Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 4. juni 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 4. juni 2013"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 4. juni 2013 Deltagere: David Møller (DM) form. Lars Bang (LB) næstform. Torben Bugge (TB) Susanne Markussen (SM) Dan Skovgaard Larsen (DS) Kim Kristensen (KK) Lene Schütter (LS) Sebastian Torst Iversen (SI) Bertel Pedersen (BP) tilforordnet Bent Vinther Sørensen (BV) referent Ikke mødt: Kristina Jane Young (KJ) LB forlod mødet kl DAGSORDEN REFERAT 1. Referat fra mødet Til underskrift Referatet blev underskrevet. Bilag 1: Referat fra mødet Økonomi a. Estimat Bilag 2: Estimat Beslutning a. BP kommenterede estimat 1.1. Vi forventer et større overskud end budgetteret, ca. 2,2 mio. kr. mod 0,6 mio. kr. i budgettet. Forskellen skyldes primært, at der forventes ca. 17,5 årskursister mere på HFE, blandt andet på grund af mere stabile januarhold, løbende optag og dubleringer for efteråret. På HF2 får vi en klasse mere næste skoleår; men til gengæld er der også sket et større frafald i 1. HF end forventet. Der er fortsat usikkerheder om de økonomiske konsekvenser af OK13 for både AVU og HF.

2 I forlængelse af lockouten på AVU kører der en arbejdsretssag vedrørende opgørelse af arbejdstiden for foråret. Den skal afgøres den 6. juni Vi har indhentet efterslæbet i forårets tilmeldinger for AVU. KK påpegede, at effektiviseringen for HF ikke er nødvendig, da overskuddet tegner større. BP forklarede, at effektiviseringen især sker i 2014 og 2015, og vi skal undersøge nærmere, hvordan 2014 og 2015 budgettet nu tegner. En effektivisering i 2014 kan ikke undgå at få virkning i efteråret 2013 også. Bestyrelsen tog estimat 1.1 til efterretning og besluttede, at der ikke aktuelt ændres i de økonomiske dispositioner. KK mente dog, at der ikke bør effektiviseres i Bestyrelsen tager stilling til lokal løndannelse under punkt b, og der skal ske en revurdering af budgetter for 2014 og b. Lokal løndannelse Beslutning Bilag 3: Lokal løndannelse 2013 b. I estimat 1.1 er midler til den lokale løndannelse trukket ud (dog ikke for AVUafdelingen og bygningsområde) på baggrund af orienteringen fra Moderniseringsstyrelsen. BP udleverede et notat fra Henrik Mikkelsen, der er tillidsrepræsentant for AVU. Heri påpeges det, at der er en skrævhed mellem statens område og det kommunale område. Bestyrelsen besluttede, at der udløses 0,5 % til lokal løndannelse i 2013, hvilket reducerer overskudet estimat 1.1 med ca kr. c. Omlægning af lån Orientering Bilag 4: Overslag fra Nykredit c. BP orienterede om muligheden for at omlægge lånet på de cirka 28,7 mio. kr. fra 4 % obligationer til 3% obligationer, hvor kursen i øjeblikket er over 99. Det ville give en besparelse på ca. 2,5 mio. kr. over hele perioden på 30 år. Bestyrelsen tilsluttede sig at lave konverteringen nu, og at omkostningerne

3 fordeles over låneperioden. d. Kreditforeningsbidrag Orientering Bilag 5: Korrespondance med Nykredit om administrationsbidrag d. BP orienterede om ændring af bidragssatsen. Ved rettidig omhu lykkedes det DM at spare skolen for ca kr. om året. Bidragssatsen er øget fra 0,45 % til 0,52 %. 3. Kvalitetspolitikken nøgleområder Beslutning Bilag 6: Kvalitetspolitikken nøgleområder 2013/14 BP orienterede om forslag til nye nøgleområder for det kommende skoleår. OK13 kommer til at fylde meget i dagligdagen, og opfølgning på MTU- Medarbejdertrivselsundersøgelsen skal vi lave under alle omstændigheder. På SU mødet fremkom der ønsker om at fremrykke færdiggørelse af handleplaner for MTU mest muligt. Bestyrelsen til sluttede sig de to nye nøgleområder. KK foreslog, at skolen igennem SU udarbejder retningslinier for, hvordan vi tackler sager med alkohol, længerevarende sygdom o.l. blandt medarbejderne. Hvordan kan man støtte medarbejderne, så de kan blive på arbejdsmarkedet? Bestyrelsen tilkendegav, at vi der skal arbejdes med at udarbejde forslag til en sådan personalepolitik. 4. Rum 2016 Orientering og drøftelse af Helhedsplan Beslutning vedr. igangsætning Bilag: Helhedsplan fra Rum- Arkitektur (Udsendes i slutningen af uge 22) BP orienterede om helhedsplanen, som er lavet i samarbejde med firmaet RumArkitektur fra Horsens. Flere ideer er på tale: -Udvidelse af lærerværelsessektionen (ca.7 mio. kr.) -Udvidelse af studieværksted mv. ind i atriumgården på cirka 25 % af arealet (ca.10 mio. kr.) -Transparens til undervisningslokaler (ca kr. pr. dør) -Bedre forhold for kreative fag. -Flere undervisningslokaler ved udbygning af terningen mod vest (ca. 4,5 mio. kr.) -Balkon i festsalen, f.eks. med arbejdspladser til

4 kursister (knapt en halv mio. kr.)- dog ikke undersøgt fuldt ud -En ny idrætshal (ca. 13 mio. kr.) Forslaget til udvidelse af lærerværelsesområdet kræver plads på den store forplads, som er kommunal. DM og BP har afholdt møde med Teknisk Forvaltning, der er positiv overfor at gøre denne udvidelse mulig. BP fortalte om ideen med udvidelse ud i atriumgården, hvor der nederst kunne etableres et par lokaler. Øverst ville en udvidelse betyde, at et par af de nuværende lokaler delvist lukkes inde. Rum 2016 og SU ønsker at prioritere lærerværelsesområdet som første etape. BP forklarede, at vi som som konsekvens heraf afstår fra at bruge penge på at på at udvide kapaciteten af undervisningslokaler, og at vi har et håb om at låne 1-2 lokaler på Vestervangsskolen i det kommende skoleår. I nødstilfælde kunne vi leje en pavillon. LB støttede ideen om lærerværelsesområdet, idet den også passer fint til den nye OK13, hvor der lægges vægt på mere tilstedeværelse på skolen. LB vil gerne vente et par år mere, inden vi tager stilling til en eventuel udbygning af undervisningskapaciteten. Dette synspunkt vandt gehør i bestyrelsen. LB foreslog, at vi overvejer balkonen, der indeholder en fleksibilitet, også i forhold til lærerarbejdspladser. DM lagde vægt på, at arkitekturen ikke ødelægges ved knopskydning. Vi er ved at undersøge nærmere, om der er ledningsnet, der skal flyttes på forpladsen. Bestyrelsen besluttede, at vi fortsætter med projektet om udvidelse af lærerværelsesområdet inden for ca.7 mio. kr. Vi indhenter også nærmere skitser til, hvordan en balkon kunne laves med et hensigtsmæssigt trappeforløb. DS påpegede, at der kan komme ekstra udgifter til at indrette forpladsen, således at hovedindgangen forbliver synlig. BP forklarede, at vi til efteråret laver en proces sammen med en arkitekt og lærergruppen om den

5 mere konkrete indretning med det mål, at området skal være klar til august Studentervæksthus Godkendelse af rektors tilsagn om bidrag Bilag 7: Samarbejdsaftale om Studentervæksthus (udkast) På initiativ fra VIA bliver der etableret et studentervæksthus i VIA huset. Ideen er plads til innovation på de studerendes præmisser. Vores bidrag på kr. blev bevilget. 6. Studie-/ordensregler 2013/14 Beslutning Bilag 8: Studie-/ordensregler AVU 2013/14 Bilag 9: Studie-/ordensregler HF 2013/14 For HF er der indskrevet, at disse studie-og ordensregler også gælder under eksamen. Studie-og ordensreglerne blev vedtaget. 7. Papirløs bestyrelse I skolens strategi står: Det besluttes på et bestyrelsesmøde i foråret 13, om der skal arbejdes mod papirløse bestyrelsesmøder, helt eller delvist. Beslutning En del medlemmer af bestyrelsen talte for det papirløse bestyrelsesmøde. Allerede nu kan alle gå ind på vores bestyrelseskonference og finde alle bilag. Der skal være trådløs adgang. Til næste bestyrelsesmøde sendes der også papir ud, og samtidig afprøves det at arbejde med bærbar PC eller IPad. LS erklærede sig villig til hjælpe som ITkyndig. 8. MTU Medarbejdertrivselsundersøgelse Orientering og drøftelse Bilag: MTU 2013 skolerapport (Afdelingernes rapporter findes i bestyrelsens elektroniske konference) DM indledte med, at denne behandling er fortroligt på nogle punkter kan gå så tæt på enkeltpersoner, at drøftelserne skal betragtes som fortrolige. BP gennemgik skolerapporten med de væsentligste resultater: Samlet set er arbejdsglæden helt som landsgennemsnittet for VUC.

6 Tilfredsheden er størst hos de administrative medarbejdere, pedeller og rengøring, og tilfredsheden er lavest blandt lærerne. Kun 10 % er ildsjæle sammenlignet med 17 % på landsbasis. BP undrede sig med tanke på det engagement, som han oplever i hverdagen. Vurdering af indsatsområder (side 11) er god bortset fra nærmeste leder. Faglig og personlig udvikling ligger pænt over landsgennemsnit (side 21) Vi ligger over gennemsnittet på udviklingssamtaler og opfølgning der på (side 23) Af side 27 fremgår, at de to lærergrupper ligger tæt på hinanden, bortset fra ledelse. Overordnet ledelse og især nærmeste leder ligger lavt for HF. Af delundersøgelserne fremgår: -der er høj tilfredshed i administrationen, dog lidt lavere på klimaet blandt medarbejderne. Ligeledes ligger videndeling relativt lavt. Disse to forhold vil blive drøftet i afdelingen. -Pedel og rengøring udtrykker stor tilfredshed, dog ligger det sociale samvær og klimaet blandt medarbejderne lavere end landsgennemsnittet. Også disse to punkter vil blive behandlet på afdelingen. -Besvarelserne fra AVU-lærerne ligger generelt pænt, stort set på landsgennemsnittet. Det er et flot resultat for nærmeste leder; men videndeling, udfordringer og meningsfyldte arbejdsopgaver scorer lidt lavere end landsgennemsnittet. Disse punkter vil blive behandlet på et afdelingsmøde. -For HF er arbejdsglæden generelt som landsgennemsnittet, og det kollegiale samarbejder scorer højt; men i forhold til nærmeste leder er der mindre tilfredshed. Drøftet. Ledelsen arbejder videre med handlingsplaner.

7 9. Overenskomstsituationen a. Overenskomst på AVU-området Orientering a. Der er vedtaget nye arbejdstidsregler for AVU, som træder i kraft til august Bilag 10: Nye arbejdstidsregler for lærere i stat og kommuner (Uddannelsesbladet, maj 2013) b. Implementering af overenskomst på HF-området Bilag 11: Skriftlige orienteringer til HF-lærerne b. Vi har startet en effektivisering på HFområdet, men det kan vi ikke gøre på helt samme måde på AVU-området fra august BP uddybede tallene for effektiviseringer og en pulje til omprioritering. Effektiviseringen skal samlet set være på 72 timer for en fuldtidsansat, fordelt over to år. Vi har endvidere hentet 18 timer pr. stilling til en pulje til omprioritering blandt lærerne. Vi er i fuld gang med dialogmøderne med HFlærerne. Vi har valgt at lægge tallene frem, beregnet på samme måde som tidligere, fraregnet effektiviseringen. Læreren skal så løse opgaven inden for den samlede stilling, men med en vis frihed til at prioritere indsatsen imellem forskellige opgaver. Vi taler også med lærerne om målstyring og tidsregistrering. Der kan godt indlægges mindre ekstra opgaver ud over de 1924 timer i løbet af året- de er dækket ind via den lønforhøjelse, der er en del af OK13. Vi har ikke krævet, at læreren er til stede på skolen i hele sin arbejdstid, men selvfølgelig i nødvendig grad. KK tilkendegav, at hvis vi får fornuftige arbejdspladser, vil man i højere grad blive på skolen. KK s bekymring går på, om nogen vil blande sig i detaljerne, for eksempel den kontortid, der er lagt ind for vejlederne. DM nævnte, at ministeren har udsendt et brev

8 med en kraftig opfordring til ikke at indgå aftaler. 10 Solenergiprojekt Orientering Bilag 12: Oplæg fra Reeholm og Bredahl BV forklarede, at der arbejdes videre med solcelleprojektet med henblik på etablering i løbet af efteråret Der orienteres her på bestyrelsesmødet, fordi der er et par ændrede forhold, nemlig prisstigning på solceller grundet en særtold samt ønsket om etablering af en særlig søjle i atriumgården med solpaneler til undervisningsbrug for at imødekomme det pædagogiske perspektiv. Samlet vurderes en stigning på ca kr. ift. sidste opstilling, men der er selvfølgelig usikkerheder ved projektet. DM tilføjede, at med de angivne tal er det en forrentning på over 7 %. Bestyrelsen bifaldt det videre arbejde. 11. Lejekontrakt Godkendelse af lejekontrakt med Favrskov Gymnasium Bilag 13: Lejekontrakt (Udsendes sidst i uge 22) BP forklarede, at vi først nu har fået lavet en egentlig lejekontrakt med Favrskov Gymnasium og fortalte samtidigt, at vi for et par dage siden har fået en opsigelse af lejemålet med 3 års varsel. Det betyder, at senest til sommeren 2016 må vi forlade gymnasiets lokaler. Udkastet til lejekontrakten blev godkendt af bestyrelsen 12. Personalesag (lukket punkt) Orientering BP gav orientering. (Se også referatet under pkt. 3) 13. Øvrig orientering a. Tilmeldinger og ansættelser a. Ingen kommentarer. Bilag 14: Orientering fra afdelingscheferne

9 b. Fravær/frafald Bilag 15: Aktuel statistik b. AVU-tallene for fravær i april bygger på meget få hold p.g.a. lockouten. HF fraværet er kun faldet lidt siden sidste år. Frafaldet på 1. HF er steget meget, fra 17 % til 25 %. På 2. HF er frafaldet begrænset. Hvis vi sammenligner os med andre skoler, ligger vi i den bedste ende. DM påpegede, at et sådant fravær aldrig kunne finde sted i en privat virksomhed. SI udtalte, at vi i starten af året var hurtigt ude. Fraværsinspektoren er god til at tage problemerne op, god til at snakke med kursisterne. Der er konsekvens; men stadigvæk tror kursisterne, at de har ret til et vist fravær. DM fortalte, at vi har planlagt et møde med Paderup Gymnasium og Randers Statskole, hvor fravær også tages op. c. KTU-kursisttrivselsundersøgelse / undervisningsmiljøvurdering - handleplaner c. Ingen kommentarer. Bilag 16: Undervisningsmiljøvurdering - handleplaner d. Overgang til videre uddannelse Bilag 17: Statistik for overgang til videre uddannelse fra HF e. Evaluering af AVU-reformen Bilag 18: Sammenfatning af EVA-rapport d. Det blev bemærket, at en stor andel af HFstudenterne går til de mellemlange uddannelser. e. BP omtalte evaluering og nævnte den problemstilling, at mange ikke har andre steder at gå hen end til AVU. f. Udviklingsarbejde med 10. kl. f. Ingen kommentarer. g. Kantinen Bilag 19: Udbudsbetingelser g. Vi har valgt at skifte kantinebestyrer. Fra august er kantinen udliciteret til det kantinepar, der også driver kantinen på Sosu i Randers. Det har været et tilvalg, hvor der nu altid vil være en kok på skolen.

10 h. Elevrådsbekendtgørelse Bilag 20: Bekendtgørelse om Elevråd i. Ligestillingslov Bilag 21: Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd j. Nyt fra VEU k. Nyt fra Kursistrådet h. Den nye elevrådsbekendtgørelse kan gøre det vanskeligt i praksis at afvikle valg til kursistråd. i. Der skal så vidt muligt være en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd i bestyrelsen j. Intet nyt. k. Ingen kommentarer Bilag 22: Seneste referater fra kursistrådsmøder l. Nyt fra Samarbejdsudvalget l. Ingen kommentarer Bilag 23: Referat fra SU-møde (udsendes elektronisk efter mødet) m. Nyt fra bestyrelsesforeningerne m. Intet 12. Orientering af personalet Orienteres som vanligt. 8. Eventuelt Næste møde bliver onsdag, den 4. september 2013 kl Der er dimission for VUC, den 27. juni, kl og på HF2 den 28. juni, kl Bestyrelsesmedlemmerne er meget velkomne, og formanden holder som vanligt tale ved begge lejligheder.

11 Underskrifter: David Møller Lars Bang Susanne Markussen Dan Skovgaard Larsen Kim Kristensen Lene Schütter Torben Bugge Kristina Jane Young Bertel Pedersen Sebastian Torst Iversen

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 Deltagere: Lars Bang (LB) Dan Skovgaard Larsen (DS) Knud Vestergaard Nielsen (KN) Susanne Markussen (SM) Henrik Mikkelsen (HM) Henrik Nygaard (NY) Louise Bak (LO) Torben Bugge

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 9.12.2014

Referat fra bestyrelsesmøde 9.12.2014 fra bestyrelsesmøde 9.12.2014 Deltagere: Lars Bang (LB) Dan Skovgaard Larsen (DS) Knud Vestergaard Nielsen (KN) Susanne Markussen (SM) Henrik Mikkelsen (HM) Henrik Nygaard (NY) Louise Bak (LO) Stefanie

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

VUC Vestsjælland Syd. Dagsorden Bestyrelsesmøde. Den 8.juni kl. 16.30 18.30 på afdelingen i Slagelse.

VUC Vestsjælland Syd. Dagsorden Bestyrelsesmøde. Den 8.juni kl. 16.30 18.30 på afdelingen i Slagelse. Dagsorden Bestyrelsesmøde Den 8.juni kl. 16.30 18.30 på afdelingen i Slagelse. Tilstede: Dagsorden Ulla Koch, Sigurd Gormsen, Leif Nielsen, Michael Kaas-Andersen, Thomas Clausen, Bodil Knudsen, Thomas

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, BB, KRH, TEF, NSK, PB, ES og Torben Eskildsen og Lars N. Kristensen fra Nykredit og Klaus Grønbæk Jacobsen

Læs mere

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen.

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen. Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Mogens Birkebæk, Frits Andersen, Pauli Johansen (fra pkt. 3 og frem), Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael

Læs mere

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014 Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson Ressourcedirektør i Københavns Kommune,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse 28. august 2007 Referat Deltagelse Til stede: Katherine Richardson (formand), Hans Halvorsen (næstformand), Merete Ipsen, Erik Højsholt, Claus Christensen, Ole Pedersen, Pauli Johansen og Niels Jørgen

Læs mere

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 22. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 0. Valg af nyt bestyrelsesmedlem 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7. december 2010

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Strategi 2011-2015. - Revideret efteråret 2012 - for Randers HF & VUC. Den bedste måde at forudsige fremtiden på er ved at skabe den.

Strategi 2011-2015. - Revideret efteråret 2012 - for Randers HF & VUC. Den bedste måde at forudsige fremtiden på er ved at skabe den. Strategi 2011-2015 for Randers HF & VUC - Revideret efteråret 2012 - Den bedste måde at forudsige fremtiden på er ved at skabe den. Peter Drucker 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Strategiprocessen... 4

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils og Frits Andersen. Fra ledelsen:

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Mandag d. 30. juni 2014 kl. 16.00 ca. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra møde 0 er godkendt og underskrevet ved rundsendelse af referatet.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013

Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TEF, EF, NSK, PB og ES Fraværende: TV og PBB 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TKS, TEF, EF, NSK, PB, ES, BKG og Klaus fra BDO Fraværende: PBB Referent: SUH 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev Nr. 4. 2010. Ambulancemøderne. Den 29 samt 31 marts blev der afholdt 2 møder der havde til hensigt at belyse årsagerne til en del af de mange udfordringer vi alle sammen slås med i dagligdagen

Læs mere

21. marts 2014. Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium og HF. Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 18. marts 2014.

21. marts 2014. Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium og HF. Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 18. marts 2014. 21. marts 2014 Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium og HF Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 18. marts 2014. Deltagere: Niels Ebdrup, Leif Østerholt, Marianne Bech Hansen, Knud Erik Schack Madsen,

Læs mere

Side 1 af 5. Afbud fra: Amalie Olsson (AO), Rikke Nielsen (RN) Referent: Annie Christensen (AC)

Side 1 af 5. Afbud fra: Amalie Olsson (AO), Rikke Nielsen (RN) Referent: Annie Christensen (AC) Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. september 2014 kl. 17.00 på Solrød Gymnasium. Til stede: Henriette Selck (HS), Bjarne Thams (Bj), Finn Løbner-Olesen (FLO), Bo Nygaard Larsen (BNL), Ellen Thomsen (ET),

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse -

Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse - Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse - Rektors vurdering af, i hvilket omfang målene er nået, er indskrevet med kursiv efter resultatperiodens udløb. Dokumentationen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den13. december2012

Referat af bestyrelsesmøde den13. december2012 Referat af bestyrelsesmøde den13. december2012 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CHR, PL, HF, KVN, PBB, EF, NSK, PB, ES, BKG, BB, TEF, TV. Skolens revisor Klaus Grønbæk Jakobsen samt Lars Nedenskov Kristensen

Læs mere

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen.

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt.

Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt. Bestyrelsesmøde fredag d. 5. december 2014 Til stede: John Clausen, Kent Thomsen, Søren Stubkjær Pedersen, Stine Nørlund, Martin Kristensen, Anne- Mette Thorøe, John Frederiksen, Mikkjal Helmsdal, Kristian

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere