentliggørelse i mindst 8 uger. Forslag til lokalplan offentliggøres i overensstemmelse med planlovens bestemmelser om tilvejebringelse af lokalplaner. bilag_2_udkast_kommuneplantillaeg_2_mejeribakken bilag_1_udkast_lokalplan_3389_mejeribakken Udvalget godkendte Forvaltningens forslag, idet formuleringen "Lokalplanområdet forsynes med naturgas" udgår af afsnittet om varmeforsyning på side 26. fra Teknik og Planudvalget indstilles godkendt. Indstilling godkendt.

21 Allerød Byråd torsdag den 24. februar Byråd den Fraværende Miki Dam Larsen Bitten Bloch

22 Allerød Byråd torsdag den 24. februar ALLERØD BYRÅD Justering AB92 Poppelvej Sagsnr.: 10/20676 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Furesø Boligselskab v./kab anmoder Allerød Kommune, om at konkrete præciseringer og fravigelser fra AB 92 i forbindelse med byggeopgaven på Poppelvej godkendes. Ifølge den gældende støttebekendtgørelse for almene boliger (BEK 1288 af 11. dec. 2009, 31, stk. 2) fremgår det, at: "Kommunalbestyrelsen skal stille som betingelse, at bygherren i sine aftaler om teknisk rådgivning og i sine entrepriseaftaler lægger ABR og AB (i totalentreprise ABT) til grund uden fravigelser. Kommunalbestyrelsen kan efter modtaget begrundelse i særlige tilfælde godkende fravigelser" Allerød Kommune har i første omgang meddelt at dette gør sig gældende. Boligorganisationen har fremsendt et notat, hvoraf det fremgår hvilke steder i AB 92, der ønskes en tilpasning. Under hvert punkt er der ligeledes en kort beskrivelse af årsagen til forslaget. Forvaltningen har gennemgået afvigelserne, og finder at disse i høj grad omfatter præciseringer i forhold til formuleringerne i AB92. Dertil kommer, at der er en udvidelse af tidsfristen i 3, således at denne er tilstrækkelig i forhold til byggeriets beskaffenhed. Boligselskabet oplyser endvidere, at de konkrete afvigelser i ansøgningen er almindelige for byggeri af denne type. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Forvaltningen foreslår, at vedlagte forslag til præciseringer og fravigelser af AB 92 godkendes. Ikke relevant Ikke relevant Notat_om_forventede_fravigelser_fra_ AB92.pdf Forvaltningens forslag indstilles godkendt med 6 stemmer for. Imod

23 Allerød Byråd torsdag den 24. februar Økonomiudvalget den Allerød Byråd den Fraværende stemte 1 medlem (Jesper Hammer). Indstilling godkendt med 17 stemmer for. Imod stemte 2 medlemmer (DNA). Miki Dam Larsen Bitten Bloch

24 Allerød Byråd torsdag den 24. februar ALLERØD BYRÅD Indgåelse af lejeaftaler med Frederiksberg Kommune Sagsnr.: 10/22017 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Økonomiudvalget skal tage stilling til udleje af 3 daginstitutioner til Frederiksberg Kommune for en periode af ca. 14 måneder herunder lejens størrelse. Sagen afgøres i byrådet. Økonomiudvalget besluttede på møde den 07. december 2010, at Forvaltningen kunne indlede forhandlinger med Frederiksberg Kommune om udleje af daginstitutioner i perioden , ialt 14 måneder. Forvaltningen har ført forhandlinger med Frederiksberg Kommune og foreslår, at der indgås lejeaftale for 3 bygninger: Kollerødvej 8b i perioden Lyngsvinget 10 i perioden Ørnevang 21 i perioden Det foreslås samtidig, at lejeaftalerne efter aftale kan forlænges i op til 6 måneder. Lejeperioden er ændret fra til efter ønske fra Frederiksberg Kommune. Allerød Kommune har ved forhandlingerne om leje af bygningerne foreslået en leje på 1.500, kr. pr. m2 erhvervsareal og 500 kr. pr. m2 kælder hvilket svarer til den leje kommunen opnåede ved udleje af kommunens tidligere børneinstitution Muldvarpen til Københavns kommune. Lejen er pristalsfremskrevet. Frederiksberg Kommune finder lejeniveauet for højt og har foreslået en leje på kr. pr. m2 for erhvervslokaler hvortil kan lægges et beløb på kr. pr. m2 for leje af inventar. Kælderlejen foreslås fastsat til kr. pr. m2. Allerød Kommune har som modspil foreslået, at lejen fastsættes til kr. pr. m2 og kælderlejen til 350 kr. pr. m2. Forhandlingerne om lejens størrelse er endnu ikke afsluttet. Resultatet af forhandlingerne fremlægges på økonomiudvalgsmødet. Der er mellem parterne enighed om de overordnede vilkår for lejeaftalen, idet der i lejen indgår dele af inventar, legeredskaber m.m. Allerød Kommune vedligeholder ejendommenes klimaskærm og

25 Allerød Byråd torsdag den 24. februar installationer. Da lejeperioden er relativ kort overtages lejemålene uistandsatte og afleveres uistandsatte dog skal lejer godtgøre eventuelle konkrete skader på det lejede. Lejer afholder alle udgifter til el og varme, renovation, vedligehold af udenomsarealer, snerydning, rengøring m.m. Indgås der lejeaftaler på den af Allerød Kommune senest foreslået leje kr. pr. m2 erhvervsareal og 350 kr. pr. m2 kælder, udgør den samlede årlige leje for de tre institutioner , kr. for 2011 og , kr. for Indgås der lejeaftaler på et lejeniveau på kr. pr. m2 erhvervsareal og 300 kr. pr. m2 kælder udgør den samlede årlige leje for de tre institutioner , kr. for 2011 og , kr. for Ejendommene er p.t. fritaget for betaling af ejendomsskatter efter reglerne i Ejendomsskattelovens 7. Fritagelsen vil blive ophævet i lejeperioden, hvilket medfører en udgift for Allerød Kommune til ejendomsskat på anslået ialt , kr. for 2011 og ialt anslået , kr. for Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at der indgås lejeaftale med Frederiksberg Kommune for en perioden af 14 måneder med mulighed for forlængelse i op til 6 måneder. at nettoindtægter ved udleje indgår i det samlede regnskab for indtægter og udgifter ved salg, udleje og bygningskomprimering. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Nej Ved indgåelse af lejeaftaler med leje 1.200/350 kr. pr. m2 skal der meddeles driftsbevilling For 2011: i indtægt , kr og , kr. i udgift For 2012: i indtægt kr. og , kr. i udgift Ved indgåelse af lejeaftaler med leje 1.000/300 kr. pr. m2 skal der meddeleles driftsbevilling For 2011: i indtægt , kr. og , kr. i udgift For 2012: i indtægt kr. og , kr. i udgift

26 Allerød Byråd torsdag den 24. februar Dialog/høring Bilag Økonomiudvalget den Nej Forvaltningen bemyndiges til at indgå lejeaftale med Frederiksberg Kommune om leje af Lyngsvinget 10 i perioden med mulighed for forlængelse i op til 6 måneder. Lejemålet vil i lejeperioden være uopsigeligt for begge parter. Lejemålet indgås på vilkår som beskrevet i sagsfremstillingen. Lejen fastsættes til kr. pr. m2 erhvervsareal og 350 kr. pr. m2 kælder. at indgå lejeaftale med Frederiksberg Kommune om leje af Ørnevang 21 i perioden med mulighed for forlængelse i op til 6 måneder. Lejemålet vil i lejeperioden være uopsigeligt for begge parter. Lejemålet indgås på vilkår som beskrevet i sagsfremstillingen. Lejen fastsættes til kr. pr. m2 erhvervsareal og 350 kr. pr. m2 kælder. at indgå lejeaftale med Frederiksberg Kommune om leje af ejendommen Kollerødvej 8B i perioden med mulighed for forlængelse i op til 6 måneder. Lejemålet vil i lejeperioden være uopsigeligt for begge parter. Lejemålet kan indgås på vilkår som beskrevet i sagsfremstillingen. Lejen fastsættes til kr. pr. m2 erhvervsareal og 350 kr. pr. m2 kælder. Som led i forhandlingerne kan gives option på lejemålet. Optionen begrænses til 30. april Der meddeles indtægtsbevilling således: For 2011 i indtægt kr. og kr. i udgift For 2012 i indtægt kr. og kr. i udgift Lejeindtægt for Kollerødvej 8B vil for perioden udgøre i alt kr. Indtægtsbevilling behandles i særskilt punkt ved afklaring om hvorvidt der indgås lejeaftale. Allerød Byråd den Fraværende Indstilling godkendt. Miki Dam Larsen Bitten Bloch

27 Allerød Byråd torsdag den 24. februar Signeret af: Erik Lund Borgmester Agnete Fog Birgitte A. Rasmussen Bjarni G. Jørgensen Emma Glæsel Flemming Villadsen Gurli Nielsen Jens Grønne Jesper Hammer John Jensen John Køhler Jørgen Dich Jørgen Johansen Karen Gausland Lea Herdal Lone Hansen Nikolaj Bührmann Poul Albrechtsen

28 Allerød Byråd torsdag den 24. februar Susan Lund Andersen

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50.

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 42 Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. Medlemmer: Borgmester Erik Lund

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Allerød Byråd Møde nr Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Borgerportalen.

ALLERØD KOMMUNE. Allerød Byråd Møde nr Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Borgerportalen. ALLERØD KOMMUNE Allerød Byråd 20102013 Møde nr. 20042012 Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Borgerportalen. Medlemmer: Borgmester Erik Lund (C), Flemming Villadsen (A), Miki

Læs mere

Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35.

Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 60 Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35. Medlemmer: Formand Erik Lund

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 38. Byrådet holdt ekstraordinært møde på rådhuset mandag den 1. december Mødet begyndte kl og sluttede kl

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 38. Byrådet holdt ekstraordinært møde på rådhuset mandag den 1. december Mødet begyndte kl og sluttede kl ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 38 Byrådet holdt ekstraordinært møde på rådhuset mandag den 1. december 2008. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 7.45. Ingen fraværende. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 33 Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Mødet blev holdt tirsdag den 19. maj 2009 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 17:15 og sluttede kl. 17:55.

Mødet blev holdt tirsdag den 19. maj 2009 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 17:15 og sluttede kl. 17:55. ALLERØD KOMMUNE Miljøudvalget Møde nr. 45 Mødet blev holdt tirsdag den 19. maj 2009 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 17:15 og sluttede kl. 17:55. Medlemmer: Formand John Køhler (V), Lea Herdal

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30.

Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Møde nr. 14 Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30. Medlemmer: Formand - Lea Herdal (F), Næstformand

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 33. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 33. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 33 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008. Mødet startede kl. 7.30 og sluttede kl. 10.10. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Økonomiudvalget holdt møde onsdag den 26. april Mødet begyndte kl og sluttede kl Ingen fraværende.

ALLERØD KOMMUNE. Økonomiudvalget holdt møde onsdag den 26. april Mødet begyndte kl og sluttede kl Ingen fraværende. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget holdt møde. Mødet begyndte kl. 8.30 og sluttede kl. 09.35. Ingen fraværende. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2 3. Udvidelse af pladskapaciteten på dagtilbudsområdet

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 28 Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Bjarni G. Jørgensen (V), Lone Hansen (E), Poul Albrechtsen (O), Jørgen

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 01. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:00.

Mødet blev holdt mandag den 01. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 10 Mødet blev holdt mandag den 01. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten Bloch (UP), Susan Lund Andersen (F), Bruno Juel Pedersen (V)

Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten Bloch (UP), Susan Lund Andersen (F), Bruno Juel Pedersen (V) ALLERØD KOMMUNE Sundheds og 20102013 Møde nr. 40 Mødet blev holdt fredag den 01. marts 2013 på Rådhuset i Solvænget. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:35. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Mødet holdes onsdag den 09. juni 2010 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes onsdag den 09. juni 2010 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget Møde nr. 6 Mødet holdes onsdag den 09. juni 2010 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Lea Herdal (F), Næstformand Bjarni G. Jørgensen

Læs mere

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 36 Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F), Næstformand - Birgitte A. Rasmussen (V),

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 32 Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00.

Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. ALLERØD KOMMUNE Kultur- og Idrætsudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. Medlemmer: Formand - Flemming

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 27 Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. Mødet begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 15.55. John Køhler mødte kl. 15.35 efter behandlingen

Læs mere

Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Teknik og Planudvalget 20102013 Møde nr. 39 Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: John Køhler (V), Lea Herdal (F), Agnete Fog (B), Karen

Læs mere

Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Borgerportalen.

Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Borgerportalen. ALLERØD KOMMUNE Allerød Byråd 20102013 Møde nr. 30 Tillægsdagsorden Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Borgerportalen. Medlemmer: Borgmester Erik Lund (C), Flemming Villadsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Mødet blev holdt tirsdag den 04. maj 2010 på Rådhuset i Mødelokale F1. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:20.

Mødet blev holdt tirsdag den 04. maj 2010 på Rådhuset i Mødelokale F1. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:20. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 7 Mødet blev holdt tirsdag den 04. maj 2010 på Rådhuset i Mødelokale F1. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:20. Medlemmer: Formand

Læs mere

Mødet blev holdt tirsdag den 02. oktober 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:45.

Mødet blev holdt tirsdag den 02. oktober 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:45. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 2010-2013 Møde nr. 02-10-2012 Mødet blev holdt tirsdag den 02. oktober 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:45. Medlemmer: Borgmester

Læs mere

a) Bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg

a) Bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg NOTAT Dato Orientering om ændringerne i valglovgivningen pr. 1. april 2016, herunder administrative og økonomiske konsekvenser Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Ved lov nr. 1742 af 22. december 2015 blev

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 18. marts 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00.

Mødet blev holdt mandag den 18. marts 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 18032013 Mødet blev holdt mandag den 18. marts 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. Medlemmer: Næstformand Poul Albrechtsen

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 4 Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne (R),

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 43 Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 3. Gug Boldklub, Gug, Kommuneplantillæg 4.029, Lokalplan 4-3-102, Redegørelse for bæredygtighed samt ophævelse af Lokalplan 03-003, Vissegård, Idrætsanlæg (2. forelæggelse). 2012-36189. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Tilbagelevering af ejendom

Tilbagelevering af ejendom Pkt. 77 Tilbagelevering af ejendom Sagsnr. 88156 Byrådet Lukket punkt Resume Der søges om kommunens tilladelse til at aflyse en servitut om pligt til at tilbagelevere matr. nr. 404 C Roskilde Bygrunde

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 10. september 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45.

Mødet blev holdt mandag den 10. september 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt mandag den 10. september 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 28. oktober 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:00.

Mødet blev holdt torsdag den 28. oktober 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:00. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 11 Mødet blev holdt torsdag den 28. oktober 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:00. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 18. februar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45.

Mødet blev holdt mandag den 18. februar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 35 Mødet blev holdt mandag den 18. februar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Tilladelse fra andre myndigheder SKIVE KOMMUNE.

Tilladelse fra andre myndigheder SKIVE KOMMUNE. SKIVE KOMMUNE. Indholdsforteqnelse: Indledning Hvad er en lokalplan Lokalplanens indhold Forholdet til den Øvrige planlægning Lokalplanens retsvirkninger Oversigtskort side 1 - - - - - 1 1 1 2 3 Lokalplanbestemmelser

Læs mere

Valgbestyrelsen består af følgende 7 medlemmer og 7 stedfortrædere:

Valgbestyrelsen består af følgende 7 medlemmer og 7 stedfortrædere: Vedrørende Kommunalvalg 2017 Dato: 09.08.2017 Center for Politik Udvikling og Borgerservice Team Jura horsholm.dk Kommunalbestyrelsens opgaver i forbindelse med kommunalvalget den 21. november 2017 Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Udvalget for Kultur, Beskæftigelse og Erhverv Møde nr. 39 Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Frands Havaleschka (R), Næstformand

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 06. august 2012 på Rådhuset i Blommehaven. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:15.

Mødet blev holdt mandag den 06. august 2012 på Rådhuset i Blommehaven. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:15. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 29 Mødet blev holdt mandag den 06. august 2012 på Rådhuset i Blommehaven. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:15. Medlemmer: Bjarni G. Jørgensen (V), Lone

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 07. maj 2009 på Rådhuset i mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt torsdag den 07. maj 2009 på Rådhuset i mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Idræt Møde nr. 39 Mødet blev holdt torsdag den 07. maj 2009 på Rådhuset i mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F), Henrik Haugaard

Læs mere

Mødet holdes mandag den 18. juni 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Blovstrød Skole.

Mødet holdes mandag den 18. juni 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Blovstrød Skole. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 29 Mødet holdes mandag den 18. juni 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Blovstrød Skole. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte A. Rasmussen (V), Miki Dam Larsen (A),

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) Punkt 4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.023 og Lokalplan 3-2-106 Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) 2015-019780 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 16. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde på rådhuset torsdag den 21. juni 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 16. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde på rådhuset torsdag den 21. juni 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 16 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde på rådhuset torsdag den 21. juni 2007. Mødt begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 10.50. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Serviceloven. Byrådets politik for Familie og Handicap:

Serviceloven. Byrådets politik for Familie og Handicap: Nr. 6: Margueritten Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 09/12016 Byrådet Ikke til stede: Indledning/Baggrund I Snekkersten ligger den regionale døgninstitutionen 3kløveren, afdeling Margueritten,

Læs mere

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6 Central Økonomi Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Dorrit Mejlholm Direkte 7257 7525 11-08-2016

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 2. Sundheds- og velfærdsudvalget holdt møde. tirsdag den 3. januar 2006 kl til 9.15

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 2. Sundheds- og velfærdsudvalget holdt møde. tirsdag den 3. januar 2006 kl til 9.15 ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 2 Sundheds- og velfærdsudvalget holdt møde tirsdag den 3. januar 2006 kl. 7.30 til 9.15 på rådhuset i Mødelokale C med følgende dagsorden: 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2.

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Kommuneplan Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej. Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej. Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 August 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 2 Baggrund for kommuneplantillægget...

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 37. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 5. marts 2009.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 37. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 5. marts 2009. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 37 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 5. marts 2009. Mødet startede kl. 7.30 og sluttede kl. 10.35. Alle deltog. 1. Bemærkninger til

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 66 64 Jour. nr.: M3/2003/00391 Ref.:

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 26. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 28. februar 2008 på rådhuset.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 26. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 28. februar 2008 på rådhuset. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 26 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 28. februar 2008 på rådhuset. Mødet startede 7.30 og sluttede 9.05. Alle deltog. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere samt bistand af kommunalt ansat personale på valgdagen og fintællingsdagen OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Hvornår skal en kommunalbestyrelse

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 35 Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Mødet holdes onsdag den 12. august 2015 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes onsdag den 12. august 2015 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 Møde nr. 12-08-2015 Mødet holdes onsdag den 12. august 2015 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006 Bilag Lokalplan nr. 1091 OER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFELINGEN, APRIL 2006 FOROR Forslag til tillæg nr. 38 til kommuneplan 1994-2006 er en mindre ændring af planens

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. 2. august 2004 Jens Lønstrup 8940 2654 Iværksættelse

Læs mere