Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedr. undervisningsmiddelcentre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedr. undervisningsmiddelcentre"

Transkript

1 STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedr. undervisningsmiddelcentre 1. De nuværende undervisningsmiddelcentres varetagelse af opgaven Ved lov nr. 140 af 7. marts 1990 blev Landscentralen for Undervisningsmidler nedlagt. I den forbindelse blev nogle opgaver, fx kopiering og distribution af lydog videoprogrammer, lagt ud til de daværende amtscentraler, andre opgaver blev overført til Undervisningsministeriet, blandt andet programstøtteordningen. De nuværende centre drives med hjemmel i lov nr. 471 af 10. juni 1997 om centre for undervisningsmidler m.v. Der er et center i hver af de 14 amtskommuner samt i kommunerne København og Frederiksberg, som er omfattet af loven. Centrene er serviceinstitutioner rettet mod alle undervisningsområder i en region svarende til amtskommunen. De betjener en bred vifte af skoler og uddannelsesinstitutioner fra folke- og privatskoler over gymnasier/hf-kurser, erhvervsskoler, VUC'er til lærerseminarier. Centrene skal: omfatte en samling af undervisningsmidler beregnet til udlån, sørge for information, rådgivning og vejledning til lærere om undervisningsmidler yde bistand til lærere ved fremstilling af undervisningsmidler til eget brug Centrene kan med brugerfinansiering: omfatte kursusvirksomhed over for undervisningsinstitutioner yde pædagogisk og teknisk rådgivning og vejledning vedr. brug af elektroniske net evt. formidle lokale kulturtilbud i pædagogisk sammenhæng Amtsrådet driver og har det overordnede ansvar for centret. Amtsrådet har bevillingskompetencen og arbejdsgiverkompetencen. Ledelsen varetages af en bestyrelse, der består af 2 repræsentanter udpeget af og blandt amtsrådets medlemmer, 4 repræsentanter udpeget af kommuneforeningen blandt kommunalbestyrelsernes medlemmer i amtet samt 1 medarbejderrepræsentant. Valgperioden er 4 år. Bestyrelsen skal mindst 1 gang årligt holde møde med mindst følgende: Frie Grundskolers Fællesråd, Dansk Friskoleforening, Foreningen af Frie Ungdomsog Efterskoler, Foreningen af Private Selvejende Gymnasier, studenter- og hfkurser, Handelsskolernes Forstander- og Inspektørforening, Foreningen af Skoleledere ved de Tekniske Skoler og Danmarks Lærerforening. Centrene samarbejder med de primærkommunale pædagogiske centre og skolebiblioteker. Centrene har en umiddelbar kontakt med brugerne i amtet, hvor afstand til centret har betydning for opgaveløsningen. Centrene har en ekspertise, som ikke er til stede på de enkelte institutioner. Et center skal ikke nødvendigvis udgøre en bygningsmæssig enhed.

2 - 2 - I nedenstående tabel ses aktivitetsomfanget (absolut og pr. indbygger) i udvalgte amtskommuner og hele landet i udvalgte år: Kilde: Danmarks Statistik Centrene løser deres opgave gennem: Område/år kr./kr. pr. indbygger Bornholm (laveste aktivitet) udgift: 1.672/35,20 indtægt: 71/1,50 Aarhus (højeste aktivitet) udgift: /21,38 indtægt: 104/0,18 Københavns Kommune udgift: 6.570/13,30 indtægt: 9/0,02 Hele landet udgift: /23,88 indtægt: 7.767/1, udgift: 3.329/72,86 indtægt: 270/5,90 udgift: /25,70 indtægt: 733/1,22 udgift: /36,52 indtægt: 4.235/9,11 udgift: /37,72 indtægt: /6,90 udgift: 6.128/138,87 indtægt: 1.984/44,96 udgift: /51,11 indtægt: 9.309/14,53 udgift: /66,05 indtægt: /28,65 udgift: /54,33 indtægt: /15,91 Information om undervisningsmidler: I tæt samarbejde med producenterne af undervisningsmidler er der skabt et informationsnet om alle nyudgivelser - boglige såvel som ikke-boglige. Der er indgået en informationsaftale, hvor centrene forpligter sig til aktivt at fremvise og informere om pædagogiske udgivelser. På hvert center findes en informationssamling, hvor undervisere kan orientere sig om det faglige materialeudbud. Til støtte for informationsarbejdet er der ansat biblioteksmæssigt og pædagogisk personale, der kan rådgive og vejlede. Informationssamlingen er lærernes hjælp til den professionelle hverdag. Udlån af undervisningsmidler: Centrene har et omfattende udlån af undervisningsmidler - først og fremmest af supplerende karakter - til lærere og undervisningsinstitutioner. Fra centrenes udlånssamlinger udlånes bøger enkeltvis eller i klassesæt, lydbånd, videobånd, edbprogrammer, cd-rom'er, pædagogiske spil, emne- og aktivitetskasser med mere. Undervisningsmaterialer til skolerne køres ud hver uge. Udlånssamlingen omfatter også videokameraer, storskærmsprojektorer og andet av-udstyr. Endvidere har centrene et tilbud til undervisningssektoren om levering af programmer fra såvel tv-kanaler som radiokanalers programflade. Der arbejdes i øjeblikket på alle centrene med at etablere mulighed for, at søgning og bestilling i samlingerne gøres tilgængelige via Internet. Udlånssamlingen er en sikkerhed for, at enhver skole - uanset størrelse og økonomi - har adgang til de bedste og nyeste undervisningsmidler. Et nyt læringsbegreb, hvor eleverne mere selvstændigt sætter mål sammen med lærerne, og hvor projektarbejde er en væsentlig arbejdsform, stiller nye krav til undervisningsmidlerne. Derfor arbejder centrene med at gøre samlingerne dynamiske og udviklingsorienterede i dialog med brugerne. Hvor man fx tidligere først og fremmest udlånte klassesæt af bøger sammensættes nu også materialekasser, som er bygget tematisk op. De fleste centre har tilknyttet et materialeudvalg bestående af repræsentanter typisk skolebibliotekskonsulenter - fra de kommuner, de betjener. Kursusvirksomhed: Centrenes kurser har en betydelig plads i det samlede efteruddannelsestilbud til undervisere og uddannelsesinstitutioner. De fleste kurser er af kortere varighed, traditionelt mellem 3-30 timer. Kurserne tager i vid udstrækning afsæt i de serviceydelser og ressourcer, der er samlet i centrene, med fokus på at give lærerne tillid til og mulighed for at praktisere undervisning på grundlag af et udvidet undervisningsmiddelbegreb. Endvidere fungerer centrene som kursusentreprenører, så skoler, institutioner, kommuner m.v. kan rekvirere kurser tilrettelagt efter lokale behov.

3 - 3 - Konsulentvirksomhed: Der er ansat pædagogiske konsulenter ved centrene. Konsulenterne kan give råd og vejledning i forbindelse med centrets samlinger og kurser, men de kan også gå ind i mere almene pædagogiske og didaktiske spørgsmål. Der har vist sig et stigende behov for konsulenter, der i forbindelse med skoleudvikling kan hjælpe lærere og ledere i arbejdet med at udvikle og forny den undervisningsmæssige praksis. Centrene har iværksat initiativer til udvikling af konsulentrollen, herunder bl.a. en fælles konsulentuddannelse. Informationsteknologi: Der ligger en pædagogiske udfordring i at integrere informationsteknologien i undervisningen. Centrene har mange aktiviteter, der støtter denne udvikling. Der gennemføres en omfattende kursusvirksomhed inden for informationsteknologi rettet mod såvel den enkelte lærer som de ansvarlige datavejledere på skolerne. Lærere kan også på centrene afprøve undervisningsrelevante programmer og cdrom'er og få pædagogisk råd og vejledning om anvendelsen af dem i undervisningen. I et vist omfang kan skolerne låne programmer. Det er muligt mange steder at se og afprøve multimedieværkstedsfaciliteter. Nogle steder har også elever adgang til disse. En række af centrene fungerer endvidere som Sektornet-supportcentre. Disse yder teknisk support til undervisningsinstitutioner, der tilslutter sig Undervisningsministeriets Sektornet. Pædagogisk værksted: På centrene findes en række forskellige pædagogiske værkstedsfunktioner, hvor lærere kan få hjælp til at fremstille undervisningsmaterialer af alle slags. Som den teknologiske udvikling er foregået, er det i stigende grad hjælp til brug af de elektroniske medier, der efterspørges af skoler og undervisere. Det drejer sig fx om videoredigering, hjemmesidefremstilling, multimedieproduktion og brænding af cd-rom'er. På en del af centrene er der åbne it- og multimedieværksteder med teknisk og pædagogisk bemanding til råd og bistand. Endvidere foregår der en omfattende kursusvirksomhed, der tjener til at støtte og udvikle de lokale pædagogiske værksteder og mediecentre på skolerne. 2. Strukturovervejelser 2.1. Konsekvenserne for varetagelsen af de pågældende opgaver, såfremt der ændres på kommune- og amtsstørrelser. Hvis der ændres på kommune- og amtsstørrelser, er det nødvendigt at vurdere hvilken virkning, det vil have på centrenes forankring og opgaveløsning. Hvis ændringen resulterer i et lille antal amtskommuner/regioner og et reduceret antal kommuner, vil det være nærliggende at overveje, om centrene skal forankres i amtskommunerne/regionerne eller kommunerne, idet andre løsninger (bevarelse af de 14 centre eller etablering af en landsdækkende statslig institution efter modellen fra den nedlagte Landscentral) formentlig vil være mindre hensigtsmæssige, idet 14 centre vil mangle en entydig forvaltningsmæssig forankring, og en landsdækkende statslig institution ikke svarer til princippet om decentralisering. En mulighed kan være, at der i hver af amtskommunerne/regionerne etableres et center, der ikke nødvendigvis skal udgøre en bygningsmæssig enhed. Centrene kan organisatorisk forankres i amtskommunerne/regionerne, evt. som selvejende institutioner. Fordelen herved vil være at bevare den nuværende knowhow og materiale-/udstyrssamling bedst muligt. Der vil endvidere fortsat kunne være et fagligt netværk, som mange institutioner og andre vil kunne drage fordel af. Denne

4 - 4 - løsning er mindre indlysende, hvis amtskommunerne/regionerne ikke har andre uddannelsesmæssige opgaver. En anden mulighed kan være, at ansvaret for centrene bliver en kommunal opgave, således at hver af de færre kommuner skal sørge for (nogle af) de funktioner, der i dag er tillagt undervisningsmiddelcentrene. Der vil herved kunne ske en mere hensigtsmæssig opgavevaretagelse, idet hovedvægten af opgaver ligger inden for områder, som kommunerne allerede i dag har ansvaret for. Samlet vurderes det, at de pågældende opgaver kan placeres på såvel det amtskommunale/regionale forvaltningsniveau som på det kommunale forvaltningsniveau, evt. i et fælleskommunalt samarbejde Konsekvenserne for varetagelsen af de pågældende opgaver, såfremt antallet af forvaltningsled med direkte folkevalgt ledelse reduceres fra tre til to. En vurdering af konsekvenserne af en nedlæggelse af et forvaltningsled og deraf følgende opgavefordeling mellem de to tilbageværende forvaltningsled ekspliciteres til, at amtskommunerne nedlægges, og at opgaven skal placeres enten under staten eller under kommunerne. En vurdering af fordele og ulemper herved vil derfor i praksis tage udgangspunkt i, om der skal etableres en landsdækkende statslig institution eller et antal lokale centre forankret i kommunerne. Som nævnt under 1. ovenfor vurderes en etablering af en landsdækkende statslig institution efter modellen fra den nedlagte Landscentral som mindre hensigtsmæssig, da det vil øge afstanden til brugerne. Ved etablering af centre forankret i kommunerne kan der peges på følgende fordele: Centrene vil være tæt på brugerne. Med en kortere afstand til informationssamlinger og konsulentbistand vil faglige udvalg på skolerne kunne lægge møder på centrene. Det vil kunne indebære en hurtigere formidling af viden om nye materialer og nye undervisningsmetoder. Lærere vil have lettere adgang til at deltage i kursusvirksomhed, når center og ansættelsesforhold er samme kommune. Lærere vil, fx som en indregnet del af deres arbejdstid, kunne deltage et antal timer hvert skoleår i centrets kursusvirksomhed uden forudgående afsøgning hos skolens ledelse. Der kan peges på følgende ulemper: Centrene betjener i dag ikke kun folkeskoleområdet. Sammenhæng mellem skoleejer og center gælder ikke for alle skoleformer og uddannelsesområder. Etablering og drift af flere centre vil alt andet lige indebære ekstraudgifter. For brugerne vil det indebære et mere begrænset sortiment. En mindre enhed vil indebære, at den faglige ekspertise er begrænset. Etablering af et center i hver kommune vil indebære betydelige økonomiske omkostninger.

5 - 5 - Ud fra en afvejning af ovenstående fordele og ulemper vurderes det, at opgaveløsningen bedst vil kunne varetages: på det kommunale forvaltningsniveau, evt. i et fælleskommunalt samarbejde eller knyttet til centralbibliotekerne for at begrænse de økonomiske omkostninger, eller koblet på centre for videregående uddannelser (CVU), evt. som indtægtsdækket virksomhed, i hvilken forbindelse undervisningsmiddelcentrenes lovmæssige forankring kan overvejes.

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen Center for Undervisningsmidler Rapport om Mål og resultatstyring Maj 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1. 1 Baggrund... 4 1. 2 Rapportens formål...

Læs mere

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn:

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedrørende friskoler og private grundskoler (frie grundskoler) samt efterskoler og husholdningsskoler

Læs mere

Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kommissorium beskrivelse af opgaven og udvalgsarbejdet... 3 1.1. Udvalgets kommissorium... 3 1.2. Udvalgets

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

- amtscentrenes historie fra 1930 erne til 2000

- amtscentrenes historie fra 1930 erne til 2000 - amtscentrenes historie fra 1930 erne til 2000 Sydslesvig Danmarks 14 Amter med Amtscentre samt Sydslesvigs, Københavns og Frederiksberg Kommunes Pædagogiske Centraler, 2004 SKOLECENTRALERNE 1932-1976

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Kontonr. Kontonavn Debet Kredit Debet Kredit I N D T Æ G T E R

Kontonr. Kontonavn Debet Kredit Debet Kredit I N D T Æ G T E R Kontonr. Kontonavn Debet Kredit Debet Kredit I N D T Æ G T E R Kontingentindtægter 1000 Kontingent A-medlemmer 106.875,00 106.875,00 1100 Kontingent B-medlemmer 190.500,00 190.500,00 1200 Kontingent C-medlemmer

Læs mere

Strategier til fremme af folkeskolens rummelighed

Strategier til fremme af folkeskolens rummelighed Strategier til fremme af folkeskolens rummelighed KVIS-programmet 2005 og 2006 Ole Hansen KVIS-programmet 2007 Version 25. marts 2007 Rapport udarbejdet for Undervisningsministeriet Copyright: Ole Hansen

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Sektoranalyse af erhvervsfremme

Sektoranalyse af erhvervsfremme STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 1. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Sektoranalyse af erhvervsfremme 0. Indledning Som led i strukturkommissionens arbejde er det blevet besluttet at gennemføre en række

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

STRATEGI 2020 RÅDGIVNING, version 2

STRATEGI 2020 RÅDGIVNING, version 2 STRATEGI 2020 RÅDGIVNING, version 2 Revideret oktober 2014 1. GENERELT OM UDVIKLINGEN... 4 1.1 Eksterne faktorer... 4 1.1.1 CI-udviklingen... 4 1.1.2 Kommunerne og den økonomiske recession... 6 1.1.3 Stigende

Læs mere

Revideret kommissorium om ny skolestruktur i Ringsted Kommune April 2011 v.3

Revideret kommissorium om ny skolestruktur i Ringsted Kommune April 2011 v.3 Skolestruktur 2012 Revideret kommissorium om ny skolestruktur i Ringsted Kommune April 2011 v.3 Børne- og Undervisningsudvalget har igangsat en debat om, hvordan skolestrukturen i Ringsted Kommune bedst

Læs mere

Strukturreformen en reform af kommunernes organisation og ledelse

Strukturreformen en reform af kommunernes organisation og ledelse Strukturreformen en reform af kommunernes organisation og ledelse af Henrik Christoffersen akf forlaget februar 2005 Forord Betænkningen fra den kommunale strukturkommission tegner et billede af, hvorledes

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2007. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for 2007. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2007 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold 1 Indledning... 1 1.1 De regionale udviklingsråd...1 1.1.1 De tidligere udviklingsråd...1

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af velfærdsydelser. Udliciteringsrådets anbefalinger

Konkurrenceudsættelse af velfærdsydelser. Udliciteringsrådets anbefalinger Konkurrenceudsættelse af velfærdsydelser Udliciteringsrådets anbefalinger September 2004 Konkurrenceudsættelse af velfærdsydelser, September 2004 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer

Læs mere

Resultataftale mellem Dansk Skoleforening for Sydslesvig og Sydslesvigudvalget 2013

Resultataftale mellem Dansk Skoleforening for Sydslesvig og Sydslesvigudvalget 2013 Resultataftale mellem Dansk Skoleforening for Sydslesvig og Sydslesvigudvalget 2013 Resultataftale 2013 mellem Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. og Sydslesvigudvalget 2012 1. Indledning Denne resultataftale

Læs mere

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU)

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Juni 2009 ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) INDHOLD 1. Konklusion

Læs mere