A. P. MØLLER SKOLEN ÅRSSKRIFT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A. P. MØLLER SKOLEN ÅRSSKRIFT"

Transkript

1 A. P. MØLLER SKOLEN ÅRSSKRIFT

2 A. P. Møller Skolen Fjordallee 1 D Schleswig Tlf Webside: Åbningstider Mandag - torsdag Fredag Rektor Jørgen Kühl Vicerektor Fl. Rasmussen (gymnasieafd.) Afdelingsleder Klaus Pløen (fællesskoleafd.) Titel: A. P. Møller Skolens årsskrift Redaktion: Fl. Rasmussen (ansv. redaktør) Tryk: Flensborg Avis

3 A. P. Møller Skolens første studenterårgang ved studenterballet den 17. juni 2011 Kære læser Hermed foreligger A. P. Møller Skolens tredje årsskrift, denne gang for skoleåret I dette skrift lægges der særlig fokus på skolens første studenterårgang. Den 1. juni fik alle 74 elever, der var oppe til eksamen, studenterhuen sat på hovedet. Den 16. juni 2011 blev de dimitteret i forbindelse med et festligt og stemningsfuldt arrangement, der bl.a. bød på taler ved den danske generalkonsul i Sydslesvig og formanden for den danske regerings Sydslesvigudvalg. Dette var en historisk begivenhed, som samtidig markerer, at den første fase af opbygningen af A. P. Møller Skolen nu er overstået. Årsskriftet byder desuden på en lang række bidrag om aktiviteter, elevudveksling, studieture og fællesarrangementer, som har fundet sted i fællesskolen og profilgymnasiet i løbet af det seneste år. Skriftet er rigt illustreret med mange billeder, som viser centrale begivenheder. De afspejler tillige en skolekultur, som er vokset frem, traditioner, som er opstået, samt en dynamisk skoleudvikling, der er i gang. Jørgen Kühl Rektor Indhold Årsberetning for A. P. Møller Skolen Side 5 Dorthe Larsen beretter for Samarbejdsrådet Side 12 Julen 2010 Side 15 Fastelavn Side årgang på introtur Side 18 Studierejse til Rom Side 20 Udveksling med Rønde Privatskole Side 22 Besøg ved Århus Universitet Side 26 Jazzkoncert Side 27 På cykeltur i grænselandet Side 28 Sket i årets løb Side 29 Efterskolernes dag Side 30 Digitale borebisser Side 32 Feltarbejde i faget religion Side og 10. klasses dimission Side 34 Galatheaforskere på besøg Side 36 Brobygning Side 37 Studenternes dimission Side 38 Dimissionstale ved Kim Andersen Side 39 Halløjdag Side 41 Fra rektors og elevernes tale Side 44 Alumni Side 45 Sket i årets løb Side 46 Medarbejderoversigt Side 48 3

4 Dansk Skoleforening for Sydslesvig A. P. Møller Skolen er en skole i Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Foreningen er forældrestyret og ledes i det daglige fra Flensborg, hvor skoledirektionen og foreningens administration har adresse. Det sydslesvigske danske mindretals skolehistorie tager sit udgangspunkt i grænsedragningen i Efter 1.verdenskrigs afslutning opstod der nationale mindretal på begge sider af den nye grænse mellem Danmark og Tyskland, et dansk mindretal i Sydslesvig og et tysk mindretal i Nordslesvig. Siden 1960'erne har de danske børnehaver og skoler haft en meget stabil tilgang. Elevtalsudviklingen har stort set fulgt udviklingen i fødselstallene. Dansk Skoleforening for Sydslesvig driver i dag 48 skoler med ca elever. Sideløbende med etableringen af danske skoler udvikledes et dansk børnehavearbejde i Sydslesvig. Skoleforeningens første børnehave blev indviet i I dag er der 55 danske børnehaver med ca børn. Som en af de første konsekvenser af den nye retslige og politiske situation i Sydslesvig oprettede en kreds af dansksindede forældre den 5. maj 1920 en dansk skoleforening i Flensborg med det formål at sikre dansk skolegang for det danske mindretals børn. I første omgang samledes foreningens kræfter om oprettelse af danske skoler i Flensborg. Senere kom foreningens arbejde efterhånden til at omfatte hele Sydslesvig. I begyndelsen af 1920'erne måtte det danske mindretal kæmpe for sin eksistensberettigelse og for sin ret til at oprette og drive danske skoler. Også under nazismen ( ) havde det danske skolevæsen i Sydslesvig vanskelige arbejdsvilkår. I 1936 fandtes der 10 skoler med i alt ca elever. I foråret 1945 var elevtallet blevet reduceret til under 500. I perioden umiddelbart efter 2. verdenskrigs afslutning fik det danske skolevæsen i Sydslesvig en nærmest eksplosiv tilgang af elever. Efter Forbundsrepublikkens oprettelse i 1949 og efter Bonn-København forhandlingerne i normaliseredes udviklingen. 4

5 Årsberetning for A. P. Møller Skolen Af rektor Jørgen Kühl For mindre end tre år siden, den 1. september 2008, blev A. P. Møller Skolen indviet af Dronning Margrethe II. Mærsk Mc-Kinney Møller overrakte ved samme lejligheden den gave, som A. P. Møller Skolen er, til Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Den næste morgen kunne de dengang 340 elever, undervisere og ansatte tage bygningen i brug. Det første år begyndte vi med elever på årgang. Det følgende år kom 12. årgang til, og elevtallet voksede til 440 elever. Fra og med skoleåret var A. P. Møller Skolen fuldt udbygget med p.t. 520 elever fordelt på årgang. I indeværende skoleår fordeler eleverne sig på i alt 26 klasser, deraf 11 i fællesskolens årgang og 15 i profilgymnasiet. Dertil kommer 57 undervisere og ti teknisk-administrative medarbejder. Samlet set har i indeværende skoleår små 600 personer deres daglige virke på skolen. A. P. Møller Skolen er i dag målt i elevtal samlet set den næststørste danske skole i Sydslesvig. Fællesskoleafdelingens årgang er den største i hele mindretallet. Og der kommer stadig flere elever til. Børnehaverne melder om ventelister. Grundskolerne er fyldt godt op. Dertil kommer, at en del forældre bevidst vælger at bosætte sig i skoledistriktet for at sikre deres børn uddannelse på A. P. Møller Skolen. Tilgangen til profilgymnasiet er ligeledes blevet markant større, hvilket dels skyldes øget interesse for at tage en studentereksamen, dels forklares ved ændrede optagelseskrav. Den første studenterårgang, der udklækkes her til sommer, vil være på omtrent 75 elever, mens den nye 11. årgang forventes at være hele 25 % større. På nuværende tidspunkt skønnes det, at det samlede elevtal til næste skoleårs begyndelse vil blive øget til ca Samtidig vokser behovet for at ansætte undervisere. I det kommende skoleår vil der være et antal overtallige gymnasielærere på Duborg-Skolen, hvilket navnlig skyldes det faldende elevtal i gymnasiet i Flensborg. Her på A. P. Møller Skolen har vi kunnet tilbyde dem timer og arbejde i det kommende skoleår. Dertil kommer et antal helt nye stillinger, der er blevet opslået, og hvor besættelserne ventes at falde på plads i løbet af maj måned. Så efter sommerferien vil for fjerde år i træk være nye ansigter i lærerstaben på A. P. Møller Skolen. Det ser vi frem til. I fællesskolen regner vi også med at få mindst en ny kollega. Dette hænger navnlig sammen med, at Christian Schlömer af Skoleforeningens styrelse er blevet udnævnt til ny skoleinspektør på Ejderskolen i Rendsborg. Det er et godt valg, som vi ønsker Ejderskolen til lykke med, samtidig med at vi beklager at måtte sige farvel til så dygtig og kompetent en underviser. Vi ser frem til at videreføre det fortrinlige samarbejde med Christian og med Ejderskolen, hvor A. P. Møller Skolen jo har udstationerede klasser på årgang. I løbet af de første tre år siden åbningen er udviklingen gået rivende stærkt på alle områder. Den flyvende start er gået over til en dynamisk udviklingsproces, hvor der løbende må tages højde for nye udfordringer, og hvor der iværksættes nye tiltag. Der er fortsat tale om en eksplorativ udvikling, hvor ideer afprøves, forkastes eller videreføres. Reglen om, at vi ikke kender vi plejer, holder ikke helt længere, eftersom traditioner allerede er opstået. Men det forhindrer os ikke i fortsat at afprøve og tænke nyt. En ny skole må netop være åben og fremadrettet, parat til så at sige at gå i laboratoriet og eksperimentariet for at udvikle pædagogikken. I denne årsberetning vil jeg ved hjælp af udvalgte eksempler tegne et billede af skolehverdagen på og af den rammesituation, A. P. Møller Skolen befinder sig i netop nu. På A. P. Møller Skolen sker der løbende mange forskellige aktiviteter. Nogle omfatter hele skolen, andre enten fæl- 5

6 lesskolen eller profilgymnasiet. I forbindelse med brobygningsaktiviteter afholdes der undertiden arrangementer, hvor 10. klasseeleverne deltager sammen med gymnasieelever. Aktiviteterne fastholder samtidig skolens ambition om at give eleverne mulighed for forankring i mindretallet og samtidig at give dem et globalt udblik. De temaer og emner, som tages op, spænder derfor vidt fra besøg i lokale arkæologiske udgravninger til globale, fremtidsrettede problemstillinger. Der gøres brug af mange eksterne foredragsholdere, ligesom skolen hyppigt kan tilbyde teaterforestillinger, koncerter og andre oplevelser for eleverne. Det er væsentligt, at de unge modtager mange forskellige impulser og udfordres af oplægsholderne. Derfor har A. P. Møller Skolen også i år haft amerikanske foredragsholdere, som på engelsk har formidlet deres viden til eleverne i gymnasiet. Som mennesker er vi på samme tid historieskabte og historieskabende. Netop på en mindretalsskole, der er historisk begrundet, er det væsentligt at fastholde det store perspektiv i fortid og nutid. Dette gælder alle sider af historien. I februar var vi så heldige, at Arlette Andersen, der overlevede holocaust og Auschwitz, mødte eleverne på årgang for at fortælle om sin skæbne og om folkedrabet på jøderne. Det var et spændende og særdeles oplysende arrangement, der gjorde dybt indtryk og bevægede alle, der overværede fortællingen. I indeværende skoleår er elevambassadørprojektet for alvor kommet i gang på A. P. Møller Skolen. Dette sker i tæt samarbejde med Duborg-Skolen og Grænseforeningen. I denne forbindelse har projektet opnået økonomisk støtte over to år fra den danske regerings Sydslesvigudvalg, der således anerkender den særlige værdi, der ligger i, at unge danske sydslesvigere møder unge i Danmark og italesætter spørgsmål om det at være mindretal og om identitetsdannelse i en globaliseret virkelighed. En række traditioner er allerede opstået i løbet af de første tre skoleår. Dertil hører fx markeringen af navngiveren A. P. Møllers fødselsdag den 2. oktober, motionsdagen for hele skolen, som tilrettelægges af idrætsprofilklassen på 12. årgang, julemåneden med en fælles pyntedag og konkurrence om grantræer i genbrugsmaterialer, de danske børnehavers besøg på skolen i julemåneden, hvor 11. og 12. årgangs æstetiske profilklasser tager imod, julegudstjenesten i Domkirken, hvor denne gang også Hiort Lorenzen-Skolen og Hiort Lorenzen- Skolens Børnehave deltog, elevernes fastelavnskonkurrence og mere til. En tradition af en anden slags er Efterskolernes Dag, som skolevejleder Frauke Pløen nu for andet år i træk har planlagt og gennemført med støtte fra Grænseforeningen. Ved det seneste arrangement i marts måned deltog hele 13 danske efterskoler, som orienterede om deres tilbud til de unge sydslesvigere. Den 29. juni forsøger vi et helt nyt tiltag: Brobygning i forhold til de skoler, som afgiver elever til hhv. 9. og 11. årgang. Det sker ved, at alle de elever, som efter sommerferien begynder i hhv. 9. årgang og i profilgymnasiet, inviteres til en Samværsog sciencedag her på A. P. Møller Skolen. På denne måde kan eleverne møde deres kommende klasse- og årgangskammerater og lærere. De elever, som kommer udefra, får desuden mulighed for at lære bygningen at kende, så den ikke er helt fremmed første dag efter sommerferien. Samarbejdet med Danmark står ligeledes centralt i skolens arbejde. Således har skolen haft elevudveksling med Rønde Privatskole på 8. årgang og med Københavns Åbne Gymnasium for 11. årgangs vedkommende. Et halvt hundrede elever på årgang har desuden deltaget for tredje år i træk i det sønderjyske gymnasiekorsamarbejde sammen med sønder- 6

7 jyske gymnasier og Sønderjyllands Symfoniorkester denne gang omkring projektet Haydn 2.0. Samarbejdet omfatter også de videregående uddannelser i Danmark. Lige fra starten har A. P. Møller Skolen etableret et velfungerende samarbejde med både Aarhus Universitet og Syddansk Universitet. Den 11. marts i år overtog Aarhus Universitet for en dag hele undervisningen i gymnasiet i forbindelse med projektet det rullende universitet. Det var første gang, at Aarhus Universitet nåede til Sydslesvig på denne måde. Det internationale samarbejde er også ved at blive løbet i gang. Således deltager A. P. Møller Skolen sammen med Duborg-Skolen i det nordiske venskabsbysamarbejde for undervisningsinstitutioner. Mange flere aktiviteter kunne nævnes. Det er muligt at følge med i de mange forskellige aktiviteter ved at klikke sig ind på skolens hjemmeside, hvor nyhedsbloggen løbende opdateres med informationer. Et spørgsmål, der i snart et år har fyldt meget på A. P. Møller Skolen, er vores fælles 100%-sag. Den 26. juni 2010 arrangerede A. P. Møller Skolen sammen med de danske grundskoler og børnehaver, SSW, SSF og øvrige danske foreninger i Slesvig-Rendsborg-området en stor demonstration imod nedskæringerne. Mellem og gik i protestmarch gennem gågaden i Slesvig og sendte det umisforståelige budskab, at vores børn, at vi også er 100 % værd og ikke vil affinde os med en diskriminerende politik, der ensidigt og asymmetrisk rammer eleverne på de danske skoler. Der var således tale om en fantastisk opbakning fra alle sider. Elever, forældre og medarbejdere gik med i den sluttede demonstration iført t-shirts påtrykt protesten. Det fortrinlige samarbejde blev reaktiviteret forud for aktionsdagen den 25. september, da det danske mindretal i Slesvig indsamlede protestunderskrifter i Slesvigs gågade. Her stod elever og medarbejdere ved A. P. Møller Skolen sammen med repræsentanter for de andre skoler, børnehaver og foreninger i tre timer og indsamlede over protestunderskrifter. I forvejen var der blevet indsamlet over underskrifter her på skolen og blandt besøgsgrupper. Da aktionsdagens resultat blev endeligt opgjort i hele Sydslesvig, viste det sig, at over havde støttet protesten. A. P. Møller Skolen har spillet en vægtig rolle i disse aktioner. Ud over demonstrationen og indsamlingen af protestunderskrifter har eleverne bl.a. markeret kravet om 100 % i forbindelse med deltagelse i et gadeløb i Kiel. Vi ser med glæde, at eleverne fortsat benytter sig af deres t-shirts med budskabet om 100 %. Besøgsgrupper er blevet orienteret om situationen og konsekvenserne af besparelserne for skolerne, mindretallet og det dansk-tyske forhold. Der er desuden blevet holdt en række foredrag i Danmark, Tyskland og udlandet, holdt forelæsninger og skrevet artikler til bøger og tidsskrifter, præsenteret oplæg på internationale videnskabelige konferencer samt orienteret om situationen i aviser, radio og andre medier. Ingen anden skole har været så eftertrykkelig i forhold til at nå mange forskellige målgrupper med budskabet om, at vi diskrimineres, og at vi kræver ligestilling fordi vi er et anerkendt nationalt mindretal. Vi helmer ikke, før ligestillingen er genskabt. Der skal ikke Arlette Andersen, der overlevede Auschwitz og holocaust, besøgte den 17. februar A. P. Møller Skolen, hvor hun holdt et bevægende foredrag for eleverne i 10. til 13. årgang. Eleverne kvitterede med stående applaus. På billedet ses Arlette Andersen i samtale med piger fra 13. årgang efter foredraget. 7

8 løbet af mindre end tre år har skabt så megen opmærksomhed og tiltrukket så stor interesse som netop denne skole. I brede kredse går tanken i dag nærmest af sig selv til A. P. Møller Skolen, når talen falder på de danske mindretalsskoler i Sydslesvig. A. P. Møller Skolen er blevet et sted, hvor man søger hen for at få inspiration til skolebyggeri og undervisning. Det er kombinationen af bygningsmæssige rammer og konkrete pædagogiske tiltag, der gør skolen særligt spændende at besøge. Meget tit hører vi, at besøgende takker for rundvisninger ved at konstatere, at denne skole kunne skoler i Danmark og Tyskland tage positivt ved lære af. Mindre end tre år efter åbningen er A. P. Møller Skolen således blevet et referencested for læring, læringsrum og mindretalspædagogik. En milepæl er således allerede nået i udviklingen frem mod en eksemplarisk mindretalsskole. herske den mindste tvivl om, at vores elever, at vores børn, at vi, at hele det danske mindretal er 100 % værd. A. P. Møller Skolen har fra før åbningen været en attraktion, der har tiltrukket sig opmærksomhed og interesse fra mange forskellige sider. Udgangspunktet var og er de flotte arkitektoniske rammer. Bygningen, som er skabt af C. F. Møllers Tegnstue, er unik. Dette har arkitektureksperter også haft øje for. Således har skolen fået hele to britiske arkitekturpriser, og den var været indstillet til flere. Utallige er efterhånden de besøgsgrupper, som har aflagt visit på skolen for ikke blot at høre om den særlige arkitektur, men i lige så høj grad for at få fortalt, hvordan de pædagogiske sider af skolen. Vi er desværre nødt til at afvise mange besøgsgrupper fra medio maj og frem til medio september i år pga. de forestående mundtlige studentereksamensprøver, og fordi der skal lægges nyt gulv i aulaen. Så godt som alle besøg gennemføres efter skoletid om eftermiddagen, aftenen eller i weekenderne, til dels også i skoleferierne. Dette sker af hensyn til den almindelige skoledag og eleverne, der nødig skulle føle sig som dyr i zoologisk have, og som har krav på en tryg skoledag. Der berettes dog ikke blot om skolen i forbindelse med besøg på stedet. Opbygningen af en ny skole er en løbende proces. I nogle sammenhænge kan det såmænd forekomme som et Sisyfosarbejde. Skolens hverdag er præget af mange forskellige spændende udfordringer. Det gælder på alle klassetrin og niveauer. De ydre økonomiske rammevilkår sætter samtidig klare begrænsninger for, hvilke aktiviteter der kan iværksættes og gennemføres. Det der desværre ikke muligt at realisere alle de planer og intentioner, der er relevante, og som fortjener at blive omsat i praksis. Nedskærings- og besparelsespolitikken, som frem for alt andet skyldes delstatsregeringens diskriminerende politik, rammer også A. P. Møller Skolen, selv om vi formentlig er en af de mest driftsøkonomisk optimerede skoler i Sydslesvig. Det har bl.a. medført samlæsning i gymnasiet i udstrakt grad. Dertil kommer, at alle stamklasser fyldes op til kapacitetsgrænsen uden at nå over det magiske elevtal på 29, der medfører oprettelsen af nye stamklasser. Det store elevtal skyldes bl.a. tilflytning til skoledistriktet, men også pædagogiske flytninger. Resultatet er store, til dels meget store klasser og hold, hvor der fx findes niveaudelte hold i fællesskolen med op til 37 elever. Vi har allerede og med rette modtaget henvendelser fra bekymrede forældre af samme grund. Samarbejdsrådet har ligeledes drøftet holdstørrelser i fællesskolen på et møde i marts måned, hvor der herskede enighed om, at dette er en uholdbar situation. Vi inviteres skam også ud for at berette om A. P. Møller Skolen uden for huset. Det har ført til foredrag i Danmark, så langt sydpå som i Baden-Württemberg og i de kommende dage i USA, hvor A. P. Møller Skolen vil blive præsenteret på en international konference i Salt Lake City, Utah. Ved samme lejlighed vil der blive holdt foredrag om diskrimineringen af de danske skoleelever. A. P. Møller Skolen har for alvor sat det danske mindretals pædagogiske virke på en større dagsorden uden for Sydslesvig. Der findes ikke nogen anden dansk mindretalsskole, som i august: Rektor viser Folketingets Kirkeudvalg rundt på A. P. Møller Skolen.

9 Nu kunne man selvfølgelig indvende, at skolen i et vist omfang selv er herre over situationen. Således kunne vi jo bare fastlægge en maksimalstørrelse for de udvidede hold. Konsekvensen ville i så fald være, at ikke alle de elever, der faktisk er egnet til at følge undervisningen på de udvidede hold, har mulighed for det, da der ikke vil være plads til dem. De vil i så fald skulle flyttes til grundholdene, der samtidig vil blive tilsvarende større. Dette vil så ske på bekostning af de bogligt mindre stærke elever, hvis særlige indlæringsbehov ikke vil kunne tilgodeses på samme måde på et stort grundhold. Men det er næppe nogen tjent med hverken de bogligt svage eller de stærkere. Og vi er ikke i tvivl om, at der omgående vil blive tale om elev- og forældreprotester, når det skal afgøres, hvem der skal flyttes. En anden løsning kunne være at ophæve den ydre differentiering. Dette muliggør den nye reviderede skolelov, der blev vedtaget i slutningen af januar Dermed ville klasserne maksimalt få 28 elever immervæk 10 mindre end på de største udvidede hold. Men da der ikke vil være tale om niveaudelt undervisning, vil der skulle differentieres enormt meget i klassen, hvor elevernes forudsætninger og interesser i de enkelte fag alt andet lige er særdeles forskellige. En undervisningslektion har en længde af 45 minutter. Når der sidder 28 elever i en klasse, og der skal differentieres på en måde, så fire-fem forskellige indlæringsniveauer tilgodeses, er det en stor opgave at kunne udfordre alle på en rimelig måde. Det vil ikke altid kunne lykkes at tilfredsstille alle interesser. Men det er ikke umuligt. Skolen har dygtige og kompetente lærere, som allerede nu viser, at de kan tage udfordringen med store hold og store differentieringsspring på de udelte hold op. Imidlertid er det ikke den fællesskolemodel, som i sin tid blev sat til afstemning, og som dannede grundlag for bl.a. A. P. Møller Skolens fællesskole. Samme reviderede skolelov muliggør tillige etableringen af forskellige såkaldt schulartbezogene klasser inden for samme fællesskole. Det vil konkret og reelt sige oprettelsen af parallelle H-, R- eller G-klasser. Anderledes sagt: en reetablering af det tredelte system, som vi troede var et overstået kapitel til gavn for læringsmobilitet. Dette vil ligesom ophævelsen af den ydre differentiering medføre klasser med maksimalt 28 elever. Men heller det er den fællesskole, som i sin tid blev sat til afstemning og besluttet. På den anden side er skoleloven jo også ny på dette område. Ikke desto mindre er begge løsninger en mulighed for at håndtere problemet med holdstørrelser på langt over 30 elever. Medmindre der tilføres yderligere ressourcer, hvilket i disse udefrakommende sparetider ikke forekommer sandsynligt, vil det formentlig blive nødvendigt at tage diskussionen om, hvilke alternative løsninger inden for udelte klasser, vi ønsker her på skolen. Det vil i givet fald naturligvis ske ved at inddrage alle berørte parter: elever og forældre lige så vel som underviserne. Det skal ikke ske i hastværk, men velovervejet, hvor alle relevante argumenter for de enkelte modeller kan tages op til overvejelse og debat. 9

10 Emneuger og temadage bryder den daglige skemaundervisning op fra tid til anden. Her er det work-out i festsalen i forbindelse med afholdelse af motionsdagen, der altid ligger på sidste skoledag før efterårsferien. Det skal imidlertid ikke være nogen hemmelighed, at skolen foretrækker den nuværende ordning, men ideelt med tilførsel af supplerende timer, så der kan foretages en dublering af udvidede hold, der hvor det er hensigtsmæssigt og nødvendigt. Dermed vil der ikke længere være 37 eller flere elever på et udvidet hold, men snarere 20. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, må vi som nævnt tage en konkret drøftelse af alternative muligheder inden for lovens rammer. Vores erfaring med fællesskolen her i tredje skoleår er samlet set særdeles positiv. Vi kan se resultaterne, som taler for sig selv: Stadig flere elever kvalificerer sig til en højere afslutningseksamen. En mindre del af eleverne forlader skolen efter 9. klasse. Blandt eleverne på nuværende F10 vil langt over 90 % kunne fortsætte i gymnasiet. For nogle år siden lå andelen af en ungdomsårgang i Skoleforeningen, der opnåede studenterhuen, på ca. 44 %. Om nogle år ved vi konkret, hvad andelen er her på skolen. Allerede nu kan vi dog med glæde se, at der er tale om fremgang og succes. Dette taler i vore øjne entydigt for den nuværende model. Dette er alt andet lige øjensynligt en model, som virker. Vi får se, om forsøg med udelt undervisning, som pågår på andre skoler, vil kunne medføre tilsvarende resultater. Når alt dette er sagt, skal det samtidig fastholdes, at vi naturligvis er klar over, at det er de ydre økonomiske rammevilkår, som dikterer ressourcefordelingen. Hvis midlerne var til stede i det fornødne omfang, ville vi ikke stå over for den her anførte udfordring. Men så længe Kiel-regeringen mener, at vores elever ikke er 100 % værd, er de nødvendige ressourcer ikke til stede. Det er nemlig de umiddelbare konsekvenser af faldende tilskud, som nu for alvor kan mærkes i undervisningen. Følgerne af delstatsregeringens ensidige nedskæringer er nemlig ikke abstrakte, men konkrete i de enkelte klasselokaler. Netop derfor har vi alle fra første færd protesteret energisk imod besparelserne, der med en enkelt stemmes flertal er blevet vedtaget i landdagen. 10 Det skal dog også tilføjes, at velkendte argumenter og påstande om, at mindretalsskolerne har den luksus, at der er små klasser, og at de ikke er driftsøkonomiske sammenholdt med offentlige skoler, afgjort ikke holder for A. P. Møller Skolens vedkommende. Vi kan uden blusel tage en sammenligning med en hvilken som helst offentlig skole. Samlæsning af hold præger også undervisningen i profilgymnasiets tre årgange. Her samlæses der i flere fag på tværs af profilklasserne. Det skyldes bl.a. det forhold, at der tilbydes og oprettes fem forskellige profiler, men at elevtallet reelt svarer til fire klasser. Det betyder fx, at små sproglige profilklasser samlæses med større æstetiske klasser, så der på disse hold kan være omkring 30 elever i fx matematiktimerne. Samlæsningen er en nødvendighed af økonomiske grunde. Der spares betydelige summer til gavn for hele Skoleforeningens økonomi. Det ses således, at A. P. Møller Skolen i høj grad med situationen i fællesskolen og profilgymnasiet bidrager til besparelser med lave udgifter pr. elev til følge, hvilket bl.a. kommer mindre skoler til gode. Gymnasieoverbygningen opererer i dette og til næste skoleår med to forskellige udgaver af profilgymnasiet. Det skyldes en reform, der blev gennemført i foråret 2010, og som er blevet implementeret med nuværende 11. årgang. Samlet set har det medført en aflastning af gymnasieeleverne fra og med nuværende 11. årgang. Set over det treårige forløb læser de færre timer. Dertil kommer ændringer i de enkelte profilklassers fagsammensætning. Nuværende 12. og 13. følger timefordelingen etc. i det oprindelige profilgymnasium. I indeværende skoleår har hovedfokus i profilgymnasiet været lagt på den igangværende studentereksamen. Det er en historisk begivenhed at afholde studentereksamen for første gang. Fællesskolen har jo allerede gennemført hovedskole- og realeksamen i to år, men nu er turen altså kommet til studentereksamenen. Det har præget hele

11 Det danske sprog i centrum. Her er det Jesper Bolund Nielsen, der den 8. november i forbindelse med Morgengry-dagen læser op for elever og lærere i elevloungen. skoleåret for 13. årgang og for alle gymnasielærere på skolen. Alle ser med glæde og forventning, men naturligvis også med spænding frem til, at den sidste mundtlige eksamen er veloverstået. Det sker den 1. juni og så får studenterne som de første overhovedet i A. P. Møller Skolens historie sat studenterhuen på hovedet. Det bliver en historisk dag. Den 24. februar 2011 fik Skoleforeningen revideret sine vedtægter. Formålsparagraffens centrale punkt er uændret klar: Foreningens opgave er at drive dansk pædagogisk virksomhed for det danske mindretal i Sydslesvig og for de med mindretallet samarbejdende frisere. Desuden gælder fortsat: Sproget i foreningen og i dens institutioner er dansk. I min sidste årsberetning kom jeg i et længere afsnit ind på, at brugen af det danske sprog også blandt forældrene i kontakten med skolen bør være et fokusområde. Dette gælder tilsvarende i forbindelse med forældremøder, skole-hjem-samtaler og den løbende dialog. Sådan er det stadig. Vi opfordrer forældrene til at gøre brug af det danske sprog. Skolens ledelse opfordrer underviserne til at gøre de forældre, som påbegynder en samtale på tysk, opmærksomme på, at dette er en dansk skole. Sproget i Skoleforeningen er dansk. Dette fremgik klart af optagelsesblanketten og samtalen, da barnet kom i dansk børnehave og skole. Sproget på A. P. Møller Skolen er derfor naturligvis også dansk. For at skabe muligheden for at øge kendskabet til og aktivere det danske sprog har skolen i dette år fået en aftale med Dansk Centralbibliotek om, at der med jævne mellemrum om eftermiddagen henlægges tilbud om intensive ugelange danskkurser til skolen. Et sådant kursus pågår fx i netop denne uge. Jeg vil hermed opfordre alle de forældre, som endnu ikke føler sig sikre udi dansk sprog til aktivt at opsøge og deltage i sprogkurser. Se dansk tv, lyt til dansk radio, abonnér og læs Flensborg Avis, lån danske bøger og tidsskrifter, danske dvd er gør 11 en aktiv indsats for at fremme det danske sprog. Det kommer ikke mindst børnene og deres indlæring til gode. Afslutningsvis vil jeg gerne rette en tak for altid godt og særdeles konstruktivt samarbejde til samarbejdsrådet, til vores fællesrådsmedlemmer, til elevrådet, til skolens elever og forældre, til undervisere i fællesskolen og gymnasiet, til pedeller, skolesekretærer, kantinepersonale, IT-tekniker, biblioteksassistent og rengøringsassistenter. Takken gælder også vores samarbejdende skoler i fællesskoleog gymnasiedistriktet, som vi har et fortrinligt og veletableret samarbejde med om alle sager af fælles interesse. Desuden vil jeg gerne takke Skoledirektionen samt Skoleforeningens centraladministration, teknisk afdeling, EDB-kontoret, indkøbskontoret, Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning og Center for Undervisningsmidler for det altid gode og tillidsfulde samarbejde. Takken gælder også Dansk Sundhedstjeneste, hvis sygeplejerske og læge er på skolen hver fjortende dag. Endelig en varm og dybfølt tak til de samarbejdsrådsmedlemmer, som nu så at sige efter aftjent værnepligt ikke har mulighed for at genopstille til samarbejdsrådet. Denne tak gælder ikke mindst formanden Dorthe Larsen, der ikke længere har barn på skolen. Dorthe har ydet en kæmpeindsats i forbindelse med opbygningen af A. P. Møller Skolen. Hun har altid været en fremragende, myreflittig, loyal og dybt engageret sparringspartner for skolens ledelse. Det er altid en fornøjelse at mødes og samarbejde med hende. Vi har i løbet af de snart tre år, vi har arbejdet sammen, kunne tage mange forskellige udfordringer op. Den udvikling, der har fundet sted over de seneste tre år er således i høj grad også Dorthes fortjeneste. Hun er en fremragende talsmand for forældrenes sag, en varm fortaler for elevernes interesser og en loyal og uegennyttig støtte for hele skolen og Skoleforeningen. Tak!

12 Dorthe Larsen beretter for Samarbejdsrådet Formand Dorthe Larsens beretning fra store forældreaften, tirsdag den 12. april 2011 på A. P. Møller Skolen Dette er på flere måder en lidt speciel beretning; det er beretningen, som afslutter skolens første valgperiode og den er også speciel for mig, for det er min sidste beretning som samarbejdsrådsformand. Til jer allesammen vil jeg gerne sige, at det har været både en stor glæde og ære at få lov til at være en del af A.P. Møller Skolens første samarbejdsråd. Mange tak for den tillid, som I forældre har vist os, der sidder i samarbejdsrådet. Jeg håber, at denne aften vil give os et nyt, energisk og dygtigt samarbejdsråd med lyst til at støtte op omkring A. P. Møller Skolen i medgang og modgang! Når nu denne beretning til dels afslutter vores trårige arbejdsperiode, til dels fordi vi jo fortsætter vores arbejde indtil juli, da det nye samarbejdsråd først tiltræder efter sommerferien, har jeg valgt at kaste få blikke tilbage på disse tre første år og ikke kun i denne beretning fokusere på arbejdet i det sidste års tid. Siden vi holdt vores første valgmøde, som i øvrigt fandt sted den 9. april 2008 (på min ældste søns 18 års fødselsdag!) på Hiort Lorenzen Skolen, har samarbejdet i forældrekredsen, såvel som samarbejdet med skolen været præget af stor pionérånd, velvilje, tillid, energi, mod, visioner og glæde. Den 31. marts 2009 kunne vi holde vores første store forældremøde i egne lokaler. Og som jeg dengang berettede, var det jo et helt specielt stykke samarbejdsrådsarbejde der skulle ydes, da vi stod med en helt ny skole. Så vi lagde ud med at fastlægge nogle satsningsområder, vi fik besluttet nogle ordensregler, fik 12 fastlagt en forretningsorden, fik oprettet en forældrefond og en masse andre ting, som jeg har nævnt i mine tidligere beretninger. Når jeg ser tilbage på de satsningsområder som vi dengang fastlagde jeg vil ikke bruge jeres tid på at remse alle op, I kan eventuelt læse dem på skolens hjemmeside i min 2009-beretning kan jeg se, at vi er kommet langt på alle punkter. Naturligvis og heldigvis er der flere fokuspunkter, hvor der kan gøres meget mere og det er jo dejligt! Den 21. april sidste år holdt vi så store forældreaften nr. 2 her på skolen. Igen med et godt fremmøde til stor glæde og motivation for både de valgte forældrerepræsentanter i samarbejdsråd og fællesråd, men også for skolens ansatte og ledelse. Nu er vi så samlet igen, denne gang til stort forældremøde med valg til både samarbejdsråd og fællesråd. I det forløbne år bestod vores samarbejdsråd af de samme to elevrepræsentanter som året før, nemlig Jan-Ole Nielsen fra 10. årgang og Leif Gustafson fra G12, af de samme repræsentanter fra de pædagogiske medarbejdere som året før Bjørn Ohlsen for fællesskolen og Thomas Rohrmoser for gymnasiet. Derudover består samarbejdsrådet af følgende forældrepræsentanter: Randi Kuhnt (næstformand), Erling Steppat (kasserer), Lykke Janek trådte ud sidste sommer på grund af flytning til Danmark og ind kom vores suppleant Tanja Pfeifer, derudover af Ulrike Strelow, Edgar Lork, Cleo Cooper-Bühring samt undertegnede som er formand. Skolens vicerektor Flemming Rasmussen og afdelingsleder for fællesskolen Klaus Pløen deltager i møderne, og skolens rektor Jørgen Kühl deltager naturligvis også og er samarbejdsrådets sekretær. Derudover har vi den store glæde, at flere fællesrådsrepræsentanter deltager i vores møder. Vi startede jo maj sidste år med at være værter for Skoleforeningens 90-års-fødselsdag. Tak til alle dem, der ydede en stor indsats i den sammenhæng! Samarbejdsrådet har i det forløbne år taget stilling til en masse ansøgninger til forældrefonden. Vi ville naturligvis gerne støtte det hele, for der sker virkelig nogle fantastiske ting, men vi er nødt til at være meget kritiske og sparsommelige da indbetalingerne ikke matcher behovet. Jeg vil gerne på dette sted gerne sige mange tusinde tak for alle de indbetalinger, vi har fået til forældrefonden i årets løb! Det betyder rigtig meget! Til dem, der endnu ikke bidrager, vil jeg opfordre til snarest også at blive en del af denne fond. Samarbejdsrådet har, som det også er foreskrevet i vedtægterne, taget stilling til skolens budget. Det er dyrt at være en skole under opbygning. Især når man, som det er tilfældet her hos os, er blevet en meget populær skole med stor søgning. Derudover stiger andelen af elever, der gerne vil i gymnasiet, også rigtigt meget i disse år.

13 Vi drøfter for øjeblikket de pædagogiske principper for skolen og vil nok være klar til at vedtage disse på vores næste samarbejdsrådsmøde. Vi har i rådet drøftet forskellige temaer, hvor vi fx har afgivet høringssvar, bla. vedr. Skoleforeningens vedtægter, en ny forretningsorden for fællesrådet, nye vedtægter for elevrepræsentation, og om fransk og latin som valgfag. Samarbejdsrådet har indgående beskæftiget sig med temaet holdstørrelser i de niveaudelte fag i fællesskolen og har haft rettet henvendelse til Skoleforeningen med ønske om yderligere timetildeling, så vi kunne reducere holdstørrelserne. Desværre har vores ønske ikke endnu kunne imødekommes, så vi må arbejde videre med problemet udfra nogle andre forudsætninger. Vi bliver løbende orienteret om elevrådets arbejde og andre ting vedr. eleverne fra vores gode elevrepræsentanter. Ligesom vi får informationer og drøftelser omkring det pædagogiske arbejde på stedet. Denne udveksling af information og mulighed for drøftelse er en overordentlig vigtig del af rådets arbejde. Samarbejdsrådet har taget stilling til at der måtte foretages en emperisk undersøgelse på skolen af nogle studerende. Vi har også taget stilling til forslag til kurser for pædagogiske medarbejdere. Vi har i det forløbne år fortsat det gode samarbejde med Duborg-Skolen og var glade for, at der kunne afholdes en tværsdag med deltagelse af gymnasieelever fra begge skoler, som Duborg-Skolen denne gang var vært for. Vi er kommet et skridt videre indenfor vores satningsområde traditioner, idet vi har haft et møde med nogle elevrepræsentanter vedr. det kommende studenterbal. Jeg og andre fra samarbejdsrådet har løbende deltaget i arrangementer og møder på eller vedrørende skolen. Naturligvis informeres samarbejdsrådet også løbende fra fællesrådet og generelt vedr. Skoleforeningens arbejde. I denne periode har et meget stort tema naturligvis været Skoleforeningens besparelser og den manglende ligestilling. Jeg vil gerne dvæle et øjeblik ved dette emne. Lørdag den 25. september samlede vi i et sa- 13

14 marbejde med f.eks. SSW og SSF underskrifter i gågaden. Og som I alle ved, blev underskriftindsamlingen en kæmpesucces med underskrifter. Der blev jo fra vores side heller ikke kun samlet underskrifter den dag i gågaden, - mange tilknyttet stedet her samlede underskrifter i store mængder. Jeg vil gerne sige jer en kæmpestor tak for indsatsen i den forbindelse! Før dette arrangement, nemlig lørdag den 26. juni, fik vi en oplevelse, som jeg ikke tror nogen af os nogensinde vil glemme. Vi havde i Skoleforeningens styrelse valgt at aflyse den planlagte forældrelørdag og i stedet prøve at mobilisere decentrale aktioner i hele Sydslesvig. Og det lykkedes jo over al forventning. Rektor og jeg vil godt indrømme, at det var en halvstor opgave, men arbejdet var glemt, da vi sammen med politiet og ledsaget af spejderorkesteret kunne gå i spidsen for en kæmpestor demonstration med udgangspunkt foran skolen her. Det var effektfuldt, stort, fantastisk og rørende. Jeg vil gerne sige tak til alle der bakkede op om demonstrationen. Og en særlig tak skal lyde til de ansatte og til de forældre, der den dag gjorde en ekstra indsats og tog ansvar så det hele kunne lade sig gøre! Mange, mange tak for det!! Sidste år gav jeg jer et lille rids omkring Skoleforeningens opbygning og lidt vil jeg gerne gentage i år da, vi har valgaften idag. Mht samarbejdsråd vælger vi i aften 5 eller 7 samarbejdsrådsmedlemmer blandt forældrene. Og derudover vælger vi to suppleanter. Valgberettigede og valgbare til det her valg er alle, der har et barn her på stedet efter sommerferien i år. 14 Valgperioden er på 3 år. Samarbejdsrådet konstituerer sig på deres første møde efter sommerferien. Mht valg til fællesrådet vil jeg komme ind på det i min beretning her fra. Her til slut vil jeg gerne sige, at til min store glæde oplever vi stadig en utrolig høj grad af pionérånd her på stedet. Mange giver rigtig, rigtig meget. Nu befinder vi os nok i den fase, hvor vi skal holde godt fast i det, vi kunne kalde skolens gode ånd, som stille og roligt skal afløse og erstatte pionérånden. Jeg vil gerne herfra i dag sige rigtig mange tak for den vanvittigt store indsats, der ydes her på skolen til glæde og gavn for vores elever og dermed for os allesammen. Det er virkelig noget, som vi kan være glade for og stolte over. Jeg vil gerne slutte med at sige tak for et rigtigt godt og konstruktivt samarbejde med skolens ledelse og i samarbejdsrådet. Man kan regne med menneskene her! Og det betyder så meget! Også en stor tak skal lyde til alle ansatte og til alle jer forældre. Hvor man vender øjet hen, møder man en rigtig god opbakning her. Tak til alle for tilliden i hele valgperioden. Vi vil fortsat gøre vort bedste for skolens bedste, og ønsker allerede nu rigtig god fornøjelse og rigtig god arbejdslyst til de nye samarbejdsrødder! Man finder sjældent så givende og dejlig en opgave! Glæd jer!! Das war s! Tak, fordi I lyttede.

15 Julen og A. P. Møller Skolen Det hører efterhånden til traditionen, at julen på A. P. Møller Skolen indledes i slutningen af november med juleudsmykning af huset, hvor det 8 meter høje juletræ flytter ind og pyntes og hvor eleverne bruger en dag på at konkurrere om, hvem der kan kreere de flotteste juleting. I dette skoleår var emnet for konkurrencen Juletræer af genbrugsmaterialer, og det kom der mange spændende resultater ud af. Årets Årets julemærke 2010 blev tegnet af Lea Drews fra 13. årgang. blev Lea tegnet har tidligere af Lea Drews tegnet fra årsmødeplakaten, 13. årgang. Lea har og tidligere måske genkender tegnet årsmødeplakaten, man hendes stil. og Hun måske genkender beskriver man sit arbejde hendes med stil. afsæt Hun beskriver i barndommens med erindring: afsæt i Jeg barndommens gjorde mig nogle erindring: sit arbejde Jeg tanker gjorde om mig julen nogle tanker mine erindringer om julen og dertil. mine erindringer Jeg begyndte dertil. at tænke Jeg begyndte på juletiden at tænke i min på juletiden barndom. i min I børnehaven barndom. I satte børnehaven vi altid en satte skål vi altid med risengrød skål med op risengrød på loft et op til nisserne. på loftet til Det nisserne. var første Det gang, var første jeg kom gang, i kontakt jeg kom med i kontakt disse med væsner, disse væsner, og gennem og gennem årene fi årene k de en fik større de en og større større og betydning større betydning for mig, for og mig, blev og så blev til mit så til største mit største symbol symbol for juletiden. for juletiden. De hører De hører til ju- til julen ligesom flettede hjerter, sne og og juletræer. Så Så det det blev blev hurtigt hurtigt klart klart for for mig, mig, at at mærket jeg skulle jeg skulle tegne, tegne, skulle skulle indeholde indeholde en nisse. en nisse. Den er et traditionelt Den er et traditionelt symbol for symbol julen og for formidler julen og os den formidler særlige danske os den julehygge, særlige danske for både julehygge, børn og voksne for både kan børn godt og lide voksne nisser. kan Katten godt på lide nissens nisser. arme Katten er en på ganske nissens særlig arme detalje, er en ganske for man særlig ved jo at katte detalje, og for nisser man altid ved er jo gode at katte venner. og nisser altid er gode venner. Et ark med 32 mærker Et koster ark med 4 euro 32 mærker hhv. 30 koster kr. og 4 fås euro på alle hhv. SSFs 30 kr. og sekretariater. fås på alle SSFs Overskuddet sekretariater. fra Overskuddet salget går til fra SSFs salget humanitære går til SSFs arbejde. humanitære arbejde. Til julen hører også, at A. P. Møller Skolen inviterer oplandets børnehavebørn på besøg, hvor de underholdes af eleverne fra musikprofilen samt trakteres med æbleskiver, rosiner og saftevand. Og naturligvis afsluttes efterårssemesteret med en god gammeldags julegudstjeneste i domkirken, der tidligt om morgenen fyldes op med børn og unge fra A. P. Møller Skolen og andre danske skoler i Slesvig. 15

16 Fastela n

17 17

18 årgang 2010/2011 på introtur

19 Vores introdag på A.P. Møller Skolen var meget spændende, vi blev optaget venligt til vores start i 11. årgang. Alle var en færge, og det skulle vi sammen med nogle elever fra 12. årgang. De øverste pladser på færgen var meget populære og mange tvang sig op, for at sidde udenfor og ligge på en stor lænestol, men da det så begyndte at regne kom alle ned i det tørre. gang kunne se vores nye klasselærer. også vil have sådan en interessant introdag. Jana Petersen

20 Turen gik til... ROM Den evige stad men en noget kortere tur! Den evige stad men en noget kortere tur! Når fire af 12. årgangs fem profilklasser indtager Rom, så sætter det selvfølgelig sit præg på byen. Vi er under indtryk af, de havde sat ekstra busser ind for vores skyld, der Når var fire i hvert af 12. fald årgangs rigtig fem mange. profilklasser Det var indtager flot, de Rom, havde så gjort sætter en det indsats, selvfølgelig men man sit kunne præg på ærlig byen. talt Vi godt er under mærke, indtryk at de af, var de lidt havde oppe sat at ekstra køre over busser vores ind for besøg. vores Der skyld, var en der råben var i og hvert en fald skrigen rigtig i gaderne! mange. Det Ikke var mindst flot, de vores havde første gjort taxachauffør en indsats, men gav man den kunne ærlig talt godt mærke, at de var lidt oppe at køre over vores besøg. Der var gas på både gaspedal og mundtøj. en råben og en skrigen i gaderne! Ikke mindst vores første taxachauffør gav den gas på både gaspedal og mundtøj. En af de største oplevelser var at komme i audiens hos Paven, han nævnte os i oven i købet En af de i sin største tale eller oplevelser sit stand-up var at komme show, som i audiens det mindede hos Paven, lidt han om. nævnte Da vi hørte os i oven Schülerinnen i købet i sin tale und eller Schüler sit stand-up vom Dänischen show, som det Gymnasium mindede lidt aus om. Schleswig Da vi hørte klinge over Schülerinnen und Schüler vom Dänischen Gymnasium aus Schleswig klinge over Peterspladsen, jublede vi alle spontant. Peterspladsen, jublede vi alle spontant. Vi Vi kom også hele vejen op på Vesuv i i det sydlige Italien ved ved Napoli, det det var var en en lang lang og og hård tur, men det betalte sig. Udsigten var fantastisk, og og Svend Duggen var var i i godt godt humør hele dagen, fordi han var var i i nærkontakt med med en en vulkan, vulkan, og og han han fik fik også også en italiensk ven, Fernando, som var vulkanforsker. Mens alle sad og spiste frokost og en nød italiensk udsigten ven, over Fernando, Capribugten, som sad var de vulkanforsker. to vulkannørder Mens og gloede alle sad ned og i spiste et sort frokost hul! og nød Efter udsigten Vesuv besøgte over Capribugten, vi Pompeji, som sad er de en to gammel vulkannørder by fra Romertiden, og gloede ned som i et blev sort hul! Efter Vesuv besøgte vi Pompeji, Jo, vi fik set op oplevet lidt af hvert - en dejlig og lærerig rejse! 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 12.1 PÅ BESØG I AARHUS Det første møde med Kakkel-Verner 26

27 En jazzkoncert med Big Bonn Special planlagt og gennemført af æstetisk profil Pigerne solgte billetter ved indgangen og Big Bonn Special The Eggnecks 27

28 12.3s historiske cykeltur gennem grænselandet Kører du nogen gange ad landevejen fra Slesvig til Flensborg, eller måske fra Selk til Slesvig? Kender du færgen ved Missunde - eller landevejen fra Flensborg til Sønderborg? Sikkert, men ligeså sikkert har du nok aldrig oplevet dem som I begyndelsen På cykeltur i af grænselandet oktober gennemførte vi en legendarisk og oplevelsesrig historisk cykeltur gennem grænselandet. Sønderborg-Slesvig med mange Kører sjove du nogen oplevelser gange ad og landevejen situationer fra Slesvig undervejs, til Flensborg, men eller også måske lidt blood, fra tears, Selk toil til Slesvig? and sweat. Kender du færgen ved Missunde - eller landevejen fra Flensborg til Sønderborg? Sikkert, men ligeså sikkert har du nok aldrig oplevet Udgangspunkt dem som var halvårsemnet om det lange 19. århundrede og især undervisningen I begyndelsen af og oktober cyklede gennemførte så fra Sønderborg eleverne i 12.3 til en Dyppel, legendarisk Broagerland, og oplevelsesrig historisk cykeltur gennem grænselandet. Sønderborg-Slesvig Kobbermølle, med mange sjove Flensborg, oplevelser Sankelmark, og situationer, Isted, men også Dannevirke, blood, tears, Selk toil and og selvføgelig sweat, som Slesvig. de selv formulerede Stationer var det. museerne i Dybbøl, Isted og meget Udgangspunkt fra den tid, var havde et halvårsemne rigtig gode om det samtaler 19. århundrede og diskussioner og især den dansktyske konflikt i grænselandet. Eleverne gik tilbage til 1848 og 1864 i under- om historien visningen og og dens cyklede betydning så fra Sønderborg for os. Og til Dybøl, til sidst Broagerland, havde vi det Kobbermølle, rigtig godt som Flensborg, klasse. Sankelmark, Isted, Dannevirke, Selk og selvfølgelig Slesvig. Stationer var museeerne i Dybbøl, Isted og Dannevirke og de mange monumenter og kirkegårde, bragte i skolehjemmet historien helt nær i Sønderbrog på eleverne. og på for overnatningslejligheder Kobbermølle Danske Skole, samt vores trofaste lastbilchauffeur. Og nu ved vi det i det mindste, hvor langt det er fra Slesvig til Sønderborg, hvor mange grave der ca. er, og hvor der gemmer sig de man kører forbi i hverdagen... 28

29 Det rullende Universitet I marts måned fik skolen besøg fra Århus Universitet, der gav alle elever i 12. og 13. årgang en introduktion til hverdagen som studerende. Hele dagen var afsat, og her mødte skolens elever andre unge, der var midt i specialestudier eller i færd med en Ph.d. De overtog undervisningen i klasserne og fremlagde netop det, de aktuelt arbejdede med. De fleste fagområder var repræsenteret: naturvidenskab, humaniora, samfundsvidenskab, æstetiske fag, og disse var fordelt, så de svarede til profilerne. Midt i det hele var der fælles foredrag med titlen: Storbyen eksploderer ved professor Svend Erik Larsen. På denne måde var det universitetet, der kom til skolen og gav eleverne inspiration til tiden efter studentereksamen. Det var så stor en succes, at der planlægges et lignende arrangement næste år Danmarksmesterskabet i filosofi Onno Vollers (t.h.), som er elev i den sproglige profilklasse G 13.1 på A. P. Møller Skolen, klarede sig fornemt i finalen om Danmarksmesterskabet i filsofi, som blev afholdt i marts 2011 på Syddansk Universitet i Odense. Her opnåede han en fin sjetteplads blandt de 20 finalister. I alt deltog over 400 danske gymnasieelever i dette års Danmarksmesterskab i filosofi. Det var første gang, at sydslesvigske gymansieelever deltog i konkurrencen. En af de tre ledsagende filosofilærere fra A. P. Møller Skolen, Thomas B. Rohrmoser (t.v.), blev i forbindelse med Danmarksmesterskabet indvalgt i den nationale danske olympiske komité for filosofi. Øvrige elevdeltagere var Ann-Kathrin Stein (3. fra venstre) og Annika Bock (2. fra venstre). 29

A. P. Møller Skolen Årsskrift 2011-2012

A. P. Møller Skolen Årsskrift 2011-2012 A. P. Møller Skolen Årsskrift 2011-2012 A. P. Møller Skolen Fjordallee 1 D-24837 Schleswig Tlf. 04621 48 200 Webside: www.apmoellerskolen.dk Åbningstider Mandag - torsdag 7.00-15.00 Fredag 7.00-14.00 Rektor

Læs mere

Ny formand: Historisk dag for mindretallet

Ny formand: Historisk dag for mindretallet Lørdag, 11. oktober 2014 www.skoleforeningen.de/fokus Bytte viden Bytte viden café på A. P. Møller Skolen har været samlingspunkt for vidensdeling mellem lærere og pædagoger i Sydslesvig. Side 2 Jeg kan

Læs mere

Sagsøgerne mener, at hele Skoleforeningen

Sagsøgerne mener, at hele Skoleforeningen FLENSBORG AVIS Lørdag 1. februar 2014 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig Stort arrangement for elever til efteråret Der er plads til 1000 elever fra

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Tid til kartofler. Her er Tommy fra 5. klasse i gang med at grave kartofler op. Mere side 8

Tid til kartofler. Her er Tommy fra 5. klasse i gang med at grave kartofler op. Mere side 8 FLENSBORG AVIS Lørdag 26. september 2009 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig www.skoleforeningen.org FOTO: THOMAS J. WILTRUP Tid til kartofler På Trene-Skolen

Læs mere

Ved den traditionelle»huepåsættelse«havde de forinden fået en kraftig formaning om ikke at drive det for vidt. - Lad nu være med at klatre op

Ved den traditionelle»huepåsættelse«havde de forinden fået en kraftig formaning om ikke at drive det for vidt. - Lad nu være med at klatre op FLENSBORG AVIS Lørdag 12. juni 2004 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig www.skoleforeningen.de Endelig frihed Redaktionskomite: Per Gildberg, Michael Oetzmann og Anders Molt Ipsen Redaktion og layout:

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

foldere. Desuden er der blevet lavet en reklamefilm til det danske marked. Feriekontoret

foldere. Desuden er der blevet lavet en reklamefilm til det danske marked. Feriekontoret FLENSBORG AVIS Fredag 22. juni 2012 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig www.skoleforeningen.org Afsked Farvel til skoleleder»sydslesvigske Børns Ferierejser

Læs mere

undervisningsminister, FOTOS: ERICH KNEIDING danske skolesystemer og understregede, at fællesskolen

undervisningsminister, FOTOS: ERICH KNEIDING danske skolesystemer og understregede, at fællesskolen FLENSBORG AVIS Lørdag 4. oktober 2003 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig www.skoleforeningen.de Redaktionskomite: Per Gildberg, Bent Borg og Anders Molt Ipsen Redaktion og layout: Tema. Hvad er det,

Læs mere

For ti år siden fornyede Skoleforeningen

For ti år siden fornyede Skoleforeningen Dansk Skoleforening for Sydslesvig Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig www.skoleforeningen.org FOTO: KLAUS NIELSEN Et sted for de mindste De er gode til at læse historier, de spiser økologisk,

Læs mere

Blå BeretninG. 6. november 2010 i Husum

Blå BeretninG. 6. november 2010 i Husum SydsleSvigsk Forening 2010 2010 Blå BeretninG SydsleSviGSk ForeningS 34. Landsmøde 6. november 2010 i Husum INDHOLD Beretning fra Kulturudvalget ved formand Jytte Christoffersen Beretning fra Teater- og

Læs mere

KIEL UNDERGRAVER DANSK-TYSK MINDRETALSMODEL

KIEL UNDERGRAVER DANSK-TYSK MINDRETALSMODEL nr. 4 / august 2010-72. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur KIEL UNDERGRAVER DANSK-TYSK MINDRETALSMODEL EN KILE MELLEM DANSK-TYSK FORDRAGELIGHED GRÆNSELANDET MELLEM FOLKEOPLYSNING OG DEMOKRATI

Læs mere

Sund levevis. Gode madpakker. Tryghed i nærmiljøet. Sund levevis. Men også malurt i bægeret, for rammebetingelserne

Sund levevis. Gode madpakker. Tryghed i nærmiljøet. Sund levevis. Men også malurt i bægeret, for rammebetingelserne FLENSBORG AVIS Lørdag 27. marts 2010 1 FOTO: THOMAS J. WILTRUP FOTO: KLAUS NIELSEN Dansk Skoleforening for Sydslesvig Sund levevis Børnehave uden legetøj Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig

Læs mere

Beretning om Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. s virksomhed i skoleåret 2009-2010 ved direktør Anders Molt Ipsen

Beretning om Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. s virksomhed i skoleåret 2009-2010 ved direktør Anders Molt Ipsen Beretning om Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. s virksomhed i skoleåret 2009-2010 ved direktør Anders Molt Ipsen TRYK: FLENSBORG AVIS DANSK SKOLEFORENING FOR SYDSLESVIG e.v. Beretning om Skoleforeningens

Læs mere

Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig

Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig 05-03 Side 01 Tillaeg FlA 04/03/11 13.58 Side 1 FLENSBORG AVIS Lørdag 5. marts 2011 1 FOTO: THOMAS J. WILTRUP FOTO: KLAUS NIELSEN Dansk Skoleforening for Sydslesvig Gribe for at begribe Fjer, frynser og

Læs mere

SydSleSvigSk Forening. Blå BeretninG SydSleSviGSk ForeninGS 36. landsmøde 10. november 2012 i HuSum

SydSleSvigSk Forening. Blå BeretninG SydSleSviGSk ForeninGS 36. landsmøde 10. november 2012 i HuSum SydSleSvigSk Forening 2012 2012 Blå BeretninG SydSleSviGSk ForeninGS 36. landsmøde 10. november 2012 i HuSum INDHOLD Formandens beretning ved Dieter Paul Küssner 3 Beretning fra Kulturudvalget ved formand

Læs mere

Jul i Sydslesvig. elever i amtet. Dermed ville alle tre amter i Sydslesvig have ligestilling

Jul i Sydslesvig. elever i amtet. Dermed ville alle tre amter i Sydslesvig have ligestilling FLENSBORG AVIS Lørdag 20. december 2008 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig www.skoleforeningen.org Jul i Sydslesvig Overalt i Sydslesvig er den kommende

Læs mere

DUBORG-SKOLEN 2001-2002

DUBORG-SKOLEN 2001-2002 DUBORG-SKOLEN 2001-2002 Duborg-Skolen Ritterstraße 27 24939 Flensborg Skolens telefonnummer: tlf. 04 61 / l 44 39-0 fax 04 61 / 2 24 30 Rektor Erik Jensen træffes hver dag fra 8-10 samt efter aftale Ledende

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2008 Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk E-mail: eg-gym@egadm.dk Kontortid Mandag-fredag

Læs mere

Med far på arbejdefoto: KLAUS NIELSEN VUGGESTUEMANGEL

Med far på arbejdefoto: KLAUS NIELSEN VUGGESTUEMANGEL FOTO: KLAUS NIELSEN FLENSBORG AVIS Lørdag 31. marts 2007 1 FOTO: KLAUS NIELSEN Dansk Skoleforening for Sydslesvig Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig Sydslesvigere på danske efterskoler

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

Lang vej til skole. underskrifter som muligt og derefter

Lang vej til skole. underskrifter som muligt og derefter FLENSBORG AVIS Lørdag 11. september 2010 1 FOTO: THOMAS J. WILTRUP FOTO: KLAUS NIELSEN Dansk Skoleforening for Sydslesvig Lang vej til skole Velkommen til Hollebæk Fokus på de danske børnehaver og skoler

Læs mere

I har fået jeres frihedsrettigheder lang tid før, I blev født. Mette Bock, formand for Grænseforeningen, om København-Bonn-erklæringerne Side 5

I har fået jeres frihedsrettigheder lang tid før, I blev født. Mette Bock, formand for Grænseforeningen, om København-Bonn-erklæringerne Side 5 Lørdag, 28. februar 2015 www.skoleforeningen.de/fokus Lærerne skal undervise eleverne individuelt Side 3 I har fået jeres frihedsrettigheder lang tid før, I blev født. Mette Bock, formand for Grænseforeningen,

Læs mere

SydSLeSvigSK FORening PROTOKOL. SydSleSvigSk ForeningS 33. landsmøde 14. november 2009 i HuSum

SydSLeSvigSK FORening PROTOKOL. SydSleSvigSk ForeningS 33. landsmøde 14. november 2009 i HuSum SydSLeSvigSK FORening 2009 2009 PROTOKOL SydSleSvigSk ForeningS 33. landsmøde 14. november 2009 i HuSum Protokol over Sydslesvigsk Forenings Landsmøde den 14. november 2009 på Husumhus i Husum 1 Dagsorden:

Læs mere

Skolestruktur. Vejen synes nu at være banet for en fællesskole. Børnehaveforældrene bliver inddraget i beslutningsprocessen.

Skolestruktur. Vejen synes nu at være banet for en fællesskole. Børnehaveforældrene bliver inddraget i beslutningsprocessen. FLENSBORG AVIS Lørdag 28. juni 2003 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig www.skoleforeningen.de Redaktionskomite: Per Gildberg, Bent Borg og Anders Molt Ipsen Redaktion og layout: Eleverne får fremover

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

Årsberetning 2013. Idet revisor havde skrevet en blank påtegning blev såvel årsberetning som årsregnskab énstemmigt godkendt.

Årsberetning 2013. Idet revisor havde skrevet en blank påtegning blev såvel årsberetning som årsregnskab énstemmigt godkendt. Årsberetning 2013 Ved indgangen til 2013 var det tydeligt at dette år ville blive noget ganske særligt, fordi DCB var med i udbud af et nyt bibliotekssystem sammen med danske biblioteker. Danmarks Digitale

Læs mere

A. P. Møller Skolen Værdigrundlag og skoleprofil

A. P. Møller Skolen Værdigrundlag og skoleprofil A. P. Møller Skolen Værdigrundlag og skoleprofil Værdigrundlaget og skoleprofilen for A.P. Møller Skolen, fællesskole med gymnasial overbygning, er en rammebeskrivelse, der skal drøftes og videreudvikles

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere