CSC-evaluering. 16. marts 2000/TS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CSC-evaluering. 16. marts 2000/TS"

Transkript

1 CSC-evaluering Opgaveformulering og udførelse Evalueringen er udformet under hensyntagen til retningslinier formuleret af MBJ på chefseminaret den januar. Der er ikke givet en beskrivelse af det detaljerede sagsforløb, men de vigtigste faktorer af betydning for sagsforløbet er udpeget. Evalueringen er udført af TS med en sparringsgruppe bestående af KW, JR og JDS. Uddybende opgaveformulering En objektiv gennemgang af sagsforløbet og de vigtigste faktorer af betydning herfor - såvel positivt som negativt Ansvarsspørgsmålet skal beskrives. Bl.a. for at modvirke mytedannelse. Hovedformålet er fremadrettet - at vi lærer af vore fejl (og succeser) Evalueringen er kun til intern brug Sagsforløbet og de vigtigste faktorer af betydning herfor Forspillet Ultimo august 1998 bliver DBC bliver opmærksom på at CSC har inviteret systemleverandører til at give bud på overtagelse af deres biblioteksløsning. Ultimo september 1998 afgiver DBC bud på at overtage systemet. ICL og Scandoc afgiver ligeledes bud på systemet. DBC s bud indebærer at bibliotekerne skal indgå en 4-årig Katinkaaftale og indenfor de første 3 år migrere fra CSC-løsningen til Katinka. Allerede fra ultimo oktober 1998 er Bibliotekernes interesse fokuseret på DBC s Katinkamodel. Forhandlingsfasen viser sig imidlertid at blive længere en ønskeligt. Aftalen med CSC indgås april 1999 og Katinkaaftalerne indgås herefter med de fleste af bibliotekerne inden St. Hans Opgaven Overordnet set bestod opgaven i overdragelse af CSC s biblioteksløsning med tilhørende kundeportefølje. DBC s primære ønske var at indgå en Katinkaaftale med hovedparten af de 40 biblioteker. Aftaledrøftelserne fik derfor karakter af forhandlinger mellem DBC og CSC på den ene side og DBC og bibliotekerne på den anden. Aftalen af 26. april 1999 med CSC beskriver alene den tekniske overdragelse af CSC s biblioteksløsning, herunder de økonomiske forhold knyttet hertil. De primære opgaver i forbindelse med overdragelsen er: Overdragelse af viden Overtagelse af support Færdiggørelse af dokumentation Udrulning af år2000-version (SW og HW) Side 1

2 Udarbejdelse af refusionsopgørelse pr. 1 februar 2000 Forudsætninger og vilkår for den tekniske overdragelse af CSC s biblioteksløsning Den oprindelige plan var at den nye år 2000 sikre version skulle have været installeret af CSC i bibliotekerne således at overdragelsen til DBC inkl. 2 nøglemedarbejdere kunne foregå fuldt og helt den 1. april Både forhandlinger og færdiggørelse af den nye version viste sig imidlertid at trække ud. Desuden viste det sig at de 2 nøglemedarbejdere ikke ønskede at blive overført til DBC. Da det var afgørende at DBC kunne indgå Katinkaaftaler med bibliotekerne inden St. Hans valgte DBC at indgå i en aftale med CSC, som var udformet anderledes end oprindeligt forudsat. Specifikt vedrørende udrulning af år2000-versionen foreskrev aftalen med CSC (uddrag af aftaleteksten): DBC og CSC har i samarbejde ansvaret for, at den år2000 parate version af CSC s biblioteksløsning kan bundles med nyt udstyr, som efterfølgende kan anvendes af de overdragne kunder i forbindelse med den senere implementering af Katinka løsningen. Den bundlede løsning tilbydes kunderne af DBC. I det omfang, der indgås aftale mellem DBC og de overdragne kunder, udfører og påtager CSC sig ansvaret som underleverandør over for DBC, for så vidt angår installation, implementering og konvertering af den år2000 parate version af CSC s biblioteksløsning, herunder webmodulet, samt levering af eventuelt tilhørende udstyr og basissoftware. Begge parter skulle imidlertid i praksis udføre arbejdet, jævnfør følgende uddrag af afsnittet vedrørende ressourcer: CSC udstationerer hurtigst muligt efter den 1. april 1999 og indtil den 1. februar medarbejdere hos DBC med henblik på at udføre de under afsnit 3 anførte opgaver. Med henblik på, at DBC kan få den nødvendige viden om CSC s biblioteksløsning, herunder web-modulet, og dermed selv kan udføre samtlige vedligeholdelsesforpligtelser m.v., jf. afsnit 3, udlåner DBC til CSC kvalificeret systemassistance i form af en eller flere medarbejdere, der kan deltage i de under afsnit 3 og de under pkt. 4.2 og 4.3 anførte opgaver. Organisation SMU har haft det overordnede ansvar for alle aftaleforhold, herunder økonomi. IT-afdelingen har haft ansvaret for alle tekniske forhold under aftaleforhandlingerne, og efterfølgende for den tekniske overtagelse af CSC s biblioteksløsning. De 2 udstationerede CSC-medarbejder blev indplaceret i organisationen Poul Jørgensen i SMU og Søren Machholdt i IT-afdelingen. Den tekniske overdragelse blev defineret som et stående projekt men TS som leder og med ressourcer fra IT-afdelingen Søren Machholdt, Nils Augsburg samt fra SYS. I henhold til aftalen af 26. april blev nedsat en styregruppe (uddrag af aftalen): Der oprettes en styregruppe for samarbejdet mellem DBC og CSC. Styregruppen har til opgave at koordinere samarbejdet, herunder arbejdet der udføres under afsnit 3 og 4. Side 2

3 Opgaverne er nærmere beskrevet i kommissorium af 4. maj Gruppen havde ingen formand, men DBC har stået for mødeindkaldelser og referater. Styregruppen bestod fra starten af TS samt fra CSC Fritjof Lind, Poul Jørgensen og Søren Machholdt. Senere indgik JR også i styregruppen og fra september 1999 indgik KW som overordnet projektansvarlig fra DBC. TS fortsatte herefter som projektkonsulent. Under KW's sygeperiode blev DBC's overordnede projektansvar varetaget af PMP. Udrulning af år 2000 versionen Den første meget foreløbige plan for udrulningen blev udarbejdet af Poul Jørgensen i marts Formålet med denne plan var primært at få et overblik over samlet tid og økonomi af hensyn til Katinkaforhandlingerne med bibliotekerne. Disse forhandlinger blev gennemført i forbindelse med en besøgsrunde i bibliotekerne som strakte sig fra aftaleindgåelsen med CSC ultimo april og frem til St. Hans. Mens det under de forudgående forhandlinger med CSC-brugerklubbens bestyrelse, herunder udarbejdelsen af standardaftalen for Katinka, havde været den fremtidige Katinka-løsning som var i fokus (der blev reelt ikke talt meget om CSC-systemet), så varslede besøgsrunden at udrulningen af den nye version ville komme til overskygge alle andre aktiviteter knyttet til den tekniske overdragelse. Den foreløbige udrulningsplan opererede med 3 installationshold, og styregruppen besluttede i tråd med aftalen af 26. april at installationsprocessen skulle optimeres ved standardisering og forenkling, blandt andet ved at give tilbud om ny server og nye arbejdspladser til erstatning af forældet udstyr. Styregruppen lagde stor vægt på at der inden udgangen af juni forelå en operationel beskrivelse af hvorledes udrulningen skulle finde sted, herunder en revideret tidsplan. Dette skulle i henhold til såvel aftalen som styregruppens kommissorium udarbejdes af CSC. Det endte med at TS på baggrund af drøftelser med Poul Jørgensen og Søren Machholdt ultimo juni udarbejdede den reviderede udrulningsplan - nogenlunde samtidig med at JDS udsendte breve til samtlige biblioteker, som opsummerede resultatet af besøget i hvert enkelt bibliotek. Denne plan tog hensyn til at juli var sommerferiemåned, hvor der kun skulle foregå forberedende arbejde. Selve udrulningen skulle finde sted fra uge 29 (19. juli) til uge 43 (29. oktober) med en blød opstart og herefter 3 biblioteker om ugen i snit. I henhold til aftalen var CSC forpligtet til at stille med de nødvendige medarbejdere, men da opgaven jo overordnet set handlede om overdragelse af systemet fra CSC til DBC, var det naturligvis nødvendigt at DBC også stillede med ressourcer til udrulningsprocessen. CSC kunne (eller ville) ikke selv stille med ressourcer, så de hyrede 4 personer fra et jysk konsulentfirma M&M. I praksis havde SYS i starten vanskeligt ved at stille med ressourcer med tilstrækkelige kvalifikationer. De personer som oprindeligt blev sat på opgaven viste sig ikke at have den nødvendige viden, og senere nøglepersoner som CL og BD var optaget af andre opgaver. Fra den 1. august hyrede JR Benny Petersen på konsulentbasis han blev senere fastansat. På grund af de nævnte ressourceproblemer samt fordi udrulningen blev tæt knyttet til udskiftning af forældet udstyr og Internetopkobling overtog JR allerede i forbindelse med den første egentlige installation (Haderslev) den praktiske planlægning og styring af udrulningen Side 3

4 Udrulningen gik ikke i gang som planlagt, og allerede efter de 5 første biblioteker tårnede problemerne sig op, og opfejningsproblemer forhindrede reelt at nye installationer kunne finde sted. Dette førte til at KW overtog DBC s overordnede projektledelse fra den 20. september Den øgede fokus var medvirkende til at få udrulningsprocessen i god gænge en tid. PMP indtrådte i en periode som stand in for JR (ferie) og for KW (sygdom). Næste krise indtrådte medio november (under JR s ferie) hvor udrulningen stort set gik i stå eller nærmest rullede baglæns. Det skyldtes, at de resterende biblioteker alle omfattede skolebiblioteker, og at systemet ikke var færdigudviklet m.h.t. skolebibliotekerne. Hver installation tog derfor meget lang tid og blokerede samtidig for muligheden for at feje op efter de tidligere installationer. Slutrunden blev som følge heraf præget af frustrationer og udmattelse. Samtidig forsøgtes vidensoverdragelsen presset igennem på meget kort tid. De øvrige opgaver knyttet til den tekniske overtagelse Som det fremgår overskyggede udrulningsopgaven alle andre aktiviteter, og da den ydermere blev forsinket blev det aftalt at overtagelsesdatoen blev udskudt til 1. marts Systemsektionens rolle og vilkår Systemsektionen har været ansvarlig for selve udrulningen af den nye version samt for den nævnte bundling med nyt udstyr - en opgave som ikke var beskrevet i afdelingsmålene. Denne opgave som blev forsøgt løst stort set indenfor rammerne af den eksisterende organisation, har været kollossal. Dette har stresset organisationen urimeligt. Alene antallet af implicerede i bibliotekerne (biblioteksleder, systemadministrator, IT-afdelinger, netværksleverandør, lokale edb-leverandører) betød at antallet at telefonsamtaler og s oversteg hvad der kunne behandles med tilfredsstillende hurtig tilbagemelding. Behovet blev yderligere forstærket af bibliotekerne ikke selv kunne orientere sig om hvordan deres problemer var prioriteret. Fredagsbrevene og det netbaserede hændelsesrapporteringssystem blev ventilerne som kunne afhjælpe dette, og samle ensartede problemstillinger. Opgaver i SYS måtte henlægges fordi der fast var bundet 5-6 medarbejdere i selve udrulningsprojektet Ledelsesopgaven i SYS blev forsømt, hvilket er blevet påtalt i medarbejdersamtalerne Motivationen var høj i SYS og presset bidrog i høj grad til holdfølelsen og sammenholdet. De mange deadlines og deraf følgende merarbejde blev taget uden brok, og der blev arbejdet meget over Bibliotekernes opkobling til Internet samt vore standardværktøjer (Software Delivery mm.) var en afgørende hjælp ved installation af de mange servere og PC er Vi har fået opbygget en betydelig basisviden om NT, Windows Terminal Server og PCkonfigurering Kommunikation og dokumentation af aftaler mm., eksternt Der findes referater for alle væsentlige møder med CSC, herunder alle styregruppemøder. Forhandlingerne med bibliotekernes repræsentanter (brugerklubben) er også dokumenteret gennem referater og brevveksling. Side 4

5 Under udrulningen var DBC's orientering til bibliotekerne og tilbagemelding på henvendelser meget kritisabel, men 2 forhold ændrede (desværre lidt sent) på afgørende vis dette: JR's fredagsbrev til bibliotekerne Indførelsen af det netbaserede hændelsesrapporteringssystem (som tillige gav mulighed for at bibliotekerne selv kunne følge op på status) til erstatning for indberetninger via brev og fax Kommunikation og dokumentation af aftaler mm., internt Alle væsentlige beslutninger har været undervejs været behandlet i Chefgruppen, men den løbende information om projektets fremdrift har været knap. Der er ikke gennemført en formaliseret praksis for dokumentation af interne aftaler. Ugebrevet Mandag morgen blev indført af KW for at fastholde de overordnede sigtelinjer. Særlige forhold Forholdet mellem Søren Machholdt og de øvrige teknikere har gennemgående været yderst anspændt. Søren Machholdt har løbende rettet fejl og videreudviklet på systemet, men en meget stor del af tiden er gået med at forstyrre de øvrige medarbejdere Poul Jørgensen har været mere imødekommende, men det er et faktum at han på en række vitale områder ikke har levet op til indgåede aftaler. Der har været en meget ringe støtte fra de lokale IT-folk i bibliotekerne, og det har ofte været vores lod at skulle udrede trådene ifm. den lokale opsætning af firewall mm. Bibliotekernes elendige økonomi har i visse tilfældet medvirket til at komplicere løsningerne Anskaffelse eller opgradering af BibNet har i en række tilfælde indgået i den samlede løsning, hvilket har været medvirkende til at komplicere sagen ikke mindst fordi den tilbudte BibNetløsning var helt ny. Katinka har vi slet ikke fået tid til at drøfte i relation til CSC-løsningen. Lærestykker Indledningsvis skal det slås fast, at der ikke kan sættes spørgsmålstegn ved den oprindelige beslutning om overtagelse af CSC s biblioteksløsning og kundeportefølje, men alene ved en række forhold knyttet til gennemførelsen af beslutningen. Styring af aftaleforholdet til CSC For at få aftalerne med bibliotekerne i hus har vi med åbne øjne accepteret en aftale med CSC som på en række punkter har vanskeliggjort opgaven: Vi burde gennem aftalen med CSC have sikret os at CSC foretog installation i et repræsentativt udvalg af bibliotekerne til fast aftalt pris. Der burde have været aftalt økonomiske rammer Som konsekvens af denne kompromisaftale burde vi have indført en meget tættere styring og overvågning undervejs i forløbet, således at vi kunne have indledt en økonomidialog med CSC på et meget tidligere tidspunkt. Side 5

6 Vi har imidlertid manglet et meget væsentligt element økonomioverblikket. Årsagerne hertil er flere. Vi udviklede ad hoc redskaber til registrering af tids- og ressourceforbrug, men de blev ikke anvendt som forudsat. SMU var dog for længe om at reagere på fakturaer fra CSC. Desuden gælder at styregruppen var forkert sammensat. Poul Jørgensen og Søren Machholdt burde ikke have deltaget, og der burde have været ledelsesrepræsentation ud over TS fra DBC. Endvidere kan det konstateres, at styregruppens kommissorium ikke blev efterlevet. Vi står overfor en mulig voldgiftssag mod CSC. På trods af, at der foreligger meget skriftlig dokumentation af forløbet, ville vi have stået stærkere, hvis der var blevet reageret mere præcist overfor CSC m.h.t. hvad deres forpligtelser var og hvor DBC ikke mente de opfyldte de aftalemæssige forpligtelser. Reaktionerne burde have været dokumenteret i form af breve, s eller referater. Kendskab til CSC s biblioteksløsning Der er ikke sket en tilfredsstillende videnoverdragelse. Vidensoverdragelsen er foregået uden plan, og den er enten sket for sent eller har helt manglet. Der var intentioner om at lave en demoversion, og at gennemgå systemet for en relevant skare af medarbejdere fra DBC. Demoversionen er aldrig blevet til noget, og gennemgangen skete alt for sent. Vi burde have insisteret på at demoversion og indledende introduktion til systemet fandt sted på et meget tidligt tidspunkt i forløbet. SYS har opbygget en stor viden om systemet, og kan derfor supportere på mange niveauer, men den egentlige programvedligeholdelse har været forudsat varetaget af Nils Augsburg. Han har flere gange givet udtryk for at opgaven er for omfattende, og det viser sig nu at han ikke behersker det centrale udviklingsværktøj Clarion. Vi savner en opgørelse af hvad Nils har lært i samarbejdet med SM - og hvad han ikke har lært. Planlægning, styring, erfaringsopsamling og tilbagemelding til bibliotekerne Generelt gælder at vi blev dygtigere undervejs, men: Udrulningsprojektet har været præget af brandslukning fremfor planlægning, og individuel erfaringsopbygning fremfor erfaringsudveksling DBC har givet bibliotekerne yderst vanskelige vilkår for at lægge planer, såvel for installationstidspunkt som økonomi Bibliotekerne blev i lange perioder især i starten ladt i stikken, og vi har ikke været gode til at melde tilbage - dette forhold blev væsentligt forbedret med indførslen af JR's fredagsbrev og det netbaserede hændelsesrapporteringssystem På positivsiden skal nævnes at det er lykkedes at etablere løsninger som bibliotekerne har været tilfredse med samt at vi har fået ny god viden i hus og en bedre opfølgning. Vi har en god viden om de installerede systemer hos CL, BD og BP. Og JR s ugentlige fredagsbrev til bibliotekerne bliver meget positivt modtaget. Det er et godt spørgsmål om vi skulle have været mere hårde i filten overfor CSC fx have fastholdt CSC på deres ansvar for at udrulning af år2000-versionen, herunder planlægning og Side 6

7 opfølgning. Det svage punkt i en sådan strategi er vort ønske om at bevare et godt forhold til vore nye kunder. Ledelsesfokus I perioden frem til KW overtog styringen har fokus, opbakning, prioritering og sparring fra ledelsen manglet. Ansvarsopdelingen SMU/IT har været ok men der har manglet én overordnet ansvarlig for det samlede projekt samt et formaliseret samarbejde, hvilket er blevet yderligere forværret af at man begge steder har haft vældigt travlt med mange andre opgaver. Bl.a. sandede dialogen mellem JR og KON til p.g.a. travlhed. Endvidere manglede en intern styregruppe, som kunne have sikret fokus på den samlede opgave samt opfanget grænseproblemer mm. Organisationen Opgaven har stresset organisationen urimeligt, men det har til gengæld vist at den kan holde ved selv under hårdt pres. Projektorganisering har vanskelige kår i DBC. Det gælder såvel implementering af den aftalte organisation med træk på ressourcer fra basisorganisationen som løbende fokusering og opfølgning. Hvis projektorganisering skal fungere optimalt skal: der være konsensus om hvad opgaven går ud på blandt alle der har en aktie i sagen projektlederen have styrke og opbakning til at sikre de nødvendige ressourcer fra driftsorganisationen, d.v.s. projektlederen skal beføjelsesmæssigt ligestilles med en afdelingsleder projektet synliggøres i en grad, så de er kendt også i receptionen der foreligge klare procedurer for dokumentation af interne aftaler bruges med omhu (management by skal undgås) Mere specifikt for dette projekt gælder: Ledelsen har forsømt at holde fanen højt, hvilket har betydet at projektet har lavstatus hos medarbejderne Vi har været uvant med rollen som systemleverandør Det var forkert at indplacere de 2 udstationerede medarbejdere i den eksisterende organisation. Reelt har de hele tiden fungeret som CSC-medarbejdere Det har ikke været befordrende at Søren Machholdt og Nils Augsburg blev isoleret i et kontor langt fra Systemsektionen Opgavens omfang blev først erkendt efter at vi var gået i gang Behovet for tidsregistrering (på flere niveauer) har været mere omfattende en vort tidsregistreringssystem og (kontoplan) kan opfylde Diverse problemer Søren Machholdt hvad kan man lære af den oplevelse?? Det forlyder fra bibliotekerne at de er yderst tilfredse med at slippe for ham fremover. Side 7

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb NOTAT Kommissorium for udvikling af pakkeforløb Introduktion Gode helhedsorienterede borgerforløb Ligesom mange andre kommuner ser Frederikssund Kommune et potentiale i at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger,

Læs mere

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring.

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Palle Ragn 1/6 Introduktion til casen Casen beskriver et forløb for implementering af et system for en af Stibo s kunder. Efter casen har

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Værktøj 5 personalemøder Evaluering

Værktøj 5 personalemøder Evaluering Værktøj 5 personalemøder Evaluering Udarbejdet af Plambech & Bøgedal December 2012 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Forslag til tilpasninger af værktøj 5... 3 Programteori... 3 Evalueringsspørgsmål...

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Notat. Omstilling til edag - handlingsplan. Projektets formål og succeskriterier. edag arbejdsgruppen. IT-Kontoret. edag i Aalborg Kommune

Notat. Omstilling til edag - handlingsplan. Projektets formål og succeskriterier. edag arbejdsgruppen. IT-Kontoret. edag i Aalborg Kommune Notat Til: edag arbejdsgruppen Kopi til: Fra: IT- Dato: 28.04.2003 Vedr.: edag i Aalborg Kommune Mandag d. 1. september 2003 er fastsat som edag for alle offentlige myndigheder. edag er aftalt mellem regeringen,

Læs mere

RSI statusrapport for pejlemærke MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehus MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse

RSI statusrapport for pejlemærke MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehus MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projekt id Projekt titel 3.6 MedCom standarder MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse Version 1.0 Dato 24111/Lars Hulbæk-Ib Johansen-Dorthe Skou

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

Opfølgningsplan for selvevaluering af Masterplaner for undervisningen på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Opfølgningsplan for selvevaluering af Masterplaner for undervisningen på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Opfølgningsplan for selvevaluering af Masterplaner for undervisningen på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Oktober 2015 Social og sundhedsskolen Esbjerg har i perioden maj-september 2015 gennemført en

Læs mere

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed.

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed. Resume: De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge rammeaftalelovgivningen årligt senest 15. oktober indgå en Rammeaftale (udviklingsstrategi og styringsaftale) på det specialiserede

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB 1 23. Miljøministeriet ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB Miljøministeriets regnskab er rigtigt. ANDRE VÆSENTLIGE REVISIONSBEMÆRKNINGER Rigsrevisionen tog forbehold for Naturstyrelsens regnskab for

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

[Skriv projektets navn]

[Skriv projektets navn] 1.1 Projektafslutningsrapport [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold 1 STAMDATA...2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET...2 3 AFGRÆNSNING...2 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER...2 5 ØKONOMISKE HOVEDTAL OG

Læs mere

Handleplan Familiehusene

Handleplan Familiehusene Handleplan Familiehusene 2008 2009 Faktorer Beskrivelse af forhold Prioritering 10.06.08 Se venligst ordforklaringer på sidste side. 6.5.09 Opfølgningen er udført af Sikkerhedsgruppen Handle- og tidsplan

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Procedure for etablering af nye aktiviteter

Procedure for etablering af nye aktiviteter Procedure for etablering af nye aktiviteter Styregruppen for døgninstitutioner Indholdsfortegnelse 1. Formål.... 1 2. Første kontakt.... 1 3. Samarbejdsaftalen... 2 4. køreplan... 3 5. rekruttering af

Læs mere

Offentlig mødeprotokol. Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: 26. september 2012 kl. 8:30 Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede:

Offentlig mødeprotokol. Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: 26. september 2012 kl. 8:30 Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede: Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede: Afbud: Lene Andersen Nels G. Markussen Rune Asmussen Lars Peter Salhøj Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 2

1. Tidsplan og deadlines... 2 Oktober 2016 Vejledning Processen fra invitation til aftaleforhandling til aftaleindgåelse Projekter som medio oktober 2016 har fået invitation til aftaleforhandlinger om en investering fra Innovationsfonden,

Læs mere

2. Spm1. Er det en fordel med et preformuleret(?) specialeprojekt? Og i givet fald hvorfor? Eller er det bedst selv at være med?

2. Spm1. Er det en fordel med et preformuleret(?) specialeprojekt? Og i givet fald hvorfor? Eller er det bedst selv at være med? Udkast til referat af fokusgruppeinterview angående temaet det gode specialeforløb. Tirsdag d 24.03.09, Det biovidenskabelige fakultet. Deltagere: Interviewer/ordfører: Jakob Lundgren Willesen Medinterviewer/logbogsholder:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Bilag 16. Den Iterative Model. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 16. Den Iterative Model. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 16 Den terative Model Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 16 Den terative Model Side 1/9 NSTRUKTON TL TLBUDSGVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil

Læs mere

Ny version af MedComs standard for genoptræningsplaner - fra DGOP til G-GOP Sundhedsfagligt indhold Teknisk del XML facitliste

Ny version af MedComs standard for genoptræningsplaner - fra DGOP til G-GOP Sundhedsfagligt indhold Teknisk del XML facitliste Fra DGOP til G-GOP Processen for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner Dette notat beskriver processerne for at gennemføre implementeringen af ny version kommunikationsstandard for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret Februar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Cancerregisteret (beretning nr. 3/2007) 2. februar 2010

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapport Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapportens baggrund og proces Denne rapport er de systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringen i Teknik og Miljø. Rapporten danner

Læs mere

Porteføljestyring. Julie Becher. 11. juni 2012 KL Projektlederkonference, Århus. Hvad er porteføljestyring?

Porteføljestyring. Julie Becher. 11. juni 2012 KL Projektlederkonference, Århus. Hvad er porteføljestyring? Porteføljestyring Julie Becher 11. juni 2012 KL Projektlederkonference, Århus Hvad er porteføljestyring? At få overblik over den samlede portefølje af projekter At sikre at projekterne understøtter de

Læs mere

Uddannelse: Født: 1973

Uddannelse: Født: 1973 Uddannelse: Bopæl: HD Smørum Født: 1973 Civilstand: Sprog: Gift, 2 børn Dansk, engelsk, svensk og norsk Introduktion: NJ er certificeret projektleder med fokus på infrastruktur-, implementerings-, migrerings-,

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med Bilag:

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Indeholder Analyserapport nr. 2 Udarbejdet af: Hanne Bruun 07/2452 Ledelsens evaluering

Læs mere

Implementeringsgruppen

Implementeringsgruppen EPJ-Styregruppen Implementeringsgruppen Formål: EPJ-Styregruppen skal varetage den overordnede styring af videreudviklingen af EPJ og af udrulningen af EPJ på alle hospitalerne i Region Midtjylland. EPJ-Styregruppenskal

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

Vil du have 15-20 minutter mere om dagen?

Vil du have 15-20 minutter mere om dagen? Vil du have 15-20 minutter mere om dagen? Af: Søren Dybdal, NYE Visioner & Niels Overgaard, No Communication Du kan få mere fra hånden på kortere tid, hvis du lærer at arbejde mere effektivt. Denne artikel

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Svarprocenten for undersøgelsen ligger på et noget højere niveau end forventet. Ved pilotprojektet i efteråret

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt For at du som leder kan komme godt i gang med årets MUS-runde, får du her en guide til processen. Uanset om du har stor

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8. Referat 12. November 2013 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8. Deltagere: Rolf Hapel, Bente Nielsen, Bodil Have, Jakob

Læs mere

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder.

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder. Kommissorium Udarbejdet august 2012 Projektnavn LP i skolerne Projektperiode August 2012 Juni 2015 StyregruppeformandProjektleder Peder Hanghøj 1. Formål Formålet er at fastholde og styrke en gennemgående

Læs mere

IT Service Management. Orker I Fyn?

IT Service Management. Orker I Fyn? IT Service Management på fynsk Orker I Fyn? Servicemangement på fynsk Organisering: Borgmesterforvaltningen By- og Kulturforvaltningen Børn- og Ungeforvaltningen Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

Kommunal styregruppe for DUBU

Kommunal styregruppe for DUBU REFERAT Kommunal styregruppe for DUBU Referat af 1 møde med DUBUs kommunale styregruppe, 3. februar 2015 Deltagere: Tina Wahl, Kontorchef, Social og Sundhed, KL Hanne Gøttrup, Projektleder, Social og Sundhed,

Læs mere

Dagens emner. Effektivitet kræver godt samarbejde. Merete Lehmann Andersen. Ledelse. Forskellighed og forventninger

Dagens emner. Effektivitet kræver godt samarbejde. Merete Lehmann Andersen. Ledelse. Forskellighed og forventninger Effektivitet kræver godt samarbejde Merete Lehmann Andersen Merete Lehmann Andersen 100 pct. ledelse - soliv Rekruttering Samarbejde og kommunikation MUS-samtaler Motivation af ejer og medarbejdere Fastholdelse

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 156 Offentligt Notat Skatteministeren Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret Dato 25. maj J. nr. 07-061430 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 1/05 om 7 sager (om Banedanmark)

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Samarbejdsorganisation

Samarbejdsorganisation Bilag 3 Dato November 2015 Bilag 3 er i sin helhed et mindstekrav. Samarbejdsorganisation Udvikling af nye, innovative løsninger til optimal anvendelse af ressourcer i spildevand Til Side 1/6 Indhold 1.

Læs mere

Da ejendommen er et fritidshus, er det aftalt, at indbo medfølger X NEJ, idet undtagelser hertil fremgår af afsnit 16.

Da ejendommen er et fritidshus, er det aftalt, at indbo medfølger X NEJ, idet undtagelser hertil fremgår af afsnit 16. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birgitte Bøllehuus v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede havde påtaget

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark April 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling

Læs mere

Formandens beretning. Generalforsamling den 30/4 2016

Formandens beretning. Generalforsamling den 30/4 2016 Generalforsamling den 30/4 2016 Erhvervsorganisationen Ejerledernes formål: Større synlighed og forståelse for medlemmer og virksomheder Pleje medlemmers image Udbrede kendskab til og forståelse for medlemmers

Læs mere

HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi

HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi M Ø D E R E F E R A T 18. JUNI 2009 Forum HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi Møde afholdt:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET HSU S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 Vedr.: Status for større indsatser på it-området, august 2013 KONCERN-IT Sagsbehandler: Thomas Arnbak-Hartzberg, Souschef,

Læs mere

Thursday, March 7, 13

Thursday, March 7, 13 WORDPRESS UNDERLEVERANDØR YVN tilbyder løsninger til webdesignere, grafikere, reklamebureauer og webbureauer Vi er et dansk webbureau med speciale i WordPress - og i at være underleverandør af WordPress

Læs mere

Håndværkervej Roskilde GODKENDELSE OG UNDERSKRIFT AF REFERAT FRA SU-MØDE D SAMARBEJDSUDVALGET PR. 1. JUNI 2012 KONSTITUERING

Håndværkervej Roskilde GODKENDELSE OG UNDERSKRIFT AF REFERAT FRA SU-MØDE D SAMARBEJDSUDVALGET PR. 1. JUNI 2012 KONSTITUERING Håndværkervej 70 4000 Roskilde Tlf.: 4634 7500 Fax: 4634 7510 Info@karanoveren.dk www.karanoveren.dk CVR: 1350 7406 REFERAT Dato: 21-06-2012 Ref.: TJ/lm J.nr.: 2007.243 EMNE/ /REFERAT SU-MØDE MØDEDATO/

Læs mere

Tårnby Kommune Pædagogisk UdviklingsCenter

Tårnby Kommune Pædagogisk UdviklingsCenter Tårnby Kommune Pædagogisk UdviklingsCenter Plan for overgange Evaluering 2012 Baggrund for evalueringen Af Overgangsplan fra daginstitution til fritidsinstitution og skole fremgår det, at udvalget vedrørende

Læs mere

TR undersøgelse vedr. tidsregistrering på erhvervsakademier

TR undersøgelse vedr. tidsregistrering på erhvervsakademier 1 TR undersøgelse vedr. tidsregistrering på erhvervsakademier Djøf, DM og IDA har som et led i opfølgningen med Styrelsen for Videregående Uddannelser af indførelsen af årsnorm og tidsregistrering ved

Læs mere

1. Forøgede honorarkrav fra JGJ sammenholdt med aftalen om teknisk rådgivning og bistand af 29/7 2013 2. Det fortsatte arbejde 3.

1. Forøgede honorarkrav fra JGJ sammenholdt med aftalen om teknisk rådgivning og bistand af 29/7 2013 2. Det fortsatte arbejde 3. Dato: 30. marts 2015 Sted: Indkaldt af: Referat af: Deltagere: H/F CNM. Formand Lars M Jensen Udvalgsmedlem Ejvind Wilms Bestyrelsen Have 88 Formand Lars M Jensen (LMJ), Have 534 Ejvind Wilms (EW), Have

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Arbejdsformidlingens (AF) administration af løntilskudsordningen BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Orienteringen af Folketinget

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Grundejerforeningen Søgården Generalforsamling 25 Februar 2015, Bestyrelsens beretning

Grundejerforeningen Søgården Generalforsamling 25 Februar 2015, Bestyrelsens beretning Grundejerforeningen Søgården Generalforsamling 25 Februar 2015, Bestyrelsens beretning Havedage Fællesbede Vort kvarter Snerydning Parkering / Hastighed Plejeplan for Præstesøen Søgården Kabel TV Afsluttende

Læs mere

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015 7. maj 2015 Ledelse Hovedkonklusion I forbindelse med projektet Effektiv drift har vi gennemført ca. 60 interviews. Vi har talt med ejendomsfunktionærer, driftschefer og beboerdemokrater. Disse interviews

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

Kompetencebevis og forløbsplan

Kompetencebevis og forløbsplan Kompetencebevis og forløbsplan En af intentionerne med kompetencebevisloven er, at kompetencebeviset skal skærpe forløbsplanarbejdet og derigennem styrke hele skoleforløbet. Således fremgår det af loven,

Læs mere

Der foreligger et ydelseskatalog fra 2006. Fremadrettet har vi valgt at fokusere på en fyldest gørende service deklaration.

Der foreligger et ydelseskatalog fra 2006. Fremadrettet har vi valgt at fokusere på en fyldest gørende service deklaration. Ældre og handicap Handlingsplan efter tilsyn Efter hvert tilsyn skal institutionen udarbejde en handlingsplan indenfor en måned efter modtagelse af rapport. Hvis der modtages rapporter, hvor der peges

Læs mere

Klinisk IT -organisation i Medicinsk Afdeling

Klinisk IT -organisation i Medicinsk Afdeling Klinisk IT -organisation i Medicinsk Afdeling Opgavevaretagelse af Klinisk IT-kontor Medicinsk Afdeling tilknyttes Klinisk IT konsulent, sygeplejerske Dorthe Pilgaard fra det centrale KIT-kontor, som skal

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for

Vejledning om retningslinjer for Inspirationsnotat nr. 9a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 9. november 2009 Vejledning om retningslinjer for APV-handlingsplaner Alle arbejdspladser skal lave en arbejdspladsvurdering (APV) mindst hver tredje

Læs mere

Projektlederens roller og kompetencer. Cases til Projektlederens roller og kompetencer

Projektlederens roller og kompetencer. Cases til Projektlederens roller og kompetencer Cases til Projektlederens roller og kompetencer Palle Ragn 1/9 Bibliografiske oplysninger Kursus: Lokalitet: Afgangsprojekt, Diplom uddannelsen i ledelse JCVU, Århus, Danmark Forfatter: Palle Ragn, 160364

Læs mere

Opgave, projekt, eller?

Opgave, projekt, eller? Opgave, projekt, eller? Problemstillingen Baggrunden for denne artikel er erfaringer, som jeg har gjort over en årrække i så forskelligeartede organisationer som it-virksomheder og it-afdelinger, eldistributionsselskaber

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Indstilling. Hjemtagelse af lønopgaver fra KMD samt udbud af systemer. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19.

Indstilling. Hjemtagelse af lønopgaver fra KMD samt udbud af systemer. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. august 2014 samt udbud af systemer 1. Resume Indstillingen beskriver forslag til beslutningsprocesser for hjemtagelse af lønopgaverne fra

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om handicapindsatsen

Læs mere

Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense

Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense Til stede: Mogens Kragh Andersen (SOSU Fyn), Rita Christensen (SOSU Herning), Carl Tronhjem (SOSU Sjælland), Steen Kjeldsen (SOSU FVH),

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital.

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Møde: Kickoff 1 og 2. Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Kunde: KOMBIT

Møde: Kickoff 1 og 2. Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Kunde: KOMBIT Møde: Kickoff 1 og 2 Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem Kunde: KOMBIT Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Møde: Kickoff 1... 4 2.1 Ydelsesbeskrivelse for kickoff 1: Opstart af organisatorisk implementering...

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen. Referat Februar 2014 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Rolf Hapel, Annette Brøchner Lindgaard, Bente Nielsen, Bodil

Læs mere

SAMARBEJDS- ORGANISATION BILAG 3

SAMARBEJDS- ORGANISATION BILAG 3 Til Sygehuspartnerskabet (1) Dokumenttype Bilag 3 Dato Juni 2014 Bilag 3 er i sin helhed et mindstekrav. SAMARBEJDS- ORGANISATION BILAG 3 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 3 INDHOLD 1. Indledning 1 2. Samarbejdsmodel

Læs mere