Bilag til Kræftplan II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til Kræftplan II"

Transkript

1 Bilag til Kræftplan II 11.3 Alternativ behandling Bestyrelsesformand, afdelingslæge Hanne Mollerup Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling Baggrund På baggrund af en voksende interesse i den danske befolkning for alternative behandlinger nedsatte Sundhedsstyrelsen i 1985 et kontaktorgan mellem foreninger af alternative behandlere og Sundhedsstyrelsen (ændrede i 1993 navn til Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling ). Rådets opgave er at indsamle og videreformidle viden om alternativ behandling og at medvirke til iværksættelse af undersøgelser af alternative behandlingers helbredsmæssige virkninger. Sundhedsstyrelsens Råd udarbejdede i 1998 publikationen Videnopsamling, formidling og forskning i alternativ behandling en strategi. På baggrund af anbefalingerne i strategien besluttede Folketinget at oprette et videns- og forskningscenter for alternativ behandling. Centeret - Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) - blev etableret i 1999 og har bl.a. til opgave at udarbejde beskrivelser af alternative behandlingsformer. Den 1. juni 2004 trådte en lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere i kraft. Loven giver alternative behandlere, der opfylder nærmere fastsatte krav, mulighed for at benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB). Registreringsordningen gælder for alternative behandlere, der udøver sundhedsmæssig virksomhed uden for det offentligt finansierede sundhedsvæsen, og som ikke er autoriseret til at udøve den pågældende virksomhed. Foreninger, der ønsker at registrere alternative behandlere, skal godkendes af Sundhedsstyrelsen. Styrelsen vurderer, om foreningerne opfylder en række nærmere definerede krav, men vurderer ikke de enkelte behandlingsformer eller behandlinger. Hvad forstås derved alternativ behandling? Der findes ingen enkelt definition af alternativ behandling. Alternativ behandling er en bred vifte af meget forskellige behandlingsformer, med tilhørende behandlingsfilosofier. Om en behandlingsform defineres som alternativ eller konventionel er ikke statisk, hvis man ser på det i et historisk perspektiv, men er afhængig af de medicinske traditioner, der er gældende i forskellige lande og verdensdele. Man kan også se på alternativ behandling som terapeutisk fænomen i forhold til den måde, folk bruger og forholder sig til alternativ behandling i praksis med udgangspunkt i dets relation til konventionel behandling. De beskrevne relationer findes alle i dagens Danmark: Det alternative behandlerområde skal forstås som et supplement til konventionel behandling. I den forstand betragtes alternativ behandling som sekundær i forhold til 1

2 konventionel behandling. Det er brugerens eget valg, om han vil benytte alternativ behandling, men det understreges, at behandlingstilbuddene ligger udenfor det konventionelle system. Derfor kan brugerne ikke opnå økonomisk og juridisk støtte via henholdsvis sygesikringen og patientklagenævnet. Alternativ behandling skal forstås i betydningen komplementær behandling. Her er tale om to måder at forholde sig til mennesket /verden, sundhed og sygdom på med hver sine løsnings og forklaringsmodeller. Begge systemer er lige rigtige og kan ikke undværes. Hvor konventionel behandling er særlig hensigtsmæssigt i nogle sammenhænge, spiller alternativ behandling en anden og mindst lige så vigtig rolle, men med et andet fokus. Alternativ behandling forstås som et reelt alternativ til konventionel medicin. Her er der hverken tale om et supplement til konventionel medicin, en række sidestillede og nødvendige behandlingstilbud, men derimod om et behandlingssystem, som kan konkurrere med konventionel medicin. Alternativ behandling forstås som udtryk for irrationel tænkning, som unødvendig og i værste fald som farlig. Modsat konventionel medicin beskyldes alternativ behandling for at være uvidenskabelig og uden dokumentation for effekt. Lovgivningsmæssigt kan alternativt behandling forstås som de terapier, der rækker ud over de behandlingstilbud, der tilbydes i det offentligt finansierede sundhedssystem og som ikke er omfattet af Sundhedsstyrelsens tilsyn. Dog er autoriseret sundhedsfagligt personale underlagt de regler, der er beskrevet i lægeloven og i autorisationslovene, uanset om de benytter konventionel eller alternativ behandlingsform i deres sundhedsfaglige praksis. Hvor stor en andel af kræftpatienter anvender alternativ behandling? Hvordan har udviklingen været i patienternes brug af alternativ behandling? Der er ingen nyere dansk undersøgelse, der kan fortælle os, hvor stor en andel af kræftpatienter der anvender alternativ behandling. Statens Institut for Folkesundhed (SIF) undersøger danskernes generelle brug af alternativ behandling, men ud af de adspurgte er der kun ganske få procent med specifikke diagnoser. I 2000 var det hver femte voksne dansker, der indenfor det sidste år havde anvendt alternativ behandling og knap halvdelen havde på et eller andet tidspunkt benyttet sig af alternativ behandling. Af de kræftpatienter, der kontaktede Kræftens Bekæmpelses rådgivning i perioden oktober-december 2004 (250 kræftpatienter) havde ca. ¾ af patienterne benyttet sig af en række alternative behandlinger, naturmedicin og vitaminer/mineraler (udover vitaminpille). I september 1992 anvendte 44,5% af patienterne (769 patienter) på Onkologisk- Hæmatologisk afd. R, Odense Universitetshospital en eller anden form for alternativ medicin (naturmedicin eller kosttilskud), og i den periode patienterne havde kendt til deres kræftdiagnose, havde 11,4% anvendt anden form for alternativ terapi. I maj 1995 var det 44,7% af patienterne (456 patienter), der på undersøgelsestidspunktet anvendte en eller anden for alternativ medicin, og i den periode patienterne havde kendt til deres kræftdiagnose, havde 13,4% anvendt anden form for alternativ terapi. En systematisk oversigtsartikel om forbrug, der omhandler 22 undersøgelser af voksne patienter i 13 lande, viser, at andelen af kræftpatienter, der anvender ukonventionel behandling (alternativ behandling), varierer fra 7% til 64%. Undersøgelser fra 1990 erne viser, at 45-53% af danske kræftpatienter i konventionel behandling anvender ukonventionel behandling, primært 2

3 i kombination med konventionel behandling, og ofte fordi patienterne ønsker at spille en aktiv rolle ved at tage ansvar for deres behandlingsforløb. Selvom der skal tages det forbehold, at opfattelsen af hvad der betegnes som alternativ behandling ændres over tid, er antallet af patienter, der benytter alternativ behandling i betydningen komplementær behandling, stigende. Hvilke alternative behandlinger er mest efterspurgt af kræftpatienter? I undersøgelsen på Onkologisk-Hæmatologisk afd. R, Odense Universitetshospital var de hyppigst anvendte præparater i september 1992 vitaminer (alm. Multivitaminer ikke medregnet), Q10, fiskeolier, hvidløgspiller, antioxidanter og sporstoffer. De hyppigst anvendte terapiformer var akupunktur, zoneterapi, diæter, healing og visualisering. I maj 1995 var de hyppigst anvendte præparater de samme. Hyppigst anvendte terapiformer var zoneterapi, akupunktur, healing, kinesiologi og forskellige former for diæter. I Kræftens Bekæmpelses interviewundersøgelse af kræftpatienter, der kontaktede Kræftens Bekæmpelses rådgivning i perioden oktober-december 2004 (250 kræftpatienter) benyttede 51% af kræftpatienterne naturmedicin eller kosttilskud. Det er især fiskeolie eller omega3- fedtsyre, der er blevet anvendt, efterfulgt af ginseng, grøn the dagligt, Life Spice Vital, Rød solhat, Ipe Roxo, Hajbrusk, naturlægemidler med plantehormoner fx melbrosia, Angelica eller remifemin, kinesiske urter eller medicin, melatonin, mistelten, tilskud af soja. 41 % anvendte udover en almindelig vitaminpille dagligt vitaminer og mineraler, hyppigst C vitamin, E vitamin, Longovital, Selen, D vitamin, Zink, Q10, A vitamin og Betacaroten. 27% havde siden kræftdiagnosen søgt en alternativ behandler, hyppigst akupunktur, dernæst healing, zoneterapi, bøn, alternativ massage, kinesiologi, irisanalyse, homoøpati, biopati, musikterapi og hypnose. 17% af kræftpatienterne har siden kræftdiagnosen anvendt en af teknikkerne afspænding, yoga, mediation, visualisering eller Qi Qong. 4% har fulgt en personlig kostplan udarbejdet af en alternativ kostvejleder. Hvilken betydning har alternativ behandling for kræftpatienter? I undersøgelsen på Onkologisk-Hæmatologisk afd. R, Odense Universitetshospital, maj 1995 tydede resultaterne på, at alternativ medicin som oftest blev brugt til at bedre og understøtte almenbefindendet, medens brugen af alternativ terapi blev brugt mere specifikt til sygdomsbehandling enten af kræftsygdommen eller af anden sygdom. I den systematiske oversigtsartikel fandtes den primære erfarede ændring at være en bedring i livsmod, i modsætning til tidligere undersøgelser der havde fundet en bedre fysisk tilstand som den primære erfarede ændring. Kræftens Bekæmpelses interviewundersøgelse af kræftpatienter, der kontaktede kræftens bekæmpelses rådgivning i perioden oktober-december 2004 (250 kræftpatienter) inkluderer også 3

4 dette spørgsmål. De fleste mener, at alternativ behandling kan øge modstandskraften, give dem mere energi eller mere livskvalitet. Halvdelen af brugerne af alternativ behandling tænkte, at det måske kunne hjælpe på følgerne af kræftsygdommen eller behandlingen eller forebygge, at kræftsygdommen blev forværret eller kom igen. Det er kun ca. 30%, der tænkte, at det måske kunne hjælpe dem til at blive helbredt for kræft. Undersøgelsen bekræfter andre undersøgelser. De fleste vælger alternativ behandling som et supplement til konventionel behandling. Der er kun 7% af kræftpatienterne, der vælger alternativ behandling, fordi de ikke har tillid til virkningen af konventionel behandling. 6% oplyste, at de brugte alternativ behandling, fordi lægerne havde opgivet dem. I modsætning til andre patienttilfredshedsundersøgelser af alternativ behandling er det kun godt en fjerdedel af kræftpatienterne, der vurderer, at brugen af alternativ behandling har haft en positiv effekt på deres kræftsygdom eller følgerne af denne. Halvdelen af patienterne svarer, at den alternative behandling ikke har påvirket deres kræftsygdommen eller følgerne. Resten er i tvivl eller har ikke svaret på spørgsmålet. Den alternative behandling har reduceret bivirkningerne af den konventionelle behandling, øget immunforsvaret, givet mere energi, dæmpet angsten, øget velværen, bedret søvnen, bedret den psykiske balance, fået kræften til at gå i bero eller helt forsvinde. Desuden fremhæver patienterne betydningen af selv at gøre noget. Kræftpatienterne nævner som ulempe, at det er dyrt og svært at navigere i den alternative verden, der betegnes som en svært tilgængelig jungle. Er der dokumentation for effekten af alternative behandlinger? Hvis ja, hvilken effekt opnås? Bivirkning? Der er ikke enighed mellem konventionelle og alternative behandlere om, hvordan effekten af en alternativ behandling kan dokumenteres. I det konventionelle behandlingssystem kræves flere randomiserede, kontrollerede kliniske undersøgelser, førend man udtaler sig om dokumentation for effekt af en behandling. Det giver især mening, når det drejer sig om et medicinsk præparat. Samme metode kan i princippet anvendes, når det drejer sig om naturlægemidler eller kosttilskud. Manglende finansiering og forskningstræning kan dog vanskeliggøre mulighederne herfor. Desuden arbejder mange alternative behandlere ikke med et sygdomsbegreb, som det konventionelle systems, men derimod individuelt med den enkelte persons energier eller ressourcer, og behandlingstilbudet sammensættes individuelt for hver enkelte person. Videns og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) er sammen med Kræftens Bekæmpelse og Kræftforeningen Tidslerne og Informationscenteret Buen i gang med et projekt med at skaffe overblik over effekten af de hyppigst anvendte former for alternativ kræftbehandling og naturmedicin. Der er planlagt at se på/er set på: Antioxidanter til forebyggelse af leverkræft og andre former for kræft i mavetarmregionen Akupunktur til lindring af kvalme og opkast i forbindelse med kemoterapi 4

5 Homøopati i forhold til kræft Mistelten-terapi til behandling af kræft Hjertebeskyttende foranstaltninger (antioxidanter) til brystkræftpatienter i strålebehandling Grøn the som forebyggende middel til kræft Ipe Roxo i forhold til kræft Kinesiske urter i forbindelse med kræft i mavetarmregionen Artemisin i forhold til kræft Kinesiske urter til lindring af bivirkninger ved kemoterapi og forbedring af livskvalitet hos kræftpatienter. Det sker med udarbejdelse af Cochrane reviews og systematiske oversigter. Reviewet vedrørende akupunktur til lindring af kvalme og opkast i forbindelse med kemoterapi tyder på, at der er en effekt af akupressur på kvalme på dag 1 efter kemoterapi og en effekt af elektroakupunktur på opkastning ligeledes på dag 1 efter kemoterapi. Der er ikke beskrevet bivirkninger ved behandlingerne. Når det gælder antioxidanter, er 2 store undersøgelser af antioxidanters virkning på kræft begge faldet negative ud. Det første blev stoppet før tid, fordi man fandt en overdødelighed i gruppen, der blev behandlet med betacaroten og vitamin A ved lungekræft. Den andet Cochrane review omhandlende 14 randomiserede kontrollerede kliniske undersøgelser med i alt personer. Reviewet beskæftiger sig med antioxidanter til forebyggelse af leverkræft og andre former for kræft i mavetarmregionen (GI-kanalen). I reviewet findes der overordnet set ingen forskel i mortaliteten i grupperne. Udskilles de 7 højkvalitets studier (n=131727), så er der en overdødelighed af kræft i GI-kanalen ved brug af betacaroten kombineret med A-vitamin og betacaroten kombineret med E-vitamin, medens der kun var en tendens for betacaroten alene. 4 af studierne, hvoraf 3 var metodologiske uklare, viser fald i incidensen af kræft i GI kanalen ved Selen, men der kræves yderligere studier, førend der kan konkluderes på det. Ipe Roxo, bark af trompet ranke er der kun et ældre pilotstudie, hvor der ikke er fundet effekt. Der er rapporteret et enkelt dødsfald af leversvigt hos en yngre patient, der havde taget flere præparater, herunder en uspecificeret mængde af trompetranke. Reviews om kinesiske urter i forbindelse med kræft i GI viser en mulig additiv virkning sammen med kemoterapi på livskvalitet ved advanceret lungekræft og hepatocellulært carcinom og forbedre immunsystemet (CD3 funktionen) ved hepatocellulært carcinom, men undersøgelserne er af dårlig kvalitet. Der er ikke fundet relevante undersøgelser vedr. artemisin (plante). Kun påvist antitumor effekt eksperimentelt på cellelinier. Der er fundet en tendens til, at kinesiske urter kan påvirke immunsystemet og lindre bivirkninger ved kemoterapi, men undersøgelserne har ikke tilstrækkelig kvalitet, til at man kan sige, at der er dokumentation for effekten. Coenzym Q 10: der er fundet lave blodværdier af coenzym Q 10 hos patienter med myelom, lymfom, brystkræft, lungekræft, prostatakræft, kræft i pancreas, colon og nyrerne. Teorien for 5

6 virkningen af Coenzym Q 10 er, at det virker som antioxidant og øger immunsystemet og modstandskraften. Samtidig er det vist både i dyreforsøg og et enkelt human forsøg, at Coenzym Q 10 modvirker den skadelige virkning af doxorubicin på hjertemuskelvæv. Der er ikke offentliggjort randomiseret klinisk forskning vedrørende Q 10. Der beskrives lette bivirkninger som kvalme, søvnløshed, hovedpine, udslet og træthed. Der er interaktioner med blodfortyndende medicin (warfarin) og insulin. Q 10 nedsætter virkningen af Warfarin og kan mindske behovet for insulin. Hajbrusk og oksebrusk er de sidste 30 år anvendt til behandling af en lang række sygdomme, herunder kræft. Der er hovedsagelig tre faktorer, der menes at kunne forklare, hvorfor brusk måske han hæmme udviklingen af kræft. Teorierne er, at brusk dræber kræftcellerne direkte og stimulerer immunsystemet samt blokerer for dannelsen af nye blodkar (angiogenese) og dermed kræft. Der er identificeret mindst tre forskellige stoffer i oksebrusk og to stoffer i hajbrusk, der hæmmer angiogenesen. Der er publiceret tre undersøgelser, hvor brusk er brugt i behandlingen af kræft hos mennesker, og resultaterne er ikke entydige. Der foregår for øjeblikket undersøgelser i USA, hvor brusk bruges i behandling af kræft. Der er beskrevet bivirkninger af hajbrusk i form af kvalme, opkastning, forstoppelse, for lavt blodtryk, forhøjelse af blodsukker, general svaghed og forhøjelse af calcium i blodet. For oksebrusk er der beskrevet træthed, kvalme, dyspepsi, feber. Er der betydende interaktioner mellem alternative og traditionelle kræftbehandlinger? Der er ikke beskrevet betydende interaktioner mellem alternative og traditionelle kræftbehandlinger, bortset fra et enkelt urtepræparat, silybum marianum, der muligvis kan påvirke udskillesen af visse kemoterapeutika. Silybum marianum kan nedsætter aktiviteten af cytochrome p450, et leverenzym, der medvirker ved nedbrydelsen af en lang række farmaka, herunder visse kemoterapeutika. Status for forskning i alternativ behandlings effekt på kræftområdet. Som nævnt tidligere er ViFAB i samarbejde med Kræftens bekæmpelse, Kræftforeningen Tidslerne og Informationscenteret Buen i færd med at skaffe et overblik over effekten af de hyppigst anvendte former for alternativ kræftbehandling og naturmedicin. Det sker i form af udarbejdelse af Cochrane Reviews Projektets status: Følgende reviews er publiceret eller afventer publicering i første nummer af Cochrane Library, januar 2005: Antioxidants for prevention of liver cancer and other gastrointestinal cancer Cardioprotective interventions in cancer patients receiving anthracyclines Chinese medicals herbs for gastric cancer Følgende reviews er færdige og afventer publisering i Cochrane Library uden fastsat dato endnu: 6

7 Kinesiske urter/bivirkning af kemoterapi samt artemisin. Forventes publiceret i andet nummer af Cochrane Library Misteltoe therapy in oncology. Følgende reviews er fortsat under udarbejdelse: Acupuncture for chemotherapy-induced nausea and vomiting A Cochrane reviews for homeopathy and cancer Green tea for prevention of cancer. Kræftens Bekæmpelse har besluttet at sætte penge af til forskning i alternative behandling. Det amerikanske nationale center for komplementær og alternativ behandling NCCAM har flere studier i gang: Acupuncture to reduce the symptoms of advanced colorectal cancer Combination chemotherapy plus radiation therapy with or without shark cartilage in the treatment of patients who have non-small cell lung cancer that cannot be removed by surgery, Hyperbaric oxygen therapy with laryngectomy patients Massage therapy for cancer-related fatigue Chemotherapy compared with pancrestic enzyme therapy plus specialized diet for threatment of pancreatic cancer Mistletoe extract and chemotherapy for the treatment of solid tumors. Hvilke anbefalinger for alternative behandling kan opstilles? Der er behov for at formidle den allerede eksisterende viden om alternativ behandling af kræft dels til patienter og pårørende, dels til sundhedspersonalet, således at en dialog bliver mulig. Der er behov for at undersøge, hvilke barriere der gør, at Sundhedsstyrelsens anbefaling til landets sygehuse, nov om så vidt muligt ikke at modsætte sig patienters ønske om at at anvende alternativ behandling under indlæggelsen ikke er implementeret. Der er behov for forskningsprojekter, der ser på effekten af alternativ behandling belyst ved såvel kvantitative som kvalitative metoder og med undersøgelse af flere effektmål (kliniske, psykologiske, sundhedsøkonomiske) Er der behov for en monitorering af området? Hvis ja, hvordan? Fx: SIF data? SIF-data kan ikke umiddelbart benyttes til monitorering af området, idet kun en relativ lille del af de adspurgte i befolkningsundersøgelserne er kræftpatienter. Det kunne overvejes, om information vedr. alternativ behandling/naturmedicin med tiden kan inkorporeres i Landspatientregisteret. 7

ViFAB OPGAVER OG RESULTATER 1999 2012

ViFAB OPGAVER OG RESULTATER 1999 2012 ViFAB OPGAVER OG RESULTATER 1999 2012 ViFAB OPGAVER OG RESULTATER 1999 2012 INDHOLD Forord... 3 1. ViFABs oprettelse... 4 1.1 Før ViFAB... 4 1.2 ViFAB bliver til... 4 2. Øge viden om og kendskabet til

Læs mere

Analyse af det danske udbud af komplementær og alternativ behandling. September 2007

Analyse af det danske udbud af komplementær og alternativ behandling. September 2007 CAST - Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering J. B. Winsløws Vej 9B, 1. sal 5000 Odense C Tlf.: 6550 1000 Fax: 6550 3880 Analyse af det danske udbud af komplementær og alternativ

Læs mere

Appendiks Alternativ behandling og danske forhold Sundhedsstyrelsen og alternativ behandling Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ Behandling

Appendiks Alternativ behandling og danske forhold Sundhedsstyrelsen og alternativ behandling Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ Behandling 1 Appendiks Anita Lune, Bodil Gyllembourg Lissau og Birgitte Rasmussen Alternativ behandling og danske forhold I det følgende uddybes særlige danske forhold vedrørende alternativ behandling. Appendikset

Læs mere

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

Cancer & Massage. Information om massage til cancerramte. Af Rikke Pedersen

Cancer & Massage. Information om massage til cancerramte. Af Rikke Pedersen Cancer & Massage Information om massage til cancerramte Af Rikke Pedersen Indholdsfortegnelse Forord...1 Massage til cancerramte...2 Helbredserklæring...3 Lægeerklæring...7 Trykniveau...9 Vurdering af

Læs mere

Motion på recept en litteraturgennemgang med fokus på effekter og organisering

Motion på recept en litteraturgennemgang med fokus på effekter og organisering Motion på recept en litteraturgennemgang med fokus på effekter og organisering 2004 Motion på recept en litteraturgennemgang med fokus på effekter og organisering Marlene Willemann Motion på recept en

Læs mere

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS 2011 Anbefalinger for den palliative indsats Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

EN UDREDNING OM RÅDETS ARBEJDE 2001-2007. Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling, november 2007

EN UDREDNING OM RÅDETS ARBEJDE 2001-2007. Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling, november 2007 EN UDREDNING OM RÅDETS ARBEJDE 2001-2007 2007 Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling, november 2007 Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

PROPAs NYHEDSBREV September 2004

PROPAs NYHEDSBREV September 2004 PROPAs NYHEDSBREV September 2004 PROSTATAPATIENT-TANKER... 2 EREKTIL DYSFUNKTION (REJSNINGSPROBLEMER)... 3 KEMOTERAPI TIL PROSTATAKRÆFT... 7 MINE ERFARINGER MED TAXOTERE- BEHANDLING... 9 ÆGTESKABELIGE

Læs mere

Kræft. Hvad er kræft?

Kræft. Hvad er kræft? Kræft 6 n Kræft er mange forskellige sygdomme, alle karakteriseret ved uhæmmet cellevækst. De fleste kræftformer er multifaktorielt betingede. n Rygning, overvægt, fysisk inaktivitet, kost, alkohol og

Læs mere

Kræftpatienters valg af behandling i Frankfurt

Kræftpatienters valg af behandling i Frankfurt Kræftpatienters valg af behandling i Frankfurt En interviewundersøgelse af danske patienters overvejelser og erfaringer med behandling i Frankfurt Helle Max Martin Signe Lindgård Andersen Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Forskningsguide for alternative behandlere. - fra idé til projekt

Forskningsguide for alternative behandlere. - fra idé til projekt Forskningsguide for alternative behandlere - fra idé til projekt Lisbeth Ørtenblad, Niels Viggo Hansen og Leila Eriksen Udgivet af (ViFAB) Marts 2004 Indholdsfortegnelse 1. kapitel: Forskning og alternativ

Læs mere

Let livet for de demente

Let livet for de demente reportage fra frederiksberg hospital Oplært til at behandle stressbrevkassen Danish Journal of Nursing nr. 8 20. april 2007 107. årgang Let livet for de demente FAG Den Danske Kvalitetsmodel Varemærket

Læs mere

Christina Rosendahl Janni Jakobsen. Januar 2008

Christina Rosendahl Janni Jakobsen. Januar 2008 Sekundær forebyggelse til bariatriske personer Januar 2008 Christina Rosendahl Janni Jakobsen Christina Rosendahl Janni Jakobsen Intern vejleder: Lisbeth Villemoes Sørensen Ekstern vejleder: Jytte Tolstrup

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

Anæmi og fatigue. sygeplejerske info om myelomatose

Anæmi og fatigue. sygeplejerske info om myelomatose Anæmi og fatigue Kapitel 11 handler om baggrunden for anæmi ved myelomatose, symptomer og behandling. Endvidere beskrives fatigue og sammenhængen med livskvalitet, herunder en gennemgang af instrumenter

Læs mere

Forskningsresultater

Forskningsresultater Unit for Psychooncology and Health Psychology Department of Oncology, Aarhus University Hospital Department of Psychology and Behavioral Science, Aarhus University Forskningsresultater Psykosocial kræftforskning

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED 2015 National klinisk retningslinje for behandling af alkoholafhængighed Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

Høringsudkast 11. august 2011

Høringsudkast 11. august 2011 Høringsudkast 11. august 2011 Flere og flere danskere får diagnosticeret en livstruende sygdom og lever længere tid med en livstruende sygdom. Dette er en følge af forbedret diagnostik og behandling.

Læs mere

Zoneterapeutisk Fagforståelse

Zoneterapeutisk Fagforståelse Zoneterapeutisk Fagforståelse Zoneterapeutisk Fagforståelse FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter, TKZ Foreningen for Traditionel Kinesisk Zoneterapi og ZCT ZoneConnection Terapeutforening FDZ Zoneterapeutisk

Læs mere

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Høringsudkast 4. november 2011 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Titel 1 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i

Læs mere

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Bilag TF-147 Version: 9. december 2011. Der kan efter nævnte dato indarbejdes få justeringer i forløbsprogrammet - wordformatering rettet fra 8. dec. Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

PATIENTSKOLER OG GRUPPEBASERET PATIENTUNDERVISNING. en litteraturgennemgang med fokus på metoder og effekter

PATIENTSKOLER OG GRUPPEBASERET PATIENTUNDERVISNING. en litteraturgennemgang med fokus på metoder og effekter PATIENTSKOLER OG GRUPPEBASERET PATIENTUNDERVISNING en litteraturgennemgang med fokus på metoder og effekter 2005 Patientskoler og gruppebaseret patientundervisning en litteraturgennemgang med fokus på

Læs mere

EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme

EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme 2006 Egenomsorg et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme Marlene Willemann og Mette Lolk anak (red.) Egenomsorg et særligt

Læs mere

Alternativ behandling af synshandicap

Alternativ behandling af synshandicap Alternativ behandling af synshandicap Af Lars Davidsen Videncenter for Synshandicap Rymarksvej 1 2900 Hellerup Fon: 39 46 01 01 Fax: 39 61 94 14 April 1997 Indholdsfortegnelse Del 1 Indledning... 1 Indhold

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

Vi vil vinde. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009

Vi vil vinde. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009 Vi vil vinde Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009 2 Kræftens bekæmpelse frem mod 2015 Vision Kræftens Bekæmpelses vision er et liv uden kræft Denne vision nås ved at forebygge, at kræftsygdomme opstår

Læs mere

Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring. April 2010

Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring. April 2010 Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring April 2010 Styrket indsats på kræftområdet sundhedsfagligt oplæg til høring april 2010 Forord Styrket indsats på kræftområdet sundhedsfagligt

Læs mere

GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE

GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE 2005 Genstandsgrænser for voksne Genstandsgrænser for voksne Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 Kbh. S URL: http://www.sst.dk/ Emneord: Alkohol, genstandsgrænser Elektronisk

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING OG PALLIATION I FORBINDELSE MED KRÆFT. del af samlet forløbsprogram for kræft

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING OG PALLIATION I FORBINDELSE MED KRÆFT. del af samlet forløbsprogram for kræft FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING OG PALLIATION I FORBINDELSE MED KRÆFT del af samlet forløbsprogram for kræft 2012 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft del afsamlet

Læs mere