Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 0 Folketinget Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 708 af 29. juni 2004 foretages følgende ændringer: 1. 1 stk. 1, affattes således:» 15. Opholdskommunen giver forældre med børn et tilskud til brug for dagtilbud efter Opholdskommunens tilskud svarer til mindst 67 pct. og forældrenes egenbetaling til højst 33 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter ved ophold i dagtilbuddet i opholdskommunen, bortset fra ejendomsudgifter, herunder husleje og vedligeholdelse, jf. dog stk. 4, 5 og 6.«2. 15, stk.4, affattes således: Stk.4. Ved optagelse i dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen beregnes opholdskommunens tilskud således, at det svarer til de gennemsnitlige nettodriftsudgifter pr. plads for dagtilbud i opholdskommunen beregnet for den aldersgruppe, som barnet tilhører. Tilskuddet kan dog højst svare til opholdskommunens tilskudsprocent for aldersgruppen beregnet af de budgetterede bruttodriftsudgifter pr. plads i det benyttede dagtilbud i udførerkommunen, jf. dog stk. 5 og 6. Opholdskommunen betaler tilskuddet direkte til udførerkommunen. Forældrene betaler forskellen mellem tilskuddet fra opholdskommunen og bruttodriftsudgiften pr. plads i det benyttede dagtilbud som beregnet i udførerkommunen.«3. 15 a affattes således: 15 a. Kommunen tilbyder forældre pasningsgaranti i dagtilbud efter Stk. 2. Pasningsgarantien indebærer, at kommunen har pligt til at anvise plads i et dagtilbud, jf. 9-11, til alle børn i aldersgruppen over 26 uger og indtil barnets skolestart. Stk. 3. Hvis kommunen ikke kan anvise en plads i et dagtilbud fra den dato, hvor barnet efter de regler, der er fastsat efter stk. 5, skal anvises en plads, betragtes det som brud på pasningsgarantien. Kommunen skal herefter med virkning fra det tidspunkt, hvor pladsen skulle være til rådighed, yde forældrene et økonomisk tilskud svarende til de gennemsnitlige bruttodriftsudgifter pr. plads for dagtilbud i kommunen til den pågældende aldersgruppe. Tilskuddet ydes indtil det tidspunkt, hvor kommunen kan tilbyde en plads, og forældrene er frigjort fra betaling for en anden plads. Kommu-

2 2 nen har endvidere pligt til med virkning fra den 1. i den følgende måned efter brud på pasningsgarantien at hæve tilskuddet efter 15, stk. 1, til mindst 70 pct. Stk. 4. I ganske særlige og enkeltstående tilfælde, hvor kommunen ikke kan tilbyde en plads inden for fristerne, kan kommunen undlade at forhøje tilskudsprocenten uanset bestemmelsen i stk. 3,4. punktum, hvis kommunen inden for yderligere én måned kan anvise en plads til barnet. Stk. 5. Familie- og forbrugerministeren fastsætter nærmere regler om pasningsgarantien, herunder om frister for anvisning af plads, økonomisk kompensation til forældrene og forhøjelse af tilskuddet.«2 Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Stk. 2. Kommuner, som ved lovens ikrafttræden ikke har pasningsgaranti efter 15 a, skal senest 1. juli 2006 etablere pasningsgaranti som affattet ved denne lovs 15 a. Kommuner uden pasningsgaranti skal dog senest fra 1. juli 2005 etablere pasningsgaranti for børn i alderen 9 måneder og indtil barnets skolestart. Samtidig hermed kan kommunen nedsætte kommunens tilskud for ophold i dagtilbud til mindst 69 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Indtil 1. juli 2005 finder 15, stk. 1, som gældende indtil denne lovs ikrafttræden, fortsat anvendelse for kommuner uden pasningsgaranti. Stk. 3. Uanset bestemmelsen i 15, stk. 7, kan kommunen i år 2005 fastsætte betalingen efter 15 senest med udgangen af april måned 2005, når der sker med henblik på indførelse af pasningsgaranti i 2005, jf. stk. 2.

3 3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Baggrund for lovforslaget Regeringen ønsker at forbedre vilkårene for børnefamilierne, så de kan opleve større kvalitet og sammenhæng i arbejdsliv og familieliv. En landsdækkende pasningsgaranti giver mulighed for, at børnene kan få en god og tryg hverdag, mens forældrene går på arbejde. Det er centralt for regeringen, at børnefamilier i alle landets kommuner sikres et tilbud om dagpasning, når barselorloven slutter, eller senest 3 måneder efter ansøgning. Pasningsgaranti er i dag en selvfølge i de fleste kommuner. Der er imidlertid stadig kommuner, som ikke kan sikre børnefamilierne et pasningstilbud fra det tidspunkt, hvor barselsorloven slutter. Usikkerheden om, hvordan barnet skal blive passet, kan være en kilde til stor bekymring for forældrene og skaber ofte en række praktiske problemer for hele familien. Baggrunden for pasningsgarantien er også, at regeringen har indført et års fleksibel barselsorlov, som en stor forbedring for familierne. Familierne er forskellige og har ikke samme behov. Derfor er reglerne om barselorlov fleksible. Men hvis kommunen ikke kan tilbyde pasning fra den ønskede dato, kan forældrene reelt ikke udnytte mulighederne i de nye fleksible orlovsregler. Pasningsgaranti i alle kommuner er en forudsætning for, at familierne kan drage nytte af de nye orlovsregler. Pasningsgaranti sikrer forældrene en reel valgmulighed med hensyn til, hvornår de ønsker at vende tilbage til arbejdet. Bestemmelsen om pasningsgaranti og muligheden for særligt forhøjet egenbetaling blev indført med virkning fra 1. januar Muligheden for særligt forhøjet forældrebetaling blev indfaset over perioden Bestemmelserne om pasningsgaranti blev indført som led i bestræbelserne på at afskaffe ventelisterne. Ventelisterne er efterhånden afskaffet i de fleste kommuner i takt med indførelse af pasningsgaranti enten efter bestemmelserne i servicelovens 15 a eller efter bestemmelser fastsat af den enkelte kommune. Ved budgetlægningen for 2004 var der 22 kommuner, som ikke havde pasningsgaranti pr. 1. januar En af disse kommuner havde besluttet at etablere pasningsgaranti i løbet af 2004, og en af kommunerne har etableret pasningsgaranti pr. 1. januar Blandt de resterende 20 kommuner er der 9 kommuner, der ikke havde venteliste pr. oktober For de 11 kommuner uden pasningsgaranti pr. 1. januar 2004 eller i løbet af 2004, og som samtidig har børn på akut venteliste, er der årige børn på akut venteliste i 10 kommuner og årige børn på venteliste i 5 kommuner. Regeringen ønsker nu at sikre, at kommunernes pligt til at sørge for det nødvendige antal pladser i dagtilbud, jf. servicelovens 7, præciseres gennem en forpligtelse for alle kommuner til at tilbyde en pasningsgaranti, som den er defineret i 15 a. En landsdækkende pasningsgaranti efter 6 måneder giver tryghed for familierne. Det vil give forældrene et reelt frit valg mellem at anvende den fulde barselorlov allerede i barnets første år eller at vende tilbage til arbejdsmarkedet efter 6 måneders barselorlov. Lovforslagets indhold Det foreslås, at den enkelte kommune skal tilbyde børn i alderen 6 måneder og indtil barnets skolestart en plads i et dagtilbud inden for centralt fastsatte tidsfrister. Sådanne frister er allerede fastsat i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 890 af 6. november 2003 om kommunens tilskud til brug for dagtilbud til børn, forældrenes egenbetaling og fripladstilskud m.v. Det betyder, at forældre, der søger om plads i direkte forlængelse af barselorlov, og som søger inden for de frister for ansøgning, som den enkelte kommune fastsætter, er sikret en plads fra barnet er 30 uger, såfremt

4 4 forældrene ønsker det, uanset om forældrene afholder barsel. Overskrider forældrene kommunens ansøgningsfrist, kan kommunen forlænge perioden, inden for hvilken kommunen skal tilbyde en plads, med en periode svarende til overskridelsen. Barnet skal dog være sikret en plads senest 3 måneder efter afholdelse af barselorlov, hvis forældrene har søgt under barselsperioden. Forældre, der søger plads i andre situationer, herunder afholdelse af udskudt barselorlov, skal være sikret en plads senest 3 måneder efter ansøgningstidspunktet. Tilbuddet om plads skal gives i et dagtilbud efter 9-11 i serviceloven. Det vil sige, i en daginstitution, i kommunal dagpleje eller i puljeordning. Det foreslås, at kommuner, der ikke har pasningsgaranti, senest fra 1. juli 2005 skal tilbyde pasningsgaranti fra barnet er 9 måneder. Samtidig kan kommunen fra det tidspunkt, hvor der tilbydes pasningsgaranti fra 9 måneder, nedsætte kommunens tilskud til 69 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Kommunerne kan selvfølgelig indføre pasningsgaranti tidligere og i takt hermed nedsætte kommunens tilskud. Kommuner, der har indført pasningsgaranti eller har besluttet at indføre pasningsgaranti i løbet af 2004, kan ikke ophæve pasningsgarantien efter lovens ikrafttræden. Alle kommuner skal have etableret pasningsgaranti for børn i alderen 6 måneder og indtil skolestart senest 1. juli Det foreslås, at bestemmelsen i servicelovens 15 ændres som følge af indførelse af landsdækkende pasningsgaranti, således at kommunens tilskud til brug for ophold i dagtilbud efter 9-11 svarer til mindst 67 pct. i stedet for 70 pct., og forældrenes egenbetaling svarer til højst 33 pct. i stedet for 30 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter ved ophold i dagtilbud. Kommuner, som ved lovens ikrafttræden ikke har pasningsgaranti, kan ikke hæve forældrenes egenbetaling til over 30 pct. før fra det tidspunkt, hvor kommunen indfører pasningsgaranti. Kommuner, der indfaser pasningsgarantien senest fra 1. juli 2005 med pasningsgaranti fra 9 måneders alderen, får efter forslaget mulighed for at hæve forældrenes egenbetaling til højst 31 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter fra det tidspunkt, hvor pasningsgarantien indføres. Hvis en kommune mod forventning ikke kan opfylde pasningsgarantien, det vil sige, at forældrene ikke anvises en plads fra det tidspunkt, hvor pladsen efter de gældende frister skal være til rådighed, foreslås det, at kommunen forpligtes til at give forældrene en økonomisk kompensation. Kommunen skal efter forslaget med virkning fra det tidspunkt, hvor pladsen skulle være til rådighed for forældrene, give forældrene et økonomisk tilskud svarende til bruttodriftsudgifterne i kommunen for en plads til den pågældende aldersgruppe. Forældrene kan anvende tilskuddet til brug for en plads i en anden kommune, en privat pasningsordning eller selv passe barnet. Tilskuddet omfatter således både den kommunale andel og forældrenes andel af udgiften. Hvis forældrene finder en plads, der samlet set er dyrere end det økonomiske tilskud, betaler forældrene selv forskellen. Tilskuddet ydes indtil det tidspunkt, hvor kommunen kan tilbyde en plads, og forældrene kan frigøre sig fra betaling for en anden plads eller aftale om privat pasning. Det foreslås endvidere at bevare den gældende bestemmelse, hvorefter kommunen har pligt til generelt at forhøje tilskuddet til en plads i dagtilbud til 70 pct. af bruttodriftsudgifterne med virkning fra den 1. i den følgende måned, hvis kommunen bryder pasningsgarantien. Endelig foreslås det at bevare den gældende bestemmelse om, at kommunen i ganske særlige og enkeltstående tilfælde fortsat kan give tilskud svarende til mindst 67 pct., hvis kommunen inden for yderligere en måned ud over det tidspunkt, hvor kommunen skulle have tilbudt en plads, kan anvise en plads til barnet. Familie- og forbrugerministeren fastsætter nærmere regler om pasningsgarantien, herunder om frister for anvisning af plads, økonomisk kompensation til forældrene og forhøjelse af tilskuddet. Friholdelse af forældre med økonomisk friplads Forældre, der er berettiget til hel eller delvis økonomisk eller socialpædagogisk friplads, er efter de hidtil gældende bestemmelser friholdt for at betale den særligt forhøjede forældrebetaling efter servicelovens 15

5 5 a. Det vil sige, forældre med friplads betaler ikke den særlige forhøjelse af forældrenes egenbetaling på op til 3 pct. af bruttodriftsudgifterne, som kommuner med pasningsgaranti efter 15 a, stk. 1, har kunnet opkræve samtidig med at de har kunnet nedsætte kommunens tilskud til mindst 67 pct. Det foreslås, at kommunens tilskud til disse forældre fortsat mindst skal udgøre 70 pct. Bestemmelse herom fastsættes af familie- og forbrugerministeren i bekendtgørelse om kommunens tilskud til brug for dagtilbud til børn, forældrenes egenbetaling og fripladstilskud m.v. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige De samlede økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige afhænger af en række faktorer, bl.a. antallet af børn på venteliste, antallet af børn i dagtilbud, udviklingen i børnetallet og prisen på en plads i dagtilbud. Beregningerne af merudgifterne ved en landsdækkende pasningsgaranti foretages på grundlag af de statistiske oplysninger om disse variable, når de foreligger. Kommunerne vil blive kompenseret for merudgifterne ved en landsdækkende pasningsgaranti over bloktilskuddet. Lovforslagets økonomiske konsekvenser skal forhandles med de kommunale parter. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Forslaget forventes ikke at medføre konsekvenser for erhvervslivet. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Høring [Lovforslaget har været til høring hos Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL), Pædagogisk Medhjælper Forbund (PMF), Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA), Landsforeningen af Socialpædagoger (LFS), Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO), Landsforeningen af forældre til børn i daginstitutioner (FOLA), Socialpædagogernes Landsforbund (SL), KL, Københavns og Frederiksberg Kommuner, Amtsrådsforeningen i Danmark, Socialchefforeningen, Børne- og Kulturchefforeningen, Statsministeriet, Finansministeriet, Justitsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Skatteministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Socialministeriet, Undervisningsministeriet, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Den Sociale Ankestyrelse, Børnerådet, Det Centrale Handicapråd og De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI)]. Lovforslagets konsekvenser i hovedtræk Positive konsekvenser/mindreudgifter Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Negative konsekvenser/merudgifter Forslaget vil medføre merudgifter. Kommunerne kompenseres over bloktilskuddet

6 6 Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Det foreslås, at tilskudsprocenten i 15 til brug for dagtilbud efter 9-11 ændres fra 70 pct. til mindst 67 pct. som følge af landsdækkende pasningsgaranti. Med bestemmelsen præciseres det, at alle kommuner, når ordningen er fuldt indfaset fra 1. juli 2006, yder tilskud på mindst 67 pct. af de budgetterede udgifter ved ophold i dagtilbuddet, men har mulighed for at yde højere tilskud. Til nr. 2 Ændringen er af teknisk karakter. Med ændringen præciseres det, at det er den faktiske tilskudsprocent for en plads i et dagtilbud i opholdskommunen, der skal lægges til grund for beregningen af tilskuddet, når forældre anvender tilskuddet til brug for en plads i en anden kommune end opholdskommunen. I de tilfælde, hvor dagtilbuddet i udførerkommunen er billigere end i opholdskommunen, beregnes tilskuddet ud fra opholdskommunens faktiske tilskudsprocent som en andel af udførerkommunens budgetterede driftsudgifter pr. plads i det benyttede dagtilbud. Til nr a ændres som følge af indførelse af landsdækkende pasningsgaranti. I stk. 1, foreslås det, at pasningsgarantien skal tilbydes i et dagtilbud efter Stk. 2 svarer med konsekvensændringer til den gældende bestemmelse. I stk. 3 foreslås det, at kommunen forpligtes til at yde forældre en økonomisk kompensation, hvis kommunen ikke kan tilbyde en plads inden for de gældende frister. Det foreslås således, at kommunen fra det tidspunkt, hvor pladsen skulle være til rådighed for barnet, skal yde forældrene et økonomisk tilskud svarende til den budgetterede bruttodriftsudgift pr. plads for dagtilbud i kommunen til den pågældende aldersgruppe. Forældrene råder over beløbet til enten at finde en plads i en anden kommune efter de optagelsesregler, der gælder i denne kommune, til at finde en privat pasningsordning eller de kan beholde tilskuddet, hvis de selv passer barnet. Tilskuddet ydes indtil kommunen kan tilbyde en plads, og forældrene kan frigøre sig for betaling for en anden plads, som de benytter i ventetiden. Den økonomiske kompensation beskattes som A- indkomst for forældrene i det omfang beløbet ikke anvendes til at betale for en dagtilbudsplads eller en privat pasningsordning. Forældrene oplyser kommunen om, hvem af forældrene, der beskatningsmæssigt skal registreres som modtager af tilskuddet. Der indeholdes ikke arbejdsmarkedsbidrag, da der ikke er tale om en arbejdsindtægt. Det foreslås endvidere at opretholde bestemmelsen om, at kommunens tilskud til brug for en plads i dagtilbud generelt, det vil sige for alle børn i dagtilbud, skal udgøre mindst 70 pct. af bruttodriftsudgifterne, hvis kommunen ikke kan tilbyde forældrene en plads fra det tidspunkt, hvor de efter de fastsatte frister skal have anvist en plads. I stk. 4 foreslås det, som efter den gældende bestemmelse i 15 a, stk. 4, at kommunen i ganske særlige og enkeltstående tilfælde kan undlade at forhøje tilskuddet, hvis kommunen inden yderligere én måned efter det tidspunkt, hvor barnet skulle have anvist en plads efter de fastsatte frister, kan anvise barnet en plads.

7 7 Det foreslås, at familie- og forbrugerministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om pasningsgarantien, herunder om frister for anvisning af plads og om økonomisk kompensation til forældrene samt forhøjelse af kommunens tilskud, hvis kommunen ikke kan opfylde pasningsgarantien. Til 2 Til nr. 1 Loven foreslås at træde i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Til nr. 2 Det foreslås, at pasningsgarantien skal være indført i alle kommuner senest 1. juli Som en overgangsordning foreslås det, at kommuner, som ved lovens ikrafttræden ikke har pasningsgaranti, senest fra 1. juli 2005 skal etablere pasningsgaranti for børn i alderen fra 9 måneder og indtil skolestart og med mulighed for at nedsætte kommunens tilskud for ophold i dagtilbud til mindst 69 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Der er intet til hinder for, at kommunen indfører pasningsgaranti tidligere og med mulighed for at nedsætte tilskuddet. Indtil 1. juli 2005 finder 15, som gældende indtil denne lovs ikrafttræden, fortsat anvendelse for kommuner uden pasningsgaranti. Til nr. 3 Efter de gældende regler skal kommunen fastsætte forældrenes egenbetaling for et regnskabsår ad gangen på grundlag af dagtilbuddenes budgetter. Kommunen skal desuden give forældrene meddelelse om betalingens størrelse senest én måned før en ændring af egenbetalingen, det vil sige senest med udgangen af november måned, jf. 22 i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 890 af 6. november 2003 om kommunens tilskud til brug for dagtilbud til børn, forældrenes egenbetaling og fripladstilskud m.v. For at give kommuner, der ikke har pasningsgaranti ved lovens ikrafttræden, mulighed for at vedtage budgetterne for indfasningsordningen senest med virkning fra 1. juli 2005 eller pasningsgaranti fra 6 måneders alderen, foreslås det, at disse kommuner i 2005 kan fastsætte egenbetalingen efter 15 og 15 a senest med udgangen af april måned 2005.

8 8 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering 15. Opholdskommunen giver forældre med børn et tilskud til brug for dagtilbud efter Opholdskommunens tilskud svarer til 70 pct. og forældrenes egenbetaling til 30 pct. af de budgetterede udgifter ved ophold i dagtilbuddet i opholdskommunen, bortset fra ejendomsudgifter, herunder husleje og vedligeholdelse, jf. dog stk. 4, 5 og 6. Stk. 2. Ved optagelse i daginstitution i opholdskommunen beregnes tilskud på grundlag af udgifterne ved driften af den enkelte daginstitution eller på grundlag af de gennemsnitlige udgifter ved driften af daginstitutioner af samme type i kommunen. Tilskud for ophold i ordninger efter 11 beregnes dog på grundlag af udgifterne ved driften af den enkelte ordning, jf. 144, stk. 3. Stk. 3. Ved optagelse i kommunal dagpleje i opholdskommunen beregnes tilskud på grundlag af de gennemsnitlige udgifter ved ophold i den kommunale dagpleje. Stk. 4. Ved optagelse i dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen beregnes opholdskommunens tilskud således, at det svarer til 70 pct. af de gennemsnitlige driftsudgifter pr. plads for dagtilbud i opholdskommunen beregnet for den aldersgruppe, som barnet tilhører. Tilskuddet kan dog højst udgøre 70 pct. af de budgetterede driftsudgifter pr. plads i det benyttede dagtilbud som beregnet af udførerkommunen, jf. dog stk. 5 og 6. Opholdskommunen betaler tilskuddet direkte til udførerkommunen. Forældrene betaler forskellen mellem tilskuddet fra opholdskommunen og driftsudgiften pr. Lovforslaget 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 708 af 29. juni 2004 foretages følgende ændringer: 1. 1 stk. 1, affattes således:» 15. Opholdskommunen giver forældre med børn et tilskud til brug for dagtilbud efter Opholdskommunens tilskud svarer til mindst 67 pct. og forældrenes egenbetaling til højst 33 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter ved ophold i dagtilbuddet i opholdskommunen, bortset fra ejendomsudgifter, herunder husleje og vedligeholdelse, jf. dog stk. 4, 5 og 6.«2. 15, stk.4, affattes således: Stk.4. Ved optagelse i dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen beregnes opholdskommunens tilskud således, at det svarer til de gennemsnitlige nettodriftsudgifter pr. plads for dagtilbud i opholdskommunen beregnet for den aldersgruppe, som barnet tilhører. Tilskuddet kan dog højst svare til opholdskommunens tilskudsprocent for aldersgruppen beregnet af de budgetterede bruttodriftsudgifter pr. plads i det benyttede dagtilbud i udførerkommunen, jf. dog stk. 5 og 6. Opholdskommunen betaler tilskuddet direkte til udførerkommunen. Forældrene betaler forskellen mellem tilskuddet fra opholdskommunen og bruttodriftsudgiften pr. plads i det benyttede dagtilbud som beregnet i udførerkommunen.«3. 15 a affattes således:

9 9 plads i det benyttede dagtilbud som beregnet i udførerkommunen. Stk. 5. Opholdskommunen kan, hvis forældre vælger et dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen, beslutte at give et ekstra tilskud til udførerkommunen for enten at reducere udførerkommunens udgifter, reducere egenbetalingen eller begge dele. Opholdskommunen betaler det ekstra tilskud direkte til udførerkommunen. Stk. 6. Socialministeren fastsætter nærmere regler om tilskud og egenbetaling efter stk. 1 og 4 samt 26 og kan herunder bestemme, at tilskuddet skal forhøjes under hensyn til forældrenes økonomiske forhold og børnenes særlige behov for ophold i dagtilbud. Stk. 7. Tilskud og egenbetaling efter stk. 1 fastsættes for et regnskabsår ad gangen på grundlag af dagtilbuddenes budgetter. Dette gælder dog ikke for puljeordninger, jf a. Kommuner, som tilbyder en pasningsgaranti i dagtilbud efter 9-11, kan nedsætte tilskuddet for ophold dagtilbud til minimum 67 pct. af de budgetterede udgifter, jf. 15, stk. 1 og 4. Stk. 2. Pasningsgarantien indebærer, at kommunen har pligt til at anvise plads i et dagtilbud, jf. 9-11, til alle børn i aldersgruppen over 26 uger og indtil barnets skolestart. Socialministeren fastsætter nærmere regler om pasningsgarantien, herunder frister for anvisning af plads og om nedsættelse af tilskuddet. Stk. 3. Hvis kommunen ikke kan anvise en plads i et dagtilbud fra den dato, hvor barnet efter de regler, der er fastsat efter stk. 2, skal anvises en plads, betragtes det som brud på pasningsgarantien. Kommunen har herefter pligt til med virkning fra den 1. i den følgende måned at ophøre med at give nedsat tilskud efter stk. 1. Stk. 4. I ganske særlige og enkeltstå- 15 a. Kommunen tilbyder forældre pasningsgaranti i dagtilbud efter Stk. 2. Pasningsgarantien indebærer, at kommunen har pligt til at anvise plads i et dagtilbud, jf. 9-11, til alle børn i aldersgruppen over 26 uger og indtil barnets skolestart. Stk. 3. Hvis kommunen ikke kan anvise en plads i et dagtilbud fra den dato, hvor barnet efter de regler, der er fastsat efter stk. 5, skal anvises en plads, betragtes det som brud på pasningsgarantien. Kommunen skal herefter med virkning fra det tidspunkt, hvor pladsen skulle være til rådighed, yde forældrene et økonomisk tilskud svarende til de gennemsnitlige bruttodriftsudgifter pr. plads for dagtilbud i kommunen til den pågældende aldersgruppe. Tilskuddet ydes indtil det tidspunkt, hvor kommunen kan tilbyde en plads, og forældrene er frigjort fra betaling for en anden plads. Kommunen har endvidere pligt til med virkning fra den 1. i den følgende måned efter brud på pasningsgarantien at hæve tilskuddet efter 15, stk. 1, til mindst 70 pct. Stk. 4. I ganske særlige og enkeltstående tilfælde, hvor kommunen ikke kan tilbyde en plads inden for fristerne, kan kommunen undlade at forhøje tilskudsprocenten uanset bestemmelsen i stk. 3,4. punktum, hvis kommunen inden for yderligere én måned, kan anvise en plads til barnet. Stk. 5. Familie- og forbrugerministeren fastsætter nærmere regler om pasningsgarantien, herunder om frister for anvisning af plads, økonomisk kompensation til forældrene og forhøjelse af tilskuddet.«2 Stk. 1. Loven træder i kraft dagen ef-

10 10 ende tilfælde, hvor kommunen ikke kan tilbyde en plads inden for fristerne, kan kommunen uanset stk. 3 fortsat give nedsat tilskud, hvis kommunen inden for yderligere 1 måned kan anvise en plads til barnet. ter bekendtgørelsen i Lovtidende. Stk. 2. Kommuner, som ved lovens ikrafttræden ikke har pasningsgaranti efter 15 a, skal senest 1. juli 2006 etablere pasningsgaranti som affattet ved denne lovs 15 a. Kommuner uden pasningsgaranti skal dog senest fra 1. juli 2005 etablere pasningsgaranti for børn i alderen 9 måneder og indtil barnets skolestart. Samtidig hermed kan kommunen nedsætte kommunens tilskud for ophold i dagtilbud til mindst 69 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Indtil 1. juli 2005 finder 15, stk. 1, som gældende indtil denne lovs ikrafttræden, fortsat anvendelse for kommuner uden pasningsgaranti. Stk. 3. Uanset bestemmelsen i 15, stk. 7, kan kommunen i år 2005 fastsætte betalingen efter 15 senest med udgangen af april måned 2005, når der sker med henblik på indførelse af pasningsgaranti i 2005, jf. stk. 2.

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Socialudvalget L 75 - Bilag 1 Offentlig

Socialudvalget L 75 - Bilag 1 Offentlig Socialudvalget L 75 - Bilag 1 Offentlig Folketingets Socialudvalg DEPARTEMENTET Familie- og beskæftigelse J.nr. 210-12 beba 05. november 2004 Hermed følger - i 70 eksemplarer høringssvar til L 75 forslag

Læs mere

2009/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar Forslag. til

2009/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar Forslag. til 2009/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet Journalnummer: Indenrings- og Socialmin., j. nr. 2009-5491 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs-

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag.

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag. 2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-1796 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven 2012/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 078.48L.391 Fremsat den 25. oktober 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 174 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Fleksibel frokostordning

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Private leverandører af dagtilbud

Læs mere

Servicetjek af frit valg efter dagtilbudsloven

Servicetjek af frit valg efter dagtilbudsloven 2018 Servicetjek af frit valg efter dagtilbudsloven Indhold 1. Indledning... 1 2. Introduktion til dagtilbudsområdet og dagtilbudsloven... 2 2.1 Tilskud til privat pasning... 2 2.2 Tilskud til pasning

Læs mere

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa Til samtlige kommuner, amtskommuner m.fl. Departementet Dato: 24. maj 2005 j.nr. 321-9 meaa Orientering om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

1. Indholdet i lovændringen om frokostmåltid i daginstitutioner

1. Indholdet i lovændringen om frokostmåltid i daginstitutioner Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orientering om lov om frokostmåltid i daginstitutioner mv. Folketinget har den 25. november 2008 vedtaget L 16 Forslag til lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lovforslag nr. L xxx Folketinget 2010 11 Fremsat af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Mulighed

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 16-01-2019 j./sagsnr. 28.00.00-A00-212-18 Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Faxe Kommune gældende fra 1. januar 2019. Disse retningslinjer omfatter opskrivning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v.)

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af Ministeren for familie- og forbrugeranliggender (Lars Barfoed) Forslag til. Lov om børnemiljø i dagtilbud

Fremsat den {FREMSAT} af Ministeren for familie- og forbrugeranliggender (Lars Barfoed) Forslag til. Lov om børnemiljø i dagtilbud Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 206 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af Ministeren for familie- og forbrugeranliggender (Lars Barfoed) Forslag til Lov om børnemiljø i dagtilbud Kapitel 1 Formål og

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Side 1 af 14 BEK nr 1082 af 20/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-11-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1112 af 30/11/2009 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Fastsættelse af dispensationsadgang fra nye regler om bedre fordeling i daginstitutioner

Fastsættelse af dispensationsadgang fra nye regler om bedre fordeling i daginstitutioner Til alle høringsparter Holmens Kanal 22 1060 København K Telefon 33 92 93 00 sm@sm.dk www.socialministeriet.dk Sagsnr. 2018-5658 Doknr. 623762 Dato 9-11-2018 Høringsbrev vedr. ændringer af bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. januar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Ledsagelse til børn og unge

Læs mere

NOTAT: Deltidspladser til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov

NOTAT: Deltidspladser til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 309331 Brevid. 2915737 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Deltidspladser til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov 20. august 2018 I

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2010-11 Fremsat den 29. april 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Udlicitering af daginstitutioner, fritidshjem og

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om social service

Forslag. lov om ændring af lov om social service Side 1 af 8 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om social service (Pædagogiske læreplaner i dagtilbud til børn) 1 I lov om social service, jf. bekendtgørelse af lov om social service nr. 764 af 26.

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn

Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn Punkt 2. Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn 2017-036884 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets drøftelse, forslag fra Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning.

at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning. Pkt.nr: 13 Tilskud til privat børnepasning 230407 Indstilling: at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning. Formål med indstilling: At orientere om lovændring vedrørende

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Privat dagpleje Dagtilbudslovens 21 Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven 2010/1 LSF 200 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2011-976 Fremsat den 29. april 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. januar 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner 2012/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. j.nr. 1207135 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer pr. 1. januar 2013 Pladsanvisningen Borgerservice Frisvadvej 35, 6800 Varde Tlf. 79 94 68 00 www.vardekommune.dk 1/10 Indhold: FORORD...3

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område L 25 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet). Fremsat

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer pr. 1. januar 2013 Pladsanvisningen Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79 94 68 00 www.vardekommune.dk 1/11 Indhold: FORORD...3 HVAD BETYDER

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Dagtilbudsloven - Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbuds... Side 1 af 17

Dagtilbudsloven - Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbuds... Side 1 af 17 Dagtilbudsloven - Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbuds... Side 1 af 17 Til forsiden af retsinformation.dk Afsnit I Kapitel 1 Afsnit II Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel

Læs mere

Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til. (Elevråd o.l. og tilbud til børn i alderen 0-2½ år m.v.

Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til. (Elevråd o.l. og tilbud til børn i alderen 0-2½ år m.v. Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service. 1 of 42 04/10/2010 10:12. Oversigt (indholdsfortegnelse) Generelle bestemmelser

Bekendtgørelse af lov om social service. 1 of 42 04/10/2010 10:12. Oversigt (indholdsfortegnelse) Generelle bestemmelser 1 of 42 04/10/2010 10:12 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 906 af 26/09/2005 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 07-10-2005 Indenrigs- og Socialministeriet Vis mere... Afsnit I Kapitel

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget L 160 Bilag 6 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget L 160 Bilag 6 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 L 160 Bilag 6 Offentligt Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg Holmens Kanal 22 1060 København K Telefon 33 92 93 00 sm@sm.dk www.socialministeriet.dk

Læs mere

Notat vedrørende pasningsformer etableret i Billund Kommune efter Dagtilbudsloven for børn i alderen 0 til 5 år.

Notat vedrørende pasningsformer etableret i Billund Kommune efter Dagtilbudsloven for børn i alderen 0 til 5 år. Grindsted d. 27. februar 2018 Notat vedrørende pasningsformer etableret i Billund Kommune efter Dagtilbudsloven for børn i alderen 0 til 5 år. Sagsbehandler: Lisbeth Østergaard Telefon: 79727607 Journalnummer

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Indholdsfortegnelse PASNINGSMULIGHEDER I HØRSHOLM...2 1. DAGTILBUD TIL BØRN FRA 0 6 ÅR...2 2. TILSKUDSORDNINGER...2 PROCEDURE VED OPSKRIVNING

Læs mere

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v.

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v. DAGTILBUDSLOVEN Offentliggørelsesdato: 22-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering,

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 5912 Jour. nr.: Ref.: MSM Frit valg af dagtilbud til børn over kommunegrænser 1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2017-18 Fremsat den 25. januar 2018 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Permanent tilskudsmodel

Læs mere

NOTAT: Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider

NOTAT: Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 305600 Brevid. 2810528 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider 27. august 2018 I dette notat

Læs mere

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start):

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start): 01.04.2012 sagnr.:09/8119 Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune er udarbejdet i henhold til lov nr. 501

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold Dagtilbudsloven Kompetenceplan for Børne- og Undervissudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Formål og ansvar 3 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbud n BilagØU_140120_pkt.10.03

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre

Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre Kommune. Visitationskriterierne er udarbejdet i henhold til Lov nr. 501 af 6. juni 2007 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2016-17 Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v.

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Side 1/7 Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Reglerne er revideret i Udvalget for Børn og Unge den 10. august 2017. De træder i kraft den 11. august 2017. Indhold

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der følger af 3 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, lov nr.

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales, Pkt.nr. 7 Økonomiske konsekvenser af lovændring for fripladser, dagpasning 460267 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Optagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune

Optagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune Lovgrundlag Optagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune Det fremgår af Servicelovens 12, at Kommunen træffer afgørelse om optagelse i et dagtilbud. Afgørelsen kan

Læs mere

Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune

Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune Ifølge dagtilbudsloven skal Greve Kommune fastsætte og offentliggøre retningslinjer for ansøgning om optagelse i et dagtilbud. Nedenstående optagelsesregler

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Socialministeriet Børn J.nr. 2010-831 lsp, cme 19. april 2010. Kopi af høringssvar vedlægges.

Socialministeriet Børn J.nr. 2010-831 lsp, cme 19. april 2010. Kopi af høringssvar vedlægges. Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 223 Offentligt Socialministeriet Børn J.nr. 2010-831 lsp, cme 19. april 2010 Høringsnotat om Forslag til ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev. Tlf. 5620 3000 Pladsanvisningen, Tingvej 7, 3.sal, 4690 Haslev 1 111111 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) LBK nr 1214 af 11/10/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2018-4436 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social service Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Afskaffelse af krav om en tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp og madservice i hjemmeplejen) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Sagsnr.: 17/5612 Dato: Retningslinjer Pladsanvisning

Sagsnr.: 17/5612 Dato: Retningslinjer Pladsanvisning Sagsnr.: 17/5612 Dato: 20-12-2018 Retningslinjer Pladsanvisning Den Digitale Pladsanvisning På www.aabenraa.dk (under selvbetjening) kan du via Den Digitale Pladsanvisning: Skriv dit barn op. Kontrollere

Læs mere

2. Pladser i dagtilbud i Roskilde Kommune Der kan søges om plads i dagplejen, vuggestuer, børnehaver og børnehuse.

2. Pladser i dagtilbud i Roskilde Kommune Der kan søges om plads i dagplejen, vuggestuer, børnehaver og børnehuse. Retningslinjer for tildeling af pladser til børn i dagtilbud i Roskilde Kommune Disse retningslinjer er udarbejdet i henhold til dagtilbudsloven og er gældende for den måde, der tildeles plads i kommunale

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget j.nr. 2014-0034708 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse af fradrag i uddannelses- og kontanthjælp for samlevers indtægter m.v.) 1 I lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v.

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Revideret i Udvalget for Børn og Unge den 28. januar 2010 Indhold Opskrivning til dagtilbud Hvornår skal jeg skrive mit barn

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Udkast Ændringer i lov om aktiv socialpolitik

Udkast Ændringer i lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget, Skatteudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 104, SAU alm. del Bilag 125 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0002188 Udkast Ændringer i lov om aktiv socialpolitik xx I lov

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere