prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11"

Transkript

1 nr. 4 November 1999 prima Det kan nåes endnu: DELTAG I SPØRGEUNDERSØGELSEN OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ! Ny ledelsesform åbner for ansattes fingeraftryk Find sammen i klubben - om akademikerklubber Valg til afdelingsbestyrelse og repræsentantskab Fra det netop afholdte Klub- og Kontaktpersonmøde..10 Nyt fra arbejdspladserne DANSK MAGISTERFORENING afdelingen for privatansatte

2 prima - 2 Du kan endnu nå at være med i den store SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE For ca. 10 dage siden modtog du en tyk kuvert med et stort spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Forhåbentlig har du allerede brugt lidt tid på at svare på spørgsmålene: den time er godt brugt både på dig selv som enkeltperson og for Dansk Magisterforenings privatansatte som helhed. Det helt særlige ved undersøgelsen er, at den er udsendt til samtlige 3500 privatansatte magistre - fra alle Jer skal repræsentativiteten opnås. Jo flere der besvarer spørgeskemaet jo større er muligheden for at få et realistisk billede af de privatansatte magistres arbejdssituation. Skynd dig at få udfyldt og returneret skemaet! Bemærk at undersøgelsen er helt anonym. Kun dine ønsker på følgebrevet går til DM, resten går til CASA, der hjælper os med opgaven. Resultatet af undersøgelsen vil blive offentliggjort i Magisterbladet i slutningen af marts 2000 og i PRIMA 2/2000. Vi har samtidig planlagt et antal gå-hjemmøder, hvor der vil være mulighed for at høre mere om resultatet og diskutere det. OBS: Vil du være med til at arbejde videre med resultatet af denne store undersøgelse kunne du jo springe til og melde dig til de privatansattes afdelingsbestyrelse. Med dette nummer af PRIMA udskriver vi ordinært valg med svarfrist til 1. december Se omtalen og brug kuponen på side 8. Bestyrelsen for privatansatte magistre

3 prima - 3 Ny ledelsesform åbner for ansattes fingeraftryk Resultater kan ikke opgøres i penge alene. Balanced Scorecard er en amerikansk ledelsesform og regnskabsmetode, som vinder frem og giver de ansatte større muligheder for at profilere sig. Af Arne Bang Jensby Sygefravær, personalegennemtræk, efteruddannelsesdage og antal ansøgere til ledige stillinger kan vise sig at være vigtigere parametre end budgetoverholdelse og årets overskud. Fra USA blæser mere humanistiske vinde, som kan sætte personalet i front når virksomhedens sundhedstilstand skal vurderes. Balanced Scorecard kan vel bedst oversættes til afvejede resultatopgørelser, men fordanskningen klinger selvfølgelig ikke så effektivt som den amerikanske original. Begrebet dækker over en rapportering af præstationer i virksomheden, som afbilleder flere parametre end de rent økonomiske. Derfor kan et scorecard være et velegnet instrument for ledelsen, når man ikke blot vil se, hvordan det er gået, men også, hvordan det kan gå fremover. Ophavsmændene til BSC, som begrebet forkortes, er de amerikanske økonomer Robert S. Kaplan og David P. Norton. I USA har ledelsesformen siden begyndelsen af 90'erne vundet udbredelse til omkring halvdelen af virksomhederne, og BSC er også dukket op her i landet. Enkeltværdier og helhed Hovedideen bag BSC er, at en virksomheds økonomiske resultat naturligvis skal være positivt, men at det er primitivt at vurdere en virksomhed alene på økonomiske parametre. Mange af en virksomheds delfunktioner bør afvejes i forhold til hinanden, for at tegne et billede af virksomhedens effektivitet, påpeger ophavsmændene til metoden. Det kan f.eks. dreje sig om kundetilfredshed, fejlhyppighed, uddannelse af medarbejdere, ansættelsesvarighed osv. Principielt kan en virksomheds ledelse i samarbejde med medarbejderne selv finde frem til, hvilke processer eller præstationer, der skal danne basis for opgørelse af såkaldte nøgletal til brug for BSC som kvantificerede vurderinger. Derefter lægges disse parametre ind i scorecard og efterfølgende vurderes og afvejes de i sammenhæng. Deraf betegnelsen balanced. - Alene processen med at finde frem til målbare og strategisk vigtige parametre afføder en proces, der fører til selverkendelse i virksomheden. Dermed lægges grundlaget for BSC, der fungerer som en dynamisk forståelse af virksomheden som helhed og enkeltelementerne indbyrdes, påpeger lektor Per N. Bukh fra Institut for Virksomhedsledelse på Århus Universitet. Analytisk opdeling Økonomerne taler om BSC som en visualisering af virksomheden, der på samme tid giver overskuelighed og gør det muligt at holde øje med enkeltelementer. Oftest er et BSC opbygget i to "lag". Øverste lag kan bestå af fire overbegreber som f.eks. Økonomiske præstationer, Kundekontakt, Processer og endelig Personale og vækst. Hver af disse overbegreber opsummerer typisk fire-fem nøgletal fra delprocesser, der relaterer til overbegrebet. Når dette net af kvantificerede opgørelser af forskelligartede værdier og processer i en virksomhed er skaffet frem, ligger det lige for at benytte informationsteknologien til at systematisere dem. Der findes oven i købet mere eller mindre færdige løsninger til det brug, men lektor Per N. Bukh understreger, at man sagtens kan høste fordelene ved indførelse af BSC uden at kaste sig ud i dyre teknologiske og måske blot fremmedgørende investeringer. - Det drejer sig måske om 25 nøgletal, som skal indgå i den månedlige rapportering. Så der er god grund til at klappe hesten, for der er ingen grund til at bruge en kompliceret teknologisk løsning på så lidt, vurderer han. fortsættes næste side

4 prima fortsat fra forrige side Fremsyn Per N. Bukh understreger BSC's force i modsætning til traditionel bundline-fikseret ledelse ved at påpege, at den traditionelle regnskabsmetode vurderer virksomheden post festum. Dermed bliver ledelsen ofte mest fokuseret på at opfølge budget og eventuel organisatorisk brandslukning. Hvordan der skabes værdi og medarbejdertrivsel kommer i anden række. BSC kan derimod som kommunikativt værktøj sikre opmærksomhed om processerne, der leder frem til bundlinietallet. Og dermed kan BSC også give et tidligt varsel, hvis processer i virksomheden ikke fungerer optimalt. Et nævnt eksempel på, hvordan en tilsyneladende succes bar fiaskoen i sig, uden at der blev gjort noget, er firmaet Xerox. Det opbyggede et faktisk monopol med leasing af kopimaskiner og deres service i 70'erne. Xerox tjente formuer, men undlod at udvikle teknologien, mens kunderne efterhånden blev godt utilfredse med prisen pr. kopi. Omvendt var Xerox-aktien et virkelig godt papir, indtil japanerne overhalede firmaet indenom med bedre og billigere kopimaskiner, der kunne købes. Og så begyndte nedturen for firmaet - en nedtur, der kunne være undgået, hvis man f.eks. havde ofret kunderne mere opmærksomhed end afkast og aktiekurser. Et BSC ville have givet advarsler inden fiaskoen og muliggjort en justering af konceptet. Medarbejdernes placering For de ansatte kan BSC rumme en oplagt mulighed for at bringe sig i fokus som virksomhedens vigtigste ressource, som det ofte hedder lidt floskuløst. Ikke desto mindre vil mange nøgletal netop kun kunne etableres i dialog med de ansatte - ikke mindst i vidensintensive virksomheder. Medarbejderne kan nemlig overordnet gøre deres indflydelse gældende ved fastlæggelsen af de parametre, der skal opregnes. Det er f.eks. sket i den danske farmakologiske virksomhed Ercopharm, hvor tiltrækning af medarbejdere (antal ansøgere ved opslag) og fastholdelse af medarbejdere (tilfredshed med arbejdet efter seks måneders ansættelse) er blandt nøgletal under overbegrebet medarbejdertilfredshed. - Der er ingen tvivl om, at vigtige medarbejderinteresser som f.eks. efteruddannelse kan gøres gældende ved fastlæggelsen af BSC og under opgørelserne. Det kan faktisk gå sådan, at det bliver personaleafdelingen, der kommer til at føre an i procesledelsen i stedet for økonomiafdelingen. Så selv om økonomien på kort sigt kan se ud som det vigtigste, er det altså ikke sikkert, at den er et tilstrækkeligt mål for fremtidig succes, påpeger Per N. Bukh. - I vidensintensive virksomheder som f.eks. IT-branchen er konkurrencen skredet fra produktet til produktionsfaktorerne, hvor medarbejderne er helt centrale. Konkurrencen går nu på at fastholde medarbejdere med strategisk vigtig viden og i øvrigt at holde denne viden up to date. Medarbejderne har derfor ofte et godt kort på hånden med BSC, når medarbejderressourcerne skal gøres op, tilføjer han. Interesse og konvergens Om de nye ledelsesværktøjer hedder BSC eller noget andet er ikke så afgørende, når blot man noterer sig, at de som fællestræk har, at de bringer den menneskelige ressource i fokus, mener Erik Nissen Schmidt, ansat i FTF. - Når det sker, opstår der et interessesammenfald mellem ledelse og de ansatte. - Mere konkret betyder det at ledelsen, ligesom magistre hvis grunduddannelse hurtigt forældes, kan se pointen i stadig fornyelse af medarbejdernes kvalifikationer. Og lønmæssigt vil denne form for ledelsesstrategi også kunne betyde noget, hvor lønsystem og kvalifikationer knyttes sammen, som det oftest sker med de nye lønsystemer. Her vil behovet for efterkvalifikation og sammenhæng med løn blive tydeligere, mener han. - For magistre, der arbejder isoleret, åbner denne strategi som en afledt effekt måske også bedre

5 prima - 5 muligheder for at møde andre magistre gennem efteruddannelse. Og endelig kan vægtningen af flere faktorer i forbindelse med vurderingen af medarbejderne åbne for, at alderen ikke bliver et negativt kriterium, men måske snarere en force. Tillid og kontrol Erik Nissen Schmidt understreger, at BSC og lignende strategier naturligvis aldrig vil erstatte ledelsens primære opmærksomhed på indtjeningen, og at BSC derfor også anvendes til at skaffe større effektivitet. - Så den slags ledelsesværktøjer og deraf følgende uddannelsesaktivitet hverken kan eller må stå alene. Det er heller ikke alt, der kan ordnes på arbejdspladsen, så tilknytningen til fagforeningen er stadig vigtig, pointerer han. - Som jeg ser det, må medarbejderne gå ind og påvirke udformningen af disse ledelsesformer så meget som muligt. Man må forberede sig i den lokale klub og så gøre sin indflydelse gældende i samarbejdsudvalget, når principperne skal fastlægges. Det skal ske åbent, ligesom vurderingerne af resultaterne må foretages i åbenhed, uden at det dog skal føre til, at man kigger den enkelte i kortene, siger Erik Nissen Schmidt. Kunsten og tallene - BSC er en god ting både for medarbejderne og for ledelsen, fastslår personalechef i ATP, Lilian Mogensen. I ATP er man i gang med at indkøre systemet samtidig med, at man udfærdiger videnregnskab. - De to former for regnskab har en del til fælles, påpeger Lilian Mogensen og hæfter sig ved, at BSC giver en mulighed for at kvantificere humanistiske ideer i virksomheden. - Kunsten er at få de rigtige tal og ikke alt for mange, men det har faktisk vist sig svært at finde de rigtige måleparametre, siger hun og tilføjer, at man i ATP også har gennemført en medarbejdertilfredshedsmåling baseret på et spørgeskema med 55 spørgsmål. - Vores sonderinger har f.eks. vist, at vi får et problem med generationsskifte i løbet af fem-ti år. Med BSC kan vi også nemmere få et overblik over, hvordan vi kan holde på vores vidensressourcer og sørge for et ordentligt arbejdsmiljø, forklarer personalechefen. Hun henviser til, at det teknologiske kvantespring fra starten af 90'erne må følges op af en øget interesse for, hvordan medarbejderne omgås teknologien i dagligdagen. - Ideen er måske ikke så ny, som den ser ud. Ledelsen har vel til enhver tid været optaget af, hvordan enkelte dele af en virksomhed fungerer. Men BSC kan sikkert lette muligheden for at skabe sig overblik og justere i rette tid, vurderer Lilian Mogensen. Bliv medlem af et af IDA's fagtekniske selskaber og modtag ugebladet Ingeniøren for ½ pris Det fagtekniske arbejde hos ingeniørerne er organiseret efter interesseområder, teknologiske såvel som samfundsmæssige. Der er dannet landsdækkende fagtekniske selskaber og regionale fagtekniske grupper. Disse tilbyder relevante arrangementer om de nyeste tiltag. Medlemsskab af et fagteknisk selskab koster 400,- årligt hvorfra DM yder et tilskud på 200,- Alle personer, der er medlem af et fagteknisk selskab, modtager ugebladet Ingeniøren gratis. DMs tilskudsordning, der kun gælder privatansatte magistre, er siden introduktionen for et år siden modtaget godt af medlemmerne og er gjort permanent. Tilmelding kræver at du har valgt et af selskaberne: Brug kuponen på dette blads bagside, sæt kryds i nederste rubrik. Eller send en mail til Anne Nielsen så får du tilsendt materiale.

6 prima - 6 Find sammen i klubben Alle private arbejdspladser med over fem akademikere kan danne en akademikerklub. Klubben støtter den enkelte og kan afklare krav og ønsker. Af Arne Bang Jensby Vi er alle i samme båd - og dog. Privatansatte magistre lever typisk et arbejdsliv sammen med mange ikke-akademikere. Samarbejdet med andre ansatte udelukker dog ikke, at magistre og akademikere på en virksomhed kan have egne interesser, som de med fordel kan dyrke i deres eget forum, nemlig i en faglig klub. Er der ikke nok magistre til at danne en ren magisterklub så er akademikerklubben måden at gøre det på. Har virksomheden over fem ansatte akademikere, er der grundlag for at danne en klub. DM støtter arbejdet med at oprette klubben som lokal organisation, idet klubberne dels kan modvirke isolation af magistre i en virksomheds forskellige afdelinger og dels kan fungere som mellemled for medlemmerne og DM. Men ud af de ca privatansatte magistre er kun omkring 800 med i en faglig klub. Så mange flere kan få fordel af at finde sammen for at udvikle fælles viden og udveksle erfaringer i et socialt fællesskab. Dette kan danne platform for lokale samarbejdsaftaler med andre grupper af ansatte eller basis for forhandlinger med ledelsen om ønsker og krav, der først er blevet vendt og slebet til i klubben. Og klubben har DM i ryggen med råd og vejledning. DM sørger for klubbens godkendelse over for virksomhedens ledelse og kan f.eks. tilbyde tillidsmandsuddannelse til medlemmer af klubben og gå med ind i forhandlinger over for ledelsen. Og så stiller DM også med økonomisk støtte til kurser og til at afholde møder. Vidensbank På Teknologisk Institut i Århus har magistrene haft sin egen klub siden 1988, hvor den blev oprettet i forbindelse med uro ved en fyringsrunde. - Her var allerede en klub for ingeniørerne, som vi kunne støtte os til, og som vi siden har arbejdet tæt sammen med, fortæller klubbens formand Svend Eskildsen. De to klubber omfatter henholdsvis omkring 125 ingeniører og 60 øvrige akademikere. - Hvad enten man har en dialog med ledelsen eller ej, har klubben den funktion, at den tjener som de ansattes egen vidensbank om virksomheden. Formanden fungerer som en tillidsrepræsentant og som DM's kontakt til stedet. Og er der utilfredshed, hjælper det altid at have et forum at afklare tingene i, inden man går til ledelsen. Ellers er vejen jo åben for, at ledelsen kan dyrke del-og-hersk-politik, påpeger han. Kontakt til andre Akademikerklubben på Teknologisk Institut i Århus samarbejder også med den lignende klub på Teknologisk Institut i Tåstrup. I Århus holder man, ud over egne klubaktiviteter, møder med de seks-syv repræsentanter for andre faggrupper i virksomheden en gang ugentlig, hvor man udveksler erfaringer eller rygter. - Det sker i erkendelsen af, at vi er ansat samme sted som f.eks. HK'erne og derfor kan have fordel af en fælles holdning til ledelsen, siger Svend Eskildsen. - Til gengæld mødes medlemmerne i vores klub nok for lidt til daglig. Det lader ikke til, at folk har tid til den slags uden for arbejdstiden. Så klubben fungerer ikke som en social foranstaltning, hvad den nok bedre kan på mindre arbejdspladser. Men når der er vigtige ting på dagsordenen, som f.eks. overenskomstforhandlinger, møder medlemmerne op. Klubben er derfor en slags beredskab, som fungerer, når der er brug for det. Klubben afholder dog også temamøder - senest om efterløn, og i klub-regi udsendes med mellemrum et nyhedsbrev, hvor medlemmerne f.eks. kan læse nyt fra samarbejdsudvalget eller opfølgning på overenskomsten. Stå sammen - Det er jo det eneste fornuftige at gå sammen om problemer på arbejdspladsen. Klubben er med den tætte kontakt til DM også et godt konkret bevis på nytten af at være del af en forening i en tid, hvor specielt de unge måske ikke automatisk vil være medlem af en fagforening, mener Svend Eskildsen, der altid har oplevet hurtig og kvalificeret støtte fra DM.

7 prima Det enkelte medlem kan selvfølgelig henvende sig til DM, men det kan være en fordel lige at vende en sag i klubben og så eventuelt derefter indhente råd i DM. DM kan også gå ind og forhandle for medlemmerne, men det er sikkert bedst at forsøge at få sagerne på plads lokalt, hvis det overhovedet kan lade sig gøre. For ledelsen vil nok se det som en optrapning at bringe DM ind, men det kan altså være nødvendigt. - Der kan altid være ting af fagretslig og juridisk karakter, som klubformanden ikke har styr på, men dem kan DM som regel hurtigt afklare, tilføjer han. Samler verden At klubben har rent faglige funktioner som at lægge strategi og finde fælles fodslag i lønforhandlinger, er konsulent Bo Isaksen fra Dansk Firmaidrætsforbund slet ikke i tvivl om. - Men for os er dette nu ikke klubbens primære funktion, fastslår han og peger på, at den lille, nystartede akademikerklub med seks medlemmer på hans arbejdsplads først og fremmest varetager sociale opgaver. Dansk Firmaidrætsforbund er ikke nogen stor arbejdsplads med sine 20 ansatte, hvoraf en god håndfuld er akademikere eller har læreruddannelse. En er redaktør, en anden er webmaster, mens resten som konsulenter oplever stor rejseaktivitet. - Vi ses selvfølgelig til konsulentmøder, men har også behov for at være sammen på en mere uformel måde, hvor vi kan snakke på tværs af vores arbejdsopgaver, mener Bo Isaksen. - Og det er klubben virkelig god til. Den samler vores verden, for her kan vi snakke om, hvad vi går og bøvler med. Hvor meget kører den enkelte rundt? Hvordan ligger det med at overnatte ude omkring? Har den enkelte efterhånden fået for meget overarbejde, og skal han aflastes af os andre? Og hvordan grænser vores arbejdsopgaver op til hinanden? - Så det drejer sig om at have et forum, hvor vi kan få en god snak og lægge mærke til hinanden. Den slags bliver der ikke så megen tid til i det daglige, og ved de officielle møder må man jo ikke vise "svaghedstegn". Der skal facaden holdes, men det er ikke tilfældet i klubben, hvor man kan snakke frit fra leveren uden at frygte, at kollegerne dolker en, når man vender ryggen til, siger han. Den lille klub På Dansk Firmaidrætsforbunds kontor i Nyborg har konsulenterne arbejde, som kræver, at de selv tilrettelægger opgaverne. - Folk plejer at sige, at det må være et helt ideelt arbejde. Det er det måske også, men det kan let føre til meget overarbejde. På den baggrund er klubben et godt forum til at justere lidt ind efter hinanden og måske finde frem til at dække hinanden lidt ind. Og den slags kan en lille klub på en mindre arbejdsplads nok bedre gøre end en stor klub, vurderer Bo Isaksen. Klubben holder ikke faste møder, men fra gang til gang aftaler medlemmerne tidspunkt for næste møde. - Og vi har som regel ikke nogen fast dagsorden. Men fremover skal vi nok til at snakke om efteruddannelse og lønforhandlinger. Lønpolitik er ellers ikke det, vi snakker mest om, siger han. - Alt i alt har vi meget fornøjelse af klubben, som viser sig at have en klar funktion på en arbejdsplads, hvor vi tit er ude af huset. Og en klub vil nok også være helt på sin plads, når man i et firma har medarbejdere, der arbejder meget hjemme, vurderer Bo Isaksen.

8 prima - 8 Valg til afdelingsbestyrelse og repræsentantskab Af Svend Eskildsen Hvert efterår i ulige år er der ordinært valg til såvel repræsentantskab som afdelingsbestyrelser i DM. Og således er der også i dette efterår valg til afdelingsbestyrelsen for privatansatte magistre samt til de privatansattes pladser i DM's repræsentantskab. Det er igennem disse valg, at det sikres at nye synspunkter kommer til orde og at nye kræfter kommer til at præge det fortsatte politiske arbejde for at fremme de privatansattes interesser både internt i DM og eksternt i forhold til arbejdsgiverne og samfundet generelt. Bestyrelsens arbejde er vigtigt idet det jo drejer sig om at sikre og forbedre løn og arbejdsvilkår for de privatansatte magistre i bred forstand. Dette er således både for den individuelt kontraktansatte som for den overenskomstansatte. Heri er der rig mulighed for at deltage i politiske og fagpolitiske diskussioner om et væld af emner der har relevans for magistres arbejdsforhold fra overarbejdsproblematikker og lønforhold over psykisk arbejdsmiljø til efteruddannelse og ytringsfrihed, for blot at nævne nogle eksempler på typiske emner. Bestyrelsens diskussioner tager udgangspunkt i både konkrete problemer og sager samt den generelle dagsorden i samfundsdebatten. Du er meget velkommen til at deltage i arbejdet og præge debatten, og dermed være med til at påvirke det fremtidige arbejdsmarked for privatansatte magistre. Du kan med dit arbejde og dine holdninger være med til at gøre en forskel. Vi vil specielt gøre opmærksom på to områder i bestyrelsen hvor der er plads til ekstra kræfter: redaktionsudvalget for Prima og medlemsudvalget. For Prima's redaktionsudvalg er der ikke tale om at skulle skrive bladet, men derimod at komme med ideer til artikler og temaer, samt at få fat i folk der kan skrive om emnerne. Medlemsudvalget tager emner op med relevans for magistre ansat på arbejdspladser hvor der ikke er klubber, og arbejdet kan således være bredt f.eks. gennemgang og forbedring af DM's forslag til ansættelseskontrakter, ny pjece om konkurrenceklausuler eller arrangement af et medlemsmøde. Men dette skal dog absolut ikke afholde andre interesserede i at melde sig også. Derfor hvis du har lyst til at deltage i arbejdet, så meld dig til DM's sekretariat. Du kan ringe, skrive eller sende en til Ann Mehl, der er bestyrelsens sekretær i DM ( Ann kan også henvise dig til en af de nuværende politikere i afdelingsbestyrelsen, hvis du gerne vil høre lidt mere om arbejdet. Ordinært valg til Afdelingsbestyrelsen for Privatansatte Magistre Ja, jeg vil gerne stille op som medlem af afdelingsbestyrelsen og dermed som medlem af DM's repræsentantskab Jeg vil gerne ringes op af et bestyrelsesmedlem og høre mere om arbejdet i bestyrelsen Navn: Jeg stiller ikke op nu, men er måske interesseret en anden gang Adresse: By: Tlf.nr./ Arbejdsplads: Indsendes inden d. 1. december til Ann Mehl, Dansk Magisterforening, Lyngbyvej 32 F, 2100 København Ø. Skriv gerne din besked på til

9 prima - 9 Træn forhandling og personligt "mod" Afdelingen for privatansatte magistre arrangerer nu efterfølgeren til tidligere års lønforhandlingsseminar Mål: At stå stærkere i kommende forhandlingssituationer. At have modet til at fremsætte personlige ønsker overfor (især) overordnede. Indhold: Teori Deltagerne trænes ved hjælp af rollespil i at forhandle og udvise "mod". Egne muligheder undersøges og trænes. Deltagerne fremsætter selv ønsker om hvilke situationer, der skal spilles. Antal deltagere: 15 Målgruppe: Magistre på små arbejdspladser. Underviser: I lighed med tidligere år underviser psykolog Per Skjold Brix. Endvidere deltager 2 medlemmer fra bestyrelsen. Tid: Fredag den 18. februar 2000, kl til lørdag den 19. februar 2000, kl Sted: Fyn Tilmeldingsfrist: Den 10. februar hurtig tilmelding tilrådes dog.

10 prima - 10 Vellykket Klub- og Kontaktpersonmøde Fredag den 29. oktober kl. 18 mødte 15 personer op til afdelingens årlige møde for klub- og kontaktpersoner. Mødet afholdtes på Kryb-i-ly Kro nær Kolding og årets tema var løn - lønpolitik, lønformer, lønstatistik, ligeløn, minimalløn mv. Af Uffe Stougaard Mange var med for første gang og glædede sig til udveksling af erfaringer, samt håbede på at få ideer og inspiration med hjem. Bestyrelsen havde inviteret Leif Dyrmose Christensen fra bestyrelsen i IDA's Virksomheds- Gruppe-område til at holde et oplæg om IDA's lønpolitik og -statistik. Leif fortalte, hvorledes IDA fastsætter sin minimalløn og at IDA får sin lønstatistik udarbejdet af et firma. Det blev også klart, at IDA's lønpolitik var meget forskellig fra vores afdelings, idet de går ind for individuelle lønforhandlinger. DMs lønpolitik Fra Bestyrelsen fortalte Svend Eskildsen om afdelingens praksis og holdninger. Svends oplæg tog udgangspunkt i de spørgsmål, der var listet på indbydelsen til mødet. Bl.a. fortalte Svend, at vor lønpolitik byggede på et solidarisk princip. Og at Bestyrelsen mener, at dette bedst sikres gennem en fast lønskala og hvor en eventuel individuel aftalt del af lønnen er så lille som mulig. Svend fortalte, hvordan vor lønstatistik er opdelt, hvad den beskriver og hvordan vi arbejder med at udvikle den. De fremsendte lønplots til klubberne var blevet meget positivt modtaget. Efterfølgende var der en rigtig god diskussion om ligeløn og lønpolitik. Bl.a. udtalte nogle, at de principielt ikke havde så meget imod individuel løn, men at de ikke troede, at lederne ville være i stand til at håndtere en sådan objektivt. Interessen var så stor, at natmaden måtte udskydes. Første indslag næste morgen var møntet på os magistre, der er gået glip af statistikkens forunderlige verden. Jens E. Andresen fra Bestyrelsen gennemgik og forklarede forskellige begreber som spredning, tæthed og fraktiler - vi var bestemt nogle, som fik hævet vort akademiske niveau. Under punktet Indlæg fra Klubberne viste det sig, at de klubber, der havde lønaftaler med en eller anden form for lønskala, havde en mindre spredning i lønnen end de uden. Det viste sig også, at lønnen i firmaer med lønskala lå gennemsnitlig 5% højere end lønnen i firmaer med individuel lønfastsættelse. En tendens som er forskellig fra andre områder. Der blev også fremsat ønske om endnu flere statistiske oplysninger til klubberne. Nyt fra Bestyrelsen Frederik Dehlholm (de privatansattes formand) holdt oplæg fra Bestyrelsen: der er ordinært valg til Bestyrelsen ultimo 1999 opfordring til udfyldelse af spørgeskema om det psykiske arbejdsmiljø efterlyste ideer til hvad Bestyrelsen kan gøre for medlemmer uden klub for medlemmer uden klub forsøger Bestyrelsen, at påvirke lovgivningen - sidste eksempel er succesen med Kunde- og Konkurrenceklausulen afdelingen får sin egen plads på DM's hjemmeside der er nu 140 medlemmer, der anvender afdelingens tilbud om tilskud til medlemskab af IDA's fagtekniske selskaber opfordring om forslag til emner til Magisterbladet opfordring om ønsker til Web'et Skyd på Bestyrelsen Under "Skyd på Bestyrelsen" var der en mindre diskussion om Magisterbladet. Flere mente, at bladet var blevet bedre, men at der stadig var langt til, at det blev et interessant blad for privatansatte. Bladet blev bl.a. kritiseret for personfiksering uden politisk og faglig fokusering. En fremhævede, at der var for få artikler med holdninger fra de politisk valgte i DM. En anden roste bladet for ikke at være navlebeskuende, men meget udadvendt. Under den afsluttende evaluering blev arrangementet rost og folk sagde, at de ville komme igen næste år. Så - vi ses måske næste år, hvis du er klub- eller kontaktperson. Bestyrelsen skal nok gøre sit til, at det igen bliver et inspirerende og interessant møde.

11 prima - 11 Nyt fra arbejdspladserne Pen-Sam Der er på Pen-Sam aftalt en fornyelse af overenskomsten. De vigtigste resultater er at DM sammen med de andre AC-organisationer nu bliver omfattet af overenskomsten. Resultatet følger i store træk resultatet på det (amts)kommunale område. Der er dog indført 5 feriefridage/omsorgsdage. Byfornyelsesselskabet Danmark Overenskomsten på Byfornyelsesselskabet Danmark er blevet fornyet. Resultatet følger overenskomsten for statens område. Resultatet indeholder en lidt større lønstigning end på det statslige område og en deltidsordning for seniorer med fuld pensionsindbetaling. Danisco Der er blevet afskediget 12 akademikere i forskningsafdelingen i Danisco. Afskedigelserne er sket som følge af virksomhedens lukning af tre forskningsprojekter. DM har været med til at forhandle fratrædelsesvilkårene for de afskedigede. Fratrædelsesaftalen indeholdt af vigtige elementer mulighed for virksomhedsbetalt efteruddannelse, fritstillings mulighed og en fratrædelsesgodtgørelse til alle. Der er mellem DM, MJS og virksomheden aftalt et forløb for de afskedigede, der indeholder jobsøgningskursus og individuel vejledning. Teknologisk Institut Ledelsen på Teknologisk Institut har ved de nyligt opstartede overenskomstforhandlinger oplyst de lokale forhandlere om, at man finder det for besværligt at have kollektive aftaler for akademikere i en moderne virksomhed, og at man ikke ønsker sådanne længere. Der har været overenskomst for akademikere på virksomheden siden slutningen af 1980'erne. Organisationernes forhandlere har forsøgt at få reelle forhandlinger i gang om fornyelsen af AC-overenskomsten, uden at dette endnu har givet grundlag for åbninger. På medlemsmøder, som forhandlerne indkaldte AC-medarbejderne på virksomheden til den 25. oktober 1999 i såvel Århus som København, har en næsten 100% enig forsamling krævet, at de kollektive aftaler for AC'ere på virksomheden videreføres, hvorfor ledelsen kraftigt opfordres til at indgå i forhandlinger om fornyelse af overenskomsten. I den nærmeste tid vil presset fra de mange AC-medarbejdere vise, om virksomheden vil sidde en for virksomheden så vital medarbejdergruppes ønske om kollektivt aftalte ansættelsesvilkår overhørig. Lønstatistik 1999 Vi takker for alle de indsendte besvarelser vedrørende lønstatistik 1999 for foreningens privatansatte medlemmer. Ved at besvare lønstatistikskemaet deltog man i lodtrækningen om tre flasker vin, og vi kan hermed afsløre de heldige vindere i lodtrækningen: Janne Bente Sørensen Per Kim Nielsen Jens Cornelius Lars Bo Windmar Ruben Andersen Kim Ib Sørensen Malene Grue Pedersen Lia Margrethe Ellehuus Lene Andersen Bjarne Hugo Dahl Tillykke

12 Postbesørget blad: (0900KHC) prima Bestilling af informationsmaterialer fra DM Jeg ønsker at bestille følgende materialer (sæt kryds): Dansk Magisterforening, fagforening og serviceorganisation (introduktion til DM) Udgives af Afdelingen for privatansatte magistre Dansk Magisterforening Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Redaktion Poul Kattler (ansvh. redaktør) Estrid Liljedahl Layout Kis Olsen Produktion Michael Norgrén Dansk Magisterforening Oplag Deadline stof til nr.1/2000 (udkommer 7. marts 2000) 21. februar 2000 Dansk Magisterforening Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon Telefax ISSN X Navn: Adresse: Postnr./by: Introduktion til DM Engelsk Tysk Fransk Standardkontrakt og vejledning for privat ansættelse Privat ansat (om løn- og ansættelsesvilkår i det private). Offentligt ansat (om løn- og ansættelsesvilkår i det offentlige). Konkurrenceklausul og kundeklausul (under revision som følge af lovændring) Privatansattes arbejdstid Klubber i det private Virksomhedsoverdragelse Studiegæld Kompetenceudvikling. Hvorfor? Hvordan? Udstationering (udkommer primo december) Løn 99 (løntakster i det offentlige). Privatløn 98 Faglig Håndbog 99/2000 (eksp.gebyr kr. 50,00 vedlægges i check.) MS-piece om etnisk personalepolitik Jeg vil gerne høre mere om muligheden for medlemskab af IDA s fagtekniske selskaber (inkl. Ugebladet Ingeniøren) Medlemsnr./CPRnr: Kuponen indsendes til: Dansk Magisterforening, Lyngbyvej 32F, 2100 København Ø

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Lønpolitik Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Økonomi og Personale Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant April 2013 Velkommen tillidsrepræsentant Indhold Velkommen Introduktion 3 Uddannelse for TR 3 Arrangementer for TR 4 TR og klubben 5 Tid til arbejdet 6 Vilkår for TR 6 Samarbejde

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Bente Moesgaard Jørgensen (lokalklub 8), Finn Folkmann (lokalklub 9), Bjarne Andersen (lokalklub

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program Program 1. Lovens krav 2. Statistikken - den minimalistiske variant - lav jeres egen statistik - gode råd og vejledning 3. Redegørelse - indhold - fordele og ulemper ved at vælge redegørelsen frem for

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

man en lønpolitik på sin arbejdsplads? Spørgsmålet kan ikke besvares entydigt.

man en lønpolitik på sin arbejdsplads? Spørgsmålet kan ikke besvares entydigt. Psykologløn Af Lars Michaelsen Lønpolitik p å arbejdspladsen Det kan lade sig gøre at udfærdige en praktisk, anvendelig lønpolitik, der virker mere retfærdig og gennemsigtig og som kan forklares for medarbejderne

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område IDA/DdL- overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten men har enkelte resultater, der er specifikke for

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Sådan forhandler du din egen løn Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Februar 2014 Dansk Journalistforbund Flemming Reinvard 1. Lønforhandling til ny stilling Spørgsmål: Hvad

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER.

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. Formål Formålet med lønpolitikken er at beskrive, hvilke principper vi i Brabrand og Sdr. Aarslev lægger vægt på i udmøntningen af løn og beskrive processen

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Danske Bioanalytikere

Danske Bioanalytikere Danske Bioanalytikere DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... for dig selv, dine kolleger og for faget Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Copyright

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs

Læs mere

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked udført for Magasinet Arbejdsmiljø 17. februar 2009 Udarbejdet af Lars Wiinblad Indholdsfortegnelse:

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU

Aftale om løn efter principperne om ny løn til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Nye lønsystemer i staten Pr. 1. januar 1998 indførtes Nye lønsystemer i staten

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv OK15 Kommuner og regioner Tryghed med perspektiv Program: 14.00 Velkomst og introduktion v/gunner Gamborg 14.10 Løn og pension 14.30 Spørgsmål og svar 14.40 Kandidater, forskning og professionsudvikling

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK

Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK Indledning Denne vejledning henvender sig til både ledere og medarbejdere i DANSKE ARKs medlemsvirksomheder.

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921 tag godt imod din nye kollega Introduktionshæfte om, hvordan DU er med til at starte mentorordninger for ny(danske) kollegaer Indhold 3 Vi er alle en del af løsningen 4 Hvad er en mentor og en mentee 4

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

DM dansk magisterforening årsrapport 2013

DM dansk magisterforening årsrapport 2013 DM kort fortalt 2013 1 2 Christian Strøm har været adm. direktør i DM siden 2008. Som øverste administrative chef i DM er han ansvarlig for et budget på 150 millioner kroner og 110 fuldtidsansatte medarbejdere.

Læs mere

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 10. december 2014 HKB/jb Sagsnr.: 3852.44 Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2015 på RLTN s område Forhandlingsfællesskabets overordnede

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Ingeniøren som leder. Resume

Ingeniøren som leder. Resume August 2010 Ingeniøren som Resume skab fremstår i dag som en uomgængelig faktor og en afgørende forudsætning for, at private og offentlige virksomheder og organisationer kan udvikle og begå sig i en stadigt

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere