Gebyrvedtægt. Byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gebyrvedtægt. Byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015"

Transkript

1 Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Seneste revisionsdato:

2 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen efter tidsforbrug. Det er lovens og Aabenraa Kommunes hensigt, at byggesagsgebyret skal afspejle kommunens samlede omkostninger til byggesagsbehandling efter Byggeloven herunder tidsforbruget. Bygherre har dermed selv indflydelse på gebyrets størrelse, idet en velbelyst ansøgning vedlagt relevante dokumentation såsom tegninger, beregninger, beskrivelser mv. kræver mindre tidsforbrug hos byggesagsbehandleren. 2 Lovhjemmel og beslutningsgrundlag Bestemmelserne i instruksen er fastsat med hjemmel i Bygningsreglement 2010 kap og efter Byggelovens 28, lovbekendtgørelse nr af 14. oktober 2010 med senere ændringer. Bygningsreglementet 2010 (BR10) kap stk. 1 Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der skal opkræves gebyr for tilladelser, midlertidige tilladelser og anmeldelser efter reglementet. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at der skal opkræves gebyr for dispensationer ved byggearbejder, der ikke kræver tilladelse eller anmeldelse. Gebyr kan også opkræves, selvom der meddeles afslag på ansøgningen. Byggelovens 28 stk. 1 (gældende fra 1. januar 2015) Gebyrer for kommunalbestyrelsens behandling af ansøgninger i henhold til loven skal opkræves efter tidsforbrug. Undtaget fra dette krav er dog mindre bygninger, herunder carporte, garager, udhuse, drivhuse m.v. og tilbygninger hertil. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om opkrævning af gebyrer for kommunalbestyrelsens behandling af ansøgninger i henhold til loven eller regler fastsat i medfør af loven. Byggelovens 29 Gebyrer som nævnt i 28, stk. 1 ( ), har samme fortrinsret i ejendommen som kommunale ejendomsskatter. ( ) Bestemmelserne i instruksen er endvidere udarbejdet efter følgende politiske beslutninger: Teknik- og Miljøudvalget Beslutning på mødet den 3. september Økonomiudvalget Beslutning på mødet den 30. september I hvilke byggesager opkræves gebyr Der opkræves timegebyr i alle byggesager også for mindre byggeri (udhuse, carporte, garager, overdækninger o.l.). Der er ingen sagstyper eller bygningstyper, der er undtaget fra byggesagsgebyr. Kommunen opkræver gebyrer for at sagsbehandle byggesager, hvor der træffes afgørelse efter Byggeloven og Bygningsreglementet. En afgørelse kan være en byggetilladelse, anmeldelse af byggearbejde, midlertidige og tidsbegrænsede tilladelser, dispensationer, ibrugtagningstilladelser, lovlig ibrugtagning af færdigt byggeri uden krav om ibrugtagningstilladelse, påbud, forbud og afslag.

3 Der opkræves således også gebyr i lovliggørelsessager, hvor der f.eks. sker retlig lovliggørelse ved en byggetilladelse og/eller bibeholdelsesdispensation eller hvor der påbydes eller aftales fysisk lovliggørelse. Der opkræves gebyr, hvis ansøger tilbagekalder ansøgningen/anmeldelsen. Der opkræves ikke gebyr, hvis sagen afvises på grund af eksempelvis mangelfyldt ansøgning. 3 Byggesagsgebyr Der opkræves følgende timepris efter opgjort time og minuttal: Timepris: 735,00 kr. Gebyret opkræves i to rater: 1. rate / faktura 1 opkræves ved byggetilladelsen eller når byggearbejdet kan påbegyndes 2. rate / faktura 2 opkræves, når byggeriet kan tages lovligt i brug f.eks. ved færdigmelding eller ibrugtagningstilladelse 4 Tidsregistrering af byggesagsbehandlingen Der vil blive registreret tid til byggesagsbehandling på hver sag, som sker i medfør af Byggeloven og Bygningsreglementet i 3 sags-stadier: Før afgørelse/byggetilladelse (faktura 1) - Sagsoprettelse, dialog og screening - Byggesagsbehandling, høring og afgørelse Efter afgørelse/byggetilladelse indtil byggeri lovligt kan anvendes (faktura 2) - Sagsopfølgning, tilsyn og afslutning Nedenfor beskrives eksempler på arbejdsopgaver, der indgår i de 3 sags-stadier. Listen er ikke udtømmende. Sagsoprettelse, dialog og screening - Forhåndshenvendelser - Besvarelse af spørgsmål om konkrete byggesager pr. telefon, mail og ved personligt fremmøde - Dialogmøder og anden mødeaktivitet - Sagsmodtagelse og sagsoprettelse - Overføre tid fra eventuel tidligere forespørgselssag (samme projekt og samme ejer/ansøger) - Overføre rest-tid fra evt. forudgående påbudssag (samme projekt og samme ejer/ansøger) - Screening og fremsendelse af eventuelle mangelbreve/kvitteringsbreve - Modtagelse, journalisering og screening af supplerende materiale Byggesagsbehandling, høring og afgørelse - Sagsbehandling efter byggeloven og bygningsreglementet - Helhedsvurderinger (tid registreres i afvigelse fra byggeretten -sagen) - Kontrol af arealberegninger og registreringen i BBR (Bygnings- og BoligRegister) - Kontrol af adresser og registreringen i adresse-registeret - Konfliktsøgning i GIS-kort i forhold til eventuelle retlige bindinger

4 - Gennemgang af forhold til anden lovgivning (kap. 1.10), eksempelvis en planmæssig vurdering af det ansøgte (ikke sagsbehandling af f.eks. dispensation fra lokalplan) - Partshøringer (forvaltningslov) i forbindelse med eventuelle dispensationer fra eller helhedsvurderinger efter byggelovgivningen - Dialog, korrespondance og møder med ansøger, rådgiver m.fl. - Interne høringer dvs. indhente udtalelser fra andre kommunale myndigheder (Plan, Vej, Miljø, Natur, Beredskab m.fl.) - Tid anvendt af Brand og Redning til dialog og gennemgang af brandstrategi m.v. i forhold til kap. 5 i Bygningsreglementet (ikke brandteknisk sagsbehandling efter Tekniske Forskrifter) - Dialog med andre myndigheder - Behandle eventuelle svar og indsigelser fra partshøring foretaget efter forvaltningsloven - Politisk forelæggelse, dagsorden og sagsfremstilling - Træffe afgørelse f.eks. byggetilladelse, grave/støbe-tilladelse eller anden tilladelse, dispensation, påbud, afslag eller hvis ansøger selv tilbagekalder/annullerer sagen. - Fremsendelse af advis om timeforbrug pr. 10 timer - Overføre tid anvendt til helhedsvurdering fra afvigelse fra byggeretten -sagen - Gebyr-opkrævning fremsendelse af faktura Sagsopfølgning, tilsyn og afslutning - Modtagelse og journalisering af anmeldelse om påbegyndelse af byggearbejdet - Opfølgning på vilkår i byggetilladelse, som skal dokumenteres inden påbegyndelse - Dialog med ansøger, rådgiver m.fl. om eventuelle ændringer i projektet - Modtagelse og journalisering af færdigmelding, dokumentation, rev. tegninger mv. - Opfølgning på vilkår i byggetilladelse, som skal dokumenteres ved færdigmelding - Dialog om manglende dokumentation - Rykkerskrivelser - Sagsbehandling af mindre ændringer i projektet - Færdigsyn og andre tilsyn - Midlertidig ibrugtagningstilladelse - Opfølgning på mangler - Endelig ibrugtagningstilladelse - Indberetning/endelig ajourføring af BBR (arealer, samt datoer for ansøgning, byggetilladelse, og høringsperioder samt oplysninger om byggeskadeforsikring) - Gebyr-opkrævning fremsendelse af faktura - Afslutning og arkivering af byggesagen Sagsbehandling og opstart af sager inden fremsendelse af ansøgning Ofte starter en sag med en forespørgsel eller et dialogmøde. Borgeren, rådgiveren, ejendomsmægleren eller virksomhedsejeren orienteres derfor om, at der oprettes en forespørgselssag og registreres timer på sagen. Timer fra den forudgående sag medtages på ansøgningssagens faktura. Der vil således ikke fra ansøgers side kunne spekuleres i, at lade sagen afklare som forespørgsel inden den egentlige ansøgning fremsendes. Kommunen yder fortsat den samme vejledning og service, som før - blot opkræves gebyret efter en anden gebyrmodel. Manglende respons fra ansøger Modtages supplerende materiale ikke som aftalt eller oplyst i kvitteringsbrev inden ca. 4-6 uger henlægges sagen, idet der ikke kan ske realitetsbehandling af ansøgningen. Der fremsendes ikke særskilt brev herom. Status opdateres i Byg & Miljø. Der fremsendes ikke faktura.

5 Ønskes ansøgningen/sagen genoptaget og fremsendes supplerende oplysninger efter, at sagen er henlagt, kan det kun ske ved at der fremsendes ny ansøgning via Byg & Miljø. Timer fra første sag overføres til ny sags faktura. Lovliggørelser Henlæggelse af sager kan ikke ske, hvis der er tale om lovliggørelse, og henstilling (rykker) fremsendes. Ansøger gøres opmærksom på, at der indledes en håndhævelsessag, hvis oplysninger til lovliggørelse ikke fremsendes, og at kommunens timeforbrug derved øges, hvilket betyder større gebyr for ansøger/ejer. Følgende medregnes IKKE i det gebyrpålagte tidsforbrug, og indgår ikke i de indirekte udgifter ved beregning af timeprisen: - Sagsbehandling efter anden lovgivning f.eks. dispensationer fra lokalplaner, landzonetilladelse mv. - Kommunens generelle vejledningsforpligtelse efter eksempelvis forvaltningsloven f.eks. hvornår man skal søge byggetilladelse eller oplysning om, hvor i Bygningsreglementet, der kan findes bestemmelser om eksempelvis energiforbrug. Den generelle forvaltningsretlige vejledningspligt som er undtaget gebyr ophører, når kommunen besvarer spørgsmål, foretager vurderinger, afholder møder m.m., der tager udgangspunkt i et konkret byggeprojekt eller afdækning af byggemuligheder på en konkret ejendom. Registreringen af tid til byggesagsbehandling sker i et tidsregistreringssystem, og efter retningslinjer i en intern instruks. 5 Faktura-specifikation Følgende specifikation kan fremgå af en faktura: - Sagsoprettelse, dialog og screening - Byggesagsbehandling, høring og afgørelse - Sagsopfølgning, tilsyn og afslutning - Beredskabets brandtekniske byggesagsbehandling/sagsopfølgning - Overførte timer fra forudgående sag - Ekstern sagsbehandling Ved Beredskabets brandtekniske byggesagsbehandling/sagsopfølgning indgår alene sagsbehandling efter Bygningsreglementets kapitel 5 ikke sagsbehandling efter Driftsmæssige eller Tekniske Forskrifter. Overførte timer fra forudgående sag kan være fra foreløbige sager med f.eks. indledende dialogmøder inden ansøgning fremsendes eller forespørgselssager, der er afsluttet uden afgørelse, som har involveret egentlig sagsbehandling. Ekstern sagsbehandling kan være tilkøbt timer hos anden kommune. Fakturaen kan specificeres yderligere ved anmodning om aktindsigt.

6 6 Almindelige bestemmelser Faktura udstedes til ejendommens ejer. Gebyret forfalder til betaling 30 dage efter opkrævning. Forfaldent gebyr kan ikke refunderes. Gebyr kan inddrives ved udpantning i den pågældende ejendom med samme fortrinsret som for kommunale ejendomsskatter. Gebyrerne er ikke omfattet af lov om merværdiafgift og ej heller af momsloven. Der kan ikke meddeles dispensation eller på anden måde ske undtagelse fra gebyrreglerne. Der fremsendes ikke faste månedlige opgørelser. Sagsbehandler fremsender pr. mail eller via ansøgningssystemet Byg og Miljø samlet opgørelse over tidsforbrug for hver påbegyndt 10 timer indenfor enten 1. eller 2. rate/faktura. 7 Klage over byggesagsgebyret Kommunalbestyrelsens afgørelse om opkrævning af byggesagsgebyr kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til statsforvaltningen, jf. Byggelovens 23 og 24. Der er kun mulighed for at klage over en afgørelse truffet af kommunalbestyrelsen, hvis afgørelsen omfatter retlige spørgsmål, dvs. at der ikke kan klages over en kommunalbestyrelses skønsmæssige afgørelser. Fristen for at indbringe en klage for Statsforvaltningen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Statsforvaltningens afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Klagemyndighedens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter den dag, beslutningen er meddelt, jf. byggelovens 25. Selvom du klager over byggesagsgebyret fritager det dig ikke fra, at efterkomme afgørelsen og betale gebyret. Afgør Statsforvaltningen, at byggesagsgebyret er opkrævet uberettiget vil der ske retmæssig tilbagebetaling. Læs mere på Statsforvaltningens hjemmeside under Byggesager: 8 Beregning og regulering af byggesagsgebyr Ved fastsættelsen af timeprisen er medtaget alle direkte og indirekte omkostningselementer, der vedrører byggesagsbehandling efter Byggeloven og Bygningsreglementet. Timeprisen for 2015 er fastsat til kr. 735,- jf. gebyrvedtægtens 3. Timeprisen for 2016 fastsættes ved genberegning, såfremt der kan opnås tilstrækkeligt datagrundlag. Alternativt fastsættes timeprisen for 2016 ved en indeksregulering af timeprisen for Det vil da skyldes, at der for 2014 endnu ikke vil være et relevant økonomisk resultat på den gebyrbelagte sagsbehandling at tage hensyn til.

7 Indeksreguleringen for 2016 vil i givet fald ske efter det i medfør af lov nr. 83 af 16. marts 1963 med senere ændringer beregnede nettoprisindeks med basis 2000 = 100. Reguleringen af timeprisen fastsættes, så den svarer til udviklingen i den offentliggjorte indeks over det seneste hele år, f.eks. fra 1. juni 2014 til 30. maj Fra og med timeprisen for 2017 fastsættes timeprisen under hensyntagen til det økonomiske resultat for den gebyrbelagte sagsbehandling i det foregående år. Det vil sige, at timeprisen for 2017 fastsættes under hensyntagen til resultatet for Resultatet for 2015 vil være atypisk for et helårsresultat på grund af ikrafttræden af nye regler om nye gebyrer og forfaldstidspunkter i 2015, hvilket bl.a. vil betyde en forsinkelse af gebyrindtægten. Derfor fastsættes timeprisen for 2017 under hensyntagen til det økonomiske resultat i det forskudte regnskabsår, der løber fra og med 2. kvartal 2015 til og med 1. kvartal Timeprisen reguleres med henblik på, at opnå en fremadrettet økonomisk balance på aktiviteterne og fremadrettet undgå over- eller underdækning. Timeprisen reguleres ikke med henblik på, at indhente eller tilbagebetale resultater fra tidligere år. Det betyder, at kommunen f.eks. ikke budgetter med fremadrettet underskud for at kompensere for bagudrettet overskud. 9 Ikrafttrædelsesbestemmelser Gebyrreglerne træder i kraft den 1. januar 2015 og afløser de hidtil gældende gebyrbestemmelser for byggesagsbehandlingen m.v. i Aabenraa Kommune. Gebyrreglerne vil gælde for alle ansøgninger eller anmeldelser indsendt efter 1. januar I verserende sager hvor ansøgning eller anmeldelse er indsendt inden 1. januar 2015, og hvor der endnu ikke er truffet afgørelse/meddelt byggetilladelse, opkræves gebyr efter pristalsreguleret takstblad for I verserende sager hvor ansøgning eller anmeldelse er indsendt inden 1. januar 2015, og hvor der er truffet afgørelse/meddelt byggetilladelse, opkræves ikke yderligere gebyr. Yderligere oplysninger Aabenraa Kommune Skelbækvej Aabenraa Tlf.: Mail: Teamleder Jane Petersen

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Beregning af timeprisen 4. Hvor præcist skal sagsbehandlingstiden opgøres og hvad kan medregnes? 5. Hvor detaljeret skal fakturaen være? 6. Erfaringer fra kommuner, der

Læs mere

N O T AT 28. april 2015. Høringsnotat vedrørende udkast til nyt bygningsreglement (BR15)

N O T AT 28. april 2015. Høringsnotat vedrørende udkast til nyt bygningsreglement (BR15) N O T AT 28. april 2015 Center for Bygninger Høringsnotat vedrørende udkast til nyt bygningsreglement (BR15) Indledning Bygningsreglementet (BR15) har været udsendt i høring fra den 6. februar til den

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg.

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Ramme Varmeværk Sejrsvej 6 Ramme Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Lemvig Kommune har den 9. marts 2015 modtaget en ansøgning vedrørende opførelse af siloanlæg til træpiller

Læs mere

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0 Page 1 of 94 Print Download Luk vindue Bygningsreglement 2008 Bygningsreglement 2008 Introduktion 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) Departementet Til Udbetaling Danmark, kommuner, mfl. UDKAST Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Kærhave, Hesteløkken 4, 6340 Kruså

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Kærhave, Hesteløkken 4, 6340 Kruså Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 14-09-2012 Sagsnr.: 12/42715 Dok.nr.: 9 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. februar 2010 til et advokatfirma:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. februar 2010 til et advokatfirma: Statsforvaltningens skrivelse af 22. februar 2010 til et advokatfirma: 22-02- 2010 Du har den 27. juni 2005 som advokat for (X) rettet henvendelse til det tidligere Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndtering af skimmelsvampeangreb X har ved brev af 14. juli 2009 på vegne Y rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed vedrørende lovligheden af

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010

BYGNINGSREGLEMENT 2010 BYGNINGSREGLEMENT 2010 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner 5. Brandforhold 6. Indeklima 7. Energiforbrug 8. Installationer Efteruddannelse

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 115.2 Sagsbehandlingstid En ung mand søgte den 21. september 2004 Erstatningsnævnet om erstatning efter

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden 1

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden 1 J. nr. NST-700-00038 23. april 2015 UDKAST TIL Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden 1 I medfør af 20, stk. 6, 20 a, stk. 5, 22, stk. 3, 22 a, stk. 6 og 7, 23, stk.

Læs mere

Efterregulering af boligstøtte

Efterregulering af boligstøtte Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Støjulemper fra vognmandsvirksomhed på naboejendom

Støjulemper fra vognmandsvirksomhed på naboejendom 31-03- 2011 TILSYNET Støjulemper fra vognmandsvirksomhed på naboejendom Du har den 28. februar 2010 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland. Din henvendelse er siden fulgt op af en række

Læs mere