Referat af møde i Rigsarkivets brugerråd, Viborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Rigsarkivets brugerråd, Viborg"

Transkript

1 Referat af møde i Rigsarkivets brugerråd, Viborg Mødet blev afholdt den 20. november 2014 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra mødet den 21. maj Medlemsstatus a. Valg af brugernes repræsentant ved brugermøde b. Velkommen til Kurt Pajbjerg 4. Navneændring: Landsarkivet for Nørrejylland omdøbt til Rigsarkivet, Viborg 5. Erhvervsarkivet (Rigsarkivet, Aarhus) flyttes til Viborg og Dansk Data Arkiv flytter til Rigsarkivet, Odense 6. Siden sidst a. Besøgstal i Viborg b. Brugerhjælp på torsdage 7. Arkivalieronline.dk og digitalisering 8. Orientering i øvrigt herunder crowdsourcing og brugerinddragelse 9. Indsamling af kontraministerialbøger frem til Forslag fra medlemmerne 11. Eventuelt a. Næste møde b. Andet Ad 1 og 2 Ingen kommentarer eller tilføjelser til dagsordenen. Referatet fra 21. maj 2014 blev godkendt. Ad 3 Der blev budt velkommen til Kurt Pajbjerg, der er efterskolelærer i Skals og i maj 2014 indtrådte som nyt medlem af Brugerrådet for SSF (Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger) Et medlem var på valg, idet der skulle vælges ny repræsentant for brugerne ved Rigsarkivet, Viborg s brugermøde den 4. december Jette Sanna søger ikke genvalg, men vil dog vedblive at være medlem af rådet, hvis der ikke melder sig nogen ny kandidat. Formanden udtrykte sin påskønnelse af Jette Sannas indstilling. Det kan oplyses, at der ved brugermødet på Rigsarkivet, Viborg den 4. december blev valgt en ny repræsentant, Berit Höwisch, Klejtrup. Brugerrådet takker Jette Sanna for hendes aktive deltagelse i rådet gennem otte år. Ingelise Rahn skal ikke mere deltage i brugerrådsmøderne.

2 Ad 4 Steffen E. Jørgensen informerede om den ændring af provinsenhedernes navne, der trådte i kraft pr. 1. oktober Enhederne skal pr. 1. oktober 2014 bære betegnelsen Rigsarkivet komma - stednavn, i Viborg således Rigsarkivet, Viborg. Rigsarkivarens begrundelse for at indføre nye navne på afdelingerne i provinsen er først og fremmest, at Rigsarkivet er et bedre brand end betegnelsen landsarkiv. Erhvervsarkivet og Dansk Data Arkiv bliver i 2015 flyttet til hhv. Rigsarkivet, Viborg og Rigsarkivet, Odense. Erhvervsarkivet hedder derfor indtil flytningen Rigsarkivet, Århus. Navneændringen er under implementering. Ad 5 Formanden fremhævede, at der er tale om sammenflytning af enheder, ikke om nedlæggelser. Erhvervsarkivet skal fraflytte bygningen i Vestergade inden udgangen af Årsagen er dels, at alvorlige fugtproblemer, som Bygningsstyrelsen har prøvet at udbedre, gør bygningen mindre anvendelig som arkivbygning. Dertil kan der på længere sigt spares husleje, hvilket vil være nødvendigt i lyset af kommende års besparelser. Erhvervsarkivet har i nogle år delt hus med Århus Stadsarkiv. Det skal nu afgøres, om stadsarkivet forbliver i bygningen. Dertil skal der findes en løsning for Århus Kommunes arkivalier, som gennem mange år har været opmagasinerede i Erhvervsarkivet. Arkivalierne er indordnet i Erhvervsarkivet s samlinger og registreret i Daisy. Umiddelbart vil arkivalierne blive flyttet med til Viborg eller forblive i Skejbymagasinet, som Rigsarkivet bevarer. Erhvervsarkivet deler det moderne magasin med Statsbiblioteket. Rigsarkivet, Viborg skal inden udgangen af 2015 finde plads til 11 medarbejdere fra Erhvervsarkivet. Desuden skal arkivalierne fra Vestergade samt bibliotekets bøger (ca m.) flyttes til Viborg. Det nye magasin, hvis anlæg nu snart påbegyndes, vil kunne rumme 72 km arkivalier. Det er besluttet at bevare lejemålet for Tagtækkervejmagasinet i Vestbyen. Der er foretaget sikringsarbejder derude. Det vil sikre, at der vil være plads til begge enheders arkivalier. Rigsarkivet, Viborg skal have flyttet arkivalier fra Asanimagasinet og Fabriksvejmagasinet på plads, men har en rummeligere tidsplan for operationen, end Erhvervsarkivet har. Tidsrammen for flytningen af Erhvervsarkivets arkivalier til Viborg er ni måneder. Der blev af Poul Duedahl, Mette Frisk og Leif Dehnits anført, at det vil være en væsentlig ulempe for såvel universiteternes forskere og dets studenter som for århusianske slægtsforskere og lokalhistorikere, at Erhvervsarkivet flyttes til Viborg. Poul Duedahl anførte, at undervisere ved universiteterne i Århus og Aalborg er så bundet af undervisning og administration, at det vil medføre væsentlige ulemper at skulle køre til Viborg. PD betegnede den nye situation som en loose-loose-situation. Allan Vestergaard opfordrede til at deltage i det offentlige brugermøde på Rigsarkivet, Århus den 5. december PD bemærkede, at der ikke er nogen repræsentant for Aalborg Universitet i Erhvervsarkivet s brugerråd. Ad 6 Formanden gennemgik kortfattet besøgstal på Rigsarkivet, Viborg s læsesal og måtte konstatere, at nedgangen i besøgstal og antal indlånte enheder fortsætter. Yderligere udlægning af arkivalier på Arkivalieronline.dk forklarer faldet. De forskere og slægtsforskere, der frekventerer læsesalen 2

3 og låner materiale, der ikke er tilgængeliggjort elektronisk, låner uden tvivl lige så mange arkivalier som hidtil. Tallene for udlån til andre enheder og indlån til Rigsarkivet, Viborg s læsesal er i stigning. Tallene for antal behandlede adgangssager behandles nu kun samlet. Tendensen er et stigende antal anmodninger om adgang. Bente Vestergaard redegjorde for brugerhjælpsdagene. Den første og tredje torsdag hver måned kan brugere på læsesalen låne arkivets lille foredragssal til intern vejledning og meningsudveksling. Brugerne har benyttet sig af muligheden, og den må betegnes som en success. Ad 7 Formanden gennemgik de nyeste tiltag på Arkivalieronline.dk : Kirkebøgerne frem til 1892 er blevet nyskannet fra Mormonfilm i gråtoner for at afhjælpe manglende skarphed på nogle af de gamle skanninger fra RA s kirkebogsfilm. Foreløbig bliver både de gamle og de nye skanninger liggende på Arkivalieronlines kirkebogssider. På sigt vil de gamle skanninger forsvinde, da læseprogrammet JAVA fjernes. Primo 2015 bliver folketællingen fra 1940 frigivet til benyttelse, da den da vil være 75 år gammel. Skøde- og panteprotokoller med tilhørende registre, inkl. realregistre vil blive skannet fra mikrofilm. Disse kan tilgås fra Daisy.sa. Skifteprotokoller samt dødsanmeldelsesprotokoller af alle slags herredsskifter, godsskifter, gejstlige skifter, amtsskifter, skifter fra ryttergodset og de tyske kolonier er blevet eller ved at blive skannet. Processen forventes afsluttet med udgangen af Markbøgerne til Christian V s matrikel af 1688 er blevet skannet og kan ses via Daisy. Der er også indskannet en arkivregistratur med sognenumre. Ikke desto mindre er skanningerne på historieonline.dk blevet kritiseret for ikke at bringe de registre, der gør materialet søgbart uden at skulle om ad arkivet. En lang række registraturer, brevskriverregistre og kartoteker fra Rigsarkivet, Viborg og de andre Rigsarkiv-enheder er ved at blive skannet: Det gælder trykte nøgler som De nørrejyske rets- og politikredse indtil 1973, kartoteker som registrene over -sen - og ikke-sen -navne, med nyttige henvisninger til diverse personers forekomst i gamle retsarkivalier, forskellige oversigter over administrations områder. Det er også planen at skanne og udlægge amternes journaler, kopibøger og registre. Endelig er Landstingets dombøger fra 1608 til 1666 for midler fra Johan Hvidtfeldts Forskningslegat blevet skannet og tilgængeliggjort på Arkivalieronline. Alle de udlagte skanninger vil få en Daisy-reference. Flere udlagte områder kan kun findes via Daisy. Flere, bl.a. Kurt Pajbjerg ytrede ønske om, at der fremlægges en tydelig oversigt over, hvad der er tilgængeligt via Arkivalieronline. Nogle overser det, der er lagt ud på Daisy uden link på Arkivalieronlines hjemmeside. Allan Vestergaard bekræftede, at en sådan liste vil fremkomme inden længe. 3

4 Samtlige eksterne medlemmer opfordrede til at bibeholde de gamle papirregistraturer på læsesalen, da de ofte hjælper med at afklare sammenhænge, som kan være vanskelige at se i Daisy.sa.dk. Med henblik på de nye arkivforhold spurgte MFJ hvordan digitalisering-on-demand kan håndteres. Allan Vestergaard oplyste, at scanning-on-demand p.t. er meget bekostelig. Udgifterne for scanning af en arkivæske papirer kan løbe op i ,- kr. Der gøres overvejelser over, hvordan omkostningerne kan reduceres. PD gjorde opmærksom på, at scanning-on-demand ikke er en reel løsning for forskerne. Der blev drøftet, om det kunne gøres muligt for forskningsprojekter i fremtiden i samarbejde med Rigsarkivet at indregne skanningsudgifter i deres budgetter. Det overvejes at anskaffe en skanner til læsesalen til erstatning for kopimaskinen. Her vil man kunne kopiere og også kunne medbringe sit USB-stik og loade det skannede. Der er skabt plads til et lidt interimistisk fotobord. Belysningen er ikke ideel. Det påtænkes at anskaffe et stativ til kameraer og bedre lamper. Ad 8 Han præsenterede først Rigsarkivets nye hjemmeside, som vil blive taget i brug meget snart. Filosofien bag den nye side er at lette søgningen og undgå, at brugere som på den nuværende hjemmeside skal søge tre til fire niveauer ned for at finde de ønskede informationer. Allan Vestergaard præsenterede de seneste tiltag vedr. crowdsourcing. Dansk Data Arkivs projekt med indtastning af folketællinger og kirkebøger var Statens Arkivers første egentlige crowdsourcing projekt. Det har kørt i mere end 10 år og er meget benyttet. Statens Arkivers projekt med screening af cpr-numre i indskannede kirkebøger blev også gennemført som en art crowdsourcing, idet DIS Danmark-medlemmer foretog søgningsarbejdet, mens SAF kontrollerede. Der er nu åbnet et nyt indtastningsmodul, som kan tilgås fra Rigsarkivets hjemmeside. Første nye crowdsourcing-projekt er ansøgninger om erindringsmedaljer for deltagelse i de to slesvigske krige. Ansøgninger leverer stribevis af personlige beretninger om krigsoplevelser faktisk ansøgninger. Involverede brugere har udvist stor enthusiasme for indtastning. Der skal siden udvides med andre projekter. Det har været drøftet, om de mange skanninger, brugere foretager via deres digitalfotografier kunne udnyttes til fælles bedste. Løsningsmodeller overvejes. Der er indledt et samarbejde med det australske Danish Family Search lidt i stil med det mange årtier lange samarbejde med mormonernes genealogiske tjenester. På spørgsmål fra MFJ om status for Digdag, oplyste Allan Vestergaard, at det gien går fremad. Der har været problemer med portalen. Der indføres Facebook-vejledning fra 15. december. Det betyder, at udvalgte RA-medarbejdere får vagttjeneste i hele dage. De skal besvare Facebook-henvendelserne, og skal kunne gøre det på landsbasis. Der er 3 mill, danskere, der benytter Facebook, så servicen må forventes at blive flittigt brugt. 4

5 Allan Vestergaard konstaterede, at brugertallet falder, mens antallet af spørgsmål og forespørgsler stiger kraftigt. Der bliver fortsat mulighed for at stille spørgsmål via Spørg arkivaren og ved almindelige forespørgsler og telefon Poul Duedahl og Mette Frisk Jensen efterlyste en mere universitetsrettet service. Rigsarkivets digitale aktiviteter henvender sig mest til slægtsforskere. Allan Vestergaard anførte, at der kunne opnås meget der, hvor universitets- og slægtsforskerinteresser kunne kombineres. PD efterlyste skanning og udlægning af journaler fra ministerierne. Det blev nævnt, at der i fremtiden. Allan Vestergaard omtalte den voksende aktivitet på undervisningsområdet. Årgang 0 bruges nu af skoleelever. Der er blevet udarbejdet nye metoder til formidlingen, bl.a. senest en 3-dimensional tidslinje. Der bliver fremstillet materiale om 1915-grundloven. Ad 10 Kurt Pajbjerg spurgte, om der kunne arrangeres flere aftenåbninger. BV svarede, at det arrangement han refererede til var et enkeltstående arrangement. Rigsarkivet, Viborg har nu kun få aftenarrangementer for slægtsforskerhold. Næste brugerrådsmøde blev fastlagt til 27. maj 2015, kl

Brugermøde på Rigsarkivet i Aarhus (Erhvervsarkivet) og Aarhus Stadsarkiv

Brugermøde på Rigsarkivet i Aarhus (Erhvervsarkivet) og Aarhus Stadsarkiv Brugermøde på Rigsarkivet i Aarhus (Erhvervsarkivet) og Aarhus Stadsarkiv 9. december 2014, kl. 16-18 Dagsorden Dagsordenen blev ændret i forhold til det udsendte for at give bedre tid til orientering

Læs mere

Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2012-31.12.2012

Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2012-31.12.2012 TILGÆNGELIGHEDSUDVALGET v/ fmd. dommer Anders Martin Jensen Retten i Næstved Gardehusarvej 5, Næstved B E R E T N I N G 18 Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2012-31.12.2012

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 1-2009

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 1-2009 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 1-2009 DIS-Danmark Slægt & Data 1/2009 1 DIS-Danmark Slægt & Data 1/2009 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk

Læs mere

RIGSARKIVET ÅRSRAPPORT

RIGSARKIVET ÅRSRAPPORT RIGSARKIVET ÅRSRAPPORT 2014 Indhold 1. Påtegning...1 2. Beretning...2 2.1 Præsentation af Rigsarkivet...2 2.2 Rigsarkivets omfang...3 2.3 Faglige og økonomiske resultater i 2014...3 2.4 Opgaver og ressourcer...7

Læs mere

Slægt & Data. årgang 20 nr. 2-2006. Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data. årgang 20 nr. 2-2006. Medlemsblad for DIS-Danmark Slægt & Data årgang 20 nr. 2-2006 Medlemsblad for 1 Slægt & Data Indhold nr. 2 - juni 2006 Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk Adresseændringer meddeles

Læs mere

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner.

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner. Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Møde: netværksmøde for kommuner og regioner, der afleverer arkivalier til Statens Arkiver Dato og tidspunkt: 23. april 2013 kl. 10-14 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra

Læs mere

R E F E R A T. af orienteringsmøde den 23. maj 2012 vedrørende. Amgros' udbud af lægemidler 2013

R E F E R A T. af orienteringsmøde den 23. maj 2012 vedrørende. Amgros' udbud af lægemidler 2013 1 R E F E R A T af orienteringsmøde den 23. maj 2012 vedrørende Amgros' udbud af lægemidler 2013 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

SLÆGT & DATA. Indholdsfortegnelse DIS-DANMARK 7. ÅRG. NR.2 JUNI 1993

SLÆGT & DATA. Indholdsfortegnelse DIS-DANMARK 7. ÅRG. NR.2 JUNI 1993 SLÆGT & DATA 7. ÅRG. NR.2 JUNI 1993 Indholdsfortegnelse Scanning af billeder...5 Papirløse aner - i lange baner...10 Logo til DIS-Danm ark... 12 Referat af generalforsamling... 13 Indbydelse til Slægtsforskertræf...

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

Slægt & Data. årgang 20 nr. 1-2006. Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data. årgang 20 nr. 1-2006. Medlemsblad for DIS-Danmark Slægt & Data årgang 20 nr. 1-2006 Medlemsblad for 1 Slægt & Data Indhold nr. 1 - marts 2006 Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk Adresseændringer meddeles

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

Rapport om. praksis på tilgængelighedsområdet, jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden. 1. januar - 31. december 2011

Rapport om. praksis på tilgængelighedsområdet, jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden. 1. januar - 31. december 2011 Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet, jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden 1. januar - 31. december 2011 2012 1 Indledning... 3 Indledning... 3 Aflevering af papirarkivalier... 4 Digital bevaring...

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 22 nr. 2-2008 DIS-Danmark Slægt & Data 2/2008

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 22 nr. 2-2008 DIS-Danmark Slægt & Data 2/2008 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark DIS-Danmark Slægt & Data 2/2008 årgang 22 nr. 2-2008 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk

Læs mere

Rapport. til. kulturministeren. fra. Privatarkivudvalget 2004-2007

Rapport. til. kulturministeren. fra. Privatarkivudvalget 2004-2007 Rapport til kulturministeren fra Privatarkivudvalget 2004-2007 december 2007 Hovedrapport INDHOLD Side 2 Side 3-11 Side 12-41 Anbefalinger Hovedrapport Bilag 1: Redegørelse fra Arbejdsgruppen vedrørende

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Kulhuse Havn, den 4. april 2009.

Referat af generalforsamling i Foreningen Kulhuse Havn, den 4. april 2009. Referat af generalforsamling i Foreningen Kulhuse Havn, den 4. april 2009. Formand Frank Jørgensen (FJ) bød velkommen og glædede sig over, at de 49 stemme berettigede var mødt op til trods for det dejlige

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS-Danmark@dk-online.dk Homepage på internettet: www2.dk-online.dk/users/dis-danmark Slægt & Data udkommer 4 gange årligt

Læs mere

Arrangementer Efteråret 2015

Arrangementer Efteråret 2015 Arrangementer Efteråret 2015 Side 2 Rigsarkivet - Efteråret 2015 Kære historieinteresserede I Rigsarkivet afholder vi hvert år en lang række kurser, foredrag og arrangementer på vores afdelinger rundt

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

til kulturministeren fra Privatarkivudvalget 2008-2011

til kulturministeren fra Privatarkivudvalget 2008-2011 0BRapport til kulturministeren fra Privatarkivudvalget 2008-2011 December 2011 1BHovedrapport INDHOLD Side 2 Side 3-12 Side 13-23 Side 24-41 Anbefalinger Hovedrapport Bilag 1: Redegørelse fra arbejdsgruppen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 3. januar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 10. januar 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17.15

Læs mere

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver a r f t y N Nr. 1-2013 Sydvestjyske Arkiver Nyt fra Sydvestjyske Arkiver Udgives af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Nr. 1-2013 er redigeret af Richard Bøllund Sats: Verdana Tryk: Esbjerg Byhistoriske

Læs mere

Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen

Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen Albertslund Boligselskab 27. januar 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 26. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Poulsen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 5. marts 2013 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015 Du indkaldes hermed til TRoA s Ordinære Generalforsamling Søndag d. 15. marts 2015 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg

Læs mere

Som paraplyorganisation er det væsentligt for DHF at kende medlemmernes udfordringer for at kunne være mere relevante, støtte og lave bedre tilbud.

Som paraplyorganisation er det væsentligt for DHF at kende medlemmernes udfordringer for at kunne være mere relevante, støtte og lave bedre tilbud. Om undersøgelsen Foreningsundersøgelsen er et initiativ, som Dansk Historisk Fællesråd (DHF) har taget for at undersøge, hvordan historiske foreninger ser på fremtiden. Undersøgelsen er gennemført via

Læs mere