Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling"

Transkript

1 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 26. februar 2015 Mødetidspunkt 17:15 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie Langballe Sørensen, Tage Vestergaard, Birgitte Steen Jørgensen, Thomas Christfort, Heino Hahn, Per Stig Sørensen, Poul A. Larsen Bo Manderup Ekstraordinært møde

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Ny metode for demografiregulering Forslag til Budgetstrategi Til orientering...7 Bilagsoversigt...8 Underskriftsside...9

3 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Ny metode for demografiregulering Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Økonomi og Personale - Sagsbeh: Henrik Svensson Sagsfremstilling Administrationen har udviklet en anden metode til at beregne demografireguleringen, som indgår i det tekniske budgetudkast, der danner grundlag for budgetforhandlingerne. Anbefalingen er, at den nye metode tages i anvendelse ved beregningen af det tekniske budgetudkast for 2016, som skal foreligge i marts Med den nuværende metode, som senest anvendt til budget 2015, beregnes demografireguleringen på 70 pct. af ramme 1 på samtlige politikområder med tilhørende budget. For hvert politikområde er det defineret, hvilken aldersgruppe der er målgruppen for de ydelser som politikområdet indeholder, og den procentuelle demografiske udvikling i målgruppen bestemmer, hvor meget budgetrammen skal ændres i forhold til året inden. Den nye metode består i en anvendelse af demografimodeller, der er betegnelsen for beregningsmodeller, hvor demografireguleringen ikke kun afhænger af den procentuelle udvikling i en til tider bredt defineret målgruppe, men derimod beregnes ud fra en detaljeret opdeling i mindre aldersgrupper og den gennemsnitlige udgift pr. borger i aldersgruppen. Arbejdsgruppen startede med at få defineret, hvilke politikområder der umiddelbart er bedst egnede til demografimodeller. Det blev indsnævret til: Børn og Familie, Dagtilbud og Skoler under Børne-, Unge- og Familieudvalget, Sundhed under Sundheds- og Psykiatriudvalget, samt Pleje og Omsorg under Socialudvalget. Det er de fem politikområder, der forventes at være mest demografiafhængige. Der er opstillet en demografimodel for hvert politikområde og demografireguleringerne i er genberegnet med den nye metode. Beregningerne er efterfølgende sammenlignet med de nuværende demografireguleringer på de fem politikområder. Sammenligningen mellem ny og nuværende model er i sig selv en kvalitetssikring, idet der gives en indikation af, om modellen er realistisk i forhold til budgetlægningen, men det giver også et billede af, hvordan demografireguleringen med den nye model ser ud, i forhold til reguleringerne i den nuværende model. Konsekvensberegningerne tager udgangspunkt i regnskab 2013 og befolkningsprognosen fra Tallene er derfor vejledende og illustrerer modellens overordnede effekt. De reelle nye demografireguleringer kan først beregnes, når regnskab 2014 er endeligt og den nye befolkningsprognose er klar. Der er udformet et notat (bilag 1) som der henvises til for en detaljeret beskrivelse af processen, konsekvensberegningerne, forklaringen af disse og den anvendte metode. Beregningerne viser, at den nye metode for demografiregulering giver nogle mindre numeriske reguleringer end den nuværende, set på den akkumulerede effekt over årene Der kan konkluderes følgende: For de tre politikområder under Børne-, Unge- og Familieudvalget, som har udsigt til en tilbagegang i målgruppen blandt de 0-18 årige, betyder det at de samlet set vil blive reguleret lidt mindre i negativ retning end med den nuværende metode. For Sundhed gælder der, at det område vil kunne se frem til en lille positiv akkumuleret regulering med den nye metode, i modsætning til den markante negative regulering som den nuværende metode tilsiger for årene Det skyldes hovedsagelig, at den nuværende demografiregulering af Sundhed også indeholder en tidligere beregnet regulering af budgetramme 2, som udgør ca. 75 % af den samlede budgetramme. I den nye model indgår kun de underliggende budgetområder Sundhedspleje og Træning og Rehabilitering, som begge ligger på budgetramme 1. For Pleje og Omsorg viser modellen en væsentlig mindre positiv regulering end med den nuværende. Akkumuleret set vil den positive regulering falde med godt 1/3 fra Årsagen til forskellen er, at den nye model tager højde for at plejetyngden og udgifterne pr. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling borger, er (progressivt) stigende med alderen. I den nuværende metode beregnes demografireguleringen kun ud fra ændringen i antallet af borgere over 74 år og derved antages det også, at de i gennemsnit koster det samme. Samlet set for alle fem områder, viser konsekvensberegningerne en akkumuleret ændring fra 2014 til 2018 på -19,4 mio. kr. i 2018 med den nye model, mens den nuværende akkumulerede demografiregulering kun er på -13,4 mio. kr. fra 2014 til Den øgede samlede negative regulering er en konsekvens af, at den nye metode ikke medfører den samme forventede udgiftsstigning på området for Pleje og Omsorg som indeholdt i den nuværende. Dette er uddybet i bilag 1. Der er lagt op til, at den nye demografimodel kun skal have virkning for de fem udvalgte politikområder, mens den nuværende demografiregulering fortsat skal gælde de øvrige områder til og med 2018, som er det senest beregnede overslagsår jf. Budget Administrationen anbefaler den nye model, da den er mere retvisende end den nuværende demografimodel, idet den tager højde for udgiftsbehov i forhold til antallet af borgere. Samtidig gøres der dog opmærksom på, at modellen er et budgetteringsværktøj, og ikke en model til at forudse fremtiden. Modellen sikrer dog at budgetgrundlaget på de udvalgte områder altid er de senest opdaterede befolkningstal og -prognose. Som det fremgår af budgetstrategien, kan der i starten af marts beregnes demografireguleringer for med den nye model, på baggrund af regnskab 2014 samt den nye befolkningsprognose, som ventes klar ultimo februar. De opdaterede beregninger fremlægges for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling på mødet den 18. marts De bemærkes, at sagen blev drøftet i Hovedudvalgets møde den 16. februar 2015, og at Hovedudvalget bemærker, at den nuværende demografiregulering fortsætter til og med 2018 på administrationen og teknik- og miljøområdet. Bilag: 1 Åben Demografiregulering med ny model 5341/15 Indstilling Administrationen indstiller, at at forslag til model for demografiregulering på de fem udvalgte politikområder til brug for beregningen af det tekniske budgetudkast for Budget godkendes, modellen for demografiregulering anvendes på politikområderne Børn og Familie, Dagtilbud og Skoler under Børne-, Unge- og Familieudvalget, Sundhed under Sundheds- og Psykiatriudvalget, samt Pleje og Omsorg under Socialudvalget, at den reelle demografiregulering for beregnes med udgangspunkt i regnskab 2014 og befolkningsprognosen for 2015 og at der ikke foretages demografireguleringer på øvrige områder, men at de reguleringer, der allerede er i budgettet, fastholdes. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Sagen drøftes på Kommunalbestyrelsens temamøde den 26. februar 2015 og behandles på ekstraordinært møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 26. februar Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Bo Manderup Et flertal af udvalget anbefaler indstillingen med den tilføjelse, at såfremt de opstillede og vedtagne servicedeklarationer på de forskellige områder ikke kan nås med den nye model til demografiregulering, tages sagen op på ny. 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Heino Hahn og Per Stig Sørensen kan ikke anbefale indstillingen. 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til Budgetstrategi 2016 Sagsnr.: 15/861 - Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Økonomi og Personale - Sagsbeh: Snorre Brink-Pedersen Sagsfremstilling Budgetstrategien, som skal behandles i dette punkt, er en udvidelse af det dokument med procesplan for budgetlægningen, som normalt behandles på dette tidspunkt. Budgetstrategien indeholder lidt mere baggrundsinformation og en mere udførlig beskrivelse af formålet og de enkelte trin i budgetprocessen. Derudover er tidsplanen for økonomirapportering indarbejdet i budgetstrategien og behandles derfor ikke særskilt. Budgettet skal vedtages 8. oktober 2015 og først omkring 1. juli 2015 kendes størrelsen af indtægterne i form af skatter, tilskud og udligning. Processen starter alligevel nu, fordi en god forberedelse er nødvendig for at kunne få et godt budget, der både er i balance og har mulighed for at prioritere nogle af de tiltag, som ønskes i forbindelse med arbejdet med visionen for Vordingborg Kommune. Processen afspejler også at rettidig omhu i en budgetproces er, at man hele tiden arbejder med budgettet og er klar til uforudsete udfordringer. Det kan kaldes løbende budgettering. I forslaget til budgetstrategi er der lagt op til at alle fagudvalg prioriterer en række forslag til nye indsatser i budgettet og samtidig prioriterer en række reduktionsforslag indenfor egen budgetramme i løbet af foråret. Med udgangspunkt i overslagsårene i det vedtagne budget 2015 udarbejdes som tidligere år et teknisk budget, som er reguleret med pris og lønudviklingen og der korrigeres for bevillingsbeslutninger i Kommunalbestyrelsen. Det er dette fagudvalgene har som udgangspunkt for deres budgetdrøftelser. Når indtægterne kendes i juli måned og det kan opgøres, om der er balance mellem indtægter og udgifter, så bliver det en del af de politiske forhandlinger om budgettet, i hvor høj grad fagudvalgenes prioriterede budgetreduktioner skal bruges til at skabe balance i kommunens samlede økonomi eller hvor mange af udvalgenes prioriterede forslag til nye indsatser, der skal fremmes. Det er vigtigt, at der i budgetprocessen er fokus på balance i økonomien så der er et sundt flerårigt grundlag for den videre udvikling af kommunen. Men der skal være ligeså meget fokus på alle de indsatser, der skal til at realisere visionen for kommunen. Der skal ske en ændret prioritering også i budgettet, hvis alle de gode intentioner i arbejdet med visionen skal omsættes til forbedrede resultater til glæde for både borgere, virksomheder og ansatte i Vordingborg Kommune. I budgetstrategien foreslås at 1,5% af alle udvalgsrammer skal kunne omprioriteres til nye tiltag, hvis den samlede økonomi tillader det. Økonomirapporteringen for 2015 vil følge samme model som i Tre årlige rapporteringer samt årsregnskabet til både udvalg og Kommunalbestyrelse. Ændringerne vil være på den indholdsmæssige side, hvor der i højere grad end tidligere arbejdes med få styringsrelevante nøgletal, som præsenteres sammen med det forventede regnskab og dermed vil give et billede af, hvordan det går på de forskellige områder. Ikke kun med at overholde budgettet, men også udvalgte væsentlige områder af driften. Dette erstatter den opfølgning på mål i udvalgsaftaler, som tidligere har været en del af kvartalsrapporteringen, men da der ikke er udvalgsaftaler i 2015, udgår disse. Bilag: 1 Åben Budgetstrategi /15 2 Åben Budgetstrategi 2016, 9. februar /15 Indstilling Administrationen indstiller, 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling at forslag til budgetstrategi godkendes, og dermed godkendes tidsplan for økonomirapportering 2015, tidsplan for budgetarbejdet, opgavefordeling mellem fagudvalg, kommunalbestyrelse og administration samt størrelsen af det omprioriteringskrav der stilles til alle udvalg på 1,5%. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Birgitte Steen Jørgensen Sagen udsættes, idet udvalget ønsker at forslag til model for demografiregulering indgår som en del af det samlede oplæg til budgetstrategi for Sagen genoptages på udvalgets møde den 18. februar Supplerende sagsfremstilling til møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18. februar 2015 Budgetstrategien blev behandlet på mødet 21. januar 2015 og udskudt således at sagen følges med sag om ny demografimodel. Konsekvenserne af denne udskydelse er indarbejdet i tidsplanen i det reviderede bilag som er vedlagt denne sag, men ellers er der kun foretaget redaktionelle ændringer. Sagen blev behandlet i Hovedudvalget 5. februar Hovedudvalget udtaler følgende: Tidsplan for budgetarbejdet godkendt dog med bemærkning om, at medarbejderrepræsentanterne fortsat ønsker, at en medarbejder pr. direktørområde deltager i budgetseminariet. Medarbejderrepræsentanterne ser at pulje til omprioritering kan være en mulighed, men at det er omprioriteringer inden for eget udvalgsområde. Medarbejderrepræsentanterne kan ikke anbefale 1,5 % besparelse. Indstilling Administrationen indstiller, at forslag til budgetstrategi godkendes, og dermed godkendes tidsplan for økonomirapportering 2015, tidsplan for budgetarbejdet, opgavefordeling mellem fagudvalg, kommunalbestyrelse og administration samt størrelsen af det omprioriteringskrav der stilles til alle udvalg på 1,5%. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Sagen drøftes på Kommunalbestyrelsens temamøde den 26. februar 2015 og behandles på ekstraordinært møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 26. februar Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Bo Manderup Knud Larsen, Thomas Christfort, Heino Hahn og Per Stig Sørensen kan anbefale indstillingen. Poul A. Larsen, Birgitte Steen Jørgensen, Else-Marie Langballe Sørensen og Tage Vestergaard kan ikke anbefale indstillingen. Sagen oversendes til behandling i Kommunalbestyrelsen. 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Til orientering Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Sagsfremstilling Orientering fra borgmester og administration. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Bo Manderup Intet. 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Bilagsoversigt 1. Ny metode for demografiregulering 1. Demografiregulering med ny model (5341/15) 2. Forslag til Budgetstrategi Budgetstrategi 2016 (5821/15) 2. Budgetstrategi 2016, 9. februar 2015 (21035/15) 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Underskriftsside Knud Larsen Bo Manderup Else-Marie Langballe Sørensen Tage Vestergaard Birgitte Steen Jørgensen Thomas Christfort Heino Hahn Per Stig Sørensen Poul A. Larsen 9

11 Bilag: 1.1. Demografiregulering med ny model Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 26. februar Kl. 17:15 Adgang: Åben Bilagsnr: 5341/15

12 NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper, er det væsentligt at der i budgetlægningen tages højde herfor og at de anvendte metoder er så præcise som mulige, i forhold til at estimere hvornår udviklingen vil have økonomisk betydning. Siden 2010, hvor der blev indført en automatisk demografiregulering af alle politikområder i Vordingborg kommune, har metoden i hovedtræk bestået i at regulere 70 % af budgetramme 1 med den demografiske udvikling indenfor målgruppen for de ydelser, der ligger på det enkelte budgetområde. Hovedparten af landets øvrige kommuner anvender imidlertid en mere præcis metode, der generelt benævnes demografi-modeller, til at beregne den demografiregulering der skal indgå i det teknisk administrative budgetoplæg. En demografimodel regulerer alene det forventede udgiftsbehov i relation til udviklingen i befolkningsprognosen og har således til hensigt at opretholde det givne serviceniveau. I efteråret 2014 blev der sat gang i arbejdet med at udvikle en demografimodel der kan anvendes til Vordingborg Kommunes budgetlægning for 2016 og de efterfølgende overslagsår. Arbejdet har været forankret i Afdelingen for Økonomi og Personale og varetaget af en lille arbejdsgruppe. Det er blevet undersøgt hvad der kendetegner en demografimodel og hvordan og i hvilket omfang der anvendes demografimodeller i andre kommuner. Det varierer nemlig fra kommune til kommune, hvilke politikområder og underliggende budgetområder der bliver demografireguleret på baggrund af en demografimodel. Arbejdsgruppen har foretaget en vurdering af, hvor stor relevans demografiregulering har for de enkelte politikområder og på baggrund af dette anbefales det, at arbejdet med demografimodeller alene skal ske på politikområder, hvor det vurderes, at nettoudgifterne er tydeligt afhængige af den demografiske udvikling i kommunen. Der er tale om følgende: Socialudvalget Pleje & Omsorg Sundheds- & Psykiatriudvalget Sundhed Børne-, Unge- & Familieudvalget Skoler Dagtilbud Børn & Familie De områder som ikke medtages i modellen, vedrører central administration på hovedkonto 6 samt andre politik- og udvalgsområder, hvor det vurderes, at der ikke er

13 sammenhæng mellem udgiftsniveau og antallet af borgere. Arbejdsgruppen har haft en dialog med chefer og relevante medarbejdere på de fem politikområder, på baggrund af forslag til hvilke underliggende budgetområder der skal indgå i beregningsgrundlaget for demografimodellen på det enkelte område. Hvilke funktioner og delområder reguleres? Pleje & Omsorg Administrationen indstiller at alle funktioner under Pleje og Omsorg indgår i den nye model bortset fra: - Ældreboliger - Andre faste ejendomme - Andre sundhedsudgifter Udgifterne på de tre udeladte funktioner har ikke nogen klar demografisk afhængighed. Andre sundhedsudgifter er udgifter til regionerne, som i lighed med aktivitetsbestemt medfinansiering på Sundheds-området, mere afhænger af produktiviteten på sygehusene. Sundhed Administrationen indstiller at følgende delområder indgår: - Genoptræning og vederlagsfri fysioterapi - Sundhedsplejen Disse områder har en klar demografisk afhængighed, hvorfor det er relevant at regulere budgettet efter ændringer i befolkningssammensætningen. Administrationen indstiller at følgende delområder udelades: - Alkohol- og stofbehandling - Tandpleje - Aktivitetsbestemt medfinansiering Disse områder vurderes som ikke-demografiafhængige. Alkohol- og stofbehandling er mere afhængig af misbrugernes selverkendelse end af antallet af borgere i en aldersgruppe. Tandplejen har en stor andel faste udgifter til bl.a. bygninger og inventar, og på den aktivitetsbestemte medfinansiering er der andre faktorer end demografien som har betydning for udgiftsniveauet. Skoler Administrationen indstiller at alle funktioner under Skoler indgår bortset fra: - Fællesudgifter - Stadion og idrætsanlæg - Bidrag til statslige og private skoler Under de her nævnte udeladte funktioner ligger hovedsagelig faste udgifter der ikke kan betegnes som demografiafhængige. Bidrag til statslige og private skoler afhænger mere af udbud af pladser, end den demografiske udvikling. På trods af at udgiftsbehovet til den nye SFO endnu er uvist, så anbefales at SFO en indgår i modellen, men at udgiften ikke reguleres til budget 2016, men først fra 2017 hvor 2

14 der er valide data til beregningen. Dagtilbud Administrationen indstiller at alle funktioner under Dagtilbud medtages i modellen, bortset fra: - Fælles formål Den udeladte funktion dækker overvejende administrative udgifter til drift af det samlede politikområde, og derfor ikke demografiafhængig. Børn og Familie Administrationen indstiller at alle funktioner under Dagtilbud medtages i modellen, bortset fra; - Sikrede døgninstitutioner (1) - Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (2) - Sociale formål (3) (1) Udgifterne dækker en finansiering baseret på landets kommuners relative andel årige, som antages at være konstant på landsplan, og derfor også i Vordingborg Kommune. (2) Der forudsættes en minimumskapacitet af uddannede rådgivere. (3) Økonomisk hjælp til forældre der passer egne handicappede børn som er udgifter der ikke antages at være demografiafhængige. For de funktioner der er medtaget i beregningsgrundlaget, er der foretaget en opdeling på variable og faste udgifter ud fra relativt ensartede kriterier. Således er løn til fagpersonale og andre personaleudgifter defineret som variable udgifter, mens løn til ledelse og TAP er defineret som faste udgifter, i lighed med de samlede udgifter til grunde og bygninger samt administration. Konsekvenserne af den nye demografimodel Alle fem demografimodeller er konstrueret ud fra samme metode hvor der beregnes et enhedsbeløb pr. borger for hver ydelse, der ganges på størrelsen af de befolkningsgrupper som den samlede befolkning er opdelt i. Metoden er beskrevet mere indgående i slutningen af dette notat. Udgangspunktet er at den nye demografimodel kun skal have virkning for de fem udvalgte politikområder, mens de øvrige områder vil køre videre med den nuværende demografiregulering indtil 2018, som er det senest beregnede overslagsår. Det betyder, at der kun vil være en forskel i demografireguleringen for de fem udvalgte politikområder. Resultaterne af den nye måde at beregne demografiregulering på, fremgår nedenfor. Først ses konsekvensberegningerne for de tre politikområder under Børn, Unge og Familieudvalget (BUF), hver for sig og samlet set. Derefter følger konsekvensberegningerne for Sundhed samt Pleje & Omsorg. Det er vigtigt at holde for øje, at de nuværende konsekvensberegninger er en kontrol - beregning baseret på regnskab 2013 og befolkningsprognosen for Tallene er således kun vejledende og skal illustrere modellens overordnede effekt, mens de reelle nye demografireguleringer først kan beregnes når regnskab 2014 er endeligt og der foreligger en ny befolkningsprognose. 3

15 Forskel i demografi-regulering mellem nuværende og ny model Børn og Familie (1.000 kr.) pl 2015-pl 2015-pl 2015-pl Årlig ændring - ny model Årlig ændring - nuværende Forskel i demografiregulering - årlig Akkumuleret ændring - ny model Akkumuleret ændring - nuværende Forskel i demografiregulering - akkumuleret *Positiv værdi betyder større budget for området, negativ værdi betyder mindre budget for området Dagtilbud (1.000 kr.) pl 2015-pl 2015-pl 2015-pl Årlig ændring - ny model Årlig ændring - nuværende Forskel i demografiregulering - årlig Akkumuleret ændring - ny model Akkumuleret ændring - nuværende Forskel i demografiregulering - akkumuleret *Positiv værdi betyder større budget for området, negativ værdi betyder mindre budget for området Skoler (1.000 kr.) pl 2015-pl 2015-pl 2015-pl Årlig ændring - ny model Årlig ændring - nuværende Forskel i demografiregulering - årlig Akkumuleret ændring - ny model Akkumuleret ændring - nuværende Forskel i demografiregulering - akkumuleret *Positiv værdi betyder større budget for området, negativ værdi betyder mindre budget for området 4

16 BUF - samlet (1.000 kr.) pl 2015-pl 2015-pl 2015-pl Årlig ændring - ny model Årlig ændring - nuværende Forskel i demografiregulering - årlig Akkumuleret ændring - ny model Akkumuleret ændring - nuværende Forskel i demografiregulering - akkumuleret *Positiv værdi betyder større budget for området, negativ værdi betyder mindre budget for området Som det fremgår, vil den nye demografimodel medføre en samlet mindre negativ regulering for BUF end den nuværende i årene I 2018 vender billedet. For BUF samlet set, vil den akkumulerede demografiregulering fra 2014 til og med 2018 stadig løbe op i -41,6 mio.kr., hvilket er 3,6 mio. kr. mindre end med den nuværende regulering. Den negative udvikling i antallet af børn og unge, som er årsagen til den negative regulering frem mod 2018, vil blive lidt mindre i årene herefter, hvis den nuværende befolkningsprognose holder stik. Ser man nærmere på udviklingen for henholdsvis Børn & Familie og Dagtilbud, så fremgår det, at til trods for at de årlige demografireguleringer i begge tilfælde er negative, så er tendensen forskellig. Børn & Familie har en tiltagende negativ demografiregulering, mens Dagtilbud har en aftagende negativ demografiregulering. Dette skyldes, at udgifterne til Børn & Familie særligt følger den demografiske udvikling i de udgiftstunge aldersgrupper fra år, mens Dagtilbud udelukkende afhænger af antallet af børn i 0-5 års alderen. Da de to aldersgrupper ikke udvikler sig ensartet forklarer det udgiftsudviklingen som heller ikke er ensartet. Sundhed (1.000 kr.) pl 2015-pl 2015-pl 2015-pl Årlig ændring - ny model Årlig ændring - nuværende Forskel i demografiregulering - årlig Akkumuleret ændring - ny model Akkumuleret ændring - nuværende Forskel i demografiregulering - akkumuleret *Positiv værdi betyder større budget for området, negativ værdi betyder mindre budget for området I grundlaget for den nye demografiregulering af politikområdet Sundhed indgår dels Sundhedsplejen, der udelukkende reguleres i forhold til målgruppen bestående af de 0-16 årige, og dels Træning og Rehabilitering, der reguleres i forhold til udviklingen i hele befolkningen, men mest påvirkes af den ældre befolkning over 59 år. Da den 5

17 demografiske udvikling for de 0-16 årige er negativ, mens den er positiv for de ældre over 59 år, går de demografiske regulering af de to områder i modsat retning. Budgetmæssigt vægter Træning og Rehabilitering dog ca. 2 gange så meget som Sundhedsplejen og derfor bliver det også en samlet positiv regulering som den nye model medfører. Pleje og Omsorg (1.000 kr.) pl 2015-pl 2015-pl 2015-pl Årlig ændring - ny model Årlig ændring - nuværende Forskel i demografiregulering - årlig Akkumuleret ændring - ny model Akkumuleret ændring - nuværende Forskel i demografiregulering - akkumuleret *Positiv værdi betyder større budget for området, negativ værdi betyder mindre budget for området Demografireguleringen på området for Pleje og Omsorg, bliver med den nye model beregnet ud fra samtlige aldersgruppers gennemsnitlige plejebehov og udgifter, hvor den nuværende model for regulering, udelukkende afhænger af udviklingen i det samlede antal borgere over 74 år. Som det fremgår af tabellen ovenfor, vil den nye regulering være markant mindre positiv en den nuværende i 2015, 2016 og 2018 og akkumuleret set frem mod 2018, vil den nye regulering være godt 1/3 mindre end den nuværende. Årsagen finder man i det forhold, at den nuværende demografiregulering af budgettet ikke skelner i forhold til borgernes alder, så længe de bare er fyldt 75 år. Denne aldersgruppe vil ifølge den seneste befolkningsprognose for Vordingborg Kommune opleve en markant stigning fra 2015 til 2018, og det slår igennem med fuld effekt på de forventede udgifter i den nuværende demografiregulering, eftersom der ikke skelnes yderligere på alder. Stigningen ligger imidlertid i væsentlig grad blandt de årige hvor de gennemsnitlige udgifter pr. borger er væsentligt lavere end for dem over 84 år. Da den nye model for demografiregulering tager højde for denne forskel i plejetyngde, vil den nye model bevirke en væsentlig mere moderat stigning i de forventede udgifter. Samlet - for de fem politikområder (1.000 kr.) pl 2015-pl 2015-pl 2015-pl Årlig ændring - ny model Årlig ændring - nuværende Forskel i demografiregulering - årlig Akkumuleret ændring - ny model Akkumuleret ændring - nuværende Forskel i demografiregulering - akkumuleret *Positiv værdi betyder større budget for området, negativ værdi betyder mindre budget for området. 6

18 Som det fremgår af tallene, indebærer anvendelsen af den opstillede nye demografimodel, at den samlede regulering på de fem politikområder, vil være under 1 mio. kr. fra den nuværende i årene I 2018 ændrer det billede sig, da den nuværende demografiregulering vender til en positiv værdi, mens den nye forbliver negativ. Derved øges forskellen markant i 2018 mellem den nuværende og nye demografiregulering. Hovedårsagen til at den nuværende samlede regulering på de fem områder skifter fra at være negativ i 2017 til positiv i 2018, finder man på området for Pleje og Omsorg. Som nævnt ovenfor, tager den nye model højde for den individuelle plejetyngde for de enkelte aldersgrupper over 59 år. Den nye model er således langt mere fintfølende end den nuværende, hvilket giver sig udslag i, at en stigning blandt 75+ årige fra 2017 til 2018, ikke medfører samme store regulering, som i den nuværende demografiregulering. Metodebeskrivelse Der er tale om den samme overordnede metode for hvert politikområde, men der er nogle mindre forskelle i hvordan enhedsbeløbene er beregnet. Generelt anbefales følgende metode i demografimodellen: 1) Med udgangspunkt i det senest afsluttede regnskabsår, hvilket altid er to år før budgetåret, foretages en fordeling af de faktiske nettoudgifter for hvert af de underliggende budgetområder, på variable - og faste udgifter. De variable udgifter er dem der forventes at være demografiafhængige og de danner grundlaget for beregningen af enhedsbeløbene, som skal bruges til demografiregulering. De faste udgifter holdes ude af beregningen af enhedsbeløbene og alt andet lige vil budgettet til de faste udgifter, blive fastholdt på et uændret niveau. 2) De variable udgifter indenfor hvert af de underliggende budgetområder, fordeles ud på aldersgrupper med en beregnet fordelingsnøgle. Aldersgrupperne dækker alle aldre, men med snævre aldersintervaller for de aldre der er politikområdets målgruppe. 3) Fordelingsnøglen beregnes på baggrund af aldersfordelingen for modtagerne af de ydelser som regnes for demografi-afhængige. Det afhænger af politikområderne, i hvor høj grad der foreligger tal for dette. På visse områder er de faktiske udgifter registrantbogførte, dvs. at man kender de præcise udgifter på cpr-nummer niveau for de ydelser der er givet, mens der på andre områder kun er et kendskab til hvilke borgere der har modtaget en given ydelse, men ikke hvor meget den koster i det enkelte tilfælde. I så fald kræver det, at opgørelsen af de cpr-registrerede ydelser hænger sammen med det ressourcetræk og de udgifter som de medfører. På nogle politikområder kender man kun til antallet af modtagere af de aldersopdelte ydelser og her bliver det nødvendigt at antage, at den aldersopdelte ydelse koster det samme, uanset hvem der modtager den. 4) De aldersopdelte variable udgifter deles herefter med det samlede antal borgere i den enkelte aldersgruppe, hvorved enhedsbeløbene fremkommer. 5) Enhedsbeløbene pris- og lønfremskrives med de satser der gælder for de to år mellem regnskabsåret (år -2) og budgetåret (år 0). 6) Enhedsbeløbene for hver aldersgruppe ganges på det forventede antal borgere i 7

19 hver aldersgruppe i budgetåret hvorved der foreligger et estimat for budgetåret for de forventede demografiafhængige udgifter til samtlige borgere i aldersgruppen til den enkelte ydelse/budgetområde. 7) Det samlede demografiafhængige budget er summen af estimater for samtlige aldersgrupper og ydelser/budgetområder. Der kan på lignende vis estimeres et budget for de efterfølgende overslagsår. Afsluttende bemærkninger Den foreslåede model er en afvejning mellem at være helt præcis og det forhold at den også skal være tilgængelig, dvs. mulig at genberegne, forklare og forstå. Administrationen er af den holdning, at modellen er mere retvisende end den gamle. Samtidig gøres opmærksom på, at det er et budgetteringsværktøj og ikke en model til at forudse fremtiden. 8

20 Bilag: 2.1. Budgetstrategi 2016 Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 26. februar Kl. 17:15 Adgang: Åben Bilagsnr: 5821/15

21 Budgetstrategi 2016 for Vordingborg Kommune Budget januar 2015

22 Budgetstrategi for Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Økonomi og Personale Vordingborg Kommune Valdemarsgade Vordingborg Tlf

23 Forord Det kommende års budgetarbejde frem mod budgetvedtagelse 8. oktober 2015 skal fastholde stærkt fokus på at have balance i økonomien og samtidig skal vi skabe råderum til prioriteringer der skal være med til at realisere den ambitiøse vision 2030, som en samlet kommunalbestyrelse vedtog i Vi har I år valgt at udarbejde en budgetstrategi som opsamler alle baggrundsinformationer, rammevilkår, procesbeskrivelser, opgavefordeling og tidsplan. På denne måde håber vi at læseren bliver i stand til at forstå hele budgetprocessen og spille konstruktivt ind i udarbejdelsen af budgettet for Arbejdet med at implementere visionen for Vordingborg Kommune 2030 pågår sideløbende med budgetprocessen og vil på mange områder være forankret i fagudvalgene og administrationens faglighed. Det er dog vigtigt at de indsatser som igangsættes for at udmønte visionen også understøttes økonomisk i prioriteringen af budgettet. Knud Larsen Borgmester 3

24 Indholdsfortegnelse 1. Udviklingen i budgettet Indtægter Serviceudgifter Overførselsudgifter Anlægsudgifter Øvrige udgifter Resultat og kassebeholdningen Økonomistyring Budgetprocessens elementer Rammevilkår Udgangspunktet er det vedtagne budget Vedtaget reduktion på 10 mio. kr. (0,5%) Demografiregulering Tekniske korrektioner Proces og opgavefordeling Udarbejdelse af det tekniske budget Den politiske budgetbehandling Rum til prioritering og Vision Budgetbalance og råderum Den økonomiske politik Nøgletal

25 1. Udviklingen i budgettet Nedenstående tabel viser udviklingen i budgetterne til henholdsvis serviceudgifter, overførselsudgifter og anlægsudgifter. I tabellen er der korrigeret for udviklingen i løn og priser så tallene er sammenlignelige over årene. Alle udgifter og indtægter er omregnet til priser hvorfor tallene ikke er 100 % sammenlignelige med regnskaber, som præsenteres i årets priser. Indtægterne i budgettet er normalt ligeledes i årets priser, men er her omregnet til 2015-niveau Indtægter Serviceudgifter Overførselsudgifter Anlægsudgifter Øvrige udgifter Resultat Regnskabstal for perioden , forventet regnskab for 2014 og budgettal for Alle tal er i 2015-priser. - Betyder indtægter/overskud og + betyder udgifter/underskud 1.1. Indtægter Som det ses i tabellen er indtægterne stabile, men faldende. Det skyldes dels det faldende befolkningstal som vores statstilskud (bloktilskud) beregnes ud fra, dels at beskatningsgrundlaget har været vigende både hvad angår ejendomsværdier og indkomster. Indtægterne fra udligningen er godt nok steget, men ikke nok til at opveje faldet i de øvrige indtægter Serviceudgifter Som det fremgår af tabellen har tendensen været faldende serviceudgifter. Det forklares dels af at befolkningstallet er faldende og dels af at der løbende er gennemført effektiviseringer i driften Overførselsudgifter Her er tendensen faldende udgifter. Disse udgifter er meget konjunkturafhængige og selvom vi ikke i øjeblikket har en decideret højkonjunktur, så har der været forbedringer siden Den store stigning i udgifterne fra 2012 til 2013 skyldes en stor refusionsomlægning der trådte i kraft Anlægsudgifter Investeringerne i bygninger og infrastruktur har i perioden været ekstraordinært høje. Det er begrundet I et ønske om at sikre gode rammer for serviceproduktionen og for borgerne i kommunen for at kunne tiltrække og fastholde befolkningen samt i et ønske om at fastholde et højt aktivitetsniveau lokalt i en tid hvor investeringerne ellers ikke var ret store lokalt Øvrige udgifter 5

26 Dette dækker over renter, afdrag, lånoptagelse, afskrivninger af tilgodehavender og lignende finansielle forskydninger. Der er ingen tendens eller mønster med forklaring af disse udgifter, men de er medtaget for at give det samlede overblik i tabellen 1.6. Resultat og kassebeholdningen Viser regnskabsresultatets betydning for kassebeholdningen. Som det fremgår af nedenstående tabel har den gennemsnitlige kassebeholdning udviklet sig negativt siden 2012, hvilket alene kan tilskrives det ekstraordinært høje anlægsbudget. I de kommende år forventes den gennemsnitlige kassebeholdning at stabilisere sig omkring mio. kr., hvis antagelsen om at der findes indtægter fra tilskud og lån som sikrer at det finansielle resultat i året er 0 i både 2016, 2017 og I 2015 er der budgetteret med en styrkelse af kassebeholdningen på 5 mio. kr. Samtidig er der en forventning om at overførslerne fra 2014 er større end overførslerne fra 2015 til Der er dermed et nettoforbrug af kassebeholdningen på ca. 30 mio. kr Gns. kassebeholdning 208,1 169,2 128,3 111,4 94,0 93,8 93,8 6

27 2. Økonomistyring Forudsætning for seriøst arbejde med budgetlægningen er at budgetterne overholdes og at de opstillede mål og delmål opnås. Vi har i Vordingborg Kommune skabt en kultur hvor budgetoverholdelse er et grundlæggende vilkår for både ledere og medarbejdere. Det betyder at budgetterne har været overholdt de seneste fire år, og præcisionen i den løbende rapportering bliver også bedre år for år. De faglige og indholdsmæssige mål er selvfølgelig langt mere interessante end små afvigelser fra budgettet. På alle områder arbejdes der hver dag for at leve op til mål og skabe de ønskede effekter for borgere og samfundet, men vi er endnu ikke blevet ret gode til at måle og præsentere resultaterne. I 2015 vil ledelsesinformationen til politiske udvalg og Kommunalbestyrelsen bestå af en rapportering hvert kvartal. Den vil ligesom i dag indeholde en økonomisk del, hvor fokus er på forventet regnskab og afvigelser fra korrigeret budget. Dette vil blive suppleret med en række KPI er (Key Performance Indicators). Disse KPI er udvælges og udarbejdes med udgangspunkt i fagligheden på de forskellige områder, men med blik for det styringsrelevante informationsbehov. Det vil sige at administrationen vil udvælge de 3-7 væsentligste indikatorer på hvert udvalgsområde som rapporteres og forklares, hvis der er behov for dette. Arbejdet med KPI er og ledelsesinformation på denne måde er endnu under udvikling og det må forventes at både administrationen og udvalgene vil forbedre rapporteringen løbende, men vi skal jo starte et sted. Administrativt vil der være fokus på økonomirapportering hver måned og langt flere styringsrelevante KPI er på de forskellige ledelsesniveauer. Økonomirapporteringerne udarbejdes af økonomi og i tæt samarbejde med afdelingerne. Af nedenstående tabel fremgår tidsplan for økonomirapportering for 2015: Foreløbigt regnskab 14 Kvartalsrapportering Månedsrapportering Månedsrapportering Halvårs- Regnskab Rapporttræk i økonomisystemet Økonomi udarbejder økonomirapportering for hver afdeling Økonomi udarbejder samlet økonomirapportering inkl. likviditetsprognose. Direktionen behandler rapporteringen. Validering af tal og forklaringer ØPU behandler rapporteringen Kommunalbestyrelsen behandler rapporteringen

28 Månedsrapportering Kvartalsrapportering Månedsrapportering Månedsrapportering Foreløbigt Regnskab Rapporttræk i økonomisystemet. Økonomi udarbejder økonomirapportering for hver afdeling Økonomi udarbejder samlet økonomirapportering inkl. likviditetsprognose. Direktionen behandler rapporteringen. ØPU behandler rapporteringen. Kommunalbestyrelsen behandler rapporteringen Januar 2016 Februar 2016 Februar 2016 Februar

29 3. Budgetprocessens elementer 3.1. Rammevilkår Kommunernes økonomiske rammevilkår må forventes at fortsætte uændret. Det betyder, at udgangspunktet er nulvækst. Det kan i princippet oversættes til, at serviceniveauet ligger fast, og nye tiltag skal finansieres ved omprioriteringer. For den enkelte kommune er der dog ikke sikkerhed for, at nulvækst er lig med råderum til uændret serviceniveau. Den gældende budgetlov betyder, at den økonomiske ramme for kommunernes udgifter, som udmeldes i juni måned, skal overholdes både i budgetlægningen og senere i regnskabet. Overskrides de udmeldte udgiftslofter på både drift og anlæg, er finansministeren bemyndiget til at indføre sanktioner overfor kommunerne både kollektivt (hvis enten budget eller regnskab overskrider rammen) og individuelt (kun hvis regnskabet overskrider rammen) Udgangspunktet er det vedtagne budget I det budget som blev vedtaget for 2015 var der tre overslagsår som nu kommer til at være udgangspunktet for budgettet kr Indtægter Drift og refusion Renter Resultat af ordinær drift Anlægsudgifter Resultat af skattefinansierede områder Øvrige Ændring af likvid beholdning I årene er der budgetlagt med et forbrug af kassebeholdningen mellem 24 og 35 mio. kr. om året. Dette er selvfølgelig ikke et realistisk niveau, når kassebeholdningen ikke er større end den er. I teksten omkring budgetforliget fremgår det da også at der regnes med et særtilskud, et finansieringstilskud og større låntagning. Disse forhold vil dog først være kendt når Regeringen og KL har lavet en aftale om kommunernes økonomi i Dette forventes at ske midt i juni måned. Administrationen tror stadig på disse forudsætninger, men erkender at det forestående folketingsvalg vil have en forholdsvis stor indflydelse på aftalens resultater og dermed for kommunernes økonomi. Både tidspunktet og udfaldet af valget (hvis det sker i 1. halvår) vil være afgørende for hvor stram den økonomiske kurs overfor kommunerne vil være Vedtaget reduktion på 10 mio. kr. (0,5%) Der er regnet med en årlig reduktion på 10 mio. kr. som endnu ikke er fordelt ud på udvalgenes budgetrammer. Dette svarer til ca. 0,5 % af udvalgenes budgetter indenfor budgetramme 1. Ideen med denne langsigtede reduktionspulje er for det første at det skal være muligt at effektivisere driften på alle områder med mindst 0,5 % om året og samtidig kan man allerede nu forberede sig på de kommende års effektiviseringskrav, da de jo er kendt. På denne måde vil det være muligt at tage fat på organisatoriske eller strukturelle ændringer der kan effektivisere driften. 9

30 Udvalg Fordeling af reduktion på 10 mio. kr. Økonomi, Planlægning og Udvikling 1,5 Erhverv 0,1 Uddannelse og Arbejdsmarked 0,2 Social 2,4 Sundhed og Psykiatri 1,2 Teknik og Miljø 0,6 Børn, Unge og Familie 3,7 Kultur, Idræt og Fritid 0,3 I alt 10,0 I denne tabel vises hvordan de 10 mio. kr. fordeles på udvalgsrammer Demografiregulering I forbindelse med vedtagelsen af budget blev det aftalt at der skal udarbejdes en ny model for demografiregulering til budget Dette arbejde er ved at være afsluttet administrativt og det forventes at Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling behandler forslag til ny model for demografiregulering på mødet 18. februar Af denne årsag kan modellen ikke beskrives nærmere her Tekniske korrektioner I løbet af budgetprocessen foretages en række tekniske korrektioner. Det drejer sig omfølgende typer: Opdaterede skøn for udviklingen i priser og lønninger (P/L-regulering). KL udsender flere gange årligt nye skøn for udviklingen og vi har ikke forudsætningerne for at have en anden mening om denne udvikling, så de indarbejdes i budgettet. Konsekvenser i budgetperioden af politiske beslutninger fx flerårige tillægsbevillinger, budget der flyttes fra et år til et andet eller fra et udvalg til et andet. Nye forventninger til indtægter fra skat, tilskud og udligning beregnes i en model fra KL som ud fra vores forudsætninger beregner de forventede indtægter, denne model opdateres omkring 1. juli. Ændringer i budgettet som følge af nye love og cirkulærer. Det kan både være øgede budgetter og reducerede budgetter. Der regnes med udgangspunkt i de beløb som er aftalt mellem Regeringen og KL, men tages lokale hensyn hvis der er forudsætninger for anden beregningsmetode. Ændrede skøn over udgifter til overførsler som følge af ændrede forventninger til ledigheden og øvrige konjunkturer. Alt dette beregnes administrativt og indarbejdes i budgetmaterialet. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling behandler alle de indarbejdede tekniske korrektioner på mødet 19. august

31 4. Proces og opgavefordeling Budgetprocessen er tilrettelagt på baggrund af indhøstede erfaringer med tidligere års budgetlægning og tilpasset de økonomiske vilkår og udfordringer som kommunen står over for i de kommende år Udarbejdelse af det tekniske budget For at opnå og fastholde et budget i balance med de nævnte målsætninger samt budgettilpasning til ændrede vilkår på alle serviceområder udarbejdes et Teknisk budget 1, som tager udgangspunkt i det vedtagne budgetoverslag for 2016, beslutninger/bevillinger godkendt af KB, demografiregulering og regulering efter pris- og lønudviklingen (skønnet af KL). Dertil kommer en Beregning af det tekniske budget budgetoverslagsår beslutninger fra KB + demografiregulering + P/L-regulering + beregnet reduktionsramme til hvert fagudvalg = Teknisk budget 1 + tilpasning indtægter + justering budgetramme 2 + Lov og Cirkulæreprogram + andet = Teknisk budget 2 forholdsmæssig fordeling af reduktioner på 10 mio. kr. mellem udvalgsrammer. Teknisk budget 1 godkendes af ØPU i april efter indstilling fra direktionen. Efter sommerferien fremlægges et Teknisk budget 2, som tager udgangspunkt i Teknisk budget 1 og en række tekniske korrektioner: - Tilpasning af indtægtssiden (skat, udligning og tilskud) efter forhandlingen om kommunernes økonomi mellem Regeringen og KL, - Justering af udgifter til overførselsudgifter og medfinansiering af regionalt sundhedsvæsen i overensstemmelse med beregnede forventninger (budgetramme 2) - Tilpasninger som følge af ændrede love mv. (Lov & Cirkulæreprogrammet) - Andet (eventuelle budgetfejl, justering af budget til særligt store kontraktuelle udgifter og lignende) ØPU er garant for en ensartet vurdering af tekniske korrektioner, som godkendes af ØPU efter indstilling fra direktionen. Dog behandles justeringen af budgetramme 2 også i respektive fagudvalg, som anbefaler overfor ØPU efter indstilling fra direktionen Den politiske budgetbehandling Med godkendelsen af denne budgetstrategi igangsætter administrationen arbejdet med at lave forslag til nye indsatser og forslag til reduktioner. Begge dele med en værdi af 1,5 % af budgetrammerne. Fagudvalgene præsenteres for det foreløbige arbejde hurtigst muligt og arbejdet med prioriteringsforslag sker løbende i foråret i administrationen og i dialog med udvalgene. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling godkender den 22. april udvalgsrammer som herefter er grundlaget for alle fagudvalgs budgetarbejde. I udvalgsrammerne er indarbejdet demografireguleringer og en udmøntning af driftsbesparelser på 10 mio. kr. I fagudvalgene skal der i møderne juni foretages politiske prioriteringer indenfor udvalgenes driftsbudgetter. Inden da skal der være en dialog med eller en præ-høring af relevante interessenter. Fagudvalgene fastlægger egen proces for disse prioriteringer og dialog. Der må forventes flere behandlinger af budgettet i hvert udvalg. Det Tekniske budget 2, fagudvalgenes udmøntning af reduktionen på 10 mio. kr., omprioriteringer til visionen og nye politikker indenfor budgetrammerne, samt de eventuelle forslag til nye anlægsprojekter og øvrige ændringer i driftsbudgettet samles i et budgetforslag 11

NOTAT. Demografiregulering med ny model

NOTAT. Demografiregulering med ny model NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,

Læs mere

Budgetstrategi 2016 for Vordingborg Kommune Budget 2016-19

Budgetstrategi 2016 for Vordingborg Kommune Budget 2016-19 Budgetstrategi 2016 for Vordingborg Kommune Budget 2016-19 Rev. 9. februar 2015 Budgetstrategi for Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Økonomi og Personale Vordingborg

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budgetvejledning 2017

Budgetvejledning 2017 Budgetvejledning 2017 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 04. september 2013 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:55 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Henrik Holmer, Poul

Læs mere

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Indhold 1 Indledning... 2 2 Hvad er en demografimodel?... 2 3 Viborg Kommunes nuværende model... 3 4 Tekniske regneprincipper i den nye model...

Læs mere

Budgetvejledning

Budgetvejledning Budgetvejledning 2018-2021 Indledning Senest revideret 26.1.2017 Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen.

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen. Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 13. april 2016 Demografikorrektion til budget 2017 og overslagsårene

Læs mere

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx BUDGETPROCESSEN 2015-2018 29-01-2014 ACADRE 13/xxxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Budgetlægningsproces 2015 2018 5-2.1. Budgetreduktioner 6-2.2. Tekniske korrektioner 6-2.3. Den administrative

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2018.

DREJEBOG FOR BUDGET 2018. Syddjurs Kommune 18. januar 2017 DREJEBOG FOR BUDGET 2018. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2016.

DREJEBOG FOR BUDGET 2016. Syddjurs Kommune 29. januar 2015 DREJEBOG FOR BUDGET 2016. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen for budgetprocessen

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Budget 2016 forslag til proces

Budget 2016 forslag til proces Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Godkendt af Økonomiudvalget den 2. marts 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 4. Administrativt budgetgrundlag

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 4. Administrativt budgetgrundlag Allerød Kommune Statusnotat nr. 4 Administrativt budgetgrundlag 2018-21 August 2017 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Det administrative budgetgrundlag 2 Forvaltningens vurdering af budgettet 3 Kassebeholdningen

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Budget 2018 forslag til proces

Budget 2018 forslag til proces Budget 2018 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2017... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni.

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni. 15-03-2016 Side 1 ØU - Budgetproces 2017-2020 Sagsnr.: 16/236 Resumé: evaluerede på sit møde i januar 2015 budgetprocessen for 2015-18. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til principper

Læs mere

Dragør Kommunes økonomiske politik

Dragør Kommunes økonomiske politik Dragør Kommunes økonomiske politik 2015-2018 Formålet med nærværende økonomisk politik for Dragør Kommune er at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene Dato 30. januar 2014 NOTAT Dokumentnr. 13689-14 Sagsnr. 16120-13 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Indhold INDLEDNING...2 Den teknisk/administrative

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Indtægtsskøn for

Indtægtsskøn for Indtægtsskøn for 2014-2017 Der er udarbejdet en ny indtægtsprognose for Fredensborg Kommune medio april 2013. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i KL s nye skatte- og tilskudsmodel. NOTAT Center for

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling Demografisk udvikling i budgetperioden 2014-2017 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling 2014-2017. Ifølge den opdaterede befolkningsprognose fra marts i år vil kommunen i budgetårene 2013 til 2017 opleve

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Budget spørgsmål og svar

Budget spørgsmål og svar 11. februar 2016 Budget 2017 - spørgsmål og svar Den økonomiske situation Hvorfor skal vi spare? Hvor meget skal vi spare? Hvordan ser vores økonomiske situation ud? Hvad betyder det, at vi skal finde

Læs mere