Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 30. september 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 30. september 2014"

Transkript

1 Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 30. september 2014 Til stede: Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson Ressourcedirektør i Københavns Kommune, BUF, Steen Enemark Kildesgaard Centerleder i Center for Offentlig Innovation Pia Gjellerup Lektor Jakob Hermann (medarbejderrepræsentant) Lektor Martin Wildenschild (medarbejderrepræsentant) Gymnasieelev Petrine Prien (elevrepræsentant) Gymnasieelev Maya Mettine Jha (elevrepræsentant) Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø Protokolfører: Vicerektor Jakob Stubgaard Særlig indkaldt: Forretningsfører John Ranvild Afbud: Professor Lene Lange, Sektion for Bæredygtig Bioteknologi, København, AAU Vakant: Politisk udpeget repræsentant fra kommunen 1. Underskrivelse af referat fra udpegningsmødet og bestyrelsesmødet 10. juni 2014 Referaterne var forhåndsgodkendt og blev underskrevet på mødet 2. Meddelelser Rektor gjorde rede for de aktuelle politiske drøftelser om gymnasiereform/serviceeftersyn af gymnasiet: Diskussionerne kredser især om adgangsbegrænsning, afskaffelse eller afkortning af grundforløbet, indsnævring i antallet af studieretninger, muligt obligatorisk matematik på B-niveau og drøftelser om campus (jf. dagsordens punkt 11). Undervisningsministeriet har desuden indkaldt til drøftelser med interessenterne om optagelsesbekendtgørelsen. Der vil måske komme mindre justeringer omkring fordelingen af afviste 1. prioritetsansøgere, som særligt i provinsen vil kunne risikere at få meget langt til uddannelsesstedet. Justeringerne forventes ikke at få betydning for Gefion Gymnasium og fordelingsproceduren i Københavns centrum. Rektor gjorde derefter opmærksom på, at Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens har fremsendt en skriftlig tilbagemelding på årsrapport Styrelsen har ingen bemærkninger til årsrapporten. Rektor og formanden bemærkede i øvrigt, at styrelsen fremadrettet forventes at udbygge deres tilsyn baseret på KPI er, hvilket bla. kan omfatte mål for den andel af lærernes arbejdstid, der anvendes sammen med eleverne. I forlængelse af ekskursionen til Finland sidst år har rektor etableret en blog på skolens hjemmeside. Indholdet er henvendt til forældre og andre eksterne interessenter. Formanden gjorde opmærksom på, at rektors resultatkontrakt inkl. handleplaner for skoleåret er underskrevet. Derudover gjorde formanden rede for, at Gefion er med i opløbet om prisen som årets offentlige bestyrelse. Afgørelsen træffes torsdag den 2. oktober (Det blev Niels Brock, der løb med prisen). Derefter orienterede rektor om, at der mandag den 29. september havde været en arbejdsnedlæggelse i lærergruppen i 3. modul. Lærergruppen og ledelsen er uenige om fortolkningen og udmøntningen af merarbejdsreglerne i overenskomsten fra Lektor Martin Wildenschild supplerede, at noget af utilfredsheden også skyldes, at lærerne oplever en manglende gennemsigtighed i tildelingen af hold og øvrige opgaver samt en utilfredshed med de

2 besparelser, som er blevet gennemført. Formanden svarede, at hvis man ser på de udmeldte budgetter/takster i forbindelse med regeringens Finanslovsforslag for 2015, så vil skolens budget allerede i 2017 vise et underskud på over 2 mil. kr., så derfor vil effektiviseringer fremadrettet ikke kunne undgås, hvis disse forudsætninger holder. Derudover udtrykte formanden tillid til, at dialogen mellem ledelse og lærere foregår på en ordentlig måde og på det rigtige grundlag, blandt andet ved de 4 årlige samtaler, som alle lærere har med deres nærmeste leder. Afslutningsvis bemærkede rektor, at ledelsen gerne drøfter forhold som gennemsigtighed med lærergruppen, idet en pointe ved overenskomsten dog netop er, at man ikke længere skal tidssætte alle opgaver. I øvrigt bemærkede rektor, at 2/3 af lærergruppen i deres tidsregistrering landede under eller lige på den udmeldte årsnorm. Af de indberetninger som ledelsen fik fra 18 lærere ved skoleårets afslutning, fik de 9 lærere godkendt deres indberetning om merarbejde, 3 fik en delvis godkendelse og 6 fik afslag. Afslutningsvis godkendte bestyrelsen overskridelsen af klasseloftet på én elev i 1g, da overskridelsen skyldes en omgænger, hvilket er tilladt jf. tilskudsbekendtgørelsen. Elevtallet i 2.g og 3.g er lidt lavere end tidligere forventet, da der har været et øget frafald i især gruppen af to-sprogede elever den seneste tid. Årsagerne hertil skal undersøges nærmere. 3. Økonomistatus pr. 31. august 2014 og forventet drift 2014 Forretningsfører John Ranvild gennemgik økonomistatus pr. 31. august 2014 inkl. estimeret årsresultat. Pga. de nye tilskudsregler for GSK (et STÅ-taksameter) er det endnu usikkert, hvor mange indtægter skolen får fra GSK. Der er i prognoserne opereret med et frafald på 25% fra studiestart til eksamen, men erfaringerne fra dét fysik B hold, der kører i øjeblikket, er, at frafaldet formentlig bliver større. Derudover mangler en opgørelse over antallet af brobygningselever (kurserne afvikles i oktober og november) og der er indtægtsført et tilskud til naturfagslokaler på ca. 1 mil. kr., som er betinget af, at købet af bygningerne går igennem. Det øgede frafald er ligeledes indarbejdet i prognoserne. Der er en lille smule luft på vedligeholdskontoen, hvilket i lyset af ovenstående, kan vise sig at være fornuftigt. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 4. Orientering om Finanslovsforslag 2015 Rektor gjorde rede for, at finansministeren har offentliggjort Forslag til Finanslov 2015 (FFL15). FFL15 rummer ændringer i gymnasiernes rammevilkår, idet der påtænkes indført et socialt taxameter. Taksterne er følgelig beskåret ca. 2000kr. pr. elev. Kriterierne for tildeling af socialt taxameter kendes endnu ikke endeligt. Samtidig fremgår det af FFL15, at den varslede besparelse i form af en omstillingsreserve på 2 % ikke udmøntes i Omstillingsreserven figurerer dog stadig for overslagsårene fra 2016 og frem, og udmøntes reserven vil det betyde væsentlige besparelser på de almene gymnasier. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 5. Første udkast til budget 2015 inkl. overslagsår Med FFL15 kan skolen lægge et første udkast til budget Budgettet baseres fortsat på den forudsætning, at bygningskøbet er gennemført pr. 1. januar Budgetudkastet indeholder de ændrede forudsætninger, som FFL15 indeholder, men er i øvrigt en ren fremskrivning af budget 2014 og er således ikke udtryk for en prioritering. Bestyrelsen besluttede at drøfte prioriteringer i det kommende budgetår under punkt 7. Disse prioriteringer skal indarbejdes i det budget, som forelægges bestyrelsen ved mødet i december. Kriterierne for tildeling af socialt taxameter kendes som nævnt endnu ikke, men det ser ud til, at Gefions elevoptag i 2014 indeholder flere stærke elever, og derfor kan vi i en budgetlægning ikke regne med at få penge igen på den konto. Budgetudkastet indeholder desuden en budgetprognose for overslagsårene Her er indregnet en besparelse på 2% årligt pga. omstillingsreserven på finansloven, og det øgede frafald er ligeledes indarbejdet. Baseret på disse forudsætninger viser budgetterne i 2015 og 2016 et mindre overskud (ca. ½ mil. kr.) og budgettet i 2017 viser et underskud på mere end 2 mil. kr.

3 Lektor Jakob Hermann bemærkede, at selv om antallet af lærerårsværk budgetteres at vokse til næste år, så ser det ud til at udgifterne til lærerløn falder. Rektor gjorde rede for, at der i disse prognoser ikke er indarbejdet effektiviseringer, og at dette derfor skal undersøges nærmere. Formanden noterede dog, at det vil blive nødvendigt med effektiviseringer, hvis forudsætningerne holder. Rektor gjorde endvidere opmærksom på, at en artikel i gymnasieskolen peger på, at en egenkapital på 20-30% af omsætningen er fornuftig. Det er Gefion ikke i nærheden af (kun ca 8%), og eventuelle overskud i de kommende år vil derfor gøre Gefion mere økonomisk robust. Bestyrelsen godkendte derefter det foreløbige budget. 6. Status på bygningskøbet Rektor gjorde rede for, at bestyrelsens arbejdsgruppe vedr. bygningskøb siden sidste bestyrelsesmøde har holdt møde med Undervisningsministeriets Budgetkontor, og skolen har efterfølgende fulgt op på mødet. Købet af bygningerne hænger sammen med salget af to andre gymnasier, der er ved at falde på plads, hvor provenuet fra de to salg skal bruges til at dække noget af forskellen på et lån baseret på Gefions betalingsevne og bygningernes værdi. Derudover skal Finansministeriet samtidig med købsmodellen også præsenteres for en lejemodel, som gerne skal overbevise ministeriet om, at et køb er den billigste løsning på lang sigt for staten. Der var enighed om, at det er fornuftigt fortsat at lægge pres på ministeriet og samtidig insistere på et nyt møde mellem bestyrelsens arbejdsgruppe og ministeriet (afholdes mandag den 6. oktober). 7. Gefion i tal 2015 Skolen har udarbejdet ny version af publikationen Gefion i tal. På mødet gennemgik vicerektor Jakob Stubgaard de resultater, der viser afvigelser fra året før og på anden måde er interessante i et strategisk perspektiv: - Skolens eksamensresultat er markant forbedret fra året før. En del af forklaringen på dette er desværre, at 7 elever meldte sig ud lige inden dimissionen uden at tage den sidste eksamen. Elever, der dog ellers ville være blevet studenter uden problemer. - Skolens (brutto) gennemførelsesprocent bør forbedres. Heldigvis kan vi i mange klasser fylde op undervejs, hvis der er fraflad, men den megen trafik ud og ind af klasserne skaber ofte uro og dermed formentlig dårligere resultater. - Resultaterne i de enkelte fag drøftes med faggrupperne i de faggruppesamtaler, som afvikles i dette skoleår. Især fag, hvor eleverne klarer sig signifikant dårligere end den socioøkonomiske reference, skal drøftes. - Elevtilgangen til 1g i år viser tilsyneladende, at Gefion Gymnasium har fået flere fagligt stærke elever, så vores elevgruppe nu er markant bedre end gennemsnittet på landsplan fra Det forpligter selvfølgelig skolen til at udfordre netop denne elevgruppe. Næstformanden noterede med tilfredshed, at afstandskriteriet ikke forhindrer, at visse elevgrupper stadig kan komme ind på Gefion Gymnasium. Bestyrelsen drøftede derefter mulige indsatsområder for det kommende budgetår. Der var enighed om, at have fokus på bekæmpelse af (skriftligt) fravær og derved forhindre frafald for elever, der med en ekstra opmærksomhed på arbejdsindsats sagtens burde kunne gennemføre. Det ekstra fokus på (skriftligt) fravær skulle også gerne medvirke til, at alle elever får et bedre resultat, hvilket ligger fint i tråd med udmeldingerne fra Undervisningsministeriet. Der var på mødet forskellige forslag til måder at arbejde med dette fokus (lektiecafe, omlagt skriftlighed mv.), og lektor Martin Wildenschild gjorde rede for, at fokus på disse forhold allerede havde betydet en øget bevidsthed i en stor del af lærergruppen om vigtigheden af at være tæt på eleverne. Lektor Jakob Hermann påpegede nogle tilsyneladende uoverensstemmelser mellem de tal, der er opgivet i forbindelse med skolens lærer-elev-ratio og tallene i budgettet omkring antallet af lærerårsværk. Vicerektor og forretningsfører har undersøgt dette nærmere efter mødet, og årsagen er, at de tal, som kan sammenlignes med andre skoler, er de årsværk, der fremgår af årsrapporten i regnskabsportalen. I antallet af årsværk i årsrapporten indgår også kolleger på barsel og lignende, og tallet er således et udtryk for, hvor mange lærere skolen reelt har på lønningslisten. Antallet af lærerårsværk i budgettet er det antal lærere, som skolen skal bruges for at opgaverne kan løses (et planlægningstal) og er på den måde et mere dækkende tal i forbindelse med planlægningen af opgavefordelingen Hvis en kollega eksempelvis er på barsel, så figurerer kollegaen ikke i budgettet i

4 antallet af lærerårsværk. Udfordringen i relation til benchmark med andre skoler er blot, at det kun er tallene fra regnskabsportalen, der er offentligt tilgængelige. Bestyrelsen udtrykte afslutningsvis deres tilfredshed med materialet, som giver et godt grundlag for diskussion og prioritering. Rektor og næstformanden vil arbejde videre med at finde et relevant format til trykning af materialet. 8. Kapacitetsfastsættelse 2015 Bestyrelsen fastsætter hvert år inden 15. december skolens kapacitet. Den udarbejdede prognose for elevtallet i Region Hovedstaden (og især i Københavns centrum) viser, at der på sigt formentlig vil være behov for yderligere kapacitet i centrum for at dække behovet. Derudover bygger skolens vedtagne budget (og bygningskøb) på en forudsætning om 14 nye klasser i 1.g i Bestyrelsen besluttede derfor en uændret optagekapacitet på 14 klasser for Studieretnings- og valgfagsudbud 2015 Rektor gjorde rede for, at skolens ledelse lægger op til et stort set uændret udbud i forhold til sidste år. Det skyldes dels det aktuelle politiske serviceeftersyn af gymnasiet, hvor en indsnævring af skolernes muligheder for at udbyde studieretninger drøftes, og dels skolens efterhånden meget gode erfaringer med de eksisterende retninger. Eneste ændring er et nyt udbud, hvor samfundsfag A og biologi B kombineres, for på den måde også at have en retning, der kombinerer samfundsfag og naturvidenskab. Udbuddet har været hørt i Samarbejdsudvalget 9. september og i Pædagogisk Råd 11. september Faget musiks status har været drøftet, da det i år ikke lykkedes at oprette den udbudte studieretning med musik A. Musiklærerne har haft ret forskellige synspunkter på sagen, og derfor landede ledelsen på en model, hvor vi prøver et år mere med musik A i kombination med engelsk A og dramatik B. Hvis retningen stadig ikke kan oprettes, så må andre muligheder kraftigt overvejes. Bestyrelsen godkendte studieretningsudbuddet. 10. Nyt medlem af skolens bestyrelse Lene Lange har meddelt formanden, at hun grundet arbejdspres ser sig nødsaget til at bede om lov til at udtræde af bestyrelsen, hvilket hun har fået. Der skal derfor findes et nyt medlem. Lene Langes plads i bestyrelsen skal dække erfaring med erhvervsliv, og medlemmet er selvsuppleret, så bestyrelsen kan således selv vælge et nyt medlem med denne kompetence. Formanden bad bestyrelsen medlemmer om at fremsende forslag til rektor eller formanden inden udgangen af oktober. Derefter vil formandsskabet og rektor udarbejde en bruttoliste, som bestyrelsen kan tage stilling til. 11. Temadrøftelse: Campus på Øster Voldgade 10? Campus er en del af de politiske drøftelser om ændring af gymnasiet i dette efterår. I forlængelse af drøftelsen på sidste møde om indsatsområder i rektors resultatkontrakt skal bestyrelsen fastlægge, hvordan skolen skal arbejde videre med sonderinger vedr. nye naboer i huset, når KU fraflytter matriklen. Det kunne fx dreje sig om et 10. kasses center, UU-center, en international skole, en erhvervsskole eller lignende. Der var enighed i bestyrelsen om, at campus i denne sammenhæng skal forstås som et samarbejde mellem selvstændige institutioner, der deler adresse, og derfor med fordel kan samarbejde om en række forhold. Der var også enighed om, at rektor, i det omfang det er muligt, udarbejder en skrivelse til mulige interesserede eksterne institutioner/forvaltninger og lignende, som indeholder følgende elementer: En beskrivelse af tidsplanen for KUs fraflytning, en beskrivelse af de fysiske rammer i huset, overvejelser om de økonomiske forhold ved køb/leje af del af bygningen, samt hvad Gefion Gymnasium kan tilbyde som nabo. 12. Evt. Intet til referat Næste møde afholdes torsdag den 4. december kl med efterfølgende middag. Referent: Jakob Stubgaard

5 Hans Peter Jensen Gitte Bengtsson Pia Gjellerup Steen Enemark Kildesgaard Martin Wildenschild Lene Lange Jakob Hermann Petrine Prien Maya Mettine Jha

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014 Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson Ressourcedirektør i Københavns Kommune,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Gefion Gymnasium den 6. december 2011. Mødet afholdtes på Øster Voldgade 10, l. sal, 1350 Kbh. K., kl. 16.

Referat af bestyrelsesmøde på Gefion Gymnasium den 6. december 2011. Mødet afholdtes på Øster Voldgade 10, l. sal, 1350 Kbh. K., kl. 16. Referat af bestyrelsesmøde på Gefion Gymnasium den 6. december 2011. Mødet afholdtes på Øster Voldgade 10, l. sal, 1350 Kbh. K., kl. 16.00 Til stede var: Bestyrelsen: Tidl. universitetsrektor Hans Peter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Til stede: Niels Chr. Sidenius, Flemming Knudsen, Poul Holst Jensen, Stefan Møller Christiansen, Bodil Primsø, Lis Vivi Fonnesbæk Hansen, Peder Filskov,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Mandag d. 30. juni 2014 kl. 16.00 ca. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra møde 0 er godkendt og underskrevet ved rundsendelse af referatet.

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014

Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014 Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014 I mødet deltog Peder Østergaard, Thomas Bloch Ravn, Anne Storm Rasmussen, Ejgil Rahbek, Torben Jensen, Helle Richardt, Per

Læs mere

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 22. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 0. Valg af nyt bestyrelsesmedlem 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7. december 2010

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Deltagere: Mette Ebbesen, Johan P. Hansen, Nicolaj Bang, Nanna Frost, Augusta Kirkeby, Søren Schaal, Peter Hall, Henrik Deichmann, Hans

Læs mere

[BESTYRELSESMØDE 4. JUNI 2012]

[BESTYRELSESMØDE 4. JUNI 2012] 2012 Espergærde Gymnasium og HF [BESTYRELSESMØDE 4. JUNI 2012] [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold. Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet

Læs mere

Side 1 af 5. Afbud fra: Amalie Olsson (AO), Rikke Nielsen (RN) Referent: Annie Christensen (AC)

Side 1 af 5. Afbud fra: Amalie Olsson (AO), Rikke Nielsen (RN) Referent: Annie Christensen (AC) Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. september 2014 kl. 17.00 på Solrød Gymnasium. Til stede: Henriette Selck (HS), Bjarne Thams (Bj), Finn Løbner-Olesen (FLO), Bo Nygaard Larsen (BNL), Ellen Thomsen (ET),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde ved Viby Gymnasium og HF den 23 maj 2007

Referat af bestyrelsesmøde ved Viby Gymnasium og HF den 23 maj 2007 Referat af bestyrelsesmøde ved Viby Gymnasium og HF den 23 maj 2007 Tilstede: Niels Christian Sidenius, Poul Holst Jensen, Stefan Møller Christiansen, Hanne Seyer- Hansen, Sarah Høj, Lis Vivi Fonnesbæk

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

21. marts 2014. Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium og HF. Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 18. marts 2014.

21. marts 2014. Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium og HF. Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 18. marts 2014. 21. marts 2014 Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium og HF Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 18. marts 2014. Deltagere: Niels Ebdrup, Leif Østerholt, Marianne Bech Hansen, Knud Erik Schack Madsen,

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Ved afbud efter kl. 15.00 kan der ringes direkte på tlf. nr. 4511 5303 eller på tlf. nr. 4511 5302.

Ved afbud efter kl. 15.00 kan der ringes direkte på tlf. nr. 4511 5303 eller på tlf. nr. 4511 5302. Rødovre Gymnasium Bestyrelsen Rødovre Gymnasium Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde Hendriksholms Boulevard 28 2610 Rødovre EAN 5798-000-557-963 Telefon +45 45 11 53 00 Telefax +45 45 11 53 01 rg@rg.dk

Læs mere

Ressourceregnskab 2014-2015. Rysensteen Gymnasium

Ressourceregnskab 2014-2015. Rysensteen Gymnasium Ressourceregnskab 2014-2015 Rysensteen Gymnasium 1 Ressourceregnskab 2014-2015 Rysensteen Gymnasium Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resume 4 2. Rysensteens profil og ansøgerprofil 5 Rysensteens profil

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Deltagere: Fraværende: Referent: Peter Lykke-Olesen, Palle Elholm, Leif Lund, Birgitte Lunddal (supplant for Stine Mortensen) Knud

Læs mere

4. Orientering om økonomisk status

4. Orientering om økonomisk status VIRUM GYMNASIUM Fuglsangvej 66 2830 Virum Tlf. +45 45 83 21 41 Fax +45 45 83 21 42 vg@virum-gym.dk www.virum-gym.dk 19. november 2012 Hermed indkaldes til Møde i Bestyrelsen Tirsdag den 27. november kl.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00

Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00 Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00 Til stede: Hanne Baandrup, (HB, formand) Christina Bottke (CB) Niels Vangkilde (NV) Ronni Tønder (RT) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR,

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr.

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. 8/2003 EN GOD SKOLE Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen Danmarks Skolelederforening INDHOLD FÆLLES MÅL, FORSKELLIGE

Læs mere

Referat. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00

Referat. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Referat Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Mødet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Syd, Joan Jessens kontor På mødet vil skolens nye simulationsstuer

Læs mere

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen.

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen. 25.03.2010 JMP/ask Referat fra bestyrelsesmøde den 24. marts 2010 på Kold college Deltagere Torben Mølgaard Andersen Lone Engberg Thomsen Morten Weiss-Pedersen Niels Henning Olsen Peter Zinck Thomas Johansen

Læs mere

Budget. Skolebestyrelsen Hæfte 3. Tredie hæfte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er:

Budget. Skolebestyrelsen Hæfte 3. Tredie hæfte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: Publikation: Budget - Skolebestyrelsen Hæfte 3 Skolebestyrelsen Hæfte 3 Budget Tredie hæfte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 1. Hvorfor og hvordan? 2. Tilsyn 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt

Læs mere

Handlingsplan 2014-15

Handlingsplan 2014-15 Handlingsplan 2014-15 Endelig version vedtaget af bestyrelsen 140325 (efter høring i PR og SU) 1 Indholdsfortegnelse Strategi for Tårnby Gymnasium & HF... 4 Høj faglighed - levende demokrati og mangfoldighed

Læs mere

Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt.

Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt. Bestyrelsesmøde fredag d. 5. december 2014 Til stede: John Clausen, Kent Thomsen, Søren Stubkjær Pedersen, Stine Nørlund, Martin Kristensen, Anne- Mette Thorøe, John Frederiksen, Mikkjal Helmsdal, Kristian

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere