19. januar 2017 FM2017/XX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "19. januar 2017 FM2017/XX"

Transkript

1 19. januar 2017 FM2017/XX Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres overtagelse af den del af sagsområdet arbejdsmiljø, som vedrører arbejdsmiljø på land (Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi og Udenrigsanliggender) 1. Indledning Med ikrafttrædelse af lov om Grønlands Selvstyre er der givet selvstyret mulighed for selv at beslutte overtagelse af en lang række sagsområder. Blandt de områder, der vil kunne overtages efter grønlandsk beslutning, er arbejdsmiljøområdet. Det følger således af bestemmelsen i 3 stk. 2 i selvstyreloven, at sagsområder, der fremgår af liste II i lovens bilag overgår til Grønlands Selvstyre på det tidspunkt, der fastsættes af selvstyret efter forhandling med rigsmyndighederne. Baggrunden for, at tidspunktet for overtagelse af sagsområderne på liste II skal fastsættes efter forhandlinger med rigsmyndighederne, er hensynet til, at Grønlandsk overtagelse af sagsområderne sker under veltilrettelagte og ordnede forhold. Det følger af bestemmelsen i 2, stk. 3 i lov om Grønlands Selvstyre at Grønlands Selvstyre kan beslutte, at nogle sagsområder, herunder arbejdsmiljøområdet, kan overtages delvist. Den 23. oktober 2009 besluttede Inatsisartut at overtage den del af sagsområdet arbejdsmiljø, som vedrører offshoreanlæg på grønlandsk søterritorium og kontinentalsokkelområde. Dette beslutningsforslag vedrører en beslutning om hjemtagelse af sagsområdet arbejdsmiljø på landjorden. På denne samling vil Naalakkersuisut desuden fremlægge et forslag til inatsisartutlov om arbejdsmiljø med bestemmelser om regulering af arbejdsmiljøområdet. 2. Baggrund Regulering indtil overtagelsen Arbejdsmiljøområdet på landjorden har hidtil været reguleret i lov om arbejdsmiljø i Grønland, der finder anvendelse for arbejde på landjorden. FM2017/XX ISNNN Sagsnr.:

2 Det danske Arbejdstilsyn i Grønland har hidtil kontrolleret overholdelse af bestemmelserne i lov om arbejdsmiljø i Grønland og har vejledt og rådgivet virksomhederne omkring arbejdsmiljøregler. Forberedelse af overtagelsen I efteråret 2015 nedsatte medlem af Naalakkersuisut for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq og beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen et embedsmandsudvalg med henblik på at få udarbejdet en redegørelse med det formål at etablere et grundlag for, at Grønlands Selvstyre kan beslutte, om Grønland skal overtage sagsområdet arbejdsmiljø på landjorden. Udvalget havde medlemmer af Grønlands Selvstyre ved Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel. Udvalget havde derudover medlemmer fra det danske statsministerium og beskæftigelsesministerium. Undervejs inddrog udvalget Finansdepartementet og Råstofdepartementet samt arbejdsskadestyrelsen, udenrigsministeriet, finansministeriet og justitsministeriet. Redegørelsen blev færdiggjort d. 20. juni 2016 og er blevet omdelt til erhvervsudvalgene i Inatsisartut og Folketinget. I redegørelsen beskrives arbejdsmiljøområdet, herunder hidtidig lovgivning og Arbejdstilsynets arbejde og opgaver med angivelse af Arbejdstilsynets budget, aktiviteter med videre. Redegørelsen indeholder en beskrivelse af de økonomiske udgifter forbundet med overtagelsen af sagsområdet samt scenarier og forslag til hvordan man kunne finansiere disse udgifter. I redegørelsen anbefales det, at lave en inatsisartutlov om arbejdsmiljø med udgangspunkt i lov om arbejdsmiljø i Grønland med senere ændringer. Regulering efter overtagelsen I forbindelse med overtagelsen af sagsområdet foreslås, at arbejdsmiljøområdet reguleres af en inatsisartutlov om arbejdsmiljø. Ved at bruge lov om arbejdsmiljø i Grønland som udgangspunkt for inatsisartutlov om arbejdsmiljø sikres, at man kan opretholde den hidtidige tilstand på arbejdsmiljøområdet, hvilket vil lette overtagelsen for de berørte borgere og virksomheder, ligesom det nye Arbejdstilsyn kan fortsætte den hidtidige praksis. Den foreslåede inatsisartutlov om arbejdsmiljø bliver en ramme- og bemyndigelseslov, der har til formål at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, som til enhver tid er i overensstem- 2

3 melse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet. Inatsisartutloven skal skabe et grundlag hvorfra, at virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål med vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer og vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet. Det er hensigten med forebyggelsesinitiativer og regulering at sikre den fysiske og psykiske sundhedstilstand, og den kommende inatsisartutlov om arbejdsmiljø skal for så vidt angår f.eks. de materielle krav til sikkerhed og sundhed, bestå i generelt affattede forsvarlighedsbestemmelser om henholdsvis leverandører, bygherrer, arbejdets udførelse, arbejdsstedets indretning, tekniske hjælpemidler, stoffer og materialer og mindstealder ved farligt arbejde. Inatsisartutloven vil fastsætte rammebestemmelser for krav om sikkerhedsorganisation, arbejdsmiljøuddannelse, arbejdspladsvurdering, arbejdsgiverens pligter, unges arbejde, minimumsregler om daglig og ugentlig hvileperiode og lægeundersøgelser. I den foreslåede inatsisartutlov om arbejdsmiljø findes regler om, at der oprettes et Arbejdstilsyn til kontrol med bestemmelserne i den nye inatsisartutlov om arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet får desuden til opgave at rådgive og vejlede arbejdsmarkedets parter om spørgsmål indenfor arbejdsmiljøområdet. Der er derfor i den foreslåede inatsisartutlov om arbejdsmiljø fastsat regler om Arbejdstilsynets opgaver og beføjelser og om et arbejdsmiljøråd, der består af repræsentanter udpeget af Naalakkersuisut samt af arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer. De brede forsvarlighedsbestemmelser i inatsisartutloven foreslås udmøntet i bekendtgørelser, der mere præcist redegør for inatsisartutlovens krav. Der er udstedt 20 bekendtgørelser, med hjemmel i den hidtil gældende lov om arbejdsmiljø i Grønland, som dækker de centrale bestemmelser i loven, 10 At-vejledninger samt 14 APV-tjeklister. Disse foreslås opretholdt indtil de erstattes med nye bekendtgørelser med videre. Det er Naalakkersuisuts hensigt at erstatte disse i tiden efter overtagelsen af sagsområdet. Inatsisartutloven indeholder også detaljerede regler om kriminalretlige foranstaltninger, herunder særlige regler om bøder. Klager over Arbejdstilsynets afgørelser skal fremover indsendes til Arbejdstilsynet, som, hvis afgørelsen fastholdes, sender klagen videre til Naalakkersuisut. Klagefristen er 6 uger og en klage har, bortset fra klager over forhold der skal bringes i orden straks, opsættende virkning. Særligt vedrørende arbejdsmiljø for offshoreanlæg Arbejdsmiljøområdet offshore blev overtaget 1. januar Denne del af arbejdsmiljøområdet vil indgå i reguleringen i den foreslåede kommende inatsisartutlov om arbejdsmiljø. 3

4 Med hjemtagelsen bliver det muligt at samle lovbestemmelserne om arbejdsmiljø på landjorden og for offshoreanlæg og at føre tilsyn med disse gennem det nye Arbejdstilsyn. Arbejdstilsynet skal stå for kontrol med, at kravene til et sikkert og sundt arbejdsmiljø overholdes på arbejdspladserne hvad enten dette sker på landjorden eller på offshoreanlæg. Dette sikrer organisatorisk uafhængighed på råstofområdet mellem den licensudstedende og den kontrollerende myndighed, hvilket er i overensstemmelse med bedste internationale praksis på råstofområdet, sådan som det er forudsat i råstoflovens 1 og 83. Organisatorisk uafhængighed af licensudstedende og kontrollerende myndighed på råstofområdet er således afgørende for at leve op til bedste internationale standarder og bedste internationale praksis, hvor risikoen for ulykker og arbejdsskader i videst muligt omfang søges nedbragt. På internationalt niveau er princippet om organisatorisk uafhængighed af licensudstedende og kontrollerende myndighed fastslået i det såkaldte offshore direktiv (EU direktiv 2013/30/EU af 12. juni 2013). I EU-direktivet er princippet yderligere begrundet med, at erfaringerne fra større uheld tydeligt viser, at tilrettelæggelsen af administrative beføjelser i en stat kan forebygge interessekonflikter ved hjælp af en klar adskillelse mellem myndighedsfunktioner og dertil knyttede afgørelser vedrørende offshore sikkerhed og miljø og myndighedsfunktioner vedrørende den økonomiske udvikling af offshore naturressourcer, herunder udstedelse af udnyttelsestilladelser og efterforskningstilladelser og forvaltning af indtægter. Sådanne interessekonflikter forebygges bedst ved en fuldstændig adskillelse af den kompetente myndighed fra de funktioner, der vedrører den økonomiske udvikling af offshore naturressourcer. I Danmark er det med det med virkning fra 1. januar 2015 i overensstemmelse med offshore direktivet besluttet, at overføre Offshoresikkerhedsenheden fra Energistyrelsen under Klima-, energi- og bygningsministeren til Arbejdstilsynet under Beskæftigelsesministeren. Ressortoverførslen sikrede organisatorisk uafhængighed mellem den myndighed, der tildeler tilladelser til efterforskning og udnyttelse af undergrunden og den myndighed, der fører tilsyn med sikkerhed og sundhed på anlæggene i Nordsøen. I Danmark er der også adskillelse og organisatorisk uafhængighed mellem den myndighed der udsteder tilladelser til udnyttelse af råstoffer på land og den myndighed der fører tilsyn med sikkerhed, sundhed og miljø i forbindelse med udnyttelsen. Det er således Arbejdstilsynet, som fører tilsyn med arbejdsmiljø for al industri og alle arbejdspladser på land, herunder grusgrave, saltminer og naturgasudvinding. Grænseflader til andre retsområder 4

5 Forslaget gælder arbejdsmiljø i Grønland på landjorden. Arbejdsmiljø på luftfartsområdet og arbejdsmiljø for søfart og fiskeri overtages ikke, da der er tale om meget komplekse områder der hører under hhv. luftfartsområdet som nævnt i lov om Grønlands Selvstyre, liste II, nr. 16, og under området sikkerhed til søs, som er oplistet som et selvstændigt område i lov om Grønlands Selvstyre, liste II, nr. 20. Internationale forpligtelser Arbejdsmiljøområdet er underlagt de internationale regler, der er gældende, herunder de gældende ILO-konventioner. Med overtagelsen af sagsområdet er det ønsket at Grønlands internationale forpligtelser til ILO (den internationale arbejdsorganisation) fortsat kan overholdes, ligesom det er ønsket at Grønland på baggrund af den nye inatsisartutlov om arbejdsmiljø fortsat kan arbejde for den planlagte implementering af yderligere ILO-konventioner. Egne myndigheder Med overtagelsen af sagsområdet bliver det muligt at landet kan regulere arbejdsmiljøområdet med egne inatsisartutlove og regler og kontrollere og føre tilsyn med disse regler gennem egne myndigheder. Fordele ved overtagelsen Af fordele ved overtagelsen kan for det første nævnes, at der tages endnu et skridt mod selvstændighed. For de, der deler ønsket om national selvstændighed for vores folk, er overtagelsen af sagsområdet således et skridt i den rigtige retning. Med forslaget kan endnu et af områderne i selvstyreloven således overtages, og vejen mod overtagelse af samtlige områder er dermed blevet forkortet. Med overtagelsen bliver området som ovenfor nævnt reguleret af egne regler og myndigheder. Borgere og virksomheder vil således være i kontakt med grønlandske myndigheder på arbejdsmiljøområdet i stedet for med udenlandske myndigheder, ligesom man skal forholde sig til grønlandske og ikke til udenlandske regler på området. Selvstyret er på arbejdsmiljøområdet i gang med at tiltræde flere af ILOs internationale kernekonventioner om arbejdsmiljø. I den sammenhæng virker det passende, at arbejdsmiljøområdet på landjorden er overtaget, så vi i ILOs internationale fora fremstår med en mere passende selvstændighed, der rettelig tilkommer os. En anden gevinst ved at overtage sagsområdet er, at den lokale forankring og forvaltningens nære kontakt med det omkringliggende samfund kan føre til en større bevågenhed på arbejdsmiljøområdet i Grønland. Dette betegnes nærhedsprincippet. Overtagelsen kan således øge fokus på områdets forvaltning i vores land. Nærhedsprincippet har tidligere vist sin effekt, når sagsområder er blevet overtaget, f.eks. ved overtagelse af råstofområdet. Efter overtagelsen af råstofområdet øgedes råstofaktiviteterne 5

6 således betydeligt i forhold til tiden inden overtagelsen, hvor området administreredes af danske myndigheder. Et andet eksempel er Energiområdet, hvor 70 % af Nukissiorfiits energiforsyning i dag er baseret på vedvarende energi. Hjemtagelsen af Grønlands Fiskeriundersøgelse er et andet eksempel på, hvordan der er kommet større bevågenhed og succesfuld oparbejdelse af viden efter overtagelse af sagsområdet. Grønlands Naturinstitut er således en velfungerende forvaltningsenhed efter højeste internationale standarder, og Grønlands Naturinstitut deltager bl.a. succesfuldt i internationale forskningsaktiviteter. Mulighed for øget samarbejde med andre nationer end Danmark er endnu en fordel ved overtagelse af sagsområdet. Det bliver således muligt at samarbejde med lande som Norge eller Sverige på udvalgte områder indenfor arbejdsmiljøområdet. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 3.1 Administrative konsekvenser for det offentlige. Arbejdstilsyn I forbindelse med overtagelsen af arbejdsmiljøområdet oprettes en ny uafhængig styrelse i form at et uafhængigt arbejdstilsyn med navnet Arbejdstilsynet, jf. den forslåede inatsisartutlov om arbejdsmiljø, kapitel 13, 67 og 68. Arbejdstilsynet vil være funktionelt uafhængigt af Naalakkersuisut i sagsbehandlingen, hvilket bl.a. sikrer, at beslutninger træffes på et fagligt og teknisk funderet grundlag. Overordnet ansvar for de økonomiske forhold og policy områder vil dog henhøre under Naalakkersuisut. I forbindelse med overtagelsen af sagsområdet overtages det danske arbejdstilsyns afdeling i Grønland. Afdelingen består i dag af ½ chefstilling, fem tilsynsførende og én administrativ medarbejder. Den halve chefstilling opgraderes ved overtagelsen til en hel chefstilling, og der opgraderes med en ekstra administrativ medarbejder. Afdelingen videreføres herefter som det nye Arbejdstilsyn. Grønlands Selvstyre overtager medarbejderne i overensstemmelse med reglerne herom, herunder reglerne i lov nr. 463 af 12. juni 2009 om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder og landstingsforordning nr. 7 af 5. december 2008 om arbejdstageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. Arbejdsmiljøråd Der oprettes et Arbejdsmiljøråd, jf. den forslåede inatsisartutlov om arbejdsmiljø, kapitel 12. Arbejdsmiljørådet kommer til at fortsætte det arbejde og de funktioner, som det Grønlandske Arbejdsmiljøråd hidtil har varetaget, ligesom repræsentanterne bliver de samme som hidtil har været repræsenteret i det Grønlandske Arbejdsmiljøråd. 6

7 Arbejdsmiljørådet får samme forretningsorden som den hidtil gældende forretningsorden for Arbejdsmiljørådet i Grønland, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Grønlandske Arbejdstilsyn, bekendtgørelse nr af 15. december 2005 med senere ændringer. Denne forretningsorden er gældende indtil Naalakkersuisut erstatter den med en ny. Arbejdstilsynet varetager sekretariatsfunktionen for Arbejdsmiljørådet. 3.2 Økonomiske konsekvenser for det offentlige. Omkostningerne i forbindelse med overtagelse af arbejdsmiljøområdet er estimeret til at andrage 8,6 mio. kr., hvoraf engangsudgifter (flytteudgifter) i forbindelse med etableringen udgør 300,000 det første år. Herefter forventes udgiften at være 8,3 mio. kr. årligt. Udgifterne det første år fordeler sig således: Tabel 1: Estimerede omkostninger ved overtagelse af arbejdsmiljøområdet i mio. kr. Estimerede udgifter mio. kr. Omkostninger til arbejdstilsyn inkl. udgifter til arbejdsmiljøuddannelse og Arbejdsmiljørådet. 6,7 Yderligere omkostninger ved overtagelse, herunder opgradering af stillinger og merudgifter til bistand fra det danske AT jf. 1,6 samarbejdsaftale Estimerede omkostninger for afdelingen for teknik og tilsyn 0,15 vedrørende tilsyn med arbejdsmiljø Flytteudgifter 0,3 Samlede udgifter 8,75 Heraf afsat via finansloven 0,15 Samlet finansieringsbehov 8,6 Tabellen viser samlede udgifter ved overtagelsen. Tabellen er en modificeret gengivelse af tabel 6, side 24 i Redegørelse fra arbejdsgruppen om Grønlands overtagelse af arbejdsmiljøområdet på landjorden. Udgifter på kort sigt vedrører de umiddelbare udgifter i forbindelse med overtagelsen. Idet Arbejdstilsynet i Grønland allerede er placeret fysisk i Nuuk, vil der ikke være behov for flytninger fra Danmark til Grønland. Der vil være eventuelle udgifter forbundet med omrokeringer og ny indretning af kontorer og lokaler i Nuuk, som skal anvendes til at huse den nye styrelse. I alt vil dette skønsmæssigt kunne beløbe sig til maksimum ca kr. 7

8 Udgifter på lang sigt vedrører bl.a. de driftsmæssige løbende udgifter. Udgifter til Arbejdstilsynet De årlige omkostninger til Arbejdstilsynet er i Tabel 1 ovenfor estimeret til 6,7 mio. kr. Dette beløb dækker over lønomkostninger til en chefstilling, fem tilsynsførende, to administrative medarbejdere, IT-omkostninger og supportydelser fra Arbejdstilsynet i Danmark på 0,7 mio. kr. Hertil skal lægges det yderligere behov for juridisk og teknisk-faglig støtte og sparring. Den juridiske og primært den teknisk-faglige rådgivning forventes fremadrettet at blive varetaget i henhold til den rådgivning og støtte, som beskrives nærmere i en samarbejdsaftale mellem det danske arbejdstilsyn og ressortdepartementet med ansvar for arbejdsmarkedsområdet. Det årlige udgiftsniveau hertil forventes at variere i henhold til aktivitetsniveauet 1,3 mio. kr. Modellen med en rådgivningsaftale svarer til de aftaler, der blev indgået med GEUS og det nuværende DCE i forbindelse med hjemtagelse af råstofområdet. Derudover er der forudset 0,3 mio. kr. til finansiering af Arbejdsmiljørådets aktiviteter og 0,5 mio. kr. til gennemførelse af arbejdsmiljøuddannelsen. Den del af bevillingen på finansloven, som går til tilsyn med arbejdsmiljø i Råstofstyrelsen i henhold til den aftale, som er indgået mellem Arbejdstilsynet og Råstofstyrelsen, skal overføres til det nye Arbejdstilsyn i Grønland (opgjort til kr. pr. år). Myndighedsrefusion I den foreslåede inatsisartutlov om arbejdsmiljø 72 gives mulighed for myndighedsrefusion for Arbejdstilsynets udgifter til tilsyn indenfor råstofsektoren samt vandkraftsektoren. Dette svarer til retsstillingen før overtagelse af arbejdsmiljøområdet på landjorden. Reglerne sikrer at udgifterne til det offentlige ikke vil stige i forbindelse med øgede aktiviteter indenfor råstofsektoren, f.eks. i forbindelse med opstart af mineprojekter. 72 svarer til de nye regler om det danske arbejdstilsyns opgaver ved tilsyn med råstofopgaver, som blev godkendt ved inatsisartutbeslutning på efterårssamling i Inatsisartut 2016, punkt 115. I foreslåede inatsisartutlov om arbejdsmiljø 73 gives mulighed for myndighedsrefusion af Arbejdstilsynets udgifter i forbindelse med tilsyn generelt. Dette svarer til hidtil gældende retstilstand indenfor arbejdsmiljøområdet offshore, jf. 86, stk. 5 og 94 i råstofloven. Bestemmelsen vil blive anvendt i overensstemmelse med hidtidig praksis. Bestemmelsen vil således ikke blive anvendt udenfor arbejdsmiljøområdet offshore, uden at sådanne udvidede regler først sendes i høring hos arbejdsmarkedets parter. 8

9 Endelig gives i den foreslåede inatsisartutlov om arbejdsmiljø 71 mulighed for at opkræve gebyrer fra arbejdsgiverne til dækning af Arbejdstilsynets omkostninger ved afholdelse af arbejdsmiljøuddannelsen. Dette svarer til de hidtil gældende regler. Finansiering Det samlede finansieringsbehov som beskrevet i Tabel 1 afsættes på finansloven på konto xxx xxx. I finansloven forudsiges der derfor afsat 8,6 mio. kr. på konto nr. xxx xxx til 2018 og 8,3 mio. kr. for de efterfølgende år. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser Overtagelsen af sagsområdet arbejdsmiljø på landjorden betyder, at erhvervslivet fremover er i kontakt med grønlandske myndigheder på området og ikke som tidligere med danske myndigheder. Reglerne og myndighedsstrukturerne på området kommer i det store og hele til at svare til hidtidig retsstilling, hvilket giver erhvervslivet ro til at indrette sig på de nye forhold. Økonomiske konsekvenser Økonomisk medfører overtagelsen ikke øgede omkostninger for erhvervslivet. Arbejdsulykker og erhvervssygdomme medfører i mange tilfælde sygefravær, produktionstab, informationsformidling, øget administration m.v., til skade for den berørte virksomhed. Dertil har ulykkerne en række skjulte omkostninger for virksomhederne, herunder produktionsforstyrrelser, dårligt image, tab af ordrer, mindre motivation hos medarbejderne, øgede forsikringsomkostninger m.v. Det er ikke til at sige om overtagelsen af sagsområdet vil påvirke f.eks. antallet af arbejdsulykker og erhvervssygdomme, men en hjemtagelse giver ud fra nærhedsprincippet langt større muligheder for fokusering på området, herunder på beslutninger om tilpasning af ressourceindsatsen. I det omfang antallet af arbejdsulykker og erhvervssygdomme nedbringes eller arbejdsmiljøet på andre måder forbedres, kan dette have positive økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. 5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed Overtagelsen af sagsområde arbejdsmiljø på landjorden kommer ikke til at have nogle umiddelbare konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed. 9

10 Det er ikke til at sige om overtagelsen af sagsområdet vil påvirke f.eks. antallet af arbejdsulykker og erhvervssygdomme. I det omfang antallet af arbejdsulykker og erhvervssygdomme nedbringes eller arbejdsmiljøet på andre måder forbedres, kan dette have positive konsekvenser for folkesundheden. En hjemtagelse giver ud fra nærhedsprincippet langt større muligheder for fokusering på området, herunder på beslutninger om tilpasning af ressourceindsatsen. Arbejdsulykker og erhvervssygdomme har store konsekvenser for folkesundheden. Ifølge arbejdsskadestyrelsens opgørelse pr. oktober 2015 har der hvert år fra 2008 frem til 2015 været registreret en stigning i antal arbejdsulykker. Seneste tal viser samlet antal arbejdsulykker på i alt 692. Hertil skal lægges erhvervssygdomme. I forhold til konsekvenserne for miljøet og naturen forbedrer den organisatoriske adskillelse af den licensudstedende myndighed og den kontrollerende myndighed på råstofområdet sikkerheden i forhold til ulykker indenfor råstofområdet offshore. Den forbedrede sikkerhed er af særlig betydning i arktiske egne som det grønlandske, hvor den arktiske natur og det arktiske klima betyder at naturen er særligt sårbar overfor ulykker indenfor offshoreområdet. 6. Økonomiske og administrative Konsekvenser for borgerne Administrative konsekvenser Overtagelsen af sagsområdet arbejdsmiljø på landjorden betyder at borgerne fremover er i kontakt med grønlandske myndigheder på området og ikke som tidligere med danske myndigheder. Reglerne og myndighedsstrukturerne på området kommer i det store og hele til at svare til hidtidig retsstilling, hvilket giver borgerne ro til at indrette sig på de nye forhold. Det er ikke til at sige om overtagelsen af sagsområdet vil påvirke f.eks. antallet af arbejdsulykker. I det omfang antallet af arbejdsulykker nedbringes eller arbejdsmiljøet på andre måder forbedres, kan dette have positive økonomiske konsekvenser for borgernes sikkerhed og sundhed. Økonomiske konsekvenser Overtagelsen vil ikke have direkte økonomiske konsekvenser for borgerne. 7. Andre væsentlige konsekvenser Forslaget forventes ikke at have andre væsentlige konsekvenser. 10

11 8. Høring af myndigheder og organisationer Udfyldes.. Indstilling Naalakkersuisut skal på den baggrund anbefale til Inatsisartuts velvillige behandling, at det meddeles til rigsmyndighederne, at Grønlands Selvstyre overtager sagsområdet arbejdsmiljø på land, og at der i den anledning ønskes optaget forhandling med rigsmyndighederne om tidspunktet for overtagelsen. Det tilsigtes at overtagelse af sagsområdet sker med virkning fra 1. januar

27. december 2016 FM2017/XX. Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger

27. december 2016 FM2017/XX. Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 27. december 2016 FM2017/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønlands selvstyres overtagelse af sagsområdet arbejdsmiljø Lov om Grønlands Selvstyre blev vedtaget af Folketinget

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende. i Grønland. (Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer) Afgivet til forslagets 2.

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende. i Grønland. (Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer) Afgivet til forslagets 2. 30. april 2012 FM20121Sl. BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til lnatsisartutbeslutning om udtalelse til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland. (Naalakkersuisoq for Erhverv

Læs mere

(Begrænsning af arbejdsgiverens kriminalretlige ansvar og skærpelse af det kriminalretlige ansvar, indførelse af koordinatoruddannelse m.v.

(Begrænsning af arbejdsgiverens kriminalretlige ansvar og skærpelse af det kriminalretlige ansvar, indførelse af koordinatoruddannelse m.v. Udkast 21. januar 2011 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Begrænsning af arbejdsgiverens kriminalretlige ansvar og skærpelse af det kriminalretlige ansvar, indførelse af koordinatoruddannelse

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat. Redegørelse fra arbejdsgruppen om Grønlands overtagelse af arbejdsmiljøområdet på landjorden

Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat. Redegørelse fra arbejdsgruppen om Grønlands overtagelse af arbejdsmiljøområdet på landjorden Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat Redegørelse fra arbejdsgruppen om Grønlands overtagelse af arbejdsmiljøområdet på landjorden Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut, Niuernermut Nukissiuuteqarnermullu

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.)

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) udkast 2. juni 2014 høring Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Udkast til. Lov om Grønlands Selvstyre

Udkast til. Lov om Grønlands Selvstyre Udkast til Lov om Grønlands Selvstyre I erkendelse af, at det grønlandske folk er et folk i henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse, bygger loven på et ønske om at fremme ligeværdighed og gensidig

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 Bloktilskuddet til kommunerne i 2011 bliver på 741.037.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 48,3 mio. kr. mindre end i 2010. Det fremgår af bilag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2012-13 Fremsat den 7. november 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Begrænsning af arbejdsgiverens

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland Udkast 18. juni 2012 Bilag 1 a Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland I medfør af 7, 9, stk. 2, 56, 57, stk. 1, og 57 a i lovbekendtgørelse nr. 1048 af 26. oktober 2005, som

Læs mere

28. november 2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

28. november 2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 28. november 2013 FM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af en Inatsisartutbeslutning på efterårssamlingen i 2013. Det blev besluttet,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 67 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 67 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 67 Offentligt udkast 18. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter,

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009 12. juni 2009. Nr. 473. Lov om Grønlands Selvstyre VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved

Læs mere

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet Råstoffer Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning

Læs mere

12. juni 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

12. juni 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 12. juni 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven)

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7.december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland BEK nr 914 af 26/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120027645 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Tidspresset under Inatsisartutsamlingerne har i de senere år været stigende, ikke mindst under efterårssamlingerne. Dette vanskeliggør

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM 2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobbank på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs, hvor

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Beslutningsreferat fra mødet i Arbejdsgruppe vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål den

Læs mere

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 19. august 2010 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Omprioritering af partsindsatsen) I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx, foretages følgende ændringer: 1 1.

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: [dag]. [måned] 2012 EM 2012/xxx Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) (Ændringer af regler om råstofmyndigheden,

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter

til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter 10. november 2012 EM 2012/110 Ændringsforslag til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling. 1.

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: 27. september 2012 EM 2012/112 Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. december 2016 FM2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning om revalidering er fra 2001 og senest ændret i 2006. Der pågår i øjeblikket en række

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland 2008/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, REGSU, j.nr. 2003-12140-21 Fremsat

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke udviklingen af det grønlandske

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Den xx.xx.2012 FM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Efter at Grønlands Hjemmestyre overtog sundhedsområdet fra Den Danske Stat den 1. januar 1992, har Sundhedsvæsenets

Læs mere

Offshore sikkerhed Love og Bekendtgørelser

Offshore sikkerhed Love og Bekendtgørelser ATEX Forum, Offshore sikkerhed Love og Bekendtgørelser Johnny Kristensen Lovgivning. sloven og det nye i forhold til havanlægsloven Udgangspunkt er artikel på Energistyrelsens hjemmeside Den 15. december

Læs mere

21. august 2015 EM 2015/17. til lovbemærkningerne til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om ioniserende stråling og strålebeskyttelse

21. august 2015 EM 2015/17. til lovbemærkningerne til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om ioniserende stråling og strålebeskyttelse 21. august 2015 EM 2015/17 Bilag 1 til lovbemærkningerne til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx. 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse Høringssvarnotat Høringssvarnotatet indeholder

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: Inatsisartutlov nr. 26 af 18. december 2012 om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af regler om råstofmyndigheden,

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 28. januar 2015 FM 2015/92 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobportal på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs,

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1) BEK nr 1504 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 1129/1079-0017 Senere ændringer til

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Anlæg og drift af havne med tilhørende landanlæg, med undtagelse af de i 2 nævnte havne med tilhørende landanlæg, der anvendes

Læs mere

FM 2017/132

FM 2017/132 21.04.2017 FM 2017/132 Rettelsesblad Erstatter forslag af 14.03.2017. (Der er foretaget rettelser i 10, stk. 2 samt redaktionelle ændringer jf. lovteknisk notat af 24. marts 2017 fra Bureau for Inatsisartut)

Læs mere

2016/1 LSV 64 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 15. december Forslag.

2016/1 LSV 64 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 15. december Forslag. 2016/1 LSV 64 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20165000453 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 15.

Læs mere

20. november 2015 EM2015/17 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget

20. november 2015 EM2015/17 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (Fremsat af Naalakkersuisoq for Sundhed) Afgivet

Læs mere

Oprettelse af BrancheArbejdsmiljøRåd (BAR) Mål- og rammestyring for partsindsatsen. Skriftlige ArbejdsPladsVurderinger (APV)

Oprettelse af BrancheArbejdsmiljøRåd (BAR) Mål- og rammestyring for partsindsatsen. Skriftlige ArbejdsPladsVurderinger (APV) Arbejdsmiljøet - hvad har regeringen gennemført? Det dårlige arbejdsmiljø er stadig udbredt på mange arbejdspladser - arbejdsskadestatistikker og en lang række undersøgelser viser, at rigtigt mange lønmodtagerne

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø

Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø (beretning nr. 9/2014)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2009.

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2009. 2009/1 LSV 10 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 09/04841 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2009 Forslag

Læs mere

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Arbejdsløsheden i Grønland er voksende, og til trods for at størstedelen af de arbejdsløse er ufaglærte, ansætter

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Almindelige bemærkninger Forslag til ændring af Landstingslov om landstinget og landsstyret indeholder 2 præciseringer af lovteksten. Dels præciseres Landstingets Revisionsudvalgs opgaver dels præciseres

Læs mere

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt T A L E T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) 1 I lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

1. De statsretlige rammer for Naalakkersuisuts adgang til at foretage udenrigspolitiske dispositioner

1. De statsretlige rammer for Naalakkersuisuts adgang til at foretage udenrigspolitiske dispositioner Grønlandsudvalget 2012-13 GRU Alm.del Bilag 55 Offentligt JUSTITSMINISTERIET UDENRIGSMINISTERIET Notat om Naalakkersuisuts udenrigspolitiske beføjelser i lyset af en mulig ophævelse eller ændring af nultolerancepolitikken

Læs mere

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder ILOkonventionerne;

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. Bilag 13 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland og lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland og lov om arbejdsskadesikring i Grønland Lovforslag nr. L 140 Folketinget 2016-17 Fremsat den 22. februar 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland og lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut. Kære Jens Immanuelsen

NAALAKKERSUISUT. Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut. Kære Jens Immanuelsen Aningaasaqarnermut Nunamullu Namminermut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT af GREENLAND Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger xx.xx.2016 FM 2016/xx Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger 1. Indledning Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale anliggender har under tilsyn med kommunernes forvaltning

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed I medfør af 26, stk. 3, i inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven)

Læs mere

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM 2015/164 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Overordnet baggrund for forslaget Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse

Læs mere

Kapitel 1. Inatsisartutlovens anvendelsesområde

Kapitel 1. Inatsisartutlovens anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 5 af 3. juni af 2015 om arkivvæsen Kapitel 1 Inatsisartutlovens anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands Selvstyre og

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) Den fulde tekst Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) LOV nr 508 af 19/05/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 20-05-2010 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften (Samarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø LBK nr 316 af 05/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/04685 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

LO s forslag til årlig redegørelse om retstilstanden på arbejdsmiljøområdet

LO s forslag til årlig redegørelse om retstilstanden på arbejdsmiljøområdet Den 13. januar 2010 LO s forslag til årlig redegørelse om retstilstanden på arbejdsmiljøområdet - aktualiseret af Folketingets evaluering i 2010 af det lempede arbejdsgiveransvar LO har længe fundet det

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

udkast 16. juni 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland og om arbejdsskadesikring i Grønland

udkast 16. juni 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland og om arbejdsskadesikring i Grønland udkast 16. juni 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland og om arbejdsskadesikring i Grønland (Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter m.v. og indsamling og videregivelse

Læs mere

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 25. januar 2017 UPA 2017/9 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 1. Efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed

Læs mere

8. maj 2015 FM2015/101 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

8. maj 2015 FM2015/101 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen. Afgivet til

Læs mere

Report ILO-KONVENTION NR. 19 OM LIGEBERETTIGELSE FOR INDEN- OG UDENLANDSKE ARBEJDERE I HENSEENDE TIL ULYKKESTILFÆLDE, INDTRUFNE UNDER ARBEJDET, 1925

Report ILO-KONVENTION NR. 19 OM LIGEBERETTIGELSE FOR INDEN- OG UDENLANDSKE ARBEJDERE I HENSEENDE TIL ULYKKESTILFÆLDE, INDTRUFNE UNDER ARBEJDET, 1925 Greenland Report For perioden som sluttede den 31. maj 2012, udarbejdet af den danske regering i overensstemmelse med den Internationale Arbejdsorganisations (ILOs) forfatnings 22 om foranstaltningerne,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM2015/165 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Ændringerne foretages ud fra et ønske om at øge mulighederne for at søge mobilitetsfremmeydelser. For at

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

27. december 2016 FM2017/XX. Kapitel 1 Anvendelse

27. december 2016 FM2017/XX. Kapitel 1 Anvendelse 27. december 2016 FM2017/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2016 om arbejdsmiljø Kapitel 1 Anvendelse 1. Ved inatsisartutloven tilstræbes at skabe 1. et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 25 af 18. december 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter

Inatsisartutlov nr. 25 af 18. december 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter Inatsisartutlov nr. 25 af 18. december 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde m.v. 1. Ved inatsisartutloven tilstræbes at fremme investeringer i og

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bek. Nr. 1509 af 15. december 2010 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning. Sammenskrivningen

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. september 2009 EM 2009/92 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Baggrunden for forordningsforslaget I forbindelse med Strukturudvalgets betænkning blev pædagogisk-psykologisk

Læs mere

8. marts 2008 EM2008/XX

8. marts 2008 EM2008/XX 8. marts 2008 EM2008/XX Forslag til: Landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Øget tidsfrist for rettidig betaling. Mulighed for at indgå afdragsordning

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

17. maj 2016 EM 2016/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

17. maj 2016 EM 2016/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 17. maj 2016 EM 2016/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Naalakkersuisut og den danske regering nedsatte i 2013 en arbejdsgruppe, der inden for rammerne af selvstyreordningen

Læs mere

1. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

1. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 1. juni 2015 EM 2015/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning I forbindelse med at mulighederne for at udøve erhvervsmæssige aktiviteter på søterritoriet er stigende, er det

Læs mere

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Grønlandsudvalget 2015-16 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 17. maj 2016 Kontor: Nordatlantenheden

Læs mere

Indstilling Århus Kommune Etablering af fælles midtjysk Bruxelles-kontor 1. Resume

Indstilling Århus Kommune Etablering af fælles midtjysk Bruxelles-kontor 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 5. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling Etablering af fælles midtjysk Bruxelles-kontor 1. Resume Med

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

Bekendtgørelse af konvention om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi. (* 1)

Bekendtgørelse af konvention om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi. (* 1) Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse af konvention om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn, gebyr mv. for olie- og gasanlæg 1

Bekendtgørelse om tilsyn, gebyr mv. for olie- og gasanlæg 1 Bekendtgørelse om tilsyn, gebyr mv. for olie- og gasanlæg 1 I medfør af 39, stk. 1, 45 c, 55, stk. 1 og 3, og 61, stk. 1, i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013,

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Inatsisartutlov nr. 12 af 1. december 2009 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Historisk Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) I medfør af 49, 72, stk. 1, og 73 i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 15. oktober 2010. Nr. 1181. Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk.

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter Fokus på den enkeltes ansvar Lever bygherrer og projekterende op til deres ansvar? Kim Borch Konsulent i Dansk Byggeri Arbejdsgiverens ansvar

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde 26. maj 2015 EM 2015/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på brug af og udsættelse

Læs mere