Tranevænget Tranevænget 54 kld. Afdeling1 i Tranemosegård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tranevænget Tranevænget 54 kld. Afdeling1 i Tranemosegård"

Transkript

1 Referat af Afdelingsmøde i Tranemosegård afd. 1 (Tranevænget) den 8. september husstande var repræsenteret. 1. Valg af dirigent Niels-Erik van Zeijst blev valgt. 2. Valg af stemmetællere Jytte Rasmussen, Keld Hansen og Jens Pedersen blev valgt 3. Bestyrelsens beretning Formanden startede sin beretning med at takke medarbejderne på ejendomskontoret for et godt samarbejde. Især var det udbytterigt at spare med Thomas og Erik med den ekspertise de besidder. Ligeledes var der tak til bestyrelse for en engageret og flittig arbejdsindsats. Man skal huske, at bestyrelsesarbejdet er frivilligt og ulønnet. Speciel tak til Sanne og Anita og dermed legepladsudvalget, som man kan takke for at nye legepladser er kommet til at se ud som de gør. Det blev besluttet, at afsætte et større beløb til renovering og udskiftning af legeområderne. En af legepladserne var så medtaget og farlig, at den ikke var egnet til børns leg og blev lukket af ejendomskontoret. Der er bygget et helt nyt legemiljø på plænen foran nr Legepladsen er velbesøgt af både vores egne børn og børn ude fra. Ved sidste afdelingsmøde, blev det besluttet at etablere et boldbur og en skateboardbane. Boldburet er blevet etableret og er ligeledes ivrigt besøgt og endnu et godt tilbud vores børn og unge. Der er desværre allerede lavet grafitti. Vi håber at alle beboere og især forældrene vil være opmærksomme på dette og være med til at passe på vores faciliteter. Skateboardbanen er stadig på tegnebrættet. En beboer ønskede at etablere en dartklub og fik tilskud fra afdelingen hertil. Desværre var tilslutningen ikke stor nok, så den er indtil videre nedlagt igen. I det seneste år har vores teleleverandør ændret betingelserne for at levere fastnet telefoni. Det betød, at de der ville beholde deres fastnet telefon, leveret af Antenneforeningen, skulle tilkøbe og installere en boks. Der har været en del problemer med overgangen til den nye løsning. Det var særdeles utilfredsstillende. De der havde telefoni gennem f.eks. TDC blev ikke berørt overgangen. Smørebrødsforretningen - Susannes Smørrebrød er nu endelig genåbnet. Årsagen til at der er gået over et år er, at den tidligere ejer blev erklæret konkurs, efter flere tilfælde af hærværk tvang hende til at dreje nøglen om. Bestyrelsen har løbende presset på for at få frigivet butikken fra konkursboet, så vi igen kunne få aktivitet i butikken. Der var flere interesserede lejere af butikken. Bestyrelsen har hele tiden stillet som betingelse, at den skulle genopstå som smørrebrødsforretning el.lign. Det bedste bud kom fra Susanne som i dag driver butikken.

2 Det har været beboere der har oplevet skimmelskader i deres lejlighed. Det er noget vi skal tage særdeles alvorligt, idet det handler om indeklimaet. Der er flere mulige årsager til skimmelsvampeangrebene. Et rådgivningsfirma har været på opgaven med, dels at udbedre skaderne og dels finde frem til årsagen på angrebene. Der er uddelt en folder til samtlige beboere om et godt indeklima. Den fortæller bl.a. at man ikke skal tørre tøj i stuerne og huske at lufte ud flere gange om dagen. Den fortæller endvidere, at alle radiatorer skal være åbne - ikke kun en enkelt. Bebyggelsen er konstrueret til at alle er åbne. Det er oven i købet besparende. Det er også vigtigt at nævne, at de lejligheder det ikke har radiatorer i køkkenet og entre, bør lukker døren til køkkenet. Når lejligheden ikke benyttes, skal man sørge for at der er minimum 20 grader. Bestyrelsen har modtaget flere henvendelser om vores parkeringsforhold, såsom at der er for få p- pladser bl.a. på grund af, at flere husstande har 2,3 og 4 køretøjer. Vi kan sige generelt, at alle køretøjer - også de der parkerer når der er fodboldkamp - u/3.500 kg parkerer lovligt, så længe de holder sig inden for båsen. Med hensyn til antallet af pladser, er der ca. 1 plads til to husstande. Ud for Tranevænget er der et specielt forhold. Der er for lidt plads til parkeringsmanøvre. Når vi går i gang med asfaltarbejdet, vil der blive fjernet ca 1 m buskads ud for altanerne. Det blev besluttet at købe kunstudsmykning for vores pengegave i forbindelse med vores 60 års jubilæum. Værkstedet på Anstalten ved Herstedvester har barslet med idéer til udsmykning på to gavle i Tranevænget. Arbejdet med skulpturerne er startet for længst, men sygdom og andre forhold har forsinket processen. Vi er blevet stillet i udsigt, at de første skulpturer kommer inden årets udgang og at resten følger først i det nye år. I forbindelse med vedligeholdelse af vores veje og stier, blev der sidste år afsat et 1,9 mill. til reparation af vejene i Tranevænget. De sidste detaljer er ved at være på plads og arbejder starter inden for kort tid og forventes afsluttet inden årsskiftet. Det betyder, at en del parkeringspladser bliver midlertidig nedlagt - og først åbner når arbejdet er slut. Der vil naturligvis blive adviseret i god tid.. På opfordring blev det oplyst, at gravearbejdet foran Tranevænget 1-3 skyldtes, at der bliver etableret nyt fortov. Jorden er forurenet, så det tager ekstra tid. Det blev oplyst fra salen, at man var nødt til at tørre sit tøj, selvom det ikke var godt mht. skimmelsvamp. Det blev foreslået, at der laves tørrerum i kælderen. Det blev fremført, at det ikke kun er fugten fra lejligheden, der er skyld i skimmelsvamp. Der mangler isolering, Formanden oplyste, at man ikke kan hulmursisolere, da man dengang afdelingen blev bygget fyldte hulmurene op med byggeaffald.

3 Det kunne være en mulighed at isolere ydremurerne udvendigt eller indvendigt. Det var dog stadig en god løsning, at man luftede ud 2-3 minutter 3-4 gange om dagen. Beretningen blev godkendt. 4. Fremlæggelse af regnskab for 2014 til orientering. Annette Rasmussen kunne oplyse, at der var kr. i overskud. Det skyldtes mindre udgifter i forbindelse med vandafgift, almindelig vedligeholdelse, varme i fællesarealer og afskrivninger. Der havde også været flere indtægter på bl.a. renter, huslejeindtægter mm. De ekstra penge skal bl.a. dække et underskud på henlæggelserne og sættes ind på henlæggelseskontoen. 5. Indkomne forslag. Forslag 1 fra Niels- Erik van Zeijst, Tranevænget 7. Foreslår, at der fremover ikke skal lukkes for varmeanlægget på noget tidspunkt af året, med mindre det er nødvendigt, af hensyn til reparation/vedligeholdelse. Folk fryser og flere har indkøbt ekstra elektriske eller lignende radiatorer. Lukningen skulle kun være en prøveperiode, og indtjeningen ved at lukke har været begrænset. Der var en livlig diskussion om emnet, hvor der bl.a var forslag om isolering nedefra, hvilket man på sidste afdelingsmøde fandt ud af var umulig pga. højden på kælderen og ikke mindst økonomi. Isolering udvendigt vil også være meget dyrt. Man mente dog, at gevinsten for den enkelte lejlighed havde været stor, da varmen før lukningen gik i gang, bare man åbnede altandøren. Forslaget kom til afstemning og da der kun var 25 stemmer for faldt forslaget. Forslag 2. fra Tim Resen, Tranevænget 52. Bestyrelsen pålægges, at fremkomme med beslutningsforslag til udskiftning af eksisterende opgangsdøre til energirigtige opgangsdøre med tilsvarende låsesystem og dørtelefoner, senest på næste afdelingsmøde. Som det er nu, er der ingen kontrol med nøgler, dørene er utætte, dørtelefonanlægget er forældet (måskek an man få med kamera), og dårlige lysforhold, så det kan være svært at finde nøglehul. Der kom yderligere forslag om, at hoveddøree burde være med i samme oplæg, og at der kun burde være en nøgle til det hele, i stedet for at man har nøgle/kort til flere forskellige steder.

4 Forslaget kom til afstemning og blev vedtaget. Forslag 3 fra Florin, Tranevænget 44. Nye hoveddøre der er tætte, lyddæmpende og mere sikre. Det er lavet i Vestergården i Glostrup for va. 60 kr. pr. lejemål. Da forslaget lå tæt op af forslag 2 kunne det komme med heri og dermed var det vedtaget, at undersøge mulighederne. Forslag 4 fra Jeannet Nielsen, Park Alle 206 st.tv og Jannik Lykkeby Jensen, Tranevænget 23 st.th: Forslag til beboer mødet 8. sep. Kunne jeg godt tænke mig, at vi stemte om tilladelse af husdyr hund og kat i ejendommen. Bestyrelsen foreslog, at spørgsmålet, som havde været taget op mange gange, blev sendt til urafstemning. Efter mange indlæg imod forslaget om urafstmning og nogle enkelte for blev bestyrelsens forslag sendt til afstemning. En beboer krævede skriftlig afstemning, da hver lejemål jo havde to stemmer. Forslaget blev forkastet med 72 nejstemmer og 58 jastemmer. Det oprindelige forslag afstedkom en del diskussioner der bl.a. gik på, at folk flyttede til Tranevænget på grund af, at man ikke må have husdyr. Det kunne bl.a være på grund af allergi. Forslaget blev sendt til skriftlig afstemning og der var 40 jastemmer og 94 nejstemmer. Formanden opfordrede til, at fok skulle sende en skriftlig klage til BoVest, over dem der har hund. Forslag 5. fra familien Kjær Corinth, Tranevænget 5. Stiller forslag til ændring af afdelingens husorden punkt 1, således at det kan blive muligt at søge dispensation til at holde hund eller kat, når særlige omstændigheder gør sig gældende. Ordlyden af punkt 1 kunne f.eks. være Det er ikke tilladt at holde husdyr i størrelse som hun og kat. Dog kan man ved lægelig dokumentation for særlige behov søge boligselskabet om sispensation herfor. Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at det selvfølgelig og i henhold til lovgivningen er tilladt at have en førehund. Efter debat kom spørgsmålet til skriftlig afstemning og blev forkastet med 33 jastemmer mod 83 nejstemmer. Forslag 6. fra Maj- Britt Plambæk- Pedersen, Tranevænget 32 og Annette og Stig Rasmussen, Tranevænget 12.

5 Forslag om at afdelingens internetforbindelse bliver opgraderet med nye switche. Prisen for denne opgradering er ca. kr , - incl. Moms. Man kunn i det nyligt udsendte Bredbåndsnyt læse, at man i dag har 20/20 til 75 kr., og det vil man sætte ned til 10/10 og prisen vil stadig være 75 kr. pr. måned. Næste grad er 120/120 og vil komme til at koste 99 kr. pr. måned. Der er tale om en kollektiv betaling af opgraderingen. Betalingen tages fra det tidligere nævnte overskud. Forslaget blev vedtaget. Forslag 7. fra afdelingsbestyrelsen om optagelse af et 30 årligt lån på kr. 4,1 mill. til nyt garageanlæg tl ejendommens maskiner mv. Garagen vi har nu, til maskinerne, er i meget dårlig stand. Den kan nem brydes op og dermed give adgang til hærværk. Man vil vælte de eksisterende træbygninger og opføre nye i mursten. Pengene skal disponere på flg. måde. 3 mio. kr. til garageanlæg kr. til nye faldstammer kr. til kældertrappen kr. til forøgelse af henlæggelsen Kommunen har påbudt, at der skal etableres et olieudskiftningsanlæg (hvor beboere og ansætte vasker biler og mskiner). Godkendes lånet, vil det afstedkomme en huslejeforhøjese på ca. 35 kr. pr. måned for en lejlighed på 70 m2. Der var spørgsmål til, om ikke man kunne forøge lånet, så der også var penge til at udvide kældertrapperne. Det vil der blive lavet en beregning på senere.på sidste møde havde man også emnet oppe, og det ville blive særdeles kostbart. Der blev forslået urafstemning herom, men dirigenten opfordrede til, at man holdt sig til det forslag, som blev behandlet. Forslaget blev vedtaget, da der kun var 3 stemmer imod. Forslag 8. fra afdelingsbestyrelsen. Ny husorden Det blev slået fast, at en husorden hele tiden skal revideres og tvivlspørgsmål skal præciseres, da alle skal have samme spilleregler. Der var ingen sprøgsmål og den nye husorden blev vedtaget. 6. Godkendelse af budget for 2016.

6 Huslejeforhøjelsen for 2016 vil hvis budgettet bliver vedtaget være på 0 kr. Annette Rasmussen gennemgik budgettet, der på forhånd var husstandsomdelt. Budgettet blev vedtaget. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. A) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg var Lisbeth Nørgaard Frederiksen, Erik Adelgaard, og Stig Rasmussen der alle ønskede og blev genvalgt. B) Valg af 2 suppleanter. På valg var Susanne T. Madsen, der ikke ønskede genvalg og Anita Bjerregrav der ønskede genvalg. Der var tre der stillede op til de to pladser, så der blev skriftlig afstemning der gav: Anitta Bjerregrav 64 stemmer Maj- Britt Plambæk- Pedersen 52 stemmer og Jette Helms 20 stemmer. Anita og Maj- Britt er herefter valgt for et år som suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg til repræsentantskabet i Tranemosegård Det er tidligere blevet vedtaget, at afdelingsbestyrelsen deltager, men man kan også vælge 7 repræsentanter blandt de fremmødte. Det var der ikke interesse i, så afdelingsbestyrelsen er valgt. 9. Eventuelt På sidste afdelingsmøde blev der spurgt, om de gamle tørregårde kunne bliver overdækket til cykler, og man ville gerne vide, om sagen var glemt. Formanden oplyste, at sagen var på bestyrelsen to-do-liste, men kommer det til at koste penge, skal det op på et afdelingsmøde. Der var ligeledes ønske om ombygning af en tørregård til motorcykler, så de ikke skal optage en parkeringsplads og stå i tørvejr. Kommer med på to-do-listen. Der var ønske om, at der blev lavet huller til knive og batterier i containergården. Der var ikke alle, der gjorde rent efter sig i vaskekælderen. Det skal henstilles til, at man gør dette. Ref. ENF

Tranevænget Afdeling 1 i Tranemosegård

Tranevænget Afdeling 1 i Tranemosegård Referat af afdelingsmøde i afdeling 1 Tranemosegård den 9. september 2014. Til stede var 96 lejermål et lejermål var gået kl. 19.02, så 95 stemmeberettigede lejermål. 1. Valg af dirigent Steen Hansen blev

Læs mere

Onsdag den 7. maj 2003 Kl. 19.00 i Carlsro Hallen

Onsdag den 7. maj 2003 Kl. 19.00 i Carlsro Hallen REFERAT 7. maj 2003 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 7. maj 2003 Kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 200 beboere fra 152 lejemål ud af i alt 902 lejemål i Carlsro. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret 1. Valg af dirigent Kurt Hou Jensen fra Hovedbestyrelsen Han takkede for valget det var første gang han var med til et afdelingsmøde i afdeling 40. Stemmeudvalg Erik Olesen, Bent Iversen, Ruth Sørensen

Læs mere

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1. År 2013, den 27. august kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Bomhoffs Have i Medborgerhuset, Foredragssalen, Danasvej 30 B. Formanden Pia Sindbjerg bød velkommen. 1. Valg

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 23. ordinære generalforsamling 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Valg til afdelingsbestyrelse:

Læs mere

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen.

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen. Referat Ordinært afdelingsmøde i Fortunen Øst Mandag d. 2. maj 2011 kl.19.00 I Bibliotekssalen på Stadsbiblioteket Til stede fra afdelingsbestyrelsen var: Formand: Hanne Lentz-Nielsen (HLN) Næstformand:

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 9. maj 2007 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 135 beboere fra 105 lejemål ud af i alt

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 30. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: Pkt. 2: 28 beboere

Læs mere

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02 Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 21. september 2010 kl. 19.00 i aulaen på Korsager Skole, Tersløsevej 35-39, 2700 Brønshøj Inden mødets start blev der holdt 1 minuts stilhed i anledning af

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 7

Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 7 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: 15 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinært. afdelingsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 19.00. Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, 2800 Kgs. Lyngby

Referat af ordinært. afdelingsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 19.00. Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, 2800 Kgs. Lyngby Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 19.00 Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, 2800 Kgs. Lyngby 64 husstande var repræsenteret inkl. afdelingsbestyrelsen v/ formand Claus Dahl,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

ordinært afdelingsmøde

ordinært afdelingsmøde CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 13. september 2011 kl. 19.00 fortsat torsdag den 29. september 2011 kl. 19.00 på Virum Skole, kantinen, Skolebakken 9, Virum 1) Velkomst

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande.

Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande. Side 1/11 Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande. Fra afdelingsbestyrelsen: Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Organisationsbestyrelsens beretning

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Organisationsbestyrelsens beretning Organisationsbestyrelsens beretning Vedr. repræsentantskabsmødet i 2011 Repræsentantskabsmødet i maj 2011 blev et godt møde. Der var et indlæg af vores nye økonomi direktør Teit Svanholm om regnskabet

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere