Resultatlønskontrakt for rektor Gitte Harding Transbøl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatlønskontrakt 2013-14 for rektor Gitte Harding Transbøl"

Transkript

1 Resultatlønskontrakt for rektor Gitte Harding Transbøl Formål med kontrakten: Resultatlønskontrakten med rektor skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen Den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførelse af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger Den skal skabe synlighed og gennemskuelighed omkring institutionens mål og resultater Parter og gyldighedsperiode Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen for Rysensteen Gymnasium ved formand Bjarne Lundager Jensen og rektor Gitte Harding Transbøl. Kontrakten er gældende i perioden fra 1. august juli 2014 Økonomisk ramme: Rysensteen Gymnasium rummer i skoleåret ca. 920 elever hvorfor den økonomiske ramme for resultatlønskontrakten er: Basisramme: kr. Ekstraramme: kr. Resultatmål Basisramme: 1. Ledelsesudviklingsprojekt en fortsættelse af indsatsområde Indikator: Øget professionalisering af ledelsens opgavevaretagelse gennem skærpelse af målfastsættelse samt styrkelse af teamledelse gennem øget uddelegering af ansvarsområder til den øvrige ledelse. Udviklingsprojektet skal samtidig øge den øvrige ledelses legitimitet samt imødekomme de af MTU 2013 fremkomne kritikpunkter gennem styrkelse af de valgte indsatsområder Formål: Styrkelse af den samlede ledelses kapabiliteter og reelle teamledelse på Rysensteen Gymnasium og sikring af professionel og effektiv opgavevaretagelse Handling: Den samlede ledelse fortsætter ledelsesudviklingsprojektet fra sidste skoleår med konsulenten fra Mercuri Urval for at understøtte en større professionalisering af ledelsen. Projektet fokuserer på såvel bedre strukturer for ledelsens samarbejde samt klarere målfastsættelse for de valgte indsatsområder. Udviklingsprojektet skal medføre: Afdækning af det samlede mål for ledelsesarbejdet og herudfra afklaring af den enkeltes opgaver og rolle Udbygning af effektive administrative strukturer og procedurer for arbejdet i ledelsen Sikker styring og koordinering af den nye organisationsstruktur Opsamling på handlingsplanerne for udbedring af medarbejdernes kritikpunkter i MTU en fra foråret 2013 og gennemførelse en ny MTU i foråret 2014 med et resultat, der løfter sig til minimum gennemsnittet for de 1

2 Effekt: deltagende skoler samt viser en systematisk forbedring af forholdene herunder en forbedring af medarbejdernes følelse af anerkendelse fra ledelsen Med fokus på de strategiske mål for 2017 fremlægges en klar handleplan for indsatsområder 2014/15 for medarbejderne, som balancerer mellem driftsorienteringen af Global Citizenship Programme og nye indsatsområder skitsering af en plan for fremtidig ledelse på Rysensteen Gymnasium efter sommeren 2015, hvor udviklingschefen går på pension Ovenstående handlingsplaner er gennemført Afrapportering af resultatmål 1: Ledelsesudviklingsprojektet har i skoleåret fundet sted som seminar September med en opfølgning 22. November samt 9. Maj. Seminaret var en forsættelse af arbejdet , der rummede såvel test og afklaring af kapabiliteter for hver leder samt en udsondring af udfordringerne med MTU-resultatetet 2013 og en afdækning af ledelsens arbejde generelt. Seminaret havde til formål at afdække ledelsens samlede opgave og varetagelsen af dette samt den samlede ledelses kapabilitet. På det opfølgende dagsmøde 22. November udarbejdedes rammerne for klare beskrivelser af ledelsens opgave, som vi efterfølgende er i gang med at dokumentere, så alle væsentlige dokumenter omkring ledelsens arbejde er at finde i en databank. Arbejdet med ledelsesudvikling resulterede i, at vi i marts så os nødsaget til at opsige samarbejdet med administrations- og økonomichefen, hvorfor ledelsesdagen 9. Maj havde til formål at udarbejde et nyt revideret ledelsesgrundlag for samt et rids for, hvad der skal ske, når den pædagogiske udviklingschef stopper sommeren Konklusionen blev, at ledelsen i skoleåret kun består af 5, og at der nu foreligger en klar arbejdsfordeling disse imellem. At ejendomsadministration uddelegeredes til ejendomslederen med reference til studiechefen men under byggeriet med reference til rektor, at der blev opslået en stilling som økonomisk leder med reference til rektor. Samtidig blev det besluttet, at hver leder har en fast sekretær tilknyttet. Sekretariatet Styres af den nye økonomiske leder i samarbejde med rektors sekretær. De strukturelle ændringer skal medvirke til effektivisering af arbejdsprocesserne og fastholdelse af klare procedurer. I fordelingen af ansvarsområderne ledelsen imellem er der også taget hensyn til den nye organisationsstruktur, således at de 8 bærende udvalg er fordelt så der er en ansvarlig leder for hver, der i samarbejde med udvalgenes formænd sikrer såvel udviklingsprocesserne som koordineringen udvalgene imellem. Der er i øvrigt planlagt et projektlederuddannelsesforløb for alle udvalgsformænd samt 5 andre lærere, der gennem efteråret 2014 forventeligt vil professionalisere udmøntningen af udvalgenes arbejde. Med fordelingen af ledelsesopgaver står det også klart, at de områder, som den nuværende pædagogiske udviklingschef har også er dem, der skal findes en ny leder til i Vi har besluttet at opslå stillingen i løbet af foråret, så der bliver et overlap med erfaringsudveksling. Det er endnu uklart, om det er ønskværdigt at hierarkisere ledelsen. Dette vil blive drøftet på et ledelsesseminar i november. 2

3 I februar 2014 gennemførte vi en ny MTU-undersøgelse, der skulle afdække, om indsatsområderne fra MTU 2013 har virket. Det stod i resultatet for 2014 klart, at der er opnået en langt større tilfredshed med den overordnede ledelse hvilket i Ennovas undersøgelse indbefatter rektor og at legitimiteten af den øvrige ledelses arbejde ligeledes er steget. Beklageligvis er antallet af deltagende skoler faldet dramatisk, således af der for resultatet 2014 alene er en mulig benchmarking med 23 andre skoler. Blandt disse ligger Rysensteen nogenlunde gennemsnitligt, afhængig af hvilke barometre der måles på. Men med det meget lille antal deltagere er det ikke muligt reelt at bedømme, hvorvidt Rysensteens tilfredshedsundersøgelse har løftet sig efter ambitionerne. Det skal nævnes, at den samlede arbejdsglæde og medarbejdernes motivation ikke er steget i samme takt som tilfredsheden med ledelsens arbejde. Derfor vil der i skoleåret arbejdes målrettet på at afdække, hvad der ligger til grund for dette, og arbejde med forbedringer af dette resultat. Skoleåret var et konsolideringsår for GCP. Der blev ansat en områdeleder, som gennem året har overtaget flere og flere af rektors tidligere forpligtelser, samt kommunikeret tæt med både undervisere, elever og samarbejdspartnere for at kvalificere programmet og sikre en klarere styring. Skoleåret rummede ikke et konkret kompetenceudviklingsprogram, bortset fra, at alle lærere var tilbudt en rejse i marts til en af vores partnerskoler, for at stimulere arbejdet med GCP i deres fag og klasser. 62 lærere deltog i dette tilbud, og der var delegationer på 9 af vores 11 partnerskoler. Der er fra de deltagende lærere udtrykt stor tilfredshed med besøget, men omvendt stod det også klart, at den forbrugte tid til rejserne blev drøftet en del, og betød at mange alligevel valgte at blive hjemme, da de ikke mente at kunne finde arbejdstid nok til deltagelse. Der er nu udfærdiget et GCP-kompetenceudviklingsprogram for i forlængelse af en revidering af læreplanen for programmet. Alle lærere følger en anden lærer, og bliver selv fulgt, i deres arbejde med GCP i undervisningen, og alle faggrupper samler op på indtrykkene, og udfærdiger mindst 3 projekter, der kan leve op til udvalgte mål blandt de 8 som læreplanen rummer (deadline 10. April 2015) I skoleåret udmøntes disse ideer samt evalueres. Formålet er, at alle elever herved opnår en klar bevidsthed om, hvad et verdensborgerskab betyder. Samtidig med dette arbejdes der med en fælles faglig formidlingsprogression, som der arbejdes med i samtlige klasser sammen med en fælles innovationsprogressions. Alle disse tre omdrejningspunkter samles op på pædagogiske dage gennem skoleåret. Angående fremtidig ledelse se ovenfor. Konklusion: ledelsens arbejde er professionaliseret gennem arbejdet med ledelsesudvikling med det resultat at en leder er afskediget og koncernledelsen er slanket med indførelse af stabsfunktioner indenfor ejendom og økonomi Der er i de overordnede træk gennemtænkt en løsning for ledelsen efter sommeren

4 arbejdet mellem ledelse og administration er omstruktureret så alle ledere samarbejder med en sekretær Ledelsesopgaven rummer en klar struktur for ansvar i skolens organisation, og der vil det kommende skoleår gennemføres en projektlederuddannelse af udvalgsformænd for at sikre styringen yderligere Der er udarbejdet en ny MTU-undersøgelse, der peger på markante fremskridt i forhold til anerkendelse fra overordnet leder samt legitimitet af øvrige ledere, men der forestår stadig et arbejde for at hæve arbejdsglæden og motivationen blandt medarbejderne på Rysensteen Der er udfærdiget en ny kompetenceudviklingsplan med fokus på såvel GCP som andre pædagogiske perspektiver 2. Global Citizenship Programme (GCP) en fortsættelse af indsatsområde Indikator: Sikring af overgangen fra udvikling af GCP til driftsstyring af hele programmet gennem opbygning af afklarede strukturer og mål for arbejdet både i undervisningen, som en del af kulturen på Rysensteen Gymnasium udenfor undervisningen, for besøg og for rejser. Formål: At sikre og fremme Rysensteen Gymnasiums internationale profil Global Citizenship Programme. Handling: Stimulere den enkelte lærers involvering i GCP ved gennemførelse af studierejser til partnerskolerne marts 2014 Sikre anerkendelse af de GCP aktiviteter, som lærerne udfører i undervisningen og gennem planlægning og afvikling af arrangementer Fastholdelse af kontakterne med partnerskolerne/i nogle tilfælde opbygning af nye netværk på destinationen Sikre vidensdelingsprocessen Udvikle Rysensteens brand Global citizenship Programme gennem udvidelse af den internationale hjemmeside og øget pressedækning Understøttelse af samarbejdet med såvel erhvervsliv som videregående uddannelser Udvikling af RYSMUN til også at rumme elever fra nogle af vores partnerskoler ude i verden Fortsættelse af arbejdet med at udsmykke vores bygninger med elementer, der understøtter indtrykket af Rysensteen Gymnasiums profil Planlægning af GCP-projekt for interesserede 9. Klasse-elever et brobygningsprojekt Skabe grobund for fundraising Effekt: Ovenstående handlinger er gennemført 4

5 Afrapportering af resultatmål 2: Mere end 60 af Rysensteens lærere besøgte i mindre grupper skolens forskellige partnerskoler rundt om i verden. Efter hjemkomsten afleverede alle mindre afrapporteringer til AS, som indeholdt beskrivelser af nye faglige perspektiver på turene og kontaktoplysninger på ressourcepersoner, som man havde skabt kontakt til på turene. Ledelsen har været til stede under de fleste større GCP aktiviteter som fx RysMUN, besøg udefra af eksperter og ikke mindst under GCP besøgene fra partnerskolerne i udlandet. Ydermere er både større og mindre GCP-aktiviteter blevet anerkendt både mundtligt og skriftligt i bl.a. ledelsens ugebrev, Ugenyt. Der er i marts 2014 gennemført MUS med samtlige lærere, hvor den enkeltes GCP-aktiviteter er talt igennem,- herunder hvilke udfordringer den enkelte oplever med at deltage i progressionsplanen for GCP med sit fag. Fastholdelse af kontakterne med partnerskolerne/i nogle tilfælde opbygning af nye netværk på destinationen. Udover den løbende mailkontakt med partnerskolerne, som foregår på daglig basis, har vi i år særligt fastholdt og udbygget vores netværk i partnerlandene indenfor både politik, forskning, erhvervsliv og NGO arbejde gennem lærerrejserne til partnerskolerne. De nye kontakter, som blev skabt under besøgene, har haft stor betydning for planlægningen af dette års GCP rejser for eleverne. Ydermere har vi ad andre kanaler skabt kontakt til undervisere på Harvard og MIT, som vi i øjeblikket er i dialog vedr. et samarbejde med den nye 1t. klasse (den 12. Klasse) Ledelsen har sikret vidensdelingsprocessen gennem: møder i studieretningsteams med GCP som fast punkt på dagsordenen, en pædagogisk dag med fokus på udveksling af faglige erfaringer fra GCP-rejserne. Cat- udvalget har evalueret på GCP/AT- progressionsplanen, og er undervejs med en indsamling og strukturering af GCP undervisningsforløb på den nye Google-platform. Internationaliseringsudvalget produceret en programskabelon for partnerskolernes besøg i DK, og evalueret på GCP rejsernes opfyldelse af GCPs faglige mål. Den internationale hjemmeside er blevet betydeligt omstruktureret og udvidet med faste GCP-relevante menupunkter som bl.a. Lære- og progressionsplan på engelsk af interesse for vores partnerskoler. Derudover opdateres den nu ugentiigt i takt med afviklingen af GCP aktiviteter. Forskellige GCP-aktiviteter er blevet dækket af lokalpressen på Vesterbro, RysMUN, som blev åbnet af den amerikanske ambassadør, Ruffus Gifford, blev dækket af TV2 Lorry og GCP blev fremhævet som en vigtig del af Rysensteens virke i forbindelse med GTs debatartikel i Politiken i december Udover samarbejdet ToRS instittutet på KU, som vi har udbygget gennem fælles projekter (bl.a deltagelse i Science in the City i Carlsberg byen) samt oplæg og undervisning af både undervisere og studerende herfra, har vi oprettet et Advisory Board for GCP med fremtrædende medlemmer af dansk erhvervsliv, politikere, forskere og NGO repræsentanter (http://rysensteen.dk/advisory-board.) 5

6 I årets RysMUN deltog elever fra Egypten, Spanien, Kina og Project Rousseau i New York. Vi har fået tilsagn fra flere af vores andre partnerskoler bl.a. den argentinske om deltagelse i RysMUN 2015 Vi har udsmykket gangene i Rysensteens hovedbygning med kontrafejer af betydningsfulde danskere og en visuel fremstilling af deres sproglige, musikalske eller arkitektoniske aftryk på Danmarkshistorien alt sammen i tråd med det demokratiske dannelsesideal, som GCP indeholder. Ydermere er også trappegangene på Flæsketorvet, som vi deler med sprogskolen, blevet udsmykket med motiver, der symboliserer vores og sprogskolens fælles globale fokus. Vi har planlagt og annonceret et GCP-projekt for interesserede 9.klasseselever. (http://rysensteen.dk/global-citizenship-8-9-klasse) som indeholder en introduktion til GCP og dermed en brobygning mellem 9.klasse og Rysensteen Gymnasium. Projektet er planlagt til at løbe af stablen iml. Jan. Og marts 2015 Advisory Boardets vurdering var, at funding i høj grad er afhængig af påviselige resultater. CAT udvalget og AS har bl.a. derfor gjort reviderede GCP-læreplans formål tydeligere og de faglige mål mere målbare. I forlængelse heraf har vi indledt en dialog med tænketanken DEA om udvikling af et redskab til evaluering af de langsigtede mål med GCP fx at flere rysensteener-elever læser videre på universiteter i udlandet og engagerer sig NGO arbejde. Andre større gennemførte GCP aktiviteter: GCP rejser: 9 ud af 10 afgangsklasser fra Rysensteen Gymnasium gennemførte deres 3.g GCP ture som planlagt med Home Stay. 3.c var pga. sikkerhedssituationen i Kairo tvunget til at tage til Istanbul. Som kompensation for den ikke-gennemførte tur til Kairo, har 17 af 3.cs elever valgt på egen bekostning at gennemføre en tur til partnerskolen i Egypten til november. Rysensteen planlægger turen sammen med partnerskolen og 3c eleverne, og sender to lærere og AS med til Kairo. GCP besøg i Danmark: Afviklet for partnerskolerne i Kina, Spanien, Rusland, Tyrkiet, Canada, Island, Egypten, Indien samt vores særlige amerikanske samarbejdspartner, NGO-organisationen, Project Rousseau. Singapore, Beacon i USA og Argentina var de eneste, som ikke kom til DK. GCP/Ræson dag Afholdt d. 25. Oktober. Dagen indeholdt en indledende debat med Søren Pind og Mogens Lykketoft, fremvisning af 3.gernes AT film, som de havde udarbejdet på deres GCPrejser, kommentarer hertil af Ræson-eksperter samt efterfølgende Q and A session vedr. GCP rejsernes praktiske indhold mellem 3gerne og 1-2gerne. Konklusion: Det har haft stor betydning for implementeringen af GCP, at vi ansatte en områdeleder, der målrettet har både koordineret og udviklet området gennem skoleåret 6

7 Såvel GCP-rejserne for lærerne i marts som den ledelsesmæssige opbakning omkring GCP-projekterne generelt synes at have intensiveret det samlede arbejde med GCP i klasserne Lærernes besøg på destinationerne har medvirket til tættere kontakter med de fleste partnerskoler og har bragt nye kontakter til både uddannelsesinstitutioner, organisationer og erhvervsliv Arbejdet i CAT (udvalget for citizenship og AT) har skærpet sciencelærernes mulige deltagelse i GCP, og udviklingen af ny læreplan har sikret alle faggruppers mulige deltagelse i de enkelte fag og i tværfaglige projekter Den internationale hjemmeside er styrket ligesom det internationale fokus nu er markeret stærkere i udsmykningen på Rysensteen Etableringen af Advisory Board har medvirket til en klarere bevidsthed om udfordringerne ved samarbejde med erhvervsliv. Der er udfærdiget et materiale til distribution blandt Advisory Board-medlemmernes netværk til udbygning af samarbejdspartnere Effekten af de prioriterede indsatsområder er, at der generelt er opbygget en mere professionel struktur for hele profilindsatsen omkring GCP, så profilen nu gennemsyrer organisationen. Der er dog fortsat brug for opbygning af flere faste procedurer før indsatserne bliver fuldt driftsorienterede og alle lærere føler tryghed i de internationale aktiviteter. Samtidig er indsatsen omkring funding fortsat en udfordring ligesom opbygningen af partnerskaber med erhvervslivet skal styrkes gennem det følgende år. 3. Den bygningsmæssige udbygning af Rysensteen Gymnasium Indikator: Renoveringen af scienceafdelingen på Flæsketorvet er gennemført og lokalerne er klar til brug senest august 2014 Stueetagen i Tietgensgade er færdigrenoveret og klar til brug august 2014 og der foreligger en plan for vedligeholdelse af resten af hovedbygningen i Tietgensgade Formål: At skabe bygningsmæssige rammer der kan sikre at Rysensteen Gymnasiums elever og medarbejdere kan arbejde i et stimulerende læringsmiljø Handling: I samarbejde med såvel administrationschef som ejendomsleder gennemføres renovering af bygningerne med både kreativitet, sikkerhed og økonomisk rentabilitet for øje. Renoveringen foregår med inddragelse af især sciencelærerne omkring indretningen af Flæsketorvet for at sikre at netop denne faggruppe understøttes i deres udviklingsarbejde. Indretningen af ledelses- og administrationsgangen i Tietgensgade skal styrke såvel teamarbejdet i ledelsen som åbenhed og gennemsigtighed i samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere (understøttelse af indsatser i trivslen for medarbejderne) En overordnet plan for vedligeholdelse af resten af hovedbygningen i Tietgensgade er fremlagt for bestyrelsen under hensyn til de kommende års økonomi Effekt: Ovenstående handlingsplan er gennemført 7

8 Afrapportering af resultatmål 3: Gennemforår og sommer 2014 har vi fået opbygget den halvdel af 2.sal på Flæasketorvet, der skal bruges til undervisningen i sciencefagene. Etagen står klar til brug august Færdigrenoveringen af stueetagen i Tietgensgade har fundet sted gennem sommerferien 2014, og selvom arbejdet ikke kunne nå at blive færdigt til vi startede skoleåret op, har det været muligt at få skolen til at fungere. Etagerenoveringen vil være færdigt primo september Hovedbygningen er udvendigt blevet fuget i det østlige trappetårn og på facaden mod Tietgensgade, så der nu kun mangler bagsiden mod gårdhaven, hvilket vil blive fuldendt sommeren Bygningsarbejderne har fyldt en del mere for rektor end forventet, på grund af opsigelsen af økonomi- og administrationschefen i marts. Konklusion: Alle ovenstående bygningsarbejder er gennemført Der er ud over ovenstående også indgået aftale om leje af endnu ca. 800 m2 i Hvide Kødby til fællesareal for eleverne. Der er indhentet nedrivningsaftale, og nedrivningen er gennemført over sommeren. Der vil således i efteråret 2014 blive gennemført endnu et renoveringsarbejde. Lokaler forventes færdige julen Ekstrarammen: 4. Implementering af OK 13 Indikator: Formål: OK 13 er implementeret på Rysensteen Gymnasium i tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem ledelse og lærere. Prøveåret skaber erfaringer, der resulterer i beslutning om et fælles system for arbejdstidsregistrering, der kan afdække prioriteringerne af de pædagogiske og udviklingsmæssige prioriteringer på skolen At styrke effektivisering samt sikre fokus på eleverne i anvendelsen af lærernes arbejdstid Handling: Lærernes arbejdsindsats følges gennem 3 møder gennem skoleåret, hvor opgaveløsningen drøftes. Disse møder har til formål at skærpe både læreres og lederes forståelse af den enkeltes belastningsgrad, opgaveprioritering og løsning samt involvering i de strategiske mål, der er valgt på Rysensteen Gymnasium. Samtalerne skal danne grundlag for udvælgelse af det konkrete arbejdstidsregistreringssystem, som skal anvendes af alle fra august Mødet i marts vil være en reel medarbejderudviklingssamtale, hvor temaet vil være lærernes opfattelse af OK 13 s indflydelse på deres arbejde samt en opsamling på de indsatsområder, som ledelsen har igangsat for at imødegå kritikpunkterne i MTU

9 Effekt: Samtalerne med lærerne skal også danne grundlag for en afklaring af, hvordan ledelsen hensigtsmæssigt og retfærdigt fordeler nye og løbende opgaver mellem lærerne Der er senest juni 2014 udviklet et tidsregistreringssystem, der efter fælles forståelse mellem lærere og ledelse er både effektivt og let anvendeligt samt åbner for en samlet registrering af alle læreres forbrug af tid til prioriterede opgaver som fx GCP, vejledning mv. Afrapportering af resultatmål 4: Arbejdet med indførelse af OK 13 er forløbet efter ovennævnte plan. Alle samtaler er gennemført, og der er udfærdiget et meget enkelt tidsregistreringssystem, som alle lærere pr. 1. August 2014 skal benytte. I dette system skal alle lærere ud over den samlede daglige arbejdstid registrere, hvor meget tid, der er tilbragt i samvær med elever samt hvor stor en del af arbejdstiden, der er anvendt på kompetenceudvikling. (hertil hører IKKE den almindelige forberedelse!) Registreringen af arbejdstiden har for en del lærere resulteret i anvendelse af mere tid end den fulde tid på 1680 timer. Det har afstedkommet en udbetaling for merarbejde for ganske enkelte, mens det for andre har resulteret i at arbejdsopgaver er taget fra eller at de er blevet skånet for dele af de løbende opgaver, der tilfalder alle. Det har stået klart, at registrering af mere tid ikke pr. automatik har afstedkommet en af ovenstående konsekvenser. Der er således lærere, der har registreret et større forbrug end de 1680 eller den tid de får løn for (for lærere på nedsat tid). Drøftelserne desangående omhandler effektivisering af arbejdstid herunder indførelse af klare rettestrategier af elevernes skriftlige produkter samt videndeling mellem lærere i forbindelse med forberedelse af undervisningen herunder GCP. Indførelse af OK 13 har på Rysensteen Gymnasium ikke resulteret i udtrykt utilfredshed blandt lærerne. Der har løbende været dialog mellem TR og rektor for at sikre en forventningsafstemning, og der har ikke været tilfælde af dialoger mellem lærer og leder, som har ledt til konflikter. Konklusion: Arbejdet med tidsregistreringen i startåret har resulteret i indførelse af et fælles tidsregistreringssystem for alle lærere fra skoleåret Tidsregistreringen skal rumme tiden for samvær med elever samt tiden anvendt på kompetenceudvikling Der vil fortsat blive afholdt 3 samtaler om året med hver lærer, og alle lærere er forpligtede til at orientere deres leder, hvis det ser ud som om tiden ikke kan overholdes Der er udbetalt kr I merarbejde til lærere for året (der mangler enkelte restudbetalinger), hvilket er ca kr lavere end året før. Der har dertil været en udbetaling til nogle af 6. Ferieuge, da vi ikke havde fået planlagt denne rettidigt for lærerne i henhold til OK 13. 9

10 Dette beløber sig til kr Der er nu udfærdiget en klar struktur for skoleåret , så alle afvikler 6. Ferieuge. Arbejdet i ledelsen med indførelse af OK 13 har afstedkommet et klart større arbejdspres, også fordi koordineringen af styringen de enkelte ledere imellem har været et vigtigt indsatsområde, så alle lærere uanset hvilken leder de refererede til, følte sig ensartet behandlet. Der vil fortsat IKKE være fast mødepligt for lærere på Rysensteen Gymnasium, men alene mødepligt i henhold til undervisning, møder og samtaler som fremgår af lectio. Tidsregistreringen er baseret på tillid lærere og ledere imellem, men det fastholdes, at den enkelte lærer er forpligtet til at få afviklet sine opgaver i henhold til den udleverede portefolie indenfor den aftalte arbejdstid for de fleste 1680 timer. Og det er lærerens forpligtelse af henvende sig til sin leder, hvis der opstår forøget tidspres i arbejdet. Alt i alt er vi på Rysensteen Gymnasium tilfredse med indførelsen af OK13, men også klar over at ledelsesopgaven er blevet udvidet markant. 5. Fastholdelse af elever Indikator: Rysensteen Gymnasiums evne til at fastholde elever holder fortsat det meget høje niveau som de foregående år. Indsatsen er fortsat nøje afbalanceret, således at elever, for hvem et andet tilbud vil være langt mere relevant understøttes i dette, mens elever, der har den rette motivation og kompetence understøttes i at gennemføre deres gymnasieforløb med nedenstående handlinger Formål: At fastholde og understøtte Rysensteen Gymnasiums formål om at hver enkelt elev skal udnytte sine resurser optimalt og gennem sin ungdomsuddannelse opnå det højest tænkelige vidensniveau koblet med styrkede sociale kompetencer Handling: Effekt: fortsat fokus på understøttelse af udsatte elever gennem mentorordninger, mulighed for psykologbistand for de hårdest ramte, udvidelse af tilbud om lektieværksteder, målrettet vejledningsprogression, tilbud om yoga, mindfulness og fysisk udfoldelse i DGI-byen Styrkelse af lærernes kontakt med eleverne både gennem fysisk tilstedeværelse og virtuelle muligheder for hjælp fortsat udvikling af Rysensteens talentudviklingsprogram Understøttelse af elevudvalgsstrukturen på Rysensteen Gymnasium herunder elevernes demokratiske rettigheder og forpligtelser Ved skoleårets afslutning har vi statistisk belæg for samme fastholdelsesgrad som tidligere år ved gennemførelse af ovenstående handlinger Afrapportering: Der har i skoleåret 2013/2014 fortsat været arbejdet på at udvikle og optimere de fastholdelsestiltag, som skolen tilbyder. Målet har været at understøtte motiverede elever i 10

11 at gennemføre STX-uddannelsen. Elever, der vurderes at have større glæde og udbytte af en anden ungdomsuddannelse, hjælpes videre, og det tilstræbes, at det sker på så tidligt et tidspunkt som muligt i uddannelsesforløbet. Af de 299 elever, der påbegyndte 3.g på Rysensteen Gymnasium har 292 gennemført. Dette giver en gennemførelsesprocent på 97,7. Det tilsvarende tal for skoleåret 2012/2013 ligger på 98,4%. Gennemførelsesprocenten for skoleåret 2013/2014 må derfor anses for at ligge på samme niveau. Af de 7 elever, der forlod Rysensteen i løbet af 3.g uden at færdiggøre uddannelsen, var en elev udvekslingsstudent fra New Zealand, med forskudt skoleår, to elever alvorligt syge af psykiske lidelser og en elev bortvist som følge af manglende efterlevelse af studiereglerne. Enkelte elever mangler ved afslutningen af skoleåret 2013/2014 af færdiggøre eksamen som følge af sygdom eller udskydelse af eksamen i forbindelse med C-niveaufag taget i VUC-regi. Betragter man bevægelserne ind og ud af årgang 2011 i tidsrummet mellem 1. Tælledag i september 2011 og frem til juni 2014 (udenfor normal optagelses og afgangstidspunkt), fås følgende billede: Antal elever på 1.tælledag september 2011 på årgang 2011: 310 Antal gennemførte stx forløb pr på årgang 2011: 292 Dette viser et nettotab på 18 elever svarende til 5,8 % eller en gennemførselsprocent på 94,2. En meget stor andel af det bruttotab, der har været er gået direkte videre på en anden ungdomsuddannelsesinstitution og kan som sådan ikke problematiseres som frafaldne elever. Der ses endvidere en forbedring i gennemførelsesprocenten sammenlignet med de tilsvarende tal for skoleåret 2012/2013 for årgang Antal elever optaget udenfor normal optagelsestermin efter 1. Tælledag og frem til normal afslutning pr : 23 Til sammenligning bringes den tilsvarende udregning for årgang 2010: Antal elever på 1.tælledag september 2010 på årgang 2010: 271 Antal gennemførte stx forløb pr på årgang 2010: 244 Dette viser et nettotab på 27 elever svarende til 9,9% eller en gennemførselsprocent på 90,1. Disse større tal skal også forstås med udgangspunkt i, at der ved den store elevsøgning i 2010 blev optaget en meget høj klassekvotient (over 30 elever i gennemsnit). Antal elever optaget udenfor normal optagelsestermin efter 1. Tælledag og frem til normal afslutning pr : 28 Der har i skoleåret 2013/2014 fortsat været arbejdet på at minimere det fysiske såvel som det skriftlige fravær. Ud det klare fokus på at styrke fællesskabet i klassen har der været 11

12 anvendt en række redskaber for at understøtte elever, der af diverse grunde har problemer med fremmøde. Der har været etableret en vækningsordning for en gruppe elever, der har været arbejdet systematisk med mentorordninger der har i nogle tilfælde været udformet aftalepapirer mellem elev, evt. forældre og skole med ugentlig opfølgninger. I studievejledningen har der været arbejdet på at udnytte vejledernes forskellige kompetencer i forbindelse med elever med særlige udfordringer fx: personlig coach for enkeltelever især rådvilde drenge. gruppevejledning for elever med manglende motivation, elever med lavt kropsligt selvværd, elever med stress samarbejdet med psykologerne på Israels Plads i at videreudvikle det kursus i håndtering af eksamensangst, som de har stået for de senere år. I skoleåret 2013/2014 har der været arbejdet intensivt på at styre det skriftlige fravær gennem hurtig indgriben fra teamlærere og studievejledere. Det eksisterende tilbud med lektiecaféer og skriveværksteder er blevet udvidet, så der i de enkelte caféer og værksteder er flere lærere til stede Desuden arbejdes der nu på at opnå gode muligheder for kommunikation mellem lærere og elever omkring de opgaver, der stilles i undervisningen ved at indføre en hel ny portal fra skoleåret 2014/2015, Der er i skoleåret 2013/2014 blevet uddannet en læsevejleder, der fra det kommende skoleår skal arbejde med at afdække om der er elever, der har behov for særlig hjælp herunder også varetagelse af introduktion til elever, der får bevilget en IT-rygsæk. På tilsvarende måde, er der iværksat, at en lærer tager en matematikvejlederuddannelse med henblik på at hjælpe i sammenhænge, hvor elever har særlige udfordringer i matematik. Der har i skoleåret 2013/2014 fortsat været arbejdet med at understøtte elever med psykiske problemer gennem samarbejdet med psykologcenteret Cense som i år har holdt en oplæg for alle lærere om de udfordringer, som de møder hos de unge, der bliver visiteret til deres praksis. For eleverne har der været afholdt 2 større fællesarrangementer med fokus på stress, og der har været gennemført små kurser i mindfullness og yoga for elever. For at følge udviklingen i såvel det samlede fysiske fravær som det samlede skriftlige fravær er der foretaget en kvantitativ undersøgelse af fraværstallene fra skoleåret 2009/2010, skoleåret 2010/2011,skoleåret 2011/2012, skoleåret 2012/2013 og senest skoleåret 2013/2014 med følgende resultater: Samlet fysisk fravær (vægtet) fordelt på årgange: 2009/ / / / / g 7,68% 1.g 7,43% 1.g 7,81% 1.g 7,55% 1.g 7,55% 2.g 9,86% 2.g 8,76% 2.g 9,59% 2.g 10,01% 2.g 9,49% 3.g 11,91% 3.g 10,26% 3.g 9,67% 3.g 10,50% 3.g 10,29% 12

13 Det fysiske fravær for skoleåret 2013/2014 ligger på samme niveau som de forgangne skoleår. Det er tilfredsstillende, da vi i skoleåret 2013/2014 har haft et større antal elever end tidligere, der har været ramt af psykiske lidelser, herunder stress og depression, hvilket har betydet, at nogle elever har været helt eller delvist sygemeldt i længere perioder. En række af disse elever har fået god hjælp til at gennemføre gymnasiet gennem brug af vore eksterne samarbejdspartner CENSE samt gennem tæt opfølgning gennem studievejledningen, mentorskaber og coachsamtaler. Samlet skriftligt fravær (vægtet) fordelt på årgange: 2009/ / / / / g 8.46% 1.g 4.96% 1.g 3,40% 1.g 5,53% 1.g 4,42% 2.g 11,88%2.g 9,04% 2.g 6,59% 2.g 6,38% 2.g 7.47% 3.g 12,97%3.g10,77% 3.g 9,05% 3.g 8,50% 3.g 8,17% Det skriftlige fravær for alle årgange ligger i skoleåret 2013/2014 på samme niveau som det seneste skoleår. Det skriftlige fravær for 1.g ligger lavere, hvilket i høj grad kan tilskrives en meget stram styring fra såvel klassernes teamlærere, der i samarbejde med studievejledningen og studiechefen har formået at fremme en bedre afleveringskultur. Men også arbejdet med at fremme ny skriftlighed må formodes at have haft en effekt. Stigningen i 2.g derimod hænger sammen med, at enkelte klasser har haft en sløset afleveringskultur, hvilket der fra slutningen af skoleåret 2013/2014 er arbejdet målrettet med at forbedre. Der har i den forbindelse været en række elever på særlige aftalepapirer, med skærpede krav til afleveringer. Der vil fortsat arbejdes med disse klasser i det kommende skoleår for at forbedre studievanerne. Ved evalueringen i foråret 2014 af reglerne omkring lærernes manglende kommentarer til for sent afleverede opgaver, udtrykker en stor del af eleverne, at det har en betydning for, om opgaverne afleveres til tiden. Eleverne erkender vigtigheden af at få kommentarer til de skriftlige opgaver med henblik på den faglige progression. Derfor er der mindre tilbøjelighed til at forhale opgaver og dermed mindre tendens til at mangle opgaver, der netop gør at man mister overblikket og motivationen for at aflevere overhovedet. Konklusion: Arbejdet med fastholdelse af elever på Rysensteen Gymnasium er fortsat i fokus, Der bruges en hel del ressourcer såvel arbejdstimer som penge på at gennemføre fastholdelsesprogrammet, men resultaterne må også opfattes som positive. Resultatlønskontrakten er evalueret ved bestyrelsesmødet 9. september 2014 med besluttet udmøntningsgrad på 100 % 13

14 På bestyrelsens vegne Bestyrelsesformand Bjarne Lundager Rektor Gitte Harding Transbøl 14

Ressourceregnskab 2014-2015. Rysensteen Gymnasium

Ressourceregnskab 2014-2015. Rysensteen Gymnasium Ressourceregnskab 2014-2015 Rysensteen Gymnasium 1 Ressourceregnskab 2014-2015 Rysensteen Gymnasium Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resume 4 2. Rysensteens profil og ansøgerprofil 5 Rysensteens profil

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor

Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor 1 1. LOVGRUNDLAGET 3 2. SAMMENHÆNG MELLEM SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG OG DEN VALGTE STRATEGI FOR SELVEVALUERING

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Evaluering af projekt om klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse

Evaluering af projekt om klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse Evaluering af projekt om klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse Kort om baggrund og formål: Det går egentlig meget godt. Men der er Mange forskelligartede elever Problemer med fravær Enkelte

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

1) KVALITET I UNDERVISNINGEN

1) KVALITET I UNDERVISNINGEN Rapport for Resultatlønskontrakten 2012 2013 Her følger en beskrivelse af de fem indsatsområder for skoleåret 2012-13, som bestyrelsen valgte, samt en vurdering af i hvilken udstrækning kontraktens mål

Læs mere

Ressourceregnskab 2013-2014

Ressourceregnskab 2013-2014 Nørre Gymnasium Ressourceregnskab 2013-2014 1.august 2013 31. juli 2014 August 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens profil 1.1 Mission 1.2 Vision 1.3 Værdigrundlag 2. Årsrapport for resultatlønskontrakt

Læs mere

UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns. Virksomhedsplan 2009. Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt

UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns. Virksomhedsplan 2009. Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Virksomhedsplan 2009 Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt INDHOLD Forord 3 Ydelser og arbejdsområde 10 Struktur og ledelse 10 Personale oversigt og ændringer

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

FREDERICIA GYMNASIUM VISION 2016

FREDERICIA GYMNASIUM VISION 2016 FREDERICIA GYMNASIUM VISION 2016 2 INDHOLD Indholdsfortegnelse...3 FG 2016...4 Vejledning til materialet...5 Nøgleområder Faglighed...6 Fagligt nærvær...7 Dannelse...8 Kultur...9 Strategiske områder FG

Læs mere

Intern kommunikation. kortlægning og strategidannelse. Støttet af GL-projektet Attraktive arbejdspladser

Intern kommunikation. kortlægning og strategidannelse. Støttet af GL-projektet Attraktive arbejdspladser Intern kommunikation kortlægning og strategidannelse Støttet af GL-projektet Attraktive arbejdspladser Herlev Gymnasium og HF 2010 2011 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Mål for projektet... 3 3. Projektets

Læs mere

Handlingsplan 2014-15

Handlingsplan 2014-15 Handlingsplan 2014-15 Endelig version vedtaget af bestyrelsen 140325 (efter høring i PR og SU) 1 Indholdsfortegnelse Strategi for Tårnby Gymnasium & HF... 4 Høj faglighed - levende demokrati og mangfoldighed

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Folkeskoler & Skolefritidsordninger KVALITETSRAPPORT. Center for Børn & Kultur. KVALITETSRAPPORT for skoleråret 2012 / 2013 1

Folkeskoler & Skolefritidsordninger KVALITETSRAPPORT. Center for Børn & Kultur. KVALITETSRAPPORT for skoleråret 2012 / 2013 1 Folkeskoler & Skolefritidsordninger KVALITETSRAPPORT 12 13 Center for Børn & Kultur KVALITETSRAPPORT for skoleråret 2012 / 2013 1 Indhold Indledning...3 Resumé, anbefalinger og statusbeskrivelser...4 1.

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012 2013

Kvalitetsrapport 2012 2013 Odsherred Kommune e Kvalitetsrapport 2012 2013 1. Forord... 5 2. Arbejdet med kvalitetsrapporten... 5 3. Værdier og Mål i Odsherred Kommunes Skolevæsen... 6 4. Sammenfattende helhedsvurdering... 7 Dynamisk

Læs mere

Rysensteen Gymnasium en skole med en international profil

Rysensteen Gymnasium en skole med en international profil Rysensteen Gymnasium 2015 1 Rysensteen Gymnasium en skole med en international profil Denne folder er den korte fortælling om Rysensteen Gymnasium. Her kan man læse om skolens kultur og om de studieretninger

Læs mere

Ansat på Nørre Gymnasium

Ansat på Nørre Gymnasium Ansat på Nørre Gymnasium Om skolens organisation, ledelse, lærere, arbejdsformer og samarbejdsformer. Indledning Nørre Gymnasium er et alment gymnasium med en IB-skole tilknyttet. Dette skrift omhandler

Læs mere

Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014

Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014 Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed med

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

Strategi 2011-2015. - Revideret efteråret 2012 - for Randers HF & VUC. Den bedste måde at forudsige fremtiden på er ved at skabe den.

Strategi 2011-2015. - Revideret efteråret 2012 - for Randers HF & VUC. Den bedste måde at forudsige fremtiden på er ved at skabe den. Strategi 2011-2015 for Randers HF & VUC - Revideret efteråret 2012 - Den bedste måde at forudsige fremtiden på er ved at skabe den. Peter Drucker 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Strategiprocessen... 4

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området.

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området. Aarhus, oktober 2014 Udmøntning af rektors resultatkontrakt 2013 2014 Rektors resultatkontrakt 2013 2014 består af en basisramme og en ekstraramme med hver tre indsatsområder; i alt 6 indsatsområder med

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere