OK 13 - Beskrivelse af lovindgrebet vedr. lærerne m. fl. på Danmarks Lærerforenings/Lærernes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OK 13 - Beskrivelse af lovindgrebet vedr. lærerne m. fl. på Danmarks Lærerforenings/Lærernes"

Transkript

1 OK 13 - Beskrivelse af lovindgrebet vedr. lærerne m. fl. på Danmarks Lærerforenings/Lærernes Centralorganisations forhandlingsområder. Indhold: 1. Indledning 2. Lærere m.fl. i folkeskolen og specialundervisning for voksne i kommunerne 2.1 Løn, pension og gruppeliv 2.2 Arbejdstid 2.3 Øvrige områder 3. Staten 3.1 Løn 3.2 Arbejdstid 4. Regionerne 1. Indledning Folketinget har 26. april 2013 vedtaget et lovindgreb, der forlænger og fornyer overenskomster og organisationsaftalerne for lærere m. fl. i LC-området. Loven træder i kraft 27. april Samtidig ophører lockouten. Der må ikke ske fortrædigelser i anledningen af, at lockouten ophører. Det vil sige, at arbejdsgiveren er pligtig til at tage de lockoutede medarbejdere tilbage i samme ansættelse som før lockouten, og at fredspligten genindtræder. Eventuelle overtrædelser behandles efter hovedaftalens regler../. Den vedtagne lov vedlægges. I det følgende beskrives lovindgrebet. 2. Lærere m.fl. i folkeskolen og specialundervisning for voksne i kommunerne Udover bestemmelserne i loven henvises til KTO-forliget. KTO-forliget er sendt til urafstemning i de organisationer, der har indgået forlig med KL ved deres organisationsforhandlinger. Såfremt KTOforliget godkendes af de øvrige KTO-organisationer, vil KTO-forliget også være gældende på LC s område, jf. referat af 22. marts 2013 mellem KL og LC som nævnt i lovens bilag 2 pkt. A på side Løn, pension og gruppeliv Alle ændringer i dette afsnit har virkning pr. 1. august 2014, med mindre der er nævnt en anden dato. Kompensation for udfasning af aldersreduktionen: Overenskomstansatte: der ydes et pensionsgivende tillæg på kr. i nutidsniveau. Med et pensionsbidrag på 17,3 % er værdien kr. Tjenestemænd og overenskomstansatte med ret til tjenestemandspension: der ydes et ikke-pensionsgivende tillæg på kr. i nutidsniveau. Tillægget kan ikke konverteres til løntrin. 1

2 Beskrivelse af udfasningen: se under pkt Alle undervisningstillæggene videreføres i den form, de p.t. har for lærere m.fl., der arbejder i henhold til den nuværende A05-aftale. Muligheden for at lade tillægget indgå i lokalaftaler ophæves. De timebaserede F-tillæg videreføres, men muligheden for at lade tillægget indgå i lokalaftaler og for at erstatte tillægget med forberedelsestid ophæves. Det drejer sig om: tillægget på 18,92 kr. ( niveau) pr. time til lærere ved selvstændige folkeskole for specialundervisning specialklassetillægget på 32,43 kr. ( niveau) pr. time ved almindelige folkeskoler tillægget på 18,92 kr. ( niveau) til børnehaveklasseledere, der varetager særlig støtte til tosprogede elever, undervisning af børnehaveklasseelever i dansk som og støtte til fremme af sproglig udvikling for tosprogede børn, der endnu ikke er påbegyndt skolegangen. Skal-bestemmelsen om F-løn til klasselærere med lokalt aftalt akkord ophæves. Skal-bestemmelsen om F-løn til selvstyrende team videreføres i den form den p.t. har for lærere m.fl., der arbejder i henhold til den nuværende A05-aftale. Arbejdstidstidsbestemte tillæg tages ud af overenskomstens tekst og erstattes af en tilsvarende bestemmelse i et nyt underbilag til overenskomsten om Arbejdstidsregler for undervisningsområdet. De fleste af tillæggene får en takst på 25 pct. af nettotimelønnen, inkl. faste tillæg, dog mindst 33,36 kr. i nutidsværdi. Overenskomstens bilag 3 om lokal lønaftale i forbindelse med A08 ophæves. Alle lokale lønaftaler indgået med hjemmel i dette bilag bortfalder derfor. I den forbindelse anvendes eventuelle lokale lønmidler, som indgår i lokale lønaftaler med hjemmel i ovennævnte bilag, primært til de grupper, som i dag er omfattet af de lokale lønaftaler. Fritvalgstillægget på 0,3 pct. forhøjes til 0,6 pct. med virkning pr. 1. januar De arbejdstidsbestemte tillæg forhøjes med 0,25 pct. pr. 1. januar De nye takster vil jf. ovenfor være gældende frem til 1. august 2014, hvor der bliver en ny måde at betale for arbejdstidsbestemte og arbejdsbestemte tillæg. Se under pkt Desuden sker der en mindre ændring i tvisteløsningssystemet i Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl., hvor KL kan undlade at lade sig repræsentere i Niveau 2 forhandlinger. ATP-bidraget forhøjes pr. 1. januar 2014 fra F-sats til A-sats således, at alle kommer på den højeste sats, som er 90 kr. i egetbidrag og 180 kr. i arbejdsgiverbidrag. I den kommende overenskomstperiode indgås aftale mellem aftalens parter om anvendelse af de opsparede bonusmidler i gruppelivsordningen. 2.2 Arbejdstid L215 medfører, at der er fælles arbejdstidsregler for hele undervisningsområdet i kommunerne. Det betyder, at lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, voksenspecialundervisningen, ungdomsskolens heltidsundervisning og sprogcentre i udgangspunktet er omfattet af samme regelsæt. Loven medfører, at arbejdstidsreglerne træder i kraft 1. august Indtil da videreføres de gældende arbejdstidsaftaler. Indførelsen af de nye arbejdstidsregler indebærer, at centrale og lokale aftaler om arbejdstid bortfalder. Der er ikke afsat puljer til forberedelse eller andet. Skoleledelserne får således ret til at lede og 2

3 fordele arbejdet og dermed mulighed for løbende at prioritere ressourcerne på den enkelte skole/institution. Lokalaftaler Lokalaftaler, herunder individuelle aftaler som er indgået i henhold til de hidtil gældende arbejdstidsregler, videreføres og bortfalder senest pr. 1. august 2014 i forbindelse med de nye arbejdstidsreglers ikrafttræden. Arbejdstidsbestemmelserne i loven kan herefter fraviges eller suppleres ved lokal aftale inden for Rammeaftalen om decentrale arbejdstidsaftaler (KTO-aftalen). Der er principielt og juridisk ingen begrænsninger med hensyn til indholdet af de fravigelser eller supplementer til de centralt aftalte regler, som kan aftales lokalt. Det er imidlertid ikke lovens intention, at adgangen til at indgå lokale aftaler skal bruges til at indgå aftaler, som begrænser ledelsesretten i forhold til at lede og fordele arbejdet. I forbindelse med implementeringen af de nye arbejdstidsregler vil der være et vist fokus på, at der ikke indgås lokale aftaler, der genindfører aftalebindinger på, hvad lærerne skal lave i deres arbejdstid. Der er ikke sanktionsmuligheder i forhold til en eventuel lokal aftaleindgåelse. Arbejdstidens placering L215 fastlægger, at den normale arbejdstid ved fuldtidsbeskæftigelse udgør gennemsnitlig 37 timer om ugen. Arbejdstiden beregnes for en periode på 1 år (normperioden). Normperiodens arbejdstid beregnes konkret beregnes som 7,4 timer x antallet af kalenderdage, ekskl. fridage og søgnehelligdage. Ved fridage forstås periodens lørdage og søndage. Søgnehelligdage er helligdage, der ikke falder på en søndag. Helligdage er skærtorsdag, langfredag, påskedag, 2. påskedag, St. bededag, Kristi himmelfartsdag, pinsedag, 2. pinsedag, juledag, 2. juledag og nytårsdag. Det præciseres, at juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag ikke er helligdage. Herudover er der ikke flere begrænsninger bortset fra feriebestemmelserne på antallet af arbejdsdage. De maksimale 209 arbejdsdage, som kendes i de nuværende arbejdstidsaftaler, er bortfaldet. Arbejdstiden tilrettelægges normalt på hverdage, mandag til fredag, i dagtimerne. Den daglige arbejdstid skal så vidt muligt være samlet. Der ydes tillæg for 3-delt tjeneste se afsnit om arbejdstidsbestemte/arbejdsbestemte tillæg. Opgaveoversigt Loven fastlægger, at ledelsen forud for hver normperiode udarbejder en opgaveoversigt til den ansatte. Opgaveoversigten skal overordnet angive de arbejdsopgaver, den ansatte påtænkes at løse i normperioden. Opgaveoversigten udarbejdes på baggrund af dialog mellem ledelse og lærer, hvor der bl.a. afstemmes forventninger til, om lærerens samlede arbejdstid er fyldt op med de tildelte opgaver. Det er ledelsens ansvar at være i løbende dialog med lærerne om tilrettelæggelse, udførelse og prioritering af arbejdet inden for lærerens arbejdstid. Der gives ikke med opgaveoversigten et bindende tilsagn til læreren om, hvilke opgaver den pågældende skal løse. Hvis der i løbet af normperioden opstår behov for at ændre væsentligt på indhold eller omfang af de arbejdsopgaver, der fremgår af opgaveoversigten, drøftes dette snarest muligt mellem ledelsen og lærerne, herunder drøftes eventuelle konsekvenser af ændringer. Skoleledelsen er løbende opmærksom på lærernes præsterede arbejdstid og drøfter eventuelle justeringer af opgaver/prioriteringer med den enkelte lærer efter behov. Tidsregistrering For at understøtte den løbende dialog kan der på den enkelte skole/i den enkelte kommune etableres et tidsregistreringssystem. Tidsregistrering skal ses som et ledelsesredskab, der kan give input til den 3

4 løbende dialog mellem leder og lærer om lærerens opgaveløsning og prioritering. Derudover kan tidsregistrering anvendes ved opgørelse af lærerens samlede arbejdstid ved årets afslutning og dermed danne grundlag for opgørelse af lærerens eventuelle overarbejde. Desuden kan den enkelte lærer bruge et tidsregistreringssystem til at skabe overblik over sin arbejdstid. Det vil være den enkelte skole/kommune, som selv beslutter, hvordan dialogen mellem leder og lærer på den enkelte skole skal understøttes. Værnsregler Af fremsættelsesbemærkningerne fremgår, at regeringen forsøger at imødekomme LC s betragtninger om det grænseløse arbejde ved at indføre en række særlige værnsregler, der ikke gælder for andre områder. Det gælder bestemmelser om at arbejdet normalt skal tilrettelægges på mandage til fredage i dagtimerne at skolelederen skal udarbejde en opgaveoversigt til lærerne, det overordnet angiver de arbejdsopgaver, læreren påtænkes at løse i den pågældende periode at væsentlige ændringer i indhold og omfang i opgaveoversigten snarest muligt skal drøftes mellem ledelsen og lærere, herunder drøftes evt. konsekvenser af ændringer. Opgørelse af arbejdstiden ( 7) I henhold til loven opgøres den præsterede arbejdstid opgøres således: 1) Arbejdsdage medregnes med tiden mellem mødetidspunktet og det tidspunkt, hvor den ansatte kan forlade arbejdsstedet. Pauser medregnes, hvis de varer mindre end 1/2 time og den ansatte står til rådighed for arbejdsgiveren og ikke må forlade arbejdsstedet. 2) Dage med ret til fravær med løn medregnes med det antal timer, den ansatte skulle have arbejdet den pågældende dag. Hvis der ikke er fastsat noget timetal for den pågældende dag, medregnes for fuldtidsansatte 7,4 timer og for ansatte på deltid et forholdsmæssigt timetal. Afspadsering og ferietimer udover 4 uger fra tidligere ferieår og/eller ferietimer ud over 5 uger fra indeværende ferieår er kun omfattet af nr. 2, hvis ledelsen har besluttet afvikling heraf på hele arbejdsdage, ellers gælder nr. 3 og 4. Timer til afspadsering og de nævnte ferietimer kan enten indregnes som hele dage eller som årlige timer. Timerne kan ikke tælle med to gange. 3) Afspadsering fra tidligere normperiode, som er afviklet i normperioden, medregnes. Hvis timerne afvikles som hele dage medregnes de i henhold nr. 2. 4) Ferietimer ud over 4 uger fra tidligere ferieår og/eller ferietimer ud over 5 uger fra indeværende ferieår, som er afviklet i normperioden, medregnes. Hvis timerne afvikles som hele dage medregnes de i henhold nr. 2. 5) Aldersreduktion medregnes. 6) Tid, der er medgået til kombinationsbeskæftigelse medregnes. 7) Lejrskoler, hytteture, studieture mv. (arrangementer med overnatning) medregnes i arbejdstiden, dog højst med 14 timer pr. døgn. 8) Rejsetid i forbindelse med tjenesterejser medregnes, dog højst med 13 timer pr. døgn. Gælder ikke lejrskoler mv. Ved døgn forstås i denne sammenhæng arbejdsdøgnet, dvs. 24 timer regnet fra den pågældende arbejdsdags begyndelse. 4

5 9) Rådighedstjeneste i hjemmet medregnes med 1/3 og rådighedstjeneste på arbejdsstedet med 3/4. 10) Tilkald med mindre end 24 timers varsel medregnes med mindst 3 timer. Det gælder dog ikke, hvis arbejdet ligger i umiddelbar tilknytning til det normale arbejde, eller tilkaldet sker som led i rådighedstjeneste. Ved»tilkald«forstås, at den ansatte skal møde op på arbejdsstedet. Hvis arbejdet udføres fra den ansattes bopæl, er det derfor kun den faktiske arbejdstid, der medregnes. 11) Tid, der er medgået til aftalt frikøb til organisationsarbejde, medregnes. 12) Opgaver og censur Lærere, der skal gennemføre mundtlige udtræksprøver som eksaminator og censor ved folkeskolens 9. klasses afgangsprøve, kan afregnes for opgaven på to måder: a) Opgaven medregnes i arbejdstiden b) Opgaven betales med en særlig timetakst, hvorved tiden til opgaven holdes uden for arbejdstidsopgørelsen. Timetaksten udgør 191,00 kr. (31/ niveau) pr. time. Timetaksten er pensionsgivende for overenskomstansatte, dog undtaget overenskomstansatte lærere, som har ret til tjenestemandslignende pension. Overarbejde og merarbejde ( 8) Hvis den præsterede arbejdstid har oversteget arbejdstiden for perioden, godtgøres timerne med afspadsering af samme varighed med et tillæg på 50 % eller med timeløn med et tillæg på 50 %. For deltidsbeskæftigede godtgøres dog kun med afspadsering af samme varighed eller med almindelig timeløn. Hvis den præsterede arbejdstid er større end arbejdstiden for fuldtidsbeskæftigelse godtgøres som for fuldtidsbeskæftigede. Overarbejde og merarbejde skal være pålagt eller nødvendigt af hensyn til en forsvarlig varetagelse af tjenesten. Timelønnen beregnes som 1/1924 af årslønnen inkl. funktions- og kvalifikationsløn (på udbetalingstidspunktet). Afspadsering ( 9) Afspadsering skal gives i den efterfølgende normperiode. Afspadsering gives som en nedsættelse af arbejdstiden i den efterfølgende normperiode, medmindre ledelsen beslutter at planlægge hele arbejdsdage med afspadsering. Kan afspadseringen ikke gives i den efterfølgende normperiode, ydes i stedet overarbejdsbetaling. Afspadseringstidspunktet skal varsles mindst 80 timer i forvejen. Hvis den ansatte er syg, når en planlagt afspadsering begynder, har den pågældende ikke pligt til at påbegynde afspadseringen. Dette finder alene anvendelse, hvis ledelsen beslutter at planlægge hele arbejdsdage med afspadsering. Arbejdstidens tilrettelæggelse ( 10) I denne bestemmelse har lovgiver implementerer regler om hvileperiode og fridøgn, der normalt alene kan være overenskomstbestemt. Udgangspunktet er at det er parterne, der kan fravige hovedreglerne for hvileperioder og fridøgn. Da der er tale om en lovgivet overenskomst opstår det paradoks, at lovgiver dermed dispenserer fra egen lovgivning. Arbejdstidsbestemte/arbejdsbestemte tillæg ( 11-14) Der ydes arbejdstidsbestemte tillæg for Arbejde fra kl I weekender og søgnehelligdage Grundlovsdag efter kl. 12 og juleaftens dag efter kl. 14 5

6 Tillægget udgør 25 % af nettotimelønnen dog mindst 33,16 kr. i nutidskroner. Tillægget kan konverteres til afspadsering. Herudover ydes godtgørelse for arbejde i weekender og på søgnehelligdage med afspadsering af samme varighed med et tillæg på 50 % eller med timeløn med et tillæg på 50 %. Hvis arbejdet godtgøres som her beskrevet indgår det ikke i arbejdstidsopgørelsen. For 3-delt tjeneste ydes en godtgørelse på 54 kr. pr. gang. (31/3 2000) For både 2- og 3 delt tjeneste, der har en samlet varighed på mere end 11 timer, ydes et tillæg på 5,82 kr. (31/3-2000) pr. time for timer udover 11. Tillæg for lejrskoler videreføres. Særlig for børnehaveklasseledere Bilag 3 opgavepapir (A08) for børnehaveklasseledere er videreført og gælder fra 1. august 2014 for alle børnehaveklasseledere. Ansatte, der er fyldt 60 år (aldersreduktion) Den særlige regel om nedsat arbejdstid for ansatte, der er fyldt 60 år, videreføres for ansatte, der pr. 31. juli 2013 er fyldt 57 år. Ret til nedsat arbejdstid for ansatte, der 31. juli 2013 er fyldt 50 år Som udfasning får den ansatte, der pr. 31. juli 2013 er fyldt 50 år men ikke 57 år, når vedkommende fylder 60 år ret til nedsat arbejdstid med op til 175 timer årligt mod tilsvarende lønnedgang. Retten til nedsat arbejdstid indtræder fra den normperiode, hvori den ansatte fylder 60 år. Det optjenes fuld pensionsret. 2.3 Øvrige områder Forpligtende partssamarbejde om kompetenceudvikling I bemærkningerne til lovforslaget punkt 4.2. beskrives organisationsformen af partssamarbejde om kompetenceudvikling. Regeringen har i udspillet til en folkeskolereform foreslået, at der anvendes 1 mia. kr. i perioden til efteruddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen. Det er regeringens hensigt, at dette skal medvirke til realisering af regeringens målsætning om alle elever i 2020 undervises af linjefagskompetente lærere. Midlerne afsættes i et evt. kommende forlig om folkeskolereform. En mindre del af midlerne foreslås anvendt til andre områder og målsætninger i folkeskolereformen, herunder særligt inklusionsopgaven. På det regionale område forslås afsat i alt 4 mio. kr. og til de frie skoler foreslås afsat 64 mio. kr. Centrale partsudvalg Der nedsættes centrale partsudvalg for henholdsvis folkeskoleområdet, de frie skoler og ungdoms-og voksenuddannelsesområdet, hvor parterne inviteres til et tæt samarbejde om anvendelse af midlerne. Opgaven vil være at fastsætte pejlemærker for den lokale udmøntning, herunder hvordan der kan følges op på anvendelsen af midlerne. På det kommunale område vil regeringen efter et evt. forlig om folkeskolereformen forud for partsdrøftelserne drøfte den konkrete udmøntning af midlerne med KL som led i aftalen om kommunernes økonomi for På det statslige og det regionale område udmøntes midlerne direkte til skoler/uddannelsesinstitutioner. 6

7 Praktikaftalen L 215 ændrer pr. 1. august 2014 vilkårene for lærere, der varetager opgaver i forbindelse med lærerstuderendes praktik. Ifølge bemærkningerne til loven, er der er tale om konsekvensrettelser som følge af ændringerne i arbejdstidsreglerne. Praktikaftalen indeholdt bindinger på anvendelsen af arbejdstiden i form af regler om, at en bestemt opgave skal udløse en bestemt mængde arbejdstid. Disse bindinger ophæves i arbejdstidsreglerne og som konsekvens heraf også i praktikaftalen. Loven afskaffer den akkordmæssige afregning for kontakten til seminariet, forberedelse af praktikundervisningen samt skriftlig udtalelse. Det må antages, at lovgiver har besluttet, at der i disse situationer vederlægges/honoreres for de konkrete arbejdstimer, der knytter sig til opgaven. Endvidere har lovgiver fastlagt, at der kan ydes forholdsmæssigt vederlag ved anvendelse af mindre end en arbejdstime til en opgave. Endelig ændrer L 215 indholdsbeskrivelsen af lokale aftaler. Der kan lokalt indgås aftale om udbetaling af tillæg for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen til erstatning for de tillæg (honorar/vederlag), som loven fastlægger. Foreningen har bemærket, at der med loven ikke er taget højde for den nye læreruddannelseslov, der træder i kraft i år og bl.a. indfører prøver i praktik. Forpligtende partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø Lovforslagets bemærkninger punkt 5.1. beskriver regeringens forslag til afsættelse af i alt 8 mio. kr. i på tværs af folkeskoleområdet, de frie skoler og ungdoms-og voksenuddannelsesområdet samt specialundervisningsområdet i regionerne til støtte af lokale aktiviteter og indsatser, der har til hensigt at styrke samarbejdet mellem ledelse og lærere og fremme et godt og tillidsfuldt arbejdsmiljø under de nye arbejdstidsregler. Endvidere foreslår regeringen i punkt 5.2. til lovforslagets bemærkninger, at der afsættes 12 mio. kr. i på tværs af folkeskoleområdet, de frie skoler og ungdoms-og voksenuddannelsesområdet samt specialundervisningsområdet i regionerne til udvikling og gennemførelse af fælles kurser for ledere og tillidsrepræsentanter med fokus på nye roller og dialog- og samarbejdsformer. Partsprojekter i henhold til Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter Af bemærkninger til Lovforslaget fremgår det af punkt 5.4., at der er aftalt partsprojekter ved OK-13. Efter LC s opfattelse har KL og LC drøftet som der står i selve teksten under punkt 5.4. LC s projektkrav og KL s modkrav hertil. Der blev ikke, efter LC s opfattelse, indgået en aftale, da LC under forhandlingerne om arbejdstid trak alle projektkrav. 3. Staten Gennemgangen omfatter lovens bestemmelser for lærere ansat ved: Private gymnasier med grundskoleafdelinger SOSU-skoler Husholdnings- og håndarbejdsskoler Dansk Røde Kors, Asylafdelingens skoler 3.1 Løn Generelt er området omfattet af CFU-forliget fra 8. februar Lønsystemet for private gymnasiers grundskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Organisationsaftalen for frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler forlænges med de ændringer, der fremgår af fælles forståelse af 23. april 2013 mellem Moderniseringsstyrelsen og Lærernes Centralorganisation om indførelse af et nyt lønsystem for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler. Ændringen træder i kraft den 1. august Indtil denne dato gælder det midlertidige lønsystem i 4a i organisa- 7

8 tionsaftale af 11. juli 2011 mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler. Det nye lønsystem er i sin grundsubstans en permanentgørelse af det midlertidige lønsystem, der har været gældende siden OK Garantilønstrinnet erstattes af et nyt Basisløntrin 4 (12 års anciennitet) for lærere kr. pr. år og for børnehaveklasseledere kr. pr. år (i niveau 31. marts 2012). I nutidspenge kr. pr. år for lærere og kr. pr. år for børnehaveklasseledere. Ansatte, der pr. 1. april 2013 har 12 års anciennitet og derover vil med indplacering på trin 4 oppebære samme løn som hidtil. Overstiger den nuværende løn (eksklusiv pension) pr. 1. april 2013 niveauet for trin 4 (eksklusiv pension), ydes et pensionsgivende varigt tillæg Trin 4-tillæg til udligning af forskellen. Til lærere og børnehaveklasseledere, der indplaceres på basisløntrin 1-3, ydes et ikke-pensionsgivende OK08 tillæg på hhv kr. (basistrin 1), kr. (basistrin 2) og kr. (basistrin 3), alle i niveau 31. marts I nutidspenge henholdsvis kr., kr. og kr. Det nye lønsystem indeholder ikke den pligtudmøntning af lokal løn, som skolerne hidtil er blevet pålagt, ligesom der ikke længere eksisterer et økonomisk råderumspapir. Kompensation for udfasning af 60-årsregel 1. Til ansatte omfattet af en 60-årsregel i medfør af organisationsaftale af 11. juli 2011 for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler samt protokollat af 30. juni 2008 om arbejdstid mv. for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler eller protokollat af 30. juni 2008 om arbejdstid mv. for lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler ydes med virkning fra 1. august 2014 et særligt tillæg på kr. i årligt grundbeløb (niveau 31. marts 2012) i nutidspenge kr. Tillægget er pensionsgivende. Dette tillæg ydes ikke til ansatte på SOSU-skoler og ansatte på Asylafdelingens skoler under Dansk Røde Kors, da 60-års reglen ikke har været gældende for disse skoleformer. 3.2 Arbejdstid L 215 indfører fælles arbejdstidsregler på LC-organisationernes undervisningsområder i staten. For DLF s vedkommende drejer det sig om disse skoleformer Private gymnasiers grundskoleafdelinger SOSU-skoler Husholdnings- og håndarbejdsskoler (Frie Fagskoler) Dansk Røde Kors, Asylafdelingens skoler Fra 1. august 2014 anvendes den til enhver tid gældende aftale om Arbejdstid for tjenestemænd i staten, dog med den væsentlige modifikation, at normperioden på undervisningsområdet er fastsat til et år, hvor den i tjenestemandsaftalen er en måned. Opgaveoversigt for normperioden Ledelsen forpligtes til at udarbejde en opgaveoversigt forud for normperioden, som er et år. Opgaveoversigten udarbejdes på grundlag af en dialog mellem ledelse og medarbejder. Oversigten skal overordnet angive de arbejdsopgaver, den ansatte påtænkes at løse i perioden. Der er altså ikke tale om et bindende tilsagn til den ansatte om hvilke opgaver den pågældende skal løse. Væsentlige ændringer i løbet af normperioden i forhold til indhold eller omfang af opgaver, skal drøftes mellem ledelsen og den ansatte. 8

9 Aftalen om arbejdstid for tjenestemænd i staten indeholder ingen bestemmelser om puljer til forberedelse eller andet. Skolens ledelse får således ret til at lede og fordele arbejdet mellem de ansatte og dermed mulighed for løbende at prioritere ressourcerne på den enkelte skole/institution. Aftalen indeholder ingen bestemmelser, der regulerer antallet af undervisningstimer, den enkelte kan tillægges. Værns-regler Af fremsættelsesbemærkningerne fremgår, at regeringen forsøger at imødekomme LC s betragtninger om det grænseløse arbejde ved at indføre en række værnsregler, der ikke gælder for andre områder. Det gælder bestemmelser om At arbejdet på de fleste undervisningsområder normalt tilrettelægges på mandage til fredage i dagtimerne At den daglige arbejdstid så vidt muligt skal være samlet At lederen skal udarbejde en opgaveoversigt for normperioden og drøfte eventuelle ændringer heri med den ansatte. Lokalaftaler Lokalaftaler, herunder individuelle aftaler, som er indgået i henhold til de gældende arbejdstidsregler, videreføres og bortfalder senest 1. august 2014 i forbindelse med de nye arbejdstidsreglers ikrafttræden Det fremgår af Aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten, at det er en rammeaftale, som både kan suppleres og fraviges ved lokal aftale efter 3, hvis parterne er enige om det. Dag- eller døgnarbejdstid Aftalen består af to delvis forskellige regelsæt et for ansatte med almindelig dagarbejdstid og et for ansatte, hvis arbejdstid normalt er placeret helt eller delvis uden for almindelig arbejdstid. Det kan fx være tilfældet for medlemmerne på husholdnings- og håndarbejdsskolerne og eventuelt i mindre omfang på de private gymnasier, der har kostafdelinger. Almindelig dagarbejdstid defineres i aftalen som arbejdstid, der er placeret i tidsrummet kl. 06 til kl. 19 på ugens 5 første dage. Fastlæggelsen af hvornår arbejdstiden må anses for normalt at være placeret helt eller delvis uden for normal arbejdstid må ske lokalt efter konkret vurdering. I bemærkningerne til aftalen nævnes et par eksempler. Arbejdstidens placering Arbejdstiden udgør gennemsnitligt 37 timer om ugen for fuldtidsbeskæftigede. Normperiodens arbejdstid udgør 7,4 timer gange antallet af kalenderdage fratrukket fridage samt eventuelle søgnehelligdage, der falder på en ugedag, hvor den ansatte i forvejen altid har fri. Ved fridage forstås for ansatte med almindelig dagarbejdstid periodens lørdage og søndage, for andre ansatte fridage i henhold til 15, som bl.a. fastsætter, at den ansatte skal have mindst 26 fridage på et kvartal og at den ansatte så vidt muligt skal have to sammenhængende fridage pr. uge. Søgnehelligdage er helligdage, der ikke falder på en søndag. Helligdage er skærtorsdag, langfredag, påskedag, 2. påskedag, St. bededag, Kristi Himmelfartsdag, pinsedag, 2. pinsedag, juledag, 2. juledag og nytårsdag. Juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag er ikke helligdage. Arbejdstidens tilrettelæggelse Aftalen indeholder følgende bestemmelser om arbejdstidens tilrettelæggelse ( 12): Den daglige hvileperiode efter arbejdsmiljølovgivningen kan undtagelsesvis nedsættes fra 11 til 8 timer 1 gang ugentlig. Efter lokal aftale kan hvileperioden nedsættes indtil 2 gange ugentlig, dog ikke 2 døgn i træk. Der kan højst være 10 arbejdsdage mellem 2 fridage (se også under punkt 2.2). 9

10 Øvrige bestemmelser Aftalen indeholder bestemmelser om deltid og plustid, om opgørelse af arbejdstiden, om over- og merarbejdsgodtgørelse, om afspadsering (som skal finde sted senest 3 måneder efter opgørelsesperiodens udløb med mindre andet aftales med den ansatte), om konvertering af ikke-afviklede overtimer til omsorgsdage. Opgørelse af arbejdstiden Den præsterede arbejdstid opgøres ifølge 7 således: 1. Arbejdsdage medregnes med tiden mellem mødetidspunkt og det tidspunkt, hvor den ansatte kan forlade arbejdsstedet. Pauser medregnes hvis de varer mindre end ½ time, og den ansatte står til rådighed for arbejdsgiveren og ikke må forlade arbejdsstedet. 2. Dage med ret til fravær med løn medregnes med det antal timer, den ansatte skulle have arbejdet den pågældende dag. Hvis der ikke er fastsat noget timetal for den pågældende dag, medregnes for fuldtidsansatte 7,4 timer og for ansatte på deltid eller plustid et forholdsmæssigt timetal. 3. Rejsetid i forbindelse med tjenesterejser medregnes, dog højst med 13 timer pr. døgn. 4. Rådighedstjeneste i hjemmet medregnes med 1/3 og rådighedstjeneste på arbejdsstedet med 3/4. 5. Tilkald med mindre end 24 timers varsel medregnes med mindst 3 timer. Det gælder dog ikke, hvis arbejdet ligger i umiddelbar tilknytning til det normale arbejde, eller tilkaldet sker som et led i rådighedstjeneste. Over- og merarbejdsgodtgørelse Hvis den præsterede arbejdstid har oversteget arbejdstiden for perioden, godtgøres timerne med afspadsering af samme varighed med et tillæg på 50 % eller med timeløn med et tillæg på 50 %. Det gælder dog kun for timer, der overstiger arbejdstiden for fuldtidsbeskæftigede. Overtimer for deltidsbeskæftigede godtgøres kun med afspadsering af samme varighed eller almindelig timeløn. Ansatte på cheflønsaftalen eller ansatte, der selv har afgørende indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse, er ikke omfattet af overarbejdsbestemmelserne, men kan være omfattet af bestemmelser om merarbejdsgodtgørelse. Ingen lærere eller børnehaveklasseledere har dog vilkår, der gør, at de kan være undtaget fra bestemmelserne om overarbejdsgodtgørelse. 4. Regionerne Som for alle andre områder bortfalder samtlige protokollater og bilag vedr. arbejdstidsaftaler herunder også bilag C for psykologer og konsulenter. Indgrebet er stort set det samme som på det kommunale område. Aldersreduktionen der på det regionale område nedsætter arbejdstiden med et minuttal pr. undervisningstime bortfalder for ansatte under 57 år, og der ydes et pensionsgivende tillæg til ansatte, der er omfattet af reglen om aldersreduktion. Overenskomstansatte: der ydes et pensionsgivende tillæg på kr. i nutidsniveau. Med et pensionsbidrag på 17,3 % er værdien kr. Tjenestemænd og overenskomstansatte med ret til tjenestemandspension: der ydes et ikke-pensionsgivende tillæg på kr. i nutidsniveau. Tillægget kan ikke konverteres til løntrin. Den særlige regel om nedsat arbejdstid for ansatte, der er fyldt 60 år, videreføres for ansatte, der pr. 31. juli 2013 er fyldt 57 år. For ansatte der 31. juli 2013 er fyldt 50 år men ikke 57 kan, når de fylder 60 år nedsætte arbejdstiden med 175 timer årligt uden lønkompensation, men med fuld pensionsoptjening. Beskrivelse af udfasningen: se under pkt

11 På det regionale område er skal-tillæg for selvstyrende team og klasse/kontaktlærere videreført, dog udgår henvisningen til principper for arbejdstidens tilrettelæggelse. Bilag om kursusdeltagelse bortfalder. 11

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Orientering. I dette tillæg kan du læse om de ændringer, der sker som følge af folketingets lovindgreb i overenskomsterne på undervisningsområdet.

Orientering. I dette tillæg kan du læse om de ændringer, der sker som følge af folketingets lovindgreb i overenskomsterne på undervisningsområdet. Orientering fra DLF om lovindgrebet I dette tillæg kan du læse om de ændringer, der sker som følge af folketingets lovindgreb i overenskomsterne på undervisningsområdet. 2 DLF orienterer DLF orienterer

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV 2015.0057. Lærernes Centralorganisation (LC) mod. Kommunernes Landsforening (KL)

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV 2015.0057. Lærernes Centralorganisation (LC) mod. Kommunernes Landsforening (KL) PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV 2015.0057 Lærernes Centralorganisation (LC) mod Kommunernes Landsforening (KL) - 2 Uoverensstemmelsen anga r forståelsen af 7, stk. 1, nr. 7, i

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Velkommen. til informationsmøde om lovindgrebet på skoleområdet

Velkommen. til informationsmøde om lovindgrebet på skoleområdet Velkommen til informationsmøde om lovindgrebet på skoleområdet Kontorchef Nanna Abildstrøm Forhandlingsleder Janne Vinderslev Chefkonsulent Søren Christiansen Program 1. Baggrund for lovindgrebet - forhandling

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 TR-kursus I A OK-15 Arbejdstid - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 31. august 2015 Arbejdstidsregler 1/8-2015 Organisationsaftalen for VUC (Finansministeriets cir. af 30. juni 2015) - nye paragraffering

Læs mere

Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område

Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område LOV nr 409 af 26/04/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 26-04-2013 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften Ændrer i/ophæver Yderligere dokumenter: Lovforslag til denne lov

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 039-15 PKAT nr. 0151 J.nr. 2014-1513-0160 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl.

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere.

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere. Om dette rådudkast Pr. 1. august 2014 vil de hidtidige arbejdstidsregler blive erstattet af to cirkulærer: Dels vil reglerne om Arbejdstid for tjenestemænd i staten (hent cirkulære) Dels en stærkt reduceret

Læs mere

Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området

Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området Program: Kl. 13.00-13-10: Velkomst ved lederforeningerne Kl. 13.10-13.45: Paradigmeskifte på undervisningsområdet ved Inge Friis Svendsen, Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 037-14 J.nr. 2013-1513-084 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Arbejdstidsregler pr. 1. august Ved Claus Pedersen og Christina Vastrup, Personaleafdelingen

Arbejdstidsregler pr. 1. august Ved Claus Pedersen og Christina Vastrup, Personaleafdelingen Arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Ved Claus Pedersen og Christina Vastrup, Personaleafdelingen Disposition - indhold Hvem er vi? Politiske beslutninger indtil nu Uddannelsesudvalget Arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved efterskoler

Arbejdstid for lærere ved efterskoler FSL/28.11.2013 Arbejdstid for lærere ved efterskoler 1. august 2014 træder der nye arbejdstidsregler i kraft som følge af lovindgrebet. Reglerne vil bestå af bestemmelser fra: Aftale om arbejdstid for

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende:

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende: Resultat af forhandlingerne vedr. ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem

Læs mere

Ydelse Hvem vælger mellem de givne muligheder? 5 Afspadsering af den Lederen præsterede arbejdstid + 50 % Omlægning af tjenesten

Ydelse Hvem vælger mellem de givne muligheder? 5 Afspadsering af den Lederen præsterede arbejdstid + 50 % Omlægning af tjenesten Oversigt over de enkelte ydelser/tillæg, idet der dog administration af disse henvises til selve arbejdstidsaftalen, ligesom reglerne for kan ses i arbejdstidsaftalen: Overarbejde (pålagt eller nødvendigt

Læs mere

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling FSL/28.11.2013 Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling 1. august 2014 træder der nye arbejdstidsregler i kraft som følge af lovindgrebet. Reglerne

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

60.11 O.15 20/2016 Side 1. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

60.11 O.15 20/2016 Side 1. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Side 1 Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Juridisk sammenligning af aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten og aftale om arbejdstidsregler for tjenestemænd i politiet mv.

Juridisk sammenligning af aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten og aftale om arbejdstidsregler for tjenestemænd i politiet mv. Udvalget for en budgetanalyse af politiet 2009-2010 Notat 26. maj 2010 Juridisk sammenligning af aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten og aftale om arbejdstidsregler for tjenestemænd i politiet

Læs mere

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Vejledning 19. maj 2014 Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Den 1. august 2014 træder de nye arbejdstidsregler i kraft for lærere omfattet af

Læs mere

Arbejdstid og skolerengøringsassistenter

Arbejdstid og skolerengøringsassistenter Merarbejds-/overtidsbetaling til rengøringsassistenter. Flere har spurgt om, hvornår der udløses merarbejde/overtidsbetaling til rengøringsassistenter, hvis ansættelseskvote er beregnet efter den særlige

Læs mere

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Cirkulære om organisationsaftale for Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 035-14 PKAT nr. 620 J.nr.

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2. udgave, december 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie

Læs mere

Arbejdstidsaftalen. Eva Hoff Sonne November 2010

Arbejdstidsaftalen. Eva Hoff Sonne November 2010 Arbejdstidsaftalen Eva Hoff Sonne November 2010 Ultrakort historik Reglerne har deres rødder i tjenestemandslovgivningen fra begyndelsen af 1900-tallet! Ensidigt fastsat indtil 1969 herefter aftale Blev

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. Maj SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. Maj SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område Maj 2017 09-05-2017 SIDE 1 Indhold Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde 09-05-2017

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler

Læs mere

Overenskomst OK 15 Arbejdstid på VUC (AVU, FVU og OBU) med Uddannelsesforbundets kommentarer

Overenskomst OK 15 Arbejdstid på VUC (AVU, FVU og OBU) med Uddannelsesforbundets kommentarer Overenskomst OK 15 Arbejdstid på VUC (AVU, FVU og OBU) med Uddannelsesforbundets kommentarer August 2015 Side 1 Overenskomst OK 15 om arbejdstid på VUC (AVU, FVU og OBU) - med Uddannelsesforbundets kommentarer

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område Til lovforslag nr. L 215 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. april 2013 Forslag til Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper

Læs mere

Ledelse indenfor de nye arbejdstidsregler - Formelle krav og praktisk anvendelse. v/kl, Janne Vinderslev/ Søren Christiansen/ Jens Tousgaard

Ledelse indenfor de nye arbejdstidsregler - Formelle krav og praktisk anvendelse. v/kl, Janne Vinderslev/ Søren Christiansen/ Jens Tousgaard Ledelse indenfor de nye arbejdstidsregler - Formelle krav og praktisk anvendelse v/kl, Janne Vinderslev/ Søren Christiansen/ Jens Tousgaard Disposition - form Fokus Konkrete eksempler på ledelsesbeslutninger

Læs mere

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv Side 41 Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv 1. Hvem er omfattet Protokollatet omfatter personer, der

Læs mere

10. juni 2013. Pr. 1. august 2013 består lønsystemet af: Pensionsgivende basisløn for lærere og børnehaveklasseledere: Enighed om et nyt lønsystem

10. juni 2013. Pr. 1. august 2013 består lønsystemet af: Pensionsgivende basisløn for lærere og børnehaveklasseledere: Enighed om et nyt lønsystem 1. juni 213 Vejledning om lønsystemet for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler, herunder beregning af trin 4-tillæg Enighed om et

Læs mere

Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og. aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område

Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og. aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Bilag 2 Underbilag 2.1 Bilag 3 Bilag 4 Underbilag 4.1 Oversigt over overenskomster og aftaler Ændringer i overenskomster og aftaler på det kommunale område Arbejdstidsregler

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2015 Cirkulære af 30. juni 2015 Modst. nr. 027-15 J.nr. 2014-1513-0156 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Fremsat den 25. april 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til

Fremsat den 25. april 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til L 215 Fremsat den 25. april 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Arbejdstid for tjenestemænd i staten

Arbejdstid for tjenestemænd i staten Cirkulære om aftale om Arbejdstid for tjenestemænd i staten 2015 Cirkulære af 9. juni 2015 Modst. nr. 018-15 J.nr. 2015-1721-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid.

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. KØBENHAVNS UNIVERSITET Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. Omfatter ikke: AC-ansatte, undervisere og dyrepassere ( Lager & Handel ) er p.t. uafklaret,

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område Til lovforslag nr. L 215 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 26. april 2013 Forslag til Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Arbejdstid for tjenestemænd i staten

Arbejdstid for tjenestemænd i staten Cirkulære om aftale om Arbejdstid for tjenestemænd i staten 2015 Cirkulære af 9. juni 2015 Modst. nr. 018-15 J.nr. 2015-1721-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger...

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

indgået i henhold til

indgået i henhold til KOMMUNER LOKAL AFTALE indgået i henhold til Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - pædagogisk område indgået mellem KL, FOA og Socialpædagogerne. Aftale om hviletid og fridøgn indenfor døgninstitutionsområdet

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2. udgave, december 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie

Læs mere

Arbejdstid for tjenestemænd i staten

Arbejdstid for tjenestemænd i staten Cirkulære om Arbejdstid for tjenestemænd i staten 2008 Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 025-08 PKAT nr. 201 J.nr. 08-510-20 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Kursus om de nye arbejdstidsregler på frie grundskoler

Kursus om de nye arbejdstidsregler på frie grundskoler Velkommen til Kursus om de nye arbejdstidsregler på frie grundskoler DGI-byen, København, 24. marts 2014 Program Kl. 13.00 Kl. 13.05 Kl. 13.35 Kl. 14.10 Kl. 14.45 Kl. 15.15 Kl. 15.40 Kl. 16.05 Kl. 16.20

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer Overenskomst mellem og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010-2012 1 Overenskomstens område Stk. 1. Denne overenskomst omfatter lærervikarer, der engageres af et vikarbureau, der er medlem

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Cirkulære om organisationsaftale for Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2015 Cirkulære af 30. juni 2015 Modst. nr. 025-15 PKAT nr. 620 J.nr.

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Arbejdstid for tjenestemænd i staten

Arbejdstid for tjenestemænd i staten Cirkulære om Arbejdstid for tjenestemænd i staten 2006 Cirkulære af 24. marts 2006 Perst. nr. 018-06 PKAT nr. 201 J.nr. 05-510-15 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte kontorfunktionærer og edb personale) 2005 Cirkulære af 6. juli 2006 Perst. nr. 042-06 PKAT nr. 240,

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Juli 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler

Læs mere

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op.

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Vejledning 18. juni 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Moderniseringsstyrelsen har derfor valgt at udsende denne vejledning

Læs mere

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle

Læs mere

Kursus OK13. Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. 7. maj 2013

Kursus OK13. Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. 7. maj 2013 Kursus OK13 Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning 7. maj 2013 1 Dagens program 01 Velkomst ved lederforeningerne 02 Paradigmeskifte 03 Kvalitetsløft som led i OK13 04 Nye arbejdstidsregler,

Læs mere

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Decentral løn Det nye lønsystem skaber grundlag for en mere målrettet og fleksibel løndannelse, der kan understøtte skolens mål og værdier i sammenhæng med skolens

Læs mere

BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC

BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 15 GYMNASIESKOLER MV. Bilag 5 I. Overenskomst af 10. februar 2012 mellem Finansministeriet og Gymnasieskolernes Lærerforening om lærere og pædagogiske

Læs mere

Arbejdstid og merarbejde

Arbejdstid og merarbejde HR OG KOMMUNIKATION Arbejdstid og merarbejde Retningslinjer for uddannelsesfaglige medarbejdere i UCL Oktober 2014 Indhold 1. Opgørelse af arbejdstid (AC, CO10 og LC s forhandlingsområde)...3 1.1 Merarbejde

Læs mere

Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne. - et samlet overblik

Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne. - et samlet overblik Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K 1. august 2007 Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne - et samlet overblik Den centrale arbejdstidsaftale beskriver,

Læs mere

Kursus om de nye arbejdstidsregler på frie grundskoler

Kursus om de nye arbejdstidsregler på frie grundskoler Velkommen til Kursus om de nye arbejdstidsregler på frie grundskoler Hotel Frederik II, Slagelse, 26. marts 2014 Program Kl. 09.00 Velkomst Kl. 09.05 Tema 1: Kvalitetsløft på de frie grundskoler Kl. 09.35

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST For lærervikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID...

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse,

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse, Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse, almen voksenuddannelse samt arbejdsmarkedsuddannelse 2. udgave, december 2014

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Lærernes Centralorganisation. mod. Moderniseringsstyrelsen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Lærernes Centralorganisation. mod. Moderniseringsstyrelsen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV 2015.0094 Lærernes Centralorganisation mod Moderniseringsstyrelsen - 2 Uoverensstemmelsen angår, om lærere på efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler,

Læs mere

Løn og tillæg pr. 1.10.2014

Løn og tillæg pr. 1.10.2014 DANMARKS LÆRERFORENING KREDS 38 Jernbanegade 6-3300 Frederiksværk Tlf: 47 72 43 30 - Fax: 47 72 45 30 Email: 038@dlf.org HALSNÆSKREDSEN Oversigt over Løn og tillæg pr. 1.10.2014 for børnehaveklasseledere

Læs mere

Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område

Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område 1 af 28 12-08-2014 10:58 LOV nr 409 af 26/04/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 26-04-2013 Beskæftigelsesministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Bilag 2 Underbilag 2.1 Bilag 3 Bilag 4 Underbilag

Læs mere

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret.

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret. Hj.nr.: 2007-2000-21 Aftale om opsparing af frihed (Fridøgnsbanken) Med henvisning til 3 i Finansministeriets og centralorganisationernes aftale af 14. juni 2002 om opsparing af frihed samt 3 i aftale

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling FINANSMINISTERIET Cirkulære om organisationsaftale for Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...3

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau.

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau. FORHÅNDSAFTALE mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskoler pr. 1. august 2014 KAPITEL 1 Generelle bestemmelser 1 Aftalens

Læs mere

CIRKULÆRE...3. Bilag 1a Protokollat (Bestemmelse om arbejdsmiljø) Bilag 1b Protokollat (Bilassistenter i Færdselsstyrelsen)...

CIRKULÆRE...3. Bilag 1a Protokollat (Bestemmelse om arbejdsmiljø) Bilag 1b Protokollat (Bilassistenter i Færdselsstyrelsen)... 3.3.49 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE...3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens dækningsområde, personkreds mv...5 2. Løn...6 3. Lønanciennitet...7 4. Pension...8 5. Prøvetid...8 6. Arbejdstid...9

Læs mere

Det nye ledelsesrum - Fra detaljer til rammer

Det nye ledelsesrum - Fra detaljer til rammer Det nye ledelsesrum - Fra detaljer til rammer Tina Feldt Jessing, Moderniseringsstyrelsen Møder om arbejdstid Danmarks Privatskoleforening, december 2013 1 Dagsorden OK13 baggrund og proces Hvad siger

Læs mere

OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER

OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER Skanderborg d. 18. januar 2017 , Agenda 1. Gennemgang og drøftelser af emner: - Opgaveoversigt og dialog om opgaverne -

Læs mere

Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409

Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409 Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409 Aftalen er gældende fra 1. august 2015 Indholdsfortegnelse Aftalevilkår... 3 Generelt... 3 Grundløn... 3 Funktionsløn aftalt lokalt... 4 [1] Klasselærer...

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (ejendomsfunktionærer m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8. februar

Læs mere

De nye arbejdstidsregler i den korte version

De nye arbejdstidsregler i den korte version Redigeret 7. marts 2014 De nye arbejdstidsregler i den korte version Lov 409 fastsætter fra 1. august 2014 de overordnede rammer for organiseringen af dit arbejde. Når der tidligere er sket store ændringer

Læs mere

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstid For at gøre aftalen enkel og ubureaukratisk bygger aftalen på et helt skoleår. Det maksimale undervisningstimetal er fastlagt for et skoleår. Hvis du ansættes

Læs mere