Årsberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2007 2008"

Transkript

1 Appendix Region Hovedstaden De Videnskabsetiske Komiteer Årsberetning Appendix 2, 2008 De Videnskabsetiske Komiteer Region Hovedstaden

2 Komité A: H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A EN RANDOMISERET, DOBBELT-BLINDET, PLACEBO OG AKTIV KOMPARATOR KON- TROLLERET, PARALLEL GRUPPE UNDERSØGELSE AF VIRKNINGSGRADEN OG SIKKERHEDEN AF RIVOGLITAZONE SOM MONOTERAPI-BEHANDLING AF TYPE 2 DIABETES MELLITUS Når angsten tager overhånd. BIDENS studiet: Et europæisk multicenter studie om livsoplevelser, fødselsangst og forløsningsmåde Ændringer i inspiratorisk intrathorakalt tryk effekt på central blodvolumen og minutvolumen Genetiske forhold hos patienter behandlet for supraventrikulær takykardi: (supra-gen studiet) Studie af immunsupprimerende faktorer ved gliom. Præoperativ analyse cerebrospinalvæske (CSF) fra patienter med CT/MR-verifiert hjernesvulst, samt antitumor-effekt ved konfrontation af glioblastomspheroider med (autologe og allogene) leukocytter efter immunmodulering (antistoff/sirna mod identifierede immunsupprimernede faktorer) Indholdet af mandligt kønshormon i navlesnorsblod og risikoen for udvikling af pylerusstenose og invagination, de to hyppigste obstruktive mavetarmsygdomme i tidlig barndom "Et dobbeltblindt, placebo-kontrolleret, randomiseret, fase II- multicenterforsøg med AZD0530 til patienter med fremskreden ovariecancer, der er følsom for platinbaseret kemoterapi (OVERT-1)" Magnetisk resonans angiografi med EKG-trigget dataopsamling Et 48 ugers klinisk forsøg, der i de første 12 uger er placebokontrolleret. Vi sammenligner effekt- og sikkerhed af Tiotropium/Salmeterol Inhalationspulver (7.5 µg/25 µg, morgen) med Tiotropium Inhalationspulver (18 µg, morgen) Salmeterol Inhalationspulver (25 µg, morgen og aften) Tiotropium/Salmeterol Inhalationspulver (7.5 µg/25 µg, morgen) plus Salmeterol Inhalationpulver (25 µg, aften) hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) Et 48 ugers klinisk forsøg, der i de første 12 uger er placebokontrolleret. Vi sammenligner effekt- og sikkerhed af Tiotropium/Salmeterol Inhalationspulver (7.5 µg/25 µg, morgen) med Tiotropium Inhalationspulver (18 µg, morgen) Salmeterol Inhalationspulver (25 µg, morgen og aften) Tiotropium/Salmeterol Inhalationspulver (7.5 µg/25 µg, morgen) plus Salmeterol Inhalationpulver (25 µg, aften) hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) Funktionel og klinisk betydning af IL7/IL7R genetisk polymorfi på T-celleudvikling efter hæmatopoetisk stamcelletransplantation. Astma og rhinitis comorbiditet. Ny måde, der kan øge kontrollen med begge sygdomme. Side 2 af 40

3 H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A Effekten af Lycradragter ved CP Optimering af kommunikation mellem sektorer - kommunerne og hospital- somled i forebyggelse af indlæggelse af ældre mennesker Undersøgelse af ældre menneskers funktionsniveau og ernæringsstatus som indikatorer for sygdom, funktionstab og fysisk svækkelse Musikrgodt. En undersøgelse af korsangs indflydelse på immunforsvar og trivsel på arbejdspladsen. Pilotprojekt. Undersøgelse af immunsystemets reaktion på behandling med tyrosin kinase inhibitor hos patienter med renalcellecarcinom - En prospektiv undersøgelse af perifert blod Evaluering af en nye Endo-spole til Prostata MRI: sammenligning med overflade spole Et åbent fase 1 forsøg til vurdering af farmakokinetik og sikkerhed af cediranib (RECEN- TIN(TM), AZD2171) efter orale enkelt og multiple doser hos patienter med fremskredne, solide tumorer og med varierende grader af leverpåvirkning Blod- og urinkoncentrationer af salbutamol hos personer med astma og eliteidrætsudøvere med astma; sammenligning af inhalation vs. peroral administration. Eudract nr Synkope, autonom dysfunktion og genetik Meget tidlig behandlingsevaluering med FDG-PET/CT hos patienter med Hodgkin lymfom Ondartede celler i kryopræserveret ovarievæv Et observations studie af forekomsten af perifer arteriel sygdom (peripheral arterial disease (PAD)) samt behandling af polyvaskulær sygdom (polyvascular disease (PVD)) i en dansk hospitals patientpopulation med en nylig dokumenteret cerebrovaskulær eller koronar aterotrombotisk hændelse (HOPPE) Cellulære og helkropsforandringer ved 2 ugers fysisk inaktivitet; effekt af EPO behandling GIP, GLP-1 og GLP-2 s rolle i type 2 diabetisk hyperglukagonæmi Korrelation imellem Procalcitonin/PCR og outcome hos hæmatologiske patienter mistænkt for systemisk infektion Distribution af lokalanalgetika administreret via multilumen kateter og epiduralkateter efter knæ- og hoftealloplastik: et deskriptivt studie Hjernens og rygmarvens styring og optimering af arm og benbevægelser Side 3 af 40

4 H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A Den perioperative effekt af methylprednisolon ved hoftealloplastik: et prospektivt, dobbeltblindet, placebokontrolleret studie Behandling af mandibulær osteoradionekrose med hyperbar oxygen (HBO). Et klinisk randomiseret studie Glucagon-Like Peptide-2 (GLP-2) medieret øget mesenteriel blodgennemstrømningen hos patienter med tarmsvigt som en følge af korttarmssyndrom Måling med transcraniel doppler hos patienter med subaracnoidalblødning:sensitivitet, specificitet og observatørvariation Tolerabiliteten af samt sikkerheden, farmakokinetikken og farmakodynamikken ved LY efter peroral indgift flere gange hos raske postmenopausale kvinder. Eudract nr Gen-ekspression ved Bechterew s sygdom "En fase 3, randomiseret, dobbeltblind, aktivt kontrolleret (enoxaparin 40 mg en gang dagligt), parallelgruppe, multicenterundersøgelse til evaluering af sikkerheden og effektiviteten forbundet med apixaban hos forsøgspersoner, som gennemgår elektiv total knæalloplastik" Et open-label forlængelsesforsøg af 23 mg Donepezil SR (depotformulering) hos patienter med moderat til svær Alzheimers Sygdom Procalcitonin som Tidlig Varsel for Anastomoselækage ved Rectum kirurgi (ProTiVAn) Et åbent, Fase I, dosiseskalerende forsøg med det monoklonale antistof TB-403 rettet mod placental vækstfaktor, givet intravenøst i multiple doser til kræftpatienter Et open-label forlængelses-forsøg af 23 mg Donepezil SR (depotformulering) hos patienter med moderat til svær Alzheimers sygdom Væksthormon frigørende hormons (GH-RH) indvirkning på koncentrationen af inflammationsmarkører i blodet Undersøgelse af den eksokrine og endokrine pancreas-funktion hos patienter med Sjögren's syndrom Autolog mesenkymal stromal cellebehandling af patienter med hjertesvigt. Eudract nr IM for at vurdere effekt og sikkerhed af abatacept ved behandling af psoriasisartrit En randomiseret, placebo-kontroleret, dobbelt-blind afprøvning af intravenøs immunglobulin til kvinder med uforklarlig sekundær abortus habitualis Side 4 af 40

5 H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A DEMO II: Effekten af fysisk træning på depressionssymptomer ved klinisk depression - et randomiseret studie. Substudie: Evaluering af motions effekt på hippocampus neurogenese vurderet ved MRI målinger af cerebral blood volume Spiller mutationer i Matriptases proteolytiske kaskade en rolle for udviklingen af inflammatoriske tarmsygdomme Deskriptivt, retrospektivt tværsnitsstudie med det formål at undersøge, hvor stor en andel af lave børn, der udviser dårlig respons på behandling med væksthormon (GH) Inkretineffekten før og efter steroidinduceret diabetes/nedsat glukosetolerance hos raske individer Effekt af 2 timers generel anæstesi på døgnrytme og søvnforstyrrelser KAMMA (Konventionel og Alternativ medicin Mod Astma) Relation mellem paroxystisk atrieflimren og blodtryksvariation Enkeltnukleotid-polymorfier i kandidatgener for behandlingssvigt hos hjertesvigtspatienter Effekten af oprensede proteiner fra svinekød på biotilgængeligheden af jern Fysiologisk billeddannelse til karakteristik af hjernetumorer Effekt af sympatisk stimulation på hjernens stofskifte og gennemblødning i hvile og under fysisk aktivitet Dobbeltblindt, randomiseret, placebokontrolleret forsøg i parallelle grupper til vurdering af virkningen af 4 ugers behandling med perorale doser MEN15596 ved irriteret tyktarm. Forsøgskode: NAK 03.Eudract nr Depression in Remission Study (DIRS) - A cohort study of depressive patients in antidepressive treatment in General Practice Lysbehandling af uhelbredeligt syge og depressive patienter i palliativt regi Sammenligning af to forskellige bedøvelser af børn til MR-scanning. Fordele, ulemper og tidsforbrug ved de to metoder Afprøvning af sårplejeprodukter på kroniske sår. Studie ID: DK073WO Antipsykotikas påvirkning af funktionelle kandidatendofænotyper for skizofreni: En prædiktor for outcome? Eudract nr Betydningen af 2 ugers intensiv ambulant træning efter udskrivelse efter total knæalloplastik operation Et prospektivt, randomiseret, kontrolleret studie Side 5 af 40

6 H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A Betablokkeres effekt på katekolaminniveauet hos hjertesvigtspatienter. Har SNPer i kandidatgener betydning for dette betablokkerrespons? Et randomiseret, dobbeltblindet parallelgruppeforsøg til vurdering af effekten af peroral aliskiren 300 mg én gang dagligt versus peroral amlodipin 10 mg én gang dagligt i behandlingen af diabetisk makulaødem. Eudract nr Et randomiseret, evaluator- og dosisblindet fase 3-forsøg med sammenligning af to årlige cyklusser af intravenøs lav- og højdosis alemtuzumab med subkutan interferon beta 1a (Rebif(R)) 3 gange ugentligt til patienter med attakvis multipel sklerose, som har fået attak under behandling Eudract nr LUFT Lungekræft og Fysisk Træning. Et træningstilbud til lungekræftpatienter i kemoterapi Svampediagnostik hos patienter med oral lichen planus Et randomiseret, dobbelt-blindet, placebokontrolleret, enkelt-stigende dosis (patienter med koronar hjertesygdom (CHD)) og multiple doser (CHD-patienter) forsøg til vurdering af sikkerhed, tolerabilitet samt omsætning og virkemåde af APL 180 i organismen Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret forsøg med parallelle grupper i fase III til vurdering af effekten af og sikkerheden ved en tiotropium-inhalationsopløsning administreret via en Respimat inhalator (5mikrogram/dag) i 48 uger som supplerende forebyggende behandling sideløbende med den sædvanlige hos patienter med svær, vedvarende astma. Eudract nr Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret forsøg med parallelle grupper i fase III til vurdering af effekten af og sikkerheden ved en tiotropium-inhalationsopløsning administreret via en Respimat inhalator(5mikrogram/dag) i 48 uger som supplerende forebyggende behandling. Eudract nr sideløbende med den sædvanlige behandling hos patienter med svær, vedvarende astma Eudract nr En multicenter, dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad, aktiv referens, parallellgrupps polysomnografi-studie för att utvärdera effekt och säkerhet vid 16 dagars administrering av ACT hos vuxna patienter med kronisk primär insomni (sömnlöshet). Eudract nr Et randomiseret klinisk forsøg med adipøs-derivede stamceller til behandling af patienter med ikkerevaskulariserbar myokardie iskæmi (AdiPose-deRived stem Cells In the treatment of patient with non revascularizable ischemic myocardium) PRECISE forsøget Et kombineret fase I- og II-forsøg med det formål at undersøge kombinationen af RAD001 og erlotinib hos patienter med fremskreden ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), der tidligere kun er behandlet med kemoterapi Side 6 af 40

7 H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A Identifikation af Hepatitis C virus (HCV) epitoper til brug ved udviklingen af en forbyggende cytotoksisk T celle baseret HCV vaccine Interleukin 1 a antagonist beriget autolog serum til behandling af patienter med svær endometriose i fertilitetsbehandling Funktionel MRI (fmri) og MRA af Migræne med Aura ADSORB - Acute Dissection Treatment with Stent Graft OR Best Medical Therapy (behandling af akut dissektion med stent-graft eller bedste medicinske behandling) Effekten af gastric bypass kirurgi på glukosestofskiftet hos personer med type 2 diabetes mellitus Østrogen receptorer og inflammationsmarkører i fedt og muskelvæv. Sammenhængen mellem køn, fedme og insulinresistens Reproducerbarhed af diagnostiske test til undersøgelse af lændens neuromotoriske kontrol hos personer med og uden lændesmerter Et åbent, ikke-randomiseret Fase I-forsøg, der vurderer effekt af ketoconazol på farmakonetikken af gentagne, orale doser cederanib (AZD2171, RECENTIN) hos patienter med fremskredne solide tumorer Mælkekomponenter Og Metabolisk Syndrom (MOMS); effekten af mælk, valle og kasein på vægttab og risikomarkører for metabolisk syndrom hos overvægtige børn "Effekten af Kortvarig Medicinsk Antiarytmisk Behandling på Succesraten og Quality of Life efter Kateterablation for Atrieflimren" (AMIO-CAT forsøget) Da: Køling og overlevelse ved Septisk Shock Eng: Cooling And Survival in Septic Shock Et multicenter-, dobbeltblindet, randomiseret, 12-måneders, placebo-kontrolleret forsøg til evaluering af den lipidsænkende effekt, sikkerhed og tolerabilitet af AVE mg/dag og 50 mg/dag i tillæg til igangværende stabil statinbehandling (HMG-CoA reduktase-hæmmere) hos patienter med primær hyperkolesterolæmi. Eudract nr Epidemiologi samt kliniske og molekylære egenskaber af multiresistente Gram-negative stavbakterier på Rigshospitalet Et multinationalt, multicenter, randomiseret, dobbelt-blindet forsøg, der sammenligner effekten og sikkerheden af AVE 5026 med enoxaparin til forebyggelse af venøs tromboemboli hos patienter, som gennemgår operation for hoftefraktur Side 7 af 40

8 H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A Fase IV, forsøg baseret på en enkelt blodprøve til undersøgelse af svær trombocytopeni og autoimmune sygdomme hos psoriasispatienter, der tidligere er behandlet med Raptiva(R) (efalizumab) i forbindelse med European Observational Safety Study (CLEA- RESTTM) Effekten af mælkeproteiner på appetitreguleringen og energiomsætning (MAES) Projektet er omjournaliseret til H-A Projekt nr. 3133K WW Et randomiseret dobbeltblind, parallelgruppe, placebokontrolleret, fase 3 multicenterforsøg til undersøgelser af effekten og sikkerheden ved bapineuzumab (AAB-001, ELN115727) hos forsøgspersoner med mild til moderat Alzheimers sygdom, der bærer apolipoprotein E epsilon 4 Insulinfølsomhed under parenteral Intralipid ernæring hos kritisk syge patienter indlagt på intensiv afdeling Genomisk ustabilitet i brystkræft Projektet er omjournaliseret til H-A Projekt nr. 3133K WW Et randomiseret dobbeltblind, parallelgruppe, placebokontrolleret, fase 3 multicenterforsøg til undersøgelser af effekten og sikkerheden ved bapineuzumab (AAB-001, ELN115727) hos forsøgspersoner med mild til moderat Alzheimers sygdom, der ikke bærer apolipoprotein E epsilon 4 Effekt af ferricarboxymaltose på arbejdskapacitet og hjertefunktion hos patienter med jernmangel og kronisk hjertesvigt (EFfect of Ferric Carboxymaltose on exercise CApacity and Cardiac function in patients with iron deficiency and chronic Heart Failure) (EFFICACY-HF) Eudract nr Skolioser hos cerebral parese patienter behandlet med Botulinum toxin A Injektioner Koagulationsprodukt-studiet Effekten af et lokalt appliceret autologt koagulationsprodukt i kroniske sår ET PROSPEKTIVT, RANDOMISERET, DOBBELTBLINDT, 12-UGERS, PARALLEL- GRUPPE, FASE 3-FORSØG TIL EVALUERING AF EFFEKTIVITET OG SIKKERHED FOR LATANOPROST OG TIMOLOL HOS PÆDIATRISKE FORSØGSPERSONER MED GLAUKOM Immunreceptorer og ligander hos raske individer og RA-patienter Fækal elastase 1, D vitamin og knoglemetaboliske parametre hos fedmeopererede patienter Et randomiseret, dobbeltblind, placebo- og aktiv-kontrolleret multicenter-forsøg med henblik på at vurdere effektiviteten, sikkerheden af og tolerancen over for taspoglutid (RO ), sammenlignet med sitagliptin og placebo, hos patienter med type 2-sukkersyge som er utilstrækkelig kontrolleret med metformin Side 8 af 40

9 H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A Fra DNA til Portræt Undersøgelse af levocetirizins effekt på systemiske bivirkninger under opdosering ved immunterapi med græspollenekstrakt. Eudract nr Et åbent fase I klinisk studie vedrørende sikkerhed og risiko for sensibilisering ved eskalerende doser og gentagne intradermale injektioner af rdesat-6 + rcfp-10 hud test reagens i raske voksne forsøgspersoner.eudract nr SORCE Et fase III randomiseret, dobbeltblindt forsøg, som sammenligner Sorafenib med placebo hos patienter med reseceret primær renalcellecarcinom med høj eller middelhøj recidivrisiko Et stigende flerdosis tolerabilitets sikkerheds og farmakokinetik forsøg med intravenøs SCH til patienter med psoriasis.eudract nr MikroRNA og andre markører til prædiktion af Oxaliplatins effekt ved behandling af colorektal cancer Behandling ved intraventrikulær blødning: Et pilotstudie af effekt med tidlig intraventrikulær actilysebehandling COLLAGENSAMMENSÆTNING I HUDEN HOS PATIENTER MED MULTIPLE HERNIER SAMMENLIGNET MED EN RASK KONTROLGRUPPE Tarmpatogene E. coli hos småbørn fulgt over en 1-årig periode Effekt af specifik neuromuskulær træning på balance og gangfunktion, samt neurofysiologiske og muskelfysiologiske parametre hos patienter med diabetisk neuropati. En randomiseret undersøgelse Et randomiseret, dobbeltblindt fase III trial af Pazopanib i forhold til placebo hos patienter med bløddelssarkom, hvis sygdom har udviklet sig under eller efter tidligere behandling Elektrofysiologiske ændringer undersubkutant induceret hypoglykæmi hos patienter med type 1 diabetes Pulsbølgemåling som undersøgelsesteknik før anlæggelse af AV-fistler hos kronisk nyresyge patienter Et åbent, randomiseret fase II forsøg med belinostat (PXD101) i kombination med carboplatin og paclitaxel (BelCaP) sammenlignet med carboplatin og paclitaxel til patienter med ikke tidligere behandlet ukendt primærtumor Risikovurdering og risikostratificering efter revaskularisering af patienter med iskæmisk hjertesygdom Side 9 af 40

10 H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A Neurogene mekanismer ved burning mouth syndrome med fokus på lokalisation og desensibilisering af vanilloid receptor TRPV1. Eudract nr Intravesikal instillation af Botulinum toxin type A til patienter med urge urininkontinens Immunhistokemisk bestemmelse af ERCC1 på diagnostisk cytologi eller histologi fra patienter med småcellet lungecancer behandlet med carboplatin og etoposid Et randomiseret, dobbeltblindet, internationalt, multicenter-, dosiseskalerende, placebokontrolleret, fase I-forsøg til evaluering af sikkerhed og tolerabilitet af HuMax-HepCTM hos patienter med kronisk hepatitis C Genetisk regulation af det normale immunforsvar Vareniclin til langtidsbruger af nikotin substitutions produkter (NRT) Et dobbelt blindt, placebo kontrolleret undersøgelse Brug af kapselendoskopi til efterkontrol af patienter med polypper eller cancer i tyktarm eller endetarm Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret cross-over forsøg med Hexalacton til patienter med type 1 diabetes og mikroalbuminuri Inflammation og tidlig aldring Livsdygtighed for unge med type 1 diabetes. Et interventionsstudie, der evaluerer metoden Guidet Egen Beslutning - udviklet til unge og deres forældre Et fase II, randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret, parallelgruppeforsøg med det formål at vurdere effekten af 28 dages peroral indgivelse af AZD9668 hos patienter med cystisk fibrose Populationsbaseret farmakokinetisk og farmakodynamisk doseringsmodel af daunorubicin og cytarabin og etoposid til akut myeloid leukæmi Bestemmelse af hjernens gennemblødning i grå og hvid substans med MR- skanning og PET HRRT skanning hos nyfødte præmature og mature børn MATRIPTASE PATHWAYENS BETYDNING FOR UDVIKLINGEN AF KRONISKE BE- TÆNDELSESTILSTANDE I MAVETARMKANALEN Omsætning af muskelprotein under længerevarende aerobt muskelarbejde og recovery Ekkokardiografisk vejledt kardial resynkroniseringsterapi. (EchoCRT) Sagen er omjournaliseret til H-A PVD Projekt Prævalens af perifer vaskulær sygdom og aorta kalcifikation hos peritoneal dialysepatienter samt den prædiktive værdi af vaskulær sygdom og metabolisk syndrom for kardiovaskulær sygdom og død Side 10 af 40

11 H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A H-A Virkning og sikkerhed efter anvendelse af en ny nikotinsubstitutionsbehandling, et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret, multicenter-, parallelgruppeforsøg over 24 uger hos rygere, der er motiverede for at holde op med at ryge. Opfølgning efter 52 uger. Eudract nr BAsel Stent Kosten Effektivitäts Trial SAphenous Venous graft Angioplasty using Glycoprotein IIb/IIIa receptor inhibitors and drug-eluting stents (BASKET-SAVAGE) Dobbelt undersøgelse af serum biomarkører ved risikovurdering for Downs syndrom Højre ventrikel-funktion hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom WHO MULTICENTER STUDIE MED HENBLIK PÅ UDVIKLING AF STANDARDER FOR VÆKST FRA FOSTER TILSTAND TIL BARNDOM: FOSTER KOMPONENTEN PVD Projekt Prævalens af perifer vaskulær sygdom og aorta kalcifikation hos peritoneal dialysepatienter samt den prædiktive værdi af vaskulær sygdom og metabolisk syndrom for kardiovaskulær sygdom Kronisk bihulebetændelse som muligt fokus for initial kolonisation og kronisk lunge infektion hos cystisk fibrose patienter Et fase II-, randomiseret, dobbeltblindt, flerdosis-, placebokontrolleret, overkrydsnings-forsøg til vurdering af effekten af fesoterodin til øgning af urinrørs tryk hos patienter med stressinkontinens En ny immunterapi baseret på patientens egne celler til behandling af patienter med prostatakræft Komité B: H-B H-B H-B H-B H-B En opgørelse af patienters aktiviteter og kontakter under indlæggelse til behandling for depression Urethras lukkefunktion hos inkontinente kvinder, undersøgt med Urethral Pressure Reflectometry (UPR) Udtagelse og opbevaring af blod-, spyt- og vævsprøver fra patienter med ukendt primær tumor (UPT) Et medicinsk forsøg (åben fortsættelsesbehandling) med forsøgsmedicinen MPC-7869 til behandling af Alzheimers sygdom Et randomiseret, placebokontrolleret, dobbeltblindet, multicenter fase III/IV forsøg til sammenligning af effekten og sikkerheden af Zemaira 60 mg/kg legemsvægt i.v. én gang ugentligt og placebo i.v. én gang ugentligt givet som kontinuerlig substitutions- og ved ligeholdelsesbehandling til patienter med emfysem som følge af alfa-1-antitrypsinmangel Side 11 af 40

12 H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B Purinerg signalering i erytrocyter fysiologiske og patofysiologiske konsekvenser Udvikling af humane polyklonale antistoffer mod Stafylokokker af antibiotika resistente Staphylococcus aureus (S. aureus) til profylaktisk og terapeutisk brug Døgnsvingninger i klinisk biokemiske parametre ved hjertekarsygdomme Et multicenter, randomiseret, dobbelblindt, parallelgruppe, aktiv kontrol, doseringsforsøg, for at vurdere sikkerhed, effekt og sammenlignende systemisk biotilgængelighed med en enkelt administration af SKY0402 gennem lokal indgift, til forlænget smertelindring efter operation hos patienter, der gennemgår total knæalloplastik 24-timers metabolisk profil hos yngre mænd med lav fødselsvægt Koagulation-fibrinolyse af tumorblod ved operation for intrakranielle tumorer Virkningen af peroperativ remifentanil hos epilepsipatienter med forskellige genetiske polymorfier Undersøgelse af reparation af 8-oxoguanin: En central oxidativt beskadiget DNA base i carcinogenesen SAGENS AKTER JOURNALISRET PÅ H-B DK175OS: Coloplast DialogueStudy En åben, non-komparativ, multinational postmarketing undersøgelse til dokumentation af dagligdagserfaringer for SenSura med fokus på hudtilstand og livskvalitet Effekt af akupunktur som supplement til genoptræning af patienter opereret med knæalloplastik Undersøgelse af ændringer i plasma koncentration af levetiracetam, oxkarbazepin eller valproat ved brug af østrogenholdige p-piller Biofilm i kroniske sår og bakteriernes mulige påvirkning af immunapparatet En sammenligning af [123I]PE2I vs. [123I]FP-CIT SPECT DAT skanninger hos raske forsøgspersoner og patienter med bevægelsesforstyrrelser PGF2alfa s hovedpineudløsende egenskaber og evt. ændringer af kranielle arteriers diameter Optisk kohærenstomografi ved intravaskulær ultralyds-guided perkutan koronar intervention Et 12-ugers randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret, parallel-gruppe-, 2 armet forsøg for at vurdere effekten af og sikkerheden ved Tocilizumab hos patienter med aktiv sy- Side 12 af 40

13 stemisk børneleddegigt med en 92-ugers, enkeltarmet, ikke-blindet forlængelse for at vurdere langtidsbehandling (undersøge langtidsbrug) af Tocilizumab H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B Undersøgelse af knogletætheden hos tidligere kvindelige eliteidrætsudøvere En randomiseret multicenter undersøgelse af Zotarolimus og Everolimus afgivende koronar stents til behandling af symptomgivende koronar læsioner. Acronym: Resolute III Immunhistokemisk og molekylær karakterisering af lungehindekræft (maligne pleurale mesotheliomer) mhp. diagnostiske og prognostiske markører Histologisk analyse af inflammationssygdomme, indsamling af appendices til referencevæv Identifikation af auto-antistoffer i kræftpatienter med henblik på udvikling af antistofbaserede lægemidler Strukturer af en strukturreform: Arbejdslivskonsekvenser af kommunalreformen i Danmark Kontinuerlig glukosemåling og insulinpumpebehandling til kontrol af HbA1c Danmarks genetiske fortid Et randomiseret forsøg med temsirolimus og sorafenib givet som andenlinjebehandling hos patienter med fremskredent renalcellekarcinom, hvor førstelinje-sunitinib-behandling har svigtet. Protokolnr.: 3066K1-404-ww Tidsstudium til afklaring af stabiliteten af RNA i vævsprøver Undersøgelse af effekten af sympatikomimetika på koagulationssystemet evalueret ved thrombelastografi (TEG) Måling af spontane oscillationer i hjernens kar med NIRS - et metode studie Betydning af vækstfaktorer og inflammatoriske mediatorer ved Achillessene overbelastning: Effekt af antiinflammatorisk behandling Diagnostik af infektiøs endokardit ved Polymerase Kæde Reaktion Helkrops MR-skanning af patienter med spondylartritis og psoriasisartritis et metodestudie Spytproteinernes beskyttende effekt mod syreskader på tænder hos børn og unge Stabil angina Pectoris; Risikostratificering ved Brug af Biomarkører Undersøgelse af en kostundersøgelsesmetodes gennemførlighed blandt skolebørn, samt relativ validering af metoden mod en referencekostundersøgelsesmetode samt det esti- Side 13 af 40

14 merede energiforbrug ud fra AgtiReg -målinger. Kort titel: Undersøgelse af skolebørns kost. Hvor god er en ny metode? H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B MikroRNA ekspressionsprofiler i melanocytter og melanocytære nævi ved onkogeninduceret cellulær ældning Glukosemetabolisme hos patienter med diabetes mellitus sekundært til kronisk pancreatitis Medfører forebyggende behandling med langtidsvirkende beta-agonist tolerance for bronkodilatation hos elite-idrætsudøvere med astma Gen-ekspression og kromosom forandringer i ventrikelcancer Et dobbeltblindet, randomiseret, placebokontrolleret multicenterforsøg med parallelle grupper i fase III med ofatumumab til undersøgelse af den kliniske effekt hos voksne patienter med aktiv reumatoid artrit, som har haft utilstrækkelig respons på behandling med TNF-aantagonister Overensstemmelse mellem to metoder til bestemmelse af HER2 ved brug af manuel eller digital mikroskopi (ACIS III) - Del 1 IKK-beta og NF-kappaB's betydning for det inflammatoriske respons under eksperimentel human endotoxinæmi Follow-up på HIGH:low studiet - langtidseffekten af væksthormon Infektion efter kikkertoperation i knæet - er der en mørketalsfaktor? Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret forsøg med det formål at undersøge effekten og sikkerheden ved TAK-242 sammenlignet med placebo hos forsøgspersoner med sepsisinduceret kardiovaskulært og respiratorisk svigt Videnskabeligt forsøg med palmeolie. "Palmeolein Et alternativ til olivenolie?" Synkope hos bloddonorer: Betydningen af genetisk polymorfi i renin-angiotensinsystemet og det adrenerge system Kroniske smerter efter lungetransplantation Kroniske smerter efter torakotomi En sammenligning af prasugrel og clopidogrel hos forsøgspersoner med akut koronart syndrom (AKS) og ustabil angina/non-st-elevationsmyokardieinfarkt (UA/NSTEMI), som behandles medicinsk TRILOGY ACS-forsøget Kognitiv funktion og addiktion under opioid afvænning af kroniske smertepatienter henvist til tværfaglig smertebehandling Side 14 af 40

15 H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B Kliniske forsøg med ny patientvenlig metode til lokalanalgesi af svælget. Delforsøg I: Inden vågen intubering. Delforsøg II: Inden gastroskopi Eudract nr Måling af motorisk aktivtet under epileptiske anfald Betydningen af en defekt hudbarriere for allergi og eksem Undersøgelse af de neutrofile granulocytter hos patienter med alfa1-antitrypsin mangel Betydning af mekanisk belastning for strukturen i den myotendinøse overgang og for vækstfaktorekspression i humant senevæv til anvendelse ved korsbåndskirurgi Tumorbiologiske prædiktive markører hos patienter med avanceret non-småcellet lunge cancer (NSCLC) behandlet med kemoterapi i en prospektiv, randomiseret 2-armet fase III undersøgelse Genundersøgelse af deltagerne i Arbejdsmiljø og aterosklerose ARA Kinetik af dannelse og fjernelse af proteinbundne uræmiske toksiner hos hæmodialyse patienter Kostfibres binding til 5-ASA hos patienter med Colitis Ulcerosa En observationel undersøgelse Brug af buffycoats fra blodbankerne til karakterisering af immunforsvaret Identifikation af antistoffer fra raske frivillige til udvikling af humane polyklonale antistoffer Elektrokemoterapi som pallierende behandling til thoraxforfladerecidiv af brystkræft Hjernens gennemblødning hos raske personer. Sammenligning af metoder til måling af hjernens gennemblødning Et multinationalt, multicenter, randomiseret, dobbeltblindet forsøg, der sammenligner effektiviteten og sikkerheden af AVE5026 med enoxaparin til forebyggelse af venøs tromboemboli hos patienter, der gennemgår en større maveoperation (EFC6520) Effects on uterine contractility and Clinical Pregnancy Rate of Human Gonadotropin Hormone injection before Embryo Transfer during IVF treatment Genetisk betinget disponering for udvikling af smerte: Betydningen af mutationer i GTP cyclohydrolase genet for smertetærskel INTUBATION AF SVÆRT OVERVÆGTIGE PATIENTER. EN RANDOMISERET UNDER- SØGELSE AF GLIDESCOPE SAMMENLIGNET MED MACINTOSH LARYNGOSKOP Multinationalt, ikke-blindet forsøg for at vurdere sikkerheden, tolerabiliteten og effekten af tocilizumab hos patienter med aktiv reumatoid artritis, som modtager baggrundsbehandling Side 15 af 40

16 med ikke-biologiske DMARD'er, og som har et utilstrækkeligt respons på aktuel behandling med ikke-biologisk DMARD og/eller anti-tnf-præparat H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B Gener, elite idrætspræstationer og fedme ST-Detektion Diagnostik af patienter med åndenød, der henvender sig i skadestuen på et universitetshospital Et open label forsøg til vurdering af hjernoptagelse og sikkerhed omkring AH110690(18F)- injektion hos patienter med Alzheimers sygdom og patienter med amnestisk let kognitiv svækkelse sammenlignet med raske forsøgspersoner ET PROSPEKTIVT, RANDOMISERET, FASE II-MULTICENTERFORSØG TIL DOSIS- FASTLÆGGELSE OG TIL VURDERING AF EFFEKTEN OG SIKKERHEDEN AF PF VED DIABETISK MAKULAØDEM SAMMENLIGNET MED LASERBEHAND- LING (DEGAS) Et 24-ugers, internationalt, multi center, randomiseret, dobbelt-blindt, dobbelt-dummy, parallel gruppe, fase IV klinisk forsøg der undersøger ændringer i postmenopausale kvinders rygsmerter, med osteoporose- relateret(de) ryghvirvel-fraktur(er), behandlet med enten 100 µg PTH(1-84) dagligt eller 70 mg alendronate pr. uge Vurdering af den kliniske betydning og prognostiske værdi af lymfocytose i knoglemarv under imatinib behandling af kronisk myeloid leukæmi (CML) i kronisk fase: et retrospektivt studie Dette er en forespørgsel om behov for anmeldelse inkl skriftlig information til patienter Cerebrovaskulær sygdom og oscillationer i hjernens kar - måling af autoregulation med NIRS og TCD Ældre Mænds Trivsel Et multinationalt, randomiseret, dobbeltblindet, placebo-kontrolleret forsøg for at evaluere effektiviteten og sikkerheden af AVE5026 til forebyggelse af venøs tromboembolisk hændelse (VTE) hos cancerpatienter med høj risiko for VTE, og som gennemgår kemoterapi (SAVE-ONCO). Protokol-nr: EFC6521 Fjernelse af proteinbundne uræmiske toksiner ved repetitive modificerede fractionerede plasmaferese behandlinger kombineret med dialyse VO59.08 Et multinationalt randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret fase II-forsøg til vurdering af effekten af og sikkerheden ved tre doser sublingual immunterapi indgivet som rekombinante Bet v 1-tabletter en gang dagligt til patienter, der lider af rhinokonjunktivitis forårsaget af birkepollen Side 16 af 40

17 H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B Asthma Begins in Childhood - ABC-kohorten. En gen-miljøanalyse af den tidlige udvikling af astma, allergi og eksem Recidiverende invasiv pneumokokinfektion hos børn i alderen risikofaktorer og immunologisk respons Type 2 diabetes gener og den defekte inkretineffekt Effekten af menstruationscyklus på vægttab hos sunde men overvægtige præmenopausale kvinder. Projekt B252 Menstrualean Flere skridt med KRAM - Udlevering af skridttæller og skridttællerbog til fremme af fysisk aktivitet Effekt af specifikt krydderi på energibalancen Karakterisering af insulinresistensen hos patienter med prostatacancer i hormonbehandling Human C-peptid infusion i kombination med endotoxinæmi. Effekt på cytokinrespons Et multinationalt, multicenter, randomiseret, dobbelt-blindet forsøg, der sammenligner effekt og sikkerhed af AVE5026 i forhold til enoxaparin mhp. at forebygge venøs tromboemboli hos patienter, der får foretaget elektiv knæalloplastik Et12-ugers, randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret fase 2-proof of concept-forsøg med parallelgrupper i flere centre med undersøgelse af effekten og sikkerheden ved PD i behandling af symptomber relateret til interstitiel cystitis/painful bladder syndrome 'Genome wide association' studie om svær atopisk sygdom hos børn og unge voksne Et forsøg der sammenligner blodsukkerkontrollen mellem forskellige behandlingssteder hos børn med diabetes yngre end 11 år Sammenligning af to forskellige aminosyretilskuds effekt på koncentrationen af phenylalanin og tyrosin i blodet samt det almene velbefindende hos patienter med phenylketonuri Diagnosticering og differentiering af kronisk rhinosinuitis (CRS) Undersøgelse af mulige appetitreducerende egenskaber af plantebaserede kombinationsprodukter. Projekt B258 Endovaginal ultralyd. Betyder patiententens lejring noget for ultralydsbilledet? Kort versus lang reagensglasbehandling. En prospektiv, konsekutiv og randomiseret sammenlignende undersøgelse Side 17 af 40

18 H-B FASE II STUDIE AF VINORELBINE INTRAVENØST (DAG 1) OG ORALT (DAG 8) SOM 2. LINIE BEHANDLING FOR MALIGNT PLEURALT MESOTHELIOM H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B BEARBEJDNING AF TRUENDE VISUEL INFORMATION - MODELLERING AF TRUS- SELSVÆRDIERS PÅVIRKNING AF VISUEL OPMÆRKSOMHED Sammenligning mellem to forskellige behandlingsstrategier for patienter med alvorlige depressioner, der ikke udviser bedring med escitalopram-behandling: tidlig vs. forsinket interventionsstrategi. Reference: F1J-EW-HMGD (a) Et fase III, randomiseret, placebokontrolleret, blindet, multicenterforsøg med induktion og vedligeholdelse af det kliniske respons og remission med MLN0002 hos patienter med moderat til svær colitis ulcerosa. Protokol C13006 Et fase III, randomiseret, placebokontrolleret, blindet, multicenterforsøg med induktion og vedligeholdelse af det kliniske respons og remission med MLN0002 hos patienter med moderat til svær Crohns sygdom. Protokol C13007 Et fase III, open-label forsøg for at bestemme den langvarige sikkerhed og effekt af MLN0002 hos patienter med colitis ulcerosa og Crohns sygdom. Protokol C13008 Projekt til belysning af et forsøg med distribuering af naloxone til stofafhængige som led i en strategi til forebyggelse af opioidoverdosisdødsfald Brug af lymfocytter fra anonyme blod donorer til forskning i polyklonale antistoffers potentiale som lægemiddel Forebyggelse af postoperative lungekomplikationer ved præoperativ intervention Patogenese for gonadale og ekstragonadale germinalcelletumorer Trekløverpeptider ved lungesygdomme Sakral Elektroakupuntur af nye punkter som behandling ved Urge Inkontinens hos kvinder Posttraumatisk hypofyseinsufficiens incidens, prædiktorer og testvaliditet Et multicenter, open-label forsøg til vurdering af tidlig respons på abatacept i kombination med metotrexat ved hjælp af power Doppler-ultralyd hos patienter med aktiv reumatoid artrit (ledegigt), der har haft utilstrækkelig respons på metotrexat. Projekt-nr: IM Et enkeltarmet, åbent fase II forsøg med bevacizumab i kombination med trastuzumab og capecitabin som 1. linjebehandling af patienter med HER2 positiv, lokalt recidiverende eller metastatisk brystkræft Kvalitetssikring af immunhistokemi og mirna array s som diagnostiske værktøjer hos patienter med ukendt primær tumor Side 18 af 40

19 H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B Neuropsykologisk rehabilitering til patienter med hukommelsesvanskeligheder eller demens "Virus-ætiologien bag feberkramper: Influenza-virus og andre luftvejsvirus der forårsager feberkramper hos børn" Et historisk kontrolleret, multicenter, dobbeltblindt, randomiseret forsøg til vurdering af effekt og sikkerhed hos patienter med fokale anfaldsdebut ved overgang til lacosamid 400 mg/daglig i monoterapi En multicenter, åben forlængelsesforsøg til vurdering af langvarig brug af lacosamidmonoterapi og sikkerheden ved lacosamid-monoterapi samt supplerende terapi hos forsøgspersoner med partielle anfald Biomarkører hos patienter med systemisk sklerose(scleroderma) Ceramid i humane muskelfibre: Effekt på insulin resistens? Konsekutiv, randomiseret, åben, parallel, kontrolleret multi-center afprøvning af det telemedicinske udstyr BERTA, til en subgruppe af patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) indlagt med akut eksacerbation, som viderebehandles i eget hjem frem for konventionel indlæggelse på hospital "Et åbent forsøg med Romiplostim til voksne trombocytopene forsøgspersoner med idiopatisk trombocytopenisk purpura (ITP)" Probiotiske bakterier til svært overvægtige børn (Proteen); effekt på inflammation samt risikomarkører for metabolisk syndrom INTERPRET- International report on routine practice of sensor-enabled pump therapy (International rapport om rutinemæssig brug af sensoraktiveret pumpeterapi) EN FASE 3, RANDOMISERET, DOBBELTBLINDET, DOBBELT-DUMMY, PARALLEL- GRUPPE, MULTICENTER, MULTINATIONAL UNDERSØGELSE TIL EVALUERING AF EFFEKTIVITETEN OG SIKKERHEDEN FORBUNDET MED DU-176B VERSUS WARFA- RIN HOS FORSØGSPERSONER MED ATRIAL FIBRILLATION Effective anticoagulation with factor xa next GEneration in Atrial Fibrillation (ENGAGE-AF) Eudract nr AML17 protokollen for akut myeloid leukæmi. En klinisk lægemiddelafprøvning hos patienter med akut meyloid leukæmi (AML) og høj risiko myelodysplastisk syndrom (MDS). En mulitcenterprotokol iværksat af The Working Party on Leukaemia in Adults and Children i Storbritanien Anvendelse af måling af hjerne perfusion ved hjælp af MR skanning på patienter med hjernetumorer efter strålebehandling Side 19 af 40

20 H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B H-B Identifikation af nye gener ved arvelig tarmkræft Et fase 3, randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret, multicenter forsøg med det formål at vurdere effekten og sikkerheden ved IPI-504 hos patienter med metastaserende og/eller inoperable gastrointestinale stromale tumorer efter manglende effekt af mindst Imatinib og Sunitinib Undersøgelse af smerte, kløe, rødme og hævelse efter intradermal injektion af VIP og PA- CAP38 Tumor Regression Grading (TRG) som prognostisk faktor ved rektal cancer Afprøvning af plaster til behandling af bi- og hvepsestik Genetisk variation i HIV hos patienter inficeret via intravenøst misbrug i Danmark. Forekommer der fortsat smitte i misbrugsmiljøet? Supplering med hcg ved kontrolleret ovariel stimulering med rekombinant FSH for in vitro fertilisering Et randomiseret kontrolleret klinisk studie Kliniske, embryonale, endokrine og genetiske aspekter Lim versus tacks som værktøj til fastgørelse af nettet ved laparoskopisk operation for bugvægsbrok Cancer Mammae Inoperabilis. Et fase II forsøg af neoadjuverende behandling med pegyleret liposomal doxorubicin (Caelyx) og cyklofosfamid +/- trastuzumab med efterfølgende docetaxel til patienter med primær inoperabel og lokoregional avanceret cancer mammae (LABC) Efterprøvning af micro lightguide spektrofotometri til monitorering af perfusionen i underekstremiteterne Biologisk rolle af proteinet Syncytin og dets receptor ASCT2 for befrugtning af humane æg hos patienter i barnløshedsbehandling Et prospektivt, randomiseret, multicenter forsøg for at vurdere et Everolimus-afgivende koronarstent system (PROMUS Element ) til behandling af op til to de novo koronararterielæsioner Komité C H-C H-C Biomarkører ved behandling af patienter med rektumcancer giver de ny information om sygdom, prognose og behandlingsrespons Kvantitativ måling af mitralinsufficiens: Magnetisk Resonans scanning versus Ekkokardiografi (MRISA) Side 20 af 40

21 H-C H-C H-C H-C H-C H-C H-C H-C H-C H-C H-C H-C H-C H-C H-C H-C Et randomiseret, prospektivt, parallelt, åbent sammenligningsforsøg af ét års varighed af det subjektive velbefindende hos ambulante skizofrene patienter, der behandles med quetiapin XR (SEROQUEL XR ) eller oral risperidon i fleksibel dosis i et dagligdags miljø Evaluering af p53-pulset dendritiske celler i kombination med 2. linie endokrin behandling (exemestan, aromasin ) som behandling til patienter med metastatisk eller lokal avanceret brystkræft Eudract nr Et åbent forsøg med dosisoptrapning, sikkerhed og tolerance ved kombinationen af subkutan (s.c) rekombinant humant IL-21 (ril-21) og sunitinib (Fase 1) efterfulgt af et åben, stratificeret, randomiseret forsøg med 2 arme med ril-21 og sunitinib og sunitinib alene (Fase2a) hos forsøgspersoner med stadium IV nyrecellekarcinom Insulins effekt på den endogene glukose produktion, samt perifere glukose optag Måling af blodets nedbrydningsprodukter i cerebrospinalvæsken A randomised, placebo-controlled, multi-centre study on the efficacy of Niccine, a vaccine for nicotine, in smoking relapse prevention, assessed in healthy, adult non-smokers 25 to 50 years of age Eudract nr Morfinpræparatet Oxycodon versus Morfin til elektive sectiopatienter i accelereret forløb Et åbent forsøg med anvendelse af Metazym (rekombinant human arylsulfatase A eller rhasa) med særlig udleveringstilladelse (compassionate use) til behandling af patienter med sen-infantil metakromatisk leukodystrofi (MLD). - Eudract nr Biologisk karakterisering af subkloner og restsygdom ved akut lymfoblastær leukæmi Genekspressions profilering (CupPrint ) anvendt som strategi til identifikation af primær tumor hos patienter med metastatisk cancer Grundlæggende informationsbearbejdning hos antipsykotisk naïve, første episode skizofrene patienter Kontrastforstærket ultralydsundersøgelse ved svær akut pancreatitis Kan indgift af hemopure forbedre iltningen hos patienter med akut ekstremitetsiskæmi. Et fase II, randomiseret, enkeltblindet, placebo-kontrolleret, parralel-gruppe forsøg for at undersøge sikkerhed og anvendelighed hos patienter med akut ekstremitetsiskæmi TRIAS-HR Trial TRIAS-LR Undersøgelsen Tarmbakterier og deres betydning for udvikling af fedme Side 21 af 40

22 H-C H-C H-C H-C H-C H-C H-C H-C H-C H-C H-C H-C H-C H-C H-C Reguleringen af fedtstofskiftet ved type 2 diabetes Fænotypisk og non-cftr genetisk karakterisering af danske cystisk fibrose og primær ciliedyskinesi patienter Temperaturkortlægning af prostata med Wallterm -systemet Et randomiseret, åbent, pilot-forsøg i Fase II til evaluering af sikkerhed og effekt af AZD0530 på knogleresorption hos patienter med prostata- eller brystcancer med metastatisk knoglesygdom Eudract nr DAGSLYS MEDIERET FOTODYNAMISK TERAPI MED METHYL AMINOLEVULINAT AF PATIENTER MED MULTIPLE AKTINISKE KERATOSER PÅ ISSEN ELLER I ANSIGTET - et randomiseret, multicenter studie Mitokondriefunktion i trombocytter hos patienter med sepsis og patienter der gennemgår hjertekirurgi med anvendelse af hjertelungemaskine Multi-centerafprøvning af klinisk effekt af Airsonett Airshower til patienter med allergisk astma En klinisk evaluering af XIENCE V everolimus-agivende koronart stentsystem til behandling af kvinder med de novo koronararterielæsioner (protokol for randomiseret forsøg) Epiretinal fibrose, effekt af tidlig kirurgi. Et prospektivt, randomiseret klinisk studie Anæstesidybde og forekomst af postoperativ kognitiv dysfunktion Persisterende bivirkninger i mundhulen efter kemoterapi af brystkræftpatienter fem-års follow-up NK celler i allergisk kontakt eksem LOKAL INFILTRATIONS ANALGESI MED ROPIVAKAIN 0,75 % VERSUS PLACEBO VED VAGINAL HYSTEREKTOMI: ET PROSPEKTIVT RANDOMISERET, DOBBELTBLINDET, PLACEBO-KONTROLLERET STUDIE Et fase III randomiseret, parallelgruppe, dobbelblindt, activt kontrolleret forsøg til vurdering af effekten og sikkerheden af oralt administrert 220 mg dabigatran etexilate (110 mg på operationsdagen efterfulgt af 220 mg en gang dagligt) sammenlignet med 40 mg enoxaparin givet en gang dagligt subkutant i dage til forebyggelse af venøs tromboembolisme hos patienter ved primær elektiv total hofte-alloplastik (RE-NOVATE II). Eudract nr Intubation af patienter med forventet vanskelig laryngoskopi/intubation med Videolaryngoskopet, McGrath eller flexibelt fiberskop En randomiseret undersøgelse Side 22 af 40

23 H-C H-C H-C H-C H-C H-C H-C H-C H-C H-C H-C H-C H-C H-C H-C Et randomiseret, fase 2b forsøg af sunitinib i kombination med Oxaliplatin, 5-fluorouracil og Leucovorin (FOLFOX) sammenlignet med bevacizumab i kombination med FOLFOX som 1. linie behandling til patienter med metastaserende tarm kræft. Eudract-nr Blokering af carbachols hovedpineudløsende egenskaber og virkning på hjernens hæmodynamik med den muskarine receptor hæmmer glykopyrron LOKAL INFILTRATIONS ANALGESI MED ROPIVAKAIN 1 % VERSUS PLACEBO VED VAGINALE DESCENSUSOPERATIONER: ET PROSPEKTIVT RANDOMISERET, DOB- BELTBLINDET, PLACEBO-KONTROLLERET STUDIE "Måling af nasal nitrogen oxid hos raske børn med og uden akut luftvejsinfektion i løbet at første leveår -et kohorte-studie" Effekt af Insulin Detemir og NPH Insulin på nyrenes natrium reabsorption, væskebalance og vægt hos patienter med type II diabetes. EudraCT nr.: "24 timer i døgnet 7 dage om ugen - sygeplejersken er der altid" - om den sygeplejefaglige intervention i et apopleksi rehabiliteringsforløb på hospital MR undersøgelser ved Parkinsons sygdom OBS! Følgende afsluttede projekter er fysisk arkiveret her: KF /96, KF /94, KF /93, KF /01, KF /99,KF /98, KF /97 C-reaktivt protein, alkoholisk levercirrose og prognose Identifikation og karakterisering af nye biologiske markører i atopisk dermatitis Et nyt lægemiddel til behandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) Diagnostisk værdi af vævsdoppler ekkokardiografi ved stabil anina pectoris MikroRNA ekspression og funktion i human ældede hud Effekten af psykologisk intervention på human plasma: En kemisk analyse. - Et studium af signalstoffer i blod og spyt i forbindelse med projektet MICA - en prospektiv randomiseret undersøgelse af mindfulness baseret stressreduktion (MBSR) blandt kvinder med brystkræft Evaluering af perifere nerveblokader på overekstremiteten med thermografi Undersøgelse af gliacelleaktivering ved Multisystem Atrofi via undersøgelse af cerebrospinalvæske og stereologisk volumenbestemmelse af hjerneområder ved Multisystem Atrofi og andre Atypiske parkinson-sygdomme Side 23 af 40

Sygdomslære Hånden på hjertet

Sygdomslære Hånden på hjertet Sygdomslære Hånden på hjertet Kapitel 1 Side 33 Side 33 Side 38 Side 38 Basal sygdomslære Quiz om vækstændringer, celledegeneration og nekrose Arbejdsspørgsmål om vækstændringer, celledegeneration og nekrose

Læs mere

Dato Projekttitel Komite(er) Forsøgsansvarlig Melody TPV Post-Market Surveillance Study H Lars Søndergaard Nej

Dato Projekttitel Komite(er) Forsøgsansvarlig Melody TPV Post-Market Surveillance Study H Lars Søndergaard Nej Forkortelser: H = De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden SJ = N = M = S = Den Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland Den Videnskabsetiske

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro PAPA syndromet Version af 2016 1. HVAD ER PAPA 1.1 Hvad er det? PAPA er en forkortelse for Pyogen Artritis, Pyoderma gangrenosum og Akne. Det er en genetisk

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Senfølger efter kræftbehandling Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Mål for kræftbehandling Bedre overlevelse, sygdomsfrihed Mindske symptomer Bedre livskvalitet Mange behandlinger ikke gode

Læs mere

Kontrol af kræftpatienter Evidens og dansk praksis. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Kontrol af kræftpatienter Evidens og dansk praksis. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Kontrol af kræftpatienter Evidens og dansk praksis Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Kontrol efter kræftbehandling Vi ved temmelig lidt og det vi ved, ved vi ikke med særlig stor sikkerhed

Læs mere

Hjernetumordagen 1. april 2014

Hjernetumordagen 1. april 2014 Hjernetumordagen 1. april 2014 Onkologisk behandling af hjernetumorer Sidste år sluttede vi med spørgsmålet: Får I den bedste behandling? Svar: Primær behandling Ja! Recidiv behandling Måske! Behandlingsmål

Læs mere

Medicinsk behandling af NET 25 år med NET i Aarhus. Henning Grønbæk, overlæge, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital

Medicinsk behandling af NET 25 år med NET i Aarhus. Henning Grønbæk, overlæge, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital Medicinsk behandling af NET 25 år med NET i Aarhus Henning Grønbæk, overlæge, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital NET i Arhus 120 100 80 60 40 20 0 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Specialeansøgning for IM: hæmatologi/roskilde Offentlig:

Specialeansøgning for IM: hæmatologi/roskilde Offentlig: Specialeansøgning for IM: hæmatologi/roskilde Offentlig: SOR ID: Geografisk lokalitet: Placering og erfaring Aktuel volumen for funktionen Forventet Forventet antal nye patienter per år (tal) Aktuelt antal

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Majeed Version af 2016 1. HVAD ER MAJEED 1.1 Hvad er det? Majeed er en sjælden genetisk sygdom. Børn med denne sygdom lider af CRMO (kronisk rekurrent multifokal

Læs mere

Vejledning om transfusionsmedicinsk. monitorering af blødende patienter

Vejledning om transfusionsmedicinsk. monitorering af blødende patienter Vejledning om transfusionsmedicinsk behandling og monitorering af blødende patienter Behandlingsanbefaling Version 1.0-7. Juni 2013 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi ønsker at give en opdateret vejledning

Læs mere

Sundhedsudvalget 23. september 2014

Sundhedsudvalget 23. september 2014 23. september 214 Sundhedsplanmål 4: Første kontakt inden 14 dage, tærskelværdi 8 Første kontakt inden 14 dage for 8 % af ikke-akutte patienter. 1 8 6 4 2 3. kvt. 12 2. kvt. 14 2 4 6 8 1 47% 4 33% Seneste

Læs mere

Komorbiditet og operation for tarmkræft

Komorbiditet og operation for tarmkræft Komorbiditet og operation for tarmkræft Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som

Læs mere

Godkendte projekter Periode: Rapport modtaget

Godkendte projekter Periode: Rapport modtaget Forkortelser: = Den Videnskabsetiske Komité for Københavns Amt KF = Den Videnskabsetiske Komité for Københavns og Frederiksberg kommune Ø = Den Videnskabsetiske Komité for Bornholms, Frederiksborg, Storstrøms

Læs mere

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)?

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? En information til patienter og pårørende Denne folder støttes af: Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS Velkommen Dette hæfte er udviklet for at give

Læs mere

Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen

Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen Konference for kontaktsygeplejersker 2013 Lisbeth Vestergaard Andersen, forskningskonsulent Uddeling af midler til forskning - udvalgte projekter Uddeling

Læs mere

MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER

MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER I løbet af det seneste årti har vi fået langt mere viden om, hvordan kræft udvikler sig. På baggrund af denne viden

Læs mere

Diane 35 grundlæggende version af patientkort og tjekliste til den ordinerende læge 2/11/2014

Diane 35 grundlæggende version af patientkort og tjekliste til den ordinerende læge 2/11/2014 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se i indlægssedlen,

Læs mere

Fysisk Aktivitet og Tarmkræft - Træning som Medicin. Jesper Frank Christensen, Ph.D. Trygfondens Center for Aktiv Sundhed Rigshospitalet

Fysisk Aktivitet og Tarmkræft - Træning som Medicin. Jesper Frank Christensen, Ph.D. Trygfondens Center for Aktiv Sundhed Rigshospitalet Fysisk Aktivitet og Tarmkræft - Træning som Medicin Jesper Frank Christensen, Ph.D. Trygfondens Center for Aktiv Sundhed Rigshospitalet Hvad dør vi af? 1) Hjertesygdomme 2-3-4) Cancer, blodpropper, diabetes

Læs mere

Biomarkører (Biomarkers)

Biomarkører (Biomarkers) https://www.eupati.eu Biomarkører (Biomarkers) Introduktion En biologisk markør er et pålideligt målepunkt, der kan sige noget om en persons helbred eller udviklingen i en sygdom. For eksempel om der er

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante punkter i produktresuméet og indlægssedlen/indlægssedlerne

Bilag III. Ændringer til relevante punkter i produktresuméet og indlægssedlen/indlægssedlerne Bilag III Ændringer til relevante punkter i produktresuméet og indlægssedlen/indlægssedlerne 38 PRODUKTRESUME 39 Pkt. 4.1 Terapeutiske indikationer [De aktuelt godkendte indikationer slettes og erstattes

Læs mere

Social ulighed i kræftoverlevelse

Social ulighed i kræftoverlevelse Social ulighed i kræftoverlevelse 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Marianne Steding-Jessen

Læs mere

Specialeansøgning for IM: hæmatologi

Specialeansøgning for IM: hæmatologi Specialeansøgning for IM: hæmatologi Offentlig: SOR ID: Geografisk lokalitet: Placering og erfaring Aktuel volumen for funktionen Forventet volumen for Område Funktion Regionsfunktioner Ønskes funktionen

Læs mere

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen?

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Nationalt Videnscenter for Demens Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Steen G. Hasselbalch, professor, overlæge, dr.med. Nationalt Videnscenter for Demens, Neurologisk

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

Hjernetumordagen, 23. april 2013

Hjernetumordagen, 23. april 2013 Hjernetumordagen, 23. april 2013 Hans Skovgaard Poulsen, Overlæge, dr.med Finsencenter, København www.radiationbiology.dk Behandlingsmål Forlænge liv Forbedre livskvalitet Gliomer Primær Behandling Lav-grads

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme

Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Avastin anvendes sammen med andre kræftlægemidler til behandling af voksne med følgende kræftformer:

Avastin anvendes sammen med andre kræftlægemidler til behandling af voksne med følgende kræftformer: EMA/175824/2015 EMEA/H/C/000582 EPAR - sammendrag for offentligheden bevacizumab Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for. Det forklarer, hvordan Udvalget

Læs mere

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ for Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Normalt immunglobulin, humant 165 mg/ml Hjælpestoffer

Læs mere

VIGTIG INFORMATION OM CYPRETYL OG RISIKOEN FOR BLODPROPPER

VIGTIG INFORMATION OM CYPRETYL OG RISIKOEN FOR BLODPROPPER Patientkort: Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se

Læs mere

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Eksperimenter Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Epidemiologiske studier Observerende studier beskrivende (populationer) regional variation migrations

Læs mere

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan diagnosticeres sygdommen? Der findes ikke nogen specifik

Læs mere

Forhøjet intrakranialt tryk 9 Hjerne og Sanser 5 Energi og vitale funktioner 10. Åndenød 5 Energi og vitale funktioner 7 Regulation og kommunikation 2

Forhøjet intrakranialt tryk 9 Hjerne og Sanser 5 Energi og vitale funktioner 10. Åndenød 5 Energi og vitale funktioner 7 Regulation og kommunikation 2 Fordeling af ICS på moduler UDKAST 2/5/06 Efter P A O'Neill et al. - Core undergraduate curriculum ICS, symptoms (fuldstændig liste) ICS, symptoms (udvalgte) Første Modulnr. Antal emne Ledhævelse 4 Bevægelse

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 4 Bilag 4 Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Befolkningstype Intervention Resultat Kommentarer kvalitet Escalante et Gong, Shun et 2014 RCT, crossover 2014 Metaanalys e + 42 kvinder med

Læs mere

Leucocyt-forstyrrelser

Leucocyt-forstyrrelser Leucocyt-forstyrrelser Udarbejdet af KLM med inspiration fra Kako S4 pensum fra bogen Hæmatologi af H. Karle Granulocytsygdomme Lymfocytsygdomme Leukæmier M-proteinæmi Analyser Referenceområde [LKC]: 3.0

Læs mere

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning Almen om Tolkning - Vær så præcis som mulig - hvis noget ikke giver mening for dig, så gør det hellere ikke for pt. pas på sort snak (oversættelse ord for ord). - Omtal ikke patienten i 3. person. Pt.

Læs mere

DMG-Nyhedsbrev nr. 7

DMG-Nyhedsbrev nr. 7 Januar 2008 Odense Universitetshospital Redaktør: Overlæge Lars Bastholt Onkologisk Afdeling R, OUH DMG-Nyhedsbrev nr. 7 DMG-2007 Patologi Kirurgi Sentinel node diagnostik Hyperterm perfusionsbehandling

Læs mere

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION Der er ikke udført en fuld MTV på dette lægemiddel af følgende årsager den aktuelle patientgruppe er lille (

Læs mere

INDIVIDUALISERET BEHANDLING ETABLERING OG KARAKTERISERING AF PRIMÆRE LUNGECANCER CELLELINJER

INDIVIDUALISERET BEHANDLING ETABLERING OG KARAKTERISERING AF PRIMÆRE LUNGECANCER CELLELINJER Protokolresume - LUCELLI INDIVIDUALISERET BEHANDLING ETABLERING OG KARAKTERISERING AF PRIMÆRE LUNGECANCER CELLELINJER 6. oktober 2014 Version 1 Forfattere og afdelinger: Birgitte Brinkmann Olsen, Nuklearmedicinsk

Læs mere

Visitation og behandling af kroniske smertepatienter

Visitation og behandling af kroniske smertepatienter Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Visitation og behandling af kroniske smertepatienter Jette Højsted Specialeansvarlig overlæge Hvorfor skal vi opleve smerter? Vi oplever

Læs mere

Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt

Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt Anne-Sofie Schrohl Rasmussen, cand.scient. (humanbiologi) Faggruppen Patobiologi,

Læs mere

Regeringen kan støtte forslaget.

Regeringen kan støtte forslaget. Europaudvalget, Sundhedsudvalget EUU alm. del - Bilag 7,SUU alm. del - Bilag 8 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 4.

Læs mere

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER DCCG S NTIONLE RETNINGSLINIER FOR DIGNOSTIK OG BEHNDLING F KOLOREKTL CNCER Rekommandationer Patienter med resektabel rectumcancer bør tilbydes præoperativ kemostråleterapi o Hvis tumor er lokaliseret i

Læs mere

Genanalyse af metastaserende prostatakræft

Genanalyse af metastaserende prostatakræft Genanalyse af metastaserende prostatakræft Molekylærbiologisk karakterisering af human prostatacancer og effekt af antiandrogen behandling med anvendelse af oligonukleotid microarray analyse. Vejledning

Læs mere

Antikoagulantia: Præparatvalg, indikationer og dosering

Antikoagulantia: Præparatvalg, indikationer og dosering Antikoagulantia: Præparatvalg, indikationer og dosering Afdelingen anvender primært følgende præparater: 1. Farmaka der nedsætter dannelsen af normale koagulationsfaktorer: Marevan 2. Farmaka der øger

Læs mere

Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI)

Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI) Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI) Istruksdokument Senest revideret d. 30 12 2014 Forfattere: Paul von Weitzel og Nicole Frandsen Referenter: Boris Modrau Godkender: Claus Z Simonsen, redaktionsgruppe

Læs mere

Studieplan Sygdomsdomslære

Studieplan Sygdomsdomslære Studieplan Sygdomsdomslære 2. semester Tema Sygepleje - klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og Behandlingsforløb Genstandsområde Semesterets teoretiske del retter sig særligt mod sygepleje

Læs mere

Mary Jarden Seniorforsker. d. 26. sept. 2014

Mary Jarden Seniorforsker. d. 26. sept. 2014 UCSF Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning CIRE Center for Integreret Rehabilitering af Kræftpatienter Hæmatologisk klinik, Rigshospitalet og Herlev Hospital Mary Jarden Seniorforsker

Læs mere

46 DC-konvertere patienten til sinusrytme 47 Gennemblødningen stiger 48 Sarkoidose 49 Renovaskulær hypertension. 50 Det kan dreje sig om Amarusis

46 DC-konvertere patienten til sinusrytme 47 Gennemblødningen stiger 48 Sarkoidose 49 Renovaskulær hypertension. 50 Det kan dreje sig om Amarusis NR Det rigtige svar 1 Diuretika. 2 Variant angina pectoris/spasmeangina. 3 Man behøver ikke flere undersøgelser, da pt. har Løfgrens Syndrom, dvs. sarkoidose 4 Aortaklap substitution med indsættelse af

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital

ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital 18 F-FDG-PET/CT ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital DRS årsmøde jan 2012 18F-Fluoro Fluoro-Deoxy-Glukose (18F-FDG) FDG) K Hjorthaug 2 18

Læs mere

CML kronisk myeloid leukæmi. i Børnecancerfonden informerer

CML kronisk myeloid leukæmi. i Børnecancerfonden informerer CML kronisk myeloid leukæmi i kronisk myeloid leukæmi 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Aarhus, Odense og Rigshospi talet. Forår 2015 FOREKOMST Akut leukæmi (blodkræft) er den mest almindelige

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 146 Offentligt. Resumé

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 146 Offentligt. Resumé Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 146 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse med betingelser for lægemidlet

Læs mere

Update og foreløbige resultater fra TopoTargets og CuraGens kliniske udviklingsprogram med PXD101

Update og foreløbige resultater fra TopoTargets og CuraGens kliniske udviklingsprogram med PXD101 Til Københavns Fondsbørs A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 34-06 / København, den 26. oktober 2006 Update og foreløbige resultater fra TopoTargets og CuraGens kliniske udviklingsprogram med PXD101 TopoTarget

Læs mere

Den hæmatologiske fællesdatabase

Den hæmatologiske fællesdatabase Den hæmatologiske fællesdatabase Hvilke personer skal registreres?: Registreringsvejledning: CLL Alle patienter som diagnosticeres med CLL, og som har haft et forløb på en hæmatologisk afdeling, der varetager

Læs mere

Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i dermato-venerologi

Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i dermato-venerologi TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i dermato-venerologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Behcets Sygdom Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Diagnosen er primært klinisk. Det kan tage mellem 1 til 5 år før et

Læs mere

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Oversat til dansk af Maria Lajer med tilladelse fra Human Reproduction. Denne artikel blev trykt først i Human Reproduction 2009;24(5):1012-7 BAGGRUND:

Læs mere

CT af hjertet. Iskæmisk hjertesygdom (IHS) Risikofaktorer. Atherosklerose

CT af hjertet. Iskæmisk hjertesygdom (IHS) Risikofaktorer. Atherosklerose Iskæmisk hjertesygdom (IHS) CT af hjertet PhD-studerende Thomas Kristensen Hjerte-CT forskningsenheden Rigshospitalet Førende dødsårsag i den vestlige verden 12.6% af alle dødsfald skyldes IHS I USA dør

Læs mere

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome)

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) Version af 2016 1. HVAD ER MKD 1.1 Hvad er det? Mevalonat kinase mangel er en genetisk sygdom.

Læs mere

Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter

Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter Læge J. Magnus Bernth Jensen Klinisk Immunologisk afdeling Hvilke analyser til hvilke patienter??? Hvilke patienter bør undersøges? Infektioner er almindelige

Læs mere

Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR

Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR 3 Information til dig, der skal behandes med Levact for kræft i blodet, lymfesystemet eller knoglemarven. Informationen fokuserer på lægemidlet Levact, hvordan

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Gruppe A Diabetes Glukagon hæver blodsukkeret: Regulation af blodsukkeret

Gruppe A Diabetes Glukagon hæver blodsukkeret: Regulation af blodsukkeret Vibeke Rønnebech - København oktober 2013 Gruppe A Diabetes Regulation af blodsukkeret Insulin sænker blodsukkeret: Øger optagelsen af glukose i cellerne Øger omdannelsen af glukose til glykogen i lever

Læs mere

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA)

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) Version af 2016 1. HVAD ER DIRA 1.1 Hvad er det? IL-1 receptor antagonist mangel (Deficiency of IL-1Receptor Antagonist,

Læs mere

Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion

Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion Styrelsen for Patientsikkerhed Oktober 2017 Kolofon Titel på udgivelsen: Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion Udgivet af:

Læs mere

Kræftrehabilitering 06-12-2011. Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet

Kræftrehabilitering 06-12-2011. Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet Kræftrehabilitering Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet Temadage om kræftrehabilitering. Danske Fysioterapeuter 5.-6. december 2011 Hvorfor er kræftrehabilitering på dagsordenen?

Læs mere

Biomarkører. Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens

Biomarkører. Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens Biomarkører Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens Hvad er en biomarkør? En biomarkør er: En karakteristik, som måles objektivt og vurderes som indikator for normale biologiske

Læs mere

Forkortelser: De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden H = Den Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland

Forkortelser: De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden H = Den Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland Forkortelser: = SJ = N = M = S = De Videnskabsetiske Komiteer for Region ovedstaden Den Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland Den Videnskabsetiske

Læs mere

Tarmkræft. Hvad er tarmkræft? Tarmkræft kaldes også colorektal kræft (eller colorektal cancer) og er en samlebetegnelse for tyk- og endetarmskræft

Tarmkræft. Hvad er tarmkræft? Tarmkræft kaldes også colorektal kræft (eller colorektal cancer) og er en samlebetegnelse for tyk- og endetarmskræft Tarmkræft Hvad er tarmkræft? Tarmkræft kaldes også colorektal kræft (eller colorektal cancer) og er en samlebetegnelse for tyk- og endetarmskræft De fleste tilfælde af tarmkræft starter ved, at godartede

Læs mere

Retningslinier for anvendelse af Tysabri (natalizumab) Vedtaget på Dansk Multipel Sclerose Gruppes møde den 14. august 2006

Retningslinier for anvendelse af Tysabri (natalizumab) Vedtaget på Dansk Multipel Sclerose Gruppes møde den 14. august 2006 Retningslinier for anvendelse af Tysabri (natalizumab) Vedtaget på Dansk Multipel Sclerose Gruppes møde den 14. august 2006 BAGGRUND Lægemiddelstyrelsen har godkendt Tysabri (natalizumab) til behandling

Læs mere

Kliniske retningslinier for forebyggelse af kardiovaskulær sygdom i Danmark

Kliniske retningslinier for forebyggelse af kardiovaskulær sygdom i Danmark Kliniske retningslinier for forebyggelse af kardiovaskulær sygdom i Danmark Formålet med disse kliniske retningslinjer er at give alle læger et fælles grundlag for forebyggelse af cardiovaskulære sygdomme

Læs mere

Appendix til årsberetningen 2009

Appendix til årsberetningen 2009 Appendix til Årsberetning 2009 Region Hovedstaden De Videnskabsetiske Komiteer Appendix til årsberetningen 2009 Projekter anmeldt i 2009 Region Hovedstaden De Videnskabsetiske Komiteer Appendix til årsberetningen

Læs mere

Det Danske Bloddonorstudie. Kristoffer Burgdorf og Christian Erikstrup

Det Danske Bloddonorstudie. Kristoffer Burgdorf og Christian Erikstrup Det Danske Bloddonorstudie Kristoffer Burgdorf og Christian Erikstrup 1 Fordele ved bloddonorer som studiepopulation Mange! Motiverede for at hjælpe andre. Vant til at udfylde skemaer om helbredsoplysninger.

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Link til artiklen: http://www.medicaljane.com/2014/06/13/chronic-pain-and-the-theraputic-benefitsof-medical-cannabis/ Hvad er kroniske smerter?..

Læs mere

Autoimmunitet. Umahro Cadogan Sundhedsrevolutionær-uddannelsen

Autoimmunitet. Umahro Cadogan Sundhedsrevolutionær-uddannelsen Autoimmunitet Umahro Cadogan Sundhedsrevolutionær-uddannelsen 1 Hvad er autoimmunitet? Når immunforsvaret (fejlagtigt) angriber kroppen, fordi det tror væv i kroppen er blevet fjenden Auto = selv Immunitet

Læs mere

Kost og Hjerte- Kar-Sygdom. Jette Heberg cand.scient.san og stud.phd /Hjerteforeningen

Kost og Hjerte- Kar-Sygdom. Jette Heberg cand.scient.san og stud.phd /Hjerteforeningen Kost og Hjerte- Kar-Sygdom Jette Heberg cand.scient.san og stud.phd /Hjerteforeningen 1 ud af 3 dør af hjerte-kar-sygdom Hjerte-kar-sygdom Iskæmisk hjertesygdom den hyppigst forekomne dødsårsag i Danmark

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Pregnyl, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning til intramuskulær og subkutan anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Pregnyl, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning til intramuskulær og subkutan anvendelse 29. februar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Pregnyl, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning til intramuskulær og subkutan anvendelse 0. D.SP.NR. 2830 1. LÆGEMIDLETS NAVN Pregnyl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Læs mere

Ændringer til produktresuméet og indlægssedlen fremlagt af Det Europæiske Lægemiddelagentur

Ændringer til produktresuméet og indlægssedlen fremlagt af Det Europæiske Lægemiddelagentur Bilag II Ændringer til produktresuméet og indlægssedlen fremlagt af Det Europæiske Lægemiddelagentur Dette produktresumé og denne indlægssedel er resultatet af referralproceduren. Produktinformationen

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

Behandling. Behandling af hjertesvigtpatienter

Behandling. Behandling af hjertesvigtpatienter Behandling Behandling af hjertesvigtpatienter Lars Videbæk Hjertemedicinsk afdeling B Odense Universitetshospital Non-farmakologisk behandling Farmakologisk behandling Revaskularisering Avancerede pacemakere

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer myelodysplastisk syndrom (MDS) i myelodysplastisk syndrom (MDS) 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, oktober 2011. Definition Der findes ikke noget dansk navn for

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Analgetika. a. Dårligt skrig,

Læs mere

Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp?

Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp? Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp? Maja Schick Sommer Fysioterapeut, cand.scient.san., Ph.d stud. Carina Nees Fysioterapeut, Master i Idræt og Velfærd Center for Kræft og Sundhed,

Læs mere

Nyretransplantation i Danmark

Nyretransplantation i Danmark Nyretransplantation i Danmark Udredning og efterbehandling Henrik Birn Overlæge Nyremedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital Formålet med nyretransplantation Bedre livskvalitet velvære og frihed

Læs mere

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center ANAMNESE INDEN KIRURGI Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center Præoperative undersøgelse Subjektive undersøgelse (anamnese) sygehistorie - almen - specielle Objektive undersøgelse

Læs mere

Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom

Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom Region Hovedstaden Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom Resumé UDARBEJDET AF: Stig Mølsted, Christian Have Dall, Henrik Hansen & Nina

Læs mere

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på?

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på? Diabetesmedicin Denne brochure handler om medicin til type 2-diabetes. Hvordan får du den bedste effekt af din medicin? Hvilke bivirkninger kan den have? Hvad kan du selv gøre, og hvad skal du være opmærksom

Læs mere

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på?

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på? Diabetesmedicin Denne brochure handler om medicin til type 2-diabetes. Hvordan får du den bedste effekt af din medicin? Hvilke bivirkninger kan den have? Hvad kan du selv gøre, og hvad skal du være opmærksom

Læs mere

Forkortelser: H = De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden. Den Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland

Forkortelser: H = De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden. Den Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland Forkortelser: H = De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden SJ = N = M = S = Den Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland Den Videnskabsetiske

Læs mere

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database.

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP November 2011 PRODUKTRESUMÉ 4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2014

Nordjysk Praksisdag 2014 Nordjysk Praksisdag 2014 - Skæve laboratorieværdier Case En 55 årig kvinde som er træt, kommer i klinikken til en screening Lidt kataralsk, lidt hoste, føler sig lidt varm men har ikke haft feber Får ingen

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: hæmatologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: hæmatologi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: hæmatologi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Specialeansøgning for IM: endokrinologi Offentlig: Privat:

Specialeansøgning for IM: endokrinologi Offentlig: Privat: Specialeansøgning for IM: endokrinologi Offentlig: Privat: Regionshospitalet Herning SOR ID: 6081000016005 CVR: Område Hypofyse og hypothalamus sygdomme Ernæringsrelaterede sygdomme Funktion Regionsfunktioner

Læs mere

Patientinformation og samtykkeerklæring vedrørende deltagelse i en videnskabelig undersøgelse

Patientinformation og samtykkeerklæring vedrørende deltagelse i en videnskabelig undersøgelse Patientinformation og samtykkeerklæring vedrørende deltagelse i en videnskabelig undersøgelse Kemoterapi og biologisk behandling til patienter med kræft i tyktarmen eller endetarmen Onkologisk Afdeling

Læs mere