ETIK & MORAL I TM AMNESTY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ETIK & MORAL I TM AMNESTY"

Transkript

1 ETIK & MORAL I TM AMNESTY

2 INTRODUKTION Amnesty International Danmark (AIDA) har tre afdelinger, der beskæftiger sig med telemarketing (tm). Afdelingerne består af ca. 100 phonere, ni supervisorer, en administrator og en projektleder. Phonerne ringer både til medlemmer og ikke-medlemmer af AIDA med forskellige formål. For alle opkald gælder, at vi lægger vægt på at skabe en personlig relation og at udvise tilpas ydmyghed for personen og dennes ønsker i forbindelse med det opkald vi har foretaget. ETIK OG MORAL Vi arbejder på at skabe de bedst mulige resultater for menneskerettigheder, kombineret med et skarpt hensyn til etik og moral. Derfor er gode kommunikationstekniker samt etik og moral grundlæggende byggesten i AIDA s tm afdeling. Vi opfatter etik som de teoretiserede og kommunikerede holdninger og retningslinjer til skik og brug i telemarketing, og moral som den praktiserede handling. Overordnet arbejdes der efter devisen, at det at støtte Amnesty International skal være lystbetonet. Sagerne er sjældent særligt positive, men det at have lysten til at hjælpe er meget positivt. Vi ønsker derfor at møde folk med positivitet og alvor. Ved oplæringen af den enkelte phoner lægger vi vægt på, at phoneren er bevidst om AIDA s etiske retningslinjer, Isobros etiske retningslinjer for telemarketing samt tm afdelingens egen holdning og tilgang til etik og moral. Det stiller store krav til vores phonere, som sidder med kontakten. Det er phoneren som skal have overskuddet. Vi er af den opfattelse, at det vi ønsker og forventer at phoneren udviser i telefonen, skal være udtrykt i kulturen i afdelingen. Det er positiv, seriøs og respektfuld kommunikation.

3 Vi benytter os af følgende materialer og redskaber i arbejdet med etik og moral: Bogen om Etik & Moral i TM Amnesty udleveres til alle i tm og ikke mindst den nyansatte phoner Isobros etiske retningslinjer Tæt samarbejde med medlemsservice idet medlemsservice kontaktes af folk som tm evt. har været i kontakt med. Synlig info om Amnestys værdier phonerne skal være bevidste om husets værdi grundlag Synlige og tilgængelige materialer vedr. lovgivning omkring telemarketing phoneren skal være klædt behørigt på til opgaven Kvartårligt anonymt survey blandt phonerne vedr. etik og moral for at skabe fokus og tage en temperatur på afdelingens etiske og moralske niveau. Samt at skabe løbende debat med phonerne om etik og moral Desuden er der løbende fokus på etik og moral gennem hele phonerens ansættelse. Emnet viser sig i mange forskellige sammenhænge, og der er ofte brug for, at vi tager stilling til, om et nyt tiltag er etisk forsvarligt, eller om en udført handling var moralsk i orden. SEGMENTER I AIDA TM Kanvas Vi kontakter personer, som ikke har nogen relation til AIDA på forhånd. Vi ringer med henblik på at oprette et medlemskab samt informere om AIDA. Denne form for telemarketing er særligt udfordrende, fordi phoneren skal skabe en relation på ganske kort tid med udgangspunkt i, at der ikke er nogen relation. Her har vi et særligt behov for at arbejde med phonerens moral, da den kan blive sat på prøve. Feks i mødet med folk, som ytrer ubehag ved kontakten, eller pga. mange afslag og en del ventetid. Det gør vi ved konstant at være opmærksom på og tale om udfordringerne, både i plenum og individuelt. Samt at vi er bevidste om, at den enkelte phoner har individuelle oplevelser og behov. Leads Vi kontakter personer, som allerede har en relation til Amnesty, men som ikke er medlemmer. De kan f.eks. have mødt os i forbindelse med en underskriftsindsamling. Ved denne type kontakt klæder vi phoneren på til at kunne tale med personen om det, som personen har deltaget i. Opkaldet er på mange punkter lig kanvas-opkaldet, men personer i segmentet har som regel en åben og positiv indstilling over for Amnesty på forhånd. Det giver en lettere kontakt og nemmere relation.

4 Opgraderinger Der ringes til eksisterende medlemmer for at styrke disses kendskab og loyalitet til AIDA. Desuden spørger vi om medlemmet vil forhøje sin månedlige støtte. Vi lægger vægt på medlemmets tilhørsforhold og spørger bl.a. ind til hvad, der fik personen til at melde sig ind. Vi gør også opmærksom på betydningen af personens medlemskab. Det er vigtigt, at medlemmet kan mærke, at vi værdsætter dets medlemskab. Vi bestræber os på at kunne servicere alle tænkelige medlemsønsker i forbindelse med opkaldet, også evt. udmeldelse, selvom det ikke er formålet. Lapsed Her ringer vi til forskellige segmenter af tidligere medlemmer, som af ukendte årsager ikke længere er medlem. Her arbejder vi med en fin balance mellem at undersøge og respektere årsagen til udmeldelsen, og at tilbyde en genoprettelse af medlemskabet. Vi efterstræber, at phoneren kender så mange forhold om medlemmet som muligt. Dermed har phoneren de bedst mulige forudsætninger for at matche medlemmets behov. Afmeldte Medlemmer vis betaling falder fra, kontakter vi hurtigst muligt, med henblik på at gøre opmærksom på frafaldet. Derefter gør vi opmærksom på betydningen af støtten til AIDA med henblik på genoprettelse støtten. ANSÆTTELSE AF NYE PHONERE Jobsamtaler AIDA TM ansætter selv phonere. Jobsamtalerne foregår i grupper og er inddelt i to moduler. Modul 1. Info om Amnesty, om jobbet, om teamet og om telemarketingteknikker herunder etik og moral. Modul 2. Ud fra et script forbereder ansøgeren sig på at gennemføre et opkald for enten at hverve et nyt medlem eller opgradere et eksisterende medlem. Opkaldet foregår til den pågældende supervisor som afholder samtalen, og er altså en fiktiv samtale. Opkaldet foregår i enrum og gennem telefon. Supervisoren spiller et potentielt emne og får herved en unik mulighed for at lytte og afprøve ansøgeren i forskellige situationer. Ved den fremgangsmåde har den nyansatte phoner tilmed gennemført et opkald og har derfor en god fornemmelse for hvilke udfordringer, der venter i jobbet som phoner, samt en erfaring og forståelse for de teknikker, der undervises i ved intro forløbet. Alle ansøgere gennemgår denne proces.

5 Phoneren og phonerens opgave i centrum En vigtig opgave for supervisoren og for phoneren er at holde TM lokalet rent for utilfredsheder. Supervisorens opgave er at tage fat i negative holdninger, når de opstår og afhjælpe problemet. Det er for at undgå, at det smitter det øvrige team og dermed sendes med ud gennem telefonen. Vi gør meget ud af at arbejde med den gode stemning og energi, da det er den måde, vi ønsker at møde potentielle og eksisterende medlemmer på. For at kunne holde den stemning arbejder vi konstant på, at skabe rum for den enkelte phoners kritik, utilfredshed, frustration og andet, som påvirker phoneren i negativ retning. Der skal aldrig lægges låg på phonernes ønsker, tanker, frustrationer og andet, men det er meget vigtigt, at supervisoren, som har overblikket, sørger for at styre, hvornår og i hvilke sammenhænge de personlige ytringer kommer frem. Phoneren har et stort ansvar i denne sammenhæng. PHONER UDDANNELSE Phoner uddannelsen foregår på to niveauer. 1. Amnesty International oplæring Vi underviser i AI s historie, opbygning og arbejde. Phoneren indføres dels i de traditionelle arbejdsområder og dels i aktuelle sager. Phoneren modtager et kompendium og et medlemsblad til gennemlæsning inden første vagt. Telemarketings oplæring Phoneren har ved jobsamtalen gennemført sit første opkald. Vi gennemgår formålet med telemarketingarbejdet, og vi træner scriptet igennem. Vi lægger meget vægt på, at vi taler med ganske almindelige mennesker, og at interesse og respekt for den anden er grundelementer for den gode samtale. Et medlemskab af Amnesty skal bero på lyst. Vi træner i at møde folk i øjenhøjde ved at lade to og to tale om helt almindelige personlige hverdagsemner. Scripts er et hjælperedskab til den nye phoner. Når phoneren er oplært lægger denne scriptet til side for at rette opmærksomheden mod samtalen med personen i den anden ende.

6 Vi debatterer etik og moral og vi lægger vægt på at det er vigtigt altid at være venlig og imødekommende, ligesom vi lægger vægt på, at phoneren kan håndtere modstand og evt. ubehageligheder på en måde, så det hverken falder tilbage på kontakten eller ud i den øvrige phonergruppe. Vi gør opmærksom på supervisorens rolle i denne sammenhæng. Vi gør opmærksom på, at phonerens troværdighed er vigtig, bl.a. ved at vi gennemgår og udleverer Isobros Etiske Retningslinier for telemarketing. Som afslutning inviterer vi en erfaren phoner ind til telemarketingintroen. Denne fortæller om jobbet og om sammenholdet, og de nye kan stille spørgsmål og om hvad en phoner oplever over telefonen. Ved første vagt starter den nye phoner op ved at lytte med på en erfaren phoner. Den erfarne phoner fungerer som den nyes mentor på den første dag, dels fagligt og teknisk, dels socialt. Ved de første 3 vagter vurderer vi phonerens evner i telefonen, bl.a. ved at supervisoren gennemfører en lytning på phonerens anden vagt. På tredje vagt tager vi en samtale med phoneren med henblik på det videre forløb. Generelt gør vi en stor indsats for, at den nye phoner føler sig velkommen og godt tilpas ved opstarten, samt at vedkommende føler sig værdsat og fornemmer, at den nye funktion har stor værdi for Amnesty International og for mennesker i knibe rundt i verden. Filosofien bag at skabe følelse af personlig værdi er, at det giver phoneren overskud, vilje og mulighed for selv at kunne udstråle det positive budskab vi i AIDA tm ønsker at formidle, nemlig at der er god grund til at hjælpe andre mennesker i knibe, hvis man har lyst og mulighed. Hvilke svar phonerne instrueres i at give Ved introen og løbende gennem ansættelsesforholdet instruerer vi phoneren i, at troværdighed og gennemsigtighed har central og fundamental betydning for AIDA s tm kommunikation. Fortæl altid hvordan tingene forholder sig, også hvis det ikke er til phonerens umiddelbare fordel. Vi tror på, at åbenhed og ærlighed om alle forhold er den bedste vej til tilfredse medlemmer, og at alle mennesker er bedst tjent med at kende sandheden og derfra selv at kunne vælge. Vi ønsker under ingen omstændigheder, at melde folk ind i organisationen på baggrund af urigtige oplysninger. Hvis phoneren bliver spurgt, skal phoneren oplyse at jobbet er lønnet med timeløn, og at det på ingen måde er frivilligt, og at det ikke er omfattet af nogen form for bonus.

7 2. Videreuddannelse Phonerne videreuddannes gennem hele ansættelsesforløbet. Dels fagligt, i både nye og gamle sager, og dels i telemarketingteknik ved oplæg fra supervisorerne. Phonerne opdateres jævnligt omkring, hvad der sker i Amnesty, og hvilke menneskerettighedssager vi arbejder for. Til det bruger vi de forskellige fagfolk i huset. Foredragene holdes derfor ofte af den person som arbejder med sagen til hverdag. Det giver en unik mulighed for at stille specifikke spørgsmål til de ofte komplicerede sager. UØNSKEDE OPKALD Al kommunikation som går ind i huset vedr. telemarketing, lander hos medlemsservice. De fordeler ønsker og klager til de respektive afdelinger. Der kommer typisk to typer henvendelser til tm. 1: Jeg ønsker ikke længere at blive kontaktet, tag mig af jeres liste. De personer tager medlemsservice af opkaldslisterne, og vi kvitterer med en venlig oplysning. 2: Jeg er utilfreds og ønsker på den baggrund ikke at blive kontaktet igen. Disse sendes videre til projektleder for tm, som i samarbejde med tm administrator svarer venligt og reflekteret på alle henvendelser. Og vi tager personen af opkaldslisterne.

8 TAVSHEDSPLIGT DATABESKYTTELSE Uddrag fra phoner kontrakt: 10. Tavshedspligt Medarbejderen har tavshedspligt i alle sager, der er af strategisk betydning for Amnesty International og/eller sager, der er omfattet af Persondataloven. Denne tavshedspligt er også gældende efter ansættelsesforholdets ophør. Når medarbejderen fratræder sin stilling, uanset af hvilken årsag, skal materiale, der tilhører arbejdsgiveren, og som er i medarbejderens besiddelse, afleveres til arbejdsgiveren. Der kan ikke udøves tilbageholdelsesret i noget materiale tilhørende arbejdsgiveren. Hvad angår den interne instruks i Amnesty International vedr. databeskyttelse, henvises først og fremmest til Amnesty International Dansk afdelings IT-Sikkerhedspolitik. Denne politik fastlægger rammerne for brugen af IT og behandling af data, og der findes ligeledes et afsnit i Amnestys Personalehåndbog vedr. Datasikkerhed. Alle medarbejdere forventes at kende denne politik, der også beskriver ansvarsfordelingen for IT-Sikkerhedspolitikken på de enkelte områder. Gældende lovgivning - herunder Persondataloven og Indsamlingsloven fastsætter i fællesskab en række normer og standarder, som Amnesty følger nøje i forhold til behandling af især personfølsomme data. I forbindelse med vores Telemarketing- og CRM-systemer følger Amnesty både Persondatalovens regler og anbefalinger herunder kryptering ved overførsel af data, log-on, opbevaring og registrering af data, samt makulering osv.. På Amnesty s hjemmeside: persondatapolitik findes en artikel om vores Persondatapolitik. Her kan medlemmer og interessenter læse om de tanker, der ligger bag vores retningsregler for behandling af personoplysninger givet via nettet.

9 Amnesty International Dansk Afdeling 1. udgave oktober 2011 Tekst: Mads Riishede, projektleder Telemarketing Layout: Michala C. Bendixen Forsidegrafik: Jakob Helmer Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt August 2012 Enheden for Brugerundersøgelser Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Man ved, at de er lidt utilfredse, og når man

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

Undersøgelse af ydernummerpsykologers samarbejde med netværksfirmaer DANSK PSYKOLOG FORENING

Undersøgelse af ydernummerpsykologers samarbejde med netværksfirmaer DANSK PSYKOLOG FORENING 2014 Undersøgelse af ydernummerpsykologers samarbejde med netværksfirmaer JULI 2014 DANSK PSYKOLOG FORENING Undersøgelse af ydernummerpsykologers samarbejde med netværksfirmaer, juli 2014 I forbindelse

Læs mere

Godschaufførens trivsel. Gode historier og værktøjer om psykisk arbejdsmiljø

Godschaufførens trivsel. Gode historier og værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Godschaufførens trivsel Gode historier og værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Branchearbejdsmiljørådet for Transport og Engros 2006 1 Godschaufførens trivsel Gode historier og værktøjer om psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen.

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Lederbogen Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave,

Læs mere

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921 tag godt imod din nye kollega Introduktionshæfte om, hvordan DU er med til at starte mentorordninger for ny(danske) kollegaer Indhold 3 Vi er alle en del af løsningen 4 Hvad er en mentor og en mentee 4

Læs mere

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Publikation fra Projekt Uddannelsesløft Denne guide er udarbejdet indenfor Projekt Uddannelsesløft

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Den gode samtale i vanskelige situationer

Den gode samtale i vanskelige situationer Værktøjskasse om Den gode samtale i vanskelige situationer Et værktøj for ledere med personaleansvar Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Den Lille Kogebog om At Have og Beholde Frivillige. Foreningsservice De Frivilliges Hus, Aalborg 2007

Den Lille Kogebog om At Have og Beholde Frivillige. Foreningsservice De Frivilliges Hus, Aalborg 2007 Den Lille Kogebog om At Have og Beholde Frivillige Foreningsservice De Frivilliges Hus, Aalborg 2007 1 Indhold Forord s. 2 Fastholdelse og frivilligpleje s. 24 3.1. At fastholde de frivillige s. 25 1.

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Tolkeguide. Håndbog om tolkning i den kommunale indsats. September 2009

Tolkeguide. Håndbog om tolkning i den kommunale indsats. September 2009 Tolkeguide Håndbog om tolkning i den kommunale indsats September 2009 Tolkeguide Håndbog om tolkning i den kommunale indsats September 2009 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Læs mere

Tolkeguide. Håndbog om tolkning i den kommunale indsats. September 2008

Tolkeguide. Håndbog om tolkning i den kommunale indsats. September 2008 Tolkeguide Håndbog om tolkning i den kommunale indsats September 2008 Tolkeguide Håndbog om tolkning i den kommunale indsats September 2008 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Et skridt videre. Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD

Et skridt videre. Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD Et skridt videre Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD 1 Indhold Indledning... 3 ADHD og grupper... 4 Koordinatorens opgaver og rolle... 7 Gruppelederens opgaver og roller... 13 Mestringsgruppeforløbets

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere