Filosofisk leksikon 231

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Filosofisk leksikon 231"

Transkript

1 Anmeldelser KNUD MICHELSEN, SØREN HARNOW KLAUSEN & GERT POSSELT (red.): Filosofisk leksikon. Den vestlige verdens erkendelsesteori, metafysik, etik, logik, videnskabsteori og samfundstænkning. København 2008, Gyldendal. 528 sider. 499 kr. Gyldendal har udsendt et stort filosofisk leksikon i ét bind med en målgruppe ud over filosoffernes egen kreds. Danmark har længe måttet klare sig med Politikens udmærkede lille håndbog om samme emne, i de senere år suppleret med forskellige oversigter inden for større fagområder. Virkeligt interesserede kan altid ty til fremmedsprogede udgivelser og klassiske filosofiske oversigtsværker, men aktive forskere og studenter har ofte brug for et alsidigt, dansk filosofisk håndleksikon. Hvis man ikke skal blive for skæv i hovedet, er det rart at have nogle at vælge imellem, og det har vi nu. Bogen er redigeret af Knud Michelsen, Søren Harnow Klausen og Gert Posselt, og fødslen har tilsyneladende ikke været let. Arbejdet startede oprindelig hos forlaget Høst & Søn, og redaktionen blev fra 2000 til 2003 varetaget af Michelsen med bistand fra Klausen. Efter at Gyldendal overtog projektet, er værket frem til 2008 redigeret færdigt af Posselt. Alle tre redaktører er også bidragydere, dog tegner Michelsen sig for både mange og vigtige artikler. En del artikler er genbrug fra Nationalencyklopædien. Det oplyses ikke, om der undervejs har været større uenigheder om, hvad leksikonet skulle rumme, og hvori synspunkterne har bestået, men at dømme efter resultatet har processen ikke været nem. For brugerne er det vigtigste dog, at det er lykkedes at få bogen på gaden trods mindre skønhedspletter. Hensigten med Filosofisk leksikon er ikke kun at lave en traditionel håndbog, men også at se filosofiske problemstillinger i forhold til samfundsspørgsmål og til mange af de fagvidenskaber, der beskæftiger sig med den menneskeskabte verden i fortid og nutid. Det er ikke lidt, men intentionen er god og fortjener anerkendelse. For at ideen skal synke ind, har Frederik Stjernfelt og Vincent F. Hendricks også skrevet en indledning med titlen Filosofi og Tværvidenskab. Det er dette perspektiv, der gør bogen interessant for en større kreds.

2 Filosofisk leksikon 231 Leksikonets større artikler er på et par spalter i stort format og med pænt mellemrum mellem linjerne, hvad der giver behagelig læsning. Helt små opslag fylder kun få linjer. Leksikonets mest omfangsrige artikel er vist opslaget om Nietzsche, som fylder tre og en halv spalte. Værkets basis udgøres af artikler om de store filosoffer, grundlæggende begreber og filosofihistorie i bred forstand. Mange begrebspræsentationer har dog mest karakter af smagsprøver, da det er umuligt at præsentere en nogenlunde udtømmende oversigt i en bog af denne størrelse. Det vil sige, at læseren kan finde informative og ret helstøbte præsentationer af fx Aristoteles, Descartes, Kant, Hegel, Wittgenstein eller Rorty foruden artikler om bl.a. logik og etik, det kategoriske imperativ og idealisme samt bevidsthedstænkning og strukturalisme. Dette er venteligt af en håndbog som Filosofisk Leksikon, og læseren guides godt rundt i den vestlige verdens tænkning. Denne del af opgaven er løst overbevisende. Her er også mange gode forlæg at skele til i både hjemlige og udenlandske værker. Mange artikler er meget veldisponerede og indholdsmættede, hvorimod andre kunne trænge til mere redaktionel tugt og kærlighed. Den slags kan der imidlertid gøres noget ved. Der er i alt over 1300 opslagsord at botanisere i, skrevet af 62 forskellige danske fagfolk. Ved den første gennembladning nikker læseren anerkendende til meget, som måske er læst før, men som nødvendigvis også må med i et leksikon af denne art. Samtidig glædes man over det, som sædvanligvis ikke findes i et filosofileksikon, fx opslagsord som dannelse, kunstig intelligens og race. Det er betænksomt af redaktionen, at læseren fx kan slå diagram op og få en kort og sober forklaring, men at gå så langt ned i et enkelt fags metodiske værktøjskasse, at vi også får en definition på kontrolgruppe, er måske vel flot. Føres denne eftersøgning af definitionen af specielle begreber over i filosofiens verden, findes mange korte opslag, der nærmest virker uforståelige for ikke fagfolk. Filosoffer vil sandsynligvis mest søge information om specialbegreber i større og mere specialiserede værker, og pladsen i Filosofisk leksikon kunne måske bedre anvendes til bredere begreber fra fagvidenskaberne, som der til gengæld ikke er for mange af. Det virker forfriskende, at det tidstypiske fænomen økofascisme er omtalt, men måske kunne det bedre præsenteres under et bredere opslag, der sammenfattede det moderne samfunds teknokratiske tendenser. Den nyere historie har fostret adskillige sammensatte begreber med fascisme eller socialisme som sidste led. Det er udmærket, at man kan læse om moderne højreradikalisme og kulturradikalisme fra særligt

3 232 Anmeldelser mellemkrigsårene, men hvorfor findes der ikke en tilsvarende artikel om den 100 år gamle kultur- eller nationalkonservatisme? Hvad personopslagene angår, er de mere kendte filosoffer og samfundstænkere pænt dækkede. Man kan nogle gange undre sig over, at redaktionen også har fundet plads til mange skribenter uden for denne kreds, som på en eller anden måde har ytret sig om samfundets indretning. Udmærkede engagerede forfattere som Canetti og Enzensberger er med, men hvorfor ikke en så klassisk, litterær samfundsdebattør som Dostojevskij, for ikke at tale om den indflydelsesrige amerikanske superliberalist Ayn Rand? Der er vist stor tolerance over for danske samfundstænkere, inklusive arkitekten Poul Bjerre og hans ikke realiserede Krejbjerg-projekt. Måske kunne en så formodet bredt interesseret læser skare bedre henvises til Nationalencyklopædien. Derudover forekommer en perlerække af opslagsord, som de vestlige samfund og deres lærdomsdiscipliner har udviklet og behandlet gennem tiden. I spredt orden kan nævnes kapitalisme, solidaritet, intelligent design, integration, globalisering, fascisme, evolution, videnskabssociologi, alkymi, dødshjælp, tænketank og Uppsalaskolen (inden for filosofi). Denne form for opslagsord fylder pænt. Meget er med, men mere kunne ønskes, alt efter hvem læseren er. Leksikonets største udfordring ligger i at bygge videre på fundamentet af filosofiske grundbegreber samt den teoretiske tænknings historie, og koble dette korpus til samfundets liv i almindelighed. Det vil sige teoretisk og praktisk at forbinde denne mere filosofiske del med den i bredeste forstand sociale tænkning gennem historien: Særligt de forskellige fagvidenskaber, der på forskellige måde har helliget sig beskrivelse af samfundenes karakteristika, samt præsentation af deres vigtigste analytiske perspektiver, begreber og personer. Dybest set er det leksikonets ambition at lægge vægten på de forskellige former for erkendelse af verden frem til i dag, med baggrund i mere eller mindre fælles filosofiske begreber og med bevidst inddragelse af de erkendelsestraditioner, der er udviklet inden for de vigtigste enkeltdiscipliner. Det drejer sig fx om psykologi, fysik, teologi, økonomi, litteraturteori, antropologi og historie. Dette er prisværdigt, men også en kæmpeopgave. Og trods bogens tykkelse og store format vil der altid kun være begrænset plads til opgaven i et etbindsværk. Redaktionen har gjort et bravt forsøg på at give de forskellige fags bidrag til vor erkendelse den præsentation, de for tjener, og som oftest kun forbliver tilgængelig for en alt for snæver kreds. Alligevel må læseren konstatere, at det nok er den mere traditionelle

4 Filosofisk leksikon 233 filosofiske og idéhistoriske del, der får lov til at brede sig mest, og som for øvrigt også bidrager med mange velturnerede bidrag. De enkelte discipliner præsenteres under de emneområder, de dækker, som fx historie, økonomi eller pædagogik. Desværre leder man forgæves efter en af samfundets mest klassiske institutioner, nemlig den juridiske, og må nøjes med den halve spalte, som opslaget lov dækker. Det er ikke nok, særligt da artiklen først begynder med Bodin i Når man kommer til fagdisciplinernes egne teoretisk/metodiske perspektiver og deres mest centrale begreber, virket udvalget imidlertid mindre tilfredsstillende. Først og fremmest er opslagene for få til at yde fagenes indsats retfærdighed. Desuden er det nødvendigt at få afdækket de brud i erkendelse, som de enkelte fag med mellemrum har oplevet for at forstå deres teoretiske afhængighed af filosofisk tænkning. Det er den dynamik både redaktionen og Hendricks og Stjernfelt vist gerne ser fremmet, men det forudsætter, at fagvidenskabernes (mere teoretisk prægede) historie får et større volumen. Som påpeget i indledningen er de forskellige skoledannelser inden for flere enkeltvidenskaber ofte bundet til ontologiske problemer, som ligger uden for disciplinerne selv. Derfor tvinges mere tænksomme fagfolk til selv at tage livtag med erkendelsesmæssige problemer, og alene af den grund er et i denne henseende formidlende leksikon nyttigt. Tager man udgangspunkt i opslaget historie, som vil være af central interesse for dette tidsskrifts læsere, kommer knapheden på underliggende opslagsord tydeligt frem. Historie-artiklen springer forbavsende hurtigt frem til 1800-tallets kildekritiske historie som et selvstændigt videnskabsfag, men herefter får læseren ikke megen hjælp til at orientere sig i fagets mange teoretiske problemer. Diverse»bindestregshistorier«opremses, men kun mentalitetshistorie markeres med sit eget link. Endvidere linkes i artiklen til opslagene nomotetisk/idiografisk og til den sproglige vending. Noget mere uddybning gives under separatopslaget Ranke, hvor der er et enkelt link til historieartiklen og til historie filosofi, men ikke til Hegel, Herder eller romantikken. Under artiklen mentalitetshistorie bliver det oplyst, at denne er én af udløberne af Annales-skolen, og le Goff og Ariès nævnes. Det omtales ikke, at mentalitetshistore som analytisk perspektiv var et ret kortvarigt fænomen, som længe har været afløst af andre indfaldsvinkler. Annalesskolen kan slås selvstændigt op og får tildelt tre linjer, men med link til opslaget om mentalitet, som blot nævner de ovenstående to historikere, uden at fortælle, hvori uenigheden bestod forud for etableringen af tidsskriftet Annales i 1929.

5 234 Anmeldelser Økonomisk historie har ingen selvstændig artikel. Den kunne ellers være en kærkommen indgang til at vise historiefagets 100 år lange indlån fra nabofagene med det formål at videnskabeliggøre den gamle historisme (tre linjer) og faget i almindelighed. Dermed bliver fagets berøring med økonomi, sociologi, statistik, politologi, psykologi, antropologi og sprogteori stort set ikke berørt, heller ikke i de tilfælde, hvor mødet fik oplagte konsekvenser for faget, dets begreber og dets mere implicitte ontologiske antagelser. Opslaget den sproglige vending får tildelt en tredjedel spalte, men heri nævnes ikke noget om»vendingens«indflydelse på historie eller de grandiose uenigheder, den har affødt i de seneste 15 år. I betragtning af arven fra Herodot, som vel var levende til og med romantikken, og som i de senere år igen har tittet frem som fortællingens genkomst, skulle man vente at genfinde omtale af fagets klassiske rødder. Under opslaget om narrativitet nævnes flygtigt, at begrebet siden 1960 erne har spillet en stigende rolle i litteraturvidenskab og filosofi. Historiedisciplinen er ikke omtalt i denne forbindelse, ud over at der kort henvises til H. Whites diskussioner af det narrative. Forsøger den interesserede at slå op under tid og kultur, får læseren god og kontant information om både tidsbegrebet og den samfundsmæssige kulturopfattelse igennem historien, men begrebernes mere præcise betydning for forståelse af historiefagets genstand og problemer nævnes ikke og skal sikkert heller ikke kunne findes under disse opslagsord. For øvrigt er opslaget kultur vist det eneste begreb, der får tildelt hele to artikler under to enslydende opslagsord. Ingen af artiklerne nævner dog fænomenet kulturel historie. Opslaget historiefilosofi løser ikke mange af problemerne. Dog kan man herfra få links til Herder, Hegel, Marx, Comte, Spengler og Toynbee, hvor adskillige omstændigheder omkring historieopfattelse omtales, men ikke specielt disciplinært. Med al respekt for faghistorikeren Toynbee kan det være svært at forstå, at han som en af de eneste får plads i nærværende sammenhæng. Det kan vel kun forklares med hans Spengler-agtige ideer om civilisationers forløb, hvad få fagfolk imidlertid har taget notits af. At Collingwood og Croce har deres egne opslag, er mere begribeligt, om end mere praksisorienterede historikere som M. Bloch, Braudel og Ginzburg nok har haft større konsekvenser for de teoretisk/metodiske brydninger ude i forskningsmiljøerne. Hvis man skal tage leksikonets udmærkede hensigt for pålydende, lykkes den kun delvis med hensyn til fagvidenskabernes forbindelse

6 Historisk metode 235 med den erkendelsesteoretiske tænkning. Det kan altid diskuteres, hvor langt en redaktionel hensigt skal drives, men med historien og historiedisciplinen som eksempel synes det, som om det i hvert fald er nødvendigt at gå længere, end det er gjort. Rammen er sat op til, at det skal lykkes, men fagene og deres begrebsapparater får ikke tilstrækkelig plads, og de mere filosofiprægede artikler må nok i større udstrækning rettes mod enkeltdisciplinerne. Meget taler for, at redaktionen fremover bør holde fast i sin gode ambition, for markedet trænger til et værk som dette. Det kræver sandsynligvis, at Filosofisk leksikon enten bliver et tobindsværk, eller at % af særligt de mest filosofi-specifikke bidrag skæres bort for i stedet at give plads til den eftertragtede erkendelsesmæssige indsigt i de forskellige fags historie og i brud på tværs af disciplinerne. Filosofispecialisterne vil sandsynligvis protestere, men selv vil de slå deres særlige begreber op i større og ofte udenlandske værker. Og Gyldendal vil næppe finde leksikonets primære købere blandt fagfilosofferne. De mange aftagere skal findes blandt erkendelsesinteresserede rundt om i de forskellige fagmiljøer, og der kan Filosofisk leksikon blive et rigtig godt værktøj. Et sådant værk når først sit sande niveau gennem gradvis redaktionel finslibning. Nu er grunden lagt, og det skal vi være glade for. Der er meget at bygge på, og det skal blive spændende at følge arbejdet i kommende udgaver. Den næste udgave kan i øvrigt også nemt vinde ved at få skiftet mange af portrætterne ud med fotos af en tidligere årgang. De største gennembrud i tænkningen er ikke kun foretaget af folk i pensionsalderen. Palle Ove Christiansen BENT EGAA KRISTENSEN: Historisk metode. En indføring i historieforskningens grundlæggende principper. København 2007, Hans Reitzels Forlag. 287 sider. 298 kr. Når en ny lærebok presenterer seg selv som»den første danske lærebog i historisk metode siden Kr. Erslevs berømte kildekritik, der i mere end 100 år har udgjort fundamentet for historie som videnskabeligt fag i Danmark«(baksideteksten), gir det grunn til minst to reaksjoner: 1) Det var jammen på tide (sett fra norsk ståsted hvor nye metodebøker er kommet flere ganger også de siste 50 årene, må jeg føye til: kan det virkelig stemme?), og 2) Da bør vi kunne vente noe nytt. Det siste

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008 Inspiration til emnevalg til kandidatafhandlingen Af Vibeke Ankersborg, Kandidatafhandlingskonsulent Dette notat er en bearbejdet udgave af kapitel 3 i Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen! Tag

Læs mere

Om mennesket. 1. udgave, 1. oplag. Copyright ved Ole Andersen. Forfatteren kan kontaktes på oa@oafi.dk

Om mennesket. 1. udgave, 1. oplag. Copyright ved Ole Andersen. Forfatteren kan kontaktes på oa@oafi.dk Om mennesket 1. udgave, 1. oplag Copyright ved Ole Andersen Forfatteren kan kontaktes på oa@oafi.dk Yderligere materiale vedrørende bogen findes på http://www.oafi.dk Århus 1999 93 typisk bølgefænomen,

Læs mere

Person og omverden. Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen. Vejledere:

Person og omverden. Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen. Vejledere: Person og omverden - en analyse af to politiske og to social- og kulturhistoriske biografier Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen Vejledere: Charlotte Appel Institut

Læs mere

Hvorfor fagligt samspil?

Hvorfor fagligt samspil? 1 Hvorfor fagligt samspil? Søren Harnow Klausen Fagligt samspil er en varm kartoffel. Det er på en gang elsket og hadet: Der stilles i stigende grad krav om fagligt samspil i undervisning, forskning, erhvervsliv

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Filosofiske Anmeldelser Nr. 2 Årgang 2, 2014

Filosofiske Anmeldelser Nr. 2 Årgang 2, 2014 Filosofiske Anmeldelser Nr. 2 Årgang 2, 2014 Dansk Filosofisk Selskab, DFS, har blandt andet til formål at udbrede filosofisk interesse og forståelse i samfundet. Meningen med nærværende tidsskrift, Filosofiske

Læs mere

Nyt Dansk Udsyn. Nr. 3, maj 2013. Onlinetidsskrift for Nyt Askov

Nyt Dansk Udsyn. Nr. 3, maj 2013. Onlinetidsskrift for Nyt Askov Nyt Dansk Udsyn Nr. 3, maj 2013 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Tidsskrift for folkelige etiske, politiske og pædagogiske emner. 1 Forord Pædagogiske spørgsmål og problemer knytter sig til spørgsmålet om

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Filosofi. Studieleder: Lektor, mag.art. Poul Lübcke.

Filosofi. Studieleder: Lektor, mag.art. Poul Lübcke. Filosofi Studieleder: Lektor, mag.art. Poul Lübcke. Vi er alle i en vis forstand filosoffer, idet vi ofte tvinges til at gøre os de forudsætninger klare, hvorpå vor stilling til livets tilskikkelser og

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Indledning og problemformulering

Indledning og problemformulering Indledning og problemformulering Jeg har fået nyt job i IT- og Telestyrelsen. Stillingen er knyttet til kontaktcenteret for www.borger.dk. Opgaverne er, sammen med 7 kolleger, at besvare spørgsmål fra

Læs mere

Forsvar for fortiden

Forsvar for fortiden AF CARSTEN DUE-NIELSEN Er fortidens fremtid truet? Det kunne man forestille sig efter at have læst Bernard Eric Jensens indlæg om faghistorikeres historiebegreb. 1 Indlægget kan umiddelbart tolkes som

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Stofmisbrug og behandling. En genealogisk undersøgelse af stofmisbrug og behandling i Danmark

Stofmisbrug og behandling. En genealogisk undersøgelse af stofmisbrug og behandling i Danmark Stofmisbrug og behandling En genealogisk undersøgelse af stofmisbrug og behandling i Danmark Speciale af Helene Forsberg-Madsen Kandidat i Socialt Arbejde November 2014 Indholdsfortegnelse 1. Stofmisbrug

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Debatanmeldelse Det store natmandskomplot Omkring rekonstruktion og formidling af en fortidig underverden

Debatanmeldelse Det store natmandskomplot Omkring rekonstruktion og formidling af en fortidig underverden Debatanmeldelse Det store natmandskomplot Omkring rekonstruktion og formidling af en fortidig underverden Palle Ove Christiansen Fortid og Nutid juni 2001, s. 146-153. I 2000 udgav Tyge Krogh ikke mindre

Læs mere

Det kristne fællesskab i en singletid

Det kristne fællesskab i en singletid Det kristne fællesskab i en singletid - En kvalitativ undersøgelse af singlers perspektiver på kristne fællesskaber Dorte Kappelgaard Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik April 2010 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation Speciale CLM spansk Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541 Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation En eksemplarisk metode for, hvordan man kan anvende internettet

Læs mere

TIL FORSVAR FOR DEN SUNDE FORNUFT. KAN PSYKOLOGIEN BLIVE EN VIDENSKAB UDEN AT FJERNE SIG FRA VIRKELIGHEDEN? Jens Mammen

TIL FORSVAR FOR DEN SUNDE FORNUFT. KAN PSYKOLOGIEN BLIVE EN VIDENSKAB UDEN AT FJERNE SIG FRA VIRKELIGHEDEN? Jens Mammen 759 Psyke & Logos, 2009,30, 759-777 TIL FORSVAR FOR DEN SUNDE FORNUFT. KAN PSYKOLOGIEN BLIVE EN VIDENSKAB UDEN AT FJERNE SIG FRA VIRKELIGHEDEN? Jens Mammen Tiltrædelsesforelæsning den 24. april 2009 som

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Indholdsfortegnelserne - artikel for artikel. Søg og du skal finde søgemulighederne på hjemmesiden. Forfatterregister. Blad for blad.

Indholdsfortegnelserne - artikel for artikel. Søg og du skal finde søgemulighederne på hjemmesiden. Forfatterregister. Blad for blad. Emneregister Opbygningen af et emneregister er også en nydannelse - som det i øvrigt har krævet blod, sved og tårer at konstruere, eftersom vi ikke har kunnet finde noget forlæg, inspiration eller noget,

Læs mere

PSYKOLOGI HYBRID ELLER KERNEVIDENSKAB?

PSYKOLOGI HYBRID ELLER KERNEVIDENSKAB? PSYKOLOGI HYBRID ELLER KERNEVIDENSKAB? Professor Jens Mammen Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Anledningen til denne indflytningskonference er som bekendt, at Psykologisk Institut rent fysisk og

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Artikler om mariologi

Artikler om mariologi Artikler om mariologi Jakob Munck - 2 - ARTIKLER OM MARIOLOGI *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 4 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 13 - *** MARIOLOGI OG ROBOTPSYKOLOGI... - 22 - *** KATOLICISME, PROTESTANTISME

Læs mere

LYTTEMØDEMODELLEN. en kvalitetsmodel for indsatsen overfor børn med handicap STEN BENGTSSON / JANIKA WIENE / CHRISTINA BAK 03:16

LYTTEMØDEMODELLEN. en kvalitetsmodel for indsatsen overfor børn med handicap STEN BENGTSSON / JANIKA WIENE / CHRISTINA BAK 03:16 LYTTEMØDEMODELLEN en kvalitetsmodel for indsatsen overfor børn med handicap STEN BENGTSSON / JANIKA WIENE / CHRISTINA BAK 03:16 LYTTEMØDE -MODELLEN en kvalitetsmodel for indsatsen overfor børn med handicap

Læs mere

Bemærk: (og gør det klart hvornår det er det ene og det andet)

Bemærk: (og gør det klart hvornår det er det ene og det andet) Noter til seminar 5-3-15 Synopsen skal indeholde (fra læreplanen) titel på emnet angivelse af fagkombination problemformulering (Du skal undersøge diskutere en sag, hvor kommunikation spiller en central

Læs mere

Aalborg, februar 1995

Aalborg, februar 1995 Indholdsfortegnelse Side Forord 5 Indledning 7 Platon 15 Augustin 23 Aristoteles - og hans indflydelse på middelalderen 31 Thomas Aquinas og William of Ockham 39 Thomas Hobbes 47 John Locke, Jean-Jacques

Læs mere

Børnelitteratur PS10EBACH-17

Børnelitteratur PS10EBACH-17 Pædagoguddannelsen VIA University College Peter Sabroe Aarhus Studerende: Karin Heller Hallas, studienummer: 116 138 og Peter Hegelund Fosgerau, studienummer: 142 073 Bachelorrapport efterår/vinter 2013-2014

Læs mere

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema:

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema: tidsskrift om samfundsforhold September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: Den store fortælling ISSN 0105 3981 1 Fremtid kan ikke beregnes. Fremtid

Læs mere