EBA/GL/2016/04 19/10/2016. Retningslinjer. for stresstest af indskudsgarantiordninger i henhold til direktiv 2014/49/EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EBA/GL/2016/04 19/10/2016. Retningslinjer. for stresstest af indskudsgarantiordninger i henhold til direktiv 2014/49/EU"

Transkript

1 EBA/GL/2016/04 19/10/2016 Retningslinjer for stresstest af indskudsgarantiordninger i henhold til direktiv 2014/49/EU

2 Indholdsfortegnelse 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser 3 2. Genstand, anvendelsesområde og definitioner 4 3. Gennemførelse 5 4. Formålene med stresstest af indskudsgarantiordninger 6 5. Metodologien for stresstest af indskudsgarantiordninger Programmering af en stresstestcyklus Vigtige faser i stresstestøvelsen Samarbejde med relevante administrative myndigheder 9 6. Indgrebsscenarier Indskudsgarantiordningernes funktioner, der skal omfattes af scenarier Udvælgelse af tilsluttede kreditinstitutter, der skal omfattes af indgrebsscenarier Scenariernes alvor og kompleksitet Testområder og indikatorer Operationel kapacitet Finansieringskapacitet Prioriterede test 20 Bilag 1 Skabelon til indberetning af resultater 22 2

3 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette dokument indeholder retningslinjer, der er udstedt i henhold til artikel 16 i forordning (EU) nr. 1093/ I henhold til artikel 16, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1093/2010 skal de kompetente myndigheder og finansielle institutioner bestræbe sig på at efterleve disse retningslinjer bedst muligt. 2. Retningslinjerne afspejler EBA's syn på passende tilsynspraksis inden for det europæiske finanstilsynssystem eller på, hvordan EU-retten bør anvendes inden for et bestemt område. De kompetente myndigheder, som er omhandlet i artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1093/2010, og som er omfattet af retningslinjerne, bør efterleve disse ved i fornødent omfang at indarbejde dem i deres praksis (f.eks. ved at ændre deres retlige rammer eller deres tilsynsprocesser), også hvor retningslinjerne primært er rettet mod institutioner. Indberetningskrav 3. I henhold til artikel 16, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1093/2010 skal de kompetente myndigheder senest den underrette EBA om, hvorvidt de efterlever eller agter at efterleve disse retningslinjer, eller begrunde en eventuel manglende efterlevelse. Hvis EBA ikke er blevet underrettet inden denne dato, anser EBA de kompetente myndigheder for ikke at efterleve retningslinjerne. Underretninger fremsendes ved hjælp af det skema, der er tilgængeligt på EBA's websted, til med referencen "EBA/GL/2016/04". Underretninger fremsendes af personer med behørig beføjelse til at indberette efterlevelse på vegne af deres kompetente myndigheder. Enhver ændring af status med hensyn til efterlevelse skal også meddeles EBA. 4. Underretninger offentliggøres på EBA's websted i henhold til artikel 16, stk Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af , s. 12). 3

4 2. Genstand, anvendelsesområde og definitioner Genstand 5. I disse retningslinjer redegøres for minimumskravene til principperne for og indholdet af de stresstest, som indskudsgarantiordningerne skal udføre i henhold til artikel 4, stk. 10, i direktiv 2014/49/EU Formålet hermed er at hjælpe de udpegede myndigheder med at gøre indskudsgarantiordningssystemerne i EU mere modstandsdygtige ved at fastsætte minimumskrav til ensartethed, kvalitet og sammenlignelighed af stresstest af indskudsgarantiordninger. Anvendelsesområde 7. Disse retningslinjer finder anvendelse på indskudsgarantiordninger, der gennemfører stresstest af deres systemer i henhold til artikel 4, stk. 10, i direktiv 2014/49/EU. 8. Når de udpegede myndigheder forvalter indskudsgarantiordninger, bør de følge disse retningslinjer, når de stresstester garantiordningssystemerne. Når en privat enhed forvalter indskudsgarantiordninger, bør de udpegede myndigheder sikre, at disse retningslinjer anvendes af sådanne indskudsgarantiordninger. Modtagere 9. Retningslinjerne er rettet til de kompetente myndigheder som defineret i artikel 4, stk. 2, litra iii), i forordning (EU) nr. 1093/ Retningslinjerne er ligeledes rettet til de kompetente myndigheder som defineret i artikel 4, stk. 2, litra i) og iv), i forordning (EU) nr. 1093/2010, i det omfang deres samarbejde som deltagere i sikkerhedsnettet er påkrævet for at sikre, at stresstestene af indskudsgarantiordninger gennemføres korrekt. 2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/49/EU af 16. april 2014 om indskudsgarantiordninger (EUT L 173 af , s. 149). 4

5 Definitioner 11. Medmindre andet er angivet, har de udtryk, der er anvendt og defineret i direktiv 2014/49/EU, den samme betydning i retningslinjerne. I disse retningslinjer forstås derudover ved: "Antagelser" De forud fastlagte oplysninger og parametre for at gennemføre en stresstest af indskudsgarantiordninger (f.eks. afviklingen af et bestemt kreditinstitut, der involverer et vist tab). "Interne deltagere" Deltagere i stresstesten fra indskudsgarantiordningen. "Eksterne deltagere" Deltagere i stresstesten uden for indskudsgarantiordningen, herunder tilsluttede kreditinstitutter, relevante offentlige myndigheder og tredjepartsobservatører. "Single Customer View file ("SCV-fil")" Den fil, der indeholder de oplysninger om de enkelte indskydere, som er nødvendige for at forberede en tilbagebetaling under en indskudsgarantiordning, herunder om enhver indskyders samlede berettigede indskud. 3. Gennemførelse Anvendelsesdato 12. Disse retningslinjer finder anvendelse fra [to måneder efter udstedelse af retningslinjerne på alle EU's officielle sprog]. 5

6 4. Formålene med stresstest af indskudsgarantiordninger 13. Stresstest af indskudsgarantiordninger bør bidrage til at gøre det europæiske system af indskudsgarantiordninger gradvist mere modstandsdygtigt ved at: (i) (ii) teste indskudsgarantiordningernes evne til at udføre de opgaver, der er overdraget til dem i henhold til direktiv 2014/49/EU og 2014/59/EU 3, herunder når de samarbejder med andre indskudsgarantiordninger i EU identificere, hvilke aspekter af en indskudsgarantiordning der skal forbedres eller allerede er blevet forbedret i forhold til tidligere test (iii) skabe resultater, der gør det muligt at foretage sammenligninger og peerevalueringer. 5. Metodologien for stresstest af indskudsgarantiordninger 14. For at sikre en samlet tilgang bør stresstestene programmeres på mellemlang sigt som beskrevet i underafsnit 5.1. Den enkelte stresstestøvelse opdeles efterfølgende i en række centrale faser som beskrevet i underafsnit For at sikre, at artikel 4, stk. 11, i direktiv 2014/49/EU overholdes, bør de udpegede myndigheder sikre, at indskudsgarantiordningerne ved stresstest af deres systemer udelukkende indhenter og anvender de oplysninger, som er nødvendige for at foretage de pågældende test, og at de ikke opbevarer oplysningerne længere, end det er nødvendigt af hensyn til dette formål. For at sikre, at artikel 4, stk. 9, i det pågældende direktiv overholdes, bør de udpegede myndigheder, navnlig hvis testen involverer behandling af data vedrørende indskyderes konti, sikre, at indskudsgarantiordningerne bevarer fortroligheden og behandler disse data vedrørende indskyderes konti i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF 4 og beskytter disse data fuldt ud, herunder ved brug af relevante anonymiseringsmetoder. 3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af , s. 190). 4 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af , s. 31). 6

7 5.1 Programmering af en stresstestcyklus 16. Indskudsgarantiordningerne bør udarbejde et program for testøvelser, der for en periode på mindst to til fem år dækker de indgrebsscenarier og testområder, som er beskrevet i henholdsvis afsnit 6 og 7 i disse retningslinjer. 17. I programmet angives den forventede tidsfrist for programmerede øvelser og det planlagte omfang af hver enkelt øvelse med hensyn til testområder og typer indgrebsscenarier. 18. Programmet kan indeholde omfattende test, der dækker alle testområder i et bestemt indgrebsscenarie, eller målrettede test, der kun dækker nogle testområder (f.eks. dataadgang), eller som dækker et specifikt testområde uden testning af et indgrebsscenarie (f.eks. rutinemæssig kontrol af SCV-filer). Alle indgrebsscenarierne og testområderne i disse retningslinjer bør under alle omstændigheder testes i løbet af programcyklussen. 19. Programmet bør opdateres jævnligt under hensyntagen til resultaterne af tidligere stresstest (f.eks. resultater, som understreger behovet for en grundigere vurdering af bestemte områder), indskudsgarantiordningernes faktiske indgreb eller lovgivningsændringer (f.eks. kortere tilbagebetalingsfrister). 20. Hvis et faktisk indgreb i løbet af cyklussen har givet en indskudsgarantiordning mulighed for at vurdere modstandsdygtigheden af nogle eller alle de testplanlagte testområder og/eller indgrebsscenarier under programmet, kan indskudsgarantiordningen ændre programmet, således at det afspejles, at den faktiske test træder i stedet for den oprindeligt planlagte test. I et sådant tilfælde kan indskudsgarantiordningen fokusere på indberetning og korrigerende foranstaltninger i stedet for at gennemføre alle de centrale faser beskrevet i underafsnit Vigtige faser i stresstestøvelsen 21. Indskudsgarantiordningerne bør gennemføre følgende faser i forbindelse med en stresstestøvelse. Planlægningsfasen 22. Indskudsgarantiordningerne bør udpege en styregruppe eller en person (i det følgende benævnt "styringsgruppen") med ansvar for planlægning og koordinering af de forskellige opgaver, der er involveret i en stresstestøvelse. Ledelsen bør sikre, at styregruppen får alle de nødvendige oplysninger og fuld opbakning fra indskudsgarantiordningens øvrige personale. 23. Inden den enkelte øvelse indledes, bør styregruppen definere tidsrammen for at udføre testen og identificere de involverede interne og/eller eksterne deltagere. 7

8 24. Med udgangspunkt i programmet fastlagt som beskrevet i underafsnit 5.1 bør styregruppen foretage en nærmere afgrænsning af testens fokus, indgrebsscenariet, testområderne, de indikatorer, der skal måles, og de antagelser, der ligger til grund for øvelsen (f.eks. størrelsen af et kreditinstituts tab, udbetalingsniveauet i afviklings- eller kreditinstitutter, der skal omfattes af kvalitetskontrol af SCV-filer). 25. Indskudsgarantiordningerne kan bruge antagelser fra tidligere indgrebsscenarier og vurdere, hvordan indskudsgarantiordningssystemerne har fungeret. De kan ligeledes simulere, hvordan deres ordninger under de nuværende vilkår vil fungere i en lignende situation. 26. Indskudsgarantiordningerne bør afsætte de nødvendige ressourcer til testen i form af hjælpepersonale, budget og infrastruktur. Under øvelsen bør det løbende kontrolleres, om disse midler er tilstrækkelige. 27. Indskudsgarantiordningerne bør træffe foranstaltninger til at sikre en objektiv fastlæggelse af antagelserne for og gennemførelse af testen og for at udarbejde objektive konklusioner. Disse foranstaltninger bør dokumenteres af ordningen og sikre, at kravene om objektivitet gælder for alle deltagere i testen og i alle faser. Som led i disse foranstaltninger bør indskudsgarantiordningerne klart adskille styregruppen fra andre deltagere i indskudsgarantiordningen, der ligeledes deltager i øvelsen. 28. Alternativt bør eksterne observatører deltage i processen som led i disse foranstaltninger. Observatørerne kan være de udpegede myndigheder, hvis de ikke forvalter ordningerne selv, andre offentlige myndigheder, konsulentbureauer eller andre indskudsgarantiordninger. Observatørerne bør kontrollere, at processen styres objektivt, og underrette styregruppen, hvis de er i tvivl om dette. Observatørerne bør have adgang til de relevante oplysninger om alle procesfaserne. Alle oplysninger udvekslet i denne forbindelse er underlagt strenge krav om tavshedspligt. Kravet om at adskille eller alternativt inddrage observatører bør betragtes som opfyldt i forbindelse med test af SCV-filer. 29. Styregruppen bør kontakte de interne og eksterne deltagere, der vil blive involveret i de forskellige faser af øvelsen, og sikre en gensidig forståelse af den rolle, de enkelte deltagere forventes at indtage i øvelsen. Gennemførelsesfasen 30. Under gennemførelsen af testen bør styregruppen anmode om og indsamle fra testdeltagerne de nødvendige oplysninger til at vurdere, hvordan indskudsgarantiordningssystemerne fungerer i relation til de testområder og indikatorer, der er beskrevet i afsnit Testene kan tage forskellige former, herunder gennemførelse af levende rollespil, hvor interne og eksterne deltagere simulerer de foranstaltninger og beslutninger, de ville træffe i et bestemt interventionsscenarie, eller indhentning af backoffice-oplysninger (f.eks. hvor styregruppen anmoder et institut om SCV-filer og måler oplysningernes nøjagtighed). 8

9 32. Deltagerne i gennemførelsesfasen repræsenterer uafhængigt af styregruppen de myndigheder, enheder eller endog interne afdelinger, herunder i indskudsgarantiordningerne, der skal træffe de nødvendige foranstaltninger eller beslutninger eller tilvejebringe de nødvendige oplysninger i et virkeligt scenarie. Dette kan omfatte interne deltagere (f.eks. den interne afdeling med ansvar for finansieringsanliggender i indskudsgarantiordningen) eller eksterne deltagere (f.eks. afviklingsmyndigheder, der fastsætter deres bidrag til afviklingen efter høring af indskudsgarantiordningen). Indberetning og korrigerende foranstaltninger 33. Styregruppen bør behandle og fortolke resultaterne af testen for at foretage en objektiv vurdering af indskudsgarantiordningens modstandsdygtighed på de målte områder. 34. Styregruppen bør registrere resultaterne på en ensartet måde over tid ved brug af en standardskabelon såsom skabelonen udarbejdet af European Forum of Deposit Insurers. Indskudsgarantiordningerne bør indberette testresultaterne til de udpegede myndigheder mindst en gang om året. 35. Stresstestene bør indgå i en løbende forbedringsproces. Når der konstateres svagheder i en indskudsgarantiordnings systemer i forbindelse med en stresstest, bør den pågældende indskudsgarantiordning således træffe korrigerende foranstaltninger. Når der konstateres svagheder, som skyldes kreditinstitutter, f.eks. problemer med kvaliteten af SCV-filer, bør indskudsgarantiordningen træffe korrigerende foranstaltninger, om nødvendigt via den kompetente myndighed med ansvar for tilsyn med disse institutter. Indskudsgarantiordningerne bør herefter i forbindelse med efterfølgende test kontrollere, at manglerne er blevet afhjulpet. 5.3 Samarbejde med relevante administrative myndigheder 36. Indskudsgarantiordningerne bør holde de udpegede myndigheder fuldt ud orienteret om planlægningen og gennemførelsen af stresstest, medmindre indskudsgarantiordningen ligeledes er den udpegede myndighed. Indskudsgarantiordningerne bør i denne forbindelse indgive deres program for testøvelser som omhandlet i underafsnit 5.1 til de udpegede myndigheder og EBA. Det første program bør indgives til de udpegede myndigheder og EBA senest [seks måneder efter udstedelsen på alle EU's sprog]. De udpegede myndigheder og EBA bør straks underrettes om enhver væsentlig opdatering. 37. I forbindelse med planlægningen af den enkelte øvelse bør indskudsgarantiordningerne efterfølgende oplyse de udpegede myndigheder om testens omfang i form af deltagende kreditinstitutter, testområder, indgrebsscenarier og alle andre relevante oplysninger som omhandlet i underafsnit 5.2 (planlægningsfasen) og give de udpegede myndigheder tilstrækkelig tid til at fremsætte bemærkninger inden iværksættelse af øvelsen. 9

10 38. Inden testningen af et indgrebsscenarie som defineret i afsnit 7 bør indskudsgarantiordningerne desuden underrette de offentlige myndigheder, der vil blive involveret i den type scenarie, der testes. Den "relevante administrative myndighed" som defineret i artikel 3, stk. 1, i direktiv 2014/49/EU samt den kompetente myndighed som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 17, i samme direktiv skal som et minimum underrettes om testningen af et betalingsscenarie. De kompetente myndigheder og afviklingsmyndighederne bør underrettes om testningen af et afviklingsscenarie. 39. Indskudsgarantiordningerne bør rådføre sig med disse myndigheder om testens antagelser og give dem mulighed for at deltage i gennemførelsesfasen. Når indskudsgarantiordningen ikke er den udpegede myndighed, kan denne deltagelse tilrettelægges via den udpegede myndighed. 40. De kompetente myndigheder og afviklingsmyndighederne bør samarbejde direkte eller via de udpegede myndigheder med indskudsgarantiordningerne om fastlæggelsen af scenarier og gennemførelse af test. 6. Indgrebsscenarier 41. For at foretage en samlet vurdering af indskudsgarantiordningernes evne til at gribe effektivt ind over for kreditinstitutters sammenbrud, bør ordningerne teste indgrebsscenarier som angivet i dette afsnit. 6.1 Indskudsgarantiordningernes funktioner, der skal omfattes af scenarier 42. Indskudsgarantiordningerne bør teste deres evne til at udføre deres opgaver i forbindelse med alle de former for indgreb, der er fastlagt i direktiv 2014/49/EU og 2014/59/EU, dvs. til at: - kompensere indskydere, hvis et kreditinstitut bliver insolvent, i henhold til artikel 11, stk. 1, i direktiv 2014/49/EU ("tilbagebetalingsfunktionen") - finansiere afviklingen af kreditinstitutter for at bevare adgangen til indskud i henhold til artikel 11, stk. 2, i direktiv 2014/49/EU og artikel 109 i direktiv 2014/59/EU ("bidrag til afviklingsfunktionen") - anvende deres disponible finansielle midler til alternative foranstaltninger med henblik på at forebygge et kreditinstituts sammenbrud, hvis det er tilladt i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, hvor indskudsgarantiordningen er oprettet, i henhold til artikel 11, stk. 3, i direktiv 2014/49/EU ("forebyggelse af sammenbrud-funktionen") 10

11 - anvende deres disponible finansielle midler til finansiering af foranstaltninger med henblik på at bevare indskydernes adgang til dækkede indskud i forbindelse med national insolvensbehandling, hvis det er tilladt i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, hvor indskudsgarantiordningen er oprettet, i henhold til artikel 11, stk. 6, i direktiv 2014/49/EU ("bidrag til insolvensscenarie"). Tilbagebetalingsfunktionen 43. Alle indskudsgarantiordninger bør teste deres evne til at sikre indskyderne tilbagebetaling i henhold til artikel 11, stk. 1, i direktiv 2014/49/EU. Ingen indskudsgarantiordning bør undlade at teste tilbagebetalingsfunktionen med den begrundelse, at den har testet afviklingsfunktionen eller forebyggelse af sammenbrud-funktionen som beskrevet i det følgende, eller at alle tilsluttede kreditinstitutter henhører under en af de kategorier, der er beskrevet i punkt I et tilbagebetalingsscenarie bør indskudsgarantiordningen simulere sammenbruddet af en eller flere kreditinstitutter for at vurdere, om beløbet til tilbagebetaling, jf. artikel 7 i direktiv 2014/49/EU, vil blive stillet til rådighed i tilbagebetalingsperioderne fastlagt i direktivets artikel Indskudsgarantiordningerne bør i løbet af programcyklussen teste de områder og anvende de indikatorer, som er beskrevet i afsnit 7. Bidrag til afvikling 46. Afviklingsscenarier bør være baseret på indgreb i relation til et tilsluttet kreditinstitut, der afvikles i henhold til direktiv 2014/59/EU, og hvor en indskudsgarantiordning skal yde et bidrag i henhold til direktivets artikel Stresstest af indskudsgarantiordninger i afviklingsscenarier kan udføres særskilt eller indgå i en bredere afviklingstest udført under ledelse af afviklingsmyndighederne, forudsat at de områder og indikatorer, som er beskrevet i afsnit 7, testes og anvendes. 48. Når en stresstest af indskudsgarantiordninger i et afviklingsscenarie udføres særskilt, bør indskudsgarantiordningen rådføre sig med afviklingsmyndigheden om udformning af scenariet og gennemførelse af testen og anmode myndigheden om at deltage i testen. Afviklingsmyndighederne bør samarbejde med indskudsgarantiordningerne og give dem de nødvendige oplysninger enten direkte eller gennem de udpegede myndigheder om udformning og gennemførelse af stresstest. 49. Det påtænkte niveau for indskudsgarantiordningens bidrag til afviklingsfinansieringen bør tilpasses under hensyntagen til bestemmelserne i artikel 108 og 109 i direktiv 2014/59/EU og profilen for kreditinstitutter, der er udvalgt til testning i et afviklingsscenarie. 11

12 50. I særlige tilfælde og efter høring af afviklingsmyndigheden kan en indskudsgarantiordning undlade at teste afviklingsscenarier, forudsat at den fastslår, at ingen af de tilsluttede kreditinstitutter henhører under en af de kategorier, der er beskrevet i punkt 53. Forebyggelse af sammenbrud 51. Når en indskudsgarantiordning i henhold til artikel 11, stk. 3, i direktiv 2014/49/EU kan anvende midler med henblik på at forebygge et kreditinstituts sammenbrud, bør den udføre mindst to typer test: - En test, der simulerer en betydelig forværring af en eller flere tilsluttede kreditinstitutters finansielle situation, herunder deres kapitalstilling, aktivernes kvalitet og deres likviditetsstilling. I denne forbindelse bør det under testen vurderes, om indskudsgarantiordningen vil være i stand til at forebygge sammenbrud på de betingelser, der er fastsat i artikel 11, stk. 3, i direktiv 2014/49/EU, herunder ved at overveje den type alternative foranstaltninger, som kunne gennemføres, og om indskudsgarantiordningen vil have finansieringskapacitet til at yde den nødvendige støtte. - En test af indskudsgarantiordningens risikoovervågningssystemer. Hvis der tidligere er blevet konstateret vanskeligheder, bør indskudsgarantiordningerne vurdere, om overvågningssystemerne har været i stand til at afdække en overhængende risiko. 6.2 Udvælgelse af tilsluttede kreditinstitutter, der skal omfattes af indgrebsscenarier 52. Ved testning af et indgrebsscenarie bør indskudsgarantiordningen udvælge en eller flere af dens tilsluttede kreditinstitutter med en egnet profil i forhold til testens planlagte fokus, herunder den testede type funktioner eller områder, scenariets alvor og kompleksitet og dets geografiske rækkevidde. 53. Ved testning af et afviklingsscenarie bør indskudsgarantiordningen udvælge en eller flere tilsluttede kreditinstitutter fra følgende kategorier: a) kreditinstitutter klassificeret som signifikante enheder under direkte tilsyn af ECB i henhold til del IV i forordning (EU) nr. 468/ b) kreditinstitutter identificeret som globale systemisk vigtige institutter (G-SII'er) eller andre systemisk vigtige institutter (O-SII'er) i henhold til artikel 131 i direktiv 2013/36/EU 6 5 Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 af 16. april 2014 om fastlæggelse af en ramme for samarbejde inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme mellem Den Europæiske Centralbank og de kompetente nationale myndigheder og med de udpegede nationale myndigheder (SSM-rammeforordningen) (ECB/2014/17) (EUT L 141 af , s. 1). 12

13 c) kreditinstitutter, der, såfremt en afviklingsmyndighed har fastsat og offentliggjort vejledende tærskelværdier for, hvornår et institut i tilfælde af sammenbrud sandsynligvis vil blive omfattet af en afviklingshandling i henhold til artikel 32, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU, når op på disse tærskelværdier. Denne bestemmelse bør ikke fortolkes som et krav om delvis eller fuld offentliggørelse af afviklingsplanen eller -strategien for de pågældende institutter eller som et krav til afviklingsmyndigheder om at fastsætte eller offentliggøre sådanne tærskelværdier. 6.3 Scenariernes alvor og kompleksitet 54. Indskudsgarantiordningerne bør teste scenarier med forskellige niveauer af alvor og kompleksitet. Indskudsgarantiordningerne bør over tid anvende stadig mere sofistikerede og krævende scenarier. 55. For at sikre den historiske relevans bør indskudsgarantiordningerne i løbet af cyklussen teste scenarier, hvor der foretages en vurdering af deres systemers kapacitet til at håndtere indgrebsscenarier af en type og en intensitet, der allerede er erfaringer med, herunder navnlig i perioden Dette krav berører ikke behovet for at teste bredere og mere krævende scenarier for at vurdere indskudsgarantiordningens evne til at varetage sine funktioner fremover. 57. Forskellige geografiske områder bør testes med en gradvis introduktion af scenarier, der kræver indgreb til støtte for indskydere i filialer oprettet i andre medlemsstater. Dette krav gælder ikke, hvis der ikke er nogen tilsluttede kreditinstitutter, der har filialer i andre medlemsstater. 7. Testområder og indikatorer 58. Stresstest bør dække to centrale risikoområder: (i) (ii) operationelle risici, dvs. risiciene for, at indskudsgarantiordningen ikke kan opfylde sine forpligtelser som følge af mangelfulde eller svigtende interne procedurer, utilstrækkeligt personale og utilstrækkelige systemer finansieringsrisici, dvs. risiciene for, at finansieringsressourcerne i henhold til artikel 10 i direktiv 2014/49/EU (almindelige bidrag, ekstraordinære bidrag, alternative finansieringsordninger) ikke er tilstrækkelige til, at indskudsgarantiordningen kan opfylde 6 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af , s. 338). 13

14 sine eventuelle forpligtelser eller opfylde dem inden for de tidsfrister, der er fastsat i national ret eller EU-retten. 59. Stresstest bør dække forskellige operationelle faser i en indskudsgarantiordnings indgreb lige fra planlægning før sammenbrud til forberedelse efter sammenbrud og gennemførelse af indgreb, herunder tilbagebetaling, bidrag til afvikling osv. De bør både omfatte kvantitative og kvalitative indikatorer og bør som minimum måle de indikatorer, der er anført i dette afsnit. 60. Den operationelle kapacitet og finansieringskapaciteten bør testes under de indgrebsscenarier, der er beskrevet i afsnit 6. Indskudsgarantiordningerne kan desuden ligeledes gennemføre målrettede øvelser uafhængigt af ethvert scenarie, f.eks. jævnlig kontrol af et bestemt instituts SCV-filer. 61. I indskudsgarantiordningernes afviklingsindgreb kan testområder og indikatorer være rettet mod indsamling af data, fremsendelse af data til afviklingsmyndigheder og finansieringsmekanismer og -ordninger. 7.1 Operationel kapacitet 62. Indskudsgarantiordningernes stresstest bør dække indskudsgarantiordningernes evne til at gennemføre de processer og mekanismer, der er involveret i et indgreb, herunder adgang til data, personale og andre operationelle ressourcer, kommunikation, betalingssystemer, tidsmåling og samarbejde mellem hjemland og værtsland Dataadgang: 63. Adgangen til data om kreditinstitutter, indskydere og indskud af god kvalitet bør testes som en prioritet for at sikre, at indskudsgarantiordningerne kan varetage deres opgaver til enhver tid. a. Oplysninger om tilsluttede kreditinstitutter, indskydere og indskud 64. Indskudsgarantiordningerne bør teste de eksisterende ordninger for anmodning om og indhentning af SCV-filer fra tilsluttede kreditinstitutter og vurdere kvaliteten af disse filer og rettidigheden af fremsendelsen. 65. Kvaliteten af SCV-filer kan vurderes i en scenariebaseret test eller i jævnlige rutinemæssige test, der omfatter nogle af eller alle de tilsluttede kreditinstitutter. 66. Kvaliteten af et instituts SCV-filer kan testes på grundlag af en prøve baseret på en undergruppe af indskydere, forudsat at prøveudtagningsmetoden fastlægges af indskudsgarantiordningen og ikke af instituttet, og at prøven er tilstrækkelig stor og diversificeret til at være repræsentativ for instituttets beholdning af berettigede indskud. Dette berører ikke indskudsgarantiordningernes ret til at teste alle SCV-filer. 14

15 67. Kvaliteten af SCV-filerne bør vurderes ud fra, om de i tilfælde af sammenbrud giver indskudsgarantiordningen alle de nødvendige oplysninger til at gennemføre sit indgreb over for en indskyder, herunder om indskydernes identitet, deres kontaktoplysninger, konti og tilsvarende beløb og de samlede berettigede indskud og dækkede indskud. Indskudsgarantiordningerne bør i denne forbindelse definere kriterier for en gyldig eller ugyldig SCV-fil (f.eks. ukorrekte identifikationsnumre, ukorrekte adresser, forskellige navne med de samme identifikationsnumre, flere registreringer for den samme indskyder osv.) og beregne antallet af ugyldige SCV-filer som en andel af instituttets registreringer eller, hvis relevant, prøven. 68. Hvis det konstateres, at kvaliteten er utilstrækkelig i et institut, bør der foretages en opfølgende kontrol højst to år herefter for at vurdere fremskridt. Indskudsgarantiordningen kan justere denne toårige periode, hvis det som følge af de tilgængelige menneskelige ressourcer og andre ressourcer er nødvendigt at prioritere test i andre kreditinstitutter, hvor der er problemer med kvaliteten af SCV-filer, eller på grundlag af indskudsgarantiordningens samlede risikovurdering af kreditinstitutter. 69. Hvis der i henhold til national ret er indført ordninger til løbende øremærkning af midlertidigt høje balancer som defineret i artikel 6, stk. 2, i direktiv 2014/49/EU eller betalingsmodtagernes konti i henhold til direktivets artikel 7, stk. 3, skal disse midlertidigt høje balancer omfattes af testene af SCV-filerne. Dette krav bør ikke medføre, at indskudsgarantiordningen eller de tilsluttede kreditinstitutter skal anmode om oplysninger fra indskydere på baggrund af testen. 70. Indskudsgarantiordningerne bør anvende følgende indikatorer: i1: Samlet kvalitetsvurdering af SCV-filerne på baggrund af test, vigtigste mangler, vigtigste årsager til mangler, forventning til den fremtidige udvikling (kvalitativ) i2: Kvalitetsvurdering af eksisterende ordninger for anmodning om og indhentning af SCVfiler (kvalitativ) i3: Den tid, det tager at få tilsendt SCV-filer fra datoen for anmodning til det tilsluttede kreditinstitut (kvantitativ) i4: Andel af SCV-filer eller SCV-fil-registreringer under standard (manglende, unøjagtige eller uden tilstrækkelige oplysninger til behandling og betaling) (kvantitativ) b. Oplysninger om konstaterede problemer i et kreditinstitut, der vil kunne medføre en indgriben fra en indskudsgarantiordning. 71. Indskudsgarantiordningerne bør vurdere de eksisterende ordninger (retlige eller administrative bestemmelser, aftalememoranda osv.) for indhentning af oplysninger om problemer i et kreditinstitut, der vil kunne medføre en indgriben fra en indskudsgarantiordning, i henhold til artikel 4, stk. 10, i direktiv 2014/49/EU. De bør i denne 15

16 forbindelse vurdere, om disse ordninger sikrer, at de modtager oplysninger tilstrækkeligt hurtigt, f.eks. når kompetente myndigheder udøver beføjelser i henhold til artikel 27 i direktiv 2014/59/EU (tidlig indgriben) eller artikel 104 i direktiv 2013/36/EU 7 (tilsynsbeføjelser), eller hvis de kompetente myndigheder eller afviklingsmyndighederne i henhold til artikel 32 i direktiv 2014/59/EU konstaterer, at et institut er nødlidende eller forventeligt nødlidende. 72. Indskudsgarantiordningerne bør anvende følgende indikator: i5: Kvaliteten af de eksisterende ordninger for indhentning af oplysninger fra de kompetente myndigheder eller afviklingsmyndighederne om konstaterede problemer i et kreditinstitut, der vil kunne medføre en indgriben fra en indskudsgarantiordning, herunder om de sikrer, at de modtager rettidige oplysninger om en forværring af et instituts finansielle situation i en tidlig fase (kvalitativ) Personale og andre operationelle ressourcer 73. Indskudsgarantiordningerne bør under de scenarier, der er beskrevet i afsnit 6, teste, om de vil have de nødvendige ressourcer til at håndtere den pludselige aktivitetsstigning som følge af et indgreb, hvad angår budget, personale, lokaler, it-udstyr, callcentre osv., herunder ved at omfordele eksisterende permanente ressourcer eller indgå midlertidige outsourcingaftaler. 74. En endelig vurdering heraf bør ikke udelukkende være baseret på en hypotetisk budgetstigning, men bør i hvert fald til dels være baseret på beredskabsmekanismer etableret i gode tider (f.eks. hensættelser til ansættelse af personale på midlertidig basis). 75. Indskudsgarantiordningerne bør anvende følgende indikatorer: i6: Tilstrækkeligheden af det eksisterende personale, budget og andre ressourcer, som vil være til rådighed i et virkeligt scenarie (kvantitativ og kvalitativ) i7: Tilstrækkeligheden af ekstra personale, budget og andre ressourcer, som vil være til rådighed med kort varsel, når det er nødvendigt (kvantitativ og kvalitativ) Kommunikation med indskydere og den bredere offentlighed 76. Indskudsgarantiordningerne bør vurdere de kommunikationsprocesser, der vil blive anvendt i et tilbagebetalingsscenarie, og gennemgå kommunikationsstrategien og -ressourcerne. 77. Indskudsgarantiordningerne bør anvende følgende indikatorer: i8: Den tid, det tager at oprette callcentre og ad hoc-websteder eller -sider (kvantitativ) 7 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af , s. 338). 16

17 i9: Webstedernes eller callcentrenes kapacitet målt i antal forbindelser eller opkald (kvantitativ) Betalingsinstrumenter 78. Indskudsgarantiordningerne bør teste deres evne til at foretage betalinger til indskydere, dvs. til effektivt at overføre de beløb, der skal tilbagebetales til indskydere. 79. De bør i denne forbindelse vurdere kvaliteten af eksisterende processer for indsamling af betalingsoplysninger, de tilgængelige betalingsinstrumenter (f.eks. bankoverførsler, checks, forudbetalte kort) og,, deres evne til at betale i fremmed valuta. 80. Når de har gennemgået de forskellige tilgængelige processer og instrumenter, bør de verificere deres evne til at anvende dem hurtigt i stresssituationer med et stort antal betalinger. 81. Indskudsgarantiordningerne bør anvende følgende indikatorer: i10: Gennemgang af tilgængelige betalingsinstrumenter i udbetalingsscenarier (kvalitativ) i11: Tilstrækkeligheden ved et stort antal betalinger som defineret i scenarierne (kvalitativ) Tilbagebetalings- og bidragsperioder 82. Indskudsgarantiordningerne bør beregne perioden fra konstatering af, at indskud er indisponible, til det tidspunkt, hvor beløbet til tilbagebetaling skal være disponibelt i henhold til artikel 8, stk. 1, i direktiv 2014/49/EU, og på dette grundlag måle enhver forsinkelse i forhold til de fastsatte betalingsperioder i direktivets artikel 8, stk I forbindelse med afviklingsscenarier bør indskudsgarantiordningerne beregne den tid, de skal bruge til at yde deres bidrag i henhold til artikel 11, stk. 2, i direktiv 2014/49/EU. 84. Indskudsgarantiordningerne bør anvende følgende indikatorer: i12: I forbindelse med tilbagebetalingsscenarier perioden fra konstatering af, at indskud er indisponible, til det tidspunkt, hvor beløbet til tilbagebetaling er disponibelt (kvantitativ) i13: I tilfælde af løbende øremærkning af midlertidigt høje balancer eller betalingsmodtagernes konti som beskrevet i punkt 69 perioden fra konstatering af, at indskud er indisponible, til det tidspunkt, hvor beløbet til tilbagebetaling er disponibelt (kvantitativ) i14: I forbindelse med afviklingsscenarier perioden fra afviklingsmyndighedens anmodning til betalingen af bidraget (kvantitativ) 17

18 7.1.6 Samarbejde mellem hjemland og værtsland 85. Indskudsgarantiordningerne bør teste de eksisterende systemer for tilbagebetaling til indskydere i filialer, der er oprettet af deres tilsluttede kreditinstitutter i andre medlemsstater. 86. For det første bør indskudsgarantiordningerne verificere, at de kan udtrække SCV-filer vedrørende indskydere i sådanne filialer. 87. For det andet bør de beregne den tid, det tager at forberede betalingsinstrukserne og fremsende dem til indskudsgarantiordningerne i værtslandene inden for de fastlagte frister i EBA's retningslinjer for samarbejdsaftaler mellem indskudsgarantiordninger i henhold til direktiv 2014/49/EU For det tredje bør de fremsende en prøve på betalingsinstrukser til indskudsgarantiordningerne i værtslandene for at teste, at kommunikationskanalerne er korrekt etableret, og indhente disse indskudsgarantiordningers bekræftelse af, at instrukserne indeholder alle nødvendige oplysninger til at gennemføre en betaling. 89. Dette underafsnit finder ikke anvendelse på indskudsgarantiordninger, hvis tilsluttede kreditinstitutter ikke har filialer i en anden medlemsstat, eller hvor de eneste tilsluttede kreditinstitutter med filialer i andre medlemsstater henhører under en af de kategorier, der er beskrevet i punkt Indskudsgarantiordningerne bør anvende følgende indikatorer: i15: Evne til at udtrække øremærkede SCV-oplysninger om indskydere i filialer, der er oprettet af deres tilsluttede kreditinstitutter i andre medlemsstater (kvalitativ) i16: Den tid, det tager at udarbejde og fremsende betalingsinstrukser til værtslandets myndigheder, at regne fra instituttets fremsendelse af SCV-filer (kvantitativ) i17: Kvalitetsvurdering af kanaler til fremsendelse af betalingsinstrukser i18: Bekræftelse fra indskudsgarantiordningerne i værtslandet af, at betalingsinstrukserne vil være et tilstrækkeligt grundlag for tilbagebetaling til indskydere i19: Evne til at overholde de fastlagte frister i retningslinjerne for samarbejdsaftaler mellem indskudsgarantiordninger i henhold til direktiv 2014/49/EU 8 EBA/GL/2016/02. 18

19 7.2 Finansieringskapacitet 91. Ud over den operationelle kapacitet bør indskudsgarantiordningerne teste, om deres finansieringsmidler er tilstrækkelige til at opfylde deres betalingsforpligtelser under indgrebsscenarierne beskrevet i afsnit Indskudsgarantiordningerne bør for det første vurdere, om den disponible ex antefinansiering på testtidspunktet er tilstrækkelig til at dække den nødvendige tilbagebetaling eller det nødvendige bidrag til afviklingen. I denne forbindelse bør det i forbindelse med tilstrækkelighedstesten undersøges, hvilke beløb der rent faktisk vil blive stillet til rådighed i tilbagebetalingsperioden. Dette indebærer en vurdering af likviditeten af de investerede disponible finansielle midler og betalingsforpligtelser, herunder i en stresset markedssituation. 93. For det andet bør indskudsgarantiordningerne, hvis ex ante-finansieringen er utilstrækkelig, vurdere, om de ekstraordinære ex post-bidrag og alternative finansieringsmidler er tilstrækkelige til at kompensere for knapheden inden tilbagebetalingsfristens udløb. I denne forbindelse bør der ved anvendelse af ex post-finansiering tages højde for de begrænsninger, der er fastlagt i artikel 10, stk. 8, i direktiv 2014/49/EU, herunder for, om nogle institutters betalinger kan udskydes helt eller delvist med den begrundelse, at betalingerne ville bringe deres likviditet og solvens i fare 9. Indskudsgarantiordningerne bør ligeledes vurdere, om de nødvendige ekstraordinære ex post-bidrag vil nå op på det årlige loft på 0,5 % fastsat i denne bestemmelse. Hvis dette ikke er tilfældet, bør de udtrykkeligt vurdere, om de vil være i stand til at hæve loftet på 0,5 %. 94. Anvendelse af alternative finansieringsmidler såsom lån eller kreditlinjer fra offentlige eller private tredjeparter bør være baseret på en objektiv vurdering af elementer, der er kendte på testtidspunktet, såsom gensidige låneforpligtelser indgået via skriftlige samarbejdsaftaler, formelle kreditlinjer osv. 95. Indskudsgarantiordningerne bør anvende følgende indikatorer: i20: Tilstrækkeligheden af ex ante-midler til dækning af finansieringsbehovet (knaphed udtrykt i absolut værdi og som en procentandel af behovet) i21: Kvalitativ vurdering af indskudsgarantiordningernes evne til at realisere aktiver investeret som en del af de disponible finansielle midler inden fristens udløb i22: Tilstrækkeligheden af ex post- og alternative finansieringsmidler til dækning af de finansieringsbehov, der ikke er dækket af ex ante-midler (resterende knaphed efter brug af alle ex post- og alternative finansieringsmidler (kvantitativ) 9 Jf. den delegerede retsakt, der skal vedtages af Kommissionen i henhold til artikel 104, stk. 4, og artikel 115 i direktiv 2014/59/EU. [Indsæt i stedet den fulde titel på den delegerede retsakt, hvis den er offentliggjort i EUT, sammen men EUT-referencen]. 19

20 i23: Kvalitetsvurdering af eksisterende ordninger for vurdering af alternative finansieringsmidler (pålidelighed, mængde) (kvalitativ) 8. Prioriterede test 96. Med henblik på EBA's første peerevaluering bør indskudsgarantiordningerne gennemføre og indberette resultaterne af følgende test senest den 3. juli 2019: 1) Test af SCV-filer: formel rutinemæssig kontrol af alle tilsluttede kreditinstitutters SCV-filer. Disse test bør ligeledes sikre, at SCV-filerne øremærker indskud i filialer i andre medlemsstater. 2) Test af den operationelle kapacitet: En test baseret på et udbetalingsscenarie med henblik på måling af de indikatorer for den operationelle kapacitet, der er beskrevet i afsnit 7. Testen bør være tilstrækkelig streng til at udfordre indskudsgarantiordningernes evne til at sikre kritiske processer, ressourcer og itsystemer effektivt i stresssituationer. Indskudsgarantiordningerne bør i denne forbindelse udvælge et kreditinstitut med et antal indskydere, der ikke er mindre end anden kvartil af tilsluttede kreditinstitutter, som ikke henhører under en af de kategorier, der er beskrevet i punkt 53. 3) Test af det operationelle samarbejde på tværs af grænser: En test gennemført i samarbejde med mindst én anden indskudsgarantiordning, hvor det som minimum vurderes, om indskudsgarantiordningen er i stand til effektivt at fremsende betalingsinstrukser til en indskudsgarantiordning i hjemlandet vedrørende indskydere i en udenlandsk filial af et bestemt tilsluttet kreditinstitut, og hvor indskudsgarantiordningen i værtslandet bekræfter, at instrukserne indeholder alle nødvendige oplysninger til at gennemføre betalingen. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse på indskudsgarantiordninger, hvis tilsluttede kreditinstitutter ikke har filialer i andre medlemsstater, eller hvor de eneste tilsluttede kreditinstitutter med filialer i andre medlemsstater henhører under en af de kategorier, der er beskrevet i punkt 53. 4) Test af finansieringskapaciteten: En test til måling af de områder og indikatorer for den operationelle kapacitet, der er beskrevet i afsnit 7, enten i et udbetalings- eller afviklingsscenarie, der involverer et eller flere sammenbrud og er baseret på indgriben fra en indskudsgarantiordning på et niveau på mindst 0,8 % af dækkede indskud, eller hvor der er blevet fastlagt et lavere målniveau i henhold til artikel 10, stk. 6, i direktiv 2014/49/EU, som sænker målniveauet. 20

21 97. Alle ovennævnte test kan gennemføres samtidigt. 98. Indskudsgarantiordningerne bør indberette resultaterne af ovennævnte prioriterede test til de udpegede myndigheder og EBA ved brug af skabelonen i bilag Den første programcyklus omhandlet i underafsnit 5.1 bør omfatte gennemførelsen af de prioriterede test anført i dette punkt. 21

22 Bilag 1 Skabelon til indberetning af resultater EBA'S FØRSTE PEEREVALUERING AF STRESSTEST AF INDSKUDSGARANTIORDNINGER I HENHOLD TIL ARTIKEL 4, STK. 10, I DIREKTIVET OM INDSKUDSGARANTIORDNINGER RESULTATER AF PRIORITEREDE TEST UDFØRT I HENHOLD TIL PUNKT 96 I AFSNIT 8 I RETNINGSLINJERNE FOR STRESSTEST AF INDSKUDSGARANTIORDNINGER SPØRGSMÅL SVAR (Relevante instrukser angives i kursiv. Se ligeledes instrukser på særskilt ark) A. GENERELLE SPØRGSMÅL Indskudsgarantiordning, for hvilken resultaterne indberettes Navnet på indskudsgarantiordning Den udpegede myndigheds kontaktoplysninger Navn, , adresse og telefonnummer Indskudsgarantiordningens adresse, hvis forskellig fra den udpegede myndigheds adresse Navn, , adresse og telefonnummer Periode omfattet af sammendraget 22

23 Antal institutter, der er medlemmer af indskudsgarantiordningen Antal på indberetningstidspunktet De tilbagebetalingsperioder, der gælder for indskudsgarantiordningen i henhold til artikel 8, stk. 2, i direktivet om indskudsgarantiordninger, F.eks. syv arbejdsdage B. TEST AF SCV-FILER Antal testede institutter Hvis relevant, årsagen til ikke at teste alle institutter Antal medlemmer testet på grundlag af prøver Antal medlemmer testet på grundlag af alle deres SCV-filer Ved brug af en prøve beskrives de anvendte metoder til at definere prøven og sikre, at prøven var repræsentativ i1: Samlet kvalitetsvurdering af SCV-filerne på baggrund af test, vigtigste mangler, vigtigste årsager til mangler, forventning til den fremtidige udvikling (kvalitativ) 23

24 i2: Kvalitetsvurdering af eksisterende ordninger for anmodning om og indhentning af SCV-filer (kvalitativ) i3: Den tid, det tager at få tilsendt SCV-filer fra dato for anmodning til institut (kvantitativ) Antal dage. Angiv det mindste, højeste og gennemsnitlige antal dage i4: Andel af registreringer under standard (manglende, unøjagtige eller uden tilstrækkelige oplysninger til behandling og betaling) Procentdel af alle et instituts SCV-filer eller af prøven. Gennemsnit for alle test, interval (minimum og maksimum) C. TEST AF DEN OPERATIONELLE KAPACITET Beskriv de prioriterede test (valgte indgrebsscenarier, type institutter osv.). En kolonne pr. test. Udfyldes ikke Beskriv test 1 Beskriv test 2, Beskriv test 3, hvis relevant Samlet kvalitetsvurdering på baggrund af test, vigtigste mangler, vigtigste årsager til disse mangler, forventning til den fremtidige udvikling 1 2, 1) Dataadgang a) Oplysninger om indskydere og indskud i1: Samlet kvalitetsvurdering af SCV-filerne på baggrund af test, vigtigste mangler, vigtigste årsager til mangler, forventning til den Udfyldes ikke 1 2, 24

25 fremtidige udvikling (kvalitativ) i2: Kvalitetsvurdering af eksisterende ordninger for anmodning om og indhentning af SCV-filer (kvalitativ) Udfyldes ikke 1 2, i3: Den tid, det tager at få tilsendt SCV-filer fra datoen for anmodning til det tilsluttede kreditinstitut (kvantitativ) Udfyldes ikke 1 2, i4: Andel af SCV-filer eller SCV-fil-registreringer under standard (manglende, unøjagtige eller uden tilstrækkelige oplysninger til behandling og betaling) (kvantitativ) Udfyldes ikke 1 2, b) Oplysninger om problemer, der vil kunne medføre en indgriben fra en indskudsgarantiordning i5: Kvaliteten af de eksisterende ordninger for indhentning af oplysninger fra de kompetente myndigheder eller afviklingsmyndighederne om konstaterede problemer i et kreditinstitut, der vil kunne medføre en indgriben fra en indskudsgarantiordning, herunder om de sikrer, at de modtager rettidige oplysninger om en forværring af et instituts finansielle situation i en tidlig fase (kvalitativ) 1 2, 2) Personale og andre operationelle ressourcer 25

26 i6: Tilstrækkeligheden af det eksisterende personale, budget og andre ressourcer, som vil være til rådighed i et virkeligt scenarie (kvantitativ og kvalitativ) 1 2, i7: Tilstrækkeligheden af ekstra personale, budget og andre ressourcer, som vil være til rådighed med kort varsel, når det er nødvendigt (kvantitativ og kvalitativ) 1 2, 3) Kommunikation med indskydere og den bredere offentlighed i8: Den tid, det tager at oprette callcentre og ad hoc-websteder eller -sider (kvantitativ) 1 2, i9: Webstedernes eller callcentrenes kapacitet målt i antal forbindelser eller opkald (kvantitativ) 1 2, 4) Betalingsmidler i10: Gennemgang af tilgængelige betalingsinstrumenter i udbetalingsscenarier (kvalitativ) 1 2, i11: Tilstrækkeligheden ved et stort antal betalinger som defineret i scenarierne (kvalitativ) 1 2, 5) Tilbagebetalings- og bidragsperioder 26

27 i12: I forbindelse med tilbagebetalingsscenarier perioden fra konstatering af, at indskud er indisponible, til det tidspunkt, hvor beløbet til tilbagebetaling er disponibelt (kvantitativ) 1 2, i13: I tilfælde af løbende øremærkning af midlertidigt høje balancer eller betalingsmodtagernes konti som beskrevet i punkt 69 i retningslinjerne for stresstest af indskudsgarantiordninger perioden fra konstatering af, at indskud er indisponible, til det tidspunkt, hvor beløbet til tilbagebetaling er disponibelt (kvantitativ) 1 2, i14: I forbindelse med afviklingsscenarier perioden fra afviklingsmyndighedens anmodning til betalingen af bidraget (kvantitativ) 1 2, 6) Samarbejde mellem hjemland og værtsland (valgfrit som led i testen af den operationelle kapacitet)) i15: Evne til at udtrække øremærkede SCV-oplysninger om indskydere i filialer, der er oprettet af deres tilsluttede kreditinstitutter i andre medlemsstater (kvalitativ) 1 2, i16: Den tid, det tager at udarbejde og fremsende betalingsinstrukser til værtslandets myndigheder, at regne fra instituttets fremsendelse af SCV-filer (kvantitativ) 1 2, 27

28 i17: Kvalitetsvurdering af kanaler til fremsendelse af betalingsinstrukser 1 2, i18: Bekræftelse fra indskudsgarantiordningerne i værtslandet af, at betalingsinstrukserne vil være et tilstrækkeligt grundlag for tilbagebetaling til indskydere 1 2, i19: Evne til at overholde de fastlagte frister i retningslinjerne for samarbejdsaftaler mellem indskudsgarantiordninger 1 2, D. TEST AF DET OPERATIONELLE SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF GRÆNSER Beskriv test udført i perioden, som involverer samarbejde på tværs af grænser Udfyldes ikke Beskriv test 1 Beskriv test 2, Beskriv test 3, hvis relevant Samlet vurdering på baggrund af test, vigtigste mangler, vigtigste årsager til disse mangler, forventning til den fremtidige udvikling 1 2, i15: Evne til at udtrække øremærkede SCV-oplysninger om indskydere i filialer, der er oprettet af deres tilsluttede kreditinstitutter i andre medlemsstater (kvalitativ) 1 2, i16: Den tid, det tager at udarbejde og fremsende betalingsinstrukser til værtslandets myndigheder, at regne fra instituttets fremsendelse af SCV-filer (kvantitativ) 1 2, 28

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/ EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Retningslinjer vedrørende de typer af test, gennemgange eller aktiviteter, der kan føre til støtteforanstaltninger i henhold til artikel 32, stk. 4, litra d), nr. iii),

Læs mere

for samarbejdsaftaler mellem indskudsgarantiordninger i henhold til direktiv 2014/49/EU

for samarbejdsaftaler mellem indskudsgarantiordninger i henhold til direktiv 2014/49/EU EBA/GL/2016/02 08/06/2016 Retningslinjer for samarbejdsaftaler mellem indskudsgarantiordninger i henhold til direktiv 2014/49/EU 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Retningslinjer for konstatering af, hvornår realisering af aktiver og passiver ved almindelig insolvensbehandling kan have negative virkninger for et eller flere finansielle markeder

Læs mere

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Retningslinjer for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for

Læs mere

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette

Læs mere

for vurdering af kreditværdighed

for vurdering af kreditværdighed EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA retningslinjer for vurdering af kreditværdighed 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

for restancer og tvangsauktion

for restancer og tvangsauktion EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EBA retningslinjer for restancer og tvangsauktion 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Retningslinjer for de faktiske omstændigheder, der udgør en væsentlig trussel mod den finansielle stabilitet, og for elementerne i tilknytning til effektiviteten af virksomhedssalgsværktøjet

Læs mere

Endelige retningslinjer

Endelige retningslinjer RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AF AKTIONÆRER EBA/GL/2017/04 11/07/2017 Endelige retningslinjer for behandling af aktionærer ved bail-in eller nedskrivning og konvertering af kapitalinstrumenter 1. Compliance-

Læs mere

Endelige retningslinjer

Endelige retningslinjer EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Endelige retningslinjer for satsen for konvertering af gæld til egenkapital ved bail-in 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette dokument

Læs mere

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17 RETNINGSLINJER MED SPECIFIKATIONER AF BETINGELSERNE FOR KONCERNINTERN FINANSIEL STØTTE EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Retningslinjer med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse 08/06/2017 ESMA70-151-294 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 EBA-retningslinjer for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 London, den 27. juli 2012 Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder retningslinjer udstedt i medfør af artikel

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Retningslinjer for minimumslisten over de tjenesteydelser eller faciliteter, som er nødvendige for at muliggøre en modtagers drift af en virksomhed, som overføres til den i medfør

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

EBA-retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4

EBA-retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4 EBA-retningslinjer for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4 London, 27. juli 2012 EBA-retningslinjer for benchmarking af aflønning (EBA/GL/2012/4) Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder

Læs mere

Retningslinjer. for produktudviklings- og produktstyringsprocesser for detailbankprodukter EBA/GL/2015/18 22/03/2016

Retningslinjer. for produktudviklings- og produktstyringsprocesser for detailbankprodukter EBA/GL/2015/18 22/03/2016 EBA/GL/2015/18 22/03/2016 Retningslinjer for produktudviklings- og produktstyringsprocesser for detailbankprodukter 1 Retningslinjer for produktudviklings- og produktstyringsprocesser for detailbankprodukter

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) L 40/72 17.2.2017 AFGØRELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2017/274 af 10. februar 2017 om fastsættelse af principper for at give feedback vedrørende de opgaver, som de kompetente nationale

Læs mere

for meddelelse af kreditformidleres grænseoverskridende virksomhed i henhold til boligkreditdirektivet

for meddelelse af kreditformidleres grænseoverskridende virksomhed i henhold til boligkreditdirektivet EBA/GL/2015/19 19.10. 2015 Retningslinjer for meddelelse af kreditformidleres grænseoverskridende virksomhed i henhold til boligkreditdirektivet 1 1. Efterlevelse og indberetningsforpligtelser Status for

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BEGRÆNSNINGER FOR EKSPONERINGER MED ENHEDER I DEN GRÅ BANKSEKTOR EBA/GL/2015/20 03/06/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR BEGRÆNSNINGER FOR EKSPONERINGER MED ENHEDER I DEN GRÅ BANKSEKTOR EBA/GL/2015/20 03/06/ Retningslinjer EBA/GL/2015/20 03/06/ 2016 Retningslinjer Begrænsninger for eksponeringer med enheder i den grå banksektor, som udfører bankvirksomhed uden for de regulerede rammer, i overensstemmelse med artikel 395,

Læs mere

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser 08/06/2017 ESMA70-151-298 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DATAINDSAMLING VEDRØRENDE HØJTLØNNEDE EBA/GL/2014/07 16/07/2014. Retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede

RETNINGSLINJER FOR DATAINDSAMLING VEDRØRENDE HØJTLØNNEDE EBA/GL/2014/07 16/07/2014. Retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Retningslinjer for dataindsamling vedrørende højtlønnede 1 Status for disse retningslinjer Dette dokument indeholder retningslinjer, der er udstedt i medfør af artikel 16 i Europa-

Læs mere

19. juni 2014 EBA/GL/2014/04. Retningslinjer

19. juni 2014 EBA/GL/2014/04. Retningslinjer 19. juni 2014 EBA/GL/2014/04 Retningslinjer vedrørende harmoniserede definitioner og indberetningsskemaer for kreditinstitutters finansieringsplaner i medfør af henstilling A4 i ESRB/2012/2 1 EBA's retningslinjer

Læs mere

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II 27/06/2017 ESMA70-872942901-63 DA Indhold 1 Anvendelsesområde...

Læs mere

for nationale foreløbige lister over de mest repræsentative tjenester, der er knyttet til en betalingskonto, og for hvilke der opkræves gebyr

for nationale foreløbige lister over de mest repræsentative tjenester, der er knyttet til en betalingskonto, og for hvilke der opkræves gebyr EBA/GL/2015/01 11.05.2015 EBA-retningslinjer for nationale foreløbige lister over de mest repræsentative tjenester, der er knyttet til en betalingskonto, og for hvilke der opkræves gebyr 1 Efterlevelses-

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM 1 HVORNÅR BLIVER BANKERNE UNDERLAGT ECB'S TILSYN? ECB overtager tilsynet med bankerne den 4. november

Læs mere

EBA/GL/2013/ Retningslinjer

EBA/GL/2013/ Retningslinjer EBA/GL/2013/01 06.12.2013 Retningslinjer vedrørende detailindskud, der indebærer forskellige udgående pengestrømme, med henblik på indberetning af oplysninger om likviditet i medfør af forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Retningslinjer. for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver. 27. juni 2014 EBA/GL/2014/03

Retningslinjer. for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver. 27. juni 2014 EBA/GL/2014/03 RETNINGSLINJER FOR OFFENTLIGGØRELSE AF BEHÆFTEDE OG UBEHÆFTEDE AKTIVER 27. juni 2014 EBA/GL/2014/03 Retningslinjer for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver EBA-retningslinjer for offentliggørelse

Læs mere

Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag

Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag EIOPA-BoS-14/167 DA Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1)

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1) BEK nr 8 af 0/07/05 (Gældende) Udskriftsdato: 4 oktober 07 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin, jnr 5/059 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

DET ALMINDELIGE RÅD FOR DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI HAR

DET ALMINDELIGE RÅD FOR DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI HAR 12.3.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 97/9 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS HENSTILLING af 15. december 2015 om vurderingen af grænseoverskridende virkninger af og frivillig gensidighed

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR JUSTERINGER AF DEN MODIFICEREDE VARIGHED EBA/GL/2016/09 04/01/2017. Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR JUSTERINGER AF DEN MODIFICEREDE VARIGHED EBA/GL/2016/09 04/01/2017. Retningslinjer EBA/GL/2016/09 04/01/2017 Retningslinjer for justeringer af den modificerede varighed for gældsinstrumenter som omhandlet i artikel 340, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 575/2013 1. Compliance-

Læs mere

Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre

Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre EIOPA-BoS-14/178 DA Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

med Afviklingsinstansens, Rådets og Kommissionens svar

med Afviklingsinstansens, Rådets og Kommissionens svar Beretning i medfør af artikel 92, stk. 4, i forordning (EU) nr. 806/2014 om eventualforpligtelser (for Den Fælles Afviklingsinstans, Rådet, Kommissionen eller andre), der er opstået som følge af Afviklingsinstansens,

Læs mere

Retningslinjer om grænser for aftaler

Retningslinjer om grænser for aftaler EIOPA-BoS-14/165 DA Retningslinjer om grænser for aftaler EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence

Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence 16. december 2015 ESMA/2015/1886 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner... 3

Læs mere

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer om risikoberegning og beregning af samlet eksponering for visse typer af strukturerede

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger om CRA-forordningens anvendelsesområde 17. juni 2013 ESMA/2013/720. Dato: 17. juni 2013 ESMA/2013/720 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 12.3.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 97/23 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 11. december 2015 om vurderingen af tredjelandes

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 15.11.2016 L 306/37 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1994 af 4. november 2016 om fastsættelse af de kompetente nationale myndigheders procedure til anerkendelse af institutsikringsordninger

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 101/156 13.4.2017 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/697 af 4. april 2017 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold

Læs mere

MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger

MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger 10/11/2016 ESMA/2016/1477 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Henvisninger, forkortelser og definitioner... 3 3 Formål... 4 4 Overholdelses-

Læs mere

Retningslinjer for supplerende kapital

Retningslinjer for supplerende kapital EIOPA-BoS-14/167 DA Retningslinjer for supplerende kapital EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Retningslinje 1 Tilgang til dialogen 2/6. 1 EUT L 158 af , s EUT L 335 af , s EUT L 331 af , s

Retningslinje 1 Tilgang til dialogen 2/6. 1 EUT L 158 af , s EUT L 335 af , s EUT L 331 af , s EIOPA16/858 DA Retningslinjer for fremme af en effektiv dialog mellem de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med forsikringsselskaber, og de revisorer og revisionsfirmaer, der udfører den lovpligtige

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI C 394/4 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2015 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 21. juli 2015 om tilvejebringelse og indsamling

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006O0004 DA 24.05.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. april 2006 om Eurosystemets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Instruktioner i at udfylde skemaerne vedrørende de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering med henblik på indsamlingen af gebyrfaktorer

Instruktioner i at udfylde skemaerne vedrørende de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering med henblik på indsamlingen af gebyrfaktorer Instruktioner i at udfylde skemaerne vedrørende de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering med henblik på indsamlingen af gebyrfaktorer Februar 2015 1 Overordnede instruktioner, som gælder begge

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BENCHMARKING AF AFLØNNING EBA/GL/2014/08 16/07/2014. Retningslinjer. for benchmarking af aflønning

RETNINGSLINJER FOR BENCHMARKING AF AFLØNNING EBA/GL/2014/08 16/07/2014. Retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2014/08 16/07/2014 Retningslinjer for benchmarking af aflønning Status for disse retningslinjer Dette dokument indeholder retningslinjer, der er udstedt i medfør af artikel 16 i Europa- Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK (ECB)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK (ECB) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK (ECB) Den Europæiske Centralbank (ECB) er Den Økonomiske og Monetære Unions centrale institution, der siden den 1. januar 1999 har været ansvarlig for pengepolitikken i euroområdet.

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/[XX*] af 4. april 2017

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/[XX*] af 4. april 2017 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/[XX*] af 4. april 2017 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten, for

Læs mere

INTERNATIONALE AFTALER

INTERNATIONALE AFTALER 30.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 320/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) INTERNATIONALE AFTALER Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og Den Europæiske Centralbank om de praktiske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere

Retningslinjer om grænser for kontrakter

Retningslinjer om grænser for kontrakter EIOPA-BoS-14/165 DA Retningslinjer om grænser for kontrakter EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE NØDLIDENDE ELLER FORVENTELIGT NØDLIDENDE INSTITUTTER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE NØDLIDENDE ELLER FORVENTELIGT NØDLIDENDE INSTITUTTER EBA/GL/2015/ Retningslinjer RETNINGSLINJER VEDRØRENDE NØDLIDENDE ELLER FORVENTELIGT NØDLIDENDE INSTITUTTER EBA/GL/2015/07 06.08.2015 Retningslinjer for fortolkning af de forskellige situationer, hvor et institut anses for at være

Læs mere

C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende

C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 13.4.2017 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING af 4. april 2017 om fælles specifikationer for kompetente nationale myndigheders udøvelse af nogle af de valgmuligheder

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING. af 4. april 2017

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING. af 4. april 2017 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING af 4. april 2017 om fælles specifikationer for kompetente nationale myndigheders udøvelse af nogle af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit, Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/96/0496 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende nr.

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0293 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0293 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0293 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.5.2014 COM(2014) 293 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "EUROPÆISK BANKTILSYN TAGER

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån 04/02/2016 ESMA/2015/1787 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner...

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere