Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i engelsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i engelsk"

Transkript

1 Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i engelsk Bacheloruddannelsen i engelsk godkendes hermed i henhold til bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), herunder 14, stk. 1. Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 26. september behandlet Københavns Universitets anmodning om akkreditering og godkendelse af den eksisterende bacheloruddannelse i engelsk. Akkrediteringsrådet har akkrediteret uddannelsen positivt, jf. 7 i Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). Akkrediteringsrådet har fastsat akkrediteringsperioden til 3 år. Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport. Rapporten er udarbejdet af Det Faglige Sekretariat på baggrund af vurderinger foretaget af et fagligt akkrediteringspanel. Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Det er Akkrediteringsrådets vurdering, at der er tvivl om, hvorvidt grundlaget for den positive akkreditering af uddannelsen vil være tilstede om 6 år, som den almindelige turnusakkrediteringsperiode er fastsat til. Varigheden af denne uddannelses akkrediteringsperiode er derfor fastsat til 3 år. Den kortere akkrediteringsperiode begrundes i: Akkrediteringsrådet 10. november 2008 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Trine Jensen Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr Side 1/4 - Det er problematisk, at sikringen af forskningsbaseringen for DVIP ernes kurser ikke er beskrevet i tilstrækkeligt omfang - Uddannelsens høje frafald er problematisk - Uddannelsens høje gennemførselstid er problematisk. - Det er problematisk, at der mangler en systematisk pædagogisk og didaktisk kompetenceudvikling af undervisere på uddannelsen - Det er problematisk, at uddannelsen har et mangelfuldt kvalitetssikringssystem

2 Vurderingen af uddannelsen er foretaget i overensstemmelse med fastsatte kriterier for kvalitet og relevans, jf. Bekendtgørelse nr af 22. august 2007 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt Vejledning til ansøgning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Afgørelse fra Universitets- og Bygningsstyrelsen Akkrediteringsrådet har 27. oktober 2008 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet afgørelse om 1. uddannelsens titel/betegnelse, 2. bacheloruddannelsens specifikke adgangskrav, 3. uddannelsens normerede studietid, 4. uddannelsens tilskudsmæssige indplacering samt 5. en eventuel fastsættelse af maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen, jf. brev af 7. november 2008 fra Universitets- og Bygningsstyrelsen til ACE Denmark med kopi til Københavns Universitet. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 2/4 Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte brev: Titel Styrelsen fastlægger bacheloruddannelsens titel til følgende, jf. uddannelsesbekendtgørelsens 14, stk. 1: Dansk: Bachelor (BA) i engelsk Engelsk: Bachelor of Arts (BA) in English Studies Der skal gøres opmærksom på, at bacheloruddannelser, der består af ét centralt fag, skal indeholde et tilvalg på mindst 30 ECTS og højest 60 ECTS, og dette skal ligge uden for det centrale fag, jf. 17, stk. 2, i uddannelsesbekendtgørelsen. Adgangskrav Adgangskravene til bacheloruddannelsen i engelsk er, jf. bilag 1 til bekendtgørelse nr. 32 af 29. januar 2008 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen): - Dansk A - Engelsk A - Historie B eller Idéhistorie B eller Samtidshistorie B - Yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. Uddannelsens normerede studietid Uddannelsens normerede studietid er 180 ECTS, jf. uddannelsesbekendtgørelsens 13.

3 Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er Evt. fastsættelse af maksimumrammer Styrelsen ønsker ikke at fastsætte maksimumramme for tilgangen til uddannelsen. Dette indebærer, universitetet selv bestemmer efter reglerne om frit optag, jf. adgangsbekendtgørelsens 14, hvor mange studerende det vil optage på bacheloruddannelsen. Tilknytning til censorkorps Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for engelsk. Godkendelse På baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering og Universitets- og Bygningsstyrelsens afgørelse vedrørende de fem ovennævnte punkter godkendes bacheloruddannelsen i engelsk jf. 3 i lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 (universitetsloven). ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 3/4 Akkrediteringen er gældende til og med 30. november 2011, jf. akkrediteringslovens 7, stk. 2. Forudsætning for godkendelsen Uddannelsen og dennes studieordning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder særligt bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen). Uddannelsen er dansksproget. Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Retlige spørgsmål vedrørende denne afgørelse kan dog i henhold til akkrediteringslovens 14, stk. 2, indbringes for Universitets- og Bygningsstyrelsen. Det betyder, at der kan klages til Universitets- og Bygningsstyrelsen, hvis universitetet mener, at afgørelsen ikke er foretaget i overensstemmelse med de regler, som gælder for akkreditering af universitetsuddannelser. Der kan ikke klages over de faglige vurderinger, der er indgået i afgørelsen, idet Akkrediteringsrådets faglige vurderinger er endelige. Fristen for at klage over afgørelsen er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt universitetet. En eventuel klage skal indsendes til:

4 Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade København K Eller på Universitetet er velkommen til at kontakte direktør Jette Frederiksen på eller telefon: , såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere information. Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Jette Frederiksen Direktør ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 4/4 Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Kopi af indstillingsbrev til Universitets- og Bygningsstyrelsen af 27. oktober 2008 Kopi af dette brev er sendt til: Undervisningsministeriet til orientering samt Universitets- og Bygningsstyrelsen

5 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet har d. 26. september 2008 akkrediteret de 37 eksisterende uddannelser, der er en del af pilotfasen. For disse uddannelser indstillede Akkrediteringsrådet d. 3. oktober 2008 følgende 5 punkter til afgørelse i Videnskabsministeren, Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST), jf. 10 i akkrediteringsloven: 1. uddannelsens tilskudsmæssige indplacering (taksameter), 2. uddannelsens titel, 3. specifikke adgangskrav for bacheloruddannelser, 4. uddannelsens normerede studietid samt 5. eventuel maksimumramme for tilgangen til uddannelsen. herefter: UBST-forhold. Ledelsessekretariatet 10. november 2008 Universiteterne modtog d. 8. oktober 2008 kopi af disse indstillinger. Universitets- og Bygningsstyrelsen meddelte ACE Denmark, at styrelsen ikke kunne træffe afgørelse om de ovennævnte forhold på det foreliggende grundlag. Styrelsen anser det for en nødvendighed at have oplysninger om de allerede godkendte forhold med eventuelle senere justeringer herunder bekendtgørelsesændringer til rådighed. ACE Denmark anmodede på den baggrund universiteterne om at indsende oplysninger vedr. de 5 ovennævnte UBST-forhold om - det p.t. godkendte - universitetets indstilling og - en begrundelse for eventuel forskel mellem det pt. godkendte og indstillingen. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Jette Frederiksen Telefon E-post På baggrund af universiteternes oplysninger har Akkrediteringsrådet foretaget en ekstraordinær behandling af alle uddannelsernes UBST-forhold. Denne ekstraordinære behandling resulterede i fornyede indstillinger til Universitets- og Bygningsstyrelsen af 27. oktober Sagsnr Dok nr Side 1/1 Såfremt dette medfører spørgsmål eller behov for yderligere information Direktør Jette Frederiksen kontaktes på mail: eller telefonnummer: Med venlig hilsen Jette Frederiksen Direktør

6 Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade København K Att. Ledelsessekretariatet Sendt pr. Akkrediteringsrådet Vedr. anmodning om akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i engelsk Københavns Universitet har ansøgt om akkreditering og godkendelse af ovennævnte uddannelse jf. Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). Uddannelsen er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet fredag den 26. september Akkrediteringsrådet har fastsat akkrediteringsperiodens varighed for uddannelsen. Denne vil fremgå af afgørelsesbrevet. Akkrediteringsrådet indstiller uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel, specifikke adgangskrav for bacheloruddannelser, normerede studietid samt evt. maksimumramme for tilgangen til afgørelse i Universitets- og Bygningsstyrelsen jf. 6, stk. 1 i Bekendtgørelse nr af 22. august 2007 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen). Uddannelsens tilknytning til censorkorps er desuden anført. Akkrediteringsrådet har imødekommet universitetets indstillinger på alle de punkter, der vedrører akkrediteringslovens 10, stk. 2 (de 5 ovennævnte forhold). Uni versitetet har over for Akkrediteringsrådet bekræftet, at indstillingerne er i overensstemmelse med, hvad ministeriet aktuelt har godkendt for uddannelsen. 27. oktober 2008 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Trine Jensen Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr Side 1/3 Bekendtgørelsesforhold Bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) Uddannelsens hovedområde Hovedvægten ligger inden for det humanistiske hovedområde. Sprog Uddannelsen udbydes på engelsk. Titel/Betegnelse Dansk: Bachelor (BA) i engelsk

7 Engelsk: Bachelor of Arts (BA) in English Studies jf. 14 i uddannelsesbekendtgørelsen. Uddannelsens normerede studietid Uddannelsen er fastsat til 180 ECTS. Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Uddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Adgangskrav Adgangskrav, jf. humanistiske hovedområde i Bilag 1, Bekendtgørelse nr. 32 af 29. januar 2008 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen): Områdespecifikke adgangskrav: - Dansk A - Engelsk B - Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B - Yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog, medmindre det opfyldes via de uddannelsesspecifikke adgangskrav ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 2/3 Uddannelsesspecifikke adgangskrav for bacheloruddannelsen i Engelsk: Engelsk A Eventuel fastsættelse af maksimumramme for tilgangen til uddannelsen Der er ikke fastsat maksimumramme for tilgangen til uddannelsen. Tilknytning til censorkorps Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for engelsk. Akkrediteringsrådet imødeser Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse jf. 7, stk. 1 i akkrediteringsbekendtgørelsen.

8 Universitets- og Bygningsstyrelsen er velkommen til at kontakte fuldmægtig Trine Jensen på mail: eller telefon: , såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere information. Med venlig hilsen Jette Frederiksen Direktør ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Kopi af dette brev er sendt til: Københavns Universitet ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 3/3

9 Akkrediteringsrapport Eksisterende uddannelse Universitet: Københavns Universitet Uddannelse: Bacheloruddannelsen i engelsk Akkrediteringspanelets medlemmer: Marit Westergaard, professor, Institutt for språkvitskap, Universitetet i Tromsø Henrik Aaes, rektor for Kongsholm Gymnasium & HF Anne Mette Nyvad, studerende i engelsk, fransk og nordisk, Aarhus Universitet Akkrediteringsrapporten er udarbejdet på baggrund af det dokumentationsmateriale, universitetet har indsendt i forbindelse med akkreditering af uddannelsen. Desuden har akkrediteringspanelet haft et møde med repræsentanter for uddannelsen torsdag den 29. maj 2008, hvor udvalgte dele af dokumentationsmaterialet er blevet uddybet. Da både engelsk, fransk og spansk-uddannelserne ved Instituttet for Engelsk, Germansk og Romansk deltager i pilotprojektet, vil der i et vist omfang også indgå supplerende oplysninger fra mødet med fransk den 2. juni 2008 og mødet med spansk den 3. juni Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetet indsendte deres høringssvar den 19. august Universitets høringssvar er anført i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Den faglige vurdering af uddannelsen er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr af 22. august 2007 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt ACE Denmarks Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser af 19. februar 2008 / revideret 8. april med hensyn til grundoplysninger og legalitetsforhold. Rapporten består af fire dele: - Grundoplysninger om uddannelsen - Resumé af den faglige vurdering - Faglig vurdering af uddannelsen - Oplysninger vedrørende uddannelsens legalitetsforhold Universitetet har udarbejdet grundoplysninger for uddannelsen. Akkrediteringspanelet har foretaget den faglige vurdering. Universitets- og Bygningsstyrelsen træffer afgørelse om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel/betegnelse, adgangskrav, uddannelsens normerede studietid og eventuel adgangsbegrænsning. ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen foretager kontrol af uddannelsens øvrige legalitetsforhold. Sagsbehandlingen er afsluttet 23. oktober

10 Grundoplysninger om uddannelsen Universitet Uddannelsens titel Antal nye studerende opgjort som antal personer, som er indskrevne på uddannelsen 1/10 i opgørelsesåret Den samlede studenterbestand på uddannelsen som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret Antal fuldførte grader på uddannelsen som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret (antal dimittender fra uddannelsen) Andel eller antal af tilvalgs-/sidefagsstuderende som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret Københavns Universitet Bachelor (BA) i engelsk 158 (Dokumentationsrapport, s. 26) 631(Dokumentationsrapport, s. 26) 74 (opgjort i perioden 1/10-06 til 30/9-07 ) (Dokumentationsrapport, s. 26) 36 (opgjort pr. 24. april 2008) (Dokumentationsrapport, s. 26) - 2 -

11 Resumé af den faglige vurdering Kriterium 1 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kriterium 1: Behov for uddannelsen Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer, at kriteriet er opfyldt tilfredsstillende af følgende grunde: Akkrediteringspanelet vurderer, at den løbende dialog med aftagerne foregår systematisk, da der afholdes to årlige møder, hvor panelet drøfter spørgsmål vedrørende uddannelsen. Aftagerpanelet, som er tilknyttet Institut for Engelsk, Germansk og Romansk er nedsat i september Vurderet ud fra aftagerpanelets korte virke synes panelet at blive inddraget på en udbytterig måde i rådgivningen af universitetet om uddannelsens indhold. På det første møde i januar 2008 blev de nye studieordninger for kandidatuddannelserne diskuteret. Akkrediteringspanelet vurderer endvidere, at valget af aftagere virker velbegrundet, da væsentlige aftagergrupper, som har berøring med dimittenderne fra instituttets sprogfag, er repræsenteret. Aftagerpanelet er institutfælles, dvs. at panelet skal forholde sig til uddannelserne inden for engelsk, tysk, nederlandsk, fransk, italiensk, portugisisk, rumænsk og spansk. Af mødet fremgik det, at man fra fakultetets side er opmærksom på, at det institutfælles aftagerpanel skal kunne sig forholde sig til alle sproguddannelserne, som hører til instituttet. Akkrediteringspanelet vurderer derfor, at aftagerpanelet kan forholde sig til den enkelte uddannelses relevans, selvom der er tale om et bredt aftagerpanel. Engelsk har endnu ikke etableret en alumneforening, men det er sandsynliggjort, at det vil blive gjort inden for en kortere årrække. Kriterium 2 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 er opfyldt tilfredsstillende af følgende grunde: Det er ud fra UBST s beskæftigelsestal dokumenteret, at dimittenderne fra bacheloruddannelsen i engelsk finder beskæftigelse. De samlede beskæftigelsestal (som indbefatter dem, som fortsætter på en kandidatuddannelse, den procentdel, som finder beskæftigelse, og dem, som tager på ophold i udlandet) ligger over 90 % for 2002, 2003, 2004 og Beskæftigelsestallene for bacheloruddannelsen i - 3 -

12 engelsk ligger desuden over beskæftigelsestallene for humaniora på Københavns Universitet generelt. Der er ikke redegjort for, om bachelordimittenderne fra engelsk finder relevant beskæftigelse. Da en markant del (2002: 89 %, 2003: 88 %, 2004: 81 %; 2005: 87 % - % - Kilde: UBST s specifikke nøgletal for nyuddannedes beskæftigelse) fortsætter med at videreuddanne sig, har akkrediteringspanelet ikke tillagt det en stor betydning. Kriterium 3 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 er opfyldt tilfredsstillende af følgende grunde: Det er sandsynliggjort, at uddannelsen giver de studerende viden, færdigheder og kompetencer baseret på nyere teori, metode og forskning inden for fagområdet engelsk. Det er sandsynliggjort, at uddannelsen giver de studerende mulighed for at opnå fagspecifikke og almene akademiske kvalifikationer. Det er sandsynliggjort, at uddannelsen giver de studerende viden om videnskabelige teori og erfaring med at vurdere og anvende videnskabelige teorier, bl.a. i det særskilte kursus om videnskabsteori. Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø Kriterium 4 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer samlet set, at kriterium 4 er opfyldt delvist tilfredsstillende af følgende grunde: Det er dokumenteret, at uddannelsen bliver tilrettelagt af aktive forskere (VIP er), og at fagkoordinatoren er placeret centralt i forskningsmiljøet. Dertil kommer, at kursuskoordinatorer, som varetager en del af tilrettelæggelsen af fælles hold på bacheloruddannelsen, også er fastansatte. Det fremgår af dokumentationsrapporten, at ca. 2/3 af undervisningen ud fra en timemæssig betragtning varetages af VIP er. Det vil nogenlunde svare til en VIP/DVIP-ratio på 1,95 (antallet af VIP

13 timer/antallet DVIP-timer). På humaniora generelt er ratioen 2,42 (se ACE Denmarks notat om sammenligningsgrundlag om_sammenligningsgrundlag.pdf). Akkrediteringspanelet har endvidere i vurderingen lagt vægt på, at DVIP ernes rolle i forskningsmiljøet og sikringen af forskningsbaseringen for DVIP ernes kurser ikke er beskrevet i tilstrækkeligt omfang. På baggrund af de studerendes udsagn om den store udskiftning af DVIP erne vurderer akkrediteringspanelet, at de studerende ikke i samme omfang som på VIP ernes kurser har mulighed for at blive inddraget i aktuelle forskningsprojekter. Akkrediteringspanelet bemærker, at det relativt høje antal af DVIP er på engelsk skyldes, at Institut for Engelsk, Germansk og Romansk har været præget af, at der har været ansættelsesstop på Det Humanistiske Fakultet. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk har således ikke haft mulighed for at ændre det relativt høje antal af DVIP er. Kriterium 5: Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø Kriterium 5 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 5 er opfyldt tilfredsstillende af følgende grunde: Det er ud fra undervisernes publikationslister sandsynliggjort, at forskningsmiljøet publicerer tilstrækkeligt. Akkrediteringspanelet bemærker dog, at forskningsmiljøet burde publicere mere i internationale peer-reviewed tidsskrifter. På baggrund af de supplerende oplysninger indsendt den 12. juni 2008 vurderer akkrediteringspanelet, at det er sandsynliggjort, at forskningsmiljøet i nogen grad deltager aktivt i internationalt samarbejde, da der er eksempler for 9 af de 18 fastansatte VIP er. Akkrediteringspanelet bemærker dog, at engelskmiljøet ved KU kunne være stærkere mht. det internationale samarbejde, når man tager engelskmiljøets størrelse i betragtning. Kriterium 6 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kriterium 6: Uddannelsesstruktur - 5 -

14 Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 6 er opfyldt tilfredsstillende af følgende grunde: Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem uddannelsens samlede mål for læringsudbytte og målene i uddannelsens enkelte fagelementer. Akkrediteringspanelet vurderer endvidere, at bacheloruddannelsen i engelsk har faglig progression. Det er yderligere dokumenteret, at engelsk-miljøet via evalueringer indhenter de studerendes vurderinger af sammenhængen i uddannelsen. Nedenstående oversigt viser frafaldsprocenter og gennemførselstider for bacheloruddannelsen i engelsk sammenlignet med landsgennemsnittet for humaniora og for humaniora på KU (ACE Denmarks notat om sammenligningsgrundlag - se om_sammenligningsgrundlag.pdf). Bachelor Engelsk Humaniora generelt Humaniora KU Gennemført normeret 20 % 15 % 18 % 31 % 33 % 20 % 19 % Gennemført normeret +1 år 37 % 29 % 33 % 47 % 48 % 39 % 40 % Ophørte 40 % 53 % 45 % 38 % 38 % 39 % 38 % Akkrediteringspanelet konstaterer, at frafaldet ikke er dobbelt så højt som på hovedområdet, som er det tal/forhold, som uddannelsen skal sammenlignes med jf. vejledningen. Akkrediteringspanelet bemærker dog, at frafaldet på bacheloruddannelsen i engelsk er relativt højt. Akkrediteringspanelet vurderer, at det i en vis grad er sandsynliggjort, at uddannelsen vil kunne nedbringe det høje frafald over en kortere årrække, da der er iværksat flere tiltag på uddannelsen. Akkrediteringspanelet bemærker, at man kunne overveje at vejlede potentielle studerende mere om uddannelsen. Akkrediteringspanelet vurderer, at gennemførselstiderne for bacheloruddannelsen i engelsk i nogen grad overstiger gennemsnittet på hovedområdet. Akkrediteringspanelet bemærker, at der er fokus på problemet. Det vurderes, at det blev sandsynliggjort, at gennemførselstiden for bacheloruddannelsen i engelsk kan nedbringes over en kortere årrække. På baggrund af redegørelsen i dokumentationsrapporten vurderer akkrediteringspanelet, at uddannelsens struktur og indhold i tilstrækkelig grad er tilpasset adgangskravene. Akkrediteringspanelet vurderer, at det i nogen grad er dokumenteret for bacheloruddannelsen i engelsk, hvordan uddannelsen samarbejder med praksisfeltet, idet beskrivelsen i dokumentationsrapporten primært omhandler kandidatuddannelsen. I vurderingen af dette målepunkt har akkrediteringspanelet lagt vægt på, at samarbejdet med praksisfeltet jf. bekendtgørelsens underkriterium kun skal finde sted, hvis det er relevant for det enkelte fagområde. Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af beskrivelsen i dokumentationsrapporten, at det er tilgodeset, at de studerende har mulighed for at tage udlandsophold ved et andet universitet. Akkrediteringspanelet bemærker, at det er relativt få studerende, som rejser ud

15 Kriterium 7: Undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer Kriterium 7 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 7 er opfyldt tilfredsstillende af følgende grunde: Det er dokumenteret, at de valgte pædagogiske og didaktiske metoder understøtter realiseringen af uddannelsens mål for læringsudbytte. Akkrediteringspanelet vurderer, at de valgte prøveformer viser, at de studerende har nået målet for læringsudbytte. Det er i mindre grad sandsynliggjort, at der er fokus på en løbende udvikling af undervisernes pædagogiske kompetencer. I efteråret deltager instituttet i et større projekt om kollegial supervision. Akkrediteringspanelet bemærker dog, at instituttet ikke har en strategi for udviklingen af undervisernes pædagogiske kompetencer. Akkrediteringspanelet vurderer, at det ikke er tilstrækkeligt kun at have MUSsamtaler. Det er dokumenteret, at de studerendes vurdering af undervisnings- og arbejdsformer indgår som en del af udviklingen af undervisernes pædagogiske kompetencer. Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af instituttets undervisningsmiljøvurdering og mødet, at uddannelsen i forhold til dimensionering, arbejdsforhold, fysiske forhold kun til dels kan gennemføres i en form, der understøtter uddannelsens mål for læringsudbytte. Akkrediteringspanelet vurderer på det foreliggende grundlag, at pladsforholdene ikke er tilstrækkelige. Kriterium 8 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kriterium 8: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 8 er opfyldt delvist tilfredsstillende af følgende grunde: På baggrund af dokumentationsrapporten og mødet vurderer akkrediteringspanelet, at Københavns Universitets overordnede kvalitetssikringssystem er under opbygning, da der bl.a. endnu ikke er udarbejdet strategier, politikker og procedurer for kvalitetssikring. Akkrediteringspanelet bemærker dog, at man fra centralt hold har igangsat et kvalitetssikringsprojekt

16 Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen i tilstrækkelig grad indhenter viden om uddannelsen internt og eksternt. De studerende inddrages i tilstrækkelig grad, da der løbende gennemføres kursusevalueringer. Desuden er der netop udarbejdet en udførlig dimittendundersøgelse, dvs. de færdige dimittender også er blevet inddraget. Det fremgår også, at uddannelsen inddrager relevante aftagere i forbindelse med udvikling af uddannelsens indhold (se kriterium 1). Akkrediteringspanelet vurderer, at engelsk-miljøet i nogen grad følger op på den indhentede viden. Det fremgik af mødet, at der især følges internt op på de enkelte kursusevalueringer. Akkrediteringspanelet bemærker, at det ikke er klart, om der er generelle overordnede principper for, hvornår studienævnet skal følge op på kursusevalueringerne. Det fremgik af mødet og bilag 21, at instituttet følger op på undervisningsmiljøvurderingen, der er fx formuleret en handleplan for instituttet. Samlet vurderer akkrediteringspanelet, at kriterium 8 kun er delvist tilfredsstillende, da akkrediteringspanelet tillægger det en stor betydning, at KUs overordnede kvalitetssikringssystem er under opbygning. Kriterium 9 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kriterium 9: Uddannelsens faglige profil Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 9 er opfyldt tilfredsstillende af følgende grunde: Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen har hovedvægt inden for det humanistiske hovedområde, og at uddannelsen derfor overordnet set lever op til 14 stk. 1 i bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen). Akkrediteringspanelet vurderer, at det er sandsynliggjort, at uddannelsens kompetencebeskrivelser lever op til beskrivelserne i kvalifikationsnøglen. I vurderingen af dette målepunkt er der er taget højde for, at den danske kvalifikationsramme netop er blevet vedtaget, og at typebeskrivelserne fra udkastet til kvalifikationsrammen derfor endnu ikke kan være indarbejdet i studieordningen. Kriterium 10: Uddannelsens mål for læringsudbytte og de studerendes realiserede læringsudbytte Kriterium 10 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende - 8 -

17 Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af mødet, at det i nogen grad er sandsynliggjort for bacheloruddannelsen i engelsk, at de studerendes læringsudbytte svarer til uddannelsens mål for læringsudbytte. Akkrediteringspanelet er i vurderingen af dette kriterium opmærksom på, at det er svært at dokumentere. Mht. de fremtidige metoder fik akkrediteringspanelet på mødet med engelsk ikke stillet spørgsmål til dette aspekt. Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af de øvrige møder med Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, at det i nogen grad er sandsynliggjort, at instituttet fremover i højere grad vil bruge censorkorpset til at sikre, at det læringsudbytte, som instituttets studerende har opnået efter endt uddannelse, korresponderer med den respektive uddannelses mål for læringsudbytte

18 Faglig vurdering af uddannelsen Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Dokumentation Hvilken metode anvendes i den løbende dialog med aftagere, aftagerpaneler og alumner/dimittender? Den løbende dialog med aftagere henblik på fortsat at sikre relevans og kvalitet af Bacheloruddannelsen i Engelsk og Kandidatuddannelsen i Engelsk foregår primært i tre fora: Aftagerpanel, Censorformandskabet og Alumneforeningen. (Dokumentationsrapport, s. 1) Aftagerpanelet Formålet med aftagerpanelet er ved de to faste årlige møder " først og fremmest gennem dialog med universitetet at sikre uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet. Aftagerpanelet skal derfor inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser. Desuden kan aftagerpanelet afgive udtalelse og stille forslag til universitetet om alle spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet." (bilag 1). Panelet holdt sit første møde den 23. januar 2007, hvor blandt andet de nye kandidatuddannelser var på dagsordenen. (dagsorden og referat, bilag 3). Panelets udtalelser forelægges efterfølgende studienævnet, som medtager betragtningerne i deres arbejde med at sikre udvikling og kvalitet i uddannelserne. (Dokumentationsrapport, s. 1) Sammenfatning Aftagerpanelets medlemmer er bl.a. fra Det Danske Kulturinstitut, Danske Bank, Kunststyrelsen, Rambøll og Udenrigsministeriet. Derudover er der repræsentanter fra forlag og gymnasieskolen (Bilag 2). Supplerende oplysninger fra mødet På mødet blev det oplyst, at fakultetet har gjort sig overvejelser om, hvordan det institutfælles aftagerpanel skal kunne forholde sig til de mange uddannelser, som hører til instituttet. Censorformandskabet Ved udarbejdelse af nye studieordninger eller ved væsentlig ændringer af eksisterende studieordninger foretager det Humanistiske Fakultet den bekendtgørelsesfastsatte høring af aftagere, herunder det respektive censorformandskab. Som aftager høres også Gymnasieskolernes Rektorforning som aftagerrepræsentant

19 for gymnasiefagene. Høringsbrev vedr. studieordning for BAuddannelsen i Engelsk, 2005-ordning vedlagt som bilag 5. Svar fra aftagerne forelægges efterfølgende studienævnet, som har mulighed for at inddrage svaret i sit arbejde, ligesom svarene indgår i indstilling til Akademisk Råds behandling af studieordningerne. (Dokumentationsrapport, s. 1) Alumneforening Københavns Universitet har i 2007 endvidere oprettet en alumneforening Kubulus - som i fremtiden vil kunne danne platform til at inddrage tidligere studerende i den løbne dialog om udvikling af uddannelserne. (Dokumentationsrapport, s. 1) Supplerende oplysninger fra mødet Som en del af instituttets udviklingskontrakt med fakultetet indgår, at alle fag i højere grad skal udbygge alumneforeninger. Dette gælder også engelsk, som endnu ikke har sin egen. Akkrediteringspanelets vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriteriet er opfyldt tilfredsstillende af følgende grunde: Akkrediteringspanelet vurderer, at den løbende dialog med aftagerne foregår systematisk, da der afholdes to årlige møder, hvor panelet drøfter spørgsmål vedrørende uddannelsen. Aftagerpanelet, som er tilknyttet Institut for Engelsk, Germansk og Romansk er nedsat i september Vurderet ud fra aftagerpanelets korte virke synes panelet at blive inddraget på en udbytterig måde i rådgivningen af universitetet om uddannelsens indhold. På det første møde i januar 2008 blev de nye studieordninger for kandidatuddannelserne diskuteret. Akkrediteringspanelet vurderer endvidere, at valget af aftagere virker velbegrundet, da væsentlige aftagergrupper, som har berøring med dimittenderne fra instituttets sprogfag, er repræsenteret. Aftagerpanelet er institutfælles, dvs. at panelet skal forholde sig til uddannelserne inden for engelsk, tysk, nederlandsk, fransk, italiensk, portugisisk, rumænsk og spansk. Af mødet fremgik det, at man fra fakultetets side er opmærksom på, at det institutfælles aftagerpanel skal kunne sig forholde sig til alle sproguddannelserne, som hører til instituttet. Akkrediteringspanelet vurderer derfor, at aftagerpanelet kan forholde sig til den enkelte uddannelses relevans, selvom der er tale om et bredt aftagerpanel. Engelsk har endnu ikke etableret en alumneforening, men det er sandsynliggjort, at det vil blive gjort inden for en kortere årrække

20 Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation Dokumentation Hvad er ledighedsfrekvensen for nyuddannede? Det fremgår af nedenstående tabel, at over 95 pct. af dimittender med en BA i Engelsk er beskæftiget mv. Beskæftigelsestal for BA i Engelsk på Københavns Universitet (4-19 mdr. efter fuldførelse) År Beskæftiget mv. Engelsk i pct (Dokumentationsrapport, s. 2) Beskæftiget på det humanistiske område i pct. Hvis der ikke anvendes tal fra Videnskabsministeriet: Hvordan er tallene udarbejdet? Hvis ledighedsprocenten er mere end dobbelt så høj som på hovedområdet: Er der særlige forhold, som kan forklare ledighedsprocenten? Finder uddannelsens dimittender relevant beskæftigelse? Ikke relevant. Ikke relevant. Ikke relevant. Hvor høj er andelen af bachelordimittender, der fortsætter i videreuddannelse, beskæftigelse eller i ophold i udlandet? Hvor det er relevant: Er der særlige omstændigheder, som kan forklare, at mindre end 90 % af bachelordimittenderne fortsætter i videreuddannelse, beskæftigelse eller i ophold i udlandet? For bacheloruddannelser Andelen af bachelordimittender, som fortsætter i videreuddannelse, beskæftigelse eller ophold i udland fremgår af tabellen i Ikke relevant

21 Akkrediteringspanelets vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 er opfyldt tilfredsstillende af følgende grunde: Det er ud fra UBST s beskæftigelsestal dokumenteret, at dimittenderne fra bacheloruddannelsen i engelsk finder beskæftigelse. De samlede beskæftigelsestal (som indbefatter dem, som fortsætter på en kandidatuddannelse, den procentdel, som finder beskæftigelse, og dem, som tager på ophold i udlandet) ligger over 90 % for 2002, 2003, 2004 og Beskæftigelsestallene for bacheloruddannelsen i engelsk ligger desuden over beskæftigelsestallene for humaniora på Københavns Universitet generelt. Der er ikke redegjort for, om bachelordimittenderne fra engelsk finder relevant beskæftigelse. Da en markant del (2002: 89 %, 2003: 88 %, 2004: 81 %; 2005: 87 % - Kilde: UBST s specifikke nøgletal for nyuddannedes beskæftigelse) fortsætter med at videreuddanne sig, har akkrediteringspanelet ikke tillagt det en stor betydning

22 Kriteriesøjle II: Forskningshøjden (forskningsbasering) Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret Dokumentation Hvordan inddrages fagområdets teori, metode og forskningsresultater i uddannelsen? Store dele af uddannelsen er tilrettelagt som en indføring og træning i de arbejdsprocesser, der er forbundet med forskning, jf. bacheloruddannelsens moduler i Videnskabsteori (indføring) og Grammatik og kognition (indføring) - Modul V, Valgfag (indføring og træning) Modul VI og Introduktion til BA-skrivning (indføring) Modul IX og kandidatuddannelsens emneopgaver (træning) Modul 1-4 og Speciale (træning) Modul 6. (Dokumentationsrapport, s. 9) KU nævner to eksempler på, at forskerne underviser inden for uddannelsens centrale fagområder: Lektor Dorte Albrechtsen underviser i kurset Grammatik på 1. studieår af bacheloruddannelsen i Engelsk. Lektor Dorte Albrechtsens forskningsområder er Sprogtilegnelse og fremmedsprogspædagogik, skriveprocesser, diskursanalyse af fremmedsproglige tekster og sprogundervisning. Lektor Martyn Richard Bone, hvis forskningsområde er Amerikansk litteratur, Amerikanske studier og Amerikansk sydstatslitteratur, i Amerikansk Historie og Litteratur,15 ECTS underviser på 1. studieår af bacheloruddannelsen. (Dokumentationsrapport, s. 3). Hvor det er relevant: Hvordan finder interaktion mellem forskning og praksis på uddannelsens fagområder sted? Hvilke læringsmål for fagspecifikke og almene akademiske kvalifikationer og kompetencer har uddannelsen? Fremgår ikke af dokumentationsrapporten. Vores kandidater kan, på baggrund af deres viden om og færdighed i engelsk sprog og engelsksproget kultur og samfundsforhold, kommunikere sprogligt og stilistisk korrekt og præcist på engelsk og mellem engelsk og dansk. De har således de nødvendige færdigheder, der er en forudsætning for effektiv interkulturel kommunikation. Vores kandidater kan formidle deres viden om kulturelle, historiske og sproglige forhold i såvel den engelsktalende som i den langt mindre dansktalende verden over for et hhv. dansk- eller engelsksproget publikum på et sprog og på en måde målgruppen forstår. De besidder en forståelse for engelsk som verdenssprog, tillige med en historisk forståelse for og indsigt i den engelsksprogede verdens opståen, udvikling og

23 diversitet og formår at samle deres viden om sprog, historie, kultur og tekst til en humanistisk syntese. Derudover besidder vores kandidater også en færdighed i at arbejde med tekster, i form af tekstproduktion, tekstanalyse, tekstredigering og tekstoversættelse. Koblet med deres pædagogiske færdigheder gør dette dem i stand til at udøve hverv som undervisere, redaktører, oversættere, sproglige rådgivere, og som kulturoversættere i ordets videste betydning. (Dokumentationsrapport, s. 6) Kompetencemål. At kunne analysere et argument og en argumentation og selv fremstille disse i velstruktureret mundtlig og skriftlig form på såvel et korrekt engelsk som et korrekt dansk. At kunne udtrykke sig mundtligt på et korrekt, nuanceret og præcist engelsk, der ikke afviger nævneværdigt fra en standardudtale. At kunne diagnosticere danskeres udtalefejl og anvise præcise løsninger på hvorledes fejludtalen afhjælpes. At kunne analysere grammatiske virkemidler og strukturer i en engelsksproget tekst. At være bevidst om sproglige virkemidler, stilleje, sprogtone, register og diskursformer. At kunne oversætte ikke-tekniske tekster fra dansk til engelsk og fra engelsk til dansk med præcision i forbindelse med enkeltord, stilleje, idiomatik og sprogtone. At kunne tænke teoretisk om oversættelse med henblik på praktisk anvendelse. At kunne sætte forskellige typer af sprogvidenskabelige resultater i relation til de forskellige metoder de bygger på. At kunne udnytte sin sproglige viden i forbindelse med sproglig rådgivning på basale områder. At have en indsigt i det engelske sprogs udvikling og rolle i etableringen af en national identitet. At kunne forstå de komplekse mekanismer bag den engelsksprogede verdens opståen, udbredelse og diversitet. At kunne forstå historiske problemstillinger og arbejde kritisk med kildetekster og sekundærlitteratur. At kunne analysere samfundsfaglige problemstillinger og sætte dem i relation til et historisk udviklingsperspektiv. At kunne arbejde bevidst med historisk metode. At kunne analysere komplekse tekster, især af skønlitterær art, men også sagprosa og journalistik. At kunne genrebasere en tekst og have en bevidsthed om skriftlighed og mundtlighed og teksters udbredelse. At have en forståelse for samspillet mellem litteratur og kulturel identitet. At have en erfaring i tværkulturel læsning og udfordring af

24 egne forståelsesrammer. At kunne drage paralleller mellem det specifikke og det generelle i engelskfagets forskellige Discipliner (Dokumentationsrapport, s. 6) Hvordan indgår karaktergennemsnit eller eventuelt specialekarakterer som baggrund for eventuelle ændringer af didaktiske og pædagogiske metoder samt progression på uddannelsen med videre? Mht. til karaktergennemsnit og specialekarakterer rolle i kvalitetssikringen af uddannelserne kan oplyses, at der udregnes der ikke karaktergennemsnit på hverken bacheloruddannelser eller kandidatuddannelser på det Humanistiske Fakultet, hvorfor det ikke er et element, der inddrages i kvalitetssikringen. Den systematiske indsamling af specialekarakterer (som fremgår af bilag11) foretages kun fakultetsvis, hvorfor den ikke kan tjene til udviklingen af kvaliteten af de enkelte uddannelser. (Dokumentationsrapport, s. 8) Afvigende eksamensresultater baseret på et helt hold vil altid give anledning til overvejelser i studienævnet om, hvorvidt det bør medføre eventuelle ændringer i studieordningen eller kursets tilrettelæggelse. (Dokumentationsrapport, s. 8) Supplerende oplysninger fra samtale med Karsten Schou den 11. juni 2008 Karsten Schou gav udtryk for, at systematiske statistiske opgørelser af karakterer generelt ikke bruges på Det Humanistiske Fakultet til overvejelser om ændringer af didaktiske og pædagogiske metoder og de enkelte fagelementers indhold og forløb. Kursuskoordinatorer laver dog uformelt set statistiske opgørelser over karaktergennemsnit. Derudover bliver forhold omkring afvigende karakterer også taget op i forbindelse med kursusevalueringer. Eventuelt: Indhentes de studerendes/dimittenders vurderinger af opnåede fagspecifikke og almene akademiske kvalifikationer og kompetencer via evalueringer eller på anden vis? Hvordan giver uddannelsen de studerende viden om videnskabelig teori og metode? Studienævnet fortager hvert semester evaluering af samtlige kurser, se evalueringsskemaet (Bilag 10). Under Punkt 1.Din læring, som omhandler de studerendes vurdering af, hvilke kvalifikationer og kompetencer de opnår, spørges fx: "Er du godt på vej til at oparbejde de kompetencer og kvalifikationer som studieordningen beskriver forløbet skal give?" Resultaterne af kursusevalueringerne forlægges studienævnet, som inddrager dem i det løbende arbejde med at kvalitetssikre såvel BA-uddannelsen som kandidatuddannelsen i Engelsk.. (Dokumentationsrapport, s. 8) Institut for Engelsk, Germansk og Romansk satser målrettet på at integrere den videnskabelige metode i hhv. bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen i Engelsk, er udbredningen af de tre typer læringssituationer i gennemførelsen af undervisningen: 1) Omformulering af viden 2) Fortolkning af viden 3) Skabelse af ny viden Det betyder, at undervisningen ikke blot formidler de seneste

25 forskningsresultater, men sideløbende, kontinuerligt og systematisk også formidler viden om vejen til faglig viden, således at den videnskabelige metode bliver en del af den daglige praksis. En særlig tæt sammenhæng ses ved, at bachelorprojektet er baseret på et forudgående kursus i videnskabsteori. (Dokumentationsrapport, s. 4) Bacheloruddannelsen i engelsk indeholder yderligere et obligatorisk fag i videnskabsteori (7,5 ECTS), hvor kompetencemålet er, at: Videnskabsteori I: At have indsigt i og forståelse for den akademiske institution og engelskfagets historie, dets centrale genstandsområde og udvikling. At kunne forstå engelskfagets forskellige kerneområder på et mere abstrakt, teoretisk plan. At kunne analysere forskelle og ligheder samt identificere problemfelter. (Dokumentationsrapport, s. 4) Andre eksempler på integration af videnskabelig teori og metode i bacheloruddannelsen på Engelsk er fx de faglige mål for modul V, Postkoloniale studier, hvoraf det kompetencemålene fremgår at eksaminanden skal " kunne forstå samspillet mellem historie, skønlitteratur og postkolonial teori." I samme modul indgår det i kompetencemålene for fagelementet Tekstanalyse, lyrik at eksaminanden skal " kunne arbejde bevidst med historisk metode (Dokumentationsrapport, s. 4). Der henvises yderligere til modul I, V, VII, VIII og IX (Dokumentationsrapport, s. 5). Akkrediteringspanelets vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 er opfyldt tilfredsstillende af følgende grunde: Det er sandsynliggjort, at uddannelsen giver de studerende viden, færdigheder og kompetencer baseret på nyere teori, metode og forskning inden for fagområdet engelsk. Det er sandsynliggjort, at uddannelsen giver de studerende mulighed for at opnå fagspecifikke og almene akademiske kvalifikationer. Det er sandsynliggjort, at uddannelsen giver de studerende viden om videnskabelige teori og erfaring med at vurdere og anvende videnskabelige teorier, bl.a. i det særskilte kursus om videnskabsteori

26 Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø Dokumentation Hvor stor en andel af uddannelsens tilrettelæggere er fastansat videnskabeligt personale (VIP) og hvor stor en andel af disse forsker inden for uddannelsens centrale fagområder? Såvel bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen i Engelsk er underlagt Studienævn for Engelsk, Romansk og Germansk, som tilrettelægger uddannelserne. Faget Engelsk er repræsenteret i studienævnet ved lektor Inge Birgitte Siegumfeldt, hvis publikationsliste fremgår af bilag 7. (Dokumentationsrapport, s. 9) Supplerende oplysninger fra mødet Det blev på mødet med undervisere og øvrige oplyst, at fagkoordinatoren spiller en større rolle i tilrettelæggelse af undervisningen. Derudover er der fastansatte kursuskoordinatorer, som er ansvarlig for tilrettelæggelsen af kurser, hvor der er flere hold Hvor stor en andel af uddannelsens undervisere er fastansat videnskabeligt personale (VIP) og hvor stor andel af disse forsker inden for uddannelsens centrale fagområder? Faget Engelsk har pt. ansat 18 VIP, 5 VIP uden forskningsforpligtelse og 15 DVIP er se bilag 6. Det er ikke muligt at henføre ansættelsesforhold til hhv. bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen, hvorfor tallet opgives som et samlet tal. (Dokumentationsrapport, s. 9) Der undervises samlet 118 timer, hvoraf 40 timer varetages af DVIP og 78 af VIP-personale. Det fastansatte fastsatte personale med forskningsforpligtelse varetager hovedparten af undervisningen, herunder centrale områder af uddannelserne ved fx at undervise i tekstanalyse, skriftlig formidling, introduktion til den engelsktalende verdens historie samt emner på overbygningsuddannelsen og specialevejledning. (Dokumentationsrapport, s. 9) Supplerende oplysninger fra mødet Det blev på mødet med undervisere og øvrige specificeret, at ovenstående timeopgørelse gælder for en uge. Det fastansatte VIP-personale foretager også vejledning af emneopgaver, BA-projekter og specialer. P.t. er der tilmeldt 69 antal emneopgaver og 57 BA-projekter på BA-uddannelsen i Engelsk. Såvel emneopgaver som BAprojekter vejledes overvejende af fastansat personale. (Dokumentationsrapport, s. 9) Supplerende oplysninger fra mødet Det fremgik af mødet med undervisere og øvrige, at det høje antal af DVIP er bl.a. skyldes, at der har været ansættelsesstop på Det Humanistiske Fakultet

27 De studerende gav udtryk for, at de generelt oplevede, at der er en stor udskiftning af DVIP er og at det ikke var velfungerende Hvordan sikrer uddannelsen forskningsbasering på de kurser, hvor undervisningen ikke varetages af fastansat videnskabeligt personale (VIP)? Undervisning, der varetages af DVIP er, koordineres af det faste lærerpersonale ved at fagkoordinatoren varetager kollegial supervision og er ansvarlig for kvalitetssikring af kompendier m.v. Desuden tages der ved ansættelse af eksternt lærerpersonale højde for, at der skal være de fornødne kvalifikationer til stede med henblik på at varetage forskningsbaseret undervisning. Hertil kommer, at det eksterne lærerpersonale indgår som en naturlig del af forskningsmiljøet på instituttet. (Dokumentationsrapport, s. 9) Supplerende oplysninger fra mødet På mødet med undervisere og øvrige gav underviserne udtryk for, at det i praksis er svært at forpligte DVIP er til at deltage i koordineringsmøder. Akkrediteringspanelets vurdering Akkrediteringspanelet vurderer samlet set, at kriterium 4 er opfyldt delvist tilfredsstillende af følgende grunde: Det er dokumenteret, at uddannelsen bliver tilrettelagt af aktive forskere (VIP er), og at fagkoordinatoren er placeret centralt i forskningsmiljøet. Dertil kommer, at kursuskoordinatorer, som varetager en del af tilrettelæggelsen af fælles hold på bacheloruddannelsen, også er fastansatte. Det fremgår af dokumentationsrapporten, at ca. 2/3 af undervisningen ud fra en timemæssig betragtning varetages af VIP er. Det vil nogenlunde svare til en VIP/DVIP-ratio på 1,95 (antallet af VIPtimer/antallet DVIP-timer). På humaniora generelt er ratioen 2,42 (se ACE Denmarks notat om sammenligningsgrundlag om_sammenligningsgrundlag.pdf). Akkrediteringspanelet har endvidere i vurderingen lagt vægt på, at DVIP ernes rolle i forskningsmiljøet og sikringen af forskningsbaseringen for DVIP ernes kurser ikke er beskrevet i tilstrækkeligt omfang. På baggrund af de studerendes udsagn om den store udskiftning af DVIP erne vurderer akkrediteringspanelet, at de studerende ikke i samme omfang som på VIP ernes kurser har mulighed for at blive inddraget i aktuelle forskningsprojekter. Akkrediteringspanelet bemærker, at det relativt høje antal af DVIP er på engelsk skyldes, at Institut for Engelsk, Germansk og Romansk har været præget af, at der har været ansættelsesstop på Det Humanistiske Fakultet. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk har således ikke haft mulighed for at ændre det relativt høje antal af DVIP er

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk Kandidatuddannelsen i engelsk godkendes

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i fransk

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i fransk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i fransk Kandidatuddannelsen i fransk godkendes

Læs mere

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

- Det er problematisk, at uddannelsen mangler en strategi for fornyelse af lærerstaben

- Det er problematisk, at uddannelsen mangler en strategi for fornyelse af lærerstaben Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i spansk sprog og kultur Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser Vejledning om akkreditering og godkendelse Forord... 3 Del 1... 8 Kriterium 1 Behov for uddannelsen... 8 Kriterium 2 Dimittendernes arbejdsmarkedssituation... 9 Kriterium 3 Uddannelsen er forskningsbaseret...10

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i filosofi og videnskabsteori

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i religionshistorie Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Att.: Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr.

Aarhus Universitet Att.: Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. Aarhus Universitet Att.: Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i fysik Akkrediteringsrådet Bacheloruddannelsen

Læs mere

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse) ACE Denmark Københavns Universitet Att. Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi-erhvervsret Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi-erhvervsret Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi-erhvervsret

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt pr.

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt pr. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Sendt pr. e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i religion Bacheloruddannelsen i religion godkendes hermed

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi-erhvervsret Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: rektor@itu.dk itu@itu.dk

IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: rektor@itu.dk itu@itu.dk IT-Universitetet Rektor Mads Tofte Sendt pr. e-mail: rektor@itu.dk itu@itu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i softwareudvikling- og teknologi (Software

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

- Det er problematisk, at den studerende ikke med valg af alle kombinationsfag

- Det er problematisk, at den studerende ikke med valg af alle kombinationsfag Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail til: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i fysik og andet fag Kombinationskandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i religionsvidenskab. Bacheloruddannelsen i religionsvidenskab

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i kultur- og sprogmødestudier

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

- Det er problematisk, at der hverken er blevet udbudt Astrofysik på bacheloruddannelsen

- Det er problematisk, at der hverken er blevet udbudt Astrofysik på bacheloruddannelsen Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i fysik Kandidatuddannelsen i fysik

Læs mere

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser 1. udgave, december 2009 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen 1. udgave, december 2009 Bemærk: Rammevejledningen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i software Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.dtu.dk dtu@dtu.dk

Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.dtu.dk dtu@dtu.dk Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.dtu.dk dtu@dtu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i teknisk videnskab,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik Bacheloruddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelser i erhvervsøkonomi-erhvervsret og erhvervsøkonomi-erhvervsret

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi med tilvalg Kandidatuddannelsen

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i statskundskab. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Bacheloruddannelsen i historie (herefter

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i engelsk.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i engelsk. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i engelsk. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i softwarekonstruktion Kandidatuddannelsen

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i nordisk sprog og litteratur Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkrediteringsrådet 26. marts 2010 Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Bacheloruddannelsen i historie (herefter

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kinastudier. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i Oplevelsesteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication.

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication. OVERORDNET STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

Læs mere

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication.

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication. OVERORDNET STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2012 FOR BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES OG ARTS Med

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt per

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt per Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i filosofi. Bacheloruddannelsen i filosofi (herefter

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medicinalkemi Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i koreastudier

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i økonomi Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 15. juni 2012

Læs mere

Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er 7102.

Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er 7102. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i samfundsfag. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sikring

Læs mere

TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER AALBORG UNIVERSITET. Akkrediteringsrapport

TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER AALBORG UNIVERSITET. Akkrediteringsrapport Akkrediteringsrapport 2017 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSER TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i japanstudier (revideret

Læs mere

- Det er problematisk, at der hverken er blevet udbudt Astrofysik på bacheloruddannelsen

- Det er problematisk, at der hverken er blevet udbudt Astrofysik på bacheloruddannelsen Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i fysik. Bacheloruddannelsen i fysik

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forhistorisk arkæologi

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i matematik-økonomi Kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og matematik. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.dk petb@adm.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.dk petb@adm.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.dk petb@adm.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i japanstudier Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i kinastudier. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Rådet traf på rådsmødet 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen.

Rådet traf på rådsmødet 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen. Aarhus Universitet Marianne Kjær Astrid Marie Gad Knudsen Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk, agk@au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation

Læs mere