A. P. MØLLER SKOLEN ÅRSSKRIFT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A. P. MØLLER SKOLEN ÅRSSKRIFT"

Transkript

1 A. P. MØLLER SKOLEN ÅRSSKRIFT

2 A. P. Møller Skolen Fjordallee 1 D Schleswig Tlf Webside: Åbningstider Mandag - torsdag Fredag Rektor Jørgen Kühl Vicerektor Fl. Rasmussen (gymnasieafd.) Afdelingsleder Klaus Pløen (fællesskoleafd.) Titel: A. P. Møller Skolens årsskrift Redaktion: Fl. Rasmussen (ansv. redaktør) Tryk: Flensborg Avis

3 A. P. Møller Skolens første studenterårgang ved studenterballet den 17. juni 2011 Kære læser Hermed foreligger A. P. Møller Skolens tredje årsskrift, denne gang for skoleåret I dette skrift lægges der særlig fokus på skolens første studenterårgang. Den 1. juni fik alle 74 elever, der var oppe til eksamen, studenterhuen sat på hovedet. Den 16. juni 2011 blev de dimitteret i forbindelse med et festligt og stemningsfuldt arrangement, der bl.a. bød på taler ved den danske generalkonsul i Sydslesvig og formanden for den danske regerings Sydslesvigudvalg. Dette var en historisk begivenhed, som samtidig markerer, at den første fase af opbygningen af A. P. Møller Skolen nu er overstået. Årsskriftet byder desuden på en lang række bidrag om aktiviteter, elevudveksling, studieture og fællesarrangementer, som har fundet sted i fællesskolen og profilgymnasiet i løbet af det seneste år. Skriftet er rigt illustreret med mange billeder, som viser centrale begivenheder. De afspejler tillige en skolekultur, som er vokset frem, traditioner, som er opstået, samt en dynamisk skoleudvikling, der er i gang. Jørgen Kühl Rektor Indhold Årsberetning for A. P. Møller Skolen Side 5 Dorthe Larsen beretter for Samarbejdsrådet Side 12 Julen 2010 Side 15 Fastelavn Side årgang på introtur Side 18 Studierejse til Rom Side 20 Udveksling med Rønde Privatskole Side 22 Besøg ved Århus Universitet Side 26 Jazzkoncert Side 27 På cykeltur i grænselandet Side 28 Sket i årets løb Side 29 Efterskolernes dag Side 30 Digitale borebisser Side 32 Feltarbejde i faget religion Side og 10. klasses dimission Side 34 Galatheaforskere på besøg Side 36 Brobygning Side 37 Studenternes dimission Side 38 Dimissionstale ved Kim Andersen Side 39 Halløjdag Side 41 Fra rektors og elevernes tale Side 44 Alumni Side 45 Sket i årets løb Side 46 Medarbejderoversigt Side 48 3

4 Dansk Skoleforening for Sydslesvig A. P. Møller Skolen er en skole i Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Foreningen er forældrestyret og ledes i det daglige fra Flensborg, hvor skoledirektionen og foreningens administration har adresse. Det sydslesvigske danske mindretals skolehistorie tager sit udgangspunkt i grænsedragningen i Efter 1.verdenskrigs afslutning opstod der nationale mindretal på begge sider af den nye grænse mellem Danmark og Tyskland, et dansk mindretal i Sydslesvig og et tysk mindretal i Nordslesvig. Siden 1960'erne har de danske børnehaver og skoler haft en meget stabil tilgang. Elevtalsudviklingen har stort set fulgt udviklingen i fødselstallene. Dansk Skoleforening for Sydslesvig driver i dag 48 skoler med ca elever. Sideløbende med etableringen af danske skoler udvikledes et dansk børnehavearbejde i Sydslesvig. Skoleforeningens første børnehave blev indviet i I dag er der 55 danske børnehaver med ca børn. Som en af de første konsekvenser af den nye retslige og politiske situation i Sydslesvig oprettede en kreds af dansksindede forældre den 5. maj 1920 en dansk skoleforening i Flensborg med det formål at sikre dansk skolegang for det danske mindretals børn. I første omgang samledes foreningens kræfter om oprettelse af danske skoler i Flensborg. Senere kom foreningens arbejde efterhånden til at omfatte hele Sydslesvig. I begyndelsen af 1920'erne måtte det danske mindretal kæmpe for sin eksistensberettigelse og for sin ret til at oprette og drive danske skoler. Også under nazismen ( ) havde det danske skolevæsen i Sydslesvig vanskelige arbejdsvilkår. I 1936 fandtes der 10 skoler med i alt ca elever. I foråret 1945 var elevtallet blevet reduceret til under 500. I perioden umiddelbart efter 2. verdenskrigs afslutning fik det danske skolevæsen i Sydslesvig en nærmest eksplosiv tilgang af elever. Efter Forbundsrepublikkens oprettelse i 1949 og efter Bonn-København forhandlingerne i normaliseredes udviklingen. 4

5 Årsberetning for A. P. Møller Skolen Af rektor Jørgen Kühl For mindre end tre år siden, den 1. september 2008, blev A. P. Møller Skolen indviet af Dronning Margrethe II. Mærsk Mc-Kinney Møller overrakte ved samme lejligheden den gave, som A. P. Møller Skolen er, til Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Den næste morgen kunne de dengang 340 elever, undervisere og ansatte tage bygningen i brug. Det første år begyndte vi med elever på årgang. Det følgende år kom 12. årgang til, og elevtallet voksede til 440 elever. Fra og med skoleåret var A. P. Møller Skolen fuldt udbygget med p.t. 520 elever fordelt på årgang. I indeværende skoleår fordeler eleverne sig på i alt 26 klasser, deraf 11 i fællesskolens årgang og 15 i profilgymnasiet. Dertil kommer 57 undervisere og ti teknisk-administrative medarbejder. Samlet set har i indeværende skoleår små 600 personer deres daglige virke på skolen. A. P. Møller Skolen er i dag målt i elevtal samlet set den næststørste danske skole i Sydslesvig. Fællesskoleafdelingens årgang er den største i hele mindretallet. Og der kommer stadig flere elever til. Børnehaverne melder om ventelister. Grundskolerne er fyldt godt op. Dertil kommer, at en del forældre bevidst vælger at bosætte sig i skoledistriktet for at sikre deres børn uddannelse på A. P. Møller Skolen. Tilgangen til profilgymnasiet er ligeledes blevet markant større, hvilket dels skyldes øget interesse for at tage en studentereksamen, dels forklares ved ændrede optagelseskrav. Den første studenterårgang, der udklækkes her til sommer, vil være på omtrent 75 elever, mens den nye 11. årgang forventes at være hele 25 % større. På nuværende tidspunkt skønnes det, at det samlede elevtal til næste skoleårs begyndelse vil blive øget til ca Samtidig vokser behovet for at ansætte undervisere. I det kommende skoleår vil der være et antal overtallige gymnasielærere på Duborg-Skolen, hvilket navnlig skyldes det faldende elevtal i gymnasiet i Flensborg. Her på A. P. Møller Skolen har vi kunnet tilbyde dem timer og arbejde i det kommende skoleår. Dertil kommer et antal helt nye stillinger, der er blevet opslået, og hvor besættelserne ventes at falde på plads i løbet af maj måned. Så efter sommerferien vil for fjerde år i træk være nye ansigter i lærerstaben på A. P. Møller Skolen. Det ser vi frem til. I fællesskolen regner vi også med at få mindst en ny kollega. Dette hænger navnlig sammen med, at Christian Schlömer af Skoleforeningens styrelse er blevet udnævnt til ny skoleinspektør på Ejderskolen i Rendsborg. Det er et godt valg, som vi ønsker Ejderskolen til lykke med, samtidig med at vi beklager at måtte sige farvel til så dygtig og kompetent en underviser. Vi ser frem til at videreføre det fortrinlige samarbejde med Christian og med Ejderskolen, hvor A. P. Møller Skolen jo har udstationerede klasser på årgang. I løbet af de første tre år siden åbningen er udviklingen gået rivende stærkt på alle områder. Den flyvende start er gået over til en dynamisk udviklingsproces, hvor der løbende må tages højde for nye udfordringer, og hvor der iværksættes nye tiltag. Der er fortsat tale om en eksplorativ udvikling, hvor ideer afprøves, forkastes eller videreføres. Reglen om, at vi ikke kender vi plejer, holder ikke helt længere, eftersom traditioner allerede er opstået. Men det forhindrer os ikke i fortsat at afprøve og tænke nyt. En ny skole må netop være åben og fremadrettet, parat til så at sige at gå i laboratoriet og eksperimentariet for at udvikle pædagogikken. I denne årsberetning vil jeg ved hjælp af udvalgte eksempler tegne et billede af skolehverdagen på og af den rammesituation, A. P. Møller Skolen befinder sig i netop nu. På A. P. Møller Skolen sker der løbende mange forskellige aktiviteter. Nogle omfatter hele skolen, andre enten fæl- 5

6 lesskolen eller profilgymnasiet. I forbindelse med brobygningsaktiviteter afholdes der undertiden arrangementer, hvor 10. klasseeleverne deltager sammen med gymnasieelever. Aktiviteterne fastholder samtidig skolens ambition om at give eleverne mulighed for forankring i mindretallet og samtidig at give dem et globalt udblik. De temaer og emner, som tages op, spænder derfor vidt fra besøg i lokale arkæologiske udgravninger til globale, fremtidsrettede problemstillinger. Der gøres brug af mange eksterne foredragsholdere, ligesom skolen hyppigt kan tilbyde teaterforestillinger, koncerter og andre oplevelser for eleverne. Det er væsentligt, at de unge modtager mange forskellige impulser og udfordres af oplægsholderne. Derfor har A. P. Møller Skolen også i år haft amerikanske foredragsholdere, som på engelsk har formidlet deres viden til eleverne i gymnasiet. Som mennesker er vi på samme tid historieskabte og historieskabende. Netop på en mindretalsskole, der er historisk begrundet, er det væsentligt at fastholde det store perspektiv i fortid og nutid. Dette gælder alle sider af historien. I februar var vi så heldige, at Arlette Andersen, der overlevede holocaust og Auschwitz, mødte eleverne på årgang for at fortælle om sin skæbne og om folkedrabet på jøderne. Det var et spændende og særdeles oplysende arrangement, der gjorde dybt indtryk og bevægede alle, der overværede fortællingen. I indeværende skoleår er elevambassadørprojektet for alvor kommet i gang på A. P. Møller Skolen. Dette sker i tæt samarbejde med Duborg-Skolen og Grænseforeningen. I denne forbindelse har projektet opnået økonomisk støtte over to år fra den danske regerings Sydslesvigudvalg, der således anerkender den særlige værdi, der ligger i, at unge danske sydslesvigere møder unge i Danmark og italesætter spørgsmål om det at være mindretal og om identitetsdannelse i en globaliseret virkelighed. En række traditioner er allerede opstået i løbet af de første tre skoleår. Dertil hører fx markeringen af navngiveren A. P. Møllers fødselsdag den 2. oktober, motionsdagen for hele skolen, som tilrettelægges af idrætsprofilklassen på 12. årgang, julemåneden med en fælles pyntedag og konkurrence om grantræer i genbrugsmaterialer, de danske børnehavers besøg på skolen i julemåneden, hvor 11. og 12. årgangs æstetiske profilklasser tager imod, julegudstjenesten i Domkirken, hvor denne gang også Hiort Lorenzen-Skolen og Hiort Lorenzen- Skolens Børnehave deltog, elevernes fastelavnskonkurrence og mere til. En tradition af en anden slags er Efterskolernes Dag, som skolevejleder Frauke Pløen nu for andet år i træk har planlagt og gennemført med støtte fra Grænseforeningen. Ved det seneste arrangement i marts måned deltog hele 13 danske efterskoler, som orienterede om deres tilbud til de unge sydslesvigere. Den 29. juni forsøger vi et helt nyt tiltag: Brobygning i forhold til de skoler, som afgiver elever til hhv. 9. og 11. årgang. Det sker ved, at alle de elever, som efter sommerferien begynder i hhv. 9. årgang og i profilgymnasiet, inviteres til en Samværsog sciencedag her på A. P. Møller Skolen. På denne måde kan eleverne møde deres kommende klasse- og årgangskammerater og lærere. De elever, som kommer udefra, får desuden mulighed for at lære bygningen at kende, så den ikke er helt fremmed første dag efter sommerferien. Samarbejdet med Danmark står ligeledes centralt i skolens arbejde. Således har skolen haft elevudveksling med Rønde Privatskole på 8. årgang og med Københavns Åbne Gymnasium for 11. årgangs vedkommende. Et halvt hundrede elever på årgang har desuden deltaget for tredje år i træk i det sønderjyske gymnasiekorsamarbejde sammen med sønder- 6

7 jyske gymnasier og Sønderjyllands Symfoniorkester denne gang omkring projektet Haydn 2.0. Samarbejdet omfatter også de videregående uddannelser i Danmark. Lige fra starten har A. P. Møller Skolen etableret et velfungerende samarbejde med både Aarhus Universitet og Syddansk Universitet. Den 11. marts i år overtog Aarhus Universitet for en dag hele undervisningen i gymnasiet i forbindelse med projektet det rullende universitet. Det var første gang, at Aarhus Universitet nåede til Sydslesvig på denne måde. Det internationale samarbejde er også ved at blive løbet i gang. Således deltager A. P. Møller Skolen sammen med Duborg-Skolen i det nordiske venskabsbysamarbejde for undervisningsinstitutioner. Mange flere aktiviteter kunne nævnes. Det er muligt at følge med i de mange forskellige aktiviteter ved at klikke sig ind på skolens hjemmeside, hvor nyhedsbloggen løbende opdateres med informationer. Et spørgsmål, der i snart et år har fyldt meget på A. P. Møller Skolen, er vores fælles 100%-sag. Den 26. juni 2010 arrangerede A. P. Møller Skolen sammen med de danske grundskoler og børnehaver, SSW, SSF og øvrige danske foreninger i Slesvig-Rendsborg-området en stor demonstration imod nedskæringerne. Mellem og gik i protestmarch gennem gågaden i Slesvig og sendte det umisforståelige budskab, at vores børn, at vi også er 100 % værd og ikke vil affinde os med en diskriminerende politik, der ensidigt og asymmetrisk rammer eleverne på de danske skoler. Der var således tale om en fantastisk opbakning fra alle sider. Elever, forældre og medarbejdere gik med i den sluttede demonstration iført t-shirts påtrykt protesten. Det fortrinlige samarbejde blev reaktiviteret forud for aktionsdagen den 25. september, da det danske mindretal i Slesvig indsamlede protestunderskrifter i Slesvigs gågade. Her stod elever og medarbejdere ved A. P. Møller Skolen sammen med repræsentanter for de andre skoler, børnehaver og foreninger i tre timer og indsamlede over protestunderskrifter. I forvejen var der blevet indsamlet over underskrifter her på skolen og blandt besøgsgrupper. Da aktionsdagens resultat blev endeligt opgjort i hele Sydslesvig, viste det sig, at over havde støttet protesten. A. P. Møller Skolen har spillet en vægtig rolle i disse aktioner. Ud over demonstrationen og indsamlingen af protestunderskrifter har eleverne bl.a. markeret kravet om 100 % i forbindelse med deltagelse i et gadeløb i Kiel. Vi ser med glæde, at eleverne fortsat benytter sig af deres t-shirts med budskabet om 100 %. Besøgsgrupper er blevet orienteret om situationen og konsekvenserne af besparelserne for skolerne, mindretallet og det dansk-tyske forhold. Der er desuden blevet holdt en række foredrag i Danmark, Tyskland og udlandet, holdt forelæsninger og skrevet artikler til bøger og tidsskrifter, præsenteret oplæg på internationale videnskabelige konferencer samt orienteret om situationen i aviser, radio og andre medier. Ingen anden skole har været så eftertrykkelig i forhold til at nå mange forskellige målgrupper med budskabet om, at vi diskrimineres, og at vi kræver ligestilling fordi vi er et anerkendt nationalt mindretal. Vi helmer ikke, før ligestillingen er genskabt. Der skal ikke Arlette Andersen, der overlevede Auschwitz og holocaust, besøgte den 17. februar A. P. Møller Skolen, hvor hun holdt et bevægende foredrag for eleverne i 10. til 13. årgang. Eleverne kvitterede med stående applaus. På billedet ses Arlette Andersen i samtale med piger fra 13. årgang efter foredraget. 7

8 løbet af mindre end tre år har skabt så megen opmærksomhed og tiltrukket så stor interesse som netop denne skole. I brede kredse går tanken i dag nærmest af sig selv til A. P. Møller Skolen, når talen falder på de danske mindretalsskoler i Sydslesvig. A. P. Møller Skolen er blevet et sted, hvor man søger hen for at få inspiration til skolebyggeri og undervisning. Det er kombinationen af bygningsmæssige rammer og konkrete pædagogiske tiltag, der gør skolen særligt spændende at besøge. Meget tit hører vi, at besøgende takker for rundvisninger ved at konstatere, at denne skole kunne skoler i Danmark og Tyskland tage positivt ved lære af. Mindre end tre år efter åbningen er A. P. Møller Skolen således blevet et referencested for læring, læringsrum og mindretalspædagogik. En milepæl er således allerede nået i udviklingen frem mod en eksemplarisk mindretalsskole. herske den mindste tvivl om, at vores elever, at vores børn, at vi, at hele det danske mindretal er 100 % værd. A. P. Møller Skolen har fra før åbningen været en attraktion, der har tiltrukket sig opmærksomhed og interesse fra mange forskellige sider. Udgangspunktet var og er de flotte arkitektoniske rammer. Bygningen, som er skabt af C. F. Møllers Tegnstue, er unik. Dette har arkitektureksperter også haft øje for. Således har skolen fået hele to britiske arkitekturpriser, og den var været indstillet til flere. Utallige er efterhånden de besøgsgrupper, som har aflagt visit på skolen for ikke blot at høre om den særlige arkitektur, men i lige så høj grad for at få fortalt, hvordan de pædagogiske sider af skolen. Vi er desværre nødt til at afvise mange besøgsgrupper fra medio maj og frem til medio september i år pga. de forestående mundtlige studentereksamensprøver, og fordi der skal lægges nyt gulv i aulaen. Så godt som alle besøg gennemføres efter skoletid om eftermiddagen, aftenen eller i weekenderne, til dels også i skoleferierne. Dette sker af hensyn til den almindelige skoledag og eleverne, der nødig skulle føle sig som dyr i zoologisk have, og som har krav på en tryg skoledag. Der berettes dog ikke blot om skolen i forbindelse med besøg på stedet. Opbygningen af en ny skole er en løbende proces. I nogle sammenhænge kan det såmænd forekomme som et Sisyfosarbejde. Skolens hverdag er præget af mange forskellige spændende udfordringer. Det gælder på alle klassetrin og niveauer. De ydre økonomiske rammevilkår sætter samtidig klare begrænsninger for, hvilke aktiviteter der kan iværksættes og gennemføres. Det der desværre ikke muligt at realisere alle de planer og intentioner, der er relevante, og som fortjener at blive omsat i praksis. Nedskærings- og besparelsespolitikken, som frem for alt andet skyldes delstatsregeringens diskriminerende politik, rammer også A. P. Møller Skolen, selv om vi formentlig er en af de mest driftsøkonomisk optimerede skoler i Sydslesvig. Det har bl.a. medført samlæsning i gymnasiet i udstrakt grad. Dertil kommer, at alle stamklasser fyldes op til kapacitetsgrænsen uden at nå over det magiske elevtal på 29, der medfører oprettelsen af nye stamklasser. Det store elevtal skyldes bl.a. tilflytning til skoledistriktet, men også pædagogiske flytninger. Resultatet er store, til dels meget store klasser og hold, hvor der fx findes niveaudelte hold i fællesskolen med op til 37 elever. Vi har allerede og med rette modtaget henvendelser fra bekymrede forældre af samme grund. Samarbejdsrådet har ligeledes drøftet holdstørrelser i fællesskolen på et møde i marts måned, hvor der herskede enighed om, at dette er en uholdbar situation. Vi inviteres skam også ud for at berette om A. P. Møller Skolen uden for huset. Det har ført til foredrag i Danmark, så langt sydpå som i Baden-Württemberg og i de kommende dage i USA, hvor A. P. Møller Skolen vil blive præsenteret på en international konference i Salt Lake City, Utah. Ved samme lejlighed vil der blive holdt foredrag om diskrimineringen af de danske skoleelever. A. P. Møller Skolen har for alvor sat det danske mindretals pædagogiske virke på en større dagsorden uden for Sydslesvig. Der findes ikke nogen anden dansk mindretalsskole, som i august: Rektor viser Folketingets Kirkeudvalg rundt på A. P. Møller Skolen.

9 Nu kunne man selvfølgelig indvende, at skolen i et vist omfang selv er herre over situationen. Således kunne vi jo bare fastlægge en maksimalstørrelse for de udvidede hold. Konsekvensen ville i så fald være, at ikke alle de elever, der faktisk er egnet til at følge undervisningen på de udvidede hold, har mulighed for det, da der ikke vil være plads til dem. De vil i så fald skulle flyttes til grundholdene, der samtidig vil blive tilsvarende større. Dette vil så ske på bekostning af de bogligt mindre stærke elever, hvis særlige indlæringsbehov ikke vil kunne tilgodeses på samme måde på et stort grundhold. Men det er næppe nogen tjent med hverken de bogligt svage eller de stærkere. Og vi er ikke i tvivl om, at der omgående vil blive tale om elev- og forældreprotester, når det skal afgøres, hvem der skal flyttes. En anden løsning kunne være at ophæve den ydre differentiering. Dette muliggør den nye reviderede skolelov, der blev vedtaget i slutningen af januar Dermed ville klasserne maksimalt få 28 elever immervæk 10 mindre end på de største udvidede hold. Men da der ikke vil være tale om niveaudelt undervisning, vil der skulle differentieres enormt meget i klassen, hvor elevernes forudsætninger og interesser i de enkelte fag alt andet lige er særdeles forskellige. En undervisningslektion har en længde af 45 minutter. Når der sidder 28 elever i en klasse, og der skal differentieres på en måde, så fire-fem forskellige indlæringsniveauer tilgodeses, er det en stor opgave at kunne udfordre alle på en rimelig måde. Det vil ikke altid kunne lykkes at tilfredsstille alle interesser. Men det er ikke umuligt. Skolen har dygtige og kompetente lærere, som allerede nu viser, at de kan tage udfordringen med store hold og store differentieringsspring på de udelte hold op. Imidlertid er det ikke den fællesskolemodel, som i sin tid blev sat til afstemning, og som dannede grundlag for bl.a. A. P. Møller Skolens fællesskole. Samme reviderede skolelov muliggør tillige etableringen af forskellige såkaldt schulartbezogene klasser inden for samme fællesskole. Det vil konkret og reelt sige oprettelsen af parallelle H-, R- eller G-klasser. Anderledes sagt: en reetablering af det tredelte system, som vi troede var et overstået kapitel til gavn for læringsmobilitet. Dette vil ligesom ophævelsen af den ydre differentiering medføre klasser med maksimalt 28 elever. Men heller det er den fællesskole, som i sin tid blev sat til afstemning og besluttet. På den anden side er skoleloven jo også ny på dette område. Ikke desto mindre er begge løsninger en mulighed for at håndtere problemet med holdstørrelser på langt over 30 elever. Medmindre der tilføres yderligere ressourcer, hvilket i disse udefrakommende sparetider ikke forekommer sandsynligt, vil det formentlig blive nødvendigt at tage diskussionen om, hvilke alternative løsninger inden for udelte klasser, vi ønsker her på skolen. Det vil i givet fald naturligvis ske ved at inddrage alle berørte parter: elever og forældre lige så vel som underviserne. Det skal ikke ske i hastværk, men velovervejet, hvor alle relevante argumenter for de enkelte modeller kan tages op til overvejelse og debat. 9

10 Emneuger og temadage bryder den daglige skemaundervisning op fra tid til anden. Her er det work-out i festsalen i forbindelse med afholdelse af motionsdagen, der altid ligger på sidste skoledag før efterårsferien. Det skal imidlertid ikke være nogen hemmelighed, at skolen foretrækker den nuværende ordning, men ideelt med tilførsel af supplerende timer, så der kan foretages en dublering af udvidede hold, der hvor det er hensigtsmæssigt og nødvendigt. Dermed vil der ikke længere være 37 eller flere elever på et udvidet hold, men snarere 20. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, må vi som nævnt tage en konkret drøftelse af alternative muligheder inden for lovens rammer. Vores erfaring med fællesskolen her i tredje skoleår er samlet set særdeles positiv. Vi kan se resultaterne, som taler for sig selv: Stadig flere elever kvalificerer sig til en højere afslutningseksamen. En mindre del af eleverne forlader skolen efter 9. klasse. Blandt eleverne på nuværende F10 vil langt over 90 % kunne fortsætte i gymnasiet. For nogle år siden lå andelen af en ungdomsårgang i Skoleforeningen, der opnåede studenterhuen, på ca. 44 %. Om nogle år ved vi konkret, hvad andelen er her på skolen. Allerede nu kan vi dog med glæde se, at der er tale om fremgang og succes. Dette taler i vore øjne entydigt for den nuværende model. Dette er alt andet lige øjensynligt en model, som virker. Vi får se, om forsøg med udelt undervisning, som pågår på andre skoler, vil kunne medføre tilsvarende resultater. Når alt dette er sagt, skal det samtidig fastholdes, at vi naturligvis er klar over, at det er de ydre økonomiske rammevilkår, som dikterer ressourcefordelingen. Hvis midlerne var til stede i det fornødne omfang, ville vi ikke stå over for den her anførte udfordring. Men så længe Kiel-regeringen mener, at vores elever ikke er 100 % værd, er de nødvendige ressourcer ikke til stede. Det er nemlig de umiddelbare konsekvenser af faldende tilskud, som nu for alvor kan mærkes i undervisningen. Følgerne af delstatsregeringens ensidige nedskæringer er nemlig ikke abstrakte, men konkrete i de enkelte klasselokaler. Netop derfor har vi alle fra første færd protesteret energisk imod besparelserne, der med en enkelt stemmes flertal er blevet vedtaget i landdagen. 10 Det skal dog også tilføjes, at velkendte argumenter og påstande om, at mindretalsskolerne har den luksus, at der er små klasser, og at de ikke er driftsøkonomiske sammenholdt med offentlige skoler, afgjort ikke holder for A. P. Møller Skolens vedkommende. Vi kan uden blusel tage en sammenligning med en hvilken som helst offentlig skole. Samlæsning af hold præger også undervisningen i profilgymnasiets tre årgange. Her samlæses der i flere fag på tværs af profilklasserne. Det skyldes bl.a. det forhold, at der tilbydes og oprettes fem forskellige profiler, men at elevtallet reelt svarer til fire klasser. Det betyder fx, at små sproglige profilklasser samlæses med større æstetiske klasser, så der på disse hold kan være omkring 30 elever i fx matematiktimerne. Samlæsningen er en nødvendighed af økonomiske grunde. Der spares betydelige summer til gavn for hele Skoleforeningens økonomi. Det ses således, at A. P. Møller Skolen i høj grad med situationen i fællesskolen og profilgymnasiet bidrager til besparelser med lave udgifter pr. elev til følge, hvilket bl.a. kommer mindre skoler til gode. Gymnasieoverbygningen opererer i dette og til næste skoleår med to forskellige udgaver af profilgymnasiet. Det skyldes en reform, der blev gennemført i foråret 2010, og som er blevet implementeret med nuværende 11. årgang. Samlet set har det medført en aflastning af gymnasieeleverne fra og med nuværende 11. årgang. Set over det treårige forløb læser de færre timer. Dertil kommer ændringer i de enkelte profilklassers fagsammensætning. Nuværende 12. og 13. følger timefordelingen etc. i det oprindelige profilgymnasium. I indeværende skoleår har hovedfokus i profilgymnasiet været lagt på den igangværende studentereksamen. Det er en historisk begivenhed at afholde studentereksamen for første gang. Fællesskolen har jo allerede gennemført hovedskole- og realeksamen i to år, men nu er turen altså kommet til studentereksamenen. Det har præget hele

11 Det danske sprog i centrum. Her er det Jesper Bolund Nielsen, der den 8. november i forbindelse med Morgengry-dagen læser op for elever og lærere i elevloungen. skoleåret for 13. årgang og for alle gymnasielærere på skolen. Alle ser med glæde og forventning, men naturligvis også med spænding frem til, at den sidste mundtlige eksamen er veloverstået. Det sker den 1. juni og så får studenterne som de første overhovedet i A. P. Møller Skolens historie sat studenterhuen på hovedet. Det bliver en historisk dag. Den 24. februar 2011 fik Skoleforeningen revideret sine vedtægter. Formålsparagraffens centrale punkt er uændret klar: Foreningens opgave er at drive dansk pædagogisk virksomhed for det danske mindretal i Sydslesvig og for de med mindretallet samarbejdende frisere. Desuden gælder fortsat: Sproget i foreningen og i dens institutioner er dansk. I min sidste årsberetning kom jeg i et længere afsnit ind på, at brugen af det danske sprog også blandt forældrene i kontakten med skolen bør være et fokusområde. Dette gælder tilsvarende i forbindelse med forældremøder, skole-hjem-samtaler og den løbende dialog. Sådan er det stadig. Vi opfordrer forældrene til at gøre brug af det danske sprog. Skolens ledelse opfordrer underviserne til at gøre de forældre, som påbegynder en samtale på tysk, opmærksomme på, at dette er en dansk skole. Sproget i Skoleforeningen er dansk. Dette fremgik klart af optagelsesblanketten og samtalen, da barnet kom i dansk børnehave og skole. Sproget på A. P. Møller Skolen er derfor naturligvis også dansk. For at skabe muligheden for at øge kendskabet til og aktivere det danske sprog har skolen i dette år fået en aftale med Dansk Centralbibliotek om, at der med jævne mellemrum om eftermiddagen henlægges tilbud om intensive ugelange danskkurser til skolen. Et sådant kursus pågår fx i netop denne uge. Jeg vil hermed opfordre alle de forældre, som endnu ikke føler sig sikre udi dansk sprog til aktivt at opsøge og deltage i sprogkurser. Se dansk tv, lyt til dansk radio, abonnér og læs Flensborg Avis, lån danske bøger og tidsskrifter, danske dvd er gør 11 en aktiv indsats for at fremme det danske sprog. Det kommer ikke mindst børnene og deres indlæring til gode. Afslutningsvis vil jeg gerne rette en tak for altid godt og særdeles konstruktivt samarbejde til samarbejdsrådet, til vores fællesrådsmedlemmer, til elevrådet, til skolens elever og forældre, til undervisere i fællesskolen og gymnasiet, til pedeller, skolesekretærer, kantinepersonale, IT-tekniker, biblioteksassistent og rengøringsassistenter. Takken gælder også vores samarbejdende skoler i fællesskoleog gymnasiedistriktet, som vi har et fortrinligt og veletableret samarbejde med om alle sager af fælles interesse. Desuden vil jeg gerne takke Skoledirektionen samt Skoleforeningens centraladministration, teknisk afdeling, EDB-kontoret, indkøbskontoret, Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning og Center for Undervisningsmidler for det altid gode og tillidsfulde samarbejde. Takken gælder også Dansk Sundhedstjeneste, hvis sygeplejerske og læge er på skolen hver fjortende dag. Endelig en varm og dybfølt tak til de samarbejdsrådsmedlemmer, som nu så at sige efter aftjent værnepligt ikke har mulighed for at genopstille til samarbejdsrådet. Denne tak gælder ikke mindst formanden Dorthe Larsen, der ikke længere har barn på skolen. Dorthe har ydet en kæmpeindsats i forbindelse med opbygningen af A. P. Møller Skolen. Hun har altid været en fremragende, myreflittig, loyal og dybt engageret sparringspartner for skolens ledelse. Det er altid en fornøjelse at mødes og samarbejde med hende. Vi har i løbet af de snart tre år, vi har arbejdet sammen, kunne tage mange forskellige udfordringer op. Den udvikling, der har fundet sted over de seneste tre år er således i høj grad også Dorthes fortjeneste. Hun er en fremragende talsmand for forældrenes sag, en varm fortaler for elevernes interesser og en loyal og uegennyttig støtte for hele skolen og Skoleforeningen. Tak!

12 Dorthe Larsen beretter for Samarbejdsrådet Formand Dorthe Larsens beretning fra store forældreaften, tirsdag den 12. april 2011 på A. P. Møller Skolen Dette er på flere måder en lidt speciel beretning; det er beretningen, som afslutter skolens første valgperiode og den er også speciel for mig, for det er min sidste beretning som samarbejdsrådsformand. Til jer allesammen vil jeg gerne sige, at det har været både en stor glæde og ære at få lov til at være en del af A.P. Møller Skolens første samarbejdsråd. Mange tak for den tillid, som I forældre har vist os, der sidder i samarbejdsrådet. Jeg håber, at denne aften vil give os et nyt, energisk og dygtigt samarbejdsråd med lyst til at støtte op omkring A. P. Møller Skolen i medgang og modgang! Når nu denne beretning til dels afslutter vores trårige arbejdsperiode, til dels fordi vi jo fortsætter vores arbejde indtil juli, da det nye samarbejdsråd først tiltræder efter sommerferien, har jeg valgt at kaste få blikke tilbage på disse tre første år og ikke kun i denne beretning fokusere på arbejdet i det sidste års tid. Siden vi holdt vores første valgmøde, som i øvrigt fandt sted den 9. april 2008 (på min ældste søns 18 års fødselsdag!) på Hiort Lorenzen Skolen, har samarbejdet i forældrekredsen, såvel som samarbejdet med skolen været præget af stor pionérånd, velvilje, tillid, energi, mod, visioner og glæde. Den 31. marts 2009 kunne vi holde vores første store forældremøde i egne lokaler. Og som jeg dengang berettede, var det jo et helt specielt stykke samarbejdsrådsarbejde der skulle ydes, da vi stod med en helt ny skole. Så vi lagde ud med at fastlægge nogle satsningsområder, vi fik besluttet nogle ordensregler, fik 12 fastlagt en forretningsorden, fik oprettet en forældrefond og en masse andre ting, som jeg har nævnt i mine tidligere beretninger. Når jeg ser tilbage på de satsningsområder som vi dengang fastlagde jeg vil ikke bruge jeres tid på at remse alle op, I kan eventuelt læse dem på skolens hjemmeside i min 2009-beretning kan jeg se, at vi er kommet langt på alle punkter. Naturligvis og heldigvis er der flere fokuspunkter, hvor der kan gøres meget mere og det er jo dejligt! Den 21. april sidste år holdt vi så store forældreaften nr. 2 her på skolen. Igen med et godt fremmøde til stor glæde og motivation for både de valgte forældrerepræsentanter i samarbejdsråd og fællesråd, men også for skolens ansatte og ledelse. Nu er vi så samlet igen, denne gang til stort forældremøde med valg til både samarbejdsråd og fællesråd. I det forløbne år bestod vores samarbejdsråd af de samme to elevrepræsentanter som året før, nemlig Jan-Ole Nielsen fra 10. årgang og Leif Gustafson fra G12, af de samme repræsentanter fra de pædagogiske medarbejdere som året før Bjørn Ohlsen for fællesskolen og Thomas Rohrmoser for gymnasiet. Derudover består samarbejdsrådet af følgende forældrepræsentanter: Randi Kuhnt (næstformand), Erling Steppat (kasserer), Lykke Janek trådte ud sidste sommer på grund af flytning til Danmark og ind kom vores suppleant Tanja Pfeifer, derudover af Ulrike Strelow, Edgar Lork, Cleo Cooper-Bühring samt undertegnede som er formand. Skolens vicerektor Flemming Rasmussen og afdelingsleder for fællesskolen Klaus Pløen deltager i møderne, og skolens rektor Jørgen Kühl deltager naturligvis også og er samarbejdsrådets sekretær. Derudover har vi den store glæde, at flere fællesrådsrepræsentanter deltager i vores møder. Vi startede jo maj sidste år med at være værter for Skoleforeningens 90-års-fødselsdag. Tak til alle dem, der ydede en stor indsats i den sammenhæng! Samarbejdsrådet har i det forløbne år taget stilling til en masse ansøgninger til forældrefonden. Vi ville naturligvis gerne støtte det hele, for der sker virkelig nogle fantastiske ting, men vi er nødt til at være meget kritiske og sparsommelige da indbetalingerne ikke matcher behovet. Jeg vil gerne på dette sted gerne sige mange tusinde tak for alle de indbetalinger, vi har fået til forældrefonden i årets løb! Det betyder rigtig meget! Til dem, der endnu ikke bidrager, vil jeg opfordre til snarest også at blive en del af denne fond. Samarbejdsrådet har, som det også er foreskrevet i vedtægterne, taget stilling til skolens budget. Det er dyrt at være en skole under opbygning. Især når man, som det er tilfældet her hos os, er blevet en meget populær skole med stor søgning. Derudover stiger andelen af elever, der gerne vil i gymnasiet, også rigtigt meget i disse år.

13 Vi drøfter for øjeblikket de pædagogiske principper for skolen og vil nok være klar til at vedtage disse på vores næste samarbejdsrådsmøde. Vi har i rådet drøftet forskellige temaer, hvor vi fx har afgivet høringssvar, bla. vedr. Skoleforeningens vedtægter, en ny forretningsorden for fællesrådet, nye vedtægter for elevrepræsentation, og om fransk og latin som valgfag. Samarbejdsrådet har indgående beskæftiget sig med temaet holdstørrelser i de niveaudelte fag i fællesskolen og har haft rettet henvendelse til Skoleforeningen med ønske om yderligere timetildeling, så vi kunne reducere holdstørrelserne. Desværre har vores ønske ikke endnu kunne imødekommes, så vi må arbejde videre med problemet udfra nogle andre forudsætninger. Vi bliver løbende orienteret om elevrådets arbejde og andre ting vedr. eleverne fra vores gode elevrepræsentanter. Ligesom vi får informationer og drøftelser omkring det pædagogiske arbejde på stedet. Denne udveksling af information og mulighed for drøftelse er en overordentlig vigtig del af rådets arbejde. Samarbejdsrådet har taget stilling til at der måtte foretages en emperisk undersøgelse på skolen af nogle studerende. Vi har også taget stilling til forslag til kurser for pædagogiske medarbejdere. Vi har i det forløbne år fortsat det gode samarbejde med Duborg-Skolen og var glade for, at der kunne afholdes en tværsdag med deltagelse af gymnasieelever fra begge skoler, som Duborg-Skolen denne gang var vært for. Vi er kommet et skridt videre indenfor vores satningsområde traditioner, idet vi har haft et møde med nogle elevrepræsentanter vedr. det kommende studenterbal. Jeg og andre fra samarbejdsrådet har løbende deltaget i arrangementer og møder på eller vedrørende skolen. Naturligvis informeres samarbejdsrådet også løbende fra fællesrådet og generelt vedr. Skoleforeningens arbejde. I denne periode har et meget stort tema naturligvis været Skoleforeningens besparelser og den manglende ligestilling. Jeg vil gerne dvæle et øjeblik ved dette emne. Lørdag den 25. september samlede vi i et sa- 13

14 marbejde med f.eks. SSW og SSF underskrifter i gågaden. Og som I alle ved, blev underskriftindsamlingen en kæmpesucces med underskrifter. Der blev jo fra vores side heller ikke kun samlet underskrifter den dag i gågaden, - mange tilknyttet stedet her samlede underskrifter i store mængder. Jeg vil gerne sige jer en kæmpestor tak for indsatsen i den forbindelse! Før dette arrangement, nemlig lørdag den 26. juni, fik vi en oplevelse, som jeg ikke tror nogen af os nogensinde vil glemme. Vi havde i Skoleforeningens styrelse valgt at aflyse den planlagte forældrelørdag og i stedet prøve at mobilisere decentrale aktioner i hele Sydslesvig. Og det lykkedes jo over al forventning. Rektor og jeg vil godt indrømme, at det var en halvstor opgave, men arbejdet var glemt, da vi sammen med politiet og ledsaget af spejderorkesteret kunne gå i spidsen for en kæmpestor demonstration med udgangspunkt foran skolen her. Det var effektfuldt, stort, fantastisk og rørende. Jeg vil gerne sige tak til alle der bakkede op om demonstrationen. Og en særlig tak skal lyde til de ansatte og til de forældre, der den dag gjorde en ekstra indsats og tog ansvar så det hele kunne lade sig gøre! Mange, mange tak for det!! Sidste år gav jeg jer et lille rids omkring Skoleforeningens opbygning og lidt vil jeg gerne gentage i år da, vi har valgaften idag. Mht samarbejdsråd vælger vi i aften 5 eller 7 samarbejdsrådsmedlemmer blandt forældrene. Og derudover vælger vi to suppleanter. Valgberettigede og valgbare til det her valg er alle, der har et barn her på stedet efter sommerferien i år. 14 Valgperioden er på 3 år. Samarbejdsrådet konstituerer sig på deres første møde efter sommerferien. Mht valg til fællesrådet vil jeg komme ind på det i min beretning her fra. Her til slut vil jeg gerne sige, at til min store glæde oplever vi stadig en utrolig høj grad af pionérånd her på stedet. Mange giver rigtig, rigtig meget. Nu befinder vi os nok i den fase, hvor vi skal holde godt fast i det, vi kunne kalde skolens gode ånd, som stille og roligt skal afløse og erstatte pionérånden. Jeg vil gerne herfra i dag sige rigtig mange tak for den vanvittigt store indsats, der ydes her på skolen til glæde og gavn for vores elever og dermed for os allesammen. Det er virkelig noget, som vi kan være glade for og stolte over. Jeg vil gerne slutte med at sige tak for et rigtigt godt og konstruktivt samarbejde med skolens ledelse og i samarbejdsrådet. Man kan regne med menneskene her! Og det betyder så meget! Også en stor tak skal lyde til alle ansatte og til alle jer forældre. Hvor man vender øjet hen, møder man en rigtig god opbakning her. Tak til alle for tilliden i hele valgperioden. Vi vil fortsat gøre vort bedste for skolens bedste, og ønsker allerede nu rigtig god fornøjelse og rigtig god arbejdslyst til de nye samarbejdsrødder! Man finder sjældent så givende og dejlig en opgave! Glæd jer!! Das war s! Tak, fordi I lyttede.

15 Julen og A. P. Møller Skolen Det hører efterhånden til traditionen, at julen på A. P. Møller Skolen indledes i slutningen af november med juleudsmykning af huset, hvor det 8 meter høje juletræ flytter ind og pyntes og hvor eleverne bruger en dag på at konkurrere om, hvem der kan kreere de flotteste juleting. I dette skoleår var emnet for konkurrencen Juletræer af genbrugsmaterialer, og det kom der mange spændende resultater ud af. Årets Årets julemærke 2010 blev tegnet af Lea Drews fra 13. årgang. blev Lea tegnet har tidligere af Lea Drews tegnet fra årsmødeplakaten, 13. årgang. Lea har og tidligere måske genkender tegnet årsmødeplakaten, man hendes stil. og Hun måske genkender beskriver man sit arbejde hendes med stil. afsæt Hun beskriver i barndommens med erindring: afsæt i Jeg barndommens gjorde mig nogle erindring: sit arbejde Jeg tanker gjorde om mig julen nogle tanker mine erindringer om julen og dertil. mine erindringer Jeg begyndte dertil. at tænke Jeg begyndte på juletiden at tænke i min på juletiden barndom. i min I børnehaven barndom. I satte børnehaven vi altid en satte skål vi altid med risengrød skål med op risengrød på loft et op til nisserne. på loftet til Det nisserne. var første Det gang, var første jeg kom gang, i kontakt jeg kom med i kontakt disse med væsner, disse væsner, og gennem og gennem årene fi årene k de en fik større de en og større større og betydning større betydning for mig, for og mig, blev og så blev til mit så til største mit største symbol symbol for juletiden. for juletiden. De hører De hører til ju- til julen ligesom flettede hjerter, sne og og juletræer. Så Så det det blev blev hurtigt hurtigt klart klart for for mig, mig, at at mærket jeg skulle jeg skulle tegne, tegne, skulle skulle indeholde indeholde en nisse. en nisse. Den er et traditionelt Den er et traditionelt symbol for symbol julen og for formidler julen og os den formidler særlige danske os den julehygge, særlige danske for både julehygge, børn og voksne for både kan børn godt og lide voksne nisser. kan Katten godt på lide nissens nisser. arme Katten er en på ganske nissens særlig arme detalje, er en ganske for man særlig ved jo at katte detalje, og for nisser man altid ved er jo gode at katte venner. og nisser altid er gode venner. Et ark med 32 mærker Et koster ark med 4 euro 32 mærker hhv. 30 koster kr. og 4 fås euro på alle hhv. SSFs 30 kr. og sekretariater. fås på alle SSFs Overskuddet sekretariater. fra Overskuddet salget går til fra SSFs salget humanitære går til SSFs arbejde. humanitære arbejde. Til julen hører også, at A. P. Møller Skolen inviterer oplandets børnehavebørn på besøg, hvor de underholdes af eleverne fra musikprofilen samt trakteres med æbleskiver, rosiner og saftevand. Og naturligvis afsluttes efterårssemesteret med en god gammeldags julegudstjeneste i domkirken, der tidligt om morgenen fyldes op med børn og unge fra A. P. Møller Skolen og andre danske skoler i Slesvig. 15

16 Fastela n

17 17

18 årgang 2010/2011 på introtur

19 Vores introdag på A.P. Møller Skolen var meget spændende, vi blev optaget venligt til vores start i 11. årgang. Alle var en færge, og det skulle vi sammen med nogle elever fra 12. årgang. De øverste pladser på færgen var meget populære og mange tvang sig op, for at sidde udenfor og ligge på en stor lænestol, men da det så begyndte at regne kom alle ned i det tørre. gang kunne se vores nye klasselærer. også vil have sådan en interessant introdag. Jana Petersen

20 Turen gik til... ROM Den evige stad men en noget kortere tur! Den evige stad men en noget kortere tur! Når fire af 12. årgangs fem profilklasser indtager Rom, så sætter det selvfølgelig sit præg på byen. Vi er under indtryk af, de havde sat ekstra busser ind for vores skyld, der Når var fire i hvert af 12. fald årgangs rigtig fem mange. profilklasser Det var indtager flot, de Rom, havde så gjort sætter en det indsats, selvfølgelig men man sit kunne præg på ærlig byen. talt Vi godt er under mærke, indtryk at de af, var de lidt havde oppe sat at ekstra køre over busser vores ind for besøg. vores Der skyld, var en der råben var i og hvert en fald skrigen rigtig i gaderne! mange. Det Ikke var mindst flot, de vores havde første gjort taxachauffør en indsats, men gav man den kunne ærlig talt godt mærke, at de var lidt oppe at køre over vores besøg. Der var gas på både gaspedal og mundtøj. en råben og en skrigen i gaderne! Ikke mindst vores første taxachauffør gav den gas på både gaspedal og mundtøj. En af de største oplevelser var at komme i audiens hos Paven, han nævnte os i oven i købet En af de i sin største tale eller oplevelser sit stand-up var at komme show, som i audiens det mindede hos Paven, lidt han om. nævnte Da vi hørte os i oven Schülerinnen i købet i sin tale und eller Schüler sit stand-up vom Dänischen show, som det Gymnasium mindede lidt aus om. Schleswig Da vi hørte klinge over Schülerinnen und Schüler vom Dänischen Gymnasium aus Schleswig klinge over Peterspladsen, jublede vi alle spontant. Peterspladsen, jublede vi alle spontant. Vi Vi kom også hele vejen op på Vesuv i i det sydlige Italien ved ved Napoli, det det var var en en lang lang og og hård tur, men det betalte sig. Udsigten var fantastisk, og og Svend Duggen var var i i godt godt humør hele dagen, fordi han var var i i nærkontakt med med en en vulkan, vulkan, og og han han fik fik også også en italiensk ven, Fernando, som var vulkanforsker. Mens alle sad og spiste frokost og en nød italiensk udsigten ven, over Fernando, Capribugten, som sad var de vulkanforsker. to vulkannørder Mens og gloede alle sad ned og i spiste et sort frokost hul! og nød Efter udsigten Vesuv besøgte over Capribugten, vi Pompeji, som sad er de en to gammel vulkannørder by fra Romertiden, og gloede ned som i et blev sort hul! Efter Vesuv besøgte vi Pompeji, Jo, vi fik set op oplevet lidt af hvert - en dejlig og lærerig rejse! 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 12.1 PÅ BESØG I AARHUS Det første møde med Kakkel-Verner 26

27 En jazzkoncert med Big Bonn Special planlagt og gennemført af æstetisk profil Pigerne solgte billetter ved indgangen og Big Bonn Special The Eggnecks 27

28 12.3s historiske cykeltur gennem grænselandet Kører du nogen gange ad landevejen fra Slesvig til Flensborg, eller måske fra Selk til Slesvig? Kender du færgen ved Missunde - eller landevejen fra Flensborg til Sønderborg? Sikkert, men ligeså sikkert har du nok aldrig oplevet dem som I begyndelsen På cykeltur i af grænselandet oktober gennemførte vi en legendarisk og oplevelsesrig historisk cykeltur gennem grænselandet. Sønderborg-Slesvig med mange Kører sjove du nogen oplevelser gange ad og landevejen situationer fra Slesvig undervejs, til Flensborg, men eller også måske lidt blood, fra tears, Selk toil til Slesvig? and sweat. Kender du færgen ved Missunde - eller landevejen fra Flensborg til Sønderborg? Sikkert, men ligeså sikkert har du nok aldrig oplevet Udgangspunkt dem som var halvårsemnet om det lange 19. århundrede og især undervisningen I begyndelsen af og oktober cyklede gennemførte så fra Sønderborg eleverne i 12.3 til en Dyppel, legendarisk Broagerland, og oplevelsesrig historisk cykeltur gennem grænselandet. Sønderborg-Slesvig Kobbermølle, med mange sjove Flensborg, oplevelser Sankelmark, og situationer, Isted, men også Dannevirke, blood, tears, Selk toil and og selvføgelig sweat, som Slesvig. de selv formulerede Stationer var det. museerne i Dybbøl, Isted og meget Udgangspunkt fra den tid, var havde et halvårsemne rigtig gode om det samtaler 19. århundrede og diskussioner og især den dansktyske konflikt i grænselandet. Eleverne gik tilbage til 1848 og 1864 i under- om historien visningen og og dens cyklede betydning så fra Sønderborg for os. Og til Dybøl, til sidst Broagerland, havde vi det Kobbermølle, rigtig godt som Flensborg, klasse. Sankelmark, Isted, Dannevirke, Selk og selvfølgelig Slesvig. Stationer var museeerne i Dybbøl, Isted og Dannevirke og de mange monumenter og kirkegårde, bragte i skolehjemmet historien helt nær i Sønderbrog på eleverne. og på for overnatningslejligheder Kobbermølle Danske Skole, samt vores trofaste lastbilchauffeur. Og nu ved vi det i det mindste, hvor langt det er fra Slesvig til Sønderborg, hvor mange grave der ca. er, og hvor der gemmer sig de man kører forbi i hverdagen... 28

29 Det rullende Universitet I marts måned fik skolen besøg fra Århus Universitet, der gav alle elever i 12. og 13. årgang en introduktion til hverdagen som studerende. Hele dagen var afsat, og her mødte skolens elever andre unge, der var midt i specialestudier eller i færd med en Ph.d. De overtog undervisningen i klasserne og fremlagde netop det, de aktuelt arbejdede med. De fleste fagområder var repræsenteret: naturvidenskab, humaniora, samfundsvidenskab, æstetiske fag, og disse var fordelt, så de svarede til profilerne. Midt i det hele var der fælles foredrag med titlen: Storbyen eksploderer ved professor Svend Erik Larsen. På denne måde var det universitetet, der kom til skolen og gav eleverne inspiration til tiden efter studentereksamen. Det var så stor en succes, at der planlægges et lignende arrangement næste år Danmarksmesterskabet i filosofi Onno Vollers (t.h.), som er elev i den sproglige profilklasse G 13.1 på A. P. Møller Skolen, klarede sig fornemt i finalen om Danmarksmesterskabet i filsofi, som blev afholdt i marts 2011 på Syddansk Universitet i Odense. Her opnåede han en fin sjetteplads blandt de 20 finalister. I alt deltog over 400 danske gymnasieelever i dette års Danmarksmesterskab i filosofi. Det var første gang, at sydslesvigske gymansieelever deltog i konkurrencen. En af de tre ledsagende filosofilærere fra A. P. Møller Skolen, Thomas B. Rohrmoser (t.v.), blev i forbindelse med Danmarksmesterskabet indvalgt i den nationale danske olympiske komité for filosofi. Øvrige elevdeltagere var Ann-Kathrin Stein (3. fra venstre) og Annika Bock (2. fra venstre). 29

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB Den gamle bom ved grænseovergangen Ellund Kirkevej mellem Ellund i Tyskland og Frøslev i Danmark. HVAD ER GRÆNSEFORENINGEN? Grænseforeningen, der er en folkeoplysende

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB Den gamle bom ved grænseovergangen Ellund Kirkevej mellem Ellund i Tyskland og Frøslev i Danmark. HVAD ER GRÆNSEFORENINGEN? Grænseforeningen, der en folkeoplysende

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage.

Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage. Tale Den gode skoledag. Hvad er det? Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage. Tag f.eks. Mosedeskolen i Greve, som fik

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

GRØNNEVANG SKOLE. Skolebestyrelsen. Kære elever, medarbejdere og forældre. ...samt selvfølgelig et ønske til alle om en glædelig jul og et godt nytår

GRØNNEVANG SKOLE. Skolebestyrelsen. Kære elever, medarbejdere og forældre. ...samt selvfølgelig et ønske til alle om en glædelig jul og et godt nytår Skolebestyrelsen GRØNNEVANG SKOLE 2 0 1 3 / 1 4 N Y H E D S B R E V N R. 2 Kære elever, medarbejdere og forældre...samt selvfølgelig et ønske til alle om en glædelig jul og et godt nytår SIDE 1 Værdier

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

NYHEDSBREV. 1. Dialogmøder vedr. halv planlægningsdag d. 25. juni. Uge 24 2015 12. juni 2015

NYHEDSBREV. 1. Dialogmøder vedr. halv planlægningsdag d. 25. juni. Uge 24 2015 12. juni 2015 Ny NYHEDSBREV Uge 24 2015 12. juni 2015 1. Dialogmøder vedr. halv planlægningsdag d. 25. juni 2. Nyt ansøgningsskema til kompetenceudvikling 3. Undervisningsmidler ny procedure 4. Hold- og opgavefordeling:

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg

Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg starte med at sige tusind tak for året 2012, hvor vi kan

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for august 2011

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for august 2011 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Monday, August 15, 2011 2:54 PM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten august 2011 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for august

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills

Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills Roskilde Tekniske Skole var vært ved SKILLS Stafetten for 9. klasser 1.-4. oktober 2013. Arrangementet hedder Skills

Læs mere

Udtalelse fra tilsynsførende for Karrebæksminde Privatskole, Kirkebakken 8, 4736 Karrebæksminde

Udtalelse fra tilsynsførende for Karrebæksminde Privatskole, Kirkebakken 8, 4736 Karrebæksminde Udtalelse fra tilsynsførende for Karrebæksminde Privatskole, Kirkebakken 8, 4736 Karrebæksminde Skolekode 280813 Tilsynsførende Klaus Eusebius Jakobsen, rektor emeritus. Undervisningen på Karrebæksminde

Læs mere

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG KONTAKTFORÆLDRE KATALOG VINDERØD SKOLE SKOLEÅRET 2009-2010 Forord Kære kontaktforælder Den gode klasse skabes ikke af søde børn og dygtige lærere. Det er heller ikke nok med spændende bøger, flotte klasseværelser

Læs mere

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Vi bor i Sydslesvig Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Karen Margrethe Pedersen Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Skoleforening for

Læs mere

På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte med en lille smule.

På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte med en lille smule. Side 1 af 5 Skolelederens beretning for skoleåret 2011/2012 Skolens hverdag På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte

Læs mere

TALE TIL JUBILARERNE PÅ SORØ AKADEMI lørdag den 20. juni 2009 ved formanden for Soransk Samfund, Niels Henriksen

TALE TIL JUBILARERNE PÅ SORØ AKADEMI lørdag den 20. juni 2009 ved formanden for Soransk Samfund, Niels Henriksen TALE TIL JUBILARERNE PÅ SORØ AKADEMI lørdag den 20. juni 2009 ved formanden for Soransk Samfund, Niels Henriksen Kære rektor, kære lærere på Sorø Akademis Skole, og især: Kære jubilarer, Det er en stor

Læs mere

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop?

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop? Niels Hartling 1 Er gymnasiereformen en succes? Eleverne i gymnasiet vælger som bekendt ikke længere mellem de to linjer, den sproglige og den matematiske. De går derimod på en såkaldt studieretning, som

Læs mere

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da Nyhedsbrevet Årgang 16 - Nr. 5 - September 2010 Sommeren I dette nummer af Nyhedsbrevet vil vi forsøge at samle op på sommerens mange gode og glade oplevelser. Vi bliver nødt til at spole filmen helt tilbage

Læs mere

Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017

Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017 Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017 Så er endnu et år gået på syd området største skole. I 2016 har vi haft i alt 195,9 årselever med følgende fordeling friskolen

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Dimissionstale 2017, torsdag 22. juni, Thy-Mors HF & VUC

Dimissionstale 2017, torsdag 22. juni, Thy-Mors HF & VUC Dimissionstale 2017, torsdag 22. juni, Thy-Mors HF & VUC Af rektor Jens Otto Madsen Kære hf-studenter, kære kursister I dag er en rigtig festdag! I har nået det mål, I satte jer den sommer for to eller

Læs mere

resultaterne og sammenholde dem med hinanden.

resultaterne og sammenholde dem med hinanden. ! "#$%!& ' ( ( ' Hvordan har du fattet interesse for at undervise dine kollegaer i dansk som 2. sprog? Det er meget tilfældighedernes spil. Det startede med, at Lise Thorn bad mig om at tage på et kursus,

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Nyhedsbrev. Tilbageblik på et fantastisk skoleår. Artikler af særlig interesse:

Nyhedsbrev. Tilbageblik på et fantastisk skoleår. Artikler af særlig interesse: Juni 2009 Nyhedsbrev Artikler af særlig interesse: ForældreIntra2 Profilanalyse Tilbageblik på et fantastisk skoleår Indhold: Tines leder side 1 ForældreIntra side 2 Profilanalyse side 3 Datoer side 4

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013 Nyhedsbrev Hammerum, den 11. april 2013 Det er ved at være længe siden, I sidst har modtaget et nyhedsbrev, og derfor bliver dette i høj grad en opsummering af nogle af de aktiviteter, der har fundet sted

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole

Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole 13. juni 2016 Skolebestyrelsen skal årligt jf. folkeskolelovens 44 aflægge beretning om sit arbejde. Den endelige beretning for skoleåret blev

Læs mere

VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus. Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen

VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus. Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013 Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen Kære dimittender! I Tillykke med jeres uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Først vil jeg takke

Læs mere

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt!

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! ildeskolenyt! Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! Denne gang modtager I bladet med posten, så vi ved, at I får undersøgelsen vi

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Odense, den 13. marts 2014 Kære Forældre- og Skolekreds ved FCO Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Dagsorden:

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014

Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014 Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014 Lise Ribergaard Jeg hedder Lise Ribergaard, er 47 år og mor til Rebecca i 6. klasse, Kristina i 3. klasse begge på Fællesskolens Favrdal matrikel - samt

Læs mere

I er et imponerende og smukt syn, som I sidder her. Hver for sig og i fællesskab nogle kompetente, kreative og livsglade unge mennesker.

I er et imponerende og smukt syn, som I sidder her. Hver for sig og i fællesskab nogle kompetente, kreative og livsglade unge mennesker. DIMISSIONSTALE 2013 Kære studenter og hf-ere. I er et imponerende og smukt syn, som I sidder her. Hver for sig og i fællesskab nogle kompetente, kreative og livsglade unge mennesker. Vi der er samlet her

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Referat fra ELEVRÅDSMØDE

Referat fra ELEVRÅDSMØDE Dag: Tirsdag den 5. maj Starttidspunkt: Kl. 15.20 Sted: Lokale T2 Deltagere: Åbent møde Referat fra ELEVRÅDSMØDE Ordstyrer: Johnny Møller Referent: Mikkel Ejlertsen DAGSORDEN: 0) Velkommen. 1) Kasseres

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Hermed følger det første forældrebrev i 2014. Selv om vores ambition er, at forældre-brevet udsendes en gang månedligt, kan indholdet være så begrænset, at en enkelt måned udgår Dette var

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 8.I - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med elever

Læs mere

Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013

Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013 Århus den 13/6 2013 Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013 I henhold til lov om friskoler og private grundskoler har undertegnede i skoleåret 2012-13 ført tilsyn med N. Kochs Skole, Skt.

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015.

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. En gang om året skal skolebestyrelsen redegøre for, hvad den har beskæftiget sig med i årets løb. Referater fra de enkelte møder findes på skolens intranet

Læs mere

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende.

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Kære elever fra 9. årgang Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Og det gode var dengang, at man også kunne

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2011-2012 Studieparathed. Indikatorer for dette resultatmål er gennemførselsprocenter og karakterer som indberettes til UVM. Da Odder Gymnasium

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Forældrerådets mappe. Indhold. 1. Forord

Forældrerådets mappe. Indhold. 1. Forord Forældrerådets mappe Indhold 1. Forord 2. Generelt om forældrerådene: a. Introduktion til forældrerådene b. Idéer til arrangementer med årgangen c. Idéer/emner til forældremøder 3. Forældrerådet i årgang:

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset

10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset ALHOLM SKOLEN 10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset Til stede: Mona,, Lise, Susanne C., Flemming, Kim, Pernille, Kasper, Viktor, Vagn, Lena, Vibeke og Sheila

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

August 2015. Kære forældre i overbygningen

August 2015. Kære forældre i overbygningen August 2015 Kære forældre i overbygningen Efter en god sommer er skolen nu igen blevet fyldt med liv, glade stemmer og aktive børn - noget vi alle har set frem til efter en uge med kun voksne på skolen.

Læs mere

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE Klasseforældrerådets opgaver: Ved Møldrup skole har skole-hjemsamarbejdet høj prioritet. Vi har tradition for en god og konstruktiv dialog og lægger vægt på, at samarbejdet er gensidigt

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Inspiration til arbejdet i klasseforældrerådet fra skolebestyrelsen September 2012. Velkommen i klasseforældrerådet... 2 Hvad er et klasseforældreråd?... 3

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Pludselig kom dagen, hvor vi skulle af sted. Nu startede vores Chengdu-eventyr.

Pludselig kom dagen, hvor vi skulle af sted. Nu startede vores Chengdu-eventyr. 1 One a pouns a time, ja sådan starter alle eventyr. I 2009 startede et nyt kapitel i mit liv, jeg havde besluttet at udfordre mig selv (er en ung kvinde på 39) med at læse til lærer. Som mor til to små

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Tak for sidst! Det var en rigtig god dag lad os får nogle flere af den slags. Dialogen er drøn vigtig, ikke kun mellem bibliotekarerne og BS, men også kollegaer imellem. Vi har alt for sjældent mulighed

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016 Team- samarbejde &Trivsel Kære forældre I Børne- og Kulturforvaltningen sætter vi i denne udgave af nyhedsbrevet fokus på teamsamarbejde blandt skolens pædagogiske personale og elevtrivsel og gør status

Læs mere

Velkommen til det store forældremøde i Harreslev danske skole

Velkommen til det store forældremøde i Harreslev danske skole Velkommen til det store forældremøde i Harreslev danske skole 15. April 2013 http://www.harreslev-danske-skole.de/ http://www.skoleforeningen.org/ Tak til alle ansatte på Harreslev Danske Skole Lærerne:

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Beretning årsmøde 2016

Beretning årsmøde 2016 Beretning årsmøde 2016 Vores 150 års jubilæum var en særlig oplevelse. Det er stort at blive 150 år og det blev fejret på allerbedste Kochs maner, hvor alle børn og voksne arbejdede sammen i ugen op til

Læs mere

Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt

Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt Kære Minister, tidligere Minister, bestyrelsesformand Kære alle sammen Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt speciel dag. Det er snart 48 år siden, jeg startede

Læs mere

Faglighed, fornyelse og fællesskab. www.gladgym.dk

Faglighed, fornyelse og fællesskab. www.gladgym.dk 2014 www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Velkommen til Gladsaxe gymnasium Kære kommende GG-1 g er Efter sommerferien starter et spændende nyt kapitel i dit liv og i dette hæfte kan du få

Læs mere

Til BFU s møde d og byrådsmødet d

Til BFU s møde d og byrådsmødet d Haslev d. 6. dec.2016 Høringssvar fra bestyrelsen i Humlebo Børnehave Til BFU s møde d. 13.12.16 og byrådsmødet d. 15.12.16 I Humlebo Børnehaves bestyrelse har vi læst MED-udvalgets høringssvar, og kan

Læs mere

Historiebevidsthed i undervisningen

Historiebevidsthed i undervisningen Historiebevidsthed Historiepraktik projekt Af Jimmie Winther 250192 Hold 25.B Vejl. Arne Mølgaard Historiebevidsthed i undervisningen I dette dokument vil jeg først angive den definition af historiebevidsthed

Læs mere