Udviklingskontrakt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingskontrakt 2015-2017"

Transkript

1 Udviklingskontrakt mellem uddannelses- og forskningsministeren og Erhvervsakademi Aarhus

2 MELLEM UDDANNELSES- OG FORSKNINGSMINISTEREN OG ERHVERVSAKADEMI AARHUS Udviklingskontrakt mellem uddannelses- og forskningsministeren og Erhvervsakademi Aarhus Det er fastsat i 12, stk. 2, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, at bestyrelsen for et erhvervsakademi skal indgå en udviklingskontrakt med forsknings- og uddannelsesministeren. Formålet med udviklingskontrakten er at: Styrke kvalitetsudviklingen i de videregående uddannelser. Skabe en klar sammenhæng mellem de uddannelsespolitiske målsætninger på området og kravene til den enkelte institution. Dokumentere og synliggøre institutionernes præstation og opnåede resultater. Klargøre ledelsesmæssigt fokus og råderum for den enkelte institutionsledelse og bestyrelse med ansvar for at arbejde målrettet på opfyldelsen af de fastsatte målsætninger. Styrke en åben dialog mellem ministeriet og den enkelte institution om prioritering af målsætninger, institutionens strategi og opfølgning på fastsatte mål. Udviklingskontraktens indhold Udviklingskontrakten for omfatter fem pligtige mål, som er valgt efter, hvor samfundet som helhed har behov for, at de videregående uddannelsesinstitutioner gør en særlig indsats for at bidrage til opfyldelsen af samfundsmæssige udfordringer. De overordnede udfordringer, som de pligtige mål tager udgangspunkt i, er: 1. Bedre kvalitet i uddannelserne 2. Større relevans og øget gennemsigtighed 3. Bedre sammenhæng og samarbejde 4. Styrket internationalisering 5. Øget social mobilitet flere talenter i spil Derudover har Erhvervsakademi Aarhus valgt at fastsætte mål indenfor et yderligere overordnet mål i udviklingskontrakten: 6. Innovation og entrepreneurship 7. Efter- og videreuddannelse 8. Erhvervsakademiet som attraktiv og udviklende arbejdsplads Disse fem pligtige mål samt de af institutionen valgte supplerende mål omsættes i udviklingskontrakten i en række målsatte indikatorer og milepæle. Udviklingskontrakten indeholder derudover under hvert af målene institutionens kortfattede redegørelse for den strategiske forankring af de målsatte indikatorer og milepæle. Endvidere er der under de enkelte målsætninger i kontrakten anført bemærkninger om bl.a. målemetode, understøttende aktiviteter eller øvrige fremhævede præmisser for opfyldelsen af målsætningerne. Disse bemærkninger samt institutionens øvrige redegørelser for målsætningernes strategiske forankring er ikke en del af selve kontraktindgåelsen. Side 2 af 14

3 MELLEM UDDANNELSES- OG FORSKNINGSMINISTEREN OG ERHVERVSAKADEMI AARHUS Udviklingskontraktens status og varighed Udviklingskontrakten indebærer ikke, at gældende lovgivning, budget- og bevillingsregler, overenskomster m.v. tilsidesættes. Udviklingskontraktens parter tager forbehold for, at opfyldelsen af udviklingskontraktens enkelte resultatkrav kan forudsætte forhold, hvis tilvejebringelse ikke er en del af udviklingskontrakten. Udviklingskontrakten gælder fra 1. januar 2015 til 31. december Udviklingskontrakten kan efter dialog mellem parterne ændres i kontraktperioden, hvis ministeriet eller den enkelte institution finder anledning hertil. Opfølgning og afrapportering Opfølgning på udviklingskontrakterne sker i form af en årlig afrapportering på de opstillede indikatorer og milepæle. Afrapportering indgår i institutionens årsrapport. Afrapportering og øvrig opfølgning kan give anledning til at justere eller præcisere udviklingskontrakten i løbet af kontraktperioden på grundlag af dialog mellem ministeriet og den enkelte institution herom. Det forventes i øvrigt, at ledelsen og bestyrelsen ved institutionerne gennem kontraktperioden gør ministeriet opmærksom på forhold af væsentlig betydning for opfyldelsen af udviklingskontraktens målsætninger. Dato: Dato: Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen Bestyrelsesformand Finn Lund Andersen Side 3 af 14

4 Mål: Bedre kvalitet i uddannelserne Erhvervsakademi Aarhus har vækst gennem en høj kvalitet og et målrettet udbud som et strategisk mål. Akademiet ønsker at sikre et attraktivt udbud af praksisnære uddannelser, der på et internationalt niveau imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft i den private og den offentlige sektor. Akademiet har særligt fokus på uddannelser, der er rettet mod job i det private erhvervsliv. Dette stiller krav til, at uddannelserne og undervisningen: Foregår i et godt og inspirerende studiemiljø, som sikrer en tilstrækkelig studieintensitet og giver de studerende progression, et højt udbytte og jobparathed. Bygger på et solidt videngrundlag Udføres af fagligt og pædagogisk højt kvalificerede undervisere, der har erfaring fra praksis, engagement og passion Involverer aftagerne i udvikling af uddannelserne og i konkrete undervisningselementer. Uddannelsernes kvalitet handler også om, at alle studerende motiveres og udfordres til at nå så langt som muligt i deres uddannelse. Ud fra ovennævnte har vi formuleret 3 indikatorer på Bedre kvalitet i uddannelserne : En indikator, der har til formål at sikre input fra fuldtidsstuderende og deltidsstuderende vedr. deres studieglæde, udbytte og loyalitet. En indikator, der har til formål at sikre, at de enkelte undervisere lever op til de studerendes forventninger. En indikator, der har til formål at sikre, at stor andel af de studerende ikke frafalder deres uddannelse i løbet af det første studieår. Der er formuleret en indikator for det gennemsnitlige niveau og et minimumsniveau for de uddannelser/fagmoduler, der i dag ligger i den nedre kvartil. På områder, hvor det gennemsnitlige niveau er over 70, vil det høje niveau blive fastholdt, og akademiets indsats vil være koncentreret om at højne niveauet på de uddannelser, der har et lavere gennemsnit. Akademiets vil med andre ord fastholde kvaliteten på de uddannelser, hvor den i dag er høj, og lave en særlig indsat for at forbedre kvaliteten på de uddanner, hvor scoren i dag er mindre tilfredsstillende. Indikator Måltal 2015: Måltal 2016: Måltal 2017: Udgangspunkt 2013: Bemærkninger 1.1 De studerendes vurdering af deres studieglæde, udbytte og loyalitet (fuldtidsog deltidsuddannelserne) a) Studieglæde: Gns alle udd: 69 udd: 61 a) Studieglæde: Gns alle udd: 70 udd: 62 a) Studieglæde: Gns alle udd: 70 udd: 63 a) Studieglæde: Gns alle udd: 68 udd: 60,5 Gns alle moduler: 72 moduler: 59 Gns alle moduler: 72 moduler: 60 Gns alle moduler: 72 moduler: 61 Gns alle moduler: 72 moduler: 58 Score fra den landsdækkende undersøgelse i efteråret på skalaen mellem 0 og 100 på resultatområderne: studieglæde, udbytte og loyalitet. Gennemsnittet for alle uddannelser/moduler er et vægtet gennemsnit. b) Udbytte: Gns alle udd: 69 udd: 63 b) Udbytte: Gns alle udd: 70 udd: 64 b) Udbytte: Gns alle udd: 70 udd: 65 b) Udbytte: Gns alle udd: 68 udd: 62,8 Gennemsnit for laveste 5 uddannelser/moduler er et simpelt gennemsnit. Gns alle moduler: 74 Gns alle moduler: 74 Gns alle moduler: 74 Gns alle moduler: 74 Side 4 af 14

5 Indikator Måltal 2015: Måltal 2016: Måltal 2017: Udgangspunkt 2013: Bemærkninger moduler: 62 moduler: 63 moduler: 64 moduler: 61,2 c) Loyalitet: Gns alle udd: 76 udd: 71 c) Loyalitet: Gns alle udd: 76 udd: 72 c) Loyalitet: Gns alle udd: 76 udd: 72 c) Loyalitet: Gns alle udd: 76 udd: 70, De studerendes vurdering af de enkelte undervisere (fuldtidsuddannelserne ) Gns alle moduler: 78 moduler: 65 a) Undervisernes evne til at koble teori og praksis: 4,0 b) Undervisernes evne til at aktivere de studerende i undervisningen: 4,0 Gns alle moduler: 78 moduler: 66 a) Undervisernes evne til at koble teori og praksis: 4,0 b) Undervisernes evne til at aktivere de studerende i undervisningen: 4,0 Gns alle moduler: 78 moduler: 67 a) Undervisernes evne til at koble teori og praksis: 4,0 b) Undervisernes evne til at aktivere de studerende i undervisningen: 4,0 Gns alle moduler: 78 moduler: 64,6 a) Undervisernes evne til at koble teori og praksis: 4,0 b) Undervisernes evne til at aktivere de studerende i undervisningen. 4,0 Score fra erhvervsakademiets underviserevaluering på skalaen mellem 1-5. c) Undervisernes engagement: 4,3 c) Undervisernes engagement. 4,3 c) Undervisernes engagement: 4,3 c) Undervisernes engagement: 4, Andel nyoptagne studerende, som fortsat er indskrevet på uddannelsen ved afslutning af 1. studieår. a) Minimum gældende for alle uddannelser 65 % b) Samlet gennemsnit for alle uddannelser 83 % a) Minimum gældende for alle uddannelser 66 % b) Samlet gennemsnit for alle uddannelser 83 % a) Minimum gældende for alle uddannelser 67 % b) Samlet gennemsnit for alle uddannelser 83 % a) Minimum gældende for alle uddannelser 63 % b) Samlet gennemsnit for alle uddannelser 82,5 % Institutionen trækker og leverer data fra studieadministrativt system Side 5 af 14

6 Mål 2: Større relevans og øget gennemsigtighed Af akademiets kvalitetssystem fremgår det, at akademiet har fokus på, om de studerende gennem deres uddannelse erhverver kvalifikationer og kompetencer, som aftagerne har brug for. Det er både værdifuldt for samfundet og for den enkelte, at uddannelserne fører til enten job eller videreuddannelse. Akademiet har formuleret to indikatorer, der bidrager til, at uddannelserne er relevante og modsvarer arbejdsmarkedets behov: Praktikvirksomhedernes evaluering af de studerendes personlige og faglige kompetencer Dimittendernes ledighed Som det fremgår af milepælene nedenfor, vurderer praktikvirksomhederne allerede i dag de studerendes personlige og faglige kompetencer meget højt. Målsætninger er derfor, at fastholde den høje vurdering. Vedrørende ledigheden er der formuleret to måltal: En reduktion af den samlede ledighed for alle akademiets dimittender En reduktion af ledigheden på uddannelser/uddannelsesgrupper, der er dimensioneret i henhold til ministeriets dimensioneret. Målet er, at uddannelserne i 2015, 2016 og 2017 ikke har overledighed. Indikator Måltal 2015 Måltal 2016: Måltal 2017: Udgangspunkt 2013: Bemærkninger 2.1. Praktikvirksomhedernes evaluering af de a) Faglige kompetencer: 82 a) Faglige kompetencer: 82 a) Faglige kompetencer: 82 a) Faglige kompetencer: 82 studerendes/praktikanternes kompetencer: - Tilfredshed med praktikanternes personlige og faglige kompetencer. b) Personlige kompetencer: 84 b) Personlige kompetencer: 84 b) Personlige kompetencer: 84 b) Personlige kompetencer: Ledighed (Brutto) a) Maksimalt 10 % for EAAAs dimittender samlet b) 65 % af uddannelserne har mindre ledighed end landsgennemsnittet. a) Maksimalt 10 % for EAAAs dimittender samlet b) 70 % af uddannelserne har mindre ledighed end landsgennemsnittet. a) Maksimalt 10 % for EAAAs dimittender samlet b) 70 % af uddannelserne har mindre ledighed end landsgennemsnittet. a) 10 % (dimittendårgangen 2011) b) 57,8 % af uddannelserne har mindre ledighed end landsgennemsnittet. (dimittendårgangen 2011) Score fra erhvervsakademiets praktikevaluering af praktikvirksomhedernes tilfredshed på skalaen Opgørelserne af ledighed tager udgangspunkt i en årgang af dimittender i Danmarks Statistiks integrerede elevregister (ELEV) leveret af UFM iht. ledighedsberegningen til dimensioneringsmodel. Side 6 af 14

7 Mål 3: Bedre sammenhæng og samarbejde Det er centralt, at institutionerne samarbejder på tværs om forskning- og udviklingsprojekter for at fremme den bedst mulige forsknings- og udviklingsmæssige understøttelse af alle uddannelser. Samarbejdet på området skal også resultere i vækst og udvikling i virksomhederne, og Erhvervsakademi Aarhus har i denne forbindelse et særligt fokus på at bidrage til vækst og udvikling i de små og mellemstore virksomheder. Et smidigt og velfungerende uddannelsessystem kræver sammenhæng mellem de forskellige typer af ordinære uddannelser, så blindgyder undgås, og det er nemt at supplere en eksisterende uddannelse i forbindelse med videreuddannelse. Et sammenhængende uddannelsessystem fordrer, at der ikke foregår dobbeltuddannelse eller unødvendig studietidsforlængelse. Erhvervsakademi Aarhus deler ministerens målsætning om en Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet. Målsætningen omfatter både gode muligheder for at få fuld merit for fag på andre uddannelser og fjernelse af unødvendige blindgyder i uddannelsessystemet. Målsætningen omfatter bl.a. følgende opgaver: Sikring af, at de færdiguddannede på erhvervsakademiuddannelserne har gode videreuddannelsesmuligheder til bachelor/professionsbachelor Sikring af, at professionsbachelorerne har gode videreuddannelsesmuligheder til kandidat og/eller master. Erhvervsakademi Aarhus videngrundlag er baseret på tre typer af viden: Viden om centrale tendenser på uddannelsernes beskæftigelsesområder Viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde Viden fra ny forskning Alle tre typer af viden er rettet mod anvendelse i de erhverv og funktioner, som erhvervsakademiet uddanner til. Inden for Frascati-rammen vil akademiet fokusere på tre hovedopgaver: 1. Deltagelse i udviklingsprojekter, hvor eksisterende viden fra forskning eller praksis omsættes til nye eller væsentligt forbedrede produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser. 2. Sikring af, at den nyeste viden fra forskning og praksis indgår i akademiets uddannelser. 3. Formidling den nyeste viden til virksomhederne gennem efteruddannelsestilbud, konferencer, workshop og projekter. Det er værdifuldt for erhvervsakademiet, at studerende, medarbejdere og virksomheder indgår i projekterne. Akademiet har formuleret 4 indikatorer på dette område: Antal af virksomheder i konkret samarbejde og partnerskaber herunder antal virksomheder involveret i FoU-projekter inden for frascati-rammen Andel af undervisere, der er involveret i FoU-projekter inden for frascati-rammen Andel af studerende, der er inddraget i FoU-projekter inden for frascati-rammen Andelen af institutionens professionsbacheloruddannelser, som giver direkte adgang til mindst én kandidatuddannelse. Side 7 af 14

8 Indikator Måltal 2015: Måltal 2016: Måltal 2017: Udgangspunkt 2013 Bemærkninger 3.1. Antal virksomheder i konkret I alt: 225 I alt: 250 I alt: 300 I alt: 205 Bilag 1: Opgørelsesmetode samarbejde og partnerskaber, herunder antal virksomheder Involveret i FoU: Involveret i FoU: Involveret i FoU: Involveret i FoU: 30 involveret i konkret FoU indenfor Frascati-rammen 3.2 Andel af undervisere som er involveret i FoU-aktiviteter indenfor Frascati-rammen 13 % 14 % 15 % 13 % FoU defineres som projekter indenfor Frascati-rammen Andel af fastansatte undervisere, der er involveret, hvor involveret er de, som har konkrete arbejdsopgaver i FoU-aktiviteter i form af projektleder eller projektmedarbejder Andel af studerende inddraget i FoU indenfor Frascati-rammen 5 % 7 % 9 % - FoU defineres som projekter indenfor Frascati-rammen Andel af fuldtidsstuderende pr. kalenderåret inddraget ud af kalenderårets dimittender, 3.4. Andelen af institutionens professionsbacheloruddannelser, som giver direkte adgang til mindst én kandidatuddannelse 50 % 60 % 70 % 37,5 % Inddraget i FoU defineres som deltagelse som en aktiv partner i et FoU projekt indenfor Frascati-rammen. Side 8 af 14

9 Mål 4: Styrket internationalisering Som en del af indsatsen for at styrke kvaliteten og relevansen i uddannelserne skal der satses strategisk på, at de studerende på de videregående uddannelser opnår fagligt relevante og efterspurgte internationale kompetencer. Erhvervsakademi Aarhus har siden etableringen haft internationalisering som et strategisk indsatsområde og udbyder i dag 18 uddannelser på engelsk. I august 2014 optog akademiet studerende fra 30 lande. På alle uddannelserne tilbydes de studerende mulighed for praktik eller studieophold i udlandet. Regeringen har i 2013 og 2014 redegjort for regeringens visioner og mål på dette område i to rapporter: Øget indsigt gennem globalt udsyn Danmark et attraktivt uddannelsesland Erhvervsakademi Aarhus er enige i de visioner og mål, som er beskrevet i disse to rapporter. Akademiet har formuleret 3 indikatorer for en styrket internationalisering. Indikator Måltal 2015: Måltal 2016: Måltal 2017: Udgangspunkt 2013: 4.1. Andel af de Meritgivende Meritgivende Meritgivende Meritgivende studerende, der udenlandsophold: udenlandsophold: udenlandsophold: udenlandsophold: gennemfører et 18 % 20 % 22 % 9,5 % meritgivende ophold i udlandet, som en del af deres uddannelse 4.2 Andel af underviserne der gennemfører et undervisnings-, studieeller virksomhedsophold i udlandet 4.3. Antal udenlandske studerende på de internationale uddannelser Bemærkninger Beregnes på baggrund af opgørelse fra Danmarks Statistik leveret af UFM. a) andel i alt: 10 % a) andel i alt: 11 % a) andel i alt: 12 % a) andel i alt: 8 % Min. 10 dage eks. rejsedage henover 1 år á min 3 dage Defineres som: antal udenlandske studerende optaget på de internationale uddannelser hhv. vinter og sommeroptag på det pågældende kalenderår. Side 9 af 14

10 Mål 5: Øget social mobilitet flere talenter i spil Uddannelse er en væsentlig faktor for social mobilitet. Social mobilitet gavner den enkelte i form af flere muligheder og kommer samfundet til gavn ved større værdiskabelse og sammenhængskraft. Erhvervsakademi Aarhus tiltrækker allerede i dag mange studerende, hvis forældre ikke har en videregående uddannelse (mønsterbrydere). En netop gennemført undersøgelse af de optagne studerende i august 2014 viser, at 40 % af de optagne studerende på akademiet er mønsterbrydere. Når akademiets uddannelser i så stor udstrækning er attraktive for unge, der kommer fra hjem uden en uddannelsestradition, skyldes det, at akademiets uddannelser er praksisnære, overskuelige og målrettet et job i erhvervslivet. Endvidere bidrager akademiets undervisningsform og den tætte kontakt mellem underviserne og de studerende til, at disse studerende føler sig hjemme på akademiet. Det er ikke akademiets mål at forøge andelen af mønsterbrydere yderligere, men vi ønsker at være attraktive for alle unge. Akademiet har formuleret to indsatsmål og et resultatmål på i forhold til Øget social mobilitet. Indikator Måltal 2015: Måltal 2016: Måltal 2017: Udgangspunkt 2013 Bemærkninger 5.1 Kvalitative indsatser til fremme af social mobilitet, herunder mindskelse af frafald i denne målgruppe Udviklingsprojekt gennemføres og indsats- /handlingsplan udarbejdes Implementering af handlingsplan Implementering af handlingsplan - Udviklingsprojekt gennemføres i 2015, hvorefter indikatorer for 2016 og 2017 fastlægges. 5.2 Gennemførelse af studiestartsundersøgelse mhp at måle andelen af mønsterbryderstuderende på fuldtidsuddannelserne Gennemførelse af undersøgelse Gennemførelse af undersøgelse Undersøgelse gennemføres studiestart Indikatoren er gennemførelsen af undersøgelsen således vi har et grundlag til at vurdere vores indsatser for fastholdelse og dermed få flere talenter i spil. Undersøgelsen gennemføres hvert andet år. 5.2 Andel af mønsterbrydere på fuldtidsuddannelserne Mønsterbryderstuderende defineres som de studerende, hvor forældre har et lavere uddannelsesniveau end de korte videregående uddannelser. Min. 30 % Min. 30 % Andel af optagne pr. september i studieåret. Hvis andelen kommer under 30% undersøges mulige årsager og evt. handlingsplan udarbejdes. Side 10 af 14

11 Mål 6: Innovation & entrepreneurship Erhvervsakademi Aarhus optog i august 2012 de første studerende på en ny PBA-uddannelse i innovation og entrepreneurship. Den 9. november 2012 indviede akademiet sit nye Center for Entrepreneurship. Innovation og entrepreneurship er og vil også i de kommende år være et væsentligt strategisk indsatsområde for akademiet. Akademiets studerende skal uddannes til ikke alene at få et job som lønmodtagere, men også til at skabe nye job. Vi vil uddanne innovative og entreprenante studerende og dimittender, der kan innovere i virksomhederne, og som har mod, kompetencer og energi til at starte egen virksomhed nu eller senere. Mere innovation betyder ikke mindre faglighed, men de to ting er derimod hinandens forudsætninger. Innovation opstår ofte, når fagligheden bringes i spil i løsningen af konkrete problemstillinger. Erhvervsakademi Aarhus vil således i endnu højere grad geare de studerende til at blive innovative og entreprenante. Det vil ske i samarbejde med akademiets virksomhedsnetværk og iværksættermiljøerne i Aarhus. Målet er at bidrage til, at Danmark bliver løsningernes land, og til at tanker og idéer kan omsættes i nye produkter, processer og virksomheder. I 2013 havde akademiet 178 studerende i alt på PBA uddannelsen i innovation og entrepreneurship og iværksætterlinjen på markedsføringsøkonomuddannelsen. Akademiet har i 2013 og 2014 haft fokus på at etablerer et solidt og bæredygtigt fagligt miljø inden for innovations- og entrepreneurship og på at tiltrække studerende til de to uddannelser, som har særligt fokus på dette område. I de tre kommende år, vil indsatsen være fokuseret på at udbrede innovations og entrepreneurship til alle akademiets uddannelser. Akademiet har valgt to indikatorer som mål for indsatsen på dette område. Indikator Måltal 2015: Måltal 2016: Måltal2017: Udgangspunkt 2013: 6.1. Antal af studerende, der tager ETCS-givende fag og kurser inden for innovation og entrepreneurship 6.2. Antal studerende, der gennemgår et tværfagligt innovationsforløb under deres uddannelse (pr. år) Bemærkninger Forud for hvert år/semester defineres hvilke fag og kurser, som tæller med. Dette sker på baggrund af læringsmålene for fagene/kurserne/uddannelser. Et tværfagligt innovationsforløb er eksempelvis camps og FoU projektet Eksperter i teams. Side 11 af 14

12 Mål 7: Efter- og videreuddannelse Det er en afgørende forudsætning for et højt velstandsniveau, at arbejdsstyrken har gode og relevante kvalifikationer. For den enkelte vil det sikre beskæftigelse, højere løn og gode muligheder i tilværelsen. For virksomhederne vil det understøtte produktivitet, nytænkning og konkurrenceevne, og for samfundet vil det lægge et solidt fundament for en positiv udvikling For at understøtte vækst og produktion i Danmark er der med aftalen om Vækstplan DK afsat en pulje på 1 mia. kr. til at styrke voksen- og efteruddannelsesindsatsen rettet mod den private sektor. Der er afsat 355 mio. i perioden for at sikre, at flere faglærte får mulighed for at tage uddannelse på videregående niveau. Der skal ske en markant fornyelse og forbedring af videreuddannelsesmulighederne for faglærte, hvor der navnlig på det tekniske område i en årrække har været meget lav aktivitet Erhvervsakademi Aarhus er enige i regeringens og arbejdsmarkedets partners ambitioner på dette område og har derfor medtaget det som et af de frivillige indsatsområder i udviklingskontrakten. Der er formuleret to indikatorer i forhold til at forøge akademiets efteruddannelsesaktivitet på det videregående niveau. Indikator Måltal 2015: Måltal 2016: Måltal2017: Udgangspunkt 2013: 7.1 Omfanget af aktivitet på institutionens udbud af studerende studerende studerende studerende efter- og videreuddannelsesaktiviteter (AU og Diplomuddannelser) 550 årselever 600 årselever 650 årselever 561 årselever 7.2 Aktiviteten på efter- og videreuddannelsesaktiviteter 300 studerende 450 studerende 600 studerende 175 studerende indenfor det tekniske område 50 årselever 75 årselever 100 årselever 30 årselever Bemærkninger Måltallene er fastsat på baggrund af, at akademiet forventer et fald i antallet af studerende på 6-ugers forløbene grundet et ændret regelsæt. Det tekniske område defineres som det område, som er omfattet VEU-forliget. Side 12 af 14

13 Mål 8: Erhvervsakademiet som udviklende og attraktiv arbejdsplads En forudsætning for at akademiet kan nå sine strategiske mål og målene i udviklingskontrakten er, at akademiet er en udviklende og attraktiv arbejdsplads. Akademiet har i 2013 fået en ny stillingsstruktur for underviserne, som skal sikre: et højt fagligt og pædagogisk niveau blandt underviserne bredde i undervisernes kvalifikationer i forhold til at varetage undervisningsopgaver på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, efter- og videreuddannelse samt forsknings- og udviklingsaktiviteter systematisk udvikling af ny viden inden for erhvervet eller professionen gode karrieremuligheder for underviserne Som en del af aftalen kan de eksisterende undervisere vælge at blive lektorbedømt i forhold til den nye stillingsstruktur. Det er akademiets mål, at hovedparten af underviserne er lektorkvalificeret inden udgangen af For at nå dette mål, har akademiet i 2014 igangsat et omfattende uddannelsesforløb, der skal føre til en positiv lektorbedømmelse. For at sikre, at akademiet er en attraktiv arbejdsplads gennemføres der hvert 2. år en medarbejdertilfredshedsundersøgelse, hvor medarbejdertilfredsheden sammenlignes med medarbejdertilfredsheden på tilsvarende institutioner og medarbejdertilfredsheden i den private sektor. Der er valgt to indikatorer inden for dette målområde. En indikator, der viser væksten i andelen af lektorkvalificerede og en indikator, der viser medarbejdertilfredshed. Medarbejdertilfredsheden er i dag meget høj sammenlignet med medarbejdertilfredsheden i det private erhvervsliv og medarbejdertilfredsheden på sammenlignelige institutioner. Målet er derfor at fastholde de høje medarbejdertilfredshed. Indikator Måltal 2015: Måltal 2016: Måltal 2017: Udgangspunkt 2013: 8.1. Andel af undervisere, der er lektorkvalificeret i henhold til den nye stillingstruktur 8.2. Medarbejdertilfredshed a) Arbejdsglæde: 75 b) Loyalitet: 80 Bemærkninger 40 % 50 % 60 % - Andel beregnes af fuldtidsansatte undervisere, der er omfattet af bekendtgørelse nr. 762 af 26. juni 2013 om lektorkvalificering. - a) Arbejdsglæde: 75 b) Loyalitet: 80 a) Arbejdsglæde: 74 b) Loyalitet: 80 Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen gennemføres hvert andet år/i ulige årstal. Side 13 af 14

14 Bilag 1: Opgørelsesmetode for indikator 3.1. Konkret samarbejde/partnerskaber defineres som værende en registreret samarbejdskategori i erhvervsakademiets crm system. Samarbejdskategoierne er: 1) Advisory boards 2) Mentorer 3) EAAA undervisere i virksomhedspraktik 4) Innovation camps (fx hvor virksomheden er dommer / stiller en case) 5) Projektopgaver 6) Udviklingsprojekt InnoBooster (tidligere videnkupon) 7) Udviklingsprojekt praksisnær innovation 8) Udviklingsprojekt Frascati 9) Øvrige udviklingsprojekter 10) Praktiksamarbejde 11) Gæsteforelæsere i forbindelse med undervisning samt vores forums (lederforum mfl.) 12) Virksomhedsbesøg 13) Virksomheder der deltager i CompanyDays 14)Virksomheder der deltager IT-days 13) Andre samarbejder For at tælle med som et konkret samarbejde skal en virksomhed eller organisation være registreret med et aktivt samarbejde indenfor mindst 2 af kategorier dog med undtagelse af kategori 6-9.

Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og. Erhvervsakademi Kolding

Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og. Erhvervsakademi Kolding Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Erhvervsakademi Kolding Udviklingskontrakt 2013-2014 mellem Uddannelsesministeriet og Erhvervsakademi

Læs mere

Udviklingskontrakt for IBA 2015-2017

Udviklingskontrakt for IBA 2015-2017 Udviklingskontrakt for IBA 2015-2017 Udviklingskontrakt 2015-2017 mellem Uddannelsesministeriet og Erhvervsakademi Kolding Det er fastsat i 12, stk. 2, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER

ÅRSBERETNING 2014 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Strategi for Danske Erhvervsakademier... 6 Efter- og videreuddannelse... 8 Udvikling og forskning... 10 Dimensionering... 13 Udviklingskontrakter...

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at: Kvalitetssystem Dette dokument beskriver Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssystem. Heri beskrives kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af vores uddannelser. 1. Formål Som det fremgår af erhvervsakademiets

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Institutionsakkreditering 2014-2015 AKKREDITERINGSRAPPORT KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI INSTITUTIONSAKKREDITERING

Institutionsakkreditering 2014-2015 AKKREDITERINGSRAPPORT KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI INSTITUTIONSAKKREDITERING Institutionsakkreditering 2014-2015 AKKREDITERINGSRAPPORT KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI INSTITUTIONSAKKREDITERING Institutionsakkreditering Akkreditering af Københavns Erhvervsakademi Danmarks Akkrediteringsinstitution

Læs mere

Tændt af at lære. Strategi 2014

Tændt af at lære. Strategi 2014 1 Tændt af at lære strategi 2014 Tændt af at lære Strategi 2014 Den der kun ser det nødvendige, han kan ikke bøje verden og den der kun ser det mulige, han kan ikke bøje sig selv. Søren Kierkegaard 1.

Læs mere

Kvalitetsstrategi 2014 2017

Kvalitetsstrategi 2014 2017 Kvalitetsstrategi 2014 2017 Erhvervsakademi Kolding IBA December 2014 1 2 3 Uddannelse i verdensklasse Kvalitetspolitikken i sammenhæng Mål, delpolitikker og kvalitetsmål 3.1 Emner og mål i kvalitetsarbejdet

Læs mere

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI KEA.DK. Årsrapport

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI KEA.DK. Årsrapport KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI.DK Årsrapport 214 INSTITUTIONSOPLYSNINGER INSTITUTION Københavns Erhvervsakademi Guldbergsgade 29 N 22 København N Telefon 4646 www.kea.dk kea@kea.dk CVRNR: 31 65 62 6 Institutionskode:

Læs mere

Videregående uddannelser i verdensklasse

Videregående uddannelser i verdensklasse November 2005 Videregående uddannelser i verdensklasse - vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 10.-11. november 2005 1 Strategi for videregående uddannelser i verdensklasse

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY, LYNGBY Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Sted: Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens Mødedato: 30. oktober 2014, kl 13.30-15.30 Deltagere Peter Sørensen,

Læs mere

HØJE MÅL FREMRAGENDE UNDERVISNING I VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ANALYSERAPPORT. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

HØJE MÅL FREMRAGENDE UNDERVISNING I VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ANALYSERAPPORT. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser HØJE MÅL FREMRAGENDE UNDERVISNING I VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ANALYSERAPPORT Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Publikationen

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Torben Pilegaard Jensen, Lene Sønderup Olesen & Jens Olav Dahlgaard Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Kortlægning og kvalitative studier Publikationen

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4 Målrapportering Målrapportering 6 Statusafrapportering

Læs mere

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi...for velfærdsuddannelserne 1 1 2 4 5 8 12 Forord Indledning og sammenfatning Anbefalinger og konkrete forslag Indsatsområde I: Vejen til uddannelserne

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Indhold. Bilag 1 UVM- skrivelse af 26.maj 2010...17

Indhold. Bilag 1 UVM- skrivelse af 26.maj 2010...17 1 Indhold Indledning...3 Baggrund...3 Strategisk sammenhæng - udviklingskontrakt og UCN strategi...3 Præmisser og principper...4 Indbyrdes forbundne fokusområder og øvrig afgræsning...5 Udvalgte regionale

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

Årsberetning 2013 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER ÅRSBERETNING 2013 1

Årsberetning 2013 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER ÅRSBERETNING 2013 1 Årsberetning 2013 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER ÅRSBERETNING 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 nes historie... 6 nes selvstændighed i 2013... 8 Danske s organisering... 10 Udviklingsrådet for erhvervsakademisektoren...

Læs mere

PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL

PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL INDHOLD PROFESSIONSHØJSKOLERNE I 2014 4 1 PROFESSIONSHØJSKOLESEKTOREN 6 1.1 Baggrund og lovgrundlag 8 1.2 Det videregående uddannelsesbillede 10 UDGIVET AF Danske Professionshøjskoler

Læs mere

3. UDKAST. 12. juni 2007. Indledning

3. UDKAST. 12. juni 2007. Indledning 12. juni 2007 3. UDKAST Indledning God offentlig service spiller en central rolle i et moderne velfærdssamfund. Den offentlige sektor bidrager til uddannelse, velfærd og tryghed. Det er med til at sikre

Læs mere

Rapport om Syddansk Universitet Tilsynsmøde den 23. november 2012

Rapport om Syddansk Universitet Tilsynsmøde den 23. november 2012 Rapport om Syddansk Universitet Tilsynsmøde den 23. november 2012 Styrelsen for Universiteter og Internationalisering marts 2013 2 Indhold > 1. Indledning 4 2. Dagsorden 5 3. Status 6 3.1 Profil og strategiske

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015 Mødested: Til stede: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Fra bestyrelsen: Anne Møller Ronex, Bente Sorgenfrey (næstformand),

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Troels Overvad Sendt pr. e-mail: to@eucnordvest.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international

Læs mere