Afsnit: C Gruppe: 1 Lb.nr.: 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsnit: C Gruppe: 1 Lb.nr.: 1"

Transkript

1 Gruppe: 1 JUSTITSMINISTERIET AFTALE I henhold til cirkulære om arbejdstidsregler m.v. for statens tjenestemænd af 28. april 1986, 24, indgås der aftale mellem og Dansk Fængselsforbund for opsynspersonalet i arresthusene. Efter forudgående aftale mellem og Dansk Fængselsforbund skal der med virkning fra 1. januar 1987 fastlægges en tjenestetidsaftale for det enkelte arresthus, svarende til en af de nedenfor nævnte tjenestetidsordninger I-III. Tjenestetidsordningerne omfatter den af godkendte timeramme fra 1. januar til 31. december og en årsnorm for medarbejdere i turnus på timer. Tjenestetidsordning I. fastsætter en samlet godkendt timeramme for arresthuset. A. Inden for arresthusets timeramme skal opsynspersonalet: Afløse for sygefravær. Afløse under ferie i henhold til den godkendte ferieplan. Afholde samarbejdsudvalgs-, sikkerhedsudvalgs- og personalemøder. Afvikle kompensationstid (H-dage), manglende søn- og helligdagsfriheder (G-dage) og skæve helligdage (T-dage) inden for den godkendte tjenesteplan. B. Den enkelte medarbejder kan i tidsrummet kl noteres for den faktiske opkaldstid, dog højst 2 timer for hver rådighedstjeneste - og rundet op til halve timer ved månedens udløb. Timerne noteres på lønordre 9B i kolonne 13, og kan således ikke udbetales. Ordningen suspenderes, såfremt den udmeldte timeramme kvartalsvis ikke kan overholdes. Direktoratet skal godkende den timeandel, arresthuset forventer anvendt til opkald. C. Der kan ikke udbetales for over- og merarbejde uden s godkendelse. Tjenestetidsordning II. Vejledende Bestemmelser Side 1

2 Gruppe: 1 Der udarbejdes tjenesteplan for arresthuset efter retningslinier fastsat af. A. For så vidt angår de udmeldte variable timer, skal tjenesteplanen indeholde følgende: 1. Blanke dage udsættes på tjenesteplanen ligeligt fordelt over hele året og altid før fridage - herunder kompensationsdage (H-dage), manglende søn- og helligdagsfrihed (G-dage) og skæve helligdage (T-dage). 2. En blank dag, der er noteret på tjenesteplanen, kodes med tjeneste eller frihed 24 timer før tjenesten eller friheden påbegyndes. Tjenestens påbegyndelse er det aftalte ifølge den godkendte tjenesteplan. 3. Ændres kodningen inden for 24 timer, gives der et tillæg på 50% af den præsterede tjeneste. 4. En blank dag kan uden procenttilskrivning flyttes på den ophængte tjenesteplan, indtil 24 timer før tjenesten skal påbegyndes. Dagene flyttes ved anvendelse af N-dage (tjeneste optjent ved rådighedsvagt) i arresthuse med rådighedstjeneste og med H-dage i de øvrige arresthuse. 5. Det forudsættes, at der i arresthuse med rådighedsvagt hver dag placeres 1 blank dag eller 1 N- dag. I arresthuse med oppegående nattevagt skal der i stedet for N-dage anvendes H-dage. I arresthuse, hvor det ikke er muligt at placere N-dage eller H-dage hver dag i sommerferieperioden, vil der efter nærmere aftale med blive tilført yderligere timer i perioden mod, at timerne i den øvrige del af året afspadseres eller anvendes efter direktoratets bestemmelse. 6. Dagene flyttes vandret for den enkelte medarbejder og lodret fra én medarbejder til en anden. Dage, der flyttes, sker ved ombytning af N-/H-dage med blanke dage eller blanke dage med N-/Hdage. 7. De blanke dage kan kun anvendes til udvidelse af postbesættelsen, når direktoratets godkendelse foreligger. B. Den enkelte medarbejder kan i tidsrummet kl noteres for den faktiske opkaldstid, dog højst 2 timer for hver rådighedstjeneste - og rundet op til halve timer ved månedens udløb. Timerne noteres på lønordre 9B i kolonne 13, og kan således ikke udbetales. Ordningen suspenderes, såfremt den udmeldte timeramme kvartalsvis ikke kan overholdes. Direktoratet skal godkende den timeandel, arresthuset forventer anvendt til opkald. C. Ved udbetaling af over- og merarbejde fra lønordre 9B kan der kun udbetales timer, der er ud over 44 timer i kolonnerne Vejledende Bestemmelser Side 2

3 Gruppe: 1 D. Der kan for det enkelte arresthus fastsættes ordninger, der sikrer en videre central styring end forudsat under pkt. A-C. Tjenestetidsordning III. Der udarbejdes tjenesteplan for arresthuset efter retningslinier fastsat af. A. For så vidt angår de udmeldte variable timer, skal tjenesteplanen indeholde følgende: 1. Den 1. januar noteres på lønordre 9B for den enkelte medarbejder i turnus et antal timer, svarende til den procentvise andel af arresthusets skønnede samlede variable timeforbrug - afløsning for sygefravær - notering af procenttimer - afløsning for ferie og møder m.v. - til 31. december. 2. Timerne anvendes til akut og planlagt afløsning i arresthuset. 3. Arrestforvareren skal sikre, at afløsningen i forbindelse med akut og planlagt fravær fordeles ligeligt på den enkelte medarbejder over hele året. 4. Så længe, der forlods på den enkelte medarbejders lønordre 9B er noteret timer, skal der ikke gives procenttillæg og varsel i forbindelse med bortfald af frihed eller anden omlægning i den ophængte og godkendte tjenesteplan. 5. Er de på lønordre 9B noterede timer ikke anvendt til afløsning af de under pkt. A nævnte områder, skal timerne anvendes efter direktoratets bestemmelse eller til afspadsering af tilgodehavende tid. B. Den enkelte medarbejder kan i tidsrummet kl noteres for den faktiske opkaldstid, dog højst 2 timer for hver rådighedstjeneste - og rundet op til halve timer ved månedens udløb. Timerne noteres på lønordre 9B i kolonne 13, og kan således ikke udbetales. Ordningen suspenderes, såfremt den udmeldte timeramme kvartalsvis ikke kan overholdes. Direktoratet skal godkende den timeandel, arresthuset forventer anvendt til opkald. Vejledende Bestemmelser Side 3

4 Gruppe: 1 Aftalen kan genforhandles og ændres, såfremt parterne er enige om, at de forudsætninger, der er lagt til grund i november 1986 er ændret. Aftalen kan i øvrigt opsiges med 1 års varsel til udløb af et kalenderår. Aftalen er gældende fra den 1. januar Aftalen af 11. november 1985 ophæves hermed. Den 1. december E.B. Dansk Fængselsforbund Aa. L. Karlsson Søren Andersen Vejledende Bestemmelser Side 4

5 Gruppe: 2 JUSTITSMINISTERIET TJENESTETIDSAFTALE I henhold til aftale imellem Justitsministeriet, og Dansk Fængselsforbund af 1. december 1986, indgås der tjenestetidsaftale for Arresthuset i imellem og Dansk Fængselsforbund. I. Inden for arresthusets udmeldte timeramme skal opsynspersonalet: a) Afløse for sygefravær inden for den godkendte, variable timeramme. Ved sygefravær af længere varighed vil direktoratet tilstræbe, at der gives yderligere timer til afløsning af sygdom efter 6 på hinanden følgende afløsningsdage og efter den 1. fraværsuge for heldagstjenesterne. Afløsningstimerne vil kun efter godkendelse af direktoratet kunne forhøje den godkendte timeramme. b) Afløse under ferie i henhold til den godkendte ferieplan. c) Afholde samarbejdsudvalgs-, sikkerhedsudvalgs- og personalemøde. d) Afvikle kompensationstid (H-dage), manglende søn- og helligdagsfrihed (G-dage) og skæve helligdage (T-dage) inden for den godkendte tjenesteplan. II. Der kan for arresthuset fastsættes ordninger, der sikrer en videre central styring end forudsat under I og II. Ordningen fastsættes efter aftale mellem og Dansk Fængselsforbund. III. Der kan ikke udbetales for over- og merarbejde uden direktoratets godkendelse. Vejledende Bestemmelser Side 1

6 Gruppe: 2 IV. a) Aftalen kan genforhandles, såfremt de forudsætninger, der er lagt til grund i aftalen af 1. december 1986, ændrer sig. b) Aftalen kan opsiges med 1 års varsel til udløb af et kalenderår. Aftalen er gældende fra den Dansk Fængselsforbund Vejledende Bestemmelser Side 2

7 Afsnit; C Gruppe: 3 JUSTITSMINISTERIET TJENESTETIDSAFTALE I henhold til aftale imellem Justitsministeriet, og Dansk Fængselsforbund af 1. december 1986, indgås der aftale for Arresthuset i imellem og Dansk Fængselsforbund. I. Inden for arresthusets udmeldte timeramme skal opsynspersonalet: a) Afløse for sygefravær inden for den godkendte, variable timeramme. Ved sygefravær af længere varighed vil direktoratet tilstræbe, at der gives yderligere timer til afløsning af sygdom efter 3 på hinanden følgende tjenester af en samlet varighed på 66 timer og efter den første fraværsuge for heldagstjenesterne. Afløsningstimerne vil kun efter godkendelse af direktoratet kunne forhøje den godkendte timeramme. b) Afløse under ferie i henhold til den godkendte ferieplan. c) Afholde samarbejdsudvalgs-, sikkerhedsudvalgs- og personalemøder. d) Afvikle kompensationstid (H-dage), manglende søn- og helligdagsfrihed (G-dage) og skæve helligdage (T-dage) inden for den godkendte tjenesteplan. II. a) Den enkelte medarbejder kan i tidsrummet kl noteres for den faktiske opkaldstid, dog højst 2 timer for hver rådighedstjeneste - rundet op til halve timer ved månedens udløb. Timerne noteres på lønordre 9B i kolonne 13, og kan således ikke udbetales. Vejledende Bestemmelser Side 1

8 Afsnit; C Gruppe: 3 III. Der kan for arresthuset fastsættes ordninger, der sikrer en videre central styring end forudsat under I og II. Ordningerne fastsættes efter aftale mellem og Dansk Fængselsforbund. IV. Der kan ikke udbetales for over- og merarbejde uden direktoratets godkendelse. V. a) Aftalen kan genforhandles, såfremt de forudsætninger, der er lagt til grund i aftalen af 1. december 1986, ændrer sig. b) Aftalen kan opsiges med 1 års varsel til udløb af et kalenderår. Aftalen er gældende fra Dansk Fængselsforbund Vejledende Bestemmelser Side 2

9 Gruppe: 4 AFTALE OM NATPENGE MV. FOR TJENESTEMÆND I STATEN Aftale af 26. marts 2006 mellem Finansministeriet, og Statsansattes Kartel, CO II, AC og Lærernes Centralorganisation om natpenge m.v. Natpenge 1.Til tjenestemænd, der efter ordre eller godkendt tjenestefordeling arbejder i tidsrummet fra kl. 17 til kl. 06, betales et tillæg på 17,03 kr. pr. time (grundbeløb 1. oktober 1997). Tillægget betales pr. påbegyndt halve time. Stk. 2. Der betales ikke tillæg for rådighedstjeneste i hjemmet, for rådighedstjeneste på tjenestestedet med soverum og for rejsetid med soveplads. For rådighedstjeneste på tjenestestedet uden soverum betales halv sats. Tillæg for weekender, helligdage mv. 2. Til tjenestemænd, der efter ordre eller godkendt tjenestefordeling arbejder i følgende tidsrum, betales et tillæg på 30,46 kr. pr. time (grundbeløb 1. oktober 1997): 1) Weekender fra lørdag kl. 14 til mandag kl. 06 2) Lørdage før kl. 14, hvis mindst halvdelen af den planlagte tjeneste ligger efter kl. 14 3) Søgnehelligdage fra kl. 00 til kl. 24 4) Hverdage efter søgnehelligdage fra kl. 00 til kl. 06 5) Grundlovsdag fra kl. 12 til kl. 24 6) Juleaftensdag fra kl. 14 til kl. 24. Stk. 2. Tillægget betales pr. påbegyndt halve time. Stk. 3. Der betales ikke tillæg for rådighedstjeneste i hjemmet og for rejsetid med soveplads. ad 1. Ved beordrede tjenesterejser gives natpenge efter gældende regler. Ved transportrejser og ledsagede udgange ydes der natpenge, uanset at der under en mindre del af transportrejsen eller den ledsagede udgang ikke skal haves opsyn med indsatte. ad 2. Ved beordrede tjenesterejser, der rent faktisk foretages på lørdage, søn- og helligdage gives weekendtillæg og natpenge efter de almindelige regler. Tillægget ydes ved rådighedstjeneste på tjenestestedet for det fulde antal timer, rådighedstjenesten varer. Tillægget ydes ligeledes efter 7 skæve helligdage om året ved nat-/rådighedstjeneste. ad 2, pkt. 2. Gælder også beordrede dobbelttjenester, såfremt halvdelen eller mere udføres efter kl Der kan ikke tilskrives weekendbetaling på interne bytninger og planlagte dobbelttjenester. Tilskrivning af weekendbetaling på fleksdag- /timer, tilskrives efter gældende regler. Hvis halvdelen eller mere af tjenesten ligger efter kl , ydes weekendbetaling for hele tjenesten. Tillæg for delt tjeneste Vejledende Bestemmelser Side 1

10 Gruppe: 4 3. For tjeneste, der er opdelt i 3 dele, betales et tillæg på 46,71 kr. pr. dag (grundbeløb 1. oktober 1997). Stk. 2. Ved delt tjeneste, hvis samlede varighed inkl. de mellemliggende timer overstiger 11 timer, betales et tillæg på 5,03 kr. pr. time (grundbeløb 1. oktober 1997) for den del af tjenesten, der ligger ud over 11 timer. Tillægget betales pr. påbegyndt halve time. Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 omfatter ikke søfartspersonale. Regulering 4. De nævnte grundbeløb procentreguleres efter reglerne i den til enhver tid gældende aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. Lokalaftaler 5. Aftalens bestemmelser kan fraviges eller suppleres ved lokal aftale indgået af de enkelte ministerier eller dem, de bemyndiger hertil, og vedkommende forhandlingsberettigede organisationer eller dem, de bemyndiger hertil. Stk. 2. Lokalaftaler kan opsiges til bortfald med et varsel på 3 måneder, medmindre andet aftales. Efter udløbet af den lokale aftale gælder bestemmelserne i denne aftale. Stk. 3. Eksisterende lokalaftaler forbliver i kraft, indtil de fornys eller opsiges til bortfald efter reglerne i den enkelte aftale. ad 3. Der kan noteres Godtgørelse for delt tjeneste, hvis tjenesterne ligger i direkte forlængelse af hinanden og den samlede tjenestetid overstiger 11 sammenhængende timer. Det gælder dog ikke interne bytninger og evt. planlagte dobbelttjenester. Ved transportrejser, flekstimer, merarbejde mv., hvor tjenesten strækker sig udover 11 timer, kan noteres Godtgørelse for delt tjeneste. I de tilfælde, hvor det er nødvendigt for tjenestens varetagelse, at opdele en normal tjenestedag i tre dele, fx på institutioner som har kvægdrift kan noteres Godtgørelse for delt tjeneste, efter reglerne i 3, stk. 1 og 2. Der kan ikke noteres for delt tjeneste under kursusvirksomhed der er aftalt en fast blok-ydelse som dækker de særlige ydelser som ville være optjent under kurset. Ikrafttræden 6. Aftalen træder i kraft den 1. oktober Aftale af 23. februar 1998 om natpenge mv. ophæves. Stk. 2. Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst 31. marts Vejledende Bestemmelser Side 2

11 Gruppe: 4 Lb.nr.: 2 SÆRLIGE YDELSER Natpenge: Der gives natpenge for tjeneste mellem kl og kl Der gives ikke natpenge ved arbejdsfri ophold eller rådighedstjeneste i hjemmet. Weekendtillæg: Der gives weekendtillæg for tjeneste på lørdage efter kl og til mandage kl På beordrede dobbelttjenester gives weekendtillæg, såfremt halvdelen eller mere af tjenesten udføres efter kl på lørdage. Der kan ikke tilskrives weekendtillæg på interne bytninger og planlagte dobbelttjenester før efter lørdag kl Tilskrivning af weekendtillæg på fleksdag-/timer, tilskrives efter gældende regler. Hvis halvdelen eller mere af tjenesten ligger efter kl på lørdage, ydes weekendtillæg for hele tjenesten. På søn-/helligdage fra kl til kl På hverdage efter søn-/helligdage fra kl til kl Grundlovsdag fra kl til kl Juleaftensdag fra kl til kl Delt tjeneste: For delt tjeneste gælder, at der for 3-delt tjeneste ydes en fast godtgørelse uanset tjenestens længde, fx på institutioner som har kvægdrift. Herudover ydes der, fra første mødetidspunkt til sidste hjemgangstidspunkt, der strækker sig ud over 11 timer, en godtgørelse for hver time ud over 11. Der kan endvidere noteres en godtgørelse, hvis tjenesterne ligger i direkte forlængelse af hinanden og den samlede tjenestetid overstiger 11 sammenhængende timer. Det gælder dog ikke interne bytninger og evt. planlagte dobbelttjenester. Ved transportrejser, flekstimer, merarbejde mv., hvor tjenesten strækker sig udover 11 timer, kan noteres godtgørelse for delt tjeneste. Der kan ikke noteres for delt tjeneste under kursusvirksomhed der er aftalt en fast blok-ydelse som dækker de særlige ydelser som ville være optjent under kurset. Vejledende Bestemmelser Side 1

12 Gruppe: 5 Aftale mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation I om fravigelse af arbejdsmiljølovens generelle bestemmelser om daglig hvileperiode I henhold til 45, stk. 1, i lov nr. 291 af 18. juni 1969 om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken aftales følgende: I medfør af Arbejdsministeriets bekendtgørelse af 15. august 1980 om hviletid og fridøgn, kapitel 4, 10, stk. 1 og 2, aftales for tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende ansatte fængselsbetjente og fængselsoverbetjente, vagtmestre, overvagtmestre samt værkmestre under, arresthussektoren, at den daglige hvileperiode kan nedsættes til 8 timer eller udskydes i forbindelse med udførelsen af rådighedstjeneste på tjenestestedet. Med hensyn til de rådighedstjenester, der er eller bliver oprettet på anstaltsområdet, er der mellem aftaleparterne enighed om, at de er omfattet af nærværende aftale. Såfremt der måtte blive behov for yderligere fravigelse af hviletids- og fridøgnsbestemmelserne i arbejdsmiljøloven og ovennævnte bekendtgørelse, forelægges sådanne spørgsmål til forhandling mellem denne aftales parter. København, den 10. september Statstjenestemændenes Centralorganisation I Finansministeriet P.M.V. E.B. Vejledende Bestemmelser Side 1

13 Gruppe: 5 Aftale mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation I om fravigelse af arbejdsmiljølovens generelle bestemmelser om daglig hvileperiode I henhold til 45, stk. 1, i lov nr. 291 af 18. juni 1969 om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken aftales følgende: I medfør af Arbejdsministeriets bekendtgørelse af 15. august 1980 om hviletid og fridøgn, kapitel 4, 10, stk. 1, aftales for tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende ansatte fængselsbetjente, fængselsoverbetjente, vagtmestre, overvagtmestre samt værkmestre under, at den daglige hvileperiode for den enkelte medarbejder kan udskydes eller nedsættes til 8 timer 12 gange inden for en 4-ugers periode. Med hensyn til allerede oprettede eller fremtidigt oprettede sovevagter er der mellem parterne enighed om at henføre disse til aftalen vedrørende arresthussektoren. Såfremt der måtte blive behov for yderligere fravigelse af hviletids- og fridøgnsbestemmelserne i arbejdsmiljøloven og ovennævnte bekendtgørelse, forelægges sådanne spørgsmål til forhandling mellem denne aftales parter. København, den 10. september Statstjenestemændenes Centralorganisation I Finansministeriet P.M.V. E.B. Vejledende Bestemmelser Side 2

14 Gruppe: 5 JUSTITSMINISTERIET J.nr. 1.k AFTALE I henhold til 45, stk. 2 i lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken samt under henvisning til aftale af 10. september 1982 mellem Statstjenestemændenes Centralorganisation I og Finansministeriet vedrørende dispensation fra arbejdsmiljøloven (Arbejdsministeriets bekendtgørelse af 15. august 1980 om hviletid og fridøgn), har Dansk Fængselsforbund og Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, indgået nedenstående aftale om fortolkning af 1, stk. 3 i aftale af 30. marts 1981 mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation I og II, Akademikernes Centralorganisation og Danmarks Lærerforening om natpenge m.v.: 1. Rådighedstjeneste på tjenestestedet, jf. arbejdstidscirkulærets 8, stk. 1, der er placeret mellem kl , betales med halve natpenge. 2. Denne aftale gælder fra 1. oktober Samtidig ophæves aftale af 24. marts 1980 mellem Dansk Fængselsforbund og Justitsministeriet,, om udbetaling af natpenge under rådighedstjeneste. København, den 24. september 1982 JUSTITSMINISTERIET Dansk Fængselsforbund Vejledende Bestemmelser Side 3

15 JUSTITSMINISTERIET Dato: 16. juli 1999 Afsnit C DIREKTORATET FOR KRIMINALFORSORGEN Gruppe: 6 Klareboderne 1, 1115 København K. Journalnr. Tjk Telefon Telefax (Bedes anført ved henvendelser) Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse samt arrestinspektørerne Ref.: AaLK/bv Det er aftalt med de forhandlingsberettigede organisationer, at der i forbindelse med hospitalsvagter af en varighed på 8 timer kan noteres en overlapningstime. Overlapningstimen kan udbetales som merarbejde, hvis medarbejderen ønsker det. Udbetaling kan finde sted i forbindelse med førstkommende lønkørsel. Ønsker medarbejderen ikke udbetaling, noteres der et procenttillæg efter de almindelige gældende regler herom. Timerne kan ikke efterfølgende udbetales. Hvis det er mest hensigtsmæssigt af hensyn til tjenestetilrettelæggelsen, kan der efter 4 timers hospitalsvagt noteres en halv overarbejdstime. Timerne kan udbetales for hver hele time efter ovenfor nævnte regler. Ønsker medarbejderen ikke udbetaling, noteres der procenttillæg for hver hele time efter de almindelige gældende regler herom. Skrivelsen vil blive optaget i direktoratets Vejledende Bestemmelser. Med venlig hilsen Aa. L. Karlsson

16 Gruppe: 7 JUSTITSMINISTERIET AFTALE II I fortsættelse af direktoratets cirkulære om anvendelse af sikringscelle, indgås der aftale mellem direktoratet og Dansk Fængselsforbund om rådighedsforpligtigelsen i hjemmet. 1. Aftalen gælder kun for arresthuse med sikringsceller. 2. For at kunne deltage i rådighedsforpligtelsen skal medarbejderne kunne møde på tjeneste inden for ½ time. 3. Rådighedsforpligtelsen er på alle dage i tidsrummet kl På lør-/søn-/helligdage er der endvidere rådighedsforpligtigelse i tidsrummet i tidsrummet kl og kl Rådighedstjenesten i hjemmet medregnes med 1/3 af tiden - 3 timer. Timerne noteres på lønordre 9B, linie 19, eller medregnes som arbejdstid - timerne kan ikke procentbelægges eller udbetales. Ved rådighedsforpligtigelse i hjemmet noteres ikke særlige ydelser og kompensationstid. 5. Ved tilkald noteres den faktiske tid, dog mindst 6 timer incl. transporttid - timerne noteres på lønordre 9B, linie 16. Særlige ydelser og kompensationstid noteres efter den faktiske tjeneste. 6. Det enkelte arresthus aftaler selv de nærmere retningslinier ud fra ovennævnte kriterier. Vejledende Bestemmelser Side 1

17 Gruppe: 7 7. Aftalen kan justeres, såfremt begge parter er enige herom og kan opsiges med 3 måneders varsel ved udløbet af et kalenderår. 8. Aftalen træder i kraft den 1. august Dansk Fængselsforbund Vejledende Bestemmelser Side 2

18 Gruppe: 8 JUSTITSMINISTERIET I fortsættelse af direktoratets cirkulære om anvendelse af observationscelle indgås der aftale mellem direktoratet og Dansk Fængselsforbund om tilsyn af indsatte, der anbringes i observationscelle. GÆLDENDE FOR: Arresthuset i 1. Aftalen gælder kun for arresthuse med observationsceller og med rådighedsvagt. 2. I tidsrummet kl skal tilsynet af indsatte i observationscelle deles ligeligt imellem det tjenestegørende personale. 3. I tilsynsperioden noteres den faktiske tid, højst 2 timer, da rådighedsvagten er medregnet i arbejdstiden med 6 timer. Timerne noteres på lønordre 9B, linie 19, og procentbelægges ved normperiodens udløb efter gældende regler betaling noteres efter den faktiske tilsynstid, højst 4 timer, da der er tilskrevet halve natpenge for rådighedsvagten. 5. Kompensationstid (H-tid) noteres efter den faktiske tjeneste, højst 2 timer, da der er tilskrevet 6 timers kompensations for rådighedsvagten. 6. Er opsyn/tilkald ud over 4 timer pr. rådighedsvagt, eller hvis arrestforvareren eller det tjenestegørende personale finder det påkrævet - af hensyn til tjenestens udførelse - indkaldes der personale til afløsning for formiddagstjenesten. Medarbejdere, der har haft rådighedsvagten, afspadserer herefter formiddagstjenesten. Vejledende Bestemmelser Side 1

19 Gruppe: 8 7. Aftalen kan justeres, såfremt begge parter er enige herom og kan opsiges med 3 måneders varsel ved udløbet af et kalenderår. 8. Aftalen taler i kraft samtidig med, at direktoratets cirkulære om anvendelse af observationsceller, sikringsceller, fiksering m.v. iværksættes. Dansk Fængselsforbund Vejledende Bestemmelser Side 2

20 Gruppe: 9 JUSTITSMINISTERIET Sikkerhedsenheden J.nr AFTALE mellem og Dansk Fængselsforbund om notering af merrejsetid for fængselsfunktionærer og værkmestre på prøve i forbindelse med grunduddannelse på KUC I medfør af tjenestemandslovens 45, stk. 2 fastsættes følgende: 1. Merrejsetiden udgør forskellen imellem den normale rejsetid mellem bopæl - og tjenestested og under uddannelsesforløbet mellem bopæl og Kriminalforsorgens Uddannelsescenter i Birkerød. Det der kan noteres er den merrejsetid pågældende får ved at rejse til Birkerød frem for til tjenestestedet. 2. En undervisningsuge er fastsat til 34 timer pr. uge, hvorfor merrejsetid og undervisningstid skal overstige 37 timer, inden der kan tilskrives merrejsetid. 3. Den tid der overskrider 37 timer pr. uge, noteres på lønordre 9B, linie 18 og procentbelægges efter gældende regler. 4. Merrejsetid og rejseplaner skal aftales mellem tjenestested og fængselsfunktionærerne/ værkmestrene inden grunduddannelsen påbegyndes. 5. Aftalen gælder ikke for ansatte på prøve, der bor på KUC s kollegium i Birkerød. 6. Parterne er enig om, med udgangspunkt i 2, at foretage de nødvendige reguleringer af beregningen i takt med eventuelle ændringer af undervisningsugen. 7. Denne aftale træder i kraft d.d. dog således, at medarbejdere på grunduddannelsen (GF2 og GF3) i perioden 7. januar til 22. marts 2002, får tilskrevet i henhold til aftalen af 23. januar Aftalen af 23. januar 2002 ophører ved indgåelse af denne aftale. København, den: 1. april 2002 Kontorchef Aa. L. Karlsson Dansk Fængselsforbund

21 Justitsministeriet Sikkerhedsenheden Afsnit: C Gruppe: 9 Lb.nr.: 2 Til alle arresthuse, samtlige statsfængsler, Anstalten ved Herstedvester og Uddannelsescentret. København, den 8. maj CPR-NR Journalnr.: (Bedes anført ved henvendelse) Reference jk Direkte telefon Dansk Fængselsforbund har rejst en sag vedrørende tjenesterejsevilkår for fængselsfunktionærer på prøve på grunduddannelsens GF2 og GF3 i Kriminalforsorgens Uddannelsescenter i Lunde. Rejsevilkårene for fængselsfunktionærerne på prøve på grunduddannelsens GF2 og GF3 i Lunde kan være daglig hen- og tilbagerejse eller midlertidig tjeneste på et andet tjenestested ( udstationering ) efter time- og dagpengecirkulæret. Daglige hen- og tilbagerejser: Hvad angår daglige hen- og tilbagerejser er dansk fængselsforbund og direktoratet enige om, at der kan anvendes analog fortolkning til den aftale, der er indgået mellem Dansk Fængselsforbund og direktoratet vedrørende om notering af rejsetid for fængselsfunktionærer og værkmestre på prøve i forbindelse med grunduddannelsen på KUC se vedhæftede aftale og brev. Det betyder således: At en undervisningsuge er fastsat til 34 timer pr. uge, hvorfor merrejsetid og undervisningstid skal overstige 37 timer, inden der kan tilskrives merrejsetid. At den tid der overskrider 37 timer pr. uge, noteres som overarbejde og procentbelægges efter gældende regler. At merrejsetid og rejseplaner skal aftales mellem tjenestested og fængselsfunktionærerne/ værkmestrene inden grunduddannelsen påbegyndes. Udstationering: I forbindelse med at der blev oprettet klasser med grunduddannelse i Lunde, opstod der behov for at leje hotelværelser til de fængselsfunktionærer, som ikke kan rejse til Lunde hver dag. Af økonomiske grunde har Uddannelsescentret besluttet, at fængselsfunktionærerne ikke kan disponere over hotelværelserne i weekenderne, hvorfor der er planlagt orlovsrejser for fængselsfunktionærerne hver weekend og på helligdage. Fængselsfunktionærerne rejser efter reglerne i tjenesterejsecirkulæret og er i perioden på Uddannelsescentret i Lunde udstationeret med time-/dagpenge. Når der rejses på de betingelser, har medarbejderne krav på én ugentlig hjemrejse. Strandgade 100 Telefon E-post 1401 København K Telefax Internet

22 - 2 - Afsnit C Gruppe: 9 Lb.nr.: 2 Hvis tjenestestedet derimod tilrettelægger tjenesten på det midlertidige tjenestested (Lunde) som et antal mandag-/fredagstjenesterejser, medregnes transporttiden som arbejdstid. Det betyder, at fængselsfunktionærerne på prøve, som ikke har et værelse til rådighed i weekender og helligdage, skal noteres for merrejsetid i forbindelse med deres orlovsrejser. Der er mellem direktoratet og Dansk Fængselsforbund enighed om at anvende samme analog betragtning som nævnt under daglige hen- og tilbagerejser. Det betyder således: At en undervisningsuge er fastsat til 34 timer pr. uge, hvorfor merrejsetid og undervisningstid skal overstige 37 timer, inden der kan tilskrives merrejsetid. At den tid der overskrider 37 timer pr. uge, noteres som overarbejde og procentbelægges efter gældende regler. At merrejsetid og rejseplaner skal aftales mellem tjenestested og fængselsfunktionærerne/ værkmestrene inden grunduddannelsen påbegyndes. Tilskrivningen af merrejsetid for fængselsfunktionærerne på prøve er gældende fra den 10. januar 2005, hvor det første hold GF2 elever startede i Lunde. Med venlig hilsen John Kristiansen

23 Gruppe: 10 JUSTITSMINISTERIET Tjenestetidskontoret Den: 10. august 1998 Bilag til Vejledende Bestemmelser Det er aftalt mellem og Dansk Fængselsforbund, at medarbejdere inden for Dansk Fængselsforbunds forhandlingsområde som hovedregel, når de får bevilget tjenestefrihed uden løn, skal - når de ansøger om genoptagelse af tjenesten - hvis andet ikke er aftalt, forvente, at dette sker på et af uddannelsesfængslerne. Denne regel kan fraviges, hvis der fra øvrige tjenestesteder ikke er kvalificerede ansøgere til de ledige stillinger. Aa. L. Karlsson Dansk Fængselsforbund Frits Christensen Vejledende Bestemmelser Side 1

24 Gruppe: 11 JUSTITSMINISTERIET J.nr.: Sikkerhedsenheden AFTALE mellem direktoratet og Dansk Fængselsforbund om opsparing af frihed I henhold til tjenestemandslovens 45, stk. 2, aftales følgende: Stk. 1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Dansk Fængselsforbunds aftaleret. 1 Stk. 2. Aftalen omfatter dog ikke Personale der har ukontrollabel tjeneste (fra lr. 24 og derover) Fængselsfunktionærer på prøve Ansatte i fleksjob 2 Aftalens formål er som et led i personalepolitikken at give medarbejderne mulighed for at opspare frihed til senere anvendelse i forbindelse med Seniorpolitikken f.eks. til aftrapning i tid og tidligere fratræden Familiepolitikken f.eks. til pasning af børn, sygdom i familien Andre formål f.eks. til sabbat, uddannelse m.v. 3 Stk. 1. Arbejdstidsreglerne kan som hovedregel ikke fraviges. Stk. 2. Der kan dog mellem ledelse og medarbejdere aftales følgende fravigelser: Ved opsparing: Planlægning af tjenesten således, at arbejdstiden udgør maksimalt 45 timer pr. uge og maksimalt 9 timer pr. dag. Ved afvikling: En arbejdsdag kan planlægges kortere end 6 timer.

25 Gruppe: 11 4 Stk. 1. Afvikling af opsparet frihed skal altid planlægges således, at det til enhver tid sikres, at tjenestestedet/afdelingen kontinuerligt har de nødvendige personaleressourcer til rådighed, og at personaleressourcerne anvendes hensigtsmæssigt. Stk. 2. Ønske om afvikling af opsparet frihed skal som hovedregel fremsættes med et varsel, der svarer til længden af den frihed, som ønskes afholdt. Varsel om afvikling af opsparet frihed af over 6 måneders længde kan dog ske indtil 6 måneder forud for afviklingen påbegyndes. 5 Følgende kan opspares: Planlagt tjeneste ud over 37 timer Tjeneste på en fridag (mistet fridag) Akut opstået overarbejde Tidligere optjent over-/merarbejde Kompensationstid (H-timer) for arbejde mellem Kompensation for manglende søn-/helligdagsfrihed (G-dage) Timer konverteret til omsorgsdage Overenskomstmæssigt tilskrevne omsorgsdage Faktiske tjenestetimer i forbindelse med tilkald Deltidsansattes merarbejde 6 Stk. 1. Med henblik på at fortsætte initiativerne på det familie- og seniorpolitiske område og under hensyntagen til den enkelte medarbejders tilhørsforhold til arbejdspladsen, den faglige uddannelse og kompetenceudvikling, kan følgende opsparing finde sted: Seniorpolitikken op til 24 måneder Familiepolitikken op til 12 måneder Andre formål op til 6 måneder Stk. 2. Der kan løbende spares op til alle 3 formål efter individuel aftale. Stk. 3. Frihed, der indgår i opsparingsordningen, optjenes og opgøres i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i de til enhver tid gældende aftaler. 7 Stk. 1. Der ydes funktionsvederlag til den, som overtager funktioner for en overordnet, som afvikler frihed. Denne ordning forudsætter indgåelse af aftale herom mellem direktoratet og Dansk Fængselsforbund. 2

26 Gruppe: 11 Stk. 2. Afvikling af frihed i forbindelse med seniorpolitikken kan aldrig give anledning til, at en stilling genbesættes før det tidspunkt, hvor den, der afvikler frihed, fratræder som følge af afsked på grund af alder. Stk. 3. Friheden afvikles time for time med den løn og de eventuelle tillæg, der følger af de på afviklingstidspunktet gældende regler. Stk. 4. Der sættes følgende vilkår for afvikling af den opsparede frihed: Seniorpolitikken: Der kan tidligst afvikles efter det fyldte 55. år. Undtagelsesvis kan der i forbindelse med egen sygdom eller sygdom i nærmeste familie afvikles opsparet frihed før det 55. år. Afvikling kan ske i hele år, måneder, uger, dage eller som nedsat tjenestetid enkeltvis eller i kombination. Der skal planlægges, således at al opsparet frihed er afviklet, inden ansættelsen ophører. Familiepolitik: Der kan ske en samlet afvikling af hele den opsparede periode. Afvikling kan desuden ske i hele måneder, uger, dage eller ved nedsættelse af den daglige arbejdstid. Andre formål: Der kan ske en samlet afvikling af hele den opsparede periode, eller afviklingen kan ske månedsvis. Afvikling kan ske, ugevis, dagevis eller som nedsat tjenestetid enkeltvis eller i kombination, hvis det er foreneligt med tjenestetilrettelæggelsen. Undtagelsesvis kan der i forbindelse med egen sygdom eller sygdom i familien afvikles opsparet frihed fra denne opsparingsform. 8 Stk. 1. Tjenestestedets leder skal inden for rammerne af SU-cirkulæret og som en del af personalepolitikken udforme en politik vedrørende opsparingsordningen og fastsætte vilkår og ramme for, hvorledes opsparingsordningen skal administreres. Intentionerne i den lokale personalepolitik skal afspejles i udformningen af aftaler og i gradueringen af vilkårene ud fra formålet med opsparingsordningen, herunder betingelser for afbrydelse og/eller udskydelse af afviklingsperioden. Stk. 2. Inden for rammerne af denne aftale kan der lokalt mellem tjenestedets leder og den enkelte medarbejder aftales en individuel opsparingsordning. Den individuelle aftale skal som minimum indeholde aftale om: Formålet med opsparingen Opsparingsperioden Længden af den samlede opsparing Hvilke former for frihed efter denne aftale, der skal omfattes af opsparingen Tidspunkt og betingelser for afvikling af den optjente frihed Eventuelle betingelser for afbrydelse og/eller udskydelse af den aftalte afvikling 3

27 Gruppe: 11 Stk. 3. En allerede indgået individuel aftale kan kun ændres en gang årligt og kun vedrørende de enkelte elementer i opsparingen, jf. 5. Undtagelsesvis kan frihed opsparet til et formål overføres til opsparing til et andet formål. Stk. 4. En indgået individuel aftale kan dog opsiges af den ansatte, såfremt dette er begrundet i sygdom eller andre ændringer i den ansattes personlige forhold mv., som ikke muliggør en afvikling af den opsparede frihed eller gør dette hensigtsmæssigt. Opsigelsen kan i sådanne situationer ske med 3 måneders varsel og forudsætter i øvrigt, at der samtidig træffes aftale mellem tjenestestedet og den ansatte om hvornår og hvordan den eventuelle allerede opsparede frihed skal afvikles. Opsparingsordningen administreres lokalt. Direktoratet fører tilsyn med opsparingsordningen Stk. 1. Ved sygdom i afviklingsperioden, kan de opsparede timer erstattes, hvis der er tale om kritisk sygdom som defineret af Forenede Gruppeliv. Stk. 2. Ved suspension efter tjenestemandslovens 19 skal der ske afvikling af opsparet frihed. Hvis der efter ophør af suspension skal ske efterbetaling af den indeholdte 1/3 af lønnen, tilbageføres samtidig den afviklede frihed til fridøgnsbanken. Stk. 3. Ved tjenestefrihed uden løn skal opsparede timer afvikles forinden, dog er tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål undtaget, jf. tjenestemandslovens 58 a. Stk. 4. Ved udstationering til andet tjenestested, jævnfør tjenesterejseaftalen Kap. 5, beholder medarbejderen den opsparede frihed med undtagelse af opsparing til Andre formål, jf. 7, stk. 4. Der kan dog indgås en ny aftale om opsparing og afvikling af frihed med det nye tjenestested. Stk. 5. Overgår en medarbejder til ukontrollabel tjeneste, afvikles den allerede opsparede frihed i henhold til den indgåede aftale. Stk. 6. Opsparet frihed efter denne aftale skal afvikles, inden ansættelsen ophører. Hvis der helt undtagelsesvis henstår opsparet frihed ved ansættelsens ophør som følge af eksempelvis disciplinær afsked, dødsfald m.v. godtgøres denne kontant på fratrædelsestidspunktet i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i de respektive aftaler. Frihed opsparet efter denne aftale godtgøres med nettotimelønnen. 11 Stk. 1. Denne aftale træder i kraft den. 1. januar 2002 og kan opsiges med 3 måneders varsel. 4

28 Gruppe: 11 Stk. 2. Opsigelse af denne aftale indebærer samtidig en opsigelse af lokale aftaler, der er indgået på grundlag af denne aftale. Stk. 3. Den opsparede frihed afvikles ved opsigelse så vidt mulig i overensstemmelse med forudsætningerne i den individuelle aftale, medmindre andet aftales. Stk. 4. Aftalen evalueres årligt. Stk. 5. Aftalen omfatter ikke medarbejdere ansat i Grønland. København, den 11. april 2002 Dansk Fængselsforbund 5

29 Justitsministeriet Sikkerhedsenheden Afsnit: C Gruppe: 11 Lb.nr.: 2 Kriminalforsorgens fængsler, København, den 7. maj 2002 Anstalten ved Herstedvester, Sandholmlejren, CPR-NR samtligearrestinspektører, Journalnr.: (Bedes anført ved henvendelse) Kriminalforsorgens Uddannelsescenter Reference AaLK/jk + bilag samt direktoratets kontorer Direkte telefon Slettet: <sp> Vedlagt fremsendes aftale mellem direktoratet og Dansk Fængselsforbund om opsparing af frihed. Der vedlægges samtidig et skema, som kan benyttes til registrering af de opsparede timer, indtil det kan foregå elektronisk i det kommende tidsregistreringssystem. Direktoratet fører, som det fremgår af aftalens 9, tilsyn med opsparingsordningen. Det betyder for fængslernes vedkommende, at man en gang årligt, ved udgangen af et finansår, skal sende en opgørelse til direktoratet, Sikkerhedsenheden, over personalets samlede opsparing, da de opsparede timer har betydning for fængslets timeregnskab. Videre skal fængslerne sikre, at der i forbindelse med opsparingsordningen overføres de nødvendige økonomiske ressourcer til de finansår, hvor afviklingen af timerne skal foregå. For så vidt angår arresthusene, hvor det er Sikkerhedsenheden som administrerer den samlede udmeldte økonomiske ramme, skal de aftalte opsparingsordninger godkendes af Sikkerhedsenheden, inden de iværksættes, da de har betydning for de samlede udmeldte ressourcer i arresthussektoren, særligt for så vidt angår afløsningstjenesten i forbindelse med DFK-forbrug. Denne aftale optages i Kriminalforsorgens Administrative Regelsamling. Med venlig hilsen Aa. L. Karlsson Strandgade 100 Telefon E-post 1401 København K Telefax Internet

30 Skema til opsparing af frihed Afsnit: C Gruppe: 11 Lb.nr.: 3 Cpr.nr.: Navn: Tjenestested: Seniorpolitik: Familiepolitik: Andre formål: Dato Kol. 10 Kol. 11 Kol. 12 Kol. 13 H-tid Normtid Oms-dage G-dage Saldo Overført Ny saldo sik/jk ver. 1.0

31 Gruppe: 12 JUSTITSMINISTERIET J.nr Sikkerhedsenheden Den 10. august 2006 A F T A L E Mellem og Dansk Fængselsforbund om optjening af kompensationstid for ubekvem arbejdstid for fængselsfunktionærer og værkmestre. 1. I henhold til 3 i Finansministeriets cirkulære af 26. marts 2006 om arbejdstid for tjenestemænd i staten, indgås der aftale mellem og Dansk Fængselsforbund om at fravige reglerne i Af 15 fremgår det: a) At for hver fulde 37 timers tjeneste der udføres i tiden fra kl til kl , optjenes 3 timers afspadsering. b) At ved aften- og nattjeneste, dvs. tjeneste, hvor mere end 4 timer ligger inden for tidsrummet fra kl til kl optjenes dog 3 timers afspadsering for hver fulde 37 timers arbejde, der er udført i dette tidsrum. 3. Der er mellem parterne enighed om, at reglerne i Finansministeriets cirkulære af 12. april 2000 om arbejdstidsregler for statens tjenestemænd fortsat skal være gældende. 4. Af 5 i cirkulære af 12. april 2000 fremgår det: a) at for hver fulde 37 timers tjeneste, der efter ordre eller ifølge en godkendt tjenestefordeling er udført i tiden kl , ydes der 3 timers frihed. b) I beregningen indgår tillige tjeneste, der udføres i tiden kl som led i en forud tilrettelagt tjeneste, hvoraf mindst halvdelen ligger efter kl De nuværende regler er således fortsat gældende efter den 1. oktober København, den 10. august Dansk Fængselsforbund

32 Gruppe: 13 J.nr AFTALE mellem Justitsministeriet, og Fængselsfunktionærernes Idrætsforbund Nærværende aftale indeholder bestemmelser i forbindelse med afholdelse af og aktiv deltagelse i: - internationale arrangementer for idrætsudøvere tilknyttet forbundet - landsstævner og kvalifikationsstævner afholdt af Fængselsfunktionærernes Idrætsforbund - større internationale idrætsstævner og danske mesterskaber afholdt af Fængselsfunktionærernes Idrætsforbund, samt de dertil knyttede kvalifikationsstævner, de nødvendige stævneledere, dommere, jury, sekretærer, baneudlæggere m.fl. - forbundets repræsentantskabs- og forretningsudvalgsmøder Frihed til deltagelse i andre former for idrætsaktiviteter/-arrangementer skal i de enkelte tilfælde forelægges direktoratet ved ansøgning. 1. Puljefordeling Årligt afsættes der er en samlet timepulje på timer til tjenestestedernes deltagelse i FIaktiviteter, samt til forretningsudvalgets medlemmer. Til tjenestesteder med et større deltagerantal vil der årligt blive afsat selvstændige timepuljer gældende for det uniformerede personale til FI-aktiviteter i den udmeldte timeramme, svarende til i alt ca timer. Til øvrige tjenestesteder afsættes der årligt en central timepulje, svarende til i alt ca. 350 timer. Til medlemmer af forretningsudvalget afsættes der årligt en samlet selvstændig timepulje på 700 timer. De udmeldte timepuljer kan reguleres løbende fra år til år inden for den samlede timeramme på timer, ligesom der inden for et opgørelsesår vil kunne overføres timer fra et tjenestested til et andet. Opgørelsesåret følger kalenderåret. 2. Retningslinier ved fordeling af timer Timerne til FI-aktiviteter skal fordeles efter følgende retningslinier: 1) Den enkelte deltager skal som udgangspunkt sætte sig ud til fridag på tjenesteplanen. Hvis tjenestetilrettelæggelsen ikke gør dette muligt, må deltageren bytte med en kollega for at opnå den nødvendige frihed.

33 Gruppe: 13 2) Deltagelse i FI-aktiviteter må ikke udløse inddragne fridage eller anden tilskrivning af procenttillæg på tjenestestederne. 3) Den enkelte deltager kan noteres for 2 timer pr. dag på lønordre 9B i kolonne 13 for deltagelse i FI-aktiviteter, forudsat at tjenestestedets/direktoratets udmeldte timeramme til FIarrangementer ikke er opbrugt. 4) Det enkelte tjenestested skal månedsvis indberette forbruget på direktoratets månedlige personaleopgørelsesskema. For så vidt angår forretningsudvalgets medlemmer forudsætter direktoratet, at de pågældende som hovedregel tilrettelægger tjenesten således, at det ikke er nødvendigt at inddrage andre medarbejderes frihed for at kunne deltage i udvalgsmøder, arrangementer mv. Medlemmerne vil, så længe timerammen på 700 timer ikke er opbrugt, få bevilliget 8 timer pr. dag, også selvom de pågældende har fri fra tjeneste. Timerne skal noteres som arbejdstid. 3. Administration af timepuljer Fængselsfunktionærernes Idrætsforbund sender skrivelse til tjenestesteder med oplysning om arrangement, deltager, tid, sted osv. På tjenestesteder med selvstændige timerammer oplyser de lokale idrætsformænd, efter afholdelse af arrangementer, tjenestelisteføreren om navnene på de personer der har deltaget, hvorefter de pågældende kan noteres for timer på lønordre 9B, jf. afsn. 2, pkt. 3. For øvrige tjenestesteder gælder, at FI fortsat skal søge direktoratet om timer til FI-aktiviteter. Timerne vil blive bevilliget efter de retningslinier, som er nævnt ovenfor under afsn. 2, pkt. 1-4, og vil ikke påvirke tjenestestedets udmeldte timeramme. Forretningsudvalget indberetter kvartalsvis til direktoratet om forbruget til mødeaktiviteter mv. Direktoratet melder tilbage til forretningsudvalget om tjenestestedernes forbrug ved afslutningen af hvert kvartal. 4. Lån af tjenestebil i Danmark Såfremt den tjenstlige kørsel tillader det, kan Fængselsfunktionærernes Idrætsforbunds lokalafdelinger låne en tjenestebil. Ved lån af tjenestebil kræves det, at Fængselsfunktionærernes Idrætsforbund forsikrer deltagerne. Fængselsfunktionærernes Idrætsforbund har indgået aftale med forsikringsselskabet Kompas, hvor der er tegnet en personforsikring, som dækker ved død og invaliditet. Forsikringen dækker kun under transporten i tjenestebiler til og fra de enkelte stævner. Ved lån af tjenestebil skal der udfyldes en forsikringsblanket hver gang en tjenestebil lånes. Blanketten udfyldes med arrangement, dato og navne på de personer som ønskes forsikret. Skemaet indsendes til kassereren i Fængselsfunktionærernes Idrætsforbund senest 14 dage før arrangementet, hvorefter Idrætsforbundet orienteret og afregner forsikringsselskabet.

34 Gruppe: 13 I efteråret 1996 genforhandles aftalen om timefordelingen mellem de enkelte tjenestesteder mellem og Fængselsfunktionærernes Idrætsforbund. Nærværende aftale har virkning fra 1. januar 1996 og er gældende for Med virkning fra samme dato ophæves aftale af 21. februar København, den 5. januar 1996 Aage Leander Karlsson Niels Andersen Fængselsfunktionærernes Idrætsforbund

35 Justitsministeriet Sikkerhedsenheden Afsnit: C Gruppe: 13 Lb.nr.: 2 Samtlige Kriminalforsorgens fængsler, arresthuse, pensioner og afdelinger København, den 16. juni 2006 CPR-NR Journalnr.: (Bedes anført ved henvendelse) Reference JK/bv Direkte telefon I Etatsudvalgets Fritidsudvalg har der været en drøftelse af honoreringen til medarbejdere i Kriminalforsorgen som deltager i idrætsaktiviteter tilrettelagt og afholdt af Fængselsfunktionærernes Idrætsforbund (FI). Med virkning fra 1. marts 2006 er det gældende, at deltagere i Nordiske arrangementer tilrettelagt eller afholdt i FI-regi honoreres pr. deltager med 3,7 timer pr. dag den tidligere honorering var 2 timer pr. dag. Derfor indsættes i aftale af 1. januar 1996, j.nr , under 2. Retningslinier ved fordeling af timer, et nyt afsnit: 3a) Ved deltagelse i Nordiske arrangementer kan den enkelte deltager noteres for 3,7 timer pr. dag. For en god ordens skyld vedhæftes aftalen af 1. januar Med venlig hilsen John Kristiansen Strandgade 100 Telefon E-post 1401 København K Telefax Internet

36 Gruppe: 14 JUSTITSMINISTERIET J.nr.: Tjenestetidskontoret Den: 21. november 2000 AFTALE mellem og Dansk Fængselsforbund om udbetaling af særlige ydelser til fængselsfunktionærer i forbindelse med afløsning i arbejdsdriften. 1. Fængselsfunktionærer, der er i turnustjeneste kan normalt ikke opnå særlige ydelser under tjeneste i arbejdsdriften. 2. Denne hovedregel kan afviges, hvis perioden ikke er meddelt fængselsfunktionæren senest 4 uger inden, den skal iværksættes i følgende tilfælde: Meddeles fængselsfunktionæren efter fristen udløb, at tjenesten skal påbegyndes i arbejdsdriften, kan der højst i de 4 første uger udbetales en blok af særlige ydelser jf. Vejledende Bestemmelser B-6-1 (for tjeneste med oppegående nattjeneste). 3. Det henstilles, at fængslerne tilrettelægger tjenesten i arbejdsdriften på en sådan måde, at fængselsfunktionærerne får den aftalte frist på 4 uger inden, de skal skifte fra turnustjeneste til tjeneste i arbejdsdriften. 4. Aftalen omfatter ikke de perioder, hvor fængselsfunktionæren som en del af sin arbejdsbeskrivelse skal deltage i arbejdsdriften. 5. Aftalen skal genforhandles senest 3 måneder før udløbsdatoen, der er 1 år efter aftalen er underskrevet. Dansk Fængselsforbund Vejledende Bestemmelser Side 1

37 Gruppe: 15 JUSTITSMINISTERIET J.nr.: Tjenestetidskontoret Den: 21. november 2000 AFTALE mellem og Dansk Fængselsforbund om funktionsvederlag til fængselsfunktionærer på prøve, der afløser i en stilling som fængselsfunktionær i lønramme 17 i arbejdsdriften. 1. Fængselsfunktionærer på prøve, der har gennemgået dele af den teoretiske undervisning på uddannelsescentret (GF 2 og GF 3), og som fungerer i en stilling som fængselsfunktionær i lønramme 17 i en fastlagt periode i arbejdsdriften, kan opnå funktion i lønramme 17 uden fradrag for evt. afviklet ferie og deltagelse i GF 4 og GF 5. Ved andet fravær, sker fradrag i henhold til aftalen af 6. oktober 1997 om betaling m.v. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken (Vejl. Bestem. C-4-1). 2. Fængselsfunktionærer på prøve må som hovedregel højst være i arbejdsdriften i ca. 3 måneder inden for en periode af 12 måneder. 3. Aftalen er et forsøg, og skal forhandles senest 3 måneder før udløbsdatoen, der er 1 år efter aftalen er underskrevet. Dansk Fængselsforbund Vejledende Bestemmelser Side 1

38 Gruppe: 16 JUSTITSMINISTERIET J.nr Sikkerhedsenheden Den 1. oktober 2006 Aftale mellem og Dansk Fængselsforbund om udbetaling af over-/merarbejde til medarbejdere uden højeste arbejdstid. 1. Før 1. oktober 2006 var medarbejdere under lr. 24 omfattet af reglerne om over-/merarbejdsgodtgørelse, medmindre deres normale tjeneste var ukontrollabel. 2. Af 6 i den nye arbejdstidsaftale fremgår det, at følgende medarbejdere er undtaget fra reglerne om over-/merarbejdsgodtgørelse: a) Medarbejdere, der er omfattet af cheflønaftalen: Herved forstås medarbejdere i lr. 35 eller tilsvarende og derover b) Medarbejdere, der i henhold til anden aftale er undtaget fra reglerne om overarbejde: Det er medarbejdere, som får et tillæg som godtgørelse for overarbejde. c) Medarbejdere, der selv har afgørende indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse og arbejdstidens placering, eller hvis normale arbejde i øvrigt ikke er kontrollabelt: Medarbejdere med ledelsesbeføjelser, altså medarbejdere som har det overordnede ansvar for at lede og fordele arbejdet for andre medarbejdere Medarbejdere, der i væsentligt omfang selv tilrettelægger deres arbejdstid og arbejdsform. Altså for hvem ledelsen ikke har fastlagt hvor og hvornår en række arbejdsopgaver skal udføres men hvor det er afgørende, at det præsterede resultat leveres inden for de tidsrammer, der er fastsat af ledelsen Omfattet er også de ovennævnte medarbejdere, selvom institutionens ledelse fastlægger nærmere rammer for deres tilstedeværelse. Det er en forudsætning, at de pågældende selv kan træffe beslutning om den nærmere fastlæggelse af deres konkrete tilstedeværelse. 3. For at kunne få udbetalt over-/merarbejde, skal arbejdstiden derfor som udgangspunkt være skifteholdstjeneste uden mulighed for konkret at planlægge tjenesten. De pågældende har således ikke selv mulighed for at planlægge/fastlægge mødetidspunkterne. 4. Der kan kun udbetales for over-/merarbejde, som er optjent i de pågældendes normale arbejdsområde. Afløsningstjeneste i basisstillinger andre steder i institutionen er ikke omfattet af denne aftale, dette vil typisk gælde for ledere, som afløser i basisstillinger. 5. Over-/merarbejdet udbetales til pågældendes normale timeløn med et tillæg på 50%.

tat meddelelse 24.07.01 J. nr. 5.1./99-02-0

tat meddelelse 24.07.01 J. nr. 5.1./99-02-0 tat meddelelse 24.07.01 J. nr. 5.1./99-02-0 Om: Opsparing af frihed for ansatte inden for TAT s forhandlingsområde I forbindelse med aftaleforhandlingerne i 1999 blev der i december 2000 indgået en rammeaftale

Læs mere

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret.

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret. Hj.nr.: 2007-2000-21 Aftale om opsparing af frihed (Fridøgnsbanken) Med henvisning til 3 i Finansministeriets og centralorganisationernes aftale af 14. juni 2002 om opsparing af frihed samt 3 i aftale

Læs mere

Cirkulære om. Opsparing af frihed

Cirkulære om. Opsparing af frihed Cirkulære om Opsparing af frihed 2002 1 Cirkulære om opsparing af frihed (Til samtlige ministerier mv.) 1. Den 22. december 2000 indgik Finansministeriet og centralorganisationerne en rammeaftale om opsparing

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK Indhold Indledning... 3 1. Aftale... 3 1.1 Reglerne gælder for... 3 1.2 Reglerne gælder delvis

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal September 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Overenskomstens anvendelse... 3 2. Ansættelse...

Læs mere

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 TR-kursus I A OK-15 Arbejdstid - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 31. august 2015 Arbejdstidsregler 1/8-2015 Organisationsaftalen for VUC (Finansministeriets cir. af 30. juni 2015) - nye paragraffering

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Beregning af løn under betalt fravær mv.

Beregning af løn under betalt fravær mv. Cirkulære af 6. december 2011 Perst.nr. 063-11 J.nr. 11-520-22 Cirkulære om Beregning af løn under betalt fravær mv. 2011 2 Cirkulære om beregning af løn under betalt fravær mv. Dette cirkulære indeholder

Læs mere

Natpenge mv. for tjenestemænd i staten

Natpenge mv. for tjenestemænd i staten Cirkulære om Natpenge mv. for tjenestemænd i staten 2006 Cirkulære af 24. marts 2006 Perst. nr. 019-06 PKAT nr. 201 J.nr. 05-426-7 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 Cirkulære om aftale om Opsparingsdage 2015 Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 2 Cirkulære om aftale om opsparingsdage Ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne i 2015 har Finansministeriet og

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 032-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Aftale 1. Ret

Læs mere

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Paragraf Spørgsmål Svar 2. Beredskabscentrene kan som en del af den løbende, fremadrettede vagtplanlægning nedsætte den daglige hviletid, for de i 1 omhandlende

Læs mere

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftale nr. 11.D Redigeret 2013 Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

Arbejdstid for tjenestemænd i staten

Arbejdstid for tjenestemænd i staten Cirkulære om Arbejdstid for tjenestemænd i staten 2006 Cirkulære af 24. marts 2006 Perst. nr. 018-06 PKAT nr. 201 J.nr. 05-510-15 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Arbejdstid for tjenestemænd i staten

Arbejdstid for tjenestemænd i staten Cirkulære om aftale om Arbejdstid for tjenestemænd i staten 2015 Cirkulære af 9. juni 2015 Modst. nr. 018-15 J.nr. 2015-1721-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD)) 2006 Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 059-06 PKAT nr. J.nr. 06-348-57 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således:

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: Dato: 9. november 1999 J.nr.: 2.02.006.pa.001/99 Cirkulære nr.: 28/99 Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: 1. Indledning Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler Cirkulære om Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2002 Cirkulære af 3. marts 2004 Perst. nr. 016-04 PKAT nr. J.nr. 03-402-36 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM NYT LØNSYSTEM FOR LEDERE VED ERHVERVSSKOLER Generelle bemærkninger Finansministeriet

Læs mere

Tillæg for aften- og natarbejde for ansatte inden for CO II s forhandlingsområde

Tillæg for aften- og natarbejde for ansatte inden for CO II s forhandlingsområde Cirkulære om Tillæg for aften- og natarbejde for ansatte inden for CO II s forhandlingsområde 2006 Cirkulære af 24. marts 2006 Perst. nr. 020-06 PKAT nr. J.nr. 06-513-17 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Redigeret 2013. Protokol

Redigeret 2013. Protokol Redigeret 2013 Protokol mellem TDC A/S og Telekommunikationsforbundet over forhandling den 11. maj, 11., 28., 29. juni og 3. august 2001 om ændring af lokalaftale nr. 4.D om arbejdsvilkår mm. for ekspeditionsmedarbejdere

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om aftale om Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland 2009 Cirkulære af 16. november 2010 Perst. nr. 042-10 J.nr. 09-233-14 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER

AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER Februar 2010 AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN Adresse: Hedelykken 10, 2640 Hedehusene

Læs mere

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op.

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Vejledning 18. juni 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Moderniseringsstyrelsen har derfor valgt at udsende denne vejledning

Læs mere

Bilag 6 Arbejdstidsaftalen

Bilag 6 Arbejdstidsaftalen Arbejdstidsaftalen Bilag 6 Arbejdstidsaftalen Rammeaftale mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund om arbejdstidsregler Bilag 6 1. Arbejdstid mm. Arbejdstid Ved arbejdstid forstås tiden mellem mødetid

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Ingeniørassistenter og forskningsteknikere ved forskningsinstitutioner mv., forskningsteknikere ved Risø DTU og Dansk Dekommissionering samt konsulenter i Arbejdstilsynet

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

Arbejdstid for tjenestemænd i staten

Arbejdstid for tjenestemænd i staten Cirkulære om Arbejdstid for tjenestemænd i staten 2008 Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 025-08 PKAT nr. 201 J.nr. 08-510-20 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider.

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. 1. Normaltjeneste...3 2. Delt tjeneste...3 3. Omlagt normaltjeneste...4 4. Ekstratimer for deltidsansatte...5 Manglende varsel... 5 5.

Læs mere

de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende

de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende 1. Protokollatets dækningsområde 2 Protokol lat Generelle bemærkninger Dansk Røde Kors Asylafdeling.

Læs mere

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt Side 1 Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F FOA Fag og Arbejde handlingskartellet

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Vejledning 19. maj 2014 Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Den 1. august 2014 træder de nye arbejdstidsregler i kraft for lærere omfattet af

Læs mere

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Kommunernes Landsforening Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

4. Inddragelse af en ordinær fridag...

4. Inddragelse af en ordinær fridag... PERSONALEAFDELINGEN Ordinære fridage Vejledning til arbejdstidsaftalen mellem Rigspolitiet og Politiforbundet (polititjeneste- mænd, tjenestemandsansatte kontorfunktionærer og tjenestemandsansatte kontorbetjente).

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I Afsnit 8,Gruppe 1 30. juni 2004 Lb.nr. Aftale om arbejdstid m.v. for ledere og undervisere ved Ilinniarfissuaq. Der er mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniagartuut

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv.

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. Nr. Aftale af 1. april 2013 FOA Fag og Arbejde KL Indledende bemærkninger Tilrettelæggelse

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre 2002 2.4.13 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I Afsnit 4, Gruppe 1, Lb.nr. 24 11. marts 1936.

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I Afsnit 4, Gruppe 1, Lb.nr. 24 11. marts 1936. - Afsnit nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I 11. marts 1936. 4, Gruppe 1, Lb.nr. 24 AFTALE OM GODTGØRELSE AF MERUDGIFTER VED TJENESTEREJSER I GRØNLAND OG DANMARK. Kap. I. Almindelige besteimrelser.

Læs mere

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE RLTN Arbejdstidsaftaler for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område 2013 DEN OFFENTLIGE GRUPPE Forord Den offentlige gruppe i 3F har valgt at trykke disse 2

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Senior- og fratrædelsesordninger

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Senior- og fratrædelsesordninger UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Senior- og fratrædelsesordninger HSU 15. juni 2015 Indhold 1. Rammer og retningslinjer... 3 2. Fastholdelse... 3 2.1 Seniorordninger (jf. cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger)...

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL DL PATIENT ADMINISTRATI- ON KOMMUNIKATION ARBEJDSTIDSAFTALE 2011 **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Arbejdstid mv. i forbindelse med kursusdeltagelse

Arbejdstid mv. i forbindelse med kursusdeltagelse Cirkulære om Arbejdstid mv. i forbindelse med kursusdeltagelse 2006 Cirkulære af 24. marts 2006 Perst. nr. 021-06 PKAT nr. J.nr. 06-511-25 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger til aftalen... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen UDKAST 28. juni 2006 Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

Præambel I denne skabelon opereres der med begreberne flekstid, fikstid, overskudstimer, underskudstimer og over/merarbejde.

Præambel I denne skabelon opereres der med begreberne flekstid, fikstid, overskudstimer, underskudstimer og over/merarbejde. AARHUS UNIVERSITET SKABELON FOR FLEKSTIDSAFTALE PÅ AARHUS UNIVERSITET Præambel I denne skabelon opereres der med begreberne flekstid, fikstid, overskudstimer, underskudstimer og over/merarbejde. Fikstid

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

EU-direktiv om arbejdstid. Overenskomstparterne forstår ved: Artikel nr. og titel

EU-direktiv om arbejdstid. Overenskomstparterne forstår ved: Artikel nr. og titel not defined. EU-direktiv om arbejdstid Grundlaget for dette protokollat er EU-direktiv nr. 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden samt dansk

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN

KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN Indledende bemærkninger Med henblik på en fortsat opretholdelse af et rimeligt beredskab inden for sygehus og institutionsområdet samt i kommunernes ældreområde

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Arbejdstidsaftale 11. Kommunernes Landsforening. Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Arbejdstidsaftale 11. Kommunernes Landsforening. Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet Arbejdstidsaftale 11 Kommunernes Landsforening Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet Arbejdstidsaftale 11 - KL Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout:

Læs mere

Militærnægteradministrationen Januar 2012

Militærnægteradministrationen Januar 2012 Militærnægteradministrationen Januar 2012 AFTALE Militærnægteradministrationen og udstationeringsstedets aftale om betingelserne for udstationering af en militærnægter Postadresse Jonstrupvej 240 2750

Læs mere

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE 2001 1 Cirkulære om åremålsansættelse (Til samtlige ministerier) Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer har den 31. oktober 2001 indgået aftale om løn-

Læs mere

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte I medfør af Tjenestemandsregulativ for kommuner inden for KL's forhandlingsområde

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen (Til samtlige ministerier mv.)

Cirkulære om. Ferieaftalen (Til samtlige ministerier mv.) Cirkulære om Ferieaftalen (Til samtlige ministerier mv.) 2002 1 CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN (Til samtlige ministerier) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået vedlagte aftale af 2. juli

Læs mere

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen.

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen. Lokal aftale om løn og arbejdstid indgået i henhold til aftale om lokal løndannelse og aftale om decentrale arbejdstidsaftaler mellem Sygehus Syd, Næstved Sygehus og Jordemoderforeningen. 1 Aftalens dækningsområde

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere