Resultatlønskontrakt for rektor Gitte Harding Transbøl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatlønskontrakt 2013-14 for rektor Gitte Harding Transbøl"

Transkript

1 Resultatlønskontrakt for rektor Gitte Harding Transbøl Formål med kontrakten: Resultatlønskontrakten med rektor skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen Den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførelse af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger Den skal skabe synlighed og gennemskuelighed omkring institutionens mål og resultater Parter og gyldighedsperiode Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen for Rysensteen Gymnasium ved formand Bjarne Lundager Jensen og rektor Gitte Harding Transbøl. Kontrakten er gældende i perioden fra 1. august juli 2014 Økonomisk ramme: Rysensteen Gymnasium rummer i skoleåret ca. 920 elever hvorfor den økonomiske ramme for resultatlønskontrakten er: Basisramme: kr. Ekstraramme: kr. Resultatmål Basisramme: 1. Ledelsesudviklingsprojekt en fortsættelse af indsatsområde Indikator: Øget professionalisering af ledelsens opgavevaretagelse gennem skærpelse af målfastsættelse samt styrkelse af teamledelse gennem øget uddelegering af ansvarsområder til den øvrige ledelse. Udviklingsprojektet skal samtidig øge den øvrige ledelses legitimitet samt imødekomme de af MTU 2013 fremkomne kritikpunkter gennem styrkelse af de valgte indsatsområder Formål: Styrkelse af den samlede ledelses kapabiliteter og reelle teamledelse på Rysensteen Gymnasium og sikring af professionel og effektiv opgavevaretagelse Handling: Den samlede ledelse fortsætter ledelsesudviklingsprojektet fra sidste skoleår med konsulenten fra Mercuri Urval for at understøtte en større professionalisering af ledelsen. Projektet fokuserer på såvel bedre strukturer for ledelsens samarbejde samt klarere målfastsættelse for de valgte indsatsområder. Udviklingsprojektet skal medføre: Afdækning af det samlede mål for ledelsesarbejdet og herudfra afklaring af den enkeltes opgaver og rolle Udbygning af effektive administrative strukturer og procedurer for arbejdet i ledelsen Sikker styring og koordinering af den nye organisationsstruktur Opsamling på handlingsplanerne for udbedring af medarbejdernes kritikpunkter i MTU en fra foråret 2013 og gennemførelse en ny MTU i foråret 2014 med et resultat, der løfter sig til minimum gennemsnittet for de 1

2 Effekt: deltagende skoler samt viser en systematisk forbedring af forholdene herunder en forbedring af medarbejdernes følelse af anerkendelse fra ledelsen Med fokus på de strategiske mål for 2017 fremlægges en klar handleplan for indsatsområder 2014/15 for medarbejderne, som balancerer mellem driftsorienteringen af Global Citizenship Programme og nye indsatsområder skitsering af en plan for fremtidig ledelse på Rysensteen Gymnasium efter sommeren 2015, hvor udviklingschefen går på pension Ovenstående handlingsplaner er gennemført Afrapportering af resultatmål 1: Ledelsesudviklingsprojektet har i skoleåret fundet sted som seminar September med en opfølgning 22. November samt 9. Maj. Seminaret var en forsættelse af arbejdet , der rummede såvel test og afklaring af kapabiliteter for hver leder samt en udsondring af udfordringerne med MTU-resultatetet 2013 og en afdækning af ledelsens arbejde generelt. Seminaret havde til formål at afdække ledelsens samlede opgave og varetagelsen af dette samt den samlede ledelses kapabilitet. På det opfølgende dagsmøde 22. November udarbejdedes rammerne for klare beskrivelser af ledelsens opgave, som vi efterfølgende er i gang med at dokumentere, så alle væsentlige dokumenter omkring ledelsens arbejde er at finde i en databank. Arbejdet med ledelsesudvikling resulterede i, at vi i marts så os nødsaget til at opsige samarbejdet med administrations- og økonomichefen, hvorfor ledelsesdagen 9. Maj havde til formål at udarbejde et nyt revideret ledelsesgrundlag for samt et rids for, hvad der skal ske, når den pædagogiske udviklingschef stopper sommeren Konklusionen blev, at ledelsen i skoleåret kun består af 5, og at der nu foreligger en klar arbejdsfordeling disse imellem. At ejendomsadministration uddelegeredes til ejendomslederen med reference til studiechefen men under byggeriet med reference til rektor, at der blev opslået en stilling som økonomisk leder med reference til rektor. Samtidig blev det besluttet, at hver leder har en fast sekretær tilknyttet. Sekretariatet Styres af den nye økonomiske leder i samarbejde med rektors sekretær. De strukturelle ændringer skal medvirke til effektivisering af arbejdsprocesserne og fastholdelse af klare procedurer. I fordelingen af ansvarsområderne ledelsen imellem er der også taget hensyn til den nye organisationsstruktur, således at de 8 bærende udvalg er fordelt så der er en ansvarlig leder for hver, der i samarbejde med udvalgenes formænd sikrer såvel udviklingsprocesserne som koordineringen udvalgene imellem. Der er i øvrigt planlagt et projektlederuddannelsesforløb for alle udvalgsformænd samt 5 andre lærere, der gennem efteråret 2014 forventeligt vil professionalisere udmøntningen af udvalgenes arbejde. Med fordelingen af ledelsesopgaver står det også klart, at de områder, som den nuværende pædagogiske udviklingschef har også er dem, der skal findes en ny leder til i Vi har besluttet at opslå stillingen i løbet af foråret, så der bliver et overlap med erfaringsudveksling. Det er endnu uklart, om det er ønskværdigt at hierarkisere ledelsen. Dette vil blive drøftet på et ledelsesseminar i november. 2

3 I februar 2014 gennemførte vi en ny MTU-undersøgelse, der skulle afdække, om indsatsområderne fra MTU 2013 har virket. Det stod i resultatet for 2014 klart, at der er opnået en langt større tilfredshed med den overordnede ledelse hvilket i Ennovas undersøgelse indbefatter rektor og at legitimiteten af den øvrige ledelses arbejde ligeledes er steget. Beklageligvis er antallet af deltagende skoler faldet dramatisk, således af der for resultatet 2014 alene er en mulig benchmarking med 23 andre skoler. Blandt disse ligger Rysensteen nogenlunde gennemsnitligt, afhængig af hvilke barometre der måles på. Men med det meget lille antal deltagere er det ikke muligt reelt at bedømme, hvorvidt Rysensteens tilfredshedsundersøgelse har løftet sig efter ambitionerne. Det skal nævnes, at den samlede arbejdsglæde og medarbejdernes motivation ikke er steget i samme takt som tilfredsheden med ledelsens arbejde. Derfor vil der i skoleåret arbejdes målrettet på at afdække, hvad der ligger til grund for dette, og arbejde med forbedringer af dette resultat. Skoleåret var et konsolideringsår for GCP. Der blev ansat en områdeleder, som gennem året har overtaget flere og flere af rektors tidligere forpligtelser, samt kommunikeret tæt med både undervisere, elever og samarbejdspartnere for at kvalificere programmet og sikre en klarere styring. Skoleåret rummede ikke et konkret kompetenceudviklingsprogram, bortset fra, at alle lærere var tilbudt en rejse i marts til en af vores partnerskoler, for at stimulere arbejdet med GCP i deres fag og klasser. 62 lærere deltog i dette tilbud, og der var delegationer på 9 af vores 11 partnerskoler. Der er fra de deltagende lærere udtrykt stor tilfredshed med besøget, men omvendt stod det også klart, at den forbrugte tid til rejserne blev drøftet en del, og betød at mange alligevel valgte at blive hjemme, da de ikke mente at kunne finde arbejdstid nok til deltagelse. Der er nu udfærdiget et GCP-kompetenceudviklingsprogram for i forlængelse af en revidering af læreplanen for programmet. Alle lærere følger en anden lærer, og bliver selv fulgt, i deres arbejde med GCP i undervisningen, og alle faggrupper samler op på indtrykkene, og udfærdiger mindst 3 projekter, der kan leve op til udvalgte mål blandt de 8 som læreplanen rummer (deadline 10. April 2015) I skoleåret udmøntes disse ideer samt evalueres. Formålet er, at alle elever herved opnår en klar bevidsthed om, hvad et verdensborgerskab betyder. Samtidig med dette arbejdes der med en fælles faglig formidlingsprogression, som der arbejdes med i samtlige klasser sammen med en fælles innovationsprogressions. Alle disse tre omdrejningspunkter samles op på pædagogiske dage gennem skoleåret. Angående fremtidig ledelse se ovenfor. Konklusion: ledelsens arbejde er professionaliseret gennem arbejdet med ledelsesudvikling med det resultat at en leder er afskediget og koncernledelsen er slanket med indførelse af stabsfunktioner indenfor ejendom og økonomi Der er i de overordnede træk gennemtænkt en løsning for ledelsen efter sommeren

4 arbejdet mellem ledelse og administration er omstruktureret så alle ledere samarbejder med en sekretær Ledelsesopgaven rummer en klar struktur for ansvar i skolens organisation, og der vil det kommende skoleår gennemføres en projektlederuddannelse af udvalgsformænd for at sikre styringen yderligere Der er udarbejdet en ny MTU-undersøgelse, der peger på markante fremskridt i forhold til anerkendelse fra overordnet leder samt legitimitet af øvrige ledere, men der forestår stadig et arbejde for at hæve arbejdsglæden og motivationen blandt medarbejderne på Rysensteen Der er udfærdiget en ny kompetenceudviklingsplan med fokus på såvel GCP som andre pædagogiske perspektiver 2. Global Citizenship Programme (GCP) en fortsættelse af indsatsområde Indikator: Sikring af overgangen fra udvikling af GCP til driftsstyring af hele programmet gennem opbygning af afklarede strukturer og mål for arbejdet både i undervisningen, som en del af kulturen på Rysensteen Gymnasium udenfor undervisningen, for besøg og for rejser. Formål: At sikre og fremme Rysensteen Gymnasiums internationale profil Global Citizenship Programme. Handling: Stimulere den enkelte lærers involvering i GCP ved gennemførelse af studierejser til partnerskolerne marts 2014 Sikre anerkendelse af de GCP aktiviteter, som lærerne udfører i undervisningen og gennem planlægning og afvikling af arrangementer Fastholdelse af kontakterne med partnerskolerne/i nogle tilfælde opbygning af nye netværk på destinationen Sikre vidensdelingsprocessen Udvikle Rysensteens brand Global citizenship Programme gennem udvidelse af den internationale hjemmeside og øget pressedækning Understøttelse af samarbejdet med såvel erhvervsliv som videregående uddannelser Udvikling af RYSMUN til også at rumme elever fra nogle af vores partnerskoler ude i verden Fortsættelse af arbejdet med at udsmykke vores bygninger med elementer, der understøtter indtrykket af Rysensteen Gymnasiums profil Planlægning af GCP-projekt for interesserede 9. Klasse-elever et brobygningsprojekt Skabe grobund for fundraising Effekt: Ovenstående handlinger er gennemført 4

5 Afrapportering af resultatmål 2: Mere end 60 af Rysensteens lærere besøgte i mindre grupper skolens forskellige partnerskoler rundt om i verden. Efter hjemkomsten afleverede alle mindre afrapporteringer til AS, som indeholdt beskrivelser af nye faglige perspektiver på turene og kontaktoplysninger på ressourcepersoner, som man havde skabt kontakt til på turene. Ledelsen har været til stede under de fleste større GCP aktiviteter som fx RysMUN, besøg udefra af eksperter og ikke mindst under GCP besøgene fra partnerskolerne i udlandet. Ydermere er både større og mindre GCP-aktiviteter blevet anerkendt både mundtligt og skriftligt i bl.a. ledelsens ugebrev, Ugenyt. Der er i marts 2014 gennemført MUS med samtlige lærere, hvor den enkeltes GCP-aktiviteter er talt igennem,- herunder hvilke udfordringer den enkelte oplever med at deltage i progressionsplanen for GCP med sit fag. Fastholdelse af kontakterne med partnerskolerne/i nogle tilfælde opbygning af nye netværk på destinationen. Udover den løbende mailkontakt med partnerskolerne, som foregår på daglig basis, har vi i år særligt fastholdt og udbygget vores netværk i partnerlandene indenfor både politik, forskning, erhvervsliv og NGO arbejde gennem lærerrejserne til partnerskolerne. De nye kontakter, som blev skabt under besøgene, har haft stor betydning for planlægningen af dette års GCP rejser for eleverne. Ydermere har vi ad andre kanaler skabt kontakt til undervisere på Harvard og MIT, som vi i øjeblikket er i dialog vedr. et samarbejde med den nye 1t. klasse (den 12. Klasse) Ledelsen har sikret vidensdelingsprocessen gennem: møder i studieretningsteams med GCP som fast punkt på dagsordenen, en pædagogisk dag med fokus på udveksling af faglige erfaringer fra GCP-rejserne. Cat- udvalget har evalueret på GCP/AT- progressionsplanen, og er undervejs med en indsamling og strukturering af GCP undervisningsforløb på den nye Google-platform. Internationaliseringsudvalget produceret en programskabelon for partnerskolernes besøg i DK, og evalueret på GCP rejsernes opfyldelse af GCPs faglige mål. Den internationale hjemmeside er blevet betydeligt omstruktureret og udvidet med faste GCP-relevante menupunkter som bl.a. Lære- og progressionsplan på engelsk af interesse for vores partnerskoler. Derudover opdateres den nu ugentiigt i takt med afviklingen af GCP aktiviteter. Forskellige GCP-aktiviteter er blevet dækket af lokalpressen på Vesterbro, RysMUN, som blev åbnet af den amerikanske ambassadør, Ruffus Gifford, blev dækket af TV2 Lorry og GCP blev fremhævet som en vigtig del af Rysensteens virke i forbindelse med GTs debatartikel i Politiken i december Udover samarbejdet ToRS instittutet på KU, som vi har udbygget gennem fælles projekter (bl.a deltagelse i Science in the City i Carlsberg byen) samt oplæg og undervisning af både undervisere og studerende herfra, har vi oprettet et Advisory Board for GCP med fremtrædende medlemmer af dansk erhvervsliv, politikere, forskere og NGO repræsentanter (http://rysensteen.dk/advisory-board.) 5

6 I årets RysMUN deltog elever fra Egypten, Spanien, Kina og Project Rousseau i New York. Vi har fået tilsagn fra flere af vores andre partnerskoler bl.a. den argentinske om deltagelse i RysMUN 2015 Vi har udsmykket gangene i Rysensteens hovedbygning med kontrafejer af betydningsfulde danskere og en visuel fremstilling af deres sproglige, musikalske eller arkitektoniske aftryk på Danmarkshistorien alt sammen i tråd med det demokratiske dannelsesideal, som GCP indeholder. Ydermere er også trappegangene på Flæsketorvet, som vi deler med sprogskolen, blevet udsmykket med motiver, der symboliserer vores og sprogskolens fælles globale fokus. Vi har planlagt og annonceret et GCP-projekt for interesserede 9.klasseselever. (http://rysensteen.dk/global-citizenship-8-9-klasse) som indeholder en introduktion til GCP og dermed en brobygning mellem 9.klasse og Rysensteen Gymnasium. Projektet er planlagt til at løbe af stablen iml. Jan. Og marts 2015 Advisory Boardets vurdering var, at funding i høj grad er afhængig af påviselige resultater. CAT udvalget og AS har bl.a. derfor gjort reviderede GCP-læreplans formål tydeligere og de faglige mål mere målbare. I forlængelse heraf har vi indledt en dialog med tænketanken DEA om udvikling af et redskab til evaluering af de langsigtede mål med GCP fx at flere rysensteener-elever læser videre på universiteter i udlandet og engagerer sig NGO arbejde. Andre større gennemførte GCP aktiviteter: GCP rejser: 9 ud af 10 afgangsklasser fra Rysensteen Gymnasium gennemførte deres 3.g GCP ture som planlagt med Home Stay. 3.c var pga. sikkerhedssituationen i Kairo tvunget til at tage til Istanbul. Som kompensation for den ikke-gennemførte tur til Kairo, har 17 af 3.cs elever valgt på egen bekostning at gennemføre en tur til partnerskolen i Egypten til november. Rysensteen planlægger turen sammen med partnerskolen og 3c eleverne, og sender to lærere og AS med til Kairo. GCP besøg i Danmark: Afviklet for partnerskolerne i Kina, Spanien, Rusland, Tyrkiet, Canada, Island, Egypten, Indien samt vores særlige amerikanske samarbejdspartner, NGO-organisationen, Project Rousseau. Singapore, Beacon i USA og Argentina var de eneste, som ikke kom til DK. GCP/Ræson dag Afholdt d. 25. Oktober. Dagen indeholdt en indledende debat med Søren Pind og Mogens Lykketoft, fremvisning af 3.gernes AT film, som de havde udarbejdet på deres GCPrejser, kommentarer hertil af Ræson-eksperter samt efterfølgende Q and A session vedr. GCP rejsernes praktiske indhold mellem 3gerne og 1-2gerne. Konklusion: Det har haft stor betydning for implementeringen af GCP, at vi ansatte en områdeleder, der målrettet har både koordineret og udviklet området gennem skoleåret 6

7 Såvel GCP-rejserne for lærerne i marts som den ledelsesmæssige opbakning omkring GCP-projekterne generelt synes at have intensiveret det samlede arbejde med GCP i klasserne Lærernes besøg på destinationerne har medvirket til tættere kontakter med de fleste partnerskoler og har bragt nye kontakter til både uddannelsesinstitutioner, organisationer og erhvervsliv Arbejdet i CAT (udvalget for citizenship og AT) har skærpet sciencelærernes mulige deltagelse i GCP, og udviklingen af ny læreplan har sikret alle faggruppers mulige deltagelse i de enkelte fag og i tværfaglige projekter Den internationale hjemmeside er styrket ligesom det internationale fokus nu er markeret stærkere i udsmykningen på Rysensteen Etableringen af Advisory Board har medvirket til en klarere bevidsthed om udfordringerne ved samarbejde med erhvervsliv. Der er udfærdiget et materiale til distribution blandt Advisory Board-medlemmernes netværk til udbygning af samarbejdspartnere Effekten af de prioriterede indsatsområder er, at der generelt er opbygget en mere professionel struktur for hele profilindsatsen omkring GCP, så profilen nu gennemsyrer organisationen. Der er dog fortsat brug for opbygning af flere faste procedurer før indsatserne bliver fuldt driftsorienterede og alle lærere føler tryghed i de internationale aktiviteter. Samtidig er indsatsen omkring funding fortsat en udfordring ligesom opbygningen af partnerskaber med erhvervslivet skal styrkes gennem det følgende år. 3. Den bygningsmæssige udbygning af Rysensteen Gymnasium Indikator: Renoveringen af scienceafdelingen på Flæsketorvet er gennemført og lokalerne er klar til brug senest august 2014 Stueetagen i Tietgensgade er færdigrenoveret og klar til brug august 2014 og der foreligger en plan for vedligeholdelse af resten af hovedbygningen i Tietgensgade Formål: At skabe bygningsmæssige rammer der kan sikre at Rysensteen Gymnasiums elever og medarbejdere kan arbejde i et stimulerende læringsmiljø Handling: I samarbejde med såvel administrationschef som ejendomsleder gennemføres renovering af bygningerne med både kreativitet, sikkerhed og økonomisk rentabilitet for øje. Renoveringen foregår med inddragelse af især sciencelærerne omkring indretningen af Flæsketorvet for at sikre at netop denne faggruppe understøttes i deres udviklingsarbejde. Indretningen af ledelses- og administrationsgangen i Tietgensgade skal styrke såvel teamarbejdet i ledelsen som åbenhed og gennemsigtighed i samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere (understøttelse af indsatser i trivslen for medarbejderne) En overordnet plan for vedligeholdelse af resten af hovedbygningen i Tietgensgade er fremlagt for bestyrelsen under hensyn til de kommende års økonomi Effekt: Ovenstående handlingsplan er gennemført 7

8 Afrapportering af resultatmål 3: Gennemforår og sommer 2014 har vi fået opbygget den halvdel af 2.sal på Flæasketorvet, der skal bruges til undervisningen i sciencefagene. Etagen står klar til brug august Færdigrenoveringen af stueetagen i Tietgensgade har fundet sted gennem sommerferien 2014, og selvom arbejdet ikke kunne nå at blive færdigt til vi startede skoleåret op, har det været muligt at få skolen til at fungere. Etagerenoveringen vil være færdigt primo september Hovedbygningen er udvendigt blevet fuget i det østlige trappetårn og på facaden mod Tietgensgade, så der nu kun mangler bagsiden mod gårdhaven, hvilket vil blive fuldendt sommeren Bygningsarbejderne har fyldt en del mere for rektor end forventet, på grund af opsigelsen af økonomi- og administrationschefen i marts. Konklusion: Alle ovenstående bygningsarbejder er gennemført Der er ud over ovenstående også indgået aftale om leje af endnu ca. 800 m2 i Hvide Kødby til fællesareal for eleverne. Der er indhentet nedrivningsaftale, og nedrivningen er gennemført over sommeren. Der vil således i efteråret 2014 blive gennemført endnu et renoveringsarbejde. Lokaler forventes færdige julen Ekstrarammen: 4. Implementering af OK 13 Indikator: Formål: OK 13 er implementeret på Rysensteen Gymnasium i tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem ledelse og lærere. Prøveåret skaber erfaringer, der resulterer i beslutning om et fælles system for arbejdstidsregistrering, der kan afdække prioriteringerne af de pædagogiske og udviklingsmæssige prioriteringer på skolen At styrke effektivisering samt sikre fokus på eleverne i anvendelsen af lærernes arbejdstid Handling: Lærernes arbejdsindsats følges gennem 3 møder gennem skoleåret, hvor opgaveløsningen drøftes. Disse møder har til formål at skærpe både læreres og lederes forståelse af den enkeltes belastningsgrad, opgaveprioritering og løsning samt involvering i de strategiske mål, der er valgt på Rysensteen Gymnasium. Samtalerne skal danne grundlag for udvælgelse af det konkrete arbejdstidsregistreringssystem, som skal anvendes af alle fra august Mødet i marts vil være en reel medarbejderudviklingssamtale, hvor temaet vil være lærernes opfattelse af OK 13 s indflydelse på deres arbejde samt en opsamling på de indsatsområder, som ledelsen har igangsat for at imødegå kritikpunkterne i MTU

9 Effekt: Samtalerne med lærerne skal også danne grundlag for en afklaring af, hvordan ledelsen hensigtsmæssigt og retfærdigt fordeler nye og løbende opgaver mellem lærerne Der er senest juni 2014 udviklet et tidsregistreringssystem, der efter fælles forståelse mellem lærere og ledelse er både effektivt og let anvendeligt samt åbner for en samlet registrering af alle læreres forbrug af tid til prioriterede opgaver som fx GCP, vejledning mv. Afrapportering af resultatmål 4: Arbejdet med indførelse af OK 13 er forløbet efter ovennævnte plan. Alle samtaler er gennemført, og der er udfærdiget et meget enkelt tidsregistreringssystem, som alle lærere pr. 1. August 2014 skal benytte. I dette system skal alle lærere ud over den samlede daglige arbejdstid registrere, hvor meget tid, der er tilbragt i samvær med elever samt hvor stor en del af arbejdstiden, der er anvendt på kompetenceudvikling. (hertil hører IKKE den almindelige forberedelse!) Registreringen af arbejdstiden har for en del lærere resulteret i anvendelse af mere tid end den fulde tid på 1680 timer. Det har afstedkommet en udbetaling for merarbejde for ganske enkelte, mens det for andre har resulteret i at arbejdsopgaver er taget fra eller at de er blevet skånet for dele af de løbende opgaver, der tilfalder alle. Det har stået klart, at registrering af mere tid ikke pr. automatik har afstedkommet en af ovenstående konsekvenser. Der er således lærere, der har registreret et større forbrug end de 1680 eller den tid de får løn for (for lærere på nedsat tid). Drøftelserne desangående omhandler effektivisering af arbejdstid herunder indførelse af klare rettestrategier af elevernes skriftlige produkter samt videndeling mellem lærere i forbindelse med forberedelse af undervisningen herunder GCP. Indførelse af OK 13 har på Rysensteen Gymnasium ikke resulteret i udtrykt utilfredshed blandt lærerne. Der har løbende været dialog mellem TR og rektor for at sikre en forventningsafstemning, og der har ikke været tilfælde af dialoger mellem lærer og leder, som har ledt til konflikter. Konklusion: Arbejdet med tidsregistreringen i startåret har resulteret i indførelse af et fælles tidsregistreringssystem for alle lærere fra skoleåret Tidsregistreringen skal rumme tiden for samvær med elever samt tiden anvendt på kompetenceudvikling Der vil fortsat blive afholdt 3 samtaler om året med hver lærer, og alle lærere er forpligtede til at orientere deres leder, hvis det ser ud som om tiden ikke kan overholdes Der er udbetalt kr I merarbejde til lærere for året (der mangler enkelte restudbetalinger), hvilket er ca kr lavere end året før. Der har dertil været en udbetaling til nogle af 6. Ferieuge, da vi ikke havde fået planlagt denne rettidigt for lærerne i henhold til OK 13. 9

10 Dette beløber sig til kr Der er nu udfærdiget en klar struktur for skoleåret , så alle afvikler 6. Ferieuge. Arbejdet i ledelsen med indførelse af OK 13 har afstedkommet et klart større arbejdspres, også fordi koordineringen af styringen de enkelte ledere imellem har været et vigtigt indsatsområde, så alle lærere uanset hvilken leder de refererede til, følte sig ensartet behandlet. Der vil fortsat IKKE være fast mødepligt for lærere på Rysensteen Gymnasium, men alene mødepligt i henhold til undervisning, møder og samtaler som fremgår af lectio. Tidsregistreringen er baseret på tillid lærere og ledere imellem, men det fastholdes, at den enkelte lærer er forpligtet til at få afviklet sine opgaver i henhold til den udleverede portefolie indenfor den aftalte arbejdstid for de fleste 1680 timer. Og det er lærerens forpligtelse af henvende sig til sin leder, hvis der opstår forøget tidspres i arbejdet. Alt i alt er vi på Rysensteen Gymnasium tilfredse med indførelsen af OK13, men også klar over at ledelsesopgaven er blevet udvidet markant. 5. Fastholdelse af elever Indikator: Rysensteen Gymnasiums evne til at fastholde elever holder fortsat det meget høje niveau som de foregående år. Indsatsen er fortsat nøje afbalanceret, således at elever, for hvem et andet tilbud vil være langt mere relevant understøttes i dette, mens elever, der har den rette motivation og kompetence understøttes i at gennemføre deres gymnasieforløb med nedenstående handlinger Formål: At fastholde og understøtte Rysensteen Gymnasiums formål om at hver enkelt elev skal udnytte sine resurser optimalt og gennem sin ungdomsuddannelse opnå det højest tænkelige vidensniveau koblet med styrkede sociale kompetencer Handling: Effekt: fortsat fokus på understøttelse af udsatte elever gennem mentorordninger, mulighed for psykologbistand for de hårdest ramte, udvidelse af tilbud om lektieværksteder, målrettet vejledningsprogression, tilbud om yoga, mindfulness og fysisk udfoldelse i DGI-byen Styrkelse af lærernes kontakt med eleverne både gennem fysisk tilstedeværelse og virtuelle muligheder for hjælp fortsat udvikling af Rysensteens talentudviklingsprogram Understøttelse af elevudvalgsstrukturen på Rysensteen Gymnasium herunder elevernes demokratiske rettigheder og forpligtelser Ved skoleårets afslutning har vi statistisk belæg for samme fastholdelsesgrad som tidligere år ved gennemførelse af ovenstående handlinger Afrapportering: Der har i skoleåret 2013/2014 fortsat været arbejdet på at udvikle og optimere de fastholdelsestiltag, som skolen tilbyder. Målet har været at understøtte motiverede elever i 10

11 at gennemføre STX-uddannelsen. Elever, der vurderes at have større glæde og udbytte af en anden ungdomsuddannelse, hjælpes videre, og det tilstræbes, at det sker på så tidligt et tidspunkt som muligt i uddannelsesforløbet. Af de 299 elever, der påbegyndte 3.g på Rysensteen Gymnasium har 292 gennemført. Dette giver en gennemførelsesprocent på 97,7. Det tilsvarende tal for skoleåret 2012/2013 ligger på 98,4%. Gennemførelsesprocenten for skoleåret 2013/2014 må derfor anses for at ligge på samme niveau. Af de 7 elever, der forlod Rysensteen i løbet af 3.g uden at færdiggøre uddannelsen, var en elev udvekslingsstudent fra New Zealand, med forskudt skoleår, to elever alvorligt syge af psykiske lidelser og en elev bortvist som følge af manglende efterlevelse af studiereglerne. Enkelte elever mangler ved afslutningen af skoleåret 2013/2014 af færdiggøre eksamen som følge af sygdom eller udskydelse af eksamen i forbindelse med C-niveaufag taget i VUC-regi. Betragter man bevægelserne ind og ud af årgang 2011 i tidsrummet mellem 1. Tælledag i september 2011 og frem til juni 2014 (udenfor normal optagelses og afgangstidspunkt), fås følgende billede: Antal elever på 1.tælledag september 2011 på årgang 2011: 310 Antal gennemførte stx forløb pr på årgang 2011: 292 Dette viser et nettotab på 18 elever svarende til 5,8 % eller en gennemførselsprocent på 94,2. En meget stor andel af det bruttotab, der har været er gået direkte videre på en anden ungdomsuddannelsesinstitution og kan som sådan ikke problematiseres som frafaldne elever. Der ses endvidere en forbedring i gennemførelsesprocenten sammenlignet med de tilsvarende tal for skoleåret 2012/2013 for årgang Antal elever optaget udenfor normal optagelsestermin efter 1. Tælledag og frem til normal afslutning pr : 23 Til sammenligning bringes den tilsvarende udregning for årgang 2010: Antal elever på 1.tælledag september 2010 på årgang 2010: 271 Antal gennemførte stx forløb pr på årgang 2010: 244 Dette viser et nettotab på 27 elever svarende til 9,9% eller en gennemførselsprocent på 90,1. Disse større tal skal også forstås med udgangspunkt i, at der ved den store elevsøgning i 2010 blev optaget en meget høj klassekvotient (over 30 elever i gennemsnit). Antal elever optaget udenfor normal optagelsestermin efter 1. Tælledag og frem til normal afslutning pr : 28 Der har i skoleåret 2013/2014 fortsat været arbejdet på at minimere det fysiske såvel som det skriftlige fravær. Ud det klare fokus på at styrke fællesskabet i klassen har der været 11

12 anvendt en række redskaber for at understøtte elever, der af diverse grunde har problemer med fremmøde. Der har været etableret en vækningsordning for en gruppe elever, der har været arbejdet systematisk med mentorordninger der har i nogle tilfælde været udformet aftalepapirer mellem elev, evt. forældre og skole med ugentlig opfølgninger. I studievejledningen har der været arbejdet på at udnytte vejledernes forskellige kompetencer i forbindelse med elever med særlige udfordringer fx: personlig coach for enkeltelever især rådvilde drenge. gruppevejledning for elever med manglende motivation, elever med lavt kropsligt selvværd, elever med stress samarbejdet med psykologerne på Israels Plads i at videreudvikle det kursus i håndtering af eksamensangst, som de har stået for de senere år. I skoleåret 2013/2014 har der været arbejdet intensivt på at styre det skriftlige fravær gennem hurtig indgriben fra teamlærere og studievejledere. Det eksisterende tilbud med lektiecaféer og skriveværksteder er blevet udvidet, så der i de enkelte caféer og værksteder er flere lærere til stede Desuden arbejdes der nu på at opnå gode muligheder for kommunikation mellem lærere og elever omkring de opgaver, der stilles i undervisningen ved at indføre en hel ny portal fra skoleåret 2014/2015, Der er i skoleåret 2013/2014 blevet uddannet en læsevejleder, der fra det kommende skoleår skal arbejde med at afdække om der er elever, der har behov for særlig hjælp herunder også varetagelse af introduktion til elever, der får bevilget en IT-rygsæk. På tilsvarende måde, er der iværksat, at en lærer tager en matematikvejlederuddannelse med henblik på at hjælpe i sammenhænge, hvor elever har særlige udfordringer i matematik. Der har i skoleåret 2013/2014 fortsat været arbejdet med at understøtte elever med psykiske problemer gennem samarbejdet med psykologcenteret Cense som i år har holdt en oplæg for alle lærere om de udfordringer, som de møder hos de unge, der bliver visiteret til deres praksis. For eleverne har der været afholdt 2 større fællesarrangementer med fokus på stress, og der har været gennemført små kurser i mindfullness og yoga for elever. For at følge udviklingen i såvel det samlede fysiske fravær som det samlede skriftlige fravær er der foretaget en kvantitativ undersøgelse af fraværstallene fra skoleåret 2009/2010, skoleåret 2010/2011,skoleåret 2011/2012, skoleåret 2012/2013 og senest skoleåret 2013/2014 med følgende resultater: Samlet fysisk fravær (vægtet) fordelt på årgange: 2009/ / / / / g 7,68% 1.g 7,43% 1.g 7,81% 1.g 7,55% 1.g 7,55% 2.g 9,86% 2.g 8,76% 2.g 9,59% 2.g 10,01% 2.g 9,49% 3.g 11,91% 3.g 10,26% 3.g 9,67% 3.g 10,50% 3.g 10,29% 12

13 Det fysiske fravær for skoleåret 2013/2014 ligger på samme niveau som de forgangne skoleår. Det er tilfredsstillende, da vi i skoleåret 2013/2014 har haft et større antal elever end tidligere, der har været ramt af psykiske lidelser, herunder stress og depression, hvilket har betydet, at nogle elever har været helt eller delvist sygemeldt i længere perioder. En række af disse elever har fået god hjælp til at gennemføre gymnasiet gennem brug af vore eksterne samarbejdspartner CENSE samt gennem tæt opfølgning gennem studievejledningen, mentorskaber og coachsamtaler. Samlet skriftligt fravær (vægtet) fordelt på årgange: 2009/ / / / / g 8.46% 1.g 4.96% 1.g 3,40% 1.g 5,53% 1.g 4,42% 2.g 11,88%2.g 9,04% 2.g 6,59% 2.g 6,38% 2.g 7.47% 3.g 12,97%3.g10,77% 3.g 9,05% 3.g 8,50% 3.g 8,17% Det skriftlige fravær for alle årgange ligger i skoleåret 2013/2014 på samme niveau som det seneste skoleår. Det skriftlige fravær for 1.g ligger lavere, hvilket i høj grad kan tilskrives en meget stram styring fra såvel klassernes teamlærere, der i samarbejde med studievejledningen og studiechefen har formået at fremme en bedre afleveringskultur. Men også arbejdet med at fremme ny skriftlighed må formodes at have haft en effekt. Stigningen i 2.g derimod hænger sammen med, at enkelte klasser har haft en sløset afleveringskultur, hvilket der fra slutningen af skoleåret 2013/2014 er arbejdet målrettet med at forbedre. Der har i den forbindelse været en række elever på særlige aftalepapirer, med skærpede krav til afleveringer. Der vil fortsat arbejdes med disse klasser i det kommende skoleår for at forbedre studievanerne. Ved evalueringen i foråret 2014 af reglerne omkring lærernes manglende kommentarer til for sent afleverede opgaver, udtrykker en stor del af eleverne, at det har en betydning for, om opgaverne afleveres til tiden. Eleverne erkender vigtigheden af at få kommentarer til de skriftlige opgaver med henblik på den faglige progression. Derfor er der mindre tilbøjelighed til at forhale opgaver og dermed mindre tendens til at mangle opgaver, der netop gør at man mister overblikket og motivationen for at aflevere overhovedet. Konklusion: Arbejdet med fastholdelse af elever på Rysensteen Gymnasium er fortsat i fokus, Der bruges en hel del ressourcer såvel arbejdstimer som penge på at gennemføre fastholdelsesprogrammet, men resultaterne må også opfattes som positive. Resultatlønskontrakten er evalueret ved bestyrelsesmødet 9. september 2014 med besluttet udmøntningsgrad på 100 % 13

14 På bestyrelsens vegne Bestyrelsesformand Bjarne Lundager Rektor Gitte Harding Transbøl 14

Resultatlønskontrakt 2014-15 for rektor Gitte Harding Transbøl

Resultatlønskontrakt 2014-15 for rektor Gitte Harding Transbøl Resultatlønskontrakt 2014-15 for rektor Gitte Harding Transbøl Formål med kontrakten: Resultatlønskontrakten med rektor skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2015

Rektors Resultatlønskontrakt 2015 Rektors Resultatlønskontrakt 2015 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Bilag 3 Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2015-2016 Indikatorer og målopfyldelse De enkelte resultatmål i kontrakten måles ved hjælp af indikatorer,

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret Rektor Tønder den 11. august 2016 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2016 2017 Formål med resultatlønskontrakten (ifølge Undervisningsministeriet) De primære formål med resultatlønskontrakten for

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret

Resultatlønskontrakt for skoleåret Resultatlønskontrakt for skoleåret 2013 2014 Formål med resultatlønskontrakten (ifølge Ministeriet for Børn og Undervisning) De primære formål med resultatlønskontrakten for øverste leder er: Den skal

Læs mere

Til Rysensteen Gymnasiums bestyrelse. Referat af bestyrelsesmøde 17. marts 2015 kl. 16.30-19.00

Til Rysensteen Gymnasiums bestyrelse. Referat af bestyrelsesmøde 17. marts 2015 kl. 16.30-19.00 Til Rysensteen Gymnasiums bestyrelse Referat af bestyrelsesmøde 17. marts 2015 kl. 16.30-19.00 Tilstede: Bjarne Lundager (BL), Cecilia Lonning (CL), Morten Bayer (Ba), Majbritt Svensson (MS), Gitte Transbøl

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2011 2012 Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Nøgleområde 2/11 12: Klasseteam og faggrupper Nøgleområde 3/11 12: Bygninger

Læs mere

Resultatmål 2015/ 16

Resultatmål 2015/ 16 Resultatmål 2015/ 16 Basisrammen Indikator 1: Studenternes resultater. Der foretages en sammenligning af eksamensgennemsnittet generelt, gennemsnittet for de skriftlige eksaminer, for studieretningsprojektet

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11

Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11 Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Svendborg Gymnasium & HFs (SG) opgavevaretagelse samt understøtte

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 2. oktober 2013 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 Formål med og gyldighedsperiode for aftalen Der indgås en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen for Ordrup

Læs mere

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011 - CPH WEST bygger på værdier om dialog, udvikling og lederskab på alle niveauer, hvilket afspejler sig i EUD-afdelingens målsætning om,

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

RESULTATKONTRAKT, REKTOR, SKOLEÅRET

RESULTATKONTRAKT, REKTOR, SKOLEÅRET RESULTATKONTRAKT, REKTOR, SKOLEÅRET 2015-16 Formål med kontrakten Resultatkontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt i rektors arbejde i skoleåret

Læs mere

Evaluering af resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2015 til den 31. juli 2016

Evaluering af resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2015 til den 31. juli 2016 Evaluering af resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2015 til den 31. juli 2016 Kontraktens parter og gyldighedsperiode Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i bemyndigelse fra Ministeriet

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2016

Rektors Resultatlønskontrakt 2016 Rektors Resultatlønskontrakt 2016 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter

Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter Implementering af byggeri og lokaleindretninger. At sikre at institutionen fortsat kan leve op til de fastsatte strategiske kvantitative og kvalitative vækstmål,

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor ved Varde Gymnasium gældende for skoleåret

Resultatlønskontrakt for rektor ved Varde Gymnasium gældende for skoleåret Resultatlønskontrakt for rektor ved Varde Gymnasium gældende for skoleåret 2016-17 1. Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål:

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2011-2012 Studieparathed. Indikatorer for dette resultatmål er gennemførselsprocenter og karakterer som indberettes til UVM. Da Odder Gymnasium

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017 Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017 Kontraktens parter og gyldighedsperiode Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i bemyndigelse fra Ministeriet for Børn

Læs mere

Rektors resultatkontrakt Basisramme. Udviklingsstrategi 60%

Rektors resultatkontrakt Basisramme. Udviklingsstrategi 60% Rektors resultatkontrakt 2017-18 Basisramme Udviklingsstrategi 2016-2020: Udvikling af nye undervisnings former med henblik på elevernes læring 1. Logistik og styring Den særlige udviklingsindsats for

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 1. oktober 2015 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2015-2016 Basisrammen Indsatsområde A: Studieparathed med 10 % Mål: der er gjort en indsats for, at den generelle studieparathed

Læs mere

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2014-2015 Ministeriet for Børn og Undervisning har i brev af 27. juni 2013 bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatlønkontrakt

Læs mere

Struer Statsgymnasium Aug 15

Struer Statsgymnasium Aug 15 1. Skolens kvalitetssikringssystem. Formålet med kvalitetssikringssystemet er at bidrage til opfyldelsen af skolens målsætninger, og dermed også at dokumentere resultater og forbedre kvaliteten af skolens

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014 Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug. 13 til 31. juli 14 FORMÅL Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter

Læs mere

Afrapportering Resultatlønskontrakt for rektor Kirsten Jensen

Afrapportering Resultatlønskontrakt for rektor Kirsten Jensen Afrapportering Resultatlønskontrakt 2015-2016 for rektor Kirsten Jensen Formål med kontrakten Følgende resultatlønskontrakt skal understøtte dialogen mellem Hvidovre Gymnasium & HFs bestyrelse og rektor

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Indstilling I henhold til Undervisningsministeriets brev af 10. juni 2010 (bilag 3.3.1) bemyndiges bestyrelsen til at indgå en resultatlønskontrakt

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2014-2015 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

Tale ved Orienteringsaftenen 21. januar 2015. Velkommen også fra mig til denne Orienteringsaften på Rysensteen Gymnasium.

Tale ved Orienteringsaftenen 21. januar 2015. Velkommen også fra mig til denne Orienteringsaften på Rysensteen Gymnasium. Tale ved Orienteringsaftenen 21. januar 2015 Velkommen også fra mig til denne Orienteringsaften på Rysensteen Gymnasium. Velkommen til et gymnasium med en klar profil, som vi kalder Global Citizenship

Læs mere

OK13. Fra aftalt retfærdighed til oplevet retfærdighed. 1) Startede før OK13 var kendt i bredere kredse

OK13. Fra aftalt retfærdighed til oplevet retfærdighed. 1) Startede før OK13 var kendt i bredere kredse Fra aftalt retfærdighed til oplevet retfærdighed. 1. Den generelle proces på landsplan 2. Processen på Favrskov Gymnasium 1) Startede før OK13 var kendt i bredere kredse 2) Total beskrivelse af alle opgaver

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret

Resultatlønskontrakt for skoleåret Resultatlønskontrakt for skoleåret 2017-18 Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab

Læs mere

Aftale om resultatkontrakt

Aftale om resultatkontrakt Aftale om resultatkontrakt Efterfølgende aftale om resultatkontrakt er indgået mellem bestyrelsen for og skolens forstander, Jens Munk Kruse (JMK), for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Mellem

Læs mere

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Studievejledningen giver her en kort oversigt over, hvilke områder der fokuseres på. Oversigten er møntet på alle interessenter

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt i rektors

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret 2016-2017 30.09.2016 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2011 2012

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2011 2012 30. september 2011 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2011 2012 1. Formål med og gyldighedsperiode for aftalen Der indgås en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen for Ordrup

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15

Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15 Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15 Formål med kontrakten Følgende resultatlønskontrakt skal medvirke til At skabe synlighed og gennemskuelighed omkring gymnasiets

Læs mere

Evalueringsstrategi

Evalueringsstrategi Evalueringsstrategi 2016-2017 Evalueringsudvalget Introduktion til evalueringsstrategien Vi vil levere den bedste undervisning og give eleverne de bedste læringsbetingelser. Vi arbejder løbende med at

Læs mere

Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015

Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015 Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens

Læs mere

Afrapportering af Resultatlønskontrakt 2012-13 for rektor Gitte Harding Transbøl

Afrapportering af Resultatlønskontrakt 2012-13 for rektor Gitte Harding Transbøl Afrapportering af Resultatlønskontrakt 2012-13 for rektor Gitte Harding Transbøl Hermed følger afrapportering af resultatlønskontrakten for skoleåret 2012-13. Afrapporteringen er noteret efter hvert af

Læs mere

Rapport over målopfyldelse af Rektors Resultatlønskontrakt ved Rødovre Gymnasium

Rapport over målopfyldelse af Rektors Resultatlønskontrakt ved Rødovre Gymnasium Rapport over målopfyldelse af Rektors Resultatlønskontrakt ved Rødovre Gymnasium 2015-2016 Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen på Rødovre Gymnasium og Rektor Peter Ditlev Olsen. Kontrakten er gældende

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Ledelsen har sat følgende punkter som mål for fastholdelsesarbejdet:

Ledelsen har sat følgende punkter som mål for fastholdelsesarbejdet: Resultatlønskontrakt 2012 2013 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning bemyndiger desuden bestyrelsen til at udbetale engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats.

Ministeriet for Børn og Undervisning bemyndiger desuden bestyrelsen til at udbetale engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats. Bestyrelser for Institutioner for erhvervsrettet uddannelse Almene gymnasier Private gymnasier, studenterkurser m.v. Voksenuddannelsescentre Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014 Vurdering af målopfyldelse pr. 26. aug.

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014 Vurdering af målopfyldelse pr. 26. aug. Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug. 13 til 31. juli 14 Vurdering af målopfyldelse pr. 26. aug. 14 Nedenfor er realiseringen af de angivne mål beskrevet med grønt. Dokumentation

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Espergærde Gymnasium og HF. Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch

Espergærde Gymnasium og HF. Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch 2015 / 2016 Espergærde Gymnasium og HF Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch Espergærde Gymnasium og HF Resultatkontrakt for rektor Henrik B. Bæch. Bestyrelsen for Espergærde Gymnasium og HF har besluttet,

Læs mere

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evalueringens struktur Evalueringen har fulgt to spor, nemlig 1) selvevaluering i medarbejderteamet og bestyrelsen, samt spørgeskema

Læs mere

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 2017-18 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste

Læs mere

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i Evalueringsplan AGs evalueringsplan forholder sig til STX-bekendtgørelsens 131-139. Den omfatter konkret, løbende evaluering af undervisningen og af den enkelte elev både ud fra de mål, der er opstillet

Læs mere

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Nu med særligt fokus på akkreditering Baggrund for kurset Af flere grunde vokser behovet for ledelse og reorganisering i almen praksis. Antallet af og

Læs mere

Basisrammen: kr. = 56,25 % af kontraktsummen

Basisrammen: kr. = 56,25 % af kontraktsummen Resultatlønskontrakt 2016 2017 for rektor Erik Ernø-Kjølhede Kontrakten dækker perioden 1/8 2016 31/7 2017. Udmålingen af kontraktsummen skal senest være indberettet til Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet

Læs mere

Tale ved Orienteringsaftenen 20. januar 2016

Tale ved Orienteringsaftenen 20. januar 2016 Tale ved Orienteringsaftenen 20. januar 2016 Velkommen også fra mig til denne Orienteringsaften på Rysensteen Gymnasium. Velkommen til et gymnasium med en klar international profil, som vi kalder Global

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2015-2016 Ministeriet for Børn og Undervisning har i brev af 27. juni 2013 bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatlønskontrakt

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats 2016

Handlingsplan for læseindsats 2016 Handlingsplan for læseindsats 2016 Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2015... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2015 under før efter ude inde inde kan ikke kan næsten kan selv Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering

Læs mere

itçl?1i PI ,ttfl SCT. KNUDS GYMNASIUM Res u Itatko ntrakt Rektor, Sct. Knuds Gymnasium

itçl?1i PI ,ttfl SCT. KNUDS GYMNASIUM Res u Itatko ntrakt Rektor, Sct. Knuds Gymnasium SCT. KNUDS GYMNASIUM Res u Itatko ntrakt Rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2016-2017 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter

Læs mere

Resultatlønskontrakt: Mål- og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse. Basisrammen

Resultatlønskontrakt: Mål- og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse. Basisrammen Resultatlønskontrakt: - og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse 1. Undervisning 1.1 Lektieintegreret HF Basisrammen Formålet med udviklingsarbejdet er at styrke læringen i HF-uddannelsen

Læs mere

Årsrapport for Viby Gymnasium

Årsrapport for Viby Gymnasium Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2013 2014 Som en del af skolens kvalitetspolitik skal ledelsen efter hvert skoleår give bestyrelsen en kort status over, hvordan skolen i det forgangne skoleår har

Læs mere

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 1 Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 2016-17 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakten har til formål at fungere som styringsredskab for bestyrelsen, og skal medvirke til at skabe synlighed og gennemskuelighed om opgavevaretagelsen

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Bilag 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Onsdag d. 8 juni kl. 16.00 ca. 17.30 Deltagere: Susan Vonsild, Kirsten Bundgaard, Leon Sebbelin, Adam Dam, Lærke 2a, Steen Madsen, Peter Hansen,

Læs mere

Ledelse af højtuddannede i gymnasieuddannelserne. Rektor Ib Brøkner Christiansen Vicerektor Mette Abildgaard Vordingborg Gymnasium & HF

Ledelse af højtuddannede i gymnasieuddannelserne. Rektor Ib Brøkner Christiansen Vicerektor Mette Abildgaard Vordingborg Gymnasium & HF Ledelse af højtuddannede i gymnasieuddannelserne Rektor Ib Brøkner Christiansen Vicerektor Mette Abildgaard Vordingborg Gymnasium & HF Ledelsesprojekt Relevans: Nye tider i forbindelse med OK13 Vurdering

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Ressourceregnskab 2014 Rysensteen Gymnasium. Indholdsfortegnelse

Ressourceregnskab 2014 Rysensteen Gymnasium. Indholdsfortegnelse 1 Ressourceregnskab 2014 Rysensteen Gymnasium Indholdsfortegnelse 1. Indledning og resume 2 2. Rysensteens profil og ansøgerprofil 3 Rysensteens vision 3 Rysensteens værdigrundlag 3 Rysensteens profil

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Bilag til resultatlønskontrakt 1. august juli 2017

Bilag til resultatlønskontrakt 1. august juli 2017 Bilag til resultatlønskontrakt 1. august 2016-1.juli 2017 Indsatsområde Status Målsætning Vægt i % Indikatorer Handleplaner Økonomi Basisramme At gennemføre skolens vedtagne besparelsesplan 30 Rektor skal

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Rektors resultatlønskontrakt for 2011/12 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed på Svendborg Gymnasium & HF (SG) samt understøtte rektors indsats

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Indledning Kontrakten skal tjene følgende formål: 1. Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen. 2. Den skal understøtte

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2015

Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2015 Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2015 Bestyrelsen har med virkning pr. 1. januar 2015 indgået en 1-årig resultatlønskontrakt med direktør Pia Agerbæk Marlo på Handelsfagskolen med

Læs mere

Den røde tråd Strategiplan (senest rev )

Den røde tråd Strategiplan (senest rev ) Den røde tråd Strategiplan 2016-2019 (senest rev. 10.01.2017) Indledning... 2 Grundlag... 2 Strategiplanens tilblivelse... 3 Strategiplanen opererer med følgende hovedelementer:... 3 Fra vision til virkelighed...

Læs mere

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering Baggrund og overordnet formål: Systemet er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Kvalitetsplan 2010 Høng Gymnasium og HF

Kvalitetsplan 2010 Høng Gymnasium og HF Kvalitetsplan 2010 Høng Gymnasium og HF Denne kvalitetsplan er udarbejdet i foråret 2010 og træder i kraft pr. 1. august 2010. Indsatsområder: At udvikle kvaliteten af skolens arbejde er selvfølgelig vigtigt

Læs mere

Resultatløn 2014/2015 en afrapportering i forhold til resultatmålene

Resultatløn 2014/2015 en afrapportering i forhold til resultatmålene Resultatløn 2014/2015 en afrapportering i forhold til resultatmålene Basisrammen: 1. Masterclass vægt 10% Det igangværende talentarbejde (Forskerspirer og Talentelever på ATU) suppleres med et tilbud om

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14

Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14 Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse

Læs mere

Indhold: Proces: Formål: Visioner og værdier: Opfølgning Holdbarhed:

Indhold: Proces: Formål: Visioner og værdier: Opfølgning Holdbarhed: Indhold: Kommunikationsstrategien er et overblik over allerede igangsatte og kommende indsatsområder i perioden 2009-2012. Følgende områder indgår i kommunikationsstrategien: - Elektronisk kommunikation

Læs mere

Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov

Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov Nedenfor er angivet et eksempel på en strategi for kompetenceudvikling for den enhed i en kommune, som har ansvaret for

Læs mere