Strategiplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategiplan 2011 20"

Transkript

1 Strategiplan

2 Indledning Strategiplanen fastlægger de overordnede retningslinjer, centrale fokusområder og målsætninger for udviklingen i Århus Købmandsskoles aktiviteter, herunder de partnerskaber og administrative fællesskaber, skolen er vært for, eller som Århus Købmandsskole deltager i.

3 Strategiplanen - fastlægger de overordnede retningslinjer Det drejer sig især om retningslinjer og målsætninger på følgende områder: 1. Udvikling af pædagogik, uddannelsesportefølje og meritering mv. 2. Fremtidens institutionsbillede fusioner, samarbejder mv. 3. Effektiv institutionsdrift Strategien er formuleret som fem overordnede strategiske temaer - hvortil der er knyttet en række specifikke målsætninger Den overordnede strategi danner udgangspunkt for nedenstående handlingsplaner, som revideres årligt: 1. Handlingsplan for de merkantile erhvervsuddannelser specielt hg 2. Handlingsplan for Handelsgymnasiet 3. Handlingsplan for Business Centret på voksen- og efteruddannelsesområdet 4. Årsplan kompetencecenter for e-læring 5. Detailplaner for markedsføring, kompetenceudvikling, pædagogisk udvikling og it.

4 De strategiske indsatsområder er fundamentet for handlingsplanerne. De underliggende målsætninger berøres i det omfang, de er relevante for det enkelte uddannelsesområde. Strategi- og handlingsplaner suppleres med en række tværgående udviklingsprojekter, hvortil der udarbejdes business planer, som beskriver målsætninger, ressourceanvendelse og succeskriterier. Formålet med de tværgående udviklingsprojekter er at fremme opnåelse af de strategiske målsætninger på tværs af skolens uddannelser og geografiske afdelinger. Strategiske indsatsområder - er fundamentet for handlingsplanerne

5 Udviklingen - i de overordnede rammer Det forventes, at skolen vil blive udfordret på en lang række områder Højere krav til uddannelsernes indhold Øget konkurrence inden for uddannelsessektoren Forringelser af de økonomiske rammevilkår Højere krav til uddannelsernes indhold Varer, teknologi, investeringer og arbejdspladser flytter sig hurtigere over landegrænserne end nogensinde før i verdenshistorien. En ny arbejdsdeling mellem landene skaber vækst i den globale økonomi, men indebærer også risiko for, at lande, hvor borgerne ikke er rustet til den internationale konkurrence, vil falde bagud i velstandsudviklingen. I Danmark har uddannelsesinstitutionerne en væsentlig udfordring i at sikre, at denne risiko ikke bliver til virkelighed. Vores elever skal bibringes en forståelse af, at vilkårene i den globaliserede verden på mange måder er forskellig fra det deres forældre og bedsteforældre har oplevet. Eleverne skal forstå, at landets velstand - og dermed deres egne muligheder - i stigende grad afhænger af deres evner til at konkurrere på ny viden, nye ideer og nye måder at organisere virksomhederne i et samspil med aktører over hele verden. Højt fagligt niveau, innovationsevner, og et internationalt udsyn bliver kernekompetencer for fremtidens arbejdskraft.

6 Øget konkurrence inden for uddannelsessektoren Undervisningsministeriet udarbejdede i 2009 sammen med DE-B en rapport om fremtidens institutionsbillede på ungdomsuddannelsesområdet. Denne omfattende rapport peger på en række mulige scenarier for fremtidens koncentration på ungdomsuddannelsesinstitutionerne idet forventningen er, at de i dag mere end 211 almene gymnasier, handelsskoler og tekniske skoler over det næste tiår gradvist vil blive sammenlagt til langt færre enheder. Det må samtidig forventes, at også de almene gymnasier vil bevæge sig mod en større grad af markedsorientering, og væk fra de i dag meget regulerede forhold vedrørende optag og henvisninger, hvilket fx kan betyde, at de vil udbyde studieretninger, som vil konkurrere direkte med handelsgymnasiet. Forringelser af de økonomiske rammevilkår Erhvervsskolerne har de seneste år været underlagt stramme økonomiske rammer, både i form af reduceret PLregulering af taxametersatserne og som følge af diverse delanalyser udarbejdet på foranledning af Undervisningsministeriet, som har postuleret uudnyttet rationaliseringspotentiale blandt andet inden for it-drift, indkøb, administration af uddannelserne og øget anvendelse af e- læring. Denne udvikling vil med stor sandsynlighed fortsætte.

7 Mission og vision

8 Strategi Strategi udstikker retning og rammer for Århus Købmandsskoles udvikling i perioden frem mod Udgangspunktet er de ovenfor nævnte rammer og skolens mission og vision. Mission Det er vores mission at udvikle og gennemføre merkantile uddannelser og kurser af høj kvalitet for at sikre deltagerne kvalifikationer og kompetencer i forhold til job, videreuddannelse og omverden. Udgangspunktet for vort arbejde er en tæt kontakt til praksis, et globalt udsyn og en pædagogik, der giver optimale udfordringer og udviklingsmuligheder for deltagerne Vision Århus Købmandsskole vil være kendt som en levende skole, der er trendsættende og en drivkraft i udviklingen inden for det merkantile felt. Dette lykkes, fordi vi løbende udfordrer og udvikler vore elever, hinanden som kolleger og medarbejdere og vore samarbejdspartnere og fordi vi evner at arbejde fokuseret og målrettet på baggrund af en sund vurdering af de til enhver tid gældende udfordringer og muligheder. Vi arbejder i dialog med alle vore interessenter og hinanden og evner at udvikle os og vore elever i en åben og ansvarlig uddannelseskultur.

9 Strategiske temaer og målsætninger Med udgangspunkt i forventningerne til udviklingen i omverdenen, sektorens rammevilkår samt skolens mission og vision er der for strategiperioden formuleret følgende strategiske temaer med underliggende strategiske målsætninger. De strategiske målsætninger beskriver rammerne for de kommende års udvikling og danner således udgangspunkt for såvel tværgående udviklingstiltag som de enkelte uddannelsers handlingsplaner. 1. Tiltrækning og fastholdelse gennem udfordringer og høje forventninger Vi har store forventninger til alle elever og kursister og stiller derfor høje krav. Vi arbejder systematisk for at hver enkelt elev og kursist når sit fulde uddannelsesmæssige potentiale. Målopfyldelse 2015 a. Tilfredshedsmålinger viser, at skolen er bedst blandt BCE-skolerne b. Frafald på EUD er reduceret til 9,8 % eller lavere - frafald på HHX er reduceret til 5 % pr. år eller lavere c. Overgangsfrekvens fra grund- til hovedforløb er øget til 60 % eller mere d. Til alle erhvervsuddannelser (hovedforløb) er der tilknyttet et efteruddannelsesforløb e. I hver ungdomsuddannelse er udviklet forløb for elever med særlige talenter på det merkantile fagområde f. Der er indgået formaliserede samarbejdsaftaler med 20 grundskoler om indslusningsforløb g. Der er indgået samarbejdsaftaler med Aarhus Universitet, Erhvervsakademi Aarhus og Studievalg Østjylland om at synliggøre videreuddannelsesmulighederne for skolens elever 2. Uddannelses- og pædagogisk udvikling via innovation og IT Vi underviser ikke blot i innovation - vi tænker innovativt. Med udgangspunkt i en innovativ tankegang udfordrer vi konstant pædagogiske og didaktiske mål og metoder for at udvikle uddannelserne og deres indhold. Vi arbejder fokuseret med inddragelse af moderne it- og kommunikationsteknologi i undervisningen. Vi inddrager erhvervsliv og elever aktivt i udviklingen af uddannelserne og deres indhold. Målopfyldelse i 2015 a. Alle undervisere har gennemført mindst et certificeringskursus i e- læringspædagogik svarende til den enkeltes kvalifikationsbehov. b. Alle elever på fuldtidsuddannelser af mindst et års varighed testes digitalt ved opstart af uddannelse eller nye fag med henblik på at tilrettelægge relevant undervisningsdifferentiering c. Kommunikation med interessenter (skolens brugere) foregår papirløst ved hjælp af it- og kommunikationsteknologi d. Der er udviklet og implementeret mindst fem alternative undervisningsog træningsforløb

10 3. Indgåelse af partnerskaber via udbygning af netværk Vi udvikler skolen og dens uddannelser i tæt dialog med virksomhederne og arbejdsmarkedets parter. Virksomhederne stiller krav og ønsker til uddannelsernes indhold og bidrager med ekspertviden, cases og andet fra deres virkelighed. Vi arbejder aktivt for udviklingen af en hensigtsmæssig institutionsstruktur for ungdomsuddannelserne både lokalt og nationalt. Samarbejds- og fusionsdrøftelser gennemføres med udgangspunkt i ønsker om at styrke fagligheden, udbygge den merkantile, erhvervsrettede profil og effektivisere institutionsdriften. Målopfyldelse 2015 a. Der er udviklet alumni aktiviteter med henblik på at styrke skolens netværk b. Der er indført et CRM-system, hvor kontakter til skolens virksomhedskunder er registreret c. Samarbejds- og fusionsdrøftelser med skolerne i det østjyske område er gennemført d. Der er indgået aftale med en eller flere virksomheder fx forlag om udvikling og brug e-læringsmidler 4. Internationalisering gennem samarbejder og udveksling Vores elever og kursister vil i stigende grad skulle arbejde internationalt i virksomhederne og konkurrere globalt om de attraktive jobs. Såvel virksomheder som elever og kursister stiller derfor krav om mulighed for tilegnelse af internationale kompetencer i uddannelserne. Vi arbejder derfor målrettet på at internationalisere vores uddannelser. Målopfyldelse 2015 a. 10 % af underviserne kan undervise på engelsk eller er engelsksprogede. b. Der er indgået forpligtende partnerskaber med minimum fem velestimerede udenlandske skoler c. I internationalt orienterede studieretninger på HHX og lignende EUD-forløb foregår undervisningen i minimum et fag på engelsk d. Alle elever på fuldtidsuddannelser af mindst et års varighed tilbydes et udlandsophold i løbet af uddannelsen e. 20 medarbejdere tilbydes hvert år et udlandsophold af mindst 14 dages varighed på en skole eller i en virksomhed

11 5. Effektiv institutionsdrift Målopfyldelse 2015 Driften af Århus Købmandsskole optimeres løbende for at sikre flest mulige ressourcer til brug i undervisningen. Det overordnende økonomiske krav er således vedligehold af skolens egenkapital, parallelt med at der skabes økonomisk råderum til indfrielse af de strategiske målsætninger. Som udgangspunkt må der ikke budgetteres med underskud på den ordinære drift. a. Gennemsnitlig overskudsgrad i strategiperioden 1 %, soliditetsgrad ultimo perioden 40 %, likviditetsgrad ultimo perioden 100 %. b. Etablering af bygningstjenestefællesskab med minimum to andre lokale skoler samt øgning af antallet af partnere i eksisterende administrative fællesskaber med minimum 30 %. c. Studieadministrative og øvrige administrative systemer er digitaliseret, således at Århus Købmandsskole målt på antal årsværk pr. 100 årselever inden for ledelse og administration er i top tre blandt BCE-skolerne.

12 Jeg vil leve for at studere og ikke studere for at leve Francis Bacon Århus Købmandsskole Sønderhøj Viby J Tlf Copyright Århus Købmandsskole Grafisk layout og tryk: Søren Holm Bendtsen, Praktikcenter, Olof Palmes Allé 39, 8200 Århus N

Århus Købmandsskole. Årsrapport 2013

Århus Købmandsskole. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Århus Købmandsskole Årsrapport

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Stillings- og personprofil Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Opdragsgiver Learnmark Horsens Adresse Stadionsvej 2 8700 Horsens Telefon: 88 16 36 00 www.learnmark.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund & Lisbeth Kjeldgaard Larsen Aarhus, den 5. maj. 2015 Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Indhold. Bilag 1 UVM- skrivelse af 26.maj 2010...17

Indhold. Bilag 1 UVM- skrivelse af 26.maj 2010...17 1 Indhold Indledning...3 Baggrund...3 Strategisk sammenhæng - udviklingskontrakt og UCN strategi...3 Præmisser og principper...4 Indbyrdes forbundne fokusområder og øvrig afgræsning...5 Udvalgte regionale

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 for Bygholm Landbrugsskole.

Virksomhedsplan 2014 for Bygholm Landbrugsskole. Virksomhedsplan 2014 for Bygholm Landbrugsskole. 1. Virksomhedsgrundlag 2. Strategiske fokuspunkter 3. Delmål 3.1 Elevtal 3.2 PR 3.3 Skolelandbruget 3.4 Kursusafdelingen 3.5 Internationale aktiviteter

Læs mere

Handlingsplan 2014/15-2016/17. 1 - Om handlingsplanen. 2 Resumé. I dette notat. Tietgen For fremtiden

Handlingsplan 2014/15-2016/17. 1 - Om handlingsplanen. 2 Resumé. I dette notat. Tietgen For fremtiden Handlingsplan 2014/15-2016/17 I dette notat 1 Om handlingsplanen 2 Resumé 3 Centrale udfordringer og tiltag 4 Tietgen HG 5 Tietgen Handelsgymnasium 6 Tietgen KompetenceCenter 7 Prognoser 8 Mission og værdier

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Indhold 1. Introduktion... 3

Indhold 1. Introduktion... 3 1 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Eksterne rammebetingelser... 3 3. Mission og vision... 4 4. Værdier... 5 5. Indsatsområder og målsætninger... 6 Indsatsområde 1: Kvalitet i alle uddannelser og processer...

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

Ansøgning om Praktikcenter på Århus Købmandsskole

Ansøgning om Praktikcenter på Århus Købmandsskole Ansøgning om Praktikcenter på Århus Købmandsskole Århus, den 7. juni 2013 Indholdsfortegnelse Motivation for ansøgning... 4 Udarbejdelse af ansøgningen... 4 Management Summary... 5 Læsevejledning:... 6

Læs mere

Tændt af at lære. Strategi 2014

Tændt af at lære. Strategi 2014 1 Tændt af at lære strategi 2014 Tændt af at lære Strategi 2014 Den der kun ser det nødvendige, han kan ikke bøje verden og den der kun ser det mulige, han kan ikke bøje sig selv. Søren Kierkegaard 1.

Læs mere

CPH WEST strategi for 2015-2020

CPH WEST strategi for 2015-2020 CPH WEST strategi for 2015-2020 1 CPH WEST strategi for 2015-2020 Indledning Den generelle samfundsudvikling, den demografiske udvikling og den teknologiske udvikling er nogle af de udfordringer, CPH WEST

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2015

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2015 Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2015 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved selvejende uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Udviklingskontrakt for IBA 2015-2017

Udviklingskontrakt for IBA 2015-2017 Udviklingskontrakt for IBA 2015-2017 Udviklingskontrakt 2015-2017 mellem Uddannelsesministeriet og Erhvervsakademi Kolding Det er fastsat i 12, stk. 2, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser,

Læs mere

Videregående uddannelser i verdensklasse

Videregående uddannelser i verdensklasse November 2005 Videregående uddannelser i verdensklasse - vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 10.-11. november 2005 1 Strategi for videregående uddannelser i verdensklasse

Læs mere

Det Jyske Musikkonservatorium Strategi 2011 2014

Det Jyske Musikkonservatorium Strategi 2011 2014 Oprettet: 30. maj 2011 Senest rev. J.nr.: Ref: ThW Behandlet / godkendt af: Det Jyske Musikkonservatorium Strategi 2011 2014 Indledning Denne strategi beskriver, hvor Det Jyske Musikkonservatoriums (DJM)

Læs mere

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 2 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden

Læs mere

ZBC Strategi 2012 2014

ZBC Strategi 2012 2014 ZBC Strategi 2012 2014 ZBC strategi 2012-2014 - side 1-13 ZBC strategiske mål 2012-2014 - side 14-15 Strategi 2012-2014 Side 1 ZBC Strategi 2012-2014 ZBC har, som én skole med 3 veletablerede uddannelsessteder

Læs mere

Strategi for Campus Kujalleq 2014-18

Strategi for Campus Kujalleq 2014-18 Strategi for Campus Kujalleq 2014-18 21. november 2014 1 Strategi for Campus Kujalleq 2014-18 Mission Skolerne drives i henhold til: Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser

Læs mere

VUC flytter alt - også grænser

VUC flytter alt - også grænser VUC flytter alt - også grænser VUC flytter alt også grænser Redigeret af Søren Carøe VUC flytter alt - også grænser Rapporten er udarbejdet af Strategisk Netværk i samarbejde med VUC Nordsjælland, VUC

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Skive Tekniske Skole September 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Skive Tekniske Skole September 2015 Stillings- og personprofil Direktør Skive Tekniske Skole September 2015 Opdragsgiver Adresse Stilling Refererer til Ansættelsen Skive Tekniske Skole Kongsvingervej 1, 7800 Skive Direktør Bestyrelsen Stillingen

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere