Forslag. Lov om udbygning af Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om udbygning af Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 133 Folketinget Fremsat den 25. februar 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om udbygning af Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord 1. Transportministeren bemyndiges til 1) at udbygge hovedlandevej 60, Østjyske Motorvej (E45), på strækningen mellem motorvejskryds Skærup og tilslutningsanlæg 60, Vejle Nord, fra 4 til 6 spor, og 2) at anlægge parallelspor i begge retninger på strækningen mellem tilslutningsanlæg 61, Vejle Syd, og et eventuelt nyt tilslutningsanlæg for en motortrafikvej Ødsted - Ny Højen - E45 samt forberede afvandingssystemer m.v. til tilslutningsanlægget. Stk. 2. Strækningen, der omfattes af udbygningen, fremgår af bilag På den i 1 nævnte strækning kan der pålægges byggelinjer med en indbyrdes afstand på op til 120 meter. Reglerne om byggelinjer i lov om offentlige veje finder tilsvarende anvendelse på byggelinjer pålagt i medfør af denne lov. 3. Transportministeren kan i særlige tilfælde efter anmodning fra ejeren ekspropriere en ejendom, der berøres særligt indgribende af det i loven nævnte projekt, før tidspunktet for de ordinære ekspropriationer. Stk. 2. Erstatningen fastsættes af ekspropriations- og taksationsmyndighederne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. 4. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Transportmin., j.nr BL000285

2 2 Bilag 1

3 3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse: 1. Lovforslagets hovedindhold og baggrund 1.1 Hovedindhold 1.2 Baggrund 2. VVM-undersøgelse og høring 3. Lovforslagets indhold 4. Beskrivelse af vejanlægget 4.1 Funktion og kvalitet 4.2 Tværprofil 4.3 Tilslutninger 4.4 Sideanlæg 4.5 Lokalvejnet og stier 4.6 Faunapassager 4.7 Erstatningsnatur 4.8 Støjafskærmning 4.9 Vejudstyr og beplantning 4.10 Vejafvanding 4.11 Naboarealer 5. Trafikale konsekvenser 6. Trafiksikkerhed 7. Plan- og beskyttelsesforhold 8. Miljømæssige konsekvenser 8.1 Arealindgreb og barrierevirkning 8.2 Støj, luft og klima 8.3 Natur, landskab og fortidsminder 8.4 Friluftsliv 8.5 Overfladevand og grundvand 8.6 Ressourceforbrug 8.7 Forurenet jord 9. Alternativer 10. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 10.1 Anlægs- og samfundsøkonomi 10.2 Konsekvenser for Vejdirektoratet 11. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 12. Administrative konsekvenser for borgerne 13. Forholdet til EU-retten 14. Høring over lovforslaget 15. Sammenfattende skema 1. Lovforslagets hovedindhold og baggrund 1.1 Hovedindhold Lovforslaget indeholder en bemyndigelse til transportministeren til at udbygge den ca. 13 km lange strækning af hovedlandevej 60, Østjyske Motorvej (E45), mellem motorvejskryds Skærup og tilslutningsanlæg 60, Vejle Nord, fra 4 til 6 spor og til at anlægge parallelspor i begge retninger mellem tilslutningsanlæg 61, Vejle Syd, og et eventuelt nyt tilslutningsanlæg for en motortrafikvej Ødsted Ny Højen E45. Lovforslaget er en udmøntning af aftalen af 2. december 2009 mellem regeringen (Venstre og Det Konserva-

4 4 tive Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance om Bedre veje mv Baggrund Østjyske Motorvej mellem motorvejskryds Skærup og Vejle Nord er en del af Europavej E45. I nord skaber motorvejen forbindelse mellem Danmark og Nordskandinavien og i syd forbindelse til det centraleuropæiske motorvejssystem. Østjyske Motorvej er den vigtigste nord-sydgående forbindelse i Jylland. Motorvejen forbinder landsdelscentrene Aalborg, Århus og Trekantområdet og har medvirket til, at specielt den østjyske region i stigende grad er blevet til et sammenhængende arbejdsmarked. Derudover giver strækningen omkring Vejlefjordbroen en betydelig trafikal aflastning af Vejle by. I 1998 krydsede biler hvert døgn Vejlefjordbroen. I 2008 krydsedes broen dagligt af biler, svarende til en stigning på 34 %. Også fremover forventes motorvejen mellem Skærup og Vejle Nord at høre til blandt de statsveje, hvor trafikken vil stige mest. Frem mod år 2015 forventes det således, at trafikken vil vokse med 3 % pr. år. Motorvejen mellem Skærup og Vejle Nord benyttes dagligt af lastbiler, hvoraf en stor del er vogntog, og motorvejsstrækningen er dermed blandt de strækninger i landet, som har mest tung trafik. I myldretiden er der fremkommelighedsproblemer på motorvejsstrækningen og de tilhørende tilslutningsanlæg Vejle Syd (Fredericiavej) og Vejle Nord (Horsensvej). Kapacitetsproblemerne i rampekrydsene ved Vejle Syd og Vejle Nord medfører i visse tilfælde tilbagestuvning på ramperne og motorvejen med deraf følgende trafiksikkerhedsmæssige problemer. Med den forventede fortsatte trafikvækst vil fremkommelighedsproblemerne vokse både i hyppighed og omfang. 2. VVM-undersøgelse og høring Som led i udmøntningen af aftalen af 5. november 2003 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om investeringer på trafikområdet har Vejdirektoratet gennemført en VVM-undersøgelse for en udbygning af Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord. VVM-processen blev indledt med en offentlighedsfase, hvor der blev afholdt borgermøde og borgerne blev opfordret til at indsende idéer og forslag til undersøgelsen. Vejdirektoratet modtog i alt 34 svar, som er indgået i undersøgelsen. Resultatet af den gennemførte VVM-undersøgelse er beskrevet i Vejdirektoratets VVM-redegørelse, som omfatter følgende 3 rapporter: Udbygning af E45 - Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord - Sammenfattende rapport, Rapport nr. 324, Vejdirektoratet 2009 Udbygning af E45 - Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord - Miljøvurdering, Rapport nr. 325, Vejdirektoratet 2009 Udbygning af E45 - Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord - Arealanvendelsesanalyse, Rapport nr. 326, Vejdirektoratet 2009 Rapporterne kan læses på I VVM-redegørelsen er præsenteret et hovedforslag og to varianter til udbygning af Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord. Den sammenfattende rapport blev den 9. juli 2009 sendt til Folketingets Trafikudvalg til orientering (Trafikudvalget , TRU alm. del bilag 552) VVM-redegørelsen var fremlagt i offentlig høring fra 8. juli til 9. september I tilknytning hertil blev der afholdt borgermøde i Vejle den 20. august VVMredegørelsen blev endvidere sendt til en række myndigheder, interesseorganisationer og foreninger samt husstande i undersøgelsesområdet. I høringsperioden modtog Vejdirektoratet 45 høringssvar, heraf 4 fra offentlige myndigheder, 4 fra foreninger, virksomheder og interesseorganisationer og 37 fra borgere og grupper af borgere (eksempelvis grundejerforeninger). Blandt høringssvarene fra borgere var også to høringssvar med underskriftsindsamlinger. Høringssvarene fra de berørte borgere (grundejerforeninger, lokalråd, underskriftsindsamlinger og husstande) omfattede således et stort antal borgere langs strækningen. Et gennemgående tema i høringssvarene var støjforhold, og i flere af disse blev der anmodet om at afsætte de nødvendige midler til afværgeforanstaltninger for de berørte ejendomme ved anvendelse af støjdæmpende belægning og opbygning af jordvolde osv. Resultatet af høringen er beskrevet i Vejdirektoratets notat: Udbygning af Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Høringsnotat vedrørende offentlig høring i perioden 8. juli 9. september 2009, November 2009, der kan læses på 3. Lovforslagets indhold På baggrund af en samlet vurdering af de gennemførte undersøgelser og den politiske aftale af 2. december

5 om Bedre veje mv. samt høring af borgere og myndigheder foreslås, at transportministeren bemyndiges til at udbygge den ca. 13 km lange strækning af Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord til 6 spor, som beskrevet i Vejdirektoratets hovedforslag. Udbygningsstrækningen fremgår af bilag 1. Den udbyggede strækning forventes ibrugtaget i Endvidere foreslås, at transportministeren bemyndiges til at anlægge parallelspor i begge retninger på strækningen mellem tilslutningsanlæg 61, Vejle Syd, og et eventuelt nyt tilslutningsanlæg for en motortrafikvej Ødsted - Ny Højen - E45 samt forberede afvandingssystemer mv. til tilslutningsanlægget. Transportministeren vil drøfte tilslutningsanlægget for Ødsted - Ny Højen - E45 med Vejle Kommune. Der foreslås videre en hjemmel til at pålægge byggelinjer med en indbyrdes afstand på op til 120 m. Byggelinjer skal sikre mulighed for en fremtidig udvidelse af vejen til større bredde, idet der inden for byggelinjerne ikke må opføres ny bebyggelse m.m. Endelig foreslås en bemyndigelse til transportministeren til i særlige tilfælde at forlodserhverve ejendomme, der berøres særligt indgribende af motorvejsudbygningen. 4. Beskrivelse af vejanlægget 4.1 Funktion og kvalitet Motorvejens bygværker og udstyr indpasses i det omgivende miljø og landskab på en æstetisk og miljømæssigt afbalanceret måde. Den trafiksikkerhedsmæssige standard skal være høj. På strækningen mellem Skærup og Vejle Syd forventes en tilladt hastighed på 130 km/t efter udbygningen. Konsekvenserne ved dette skal vurderes i sammenhæng med nabostrækningerne mod syd. På strækningen mellem Vejle Syd og Vejle Nord forventes som i dag en tilladt hastighed på 110 km/t. Strækningen har flere små horisontalkurver med begrænset oversigt, betydelig flettetrafik til/fra Vejle Syd og Vejle Nord, og køresporene på Vejlefjordbroen bliver smalle. Processen, der løber fra projekteringen og arealerhvervelsen via udbud i licitation til det egentlige anlægsarbejde, gennemføres sådan, at projektets forløb er styret og dokumenteret og efterfølgende evalueret. Under og efter anlægsperioden evalueres anlæggets effekt på trafikafvikling, sikkerhed og miljø. 4.2 Tværprofil Udbygningsprojektet omfatter en symmetrisk udbygning af motorvejen fra 4 til 6 spor mellem motorvejskryds Skærup og Vejle Nord. Linjeføring og længdeprofil fastholdes uændret. Syd og nord for Vejlefjordbroen anlægges motorvejen med et 36 m bredt 6-sporet tværprofil bestående af 2 kørebaner a 11,5 m afstribet med 3 kørespor a 3,5 m og 2 kantbaner a 0,5 m samt 2 belagte nødrabatter a 1 m ind mod midterrabatten. Tværprofilet består derudover af en 3 m bred midterrabat med stålautoværn og græs eller lav vegetation samt 2 nødspor a 3 m og 2 yderrabatter a 1 m. Der er i september 2009 gennemført en midlertidig udbygning af motorvejen med et ekstra kørespor i hver retning på strækningen mellem Vejle Syd og Vejle Nord. I forbindelse med den midlertidige udbygning blev Vejlefjordbroens slidlag udskiftet med en støjreducerende belægning. Efterfølgende blev hver af de to 13 m brede kørebaner opstribet med en kantbane på 0,5 m, kørespor på henholdsvis 3,1 m, 3,3 m og 3,3 m samt en kantbane på 0,3 m og et nødspor på 2,5 m. Midterrabatten forblev 0,6 m bred svarende til bredden af det eksisterende dobbeltsidige midterautoværn. I forbindelse med den egentlige udbygning af motorvejen vil bredden på det højre kørespor blive øget fra 3,3 m til 3,5 m og bredden på det midterste spor blive reduceret fra 3,3 m til 3,1 m. Herved får Vejlefjordbroen samme tværprofil som Lillebæltsbroen. 4.3 Tilslutninger Ved etablering af et eventuelt tilslutningsanlæg for en motortrafikvej Ødsted - Ny Højen - E45 vil afstanden mellem de nærmeste ramper ved dette tilslutningsanlæg og tilslutningsanlæg 61, Vejle Syd (Fredericiavej), kun blive omkring m. Af hensyn til trafiksikkerheden og trafikafviklingen vil det derfor være nødvendigt at etablere parallelspor mellem de to tilslutningsanlæg. Det er i forbindelse med transportaftalen af 2. december 2009 besluttet, at disse parallelspor skal anlægges samtidig med udbygning af motorvejen. De to eksisterende tilslutningsanlæg 61, Vejle Syd, og 60, Vejle Nord, bevares og ombygges med længere ramper og flere svingbaner. Ved Vejle Syd forlænges frakørselsrampernes svingbaner mod motorvejen. Frakørselsrampen fra syd suppleres endvidere med en ekstra venstresvingsbane, og den 2-sporede strækning på tilkørselsrampen mod nord forlænges. Tilkørselsrampen mod syd forlænges men forbliver 1-sporet. Ved Vejle Nord forlænges den sydvendte frakørselsrampe og suppleres med en ekstra venstresvingsbane.

6 6 Tilsvarende forlænges den sydvendte tilkørselsrampe. Endvidere skal den sydvendte frakørselsrampe forlægges mod øst for at give plads til udvidelse og flytning af det eksisterende regnvandsbassin. De nordvendte ramper tilpasses den kommende udbygning af Østjyske Motorvej nord for Horsensvej, der gennemføres i forbindelse med tilslutningen af Midtjyske Motorvej Vejle-Herning, jf. lov nr. 522 af 7. juni Sideanlæg Partierne bag aftalen af 2. december 2009 om Bedre veje mv. er enige om at være særligt opmærksomme på udbygning af serviceanlæggene ved Skærup i forbindelse med de kommende års udmøntning af midler fra pulje til bedre kapacitet og bekæmpelse af flaskehalse. Ved Vejle Syd etableres en samkørselsplads ved Storhaven, og ved Vejle Nord etableres en samkørselsplads ved Dandyvej. 4.5 Lokalvejnet og stier Lokale veje og stier retableres generelt svarende til situationen i dag. Horstedvej vil være lukket for trafik i ca. 1 år i forbindelse med etablering af den nye bro. De underførte veje forventes stort set holdt åbne for trafik i forbindelse med udbygningen af de eksisterende broer. Madekærvej og Vellingvej vil dog være lukket for biltrafik på skift. 4.6 Faunapassager Der etableres en ny tør passage med en diameter på ca. 1,5 m under motorvejen ved det rørlagte vandløb ud for Svinholt Skov. Underføringen af Sønderdalen, som forbinder naturområderne øst og vest for motorvejen, optimeres som faunapassage ved hegning og yderligere plantning af ledelinjer. Der opsættes vildt- og paddehegn langs motorvejen omkring faunapassager samt på delstrækninger, hvor der er beplantning tæt ved motorvejen, og i øvrigt hvor der kan være en trafiksikkerhedsmæssig risiko ved påkørsel af dyr. Den endelige fastlæggelse af faunapassager og hegning m.v. sker i forbindelse med detailprojekteringen. 4.7 Erstatningsnatur De fredskovsområder, der bliver inddraget ved motorvejsudbygningen, bliver erstattet andetsteds efter nærmere aftale med Skov- og Naturstyrelsen. Erstatningsskoven skal som udgangspunkt være mindst 110 % og højst 200 % af det areal, den skal erstatte. 4.8 Støjafskærmning For at nedbringe støjniveauet vil der ud over brug af støjreducerende asfaltbelægning blive gen- og nyetableret 3 m høj støjafskærmning ved boligområder på en i alt ca. 6 km lang strækning: Vest for motorvejen etableres støjafskærmende foranstaltninger på en ca. 0,7 km lang strækning ved Smidstrup, en 2,4 km lang strækning mellem Sønderdalen og Vejlefjordbroen og en ca. 1,1 km lang strækning mellem Vejlefjordbroen og Nørremarksvej. Øst for motorvejen etableres støjafskærmende foranstaltninger på en ca. 0,5 km lang strækning nord for Sønderdalen og en ca. 1,1 km lang strækning mellem Vejlefjordbroen og Nørremarksvej. Støjafskærmningen vil som udgangspunkt bestå af støjskærme. Hvor det er hensigtsmæssigt, vil støjafskærmningen blive udført som jordvolde. Den præcise udstrækning og udformning vil blive fastlagt i detailprojekteringen. Der vil endvidere blive opsat 2 meter høje, transparente støj- og vindskærme på Vejlefjordbroen. Støj- og vindskærmene begrænser støjudbredelsen fra trafikken på broen og giver læ for blæsten på tværs af broen, så det bliver mere sikkert og komfortabelt for høje og lette køretøjer at køre på broen. I forbindelse med detailprojekteringen vil støjforholdene blive nærmere undersøgt, og Vejdirektoratet vil forsøge at minimere støjgenerne ved at yde tilskud til facadeisolering til især enkeltliggende ejendomme. Tilskuddets størrelse afhænger af støjbelastningen. Ved boliger med en støjbelastning på mere end 73 db ydes tilskud på 90 %, er støjniveauet db, ydes tilskud på 75 %, og er støjniveauet db, ydes tilskud på 50 %. Det maksimale beløb er dog pr. 1. januar 2009 fastsat til kr. inkl. moms (byggereguleringsindeks 121,2). 4.9 Vejudstyr og beplantning Motorvejen udstyres med vejtavler, autoværn, kantpæle, nødtelefoner, trafikregistreringsudstyr og vintervarslingsudstyr. Afmærkning på kørebanen vil blive udført med reflekterende afmærkning. Ud over etableringen af et grundsystem, der bl.a. består af nødtelefoner, strømforsyning og dataindsamling til trafikstatistik, etableres endvidere et trafikledelsessystem i anlægsperioden, som omfatter hastighedsregule-

7 7 ring og køvarsling, kameraovervågning, udvidet beredskab på arbejdsstrækningen og information om usædvanlige trafikforhold og om forventede rejsetider. Grundsystemet gøres permanent. Trafikledelsen skal anvendes til at styre og regulere trafikken samt til at overvåge trafikafviklingen på motorvejen i anlægsperioden for at sikre en hurtig indsats ved ulykker eller hændelser, som kan skabe gener for trafikafviklingen. Der vil i det videre arbejde foregå en detaljeret planlægning af beredskab og trafikafvikling med Vejle Kommune, politiet og redningstjenester. Der vil være vejbelysning i rampekryds og på serviceanlæggene. Endvidere vil samkørselspladser blive udstyret med belysning. I det åbne land og i skovområder opsættes vildthegn. Omfanget aftales med By- og Landskabsstyrelsen. Skråninger og øvrige vejarealer beplantes, hvor det findes hensigtsmæssigt i forhold til trafiksikkerhed, æstetik og naturhensyn. Art og omfang af beplantningen fastlægges i forbindelse med detailprojekteringen Vejafvanding Der etableres kantopsamling af vejvand i vejsiderne, og vejvandet ledes i et lukket opsamlingssystem til regnvandsbassiner. I bassinerne kan urenheder bundfældes, og afstrømningen reguleres, inden vandet ledes til de nærliggende vandløb. Der etableres afløbsbygværk med olieudskiller og lukkemekanisme. Alle eksisterende regnvandsbassiner bevares og udbygges i nødvendigt omfang. Endelig placering og udformning af bassinerne fastlægges i forbindelse med detailprojekteringen Naboarealer Vejens udseende mod naboarealer fastlægges i samarbejde med Vejle Kommune og naboer, bl.a. med hensyn til beplantning og transparente/ikke-transparente støjskærme. Lovforslaget giver mulighed for at pålægge byggelinjer med en indbyrdes afstand på op til 120 meter. Byggelinjer på naboejendomme vil i øvrigt få virkning som byggelinjer pålagt i henhold til lov om offentlige veje Trafikale konsekvenser Der er i dag store fremkommelighedsproblemer på udbygningsstrækningen, som med den forventede trafikvækst vil vokse i både hyppighed og omfang. En udbygning af motorvejen vil forbedre fremkommeligheden for trafikanterne. De trafikale konsekvenser ved udbygning af motorvejen mellem Skærup og Vejle Nord (hovedforslaget) er vurderet ved anvendelse af en trafikberegningsmodel. Tilsvarende er gennemført beregninger for en situation, hvor den nuværende 4-sporede motorvej bevares uændret (benævnes 0-alternativet ). Udbygningen af Østjyske Motorvej til 6 spor forventes at medføre en beskeden forøgelse af trafikbelastningen i 2015 med biler i døgnet i forhold til 0- alternativet på ovennævnte strækning. Forøgelsen skyldes, at fremkommeligheden på motorvejen vil blive forbedret, og at bilisterne derfor i stigende omfang vil vælge motorvejen frem for alternative ruter. Som følge heraf vil trafikken også stige på nogle af de strækninger, der forbinder det omkringliggende vejnet med motorvejen, mens trafikken på de alternative ruter vil blive reduceret. 6. Trafiksikkerhed Den forbedrede fremkommelighed på motorvejen som følge af en udbygning betyder, at der trækkes trafik fra alternative ruter ad det almindelige vejnet til motorvejen. Overflytningen af trafik til motorvejen giver en forbedring af trafiksikkerheden. Ifølge ulykkesberegninger vil udbygningen spare ca. 1 personskadeulykke pr. år. Den primære trafiksikkerhedsmæssige effekt ved udbygning af motorvejen forventes opnået ved, at antallet af bagendekollisioner og ulykker ved vognbaneskift reduceres, da der vil opstå færre kødannelser efter en udbygning. Herudover forventes en positiv effekt på trafiksikkerheden som følge af den konkrete udformning af den udbyggede motorvej, herunder etablering af nødrabatter og ændret udformning af rampekrydsene i tilslutningsanlæggene. 7. Plan- og beskyttelsesforhold Der ligger tre Natura 2000-områder i nærheden af Østjyske Motorvej. De tre Natura 2000-områder er skovene langs nordsiden af Vejle Fjord (habitat- og fuglebeskyttelsesområde), Munkebjerg Strandskov langs sydsiden af Vejle Fjord (habitatområde) og Højen Bæk vest for Svinholt Skov (habitatområde). De to førstnævnte Natura 2000-områder ligger ca. 2,5 km fra Østjyske Motorvej, mens habitatområdet Højen Bæk ligger indenfor 1 km fra motorvejen. Udbygning af motorvejen vurderes hverken direkte eller indirekte at ville medføre forringelser for de naturtyper og arter, som Natura 2000-områderne er udpeget til at beskytte. Ud-

8 8 bygningen vil derfor ikke være til skade for bevaringsmålsætningen for de tre Natura 2000-områder. Vejle Kommune har oplyst, at de fornødne dispensationer og godkendelser i henhold til planloven, naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, vandløbsloven og museumsloven kan forventes meddelt på nærmere vilkår. Et af de regnvandsbassiner, der skal udvides i forbindelse med udbygningen af motorvejen, er beliggende i Fredericia Kommune. Kommunen har meddelt, at den fornødne dispensation og godkendelse i henhold til naturbeskyttelsesloven kan forventes meddelt på nærmere vilkår. By- og Landskabsstyrelsen har meddelt sin principgodkendelse af projektet i henhold til naturbeskyttelseslovens 20. De konkrete tilladelser og dispensationer, der er nødvendige for anlæggets gennemførelse, herunder dispensationer fra gældende lovgivning, vil blive søgt løbende i forbindelse med projekteringen af anlægget. 8. Miljømæssige konsekvenser I VVM-redegørelsen har Vejdirektoratet redegjort for de forventede miljømæssige konsekvenser af vejanlægget. Konsekvenserne er resumeret nedenfor. 8.1 Arealindgreb og barrierevirkning Der skønnes at være behov for permanent arealerhvervelse ved ekspropriation af ha til vejanlægget. Udbygningen vil berøre ejendomme, heraf landbrugsarealer i et mindre omfang. Arealerne medgår til udbygning af selve vejstrækningen og til ombygning af de eksisterende tilslutningsanlæg. Dertil kommer arealer til en eventuel udbygning af serviceanlæggene Skærup Øst og Vest, til anlæg af samkørselspladser og til udvidelse af regnvandsbassiner. Ingen ejendomme forventes at skulle totaleksproprieres. Af de ha, der forventes eksproprieret, udgør 2-3 ha fredskovspligtige arealer, som grænser op til motorvejen. Af hensyn til gennemførelse af anlægsarbejderne skal der ske en midlertidig ekspropriation til arbejdsarealer og udsætningsområder for deponering af jord i anlægsperioden. Størrelsen af disse arealer vurderes til ca ha. Arealerne vil blive retableret og leveret tilbage til de berørte ejendomme efter endt brug. Omfanget af ekspropriationer vil blive fastlagt endeligt af den ekspropriationskommission, der skal godkende projektet ved en besigtigelsesforretning. Alle ekspropriationer sker med hjemmel i lovforslagets 3, vejlovens 43 og efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr af 20. november Støj, luft og klima Antallet af boliger belastet med støj over 58 db (Lden) forventes at blive reduceret fra til 771 boliger ved en udbygning af motorvejen, hvorved der sker en genog nyetablering af ca. 6 km støjafskærmning, opsætning af en støj- og vindskærm på Vejlefjordbroen og udlægning af støjreducerende asfaltbelægning. Antallet af boliger belastet med støj over 68 db forventes at blive reduceret fra 15 til 7 boliger. En del af de støjbelastede boliger, som fortsat vil blive belastet med støj over 58 db (Lden), er beliggende langs de større, lokale veje, hvor der ikke etableres støjafskærmning i forbindelse med udbygningen. Dertil kommer en række enkeltliggende ejendomme. Udbygning af motorvejen til 6 spor forventes at medføre en merkørsel i forhold til 0-alternativet på i alt ca. 9 mio. km pr. år i Stigningen skyldes, at det for nogen trafikanter tidsmæssigt vil kunne betale sig at benytte motorvejen, selvom det medfører en vis omvejskørsel. Som følge af merkørslen vil der komme mindre stigninger i udledningen af CO2, CO, NOx, SO2 og partikler på vejnettet, mens udledningen af HC (kulbrinter) stort set vil være uændret. Udledningen af CO2 forventes at stige med i alt ca tons pr. år i 2015 svarende til en stigning på 0,16 % i forhold til 0-alternativet. Beregningerne er foretaget med emissionsfaktorer svarende til de beregnede gennemsnitshastigheder. Der er således ikke taget højde for de positive CO2-effekter, som følger af, at kødannelser med»stop and go«i myldretiderne reduceres ved udbygning af motorvejen. Motorvejen medfører endvidere en omfordeling af emissionerne, hvorved der opnås en reduktion af emissionerne i byområder, der modsvares af lidt større stigninger i det åbne land. Da motorvejen overvejende forløber i det åbne land med gode spredningsbetingelser, vurderes det, at luftforureningskoncentrationerne vil være langt under gældende grænseværdier. 8.3 Natur, landskab og fortidsminder EU-habitatdirektivet forpligter Danmark til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at indføre en streng beskyttelsesordning i det naturlige udbredelsesområde for de arter, som er listet på EF-habitatdirektivets bilag IV, også uden for de egentlige habitatområder. Beskyt-

9 9 telsen betyder bl.a. forbud mod beskadigelse eller ødelæggelse af arternes udbredelsesområder. Der er indenfor undersøgelseskorridoren på flere lokaliteter på vestsiden af vejen fundet løvfrøer. Løvfrø er opført på habitatdirektivets bilag IV. Lokaliteterne ligger imidlertid så langt fra motorvejen, at de ikke vil blive påvirket af udbygningen. Der er ikke registreret løvfrøer på østsiden af Østjyske Motorvej. Motorvejen fungerer tilsyneladende som en stærk barriere mod en yderligere spredning mod øst. For at mindske motorvejens barriereeffekt etableres en ny tør passage med en diameter på ca. 1,5 m under motorvejen ved det rørlagte vandløb ud for Svinholt Skov. Hasselmus og birkemus, der begge er opført på habitatdirektivets bilag IV, er ikke observeret indenfor undersøgelseskorridoren. Hasselmusen er fundet i Vindinge Skov ca. 2 km fra Østjyske Motorvej. Skulle arten spredes videre mod vest i Vindinge Skov er passagemulighederne under Vejlefjordbroen gode. Birkemusen er fundet i Vejle Ådal og Grejs Ådal ca. 6 km fra Østjyske Motorvej. Disse og andre fund tyder på, at åsystemer er meget vigtige som spredningskorridorer og levesteder for birkemus. For at tage hensyn til eventuel forekomst af birkemus i Mølholm Ådal vil anlægsarbejde i ådalens skrænter så vidt muligt foregå uden for birkemusens vintersøvn-periode. Flere forskellige arter af flagermus er observeret jage tæt ved motorvejen. I forbindelse med udbygningen vil der kun skulle fældes ganske få store træer, der af flagermusene kan benyttes til rast, yngel eller overvintring. Da der ikke sker en forringelse af fødesøgningsmulighederne over vådområder, vurderes det, at flagermus ikke påvirkes af projektet. Udbygningen af Østjyske Motorvej vil på kort sigt have en markant påvirkning af landskabet, da beplantningen tæt på den eksisterende motorvej fjernes i anlægsfasen. På lang sigt vil effekten reduceres, når ny beplantning er vokset til. De store bøgetræer langs skrænterne ned til Vejle Fjord skal så vidt muligt bevares, da genopretningshorisonten er meget lang. I det åbne land syd for Vejle vil den landskabelige påvirkning primært være knyttet til etablering af støjafskærmning ud for landsbyen Smidstrup. En eventuel forlængelse af den eksisterende støjvold på vestsiden af Østjyske Motorvej ud mod Vindinggård Ringvej, som er en delstrækning af den i punkt 4.8 nævnte strækning mellem Sønderdalen og Vejlefjordbroen, betyder inddragelse af arealer til anlægget i den øvre del af Mølholmdalen, hvor der er registreret overdrev og moser beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3. De støjbeskyttende foranstaltninger vurderes at få en positiv effekt på det rekreative område i Mølholmdalen. De væsentligste kulturhistoriske elementer, der bliver berørt af udbygningen, er: Gravhøj i Bredballe Klarskov. Selve gravhøjen, der ligger 80 m øst for Østjyske Motorvej, berøres ikke, men den 100 m beskyttelseslinie, der er registreret omkring fortidsmindet, vil blive yderligere overskredet ved en udbygning af motorvejen mod øst. Tre fredede diger. Digerne vil sandsynligvis skulle afkortes med en længde svarende til den bredde, motorvejen udbygges med. Kulturhistorisk beskyttelsesområde omkring landsbyen Smidstrup og husmandsudstykningen Smidstrup Præstemark med i alt tolv brug. I forbindelse med udbygningen vil der maksimalt blive inddraget 10 meter af statshusmandsbrugenes ca. 500 m lange parceller. Inden anlægsarbejdet går i gang, vil Vejle Museum foretage en arkæologisk forundersøgelse i vejtraceet. 8.4 Friluftsliv De rekreative værdier omkring Østjyske Motorvej er primært knyttet til skov- og naturområder. Støjbelastning forringer generelt de rekreative værdier i disse områder. Området, der grænser op til Østjyske Motorvej, er i dag påvirket af trafikstøj, navnlig fra de mange lastbiler. En udbygning af motorvejen vil bidrage med yderligere støjpåvirkning i området men vil næppe forringe den rekreative værdi af disse i væsentlig grad i forhold til den nuværende situation. Ved udbygningen vil der blive inddraget mindre arealer i skovene Starkær, Svinholt, Vinding, Nørreskov, Bredballe Klarskov og Høgholt Skov langs motorvejen. Arealinddragelsen vil kun påvirke den rekreative værdi af skovene i ubetydelig grad. 8.5 Overfladevand og grundvand I dag bliver vejvandet ledt til grøfter, hvorfra en del af vandet nedsiver til grundvandet, mens en del tilledes regnvandsbassiner, hvor vandet har en relativ kort opholdstid. Ved vejudbygningen ombygges vejafvandingen, jf. afsnit Ombygningen af vejafvandingen vil begrænse nedsivningen og dermed påvirkningen af grundvandet i forhold til de eksisterende forhold. Fra regnvandsbassinerne afledes vejvandet til vandløbene Mølle Å, Madekærgrøften, Svinholt Bæk, Mølholm Bæk, Bole Bæk og Bybæk. En større del af visse miljøfremmede stoffer i vejvandet vil blive tilbageholdt

10 10 i regnvandsbassinerne ved bundfældning på grund af den længere opholdstid. Tilførsel af yderligere vejvand til vandløbene vurderes ikke at ændre væsentligt på vandløbenes tilstand. Hele motorvejsstrækningen er beliggende i områder der er karakteriserede som mindre sårbare eller mindst sårbare i relation til grundvandet. Det primære grundvandsmagasin kan således generelt betegnes som forholdsvis velbeskyttet i undersøgelsesområdet. Det forudsættes, at der ikke skal udføres anlægsaktiviteter, som kræver grundvandssænkning. 8.6 Ressourceforbrug Forbrug af råstoffer er opgjort på grundlag af et skitseprojekt for vej-, bro og afvandingsanlæg. Hertil kommer en mindre mængde af diverse materialer til afstribning, autoværn, skiltning m.m. Forbruget af asfalt (ca tons), stabilgrus og bundsikringsgrus (i alt ca m 3 ) forventes at kunne skaffes inden for regionen. Forbruget vurderes ikke at være problematisk i forhold til de nationale ressourcer. Grus fra afgravninger og asfalt fra opbrydninger genbruges. Forbruget af stål og beton er begrænset og skønnes ikke at udgøre et problem i forhold til den tilgængelige ressource. Affald og genanvendeligt materiale skal håndteres i henhold til myndighedernes anvisninger. 8.7 Forurenet jord Der vil omkring motorvejen generelt i de øverste jordlag kunne forekomme jord, som er forurenet med bly, olieprodukter og tjærestoffer (PAH). Forureningerne opstår ved støv, sprøjt og afstrømning fra vejbanen. En enkelt potentielt forurenet grund (Storhaven 10) ligger tæt på tilkørselsrampen fra Fredericiavej (øst for motorvejen) men forventes ikke berørt i forbindelse med udbygningen. Ved arbejde i forurenet jord vil jorden blive bortskaffet eller indbygget i projektet i henhold til gældende lovgivning og bestemmelser. 9. Alternativer I VVM-undersøgelsen er vurderet følgende alternative udbygningsmuligheder: Inddragelse af nødspor til kørespor Delvis asymmetrisk udbygning af motorvejen fra 4 til 6 spor Løsninger med reversible (vendbare) kørespor Udbygning til 8 spor Disse muligheder er ud fra en samlet vurdering af de trafikale, vejtekniske, trafiksikkerhedsmæssige, miljømæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser vurderet som mindre egnede end hovedforslaget. 10. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 10.1 Anlægs- og samfundsøkonomi Anlægsoverslaget for udbygningsprojektet er udarbejdet i henhold til Transportministeriets retningslinjer for ny budgettering af anlægsprojekter på vej- og baneområdet. Anlægsoverslaget er opgjort på 4 niveauer: Fysikoverslag, basisoverslag, ankerbudget (projektbevilling) og samlet anlægsoverslag. Fysikoverslaget er et estimat fordelt på 6 hovedposter med tilhørende underposter beregnet på baggrund af Vejdirektoratets overslagssystem. Det vil sige, at der er tale om priser baseret på relevante licitationspriser og standardiserede mængder opgjort på basis af det foreliggende skitseprojekt. Fysikoverslaget er behæftet med usikkerhed, da udgifter til bl.a. ekspropriationer, jordarbejder og asfaltarbejder ikke kan beregnes præcist på forhånd. Projektets detaljerede udformning, mængder m.v. kendes først på et senere tidspunkt, ligesom udviklingen i priserne på ejendomsmarkedet og konjunktur- og konkurrencesituationen på licitationstidspunktet er af væsentlig betydning for anlægsudgifternes endelige størrelse. I henhold til principperne for ny anlægsbudgettering har det eksterne rådgivningsfirma Capacent for Transportministeriet gennemført en ekstern kvalitetssikring, som har omfattet en vurdering af Vejdirektoratets økonomiske overslag, risikostyring og samfundsøkonomiske analyse samt projektorganisering og udbudsstrategi. Den eksterne kvalitetssikring har ikke afdækket væsentlige fejl eller mangler i Vejdirektoratets beregninger og metode for opgørelse af anlægsoverslag m.m. men har givet anledning til en reduktion i anlægsoverslaget vedrørende trafikledelse. I forbindelse med aftalen af 2. december 2009 om Bedre veje mv. blev partierne bag aftalen enige om ud over hovedforslaget at afsætte yderligere 38,1 mio. kr. (samlet anlægsoverslag, prisniveau 2010, vejindeks 180,8) til etablering af parallelspor samt forberedelse af afvandingssystemer mv. til eventuelt senere anlæg af tilslutningsanlæg for en motortrafikvej Ødsted - Ny Højen - E45. Transportministeren vil drøfte etableringen af

11 11 tilslutningsanlægget for Ødsted - Ny Højen - E45 med Vejle Kommune. Reparation og udskiftning af belægningen på Vejlefjordbroen, som var planlagt udført i forbindelse med den permanente udbygning, og som i VVM-redegørelsen er en del af projektet, indgår ikke i nærværende anlægsoverslag, eftersom disse arbejder er gennemført. I infrastrukturfonden tilbageføres i den forbindelse 15,8 mio. kr. (samlet anlægsoverslag, prisniveau 2010, vejindeks 180,8) til Puljen til bedre kapacitet og bekæmpelse af flaskehalse, jf. aktstykke 159 af 18. juni Der er på den baggrund beregnet et korrigeret basisoverslag for udbygning af Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord for hovedforslaget på 1.134,3 mio. kr. (prisniveau 2010, vejindeks 180,8). I overslaget indgår udgifter til etablering af anlægget, arealerhvervelse, projektering, tilsyn og administration, men ikke moms. I henhold til retningslinjerne for ny anlægsbudgettering vil projektbevillingen på finansloven (ankerbudgettet) være basisoverslaget tillagt 10 %, dvs ,7 mio. kr. Ved indbudgettering på finansloven afsættes yderligere en reserve på 20 % i Transportministeriet. Det samlede anlægsoverslag vil således være 1.474,6 mio. kr., jf. tabel 1. Tabel 1: Basisoverslag, ankerbudget og samlet anlægsbudget for hovedforslaget. Prisniveau 2010 og vejindeks 180,8. Basisoverslag Ankerbudget (basisoverslag + 10 pct.) Samlet anlægsbudget (basisoverslag + 30 pct.) 1.134,3 mio. kr ,7 mio. kr ,6 mio. kr. Projektets omkostninger og fordele for samfundet er opgjort i henhold til Transportministeriets manual for samfundsøkonomisk analyse. På baggrund af disse opgørelser er beregnet en intern rente for projektet. Den interne rente er den rente, som den investerede kapital vil opnå, når alle omkostninger og fordele opgøres over den samlede projektperiode. Den interne rente skal mindst svare til den samfundsøkonomiske kalkulationsrente på 5 %, for at projektet har et positivt samfundsøkonomisk afkast. Det bemærkes, at en række miljøeffekter, herunder barrierevirkning, tab af naturværdier og støj i naturområder samt arealindgreb ved anlægsprojekter, ikke værdisættes i den samfundsøkonomiske analyse. Den interne rente for projektet er beregnet til 11,0 %. Udbygningen af motorvejen mellem Skærup og Vejle Nord vil kunne gennemføres efter følgende tidsplan: Detailprojektering og udbud: Ekspropriation: Anlæg: Udbygning af motorvej færdig: 2015 Bevillingerne forventes at fordele sig som følger (i 2010-priser): Tabel 2: Årsfordelt anlægsbudget År Ankerbudget (projektbevilling) mio. kr. Samlet anlægsbudget mio. kr. 2010: 33,8 1) 40,0 2) 2011: 166,1 196,3 2012: 390,7 461,8 2013: 250,3 295,8 2014: 250,3 295,8 2015: 143,1 169,1 2016: 8,9 10,5 2017: 4,5 5,3 I alt: 1.247, ,6 1) Det anførte beløb er tilgået Vejdirektoratet primo 2010 i henhold til Akt 92 af 4. februar ) Af beløbet er 6,2 mio. kr. tilgået departementets centrale reserve, jf. Akt 92 af 4. februar 2010.

12 Konsekvenser for Vejdirektoratet Arbejdet forestås af Vejdirektoratet og har således primært økonomiske og administrative konsekvenser for Vejdirektoratet i forbindelse med anlæg og drift. Arbejdet med at beskrive anlægget i et detailprojekt, som kan danne baggrund for udbud, udføres af Vejdirektoratet i samarbejde med eksterne rådgivningsfirmaer. Rådgivningsopgaver og anlægsarbejder udbydes efter gældende regler herfor. Vejdirektoratet og dets bygherrerådgivere fører tilsyn med entreprenørernes arbejde for at sikre, at arbejdet leveres i overensstemmelse med den aftalte kvalitet, tidsplan og pris. Herudover skal projektforløbet styres, kontrolleres, dokumenteres og evalueres, og den nødvendige information formidles til trafikanter og naboer. Trafikafviklingen skal overvåges, og trafiksikkerhedsmæssige indsatser skal gennemføres. Vejdirektoratet vil løbende undersøge og afprøve mulighederne for anvendelse af nye metoder og ny teknologi med henblik på at optimere projektet trafiksikkerhedsmæssigt, miljømæssigt og økonomisk. Af den samlede udgift er der til projektering, tilsyn og administration budgetteret med 18 % for udbygning af Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord. De 18 % er forudsat fordelt med 4,6 % til lønninger til Vejdirektoratets eget personale, ca. 8,4 % til eksterne rådgivere og ca. 5,0 % til øvrige driftsudgifter. Vejdirektoratets projektbevilling på 1.247,7 mio. kr. optages på finanslovens Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbevilling), Den centrale reserve på 226,9 mio. kr., svarende til 20 % af basisoverslaget, optages på finanslovens Anlægsreserve (Anlægsbevilling). 11. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet En udbygning af Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord vil forbedre trafikafviklingen i Trekantområdet i myldretiden og derved reducere transportudgifterne for erhvervslivet. I anlægsfasen skønnes der at være en direkte og indirekte beskæftigelse på mandår. De afledte økonomiske virkninger vil i øvrigt primært være sparet tid og øgede kørselsomkostninger. Den sparede tid har en værdi i størrelsesordenen 84 mio. kr. i 2015 og herefter stigende i takt med væksten i trafikken. En del af tidsbesparelsen tilfalder erhvervslivet i form af reducerede transportomkostninger. De øgede kørselsomkostninger som følge af trafikanternes ændrede rutevalg efter en udbygning af motorvejen vurderes at blive ca. 7 mio. kr. i For så vidt angår de strukturelle økonomiske virkninger for erhvervslivet kan nævnes, at en forbedret fremkommelighed normalt forventes at give positive effekter for erhvervslivet. I den forbindelse er det af væsentlig betydning, at den del af tidsbesparelserne, der ikke direkte kan henføres til erhvervstrafik og dermed som afledt økonomisk effekt, primært kan henføres til trafik mellem bolig og arbejdssted, som giver erhvervslivet en positiv effekt i form af fordele for de ansatte. 12. Administrative konsekvenser for borgerne Det færdige anlæg vil indebære en betydelig forbedring for trafikanterne på motorvejen og betyde en aflastning af trafikken på alternative veje. Anlægget berører direkte og indirekte en del mennesker, bl.a. i form af ekspropriationer og gener i anlægsfasen, jf. punkt 8.1. I det videre forløb i anlægsprocessen vil ejere og brugere af de berørte ejendomme blive orienteret direkte dels ved breve fra Vejdirektoratet og ekspropriationsmyndighederne om anlægsarbejdernes tidsplan og fremdrift, dels ved personlig kontakt til ejere og brugere og ved afholdelse af møder med grundejerforeninger m.v. Borgerne har endvidere mulighed for at holde sig løbende orienteret om anlægsarbejdet på Forholdet til EU-retten De gennemførte miljøundersøgelser og høringer opfylder kravene i Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet med senere ændringer (VVM-direktivet) (EF-Tidende 1985 nr. L 175, side 40) samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/ EF af 26. maj 2003 om mulighed for deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF for så vidt angår offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse (EF- Tidende 2003 nr. L 156, side 17). Ingen fuglebeskyttelses- eller habitatområder (Natura 2000-områder) i henhold til Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle med senere ændringer (Fuglebeskyttelsesdirektivet) (EF-Tidende 1979 nr. L 103, side 1) og Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer (Habitatdirektivet)

13 13 (EF-Tidende 1995 nr. L 1, side 135) vil blive direkte eller indirekte berørt af projektet. 14. Høring over lovforslaget Lovforslaget har været i høring hos Vejle Kommune, Fredericia Kommune, Hedensted Kommune, Region Syddanmark, Region Midtjylland, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv, DI Transport og Forenende Danske Motorejere (FDM). Høringssvarene vil blive fremsendt til Trafikudvalget, ledsaget af de kommentarer, som udtalelserne måtte give anledning til. 15. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Positive konsekvenser / Negative konsekvenser / mindreudgifter merudgifter Mindreudgifter for stat, regioner og Merudgift for staten på 1.474,6 mio. kommuner som følge af færre trafikuheld på 30 %) til anlæg samt udgifter til kr. (prisniveau 2010, inklusiv tillæg drift og vedligeholdelse Ingen Begrænset meradministration for Vejdirektoratet i anlægsfasen Reduktion af transportomkostningerne. Øget beskæftigelse i bygge- Ingen og anlægssektoren i anlægsperioden Ingen Ingen Ingen Formindskelse af støjgener langs vejen og forbedret håndtering af vejafvandingen Ingen Mindre forøgelse af luftforurening og CO2-udledning. Begrænsede indgreb i rekreative omgivelser De gennemførte miljøundersøgelser og høringer opfylder kravene i EU-retten. Ingen fuglebeskyttelses- eller habitatområder (Natura 2000-områder) i henhold til Rådets direktiver bliver hverken direkte eller indirekte berørt af vejanlægget. Det vil gennem afværgeforanstaltninger og kompenserende tiltag blive sikret, at de arter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, ikke påvirkes negativt af vejanlægget Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Den foreslåede bestemmelse i nr. 1 indeholder en bemyndigelse til transportministeren til at udbygge den ca. 13 km lange strækning af hovedlandevej nr. 60, Østjyske Motorvej (E45), mellem motorvejskryds Skærup og tilslutningsanlæg 60, Vejle Nord, fra 4 til 6 spor. Det foreslås endvidere med nr. 2, at transportministeren bemyndiges til at anlægge parallelspor i begge retninger på strækningen mellem tilslutningsanlæg 61, Vejle Syd, og et eventuelt nyt tilslutningsanlæg for en motortrafikvej Ødsted - Ny Højen - E45 samt forberede afvandingssystemer mv. til tilslutningsanlægget. Der henvises til de almindelige bemærkninger og bilag 1. Til 2 Den foreslåede bestemmelse giver hjemmel til at pålægge byggelinjer med en indbyrdes afstand på op til 120 meter. Bestemmelsen fraviger reglen i lov om offentlige veje 34, hvorefter der ved hovedlandeveje og andre nummererede veje kan pålægges byggelinjer med en indbyrdes afstand på indtil 100 meter, når vejbestyrelsen finder, at der af færdselshensyn bør sikres vejen mulighed for udvidelse til en større bredde, eller at færdslens tarv i øvrigt gør det nødvendigt. Den forøgede byggelinjeafstand skal tilgodese såvel hensynet til færdslens tarv på den 6-sporede motorvej som muligheden for en senere udbygning med parallelspor m.v. Det bemærkes i den forbindelse, at lovforslaget indeholder bemyndigelse til anlæg af 8-sporet motorvejsprofil med 3 kørespor og et parallelspor i begge retninger på strækningen mellem tilslutningsanlæg-

14 14 get Vejle Syd og et eventuelt nyt tilslutningsanlæg for en motortrafikvej Ødsted - Ny Højen - E45. Ved pålæg af byggelinjer efter den foreslåede bestemmelse finder reglerne om byggelinjer i kapitel 4 i lov om offentlige veje i øvrigt anvendelse. Til 3 Den foreslåede bestemmelse i stk. 1 indebærer, at transportministeren i særlige tilfælde efter anmodning fra ejeren kan ekspropriere en ejendom, der berøres særligt indgribende af projektet, før tidspunktet for de ordinære ekspropriationer. Endvidere foreslås det i stk. 2, at erstatningen fastsættes af ekspropriations- og taksationsmyndighederne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. De ordinære ekspropriationer til vejanlægget vil ske med hjemmel i vejlovens 43 og efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr af 20. november Ekspropriationerne ledes af Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland. De ordinære ekspropriationer til vejanlæg af denne type kan normalt forventes gennemført 1½-3 år efter vedtagelsen af en anlægslov, da ekspropriationerne først kan gennemføres, når Vejdirektoratet har udarbejdet et detailprojekt, og ekspropriationskommissionen har afholdt de nødvendige besigtigelser og godkendt projektet. Med forslaget vil transportministeren som nævnt få hjemmel til i særlige tilfælde at fremrykke ekspropriationstidspunktet for ejendomme, der berøres særligt indgribende af projektet. Ved»særligt indgribende«sigtes almindeligvis til en situation, hvor det vurderes, at der er stor sandsynlighed for, at den pågældende ejendom vil blive totaleksproprieret i forbindelse med projektet. Selv om kravet om, at ejendommen skal berøres særligt indgribende af motorvejsplanerne, er opfyldt, skal også betingelsen om, at der skal være tale om et særligt tilfælde være opfyldt, førend transportministeren kan ekspropriere de pågældende ejendomme på et tidspunkt forud for de ordinære ekspropriationer. Som eksempler på særlige tilfælde kan nævnes, at en fremrykket ekspropriation kan afværge væsentlige økonomiske konsekvenser, eller at ejendommen ønskes overtaget af særlige personlige årsager, herunder sygdom, alder, familieforøgelse eller andre sociale forhold. Forventede ændringer i ejendomspriserne kan ikke i sig selv anses for at udgøre en væsentlig økonomisk konsekvens. Til 4 Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, således at transportministeren hurtigst muligt kan påbegynde gennemførelsen af projektet.

Forslag. Lov om udbygning af Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord

Forslag. Lov om udbygning af Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord 2009/1 LSF 133 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-217 Fremsat den 25. februar 2010 af transportministeren (Hans Christian

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om udbygning af Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om udbygning af Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej

Forslag. Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej 1. Transportministeren

Læs mere

Forslag. til. Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej

Forslag. til. Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Bilag 188 Offentligt 1 Transportministeriet Udkast 25. januar 2010 Forslag til Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej 1. Transportministeren bemyndiges til

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Slagelse Omfartsvej, 2. etape

Forslag. Lov om anlæg af Slagelse Omfartsvej, 2. etape 2010/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportministeriet Fremsat den 6. oktober 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt)

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød

Forslag. Lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød 2009/1 LSF 135 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-218 Fremsat den 25. februar 2010 af transportministeren (Hans Christian

Læs mere

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde Program Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Leif Skov, Vejle Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder Niels Fejer Christiansen,

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

L 135 Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød.

L 135 Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød. 1 af 11 04.03.2010 10:52 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 135 Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød.

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af Østjyske Moto Skærup og Ve Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af E45, Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Der blev i november 2003 indgået

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev Dato 13. marts 2017 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 7244 3606 Dokument 17/00417-1 Side 1/5 Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev I

Læs mere

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012 Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse Borgermøde 21. august 2012 PROGRAM 19.00 Velkomst Kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg Kommune Allan Oris 19.10 Introduktion Planlægningschef Birgitte Henriksen,

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Køge

Forslag. Lov om udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Køge 2010/1 LSF 14 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 6. oktober 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart

Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart 2009/1 LSF 136 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-220 Fremsat den 25. februar 2010 af transportministeren (Hans Christian

Læs mere

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde KØGE BUGT MOTORVEJEN Borgermøde PLANLÆGNINGSCHEF OLE KIRK PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart. Lovforslag nr. L 136 Folketinget

Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart. Lovforslag nr. L 136 Folketinget Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om udbygning af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart 1.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 2. december 2011 John Halkær Kristiansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 2. december 2011 John Halkær Kristiansen DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 John Halkær Kristiansen jhk@vd.dk 7244 3668 Bilag 1 Indstilling om Skovvejen, rute 23 syd om Regstrup Med aftalen om En grøn transportpolitik af

Læs mere

Hillerødmotorvejens forlængelse

Hillerødmotorvejens forlængelse Hillerødmotorvejens forlængelse Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelsen Informationspjece - juni 2017 VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse I denne pjece kan du læse om baggrund,

Læs mere

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Projekt fra idé til færdigt anlæg Rute 54 Trafikale problemstillinger Årsdøgntrafik: ca.

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 178 Offentligt DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. Januar 2012 11/14954 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3333 Transportministeriet Center for

Læs mere

Forslag. til. Lov om udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest

Forslag. til. Lov om udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest Transport- og Energiministeriet Udkast 8. februar 2006 end. Forslag til Lov om udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest 1. Transport- og energiministeren bemyndiges til at udbygge Holbækmotorvejen

Læs mere

Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev

Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev VVM-undersøgelse 26. juni 2017 Kolding Herreds Landbrugsforening Emner vi behandler i aften Generel præsentation af projektet og VVM-processen Erfaringer fra andre

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Nykøbing Falster Omfartsvej

Forslag. Lov om anlæg af Nykøbing Falster Omfartsvej 2010/1 LSF 154 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 23. februar 2011 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN

BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. oktober 2012 12/06462 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3694 BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN 1.

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense

Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense Forslag til Lov om udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense 1. Transportministeren bemyndiges til at udbygge hovedlandevej 40, Fynske Motorvej (E20), fra Motorvejskryds Odense til ca. 2,0 km øst for

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af motortrafikvej mellem Sdr. Borup og Assentoft (sydlig omfartsvej ved Randers) Lovforslag nr. L 138 Folketinget

Forslag. Lov om anlæg af motortrafikvej mellem Sdr. Borup og Assentoft (sydlig omfartsvej ved Randers) Lovforslag nr. L 138 Folketinget Lovforslag nr. L 138 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om anlæg af motortrafikvej mellem Sdr. Borup og Assentoft (sydlig omfartsvej

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup

Forslag. Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup 2014/1 LSF 133 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 4. februar 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE FORUNDERSØGELSE Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE Projektleder Ulrik Larsen Dagsorden: Politiske aftaler Hvad er en forundersøgelse Trafikale problemstillinger Løsningsforslag Konsekvenser Trafik,

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense

Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense 2013/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 2. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

3. LIMFJORDSFORBINDELSE

3. LIMFJORDSFORBINDELSE 3. LIMFJORDSFORBINDELSE PRÆSENTATION AF PROJEKTET BORGERMØDE I AALBORG 18. AUGUST 2011 VELKOMST Rådmand Mariann Nørgaard Aalborg Kommune INTRODUKTION Planlægningschef Ole Kirk Vejdirektoratet TIDLIGERE

Læs mere

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2012 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Holstebromotorvejen

Forslag. Lov om anlæg af Holstebromotorvejen Lovforslag nr. L 27 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om anlæg af Holstebromotorvejen 1. Transportministeren bemyndiges til at anlægge

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup

Forslag. Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 34 Offentligt Transportministeriet 6. november 2014 UDKAST Forslag til Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup 1. Transportministeren bemyndiges til 1) at anlægge

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

Svendborgmotorvejen. færdiggøres og åbnes

Svendborgmotorvejen. færdiggøres og åbnes MOTORVEJSÅBNING: ODENSE-SVENDBORG Svendborgmotorvejen færdiggøres og åbnes Svendborg er nu forbundet med det øvrige motorvejsnet anlæg af 35 km motorvej fra Odense til Svendborg er afsluttet. Trafikanterne

Læs mere

E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN

E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN VVM- UNDERSØGELSE E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN DEBATOPL ÆG DEBATOPL ÆG OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN TYSKLAND OG DANMARK HAR INDGÅET EN TRAKTAT OM

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00239) Basis oplysninger

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00239) Basis oplysninger Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00239) Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Ombygning af kryds mellem hovedlandevejen

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved

Forslag. Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2010-11 Fremsat den 23. februar 2011 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved 1. Transportministeren bemyndiges

Læs mere

Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig

Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. maj 2016 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig Sorg Fastlæggelse af linjeføring for Bering-Beder vejen vedtagelse

Læs mere

Erfaringer med VVM og Natur

Erfaringer med VVM og Natur Erfaringer med VVM og Natur Hvad sker der fra VVM til færdigt projekt Anne B. Hansen, Banedanmark 14. april 2015 1 Fra VVM til virkelighedens anlægsarbejde når der skabes nye landskaber og ny natur Hvorvidt

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af 1. etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 3 og Motorring 4

Forslag. Lov om anlæg af 1. etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 3 og Motorring 4 1 Transport- og Energiministeriet Udkast 1. februar 2006 Forslag til Lov om anlæg af 1. etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 3 og Motorring 4 1. Transport- og energiministeren bemyndiges til:

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN AARHUS KOMMUNE UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SAMMENFATNING,

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af motorvej mellem Ølholm og Vejle og udbygning af motortrafikvejen mellem Riis og Ølholm til motorvej (rute 18)

Forslag. Lov om anlæg af motorvej mellem Ølholm og Vejle og udbygning af motortrafikvejen mellem Riis og Ølholm til motorvej (rute 18) 1 Transport- og Energiministeriet Udkast 3. februar 2006 Forslag til Lov om anlæg af motorvej mellem Ølholm og Vejle og udbygning af motortrafikvejen mellem Riis og Ølholm til motorvej (rute 18) 1. Transport-

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved

Forslag. Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved Page 1 of 10 2010/1 LSF 155 Offentliggørelsesdato: 24-02-2011 Transportministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Fremsat den 23. februar 2011 af transportministeren (Hans Christian

Læs mere

Implementering af ny anlægsbudgettering. Helle Hagen Blæsbjerg Fagkoordinator, Anlægsanalyse

Implementering af ny anlægsbudgettering. Helle Hagen Blæsbjerg Fagkoordinator, Anlægsanalyse Implementering af ny anlægsbudgettering Helle Hagen Blæsbjerg Fagkoordinator, Anlægsanalyse Baggrunden for ny anlægsbudgettering Gentagende kritik af budgetteringen af større statslige anlægsprojekter.

Læs mere

Vejdirektoratet. 8 maj 2017

Vejdirektoratet. 8 maj 2017 Vejdirektoratet 8 maj 2017 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Køge Bugt Motorvejen. Udvidelse mellem Motorring 3 og Vallensbæk Torvevej

Køge Bugt Motorvejen. Udvidelse mellem Motorring 3 og Vallensbæk Torvevej Køge Bugt Motorvejen Udvidelse mellem Motorring 3 og Vallensbæk Torvevej 25. september 2003 Udvidelse mellem Motorring 3 og Vallensbæk Torvevej Baggrund Køge Bugt Motorvejen har i de seneste år været præget

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Deltagere 2 Projektleder John Kjærsgaard Landinspektør Karin Møller- Clausen Ingeniør (projekt)

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

Forslag. Lov om omklassificering af visse veje

Forslag. Lov om omklassificering af visse veje 2007/2 LSF 64 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 400-10 Fremsat den 30. januar 2008 af Transportministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Haderup Omfartsvej

Forslag. Lov om anlæg af Haderup Omfartsvej Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 14 Offentligt Forslag til Lov om anlæg af Haderup Omfartsvej 1. Transport- og bygningsministeren bemyndiges til: 1) at anlægge en omfartsvej vest

Læs mere

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE)

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Dagsorden 1. Velkomst 2. Baggrund Anlægslov og VVM-undersøgelser 3. Status for Ringvejen v/holbæk Kommune 4. Tidsplan

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

2009/1 LSF 2 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Forslag 1. 2. 3.

2009/1 LSF 2 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Forslag 1. 2. 3. 2009/1 LSF 2 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 400-13 Fremsat den 7. oktober 2009 af transportministeren (Lars Barfoed) Forslag

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø DDO, Copyright COWI Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Side 2 Datablad Udgiver: Udarbejdet af: Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø

Læs mere

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Rute 54 Næstved - Rønnede VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Program for mødet Velkomst Borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Overblik over resultaterne i VVM-undersøgelsen Projektleder

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup

Forslag. Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup Lovforslag nr. L 133 Folketinget 2014-15 Fremsat den 4. februar 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup 1. Transportministeren bemyndiges til

Læs mere

Miljø og sundhed NOTAT

Miljø og sundhed NOTAT NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byplan Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Miljø og sundhed Nærværende notat

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST-130-00419) Basis oplysninger

Læs mere

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er omfattet af 3, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017 VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1) BEK nr 68 af 26/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0033

Læs mere

VVm- undersøgelse MOTORVEJ REGSTRUP - KALUNDBORG

VVm- undersøgelse MOTORVEJ REGSTRUP - KALUNDBORG VVm- undersøgelse MOTORVEJ REGSTRUP - KALUNDBORG DEBATOPL ÆG Borgermøde 11. august 2011 Se Side 2 MOTORVEJ Regstrup - KALUNDBORG I Januar 2009 indgik regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne,

Læs mere

DERFOR HAR VI BYGGET MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE

DERFOR HAR VI BYGGET MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE 1 MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE DERFOR HAR VI BYGGET Motorvejsstrækningen mellem Riis og Vejle er en del af Midtjyske Motorvej mellem Herning og Vejle, mens motorvejsstrækningen mellem Hornstrup og

Læs mere

Tilslutningsanlægget ved Ødisvej. Borgermøde den 24. marts 2015

Tilslutningsanlægget ved Ødisvej. Borgermøde den 24. marts 2015 Tilslutningsanlægget ved Ødisvej Borgermøde den 24. marts 2015 Program Velkomst Udvalgsformand Knud Erik Langhoff, Kolding Kommune Projektgennemgang Projektleder Niels Koefoed, Vejdirektoratet Afdelingsleder

Læs mere

VEJDIREKTORATETS UDARBEJDELSE AF BESLUTNINGSGRUNDLAG

VEJDIREKTORATETS UDARBEJDELSE AF BESLUTNINGSGRUNDLAG Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 278 Offentligt VEJDIREKTORATETS UDARBEJDELSE AF BESLUTNINGSGRUNDLAG PRÆSENTATION AF TILRETTELÆGGELSE OG GENNEMFØRELSE AF BESLUTNINGSGRUNDLAG

Læs mere

25 år med VVM Eksempler på vanskelige VVM er. Strategichef Ole Kirk, Vejdirektoratet

25 år med VVM Eksempler på vanskelige VVM er. Strategichef Ole Kirk, Vejdirektoratet 25 år med VVM Eksempler på vanskelige VVM er Strategichef Ole Kirk, Vejdirektoratet 25 år med VVM Direktivet Frederikssundmotorvejen og den iterative proces Frederikssundmotorvejen Trafikale forhold SIDE

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

VVm- undersøgelse. Borgermøder november Se Side 2-3

VVm- undersøgelse. Borgermøder november Se Side 2-3 VVm- undersøgelse RUTE 26 ÅRHUS-Søbyvad Rødkærsbro-VIBORG v DEBATOPL ÆG Borgermøder 9. - 11. november 2010 Se Side 2-3 Truust Udgivet af Vejdirektoratet, oktober 2010 TID OG DATO FOR BORGERMØDER Redaktion

Læs mere

Hvorfor risikostyring i VD?

Hvorfor risikostyring i VD? Risikostyring i Vejdirektoratet RISK, Ingeniørforeningen i Århus 20. november 2009 Trine Holst Veicherts Risk manager thv@vd.dk Hvorfor risikostyring i VD? Vi ønsker løbende at kende, have fokus på og

Læs mere

VVM-screening af grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakering af Spentrup

VVM-screening af grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakering af Spentrup Randers Spildevand A/S e-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og teknik Virksomhedskontoret Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon +45 8915 1681 jakob.aarup@randers.dk www.randers.dk Den 17. marts 2017 VVM-screening

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er omfattet af 3, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Dynamisk Ruderanlæg (DR) Diverging Diamond Interchange (DDI) Casper Gravlev Christensen & Torben Friis Nielsen

Dynamisk Ruderanlæg (DR) Diverging Diamond Interchange (DDI) Casper Gravlev Christensen & Torben Friis Nielsen Dynamisk Ruderanlæg (DR) Diverging Diamond Interchange (DDI) Casper Gravlev Christensen & Torben Friis Nielsen 1. Baggrunden Rampekryds med stor andel af venstresvingende trafik I Frankrig opfandt man

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Herning Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Solfangeranlæg til brug for supplering

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Fredericia og Vejle kommuner Borgermøde i DGI Huset i Vejle d. 24. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 16,60-18,80 fra Hattensvej til Savtrup Å

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 16,60-18,80 fra Hattensvej til Savtrup Å Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0 Delstrækning 16,60-18,80 fra Hattensvej til Savtrup Å Vejdirektoratets deltagere 2 Områdechef Svend Kold Projektleder Janie

Læs mere

EU: Direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet

EU: Direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet VVM - Regelsættet EU: Direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet Direktiv 97/11/EF af 3. marts 1997 om ændring af ovennævnte direktiv

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Anmeldelsespligt

Udkast til. Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Anmeldelsespligt Udkast til Bekendtgørelse om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Region Midtjylland Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Indvinding af sand, grus og sten på

Læs mere