Kapitalformidling. I forprojektet var følgende indsatser udgangspunktet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitalformidling. I forprojektet var følgende indsatser udgangspunktet:"

Transkript

1 Kapitalformidling Resume Vækstforum Midtjylland understøtter initiativer, der sikrer gode rammer for udvikling af vækstiværksættere og virksomheder. Vækst og udvikling hænger tæt sammen med tilførsel af kapital og kompetencer. Kapitalformidling er et vigtigt emne i den forbindelse og skal styrkes i Regionen. Manglende muligheder for tilførsel af kapital og kompetencer må ikke være en hindring for vækst og udvikling i regionens erhvervsliv. Projektet skal være med til at mindske nogle af hullerne i kapitalforsyningskæden og sikre et større overblik over markedet. Anbefalinger: Opbygning af regionale kompetencer inden for viden om kapitalmuligheder og regional forankring af statslige initiativer Fremme Business Angels-investeringer Udvikling af lokale koncepter til smidiggørelse af mindre lån Udvikling af koncept og etablering af et regionalt investeringsselskab Baggrund og indhold Vækstforum har i Erhvervsstrategien og Handlingsplanen prioriteret en indsats på området kapitalformidling vedrørende understøttelse af iværksætteres og virksomheders vækstambitioner. Ligeledes har Vækstforums tænketank vedrørende iværksætteri pointeret vigtigheden af, at der skal være den rigtige kapital til stede på det rigtige tidspunkt. Dette betyder på regionalt plan, at huller i den nuværende kapitalforsyningskæde skal mindskes eller lukkes, således at færre vækstiværksættere og virksomheder oplever manglende adgang til risikovillig kapital som en hindring for den planlagte vækst. Desuden skal der udvikles og igangsættes tiltag med henblik på at skabe et overblik over aktører på markedet. Globaliseringsrådet har i sin strategi anbefalet, at der skal være flere vækstiværksættere, at vækstiværksættere skal have bedre adgang til risikovillig kapital, og at der skal udvikles nye finansielle instrumenter til at understøtte udviklingen af vækstiværksættere. Globaliseringsrådet har yderligere i sin strategi lagt op til, at Væksthuset bør være det regionale omdrejningspunkt. På baggrund af forprojektet Kapitalformidling godkendt af Vækstforum den 16. april 2007 har den etablerede arbejdsgruppe drøftet det nærmere indhold i initiativet og anbefaler en iværksættelse, som beskrevet i dette dokument. Arbejdsgruppen bestod af: Vicedirektør Susanne Kure, Vækstfonden Afdelingschef Lise Haahr Hanneslund/Virksomhedskonsulent Oluf C. Lund, Væksthus Midtjylland Lead Angel Bent Smed, RBAN Østjylland Projektleder Gyda Bay, Østjysk Innovation og Investeringschef Lars Stig Møller, Innovation MidtVest Innovationskonsulent Alex Nielsen, Innovation Horsens Project Manager Flemming Midtgaard, CONNECT Denmark Konst. leder Jens Christensen, SkiveEgnens Erhvervs- og Turistcenter Erhvervskundechef Per Sjørup, Nordea Afdelingsleder Bent Mikkelsen, Region Midtjylland I forprojektet var følgende indsatser udgangspunktet: 1

2 Udarbejdelse af status på området, herunder hvilke aktører og produkter, der er til stede Etablering af Business Angels Match Etablering af regionalt investeringsselskab Styrkelse af innovationsmiljøerne Udvikling af Vækstlån som et nyt tilbud Se bilaget Kapitalformidlingslandskabet for en nærmere gennemgang af aktører og begreber på området. Status Overordnet er der følgende udbydere af kapital, jf. nedenstående figur: Private Equity Business Angels Venture VækstFonden Penge- og realkreditinstitutter Proof of concept Innovationsmiljøer Proof of Business Udviklingsfaser Seed Start-up Ekspansion Vedvarende vækst Nyorientering Note 1. Størrelsen af de enkelte figurer er ikke et udtryk for kapital under forvaltning Generelt har den risikovillige kapital været til stede for højteknologiske brancher geografisk beliggende i og omkring hovedstadsområdet. I den tidligste fase (pre-seed) har det generelt været familie og venner, der har været risikovillige. For forskere har der desuden været mulighed for at opnå midler fra Proof of concept, som har til formål at få mere forskning kommercialiseret. Midler til Proof of concept kommer fra Ministeriet fra Videnskab, Teknologi og Udvikling og bygger på årlige bevillinger. De statsligt etablerede initiativer Østjysk Innovation A/S og Innovation MidtVest A/S (tidligere HIH Development A/S) har mulighed for at investere i de tidligste faser af en virksomheds etablering. Desuden rådgiver innovationsmiljøerne om kapitalforhold. 2

3 Der er pt. ved at blive etableret et nyt koncept i regi af Vækstfonden, benævnt proof of business. Konceptet består af et tilbud om rådgivning med evt. mulighed for at bruge en eller flere af Vækstfondens finansieringsmuligheder. Vækstfonden har efter arbejdsgruppens arbejde valgt at udbyde screening og sparringsopgaven til CONNECT Denmark. Da konceptet er under etablering, er der endnu ikke resultater. På nationalt plan er Vækstfonden den største danske investor i de tidligste faser af virksomhedsetableringen. Samlet set har Vækstfonden i alt 2,1 mia. kr. under forvaltning. Kapitalen benyttes til flere forskellige instrumenter, blandt andet garantiordninger, direkte investeringer i virksomheder og investeringer i venturefonde. Penge- og realkreditinsittutter er primært til stede i de lidt senere faser (omkring driftsfasen og senere), hvor de primære produkter er lån og kredit. Business Angels investerer i flere forskellige faser og er ikke en homogen gruppe, da deres investeringer er afhængige af den enkelte Business Angels erfaringer og præferencer. Der har i de senere år været en tendens til, at venturekapitalen i højere grad end tidligere retter sig mod de senere faser af en virksomheds etablering og dermed nedprioriterer de tidligste faser omkring grundlaget for virksomhedernes etablering og specielt de brancher, der ikke har et højt videns- og forskningsniveau. Arbejdsgruppens anbefalinger er på den baggrund at iværksætte følgende arbejder: Opbygning af regionale kompetencer inden for viden om kapitalmuligheder og regional forankring af statslige initiativer Fremme Business Angels-investeringer Udvikling af lokale koncepter til smidiggørelse af mindre lån Udvikling af koncept og etablering af et regionalt investeringsselskab Det anbefales, at arbejdsgruppen fortsætter som følgegruppe. Opbygning af regionale kompetencer inden for viden om kapitalformidlere og regional forankring af statslige initiativer Der er behov for, at der udvikles og opbygges regionale kompetencer inden for viden om de aktører, der udbyder kapital og kapitalrådgivning på markedet. Arbejdsgruppens anbefalinger afspejler, at der er et behov for mere synliggørelse af hvilke produkter og hvilke aktører, der er på markedet. Der mangler et overblik over og gensidig kendskab til de forskellige muligheder for tiltrækning af kapital og rådgivning om dette. Det manglende overblik skyldes til dels, at der er mange små lokale initiativer/aktører og dels, at det er et marked i fremdrift. Sammenfaldet mellem Væksthusets primære målgruppe (vækstiværksættere) og den primære målgruppe for resten af aktørerne i kapitalformidlingsområdet gør det naturligt, at opbygningen af viden om de regionale aktører sker i regi af Væksthuset, og at denne viden videreformidles til samarbejdspartnere og iværksættere/virksomheder. Dermed kan Reg Labs anbefaling følges om no wrong door-princippet (uanset hvor iværksætter henvender sig, vil en rådgiver kunne hjælpe med at give et overblik over mulighederne i regionen). Til at understøtte Væksthuset som den centrale kompetenceopbygger kan det samtidig nævnes, at Vækstfonden har intentioner om at blive regionaliseret i regi af Væksthuset. Der vil således blive tilbudt alle Væksthuse en grundpakke : Uddannelse af ambassadører i Væksthusene: der udpeges nogle faste medarbejdere, der får oplæring i Vækstfondens produkter, hvorved ambassadørerne vil kunne henvise virksomhederne til relevante muligheder. Rejsehold fra Vækstfonden: Etablering af rejsehold, der kommer til Væksthuset mindst 1 gang i kvartalet for bl.a. at mødes med nogle virksomheder. o Møderne vil dels være tematiske, eksempelvis er alle virksomheder indenfor itbranchen. Det forventes, at enkeltvirksomheder vil få mulighed for at mødes en-til-en med Vækstfonden. 3

4 o Dels kan møderne have en mere generel karakter i form af seminar mm. Det kan være rådgivning/vejledning om et givent emne, eksempelvis hvad forventer en investor. Målgruppen vil hertil være en bredere kreds end førstnævnte del af møderne. Screening til Proof-of-Business: Væksthuset vil have til opgave at henvise projekter til CONNECT Denmark, som herefter vil screene projektet og vurdere det med henblik på at igangsætte et sparringsforløb. Screening og sparringsforløb bliver finansieret af Vækstfonden. Der forventes på landsplan at blive igangsat samlet 300 screeninger og sparringsplaner over en 3-årig periode. For at kunne følge udviklingen og opdatere viden omkring viden om kapitaludbydere vil det være nødvendigt med instrumenter. Her vil en portal være et godt instrument. Der er behov for at have et opslagsværk for at kunne yde den mest effektive rådgivning omkring tiltrækning af ekstern kapital. Det foreslås at kontakte én af de eksisterende portaler om kapitaludbydere med henblik på at lave en regionaliseret udgave. Der vil ikke være behov for at udvikle en ny portal, da én af de eksisterende portaler med lidt tilpasninger kan opfylde behovet. Der tænkes i denne forbindelse på følgende 3 portaler: Portal med oplysninger om forskellige typer af tilskud, investerings- og lånemuligheder. Bag finansieringsguiden står Vækstfonden, Nordea, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Acore, Microsoft og HP Vækstfondens egen portal for venturekapital Portal med oplysninger om ca. 450 muligheder for tilskud, lån, garantier, legater osv. Undtaget er alm. bank- og kreditvirksomhed. Bag denne portal står Teknologisk Institut. Dertil kommer afholdelse af møder, etablering af netværk, kompetenceudvikling mm. i samarbejde med den lokale erhvervsservice. Disse arrangementer vil være gode metoder til indsamling og spredning af viden om aktører og deres produkter. Det er kendetegnende for investorer herunder især Business Angels at det er igennem netværk at mulige (med)investorer findes. Der lægges dermed op til, at de forskellige typer af investorer og rådgivere gennem deltagelse i netværk vil samarbejde yderligere og dermed være med til at styrke den samlede kapitalformidling i regionen. Modellen for en regionaliseret portal skal konkretiseres af en gruppe sammensat af de forventede brugere af portalen og vil blive igangsat i henhold til følgegruppens anbefalinger. Det anbefales, at Væksthuset giver deres bud på, hvordan opbygningen af regionale kompetencer kan ske. Etablering af platform til en regional forankring af statslige initiativer Staten har etableret flere initiativer med henblik på at styrke kapitalmarkedet i Danmark. Konceptet Proof of Concept er etableret, mens konceptet Proof of Business er i gang med at blive etableret. De 7 innovationsmiljøer har været etableret i flere år. Dertil er etablering af kapitalgrundlaget for den vestdanske iværksætterfond Inventure Capital i gang. Det største initiativ af dem alle er Vækstfonden med flere forskellige produkter og ydelser. Alle initiativerne er gode hver for sig, men vil blive endnu bedre, hvis der skabes en regional sammenhæng mellem dem. Rent tidsmæssigt vil det være naturligt, at der var følgende sammenhæng. Alt efter blandt andet hvornår iværksætterens kapitalbehov og sparringsbehov opstår, vil rækkefølgen være Proof of Concept, innovationsmiljø/ Proof of Business og Inventure Capital/Vækstfonden. Innovationsmiljøernes rolle som naturlige regionale omdrejningspunkter for skabelse af nye innovative vækstvirksomheder vil blive styrket gennem et mere sammenhængende kapitalformidlingssystem. Der bliver et forum, hvor 3. runde finansieringen med tiden kan muliggøres. 4

5 Som det ser ud nu, har innovationsmiljøerne problemer med at finde investorer, som kan tage over efter innovationsmiljøerne. Hvis der skabes en naturlig sammenhæng mellem innovationsmiljøerne og eksempelvis Inventure Capital, vil midlerne fra innovationsmiljøet kunne prioriteres anderledes. Midlerne vil i højere grad kunne benyttes til at gøre ideen/produktet bedre og ikke bruges på fremskaffelse af kapital til næste periode. Inventure Capital kan dermed blive den oplagte mulighed for 3. runde finansiering, som der er behov for. I Østdanmark er der SEED Capital, som har et tæt samarbejde med innovationsmiljøet CAT- Symbion. Det er forhåbningen, at Inventure Capital kan blive den samme tætte samarbejdspartner for de vestdanske innovationsmiljøer. Desuden bør innovationsmiljøerne som rådgivningsplatforme mellem kapitaludbyder og kapitalefterspørger styrkes. Dette kan ske i tæt samarbejde med væksthusene, som vil være den primære henviser af vækstiværksættere og vækstvirksomheder med kapitalbehov. Det anbefales, at der etableres en gruppe, som har til opgave at skabe og synliggøre en regional sammenhæng og forankring. Fremme Business Angels-investeringer Dette delinitiativ består af 2 dele. For det første er det nødvendigt at have nogle velfungerende netværk bestående af Business Angels for at fremme investeringslysten for både etablerede og kommende Business Angels. For det andet er det vigtigt at fremme Business Angels Match det vil sige, hvor Business Angels investerer sammen med andre. Sekretariatsbetjening af netværk Det har vist sig, at de regionale Business Angels Netværk har svært ved at blive opretholdt. Initiativet blev igangsat i 2000 af staten og det var forventningen, at der skulle etableres 7-8 regionale Business Angels Netværk. I 2004 blev netværket for Midt- og Vestjylland etableret, men er ikke blevet til en stor succes. Netværket for Østjylland er stadig i drift, hvilket primært skyldes en ildsjæl og et samarbejde med Østjysk Innovation på sekretariatssiden. For at netværkene har noget at tilbyde etablerede og kommende Business Angels, er det nødvendigt at afsætte ressourcer til sekretariatsbetjening. Sekretariatet kunne have en screeningsfunktion og dermed frasortere de mest uoplagte investeringsprojekter fra samtidig med at alle investeringsprojekterne bliver forhåndsbearbejdet. Projekterne vil således være klar til at lægge frem i netværket, som kunne have til formål at lave springboards i stil med det, som CONNECT Denmark har. Dette forventes at kunne styrke tilgangen af investorer og gøre projekterne bedre forberedt til mødet med potentielle fremtidige investorer. Dertil kommer, at sekretariatet skal arrangere møder, seminarer, matching-møder med henblik på at give den enkelte Business Angel viden og netværk, der virker. Samtidig er det vigtigt, at der etableres et samarbejde med Væksthuset, som skal kunne henvise mulige projekter til netværkene. Match Vækstfonden har for nylig igangsat et nyt initiativ, Partnerkapital, som har til formål at kunne matche Business Angels investeringer. Der forventes årligt investeret i 6-8 investeringer på nationalt plan i størrelsesordenen 3-8 mio. per investering (det tilsvarende beløb fra en eller flere Business Angels). Et Business Angels Match er derfor allerede etableret på nationalt plan. For enkelte Business Angels vil det derfor være muligt at opnå en syndikeringseffekt. Der kan dog utvivlsomt være brug for flere af denne type syndikeringsmuligheder. Baggrunden for syndikeringsmuligheden er inspireret af succes avler succes forstået på den måde, at hvis en Business Angel oplever at få succes ved syndikering, så er det nemmere at 5

6 gøre det igen. Om syndikeringskapitalen kommer fra andre Business Angels, ventureselskaber eller Vækstfonden er for så vidt ikke af betydning. Baggrunden for fokus på dette område er, at Business Angels ofte alene ikke har tilstrækkelig kapital til at kunne gå med i de lidt større investeringer. Desuden er der også en tendens til, at Business Angels (på grund af det for tiden store udbud af mulige investeringsprojekter) kun går ind i de mest oplagte projekter. Business Angels er således ikke så risikovillige. Hvis der kunne etableres midler til at matche midlerne fra Business Angels, forventes det, at Business Angels vil gå med i lidt større og/eller mere risikofyldte investeringer, fordi de deler risiko og kapitalindskud med andre. Det anbefales, at der etableres en gruppe, som har til opgave at konkretisere indholdet nærmere og delinitiativet iværksættes i henhold til følgegruppens anbefalinger. Udvikling af lokale koncepter til smidiggørelse af mindre lån Formålet med dette initiativ er at smidiggøre administrationen af mindre lån til iværksættere. Initiativet vil have fokus på den lokale erhvervsservice. Der bør være mulighed for at understøtte udviklingen af lokale koncepter, som har til formål at styrke de lokale iværksætteres etablering. Det kunne være udvikling af koncepter indeholdende samarbejdsaftaler mellem den lokale erhvervsservice og pengeinstitutter omkring facilitering af iværksættere. Det forventes, det vil være større lokale erhvervsserviceenheder eller mindre enheder i samarbejde, som vil udvikle lokale koncepter. Eksempler på allerede eksisterende lokale initiativer er: Concept Mariagerfjord (tidligere Concept Hadsund): direkte lån uden sikkerhedsstillelse (max kr.) til iværksættere, lånet ydes på et forarbejde af erfarne erhvervsfolk. Lånet stilles til rådighed af 6 lokale/regionale pengeinstitutter i et konsortium. Viborg Erhvervsråds samarbejde med Nordea omkring kapitalrådgivning og kurser til iværksættere. Herunder også fokus på muligheden for Kom-igang-lån. Begge typer af koncepter er eksempler på, hvorledes man kan smidiggøre den første kapital til iværksætterens etablering. Desuden kan iværksætterens viden omkring kapital blive styrket, da det også kan være en del af konceptet at yde rådgivning. Det anbefales at iværksætte initiativet. Der vil blive gennemført udbudsrunder i henhold til den afsatte pulje i finansieringsplanen (dog max kr. til det enkelte udviklingsprojekt). Udvikling af koncept for etablering af regionalt investeringsselskab Med det formål at styrke væksten i Region Midtjylland skal det regionale investeringsselskab investere i dynamiske og innovative virksomheder i området. Det regionale investeringsselskab investerer som supplement til pengeinstitutternes sædvanlige finansieringsområder. Struktur Der påregnes et begrænset antal investorer, hvilket tillader, at strukturen holdes enkel og overskuelig. Investeringsselskabet etableres som et A/S. Kapitalen kan ved frigørelse gennem exits reinvesteres. Udbyttepolitikken bestemmes af aktionærerne. Organisering Selskabet bemandes med personer, der har relevant erfaring indenfor såvel venturebranchen som industrien. Herudover tilknyttes fx personer med et bredt erfaringsgrundlag fra salg, teknik og produktion. Netværk/professionel sparring 6

7 Det er væsentligt, at selskabet kan tilføre investeringsemnerne en professionel og erfaren sparring på bestyrelsesniveau. Selskabet bør kun investere i virksomheder, hvor der via netværk kan tilføres viden og erfaring, som sammen med selve investeringen kan betyde en afgørende forskel for virksomheden. Der skal ske en konstant udbygning og vedligeholdelse af netværket for dermed at sikre, at investeringsemnerne får tilført professionelle sparringspartnere ud over kapitaltilførslen. Investeringsfokus Der investeres i virksomheder inden for den traditionelle industri, handels- og servicesektor. Investeringen vil typisk blive foretaget i forbindelse med generationsskifte, udbygning af virksomheden på nye områder eller ønske om indfrielse af større ambitioner uden at løbe den fulde risiko. De foretrukne investeringsemner bør have deres hovedaktiviteter i regionen, bidrage til industriel fornyelse og innovation, være smv og have et kapitalbehov i størrelsesordenen mio. kr. Af andre kriterier bør nævnes, at der skal være eller kunne tilføres en god ledelse, gode kvalitetsbetonede produkter/ydelser, godt markedspotentiale, investeringen skal give synlige resultater. Kapitalbehov Det vil være nødvendig at rejse en kapital på min. 100 mio. kr., hvortil Vækstfonden forventes at ville bidrage med procent. En af udfordringerne for etableringen af et regionalt investeringsselskab er at rejse den nødvendige kapital. Der vil være behov for et endnu ikke fastlagt antal større og mindre investorer. Incitamenter for de lidt større investorer er - udover ønsket om at give lidt tilbage til samfundet svære at finde og udviklingen af disse incitamenter vil være en del af den forestående udviklingsopgave. Det vil være en fordel at have få lidt større investorer, da strukturer derved kan holdes enkle. Som inspiration kan fremhæves det forholdsvis nyetablerede regionale investeringsselskab Industri Invest Syd i Region Syddanmark. Selskabet er blevet til i samarbejde mellem Middelfart Sparekasse, Fionia Bank, Bitten og Mads Clausen Invest, en kreds af private investorer samt Vækstfonden. Investorerne er hermed primært lokalt forankrede. Det anbefales, at der nedsættes en gruppe, som har til opgave at videreudvikle konceptet og give anbefalinger på, hvorledes rejsning af kapital sker herunder bud på realistiske investorer. Hvis følgegruppen kan anbefale forslaget, vil dette blive sendt til Vækstforum til endelige afgørelse. Det bemærkes, at Region Midtjylland grundet blandet andet Lov om erhvervsfremme ikke har mulighed for at indskyde kapital i et investeringsselskab. Initiativernes formål Risikovillig kapital til etablering, udvikling og vækst skal være til stede for regionens vækstiværksættere og -virksomheder. Dette uanset branche og geografisk beliggenhed. Formålene med opbygning af regionale kompetencer inden for viden om kapitalformidlere og regional forankring af statslige initiativer: Skabe overblik over aktører og produkter Sikre redskaber til en professionel indgang til emnet Sikre at princippet no wrong door bliver til virkelighed Sikre en finansieringsmulighed efter innovationsmiljøernes 2. runde finansiering 7

8 Skabe en intern forståelsessammenhæng Sikre Vækstfondens engagement i regionens virksomheder Formålene med at fremme Business Angels investeringer: Øge antallet af investeringer fra eksisterende og kommende Business Angels Øge antallet af Business Angels og dermed øge kapitaludbuddet Styrke Business Angels viden om nye brancher og syndikeringsmuligheder Formålene med udvikling af lokale koncepter til smidiggørelse af små lån: Sikre iværksættere et bedre udgangspunkt for driften Smidiggøre adgangen til kapital til iværksættere med et mindre kapitalbehov Formålet med det regionale investeringsselskab: Sikre mindre etablerede innovative virksomheder i regionen et supplement til pengeinstitutternes ydelser i forbindelse med både kapital og kompetence Mål jf. Vækstforums Handlingsplan Projektet skal understøtte følgende delmål i handlingsplanen - At understøtte iværksættere med vækstpotentiale - Øget overlevelsesrate blandt iværksættervirksomheder - Indsats for øget internationalisering af regionens virksomheder - Bedre rådgivning til iværksættere og vækstvirksomheder om kapitalforhold - Initiativer til sikring af risikovillig kapital til iværksættere og vækstvirksomheder Relation til de tre megasatsninger Projektet understøtter alle tre megasatsninger: Energi og miljø, Fødevarer og Sundhed. Projektet har ikke et specielt branchefokus, men vil derimod understøtte vækstiværksættere og virksomheder generelt. Relation til de seks kriterier Projektet er relateret på følgende vis til de seks opstillede kriterier i handlingsplanen: 1. kapitalformidling vil være rettet mod vækstiværksættere og virksomheder i alle brancher. 2. kapitalformidling styrker de igangværende offentlige og private initiativer inden for området ved at skabe en sammenhæng og et overblik over området til gavn for rådgivere/henvisere og kapitalsøgere. 3. projektet har fokus på yderområdernes manglende finansieringsmuligheder og forventes at kunne understøtte vækstiværksættere og virksomheder i yderområderne. 4. kapitalformidling har et internationalt perspektiv, da det understøtter udvikling af nye internationalt orienterede iværksættere og understøtter vækstvirksomheders internationalisering ved en effektiv kapitalformidling 5. initiativer gennemføres i et privat-offentligt samarbejde, hvor parternes viden, styrke og potentiale fusioneres til nye løsninger og ydelser med henblik på at sikre udvikling af et kompetent kapitaludbud og viden om dette. 6. projektet kapitalformidling forventes finansieret af både EU, offentlige og private midler. Overvågning af projektets fremdrift I henhold til de beslutninger Vækstforum træffer, vil projektet blive igangsat og det forventes, at der tidligt i projektforløbet etableres en følgegruppe, som anbefales at have samme repræsentation som i forprojektet. Der vil blive etableret grupper til udvikling og konkretisering af delinitiativerne. Grupperne forventes at bestå af medlemmer af følgegruppen og indkaldte eksperter. Følgegruppen vil kunne anbefale til Vækstforum i det omfang, Vækstforum har behov derfor. Status over initiativerne vil blive afrapporteret til Vækstforum halvårligt jf. planen. 8

9 Målgrupper Generelt er målgruppen iværksættere samt små og mellemstore virksomheder, der har ambitioner om vækst og deraf følgende behov for kapital for at finansiere væksten. Der er ingen krav om bestemt branchetilknytning eller geografi (udover at iværksætteren/virksomheden bør være placeret i Region midtjylland) Organisering/aktører Videreudvikling af initiativerne oreslås generelt at ske med inddragelse af repræsentanter fra følgende: Vækstfonden, Væksthuset, CONNECT Denmark, penge- og realkreditinstitutter, lokal erhvervsservice, de regionale Business Angels netværk, innovationsmiljøerne samt Region Midtjylland. Desuden skal eksperter indhentes i det omfang, det er nødvendigt. Implementering Efter Vækstforums godkendelse vil relevante aktører blive inddraget for at konkretisere indholdet yderligere. Konkret: For opbygning af regionale kompetencer opfordres Væksthuset til at være projektholder. For fremme af Business Angels-investeringer opfordres innovationsmiljøerne og Business Angels-netværk at være projektholder. For udvikling af lokale koncepter forventes den lokale erhvervsservice at være projektholder. For etablering af platform for en regional forankring forventes de implicerede parter at kunne varetage projektholderfunktionen. For etablering af regionalt investeringsselskab forventes følgegruppen at kunne identificere en projektholder. Tidsplan Programmet iværksættes efter følgende plan: 13. sept.: Vækstforum: Godkendelse af program og reservation af midler Okt: Indkaldelse af ansøgninger på de konkrete initiativer og udkast til resultatkontrakter med operatører 10. dec.: Vækstforum: Godkendelse af resultatkontrakter og indstilling til Regionsrådet om bevilling. 12. dec.: Regionsrådet: Bevilling Effekt Initiativerne har følgende effektmål inden for projektperioden: - Samlet set skal hele initiativet understøtte regionens vision om flere vækstiværksættere og styrkelse af klyngeerhverv. - For opbygning af regionale kompetencer og regional forankring af Vækstfonden vil effektmål være: 1. udvikling af koncept for kompetenceudvikling i lokal og regional erhvervsservice 2. etablering af regionaliseret portal 3. at der sker en stigning i Vækstfondens engagement i regionen 4. at innovationsmiljøerne får skabt et mere konkret samarbejde med de øvrige aktører - For fremme af Business Angels-investeringer vil effektmål være: 9

10 1. etablering af sekretariat til varetagelse af de i papiret beskrevne opgaver 2. udarbejde statistik over antal Business Angels (aktive og inaktive) i netværket, deres investeringer osv. med henblik på at belyse Business Angels aktiviteten i Region Midtjylland - For udvikling af lokale koncepter til smidiggørelse af lån vil effektmål være: 1. der bliver igangsat 10 udviklingsprojekter - For udvikling af koncept til regionalt investeringsselskab vil effektmål være: 1. udvikling af koncept 2. etablering af kapitalgrundlag for investeringsselskab fremskaffes Økonomi for en toårig periode Mio. kr. Region Regional Stat Ialt Anbefalinger Fond EU Opbygning af regionale kompetencer inden for viden om kapitalformidling og regional forankring af statslige initiativer: Portal Komp. udvikling Erhvervsservice/ Væksthus 2,0 2,0 2,0 2,0 Globaliseringspulje - Proof of Business *1,5 9,5 Fremme Business Angels investeringer Sekretariatsbistand og Business Angels Match 1,0 1,0 2,0 Udvikling af lokale koncepter til smidiggørelse af 0,5 0,5 Kom-gang-lån o. lign. Udvikling af koncept for etablering af regionalt investeringsselskab (excl. indskudskapital) 0,5 0,5 1,0 I alt 6,0 5,5 1,5 13,0 Globaliseringsmidler - Proof of Business (afprøvning af forretningsideer) gennem CONNECT Denmark Forankring efter projektperioden Projektets initiativer forventes videreført primært i privat regi (selvstændige enheder) mens det fortløbende udviklingsarbejde til stadighed foregår i et samarbejde mellem det offentlige og private aktører på kapitalformidlingsmarkedet. Enkelte elementer kan (hvis det er anbefalelsesværdigt) videreføres i næste handlingsplan. Formidling Projektets tilbud vil løbende blive markedsført til målgruppen og generelt til den brede offentlighed. Resultaterne af initiativerne vil blive offentliggjort på hjemmesiden og i pressemeddelelser mv. med henblik på en kontinuerlig udvikling af indsatsen. Evaluering Udover de løbende halvårlige opfølgninger på projektets fremdrift vil der sidst i projektperioden blive igangsat en evaluering af projektet herunder hvorledes de forskellige initiativer er blevet igangsat, hvorledes de forskellige dele er blevet brugt af kapitalrådgivere og formidlere, og om der er opstået nye huller i kapitalformidlingskæden med henblik på udvikling af nye initiativer. 10

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Kapitalcoach hvad er det?

Kapitalcoach hvad er det? Kapitalcoach hvad er det? Et kapitalcoachforløb er et tilbud om, at ejeren af eller ledende medarbejdere i en vækstvirksomhed, som har behov for at få tilført yderligere kapital i form af typisk ekstern

Læs mere

Kapitalformidling Resume Baggrund

Kapitalformidling Resume Baggrund Kapitalformidling Resume Det fremgår af Vækstforums handlingsplan, at der skal udvikles og igangsættes initiativer, som skal forbedre kapitalformidling til vækstiværksættere og vækstvirksomheder. Vækst

Læs mere

Kapitalformidlingslandskabet

Kapitalformidlingslandskabet Kapitalformidlingslandskabet Dette notat er en kortlægning af initiativer og aktører på kapitalformidlingsområdet i Region Midtjylland. Kortlægningen er udarbejdet i juli 2007 af Arbejdsgruppen vedr. kapitalformidling,

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

Kapital møder Vækst. d. 16. november Væksthus Sjælland 1

Kapital møder Vækst. d. 16. november Væksthus Sjælland 1 Kapital møder Vækst d. 16. november 2011 Væksthus Sjælland 1 Dagens program 12.00 ANKOMST OG REGISTRERING 12.45 VELKOMST OG INTRODUKTION v. Kim Linnemann, Væksthus Sjælland 13.00 SÅDAN FINDES EKSTERN EGENKAPITAL

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Vejen til kapital og kompetencer gennem CAT. Fra idé til virksomhed

Vejen til kapital og kompetencer gennem CAT. Fra idé til virksomhed Vejen til kapital og kompetencer gennem Fra idé til virksomhed Et unikt brand Forskerpark Innovationsmiljø Investeringsselskab Selvstændigt aktieselskab Rådgivning og kapital fra fire kilder Innovationsmiljø

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

finansiering af iværksættere

finansiering af iværksættere Vækstfonden finansiering af iværksættere Væksthus Midtjylland Onsdag 9. december v/ Rolf Kjærgaard Vækstfonden Vi er en statslig investeringsfond Vi er med til at skabe flere nye vækstvirksomheder gennem

Læs mere

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen Kapitalindeks 2017 - Risikovillig kommerciel finansiering Ole Bruun Jensen Danske SMV er hentede ca. 2,5 mia. kr. i risikovillig kommerciel finansiering i 2015 Risikovillig kommerciel finansiering i 2015

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Det danske marked for venturekapital

Det danske marked for venturekapital 21 Det danske marked for venturekapital UDVIKLINGEN PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Venturekapital er risikovillige og langsigtede investeringer i unoterede virksomheder med et betydeligt udviklingspotentiale.

Læs mere

Regional Kapitalfond i Hovedstaden

Regional Kapitalfond i Hovedstaden Regional Kapitalfond i Hovedstaden Oplæg til Vækstforum Hovedstadens møde den 25. juni 2009 v/ Koncerndirektør Jens Chr. Sørensen Vækstforum Hovedstadens beslutning 30. april 2009 Der skal udarbejdes et

Læs mere

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Der søges en offentlig institution eller offentlig juridisk enhed til at udvikle og drive et Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai inden for

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Direktør Lars Stigel CAPNOVA A/S Formand for FOIN, Forskerparker og Innovationsmiljøer i Danmark Kort om innova+onsmiljøerne Risikovillig statslig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar juni Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar juni Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 2012-30. juni 2015 Journalnummer: 1-33-70-7-12 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

Kommunernes lokale erhvervsfremme, erhvervsservice samt styring heraf. V/ Susanne Nørlund Munk, KL Herning d. 31. marts 2009

Kommunernes lokale erhvervsfremme, erhvervsservice samt styring heraf. V/ Susanne Nørlund Munk, KL Herning d. 31. marts 2009 Kommunernes lokale erhvervsfremme, erhvervsservice samt styring heraf V/ Susanne Nørlund Munk, KL Herning d. 31. marts 2009 Agenda Del I: Kommunerne og erhvervspolitikken Del II: Styring af den lokale

Læs mere

Bilag om infrastruktur for iværksættere 1

Bilag om infrastruktur for iværksættere 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 2006 Bilag om infrastruktur for iværksættere

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012 Finansiering med Vækstfonden Stig Poulsen 29. november 2012 Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 4.100 danske virksomheder Samlet tilsagn på 11,4 mia. kr. Direkte

Læs mere

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 26 Bilag om markedet for risikovillig kapital

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Future Greenland Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør

Future Greenland Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør Velkommen Future Greenland 2017 Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør Agenda Hvorfor Vækstfonden? Hvem kan vi finansiere? Hvad kan vi finansiere? Hvad lægger vi vægt på?

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 4. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som en del af kommunalreformen overgår ansvaret

Læs mere

Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling, Holstebro Kommune Kontaktperson: Mikael Oddershede

Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling, Holstebro Kommune Kontaktperson: Mikael Oddershede Projekttitel Projektansvarlig Øvrige partnere startnu / vækst NU Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling, Holstebro Kommune Kontaktperson: Mikael Oddershede Samarbejdspartnere: Nupark, STARTVÆKST Holstebro,

Læs mere

Perspektiver for fødevareerhvervet i Region Midtjylland Djursland Udviklingsråd, 13. maj 2016

Perspektiver for fødevareerhvervet i Region Midtjylland Djursland Udviklingsråd, 13. maj 2016 Perspektiver for fødevareerhvervet i Region Midtjylland Djursland Udviklingsråd, 13. maj 2016 Chefkonsulent Lars Haahr Jensen www.regionmidtjylland.dk Menu Lidt fra den store verden Fødevareerhvervet i

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Iværksætterkonference Viborg 10. september 2008 v/ Bent Hansen

Iværksætterkonference Viborg 10. september 2008 v/ Bent Hansen Iværksætterkonference Viborg 10. september 2008 v/ Bent Hansen Et kompetent erhvervsfremmesystem har lagt afgørende vægt på, at vi får etableret en sammenhængende og kompetent erhvervsfremmesystem, der

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse VÆKSTmidt Et program for virksomheder, der kan og vil vokse Erhvervsudviklingsstrategien og virksomhedsudvikling Erhvervsudviklingsstrategi Bl.a. delmål om: Iværksætterpotentiale i eksisterende virksomheder

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT INTRODUKTION Visionen bag Væksthusene er, at Danmark i 2020 skal være blandt de lande, der har flest nye vækstvirksomheder. Væksthusene har således en klar mission om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Kapital til vækst Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Take-away fra de kommende minutter Et par tanker om: 1. Eksterne investorer er det en god idé, og hvordan har finanskrisen ændret spillereglerne?

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Vækst Jammerbugt Invest A/S

Vækst Jammerbugt Invest A/S Vækst Jammerbugt Invest A/S Forretningsbeskrivelse (Selskabets navn forventes at blive Vækst Jammerbugt Invest A/S. Indtil registrering m.v. vil navnet i denne forretningsbeskrivelse fortsat være Fonden

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

16 forslag til regeringens og kommunernes iværksætterindsats

16 forslag til regeringens og kommunernes iværksætterindsats 16 forslag til regeringens og kommunernes iværksætterindsats Kommunerne har en unik mulighed for at arbejde på tværs af politikområder i bestræbelserne på at give virksomhederne de bedst mulige rammevilkår.

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

KlyngeMIDT 2009-2011

KlyngeMIDT 2009-2011 KlyngeMIDT 2009-2011 Vækstforums regionale partnerskab om netværk og klynger. v/ Bent B. Mikkelsen, Region Midtjylland Væksthus Midtjylland d. 15 januar 2009 1 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden Vækstforum

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Innovationsdag torsdag den 29. november 2012 fra kl. 10:00-16:00 Sted: NOVI bygningen, Niels Jernes Vej 14, 9220 Aalborg Øst FUNDING

Innovationsdag torsdag den 29. november 2012 fra kl. 10:00-16:00 Sted: NOVI bygningen, Niels Jernes Vej 14, 9220 Aalborg Øst FUNDING Innovationsdag torsdag den 29. november 2012 fra kl. 10:00-16:00 Sted: NOVI bygningen, Niels Jernes Vej 14, 9220 Aalborg Øst FUNDING Gå fra at være en fladfisk til at være en finansieringshaj Når det handler

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

Initiativerne rettes mod ungdomsuddannelser, korte videregående uddannelser og især mellemlange og lange videregående uddannelser.

Initiativerne rettes mod ungdomsuddannelser, korte videregående uddannelser og især mellemlange og lange videregående uddannelser. Mere Iværksætteri i uddannelser Resume Der etableres en regional indsats til fortsat styrkelse af uddannelsesinstitutionernes fokus på at gøre karrierevejen som selvstændig synlig hos de studerende. Indsatsen

Læs mere

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture 20. juni 2012 / side 1 Jakob Fuhr Hansen - bio Jakob Fuhr Hansen Karriere 2011- Vækstfonden, Investment Director 2009-2011 Go

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK Mie Wittenburg, Smith Innovation Målgrupper HVORFOR INNOVATIONSRADAR.DK? Et Realdania initiativ sat i verden for at øge byggeriets andel af offentlige og private fondsmidler.

Læs mere

Innovationsdag torsdag den 29. november 2012 fra kl. 09:00-16:00 Sted: NOVI bygningen, Niels Jernes Vej 14, 9220 Aalborg Øst FUNDING

Innovationsdag torsdag den 29. november 2012 fra kl. 09:00-16:00 Sted: NOVI bygningen, Niels Jernes Vej 14, 9220 Aalborg Øst FUNDING Innovationsdag torsdag den 29. november 2012 fra kl. 09:00-16:00 Sted: NOVI bygningen, Niels Jernes Vej 14, 9220 Aalborg Øst FUNDING Gå fra at være en fladfisk til at være en finansieringshaj Når det handler

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere