ISAE 3400 DK Undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger (budgetter og fremskrivninger) og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISAE 3400 DK Undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger (budgetter og fremskrivninger) og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning"

Transkript

1 International Auditing Udover ændri and Assurance Standards Board ISAE 3400 DK Januar 2012 International Standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed ISAE 3400 DK Undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger (budgetter og fremskrivninger) og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

2 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation of Accountants 545 Fifth Avenue, 14 th Floor New York, New York USA Denne Internationale Standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed (ISAE 3400 DK), Undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger (budgetter og fremskrivninger) og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning er baseret på ISAE 3400, The Examination of Prospective Fiancial Information (Previously ISA (810), som er udgivet på engelsk af International Auditing and Assurance Standard Board i International Federation for Accountants (IFAC) i Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance and Related Services Pronouncements, 2010 Edition Part II. Standarden er oversat til dansk af FSR danske revisorer og genudgivet i 2012 med tilladelse fra IFAC. Engelsk udgave af International Standard on Assurance Engagements (ISAE 3400), The Examination of Prospective Financial Information 2010, International Federation of Accountants (IFAC). Alle rettigheder forbeholdes. Dansk udgave af International Standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed (ISAE 3400 DK), Undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger (budgetter og fremskrivninger)og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning 2012, International Federation of Accountants (IFAC). Alle rettigheder forbeholdes ISAE 3400 DK Undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger (budgetter og fremskrivninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning er tidligere udsendt af FSR under benævnelsen RS 3400, Undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger (budgetter og fremskrivninger. I forhold til RS 3400, som blev udsendt af FSR s Revisionstekniske Udvalg i maj 2006, er der, udover ændringen af standardens navn og heraf følgende konsekvensrettelser, foretaget mindre ændringer til de danske tilpasninger, således at de afspejler yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning er indarbejdet i kursiv som en integreret del af den danske oversættelse af ISAE Ikrafttrædelse den ændrede benævnelse af standarden træder i kraft med virkning for erklæringer der afgives 1. juli 2012 og senere..

3 ISAE 3400 DK Undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger (budgetter og fremskrivninger) og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning Indholdsfortegnelse Afsnit Indledning Revisors grad af sikkerhed ved undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger Accept af opgaven Kendskab til virksomheden Den omfattede periode Arbejdshandlinger ved undersøgelse Præsentation og oplysninger Erklæring om undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger Bilag 1: Erklæring på fremadrettede finansielle oplysninger (budget) Bilag 2: Erklæring på fremadrettede finansielle oplysninger (fremskrivning) ISAE 3400 DK Undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger (budgetter og fremskrivninger) og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, bør læses i sammenhæng med "Forord til de internationale standarder om kvalitetsstyring, revision, review, andre erklæringsopgaver med sikkerhed og beslægtede opgaver, som fastlægger anvendelsen og rækkevidden af ISAE erne. Retningslinierne for revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer) udarbejdes efter FSRdanske revisorers vedtægter og er en oversættelse af IFACs Code of Ethics for Professional Accountants. De mere restriktive regler der på enkelte områder følger af dansk revisorlovgivning er indarbejdet i de Etiske regler for revisorer. Som følge heraf henvises der generelt til Etiske regler, hvor den internationale standard henviser til IFACs Code of Ethics. 1 ISRE 3400

4 Indledning 1. Formålet med denne ISAE er at opstille standarder og give vejledning om opgaver vedrørende undersøgelse af og erklæring om fremadrettede finansielle oplysninger, herunder arbejdshandlinger for undersøgelse af mest sandsynlige skøn og hypotetiske forudsætninger. Denne ISAE omhandler ikke undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger, som udtrykkes i generelle eller beskrivende vendinger, som for eksempel de, der anvendes i ledelsesberetningen i en årsrapport, selv om mange af de arbejdshandlinger, der er omtalt heri kan være passende ved en sådan undersøgelse. 2. I en opgave om undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger skal revisor opnå tilstrækkeligt og egnet bevis om: (a) (b) (c) (d) Ledelsens mest sandsynlige skøn over forudsætninger, som de fremadrettede finansielle oplysninger er baseret på, ikke er urealistiske; og i tilfælde af hypotetiske forudsætninger, at sådanne forudsætninger er i overensstemmelse med formålet med oplysningerne, de fremadrettede finansielle oplysninger er behørigt udarbejdet på baggrund af forudsætningerne, de fremadrettede finansielle oplysninger er behørigt præsenteret og alle væsentlige forudsætninger er tilstrækkeligt oplyst, herunder en tydelig angivelse af, hvorvidt forudsætninger er mest sandsynlige skøn eller hypotetiske, og de fremadrettede finansielle oplysninger er udarbejdet på et grundlag, der er konsistent med historiske regnskaber ved passende anvendt regnskabspraksis. 3. Med fremadrettede finansielle oplysninger forstås finansielle oplysninger baseret på forudsætninger om begivenheder, der kan ske i fremtiden og mulige tiltag fra virksomhedens side. Fremadrettede finansielle oplysninger er af natur særligt subjektive, og udarbejdelsen deraf kræver, at der foretages betydelige vurderinger. Fremadrettede finansielle oplysninger kan foreligge i form af et budget eller bestå af fremskrivninger, eller en kombination deraf, for eksempel et budget for et år plus en 5 års fremskrivning deraf. 4. Med budget forstås fremadrettede finansielle oplysninger udarbejdet på baggrund af forudsætninger om fremtidige begivenheder, som ledelsen forventer vil finde sted, og tiltag som ledelsen på tidspunktet for udarbejdelsen af oplysningerne forventer at udføre (forudsætninger baseret på mest sandsynlige skøn). 5. Med fremskrivninger forstås fremadrettede finansielle oplysninger, baseret på: (a) (b) Hypotetiske forudsætninger om fremtidige begivenheder og ledelsestiltag, som ikke nødvendigvis forventes at finde sted, som for eksempel når virksomheder er i en startfase eller overvejer en væsentlig ændring i arten af driften, eller en blanding af mest sandsynlige skøn og hypotetiske forudsætninger. Sådanne oplysninger viser de mulige konsekvenser på tidspunktet for udarbejdelsen deraf, hvis begivenhederne og tiltagene finder sted (et hvad-hvis scenarie). 6. Fremadrettede finansielle oplysninger kan omfatte regnskaber eller en eller flere dele deraf, og kan udarbejdes: (a) Som et internt ledelsesredskab, for eksempel til at støtte ved vurdering af en mulig investering, eller 4

5 (b) til udsendelse til tredjeparter, for eksempel: Et prospekt, der giver mulige investorer oplysninger om fremtidige forventninger, en årsrapport, der giver oplysninger til aktionærer, offentlige myndigheder og andre interessegrupper, et dokument til brug for långivere, som for eksempel kunne indeholde likviditetsbudgetter. 7. Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen og præsentationen af fremadrettede finansielle oplysninger og herunder for identifikation og omtale af de forudsætninger, de er baseret på. Revisor kan blive anmodet om at undersøge og udtale sig om de fremadrettede finansielle oplysninger for at øge tilliden dertil, hvad enten det er beregnet til brug for tredjemand eller internt brug. Revisors grad af sikkerhed ved undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger 8. Fremadrettede finansielle oplysninger vedrører begivenheder og tiltag, som endnu ikke har fundet sted, og som måske aldrig vil finde sted. Selv om der forefindes materiale, der kan underbygge de forudsætninger, fremadrettede finansielle oplysninger er baseret på, er dette materiale normalt fremtidsorienteret og derfor af natur baseret på antagelser i modsætning til det materiale, der normalt er tilgængeligt ved revision af historiske finansielle oplysninger. Revisor er derfor ikke i en situation, hvor der kan afgives en konklusion om, hvorvidt resultaterne i de fremadrettede finansielle oplysninger kan opnås. 9. Som følge af arten af det bevis, der er til stede ved vurdering af forudsætningerne for fremadrettede finansielle oplysninger, kan det endvidere være vanskelligt for revisor at opnå en grad af sikkerhed, der gør det muligt at afgive en positiv konklusion om, at forudsætningerne ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Som følge deraf giver revisor efter denne ISAE alene en begrænset grad af sikkerhed, når revisor erklærer sig om ledelsens forudsætninger. Hvis der efter revisors vurdering er opnået en passende grad af sikkerhed, er revisor ikke afskåret fra at afgive en positiv konklusion om forudsætningerne. Accept af opgaven 10. Før accept af opgaven om undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger, overvejer revisor blandt andet følgende forhold: Den påtænkte brug af oplysningerne, om oplysningerne er til generel eller begrænset anvendelse, arten af forudsætningerne, det vil sige, om de er mest sandsynlige skøn eller hypotetiske forudsætninger, de elementer, der skal medtages i oplysningerne, den periode, der dækkes af oplysningerne. 11. Revisor må ikke acceptere og skal trække sig fra en accepteret opgave, hvis forudsætningerne er klart urealistiske, eller hvis revisor mener, at fremadrettede finansielle oplysninger vil være uegnede til det, de skal bruges til. 12. Revisor og klienten skal aftale betingelserne for opgaven. Det er i såvel virksomhedens som revisors interesse, at revisor sender et aftalebrev for dermed at hjælpe til at 5

6 undgå misforståelser i forbindelse med opgaven. Et aftalebrev omhandler forholdene omtalt i afsnit 10 og fastlægger, at ledelsen har ansvaret for forudsætningerne, og for at give revisor alle relevante oplysninger og kildemateriale, som er brugt ved fastlæggelse af forudsætningerne. Kendskab til virksomheden 13. Revisor skal opnå et tilstrækkeligt niveau af kendskab til virksomheden for at være i stand til at bedømme, om alle betydelige forudsætninger, som er nødvendige for at udarbejde de fremadrettede finansielle oplysninger, er identificeret. Revisor gør sig også bekendt med virksomhedens procedurer ved udarbejdelse af fremadrettede finansielle oplysninger, for eksempel ved at overveje: De interne kontroller over det system, der anvendes til udarbejdelse af fremadrettede finansielle oplysninger, samt ekspertisen og erfaringen hos de medarbejdere, som udarbejder fremadrettede finansielle oplysninger, arten af den dokumentation, som virksomheden udarbejder for at underbygge ledelsens forudsætninger, omfanget af brugen af statistiske, matematiske og computerbaserede teknikker, metoderne, der er anvendt for at fastlægge og anvende forudsætninger, nøjagtigheden af fremadrettede finansielle oplysninger udarbejdet for tidligere perioder og begrundelserne for betydelige afvigelser. 14. Revisor skal overveje, i hvilket omfang det er berettiget at have tillid til virksomhedens historiske finansielle oplysninger. Revisor har brug for kendskab til virksomhedens historiske finansielle oplysninger for at vurdere, om de fremadrettede finansielle oplysninger er udarbejdet på samme grundlag som de historiske finansielle oplysninger, og for at have en historisk målestok til bedømmelse af ledelsens forudsætninger. Revisor fastslår for eksempel, om relevante historiske finansielle oplysninger er revideret eller gennemgået, og om der er anvendt anerkendte regnskabsprincipper ved disses udarbejdelse. 15. Hvis revisionspåtegningen eller erklæringen om gennemgang på tidligere perioders historiske finansielle oplysninger er modificeret, eller hvis virksomheden er i en startfase, vil revisor overveje de relevante fakta og disses påvirkning på undersøgelsen af fremadrettede finansielle oplysninger. Den omfattede periode 16. Revisor skal overveje den tidsperiode, som fremadrettede finansielle oplysninger dækker. Idet forudsætninger er mere usikre, jo længere tidsperiode de skal dække, formindskes ledelsens muligheder for at fastlægge forudsætningerne for de mest sandsynlige skøn i takt med, at tidsperioden udstrækkes. Perioden kan ikke strækkes ud over den tid, hvorom ledelsen har et rimeligt grundlag for forudsætningerne. Efterfølgende er nogle af de forhold, der er relevante ved revisors overvejelser af den tidsperiode, der dækkes af fremadrettede finansielle oplysninger: Driftscyklus. For eksempel kan den tid, det tager at færdiggøre en større entreprise, diktere den anvendte tidsperiode, forudsætningernes grad af troværdighed. Hvis virksomheden for eksempel introducerer et nyt produkt, kan den omfattede periode være kort og opdelt i små inter- 6

7 valler, så som uger eller måneder. Alternativt kan en relativt lang periode være passende, hvis virksomhedens eneste aktivitet er at eje en langtidsudlejet ejendom, brugernes behov. Fremadrettede finansielle oplysninger kan for eksempel i forbindelse med en låneansøgning udarbejdes for den tidsperiode, der er nødvendig for at generere tilstrækkelige likvide midler til at tilbagebetale lånet. Oplysningerne kan på den anden side være udarbejdet til investorer i forbindelse med salg af låneinstrumenter for at vise den forventede anvendelse af lånebeløbet i den følgende periode. Arbejdshandlinger ved undersøgelse 17. Ved fastlæggelsen af arten, tidspunktet og omfanget af arbejdshandlinger ved undersøgelsen, omfatter revisors overvejelser: (a) (b) (c) (d) (e) Risikoen for væsentlig fejlinformation, kendskabet til virksomheden fra tidligere opgaver, ledelsens kompetence vedrørende udarbejdelse af fremadrettede finansielle oplysninger, i hvilken grad fremadrettede finansielle oplysninger er påvirket af ledelsens vurderinger, og tilstrækkeligheden og troværdigheden af de underliggende data. 18. Revisor bedømmer kilden til og troværdigheden af det bevis, der underbygger ledelsens forudsætninger om de mest sandsynlige skøn. Tilstrækkeligt og egnet bevis til underbyggelse af disse forudsætninger opnås fra interne eller eksterne kilder, herunder overvejes forudsætningerne i lyset af de historiske oplysninger under hensyntagen til, om de er baseret på planer, som kapacitetsmæssigt kan opfyldes af virksomheden. 19. Når hypotetiske forudsætninger anvendes, overvejer revisor, om der er taget hensyn til alle betydelige forhold i forbindelse med sådanne forudsætninger. Hvis salget for eksempel forventes at vokse ud over virksomhedens nuværende produktionskapacitet, skal fremadrettede finansielle oplysninger indeholde de nødvendige investeringer i yderligere produktionskapacitet eller omkostninger ved alternative metoder til at opnå det forventede salg, så som benyttelse af underleverandører til produktionen. 20. Selv om det ikke er nødvendigt at fremskaffe bevis til underbygning af hypotetiske forudsætninger, sikrer revisor sig, at de er i overensstemmelse med formålet med fremadrettede finansielle oplysninger, og at der ikke er nogen grund til at tro, at de er klart urealistiske. 21. Revisor sikrer sig, at fremadrettede finansielle oplysninger er behørigt udarbejdet på baggrund af ledelsens forudsætninger for eksempel ved at kontrollere beregninger og efterse de indre sammenhænge, det vil sige at de tiltag, som ledelsen har planlagt, hænger sammen, og at der ikke er uoverensstemmelser ved bestemmelse af beløb, der er baseret på almindelige variabler som for eksempel rentesatser. 22. Revisor fokuserer på, i hvilket omfang de områder, som er særligt følsomme over for udsving, har en væsentlig indflydelse på de resultater, der vises i fremadrettede finansielle oplysninger. Dette vil indvirke på, i hvilket omfang revisor vil søge passende bevis. Det vil ligeledes påvirke revisors vurdering af det passende i og tilstrækkeligheden af oplysninger. 7

8 23. Når revisor er antaget til at undersøge en eller flere dele af fremadrettede finansielle oplysninger, så som en enkelt finansiel opgørelse, er det vigtigt, at revisor overvejer sammenhængen med de andre dele af regnskabet. 24. Når fremadrettede finansielle oplysninger omfatter en allerede afsluttet periode, overvejer revisor, i hvilket omfang det er nødvendigt at foretage handlinger angående de historiske informationer. Handlingerne vil variere afhængigt af forholdene, som for eksempel med hensyn til hvor lang tid af perioden, der er gået. 25. Revisor skal indhente skriftlige bekræftelser fra ledelsen med hensyn til den forventede anvendelse af de fremadrettede finansielle oplysninger, fuldstændigheden af betydelige ledelsesforudsætninger og ledelsens anerkendelse af dens ansvar for de fremadrettede finansielle oplysninger. Præsentation og oplysninger 26. I forbindelse med vurderingen af fremadrettede finansielle oplysningers præsentation vil revisor, ud over de specifikke krav i relevante vedtægter, reguleringer og professionelle standarder, overveje om: (a) (b) (c) (d) (e) (f) Præsentationen af fremadrettede finansielle oplysninger er informativ og ikke vildledende, regnskabspraksis er tydeligt oplyst i tilknytning til de fremadrettede finansielle oplysninger, forudsætningerne er tilstrækkeligt oplyst i noterne til de fremadrettede finansielle oplysninger. Det skal være tydeligt, om forudsætningerne er ledelsens mest sandsynlige skøn, eller om de er hypotetiske. Når der anvendes forudsætninger på områder, der er væsentlige og udsat for en høj grad af usikkerhed, skal disse usikkerheder og de relaterede følsomhedsanalyser tydeligt oplyses i de fremadrettede finansielle oplysninger, datoen for udarbejdelsen af de fremadrettede finansielle oplysninger oplyses. Ledelsen skal bekræfte, at forudsætningerne er passende på denne dato, selv om de underliggende oplysninger er indsamlet over en periode, grundlaget for at fastlægge værdier inden for et interval er tydeligt oplyst, og at intervallet ikke er valgt på en tendentiøs eller misvisende måde, når resultater i de fremadrettede finansielle oplysninger er vist i form af et interval, og enhver ændring i regnskabspraksis i forhold til det senest aflagte regnskab er oplyst sammen med begrundelsen for ændringen og dens indvirkning på fremadrettede finansielle oplysninger. Erklæring om undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger 27. Revisors erklæring om undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger skal indeholde følgende: (a) (b) (c) (d) Overskrift, adressat, identifikation af de fremadrettede finansielle oplysninger, en henvisning til denne ISAE om undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger, 8

9 (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) omtale af, at ledelsen er ansvarlig for de fremadrettede finansielle oplysninger, herunder for de forudsætninger, som de hviler på, når det er relevant, en henvisning til formålet med og/eller begrænsninger i adgang til de fremadrettede finansielle oplysninger, en beskrivelse af det udførte arbejde, en negativ konklusion om, hvorvidt forudsætningerne giver et rimeligt grundlag for de fremadrettede finansielle oplysninger (Begrænset sikkerhed), en konklusion om, hvorvidt de fremadrettede finansielle oplysninger er behørigt udarbejdet på grundlag af de opstillede forudsætninger og er præsenteret i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme (Høj grad af sikkerhed), passende omtale af nødvendig opmærksomhed på opnåeligheden af de resultater, der fremgår af de fremadrettede finansielle oplysninger, revisors adresse, dato for erklæringen, som skal være den dato, hvor undersøgelsen er afsluttet, (m) underskrift. (n) En sådan erklæring vil: Fastslå, om revisor baseret på undersøgelse af bevis, der understøtter forudsætningerne, er blevet opmærksom på forhold, der afkræfter at forudsætningerne er et rimeligt grundlag for de fremadrettede finansielle oplysninger udtrykke en konklusion om, hvorvidt de fremadrettede finansielle oplysninger er behørigt udarbejdet på grundlag af forudsætningerne og er præsenteret i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Fastslå at: - De faktiske resultater sandsynligvis vil afvige fra de forventede, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet, og at afvigelserne kan være væsentlige. På samme måde fastslås det, at hvis de fremadrettede finansielle oplysninger er angivet som et interval, kan der ikke gives sikkerhed for, at de faktiske resultater vil falde inden for intervallet, og - når der er tale om en fremskrivning, er de fremadrettede finansielle oplysninger udarbejdet med henblik på (angiv formålet) ved anvendelsen af et sæt forudsætninger, som indeholder hypotetiske forudsætninger om fremtidige begivenheder og ledelsestiltag, der ikke nødvendigvis forventes at finde sted. Som følge deraf henledes opmærksomheden på, at de fremadrettede finansielle oplysninger ikke må anvendes til andet end det angivne formål. 27a Revisor skal i erklæringen give nødvendige supplerende oplysninger i overensstemmelse med Erklæringsbekendtgørelsen

10 28. Det følgende er et eksempel på et uddrag af en erklæring uden forbehold eller supplerende oplysninger på et budget: Vi har undersøgt budgettet 1 i overensstemmelse med den internationale standard om undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger (budgetter og fremskrivninger) og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Ledelsen har ansvaret for budgettet og for de forudsætninger, der fremgår af note X, og som budgettet er baseret på. På grundlag af vor undersøgelse af det bevis, der underbygger forudsætningerne, er vi ikke blevet opmærksomme på forhold, der afkræfter, at disse forudsætninger giver et rimeligt grundlag for budgettet. Det er endvidere vor konklusion, at budgettet er udarbejdet på grundlag af de opstillede forudsætninger og er præsenteret i overensstemmelse med 2. De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra de budgetterede, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet, og afvigelserne kan være væsentlige. 29. Det følgende er et eksempel på et uddrag af en erklæring uden forbehold eller supplerende oplysninger på en fremskrivning: Vi har undersøgt fremskrivningen 3 i overensstemmelse med den internationale standard om undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger (budgetter og fremskrivninger) og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning om undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger. Ledelsen har ansvaret for fremskrivningen og for de forudsætninger, der fremgår af note X, og som fremskrivningen er baseret på. Denne fremskrivning er udarbejdet med det formål at (beskriv formålet). Idet virksomheden er i en startfase, er fremskrivningen udarbejdet ved anvendelse af et sæt forudsætninger, som omfatter hypotetiske forudsætninger om fremtidige begivenheder og ledelsestiltag, som ikke nødvendigvis forventes at finde sted. Som følge deraf henledes opmærksomheden på, at fremskrivningen ikke nødvendigvis kan anvendes til andet end det foran anførte formål. På grundlag af vor undersøgelse af det bevis, der underbygger forudsætningerne, er vi ikke blevet opmærksomme på, forhold, der afkræfter, at forudsætningerne giver et rimeligt grundlag for fremskrivningen, hvis det forudsættes at (anfør eller henvis til de hypotetiske forudsætninger). Det er endvidere vor konklusion, at fremskrivningen er udarbejdet på grundlag af de opstillede forudsætninger og er præsenteret i overensstemmelse med 4. Selv om de begivenheder, som er anført under de hypotetiske forudsætninger, finder sted, vil de faktiske resultater alligevel sandsynligvis afvige fra de fremskrevne, idet andre forventede begivenheder ofte ikke indtræder som forventet, og afvigelserne kan være væsentlige. 1 Medtag navnet på virksomheden og budgetperioden, og giv passende identifikation af de fremadrettede finansielle oplysninger, for eksempel ved at henvise til sidenumre eller ved at angive de enkelte bestanddele af de fremadrettede finansielle oplysninger. 2 Anfør den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. 3 Medtag navnet på virksomheden og den omfattede periode, og sørg for passende identifikation af fremskrivningen, for eksempel ved at henvise til sidenumre eller ved at angive de enkelte bestanddele af fremskrivningen. 4 Se note 2. 10

11 30. Hvis revisor mener, at præsentationen af eller oplysningerne i de fremadrettede finansielle oplysninger ikke er tilstrækkelig, afgiver revisor en erklæring med forbehold eller med en afkræftende konklusion; eller afstår fra opgaven, afhængigt af situationen. Et eksempel kunne være, at de fremadrettede finansielle oplysninger ikke i tilstrækkeligt omfang viser konsekvenserne af særligt følsomme forudsætninger. 31. Hvis revisor mener, at en eller flere betydelige forudsætninger ikke giver et rimeligt grundlag for de fremadrettede finansielle oplysninger, der er udarbejdet på grundlag af forudsætninger for det mest sandsynlige skøn, eller at en eller flere forudsætninger ikke giver et rimeligt grundlag for de fremadrettede finansielle oplysninger, der er udarbejdet på grundlag af hypotetiske forudsætninger, afgiver revisor en afkræftende konklusion i erklæringen eller afstår fra opgaven. 32. Hvis undersøgelsen er påvirket af forhold, der medfører, at revisor ikke er i stand til at gennemføre en eller flere af de arbejdshandlinger, som anses for nødvendige i den givne situation, skal revisor enten afstå fra opgaven, eller afgive en erklæring om at konklusion ikke kan afgives og beskrive begrænsningerne i omfanget af arbejdet i erklæringen om de fremadrettede finansielle oplysninger. 11

12 Bilag 1 ERKLÆRING PÅ FREMADRETTEDE FINANSIELLE OPLYSNINGER Erklæring afgivet af uafhængig revisor på budget Til bestyrelsen i A/S Virksomhed Vi har efter aftale undersøgt budgettet for A/S Virksomhed for perioden 1. januar 200x december 200x, omfattende drifts-, status- og likviditetsbudget samt budgetforudsætninger og andre forklarende noter. Selskabets ledelse har ansvaret for budgettet og for de forudsætninger, der fremgår af note X, og som budgettet er baseret på. Vort ansvar er på grundlag af vore undersøgelser at afgive en konklusion om budgettet. De udførte undersøgelser Vi har udført vore undersøgelser i overensstemmelse med den internationale standard om undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisor lovgivning. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører undersøgelserne med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at de anvendte budgetforudsætninger er velbegrundede og ikke indeholder væsentlig fejlinformation og en høj grad af sikkerhed for, at budgettet er udarbejdet på grundlag af disse forudsætninger. Vore undersøgelser har omfattet en gennemgang af budgettet med henblik på at vurdere, om de af ledelsen opstillede budgetforudsætninger er dokumenterede, velbegrundede og fuldstændige. Vi har endvidere efterprøvet, om budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med de opstillede budgetforudsætninger, ligesom vi har efterprøvet den indre talmæssige sammenhæng i budgettet. Det er vor opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Konklusion På grundlag af vor undersøgelse af det bevis, der underbygger forudsætningerne, er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at disse forudsætninger ikke giver et rimeligt grundlag for budgettet. Det er endvidere vor konklusion, at budgettet er udarbejdet på grundlag af de opstillede forudsætninger og er præsenteret i overensstemmelse med 5 De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra de budgetterede, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet, og afvigelserne kan være væsentlige. Adresse, dato Revisionsfirmaet XYZ, statsautoriseret revisionsfirma NN Statsautoriseret revisor 5 Anfør den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. 12

13 ERKLÆRING PÅ FREMADRETTEDE FINANSIELLE OPLYSNINGER Erklæring afgivet af uafhængig revisor på fremskrivning til brug ved Til bestyrelsen i A/S Virksomhed Bilag 2 Vi har efter aftale undersøgt fremskrivningen for A/S Virksomhed for perioden 1. januar 200x december 200x, omfattende drifts-, status- og likviditetsfremskrivning samt forudsætninger og andre forklarende noter. Selskabets ledelse har ansvaret for fremskrivningen og for de forudsætninger, der fremgår af note X, og som fremskrivningen er baseret på. Vort ansvar er på grundlag af vore undersøgelser at afgive en konklusion om fremskrivningen. Denne fremskrivning er udarbejdet med det formål at (beskriv formålet). Idet virksomheden er i en startfase, er fremskrivningen udarbejdet ved anvendelse af et sæt forudsætninger, som omfatter hypotetiske forudsætninger om fremtidige begivenheder og ledelsestiltag, som ikke nødvendigvis forventes at finde sted. Som følge deraf henledes opmærksomheden på, at fremskrivningen ikke nødvendigvis kan anvendes til andet end det foran anførte formål. De udførte undersøgelser Vi har udført vore undersøgelser i overensstemmelse med den internationale standard om undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisor lovgivning. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører undersøgelserne med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at de anvendte forudsætninger er i overensstemmelse med formålet med de fremadrettede finansielle oplysninger og en høj grad af sikkerhed for, at fremskrivningen er udarbejdet på grundlag af disse forudsætninger. Vore undersøgelser har omfattet en gennemgang af fremskrivningen med henblik på at vurdere, om de af ledelsen opstillede forudsætninger er i overensstemmelse med formålet med de fremadrettede finansielle oplysninger, og at der ikke er nogen grund til at tro, at de er urealistiske. Vi har endvidere efterprøvet, om fremskrivningen er udarbejdet i overensstemmelse med de opstillede forudsætninger, ligesom vi har efterprøvet den indre talmæssige sammenhæng i fremskrivningen. Det er vor opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Konklusion På grundlag af vor undersøgelse af det bevis, der underbygger forudsætningerne, er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forudsætningerne ikke giver et rimeligt grundlag for fremskrivningen, hvis det forudsættes at (anfør eller henvis til de hypotetiske forudsætninger). Det er endvidere vor konklusion, at fremskrivningen er udarbejdet på grundlag af de opstillede forudsætninger og er præsenteret i overensstemmelse med 6 Selv om de begivenheder, som er anført under de hypotetiske forudsætninger, finder sted, vil de faktiske resultater alligevel sandsynligvis afvige fra de fremskrevne, idet andre forventede begivenheder ofte ikke indtræder som forventet, og afvigelserne kan være væsentlige. Adresse, dato Revisionsfirmaet XYZ, statsautoriseret revisionsfirma NN 6 Anfør den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. 13

14 Statsautoriseret revisor 14

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

ISA 710 Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning

ISA 710 Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

BUDGET-ERKLÆRINGER Budget erfa-møde

BUDGET-ERKLÆRINGER Budget erfa-møde BUDGET-ERKLÆRINGER Budget erfa-møde 28.01.2016 v./ Statsaut. revisor Kim Wegener AGENDA Generelt om budgetudarbejdelse Konsulentens ansvar Konkrete review- og assistancehandlinger Krav til dokumentation

Læs mere

ISA 510 Førstegangsrevisionsopgaver

ISA 510 Førstegangsrevisionsopgaver International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Førstegangsrevisionsopgaver - primobalancer Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing

Læs mere

International Auditing and Assurance Standards Board. ISAE 3000 DK Januar International Standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed

International Auditing and Assurance Standards Board. ISAE 3000 DK Januar International Standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske

Læs mere

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Jan Brødsgaard FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Assistance med opstilling Review Udvidet gennemgang Side 2 Opstilling af regnskaber Regulerer revisorlovgivningen erklæringer

Læs mere

ISRS 4410 (ajourført), Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger

ISRS 4410 (ajourført), Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger IFAC Board ISRS 4410 (ajourført) Marts 2012 International standard om beslægtede opgaver ISRS 4410 (ajourført), Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger International Auditing and Assurance Standards

Læs mere

ISA 805 Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab

ISA 805 Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster,

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

ISA 580 Skriftlige udtalelser

ISA 580 Skriftlige udtalelser International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Skriftlige udtalelser Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing and Assurance Standards

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

Lars Kiertzner Når regnskaber ikke revideres Assistance/aftalte arbejdshandlinger, review og udvidet gennemgang

Lars Kiertzner Når regnskaber ikke revideres Assistance/aftalte arbejdshandlinger, review og udvidet gennemgang Lars Kiertzner Når regnskaber ikke revideres Assistance/aftalte arbejdshandlinger, review og udvidet gennemgang Lars Kiertzner Når regnskaber ikke revideres Assistance/aftalte arbejdshandlinger, review

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

De seneste standarder og vejledninger

De seneste standarder og vejledninger De seneste standarder og vejledninger Dagsorden Clarity-projektet mv. Præmissen og kommunikation med ledelsen Den nye revisionspåtegning 2 08. De seneste September standarder 2010 og Mastersæt. vejledninger

Læs mere

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål REVU s udtalelse om ISA 700 Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål Revisionsudtalelsen er opdateret som følge af: ændringer til revisorloven

Læs mere

Revisors skriftlige erklæringer

Revisors skriftlige erklæringer Revisors skriftlige erklæringer Kim Füchsel Martin Lunden Ole Tjørnelund Thomsen Lars Engelund 4. udgave Kim Füchsel, Martin Lunden, Ole Tjørnelund Thomsen og Lars Engelund Revisors skriftlige erklæringer

Læs mere

Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg

Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg Fællestræk i revisors erklæringer Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg 1. Modifikationer af konklusionen 2. Modifikationer

Læs mere

Århus Bugt Linien ApS

Århus Bugt Linien ApS Budget for tiden 01.01.12 30.06.13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

ISA 505 Eksterne bekræftelser

ISA 505 Eksterne bekræftelser International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Eksterne bekræftelser Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing and Assurance Standards

Læs mere

LEN DUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

LEN DUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. TIt: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 OK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 LEN DUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. TARSVEJ 37B,

Læs mere

ISA 501 Revisionsbevis - Specifikke overvejelser for udvalgte områder

ISA 501 Revisionsbevis - Specifikke overvejelser for udvalgte områder International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Revisionsbevis - Specifikke overvejelser for udvalgte områder Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

ISA 705 Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring

ISA 705 Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden/Den selvejende Institution Opholdsstedet Bjerget Ornebjerglund 23 5492 Vissenbjerg CVR-nr. 15 62 75 06 Prisfastsættelsesbudget 2014 udarbejdet den 23. september 2013 Indholdsfortegnelse Beretning

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

(Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE

(Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE INTERNATIONAL STANDARD OM REVISION 805 (AJOURFØRT) SÆRLIGE OVERVEJELSER - REVISION AF BESTANDDELE AF ET REGNSKAB SAMT SPECIFIKKE ELEMENTER, KONTI ELLER POSTER, DER INDGÅR I ET REGNSKAB (Træder i kraft

Læs mere

Yderligere gennemgangshandlinger, når revisor bliver opmærksom årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation... 44

Yderligere gennemgangshandlinger, når revisor bliver opmærksom årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation... 44 årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven - UDKAST * ** Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Omfanget af denne standard... 1-3 Omfanget af denne standard... 1-2 Udvidet

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen,

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Skelagervej 1A 9000 Aalborg www.pwc.dk Telefon 96 35 40 00 Telefax 96 35 40 99 Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Solid dansk vækst med robust revision. Revisordøgnet* oktober Hotel Nyborg Strand Side 1

Solid dansk vækst med robust revision. Revisordøgnet* oktober Hotel Nyborg Strand Side 1 Solid dansk vækst med robust revision Revisordøgnet*2011 27.-28. oktober 2011 - Hotel Nyborg Strand Side 1 De seneste standarder og vejledninger Anders Bisgaard, Beierholm Dagsorden Clarity-projektet Præmissen

Læs mere

ISA 570 Fortsat drift (Going concern)

ISA 570 Fortsat drift (Going concern) International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Fortsat drift (Going concern) Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing and Assurance

Læs mere

Fonden Kulisselageret

Fonden Kulisselageret Fonden Kulisselageret Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017 Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er Revisorevent 2017 ISA 230 Revisionsdokumentationens form, indhold og omfang 1:3 2. Revisionsdokumentation skal give Bevis for revisors

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991. Den 23. februar 2009 blev i sag nr. 36/2008-R B mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. juni og 29. juli 2008 har B i medfør af den dagældende revisorlovs 19,

Læs mere

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters 2. januar 2012 Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2011 Den igangværende krise i international økonomi har indflydelse på de danske pengeinstitutter. FSR danske

Læs mere

Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven

Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven April 2013 Revisionsteknisk Udvalg FSR - danske revisorer 2013 Revisionsteknisk Udvalg Standard om udvidet gennemgang

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

Revisors ansvar i forbindelse med Andre Oplysninger

Revisors ansvar i forbindelse med Andre Oplysninger Endelig udgave April, December 2015 ISA 720 International standard om revision Revisors ansvar i forbindelse med Andre Oplysninger Denne standard er udarbejdet og godkendt af International Auditing and

Læs mere

Revisionspåtegninger 2017

Revisionspåtegninger 2017 Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d., FSR danske revisorer Side 1 1) REVU s udtalelser 2) Strukturen 3) Udtalelse om ledelsesberetningen 4) Elementer når de er relevante 5) Erklæring

Læs mere

Troværdig rapportering om. BÆRE- DYGTIGHED og revisors erklæring

Troværdig rapportering om. BÆRE- DYGTIGHED og revisors erklæring Troværdig rapportering om BÆRE- DYGTIGHED og revisors erklæring Alle typer af virksomheder, offentlige og frivillige organisationer, investorer, regeringer, skattemyndigheder, markedsdeltagere og deres

Læs mere

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. DRIFTSBUDGET 1/4 2017-31/3 2018 VARMEVÆRKETS BUDGETBERETNING Budgettets formål Budgettet omfatter regnskabsåret 2017/18 og er udarbejdet som et led i den økonomiske styring

Læs mere

ISRE 2400 DK Review af regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRE 2400 DK Review af regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 Januar 2012 In International Standard om Review Review af regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing

Læs mere

ISA 265 Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse

ISA 265 Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse Foreningen af

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. DRIFTSBUDGET 1/4 2015-31/3 2016 VARMEVÆRKETS BUDGETBERETNING Budgettets formål Budgettet omfatter regnskabsåret 2015/16 og er udarbejdet som et led i den økonomiske styring

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond

Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond Beierholm Munkehatten 1B 5220 Odense SØ Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2015 Status på erklæringsstandarder. v/jess Kjær Mogensen

Sikkerhed & Revision 2015 Status på erklæringsstandarder. v/jess Kjær Mogensen Sikkerhed & Revision 2015 Status på erklæringsstandarder v/jess Kjær Mogensen A g e n Erklæringsstandarder ISAE 3000 ISAE 3402 Spørgsmål d a 2 Erklæringsstandarder Erklæringsstandarder Følgende standarder

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Påtegninger og erklæringer

Påtegninger og erklæringer Påtegninger og erklæringer 20. september 2012 Claus Bonde Hansen Skal og kan vi overhovedet erklære os? Se på aftalen med kunden eller den kunden skal bruge erklæringen overfor, kræver de en erklæring,

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer 1

Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer 1 Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer 1 I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 2 i lov nr. 1232 af 18. december 2012

Læs mere

REVISIONSSTANDARD (RS) 2400 REVIEW AF REGNSKABER

REVISIONSSTANDARD (RS) 2400 REVIEW AF REGNSKABER REVISIONSSTANDARD (RS) 2400 REVIEW AF REGNSKABER FSRs REVISIONSTEKNISKE UDVALG SEPTEMBER 2007 Revisionsstandard (RS) 2400 Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Fotografisk, mekanisk eller anden form

Læs mere

YDERLIGERE KRAV I FØLGE DANSK REVISORLOVGIVNING (Bilag til Internationale Standarder om Revision)

YDERLIGERE KRAV I FØLGE DANSK REVISORLOVGIVNING (Bilag til Internationale Standarder om Revision) YDERLIGERE KRAV I FØLGE DANSK REVISORLOVGIVNING (Bilag til Internationale Standarder om Revision) 1 Indledning...1 2 Erklæring på et fuldstændigt regnskab med generelt formål...2 2.1 Erklæringens indhold

Læs mere

REVU s UDTALELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER I DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

REVU s UDTALELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER I DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING (REVU har i juli 2012 foretaget enkelte præciseringer i den oprindelige udtalelse fra januar 2012. De berørte afsnit er markeret med *) Afledt af ikrafttrædelsen af de internationale standarder om revision

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Bregentvedvej 22 4690 Haslev Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

K/S Hamlet. CVR-nr Opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer for indkomståret 2012

K/S Hamlet. CVR-nr Opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer for indkomståret 2012 K/S Hamlet CVR-nr. 16 42 75 35 Opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer for indkomståret 2012 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Specifikationer

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Økonomi & Service J.nr. 0411-00072 Den 11. maj 2017 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

Udvalgte forhold ved revision af årsregnskaber for 2016 for finansielle virksomheder

Udvalgte forhold ved revision af årsregnskaber for 2016 for finansielle virksomheder 20. januar 2017 Udvalgte forhold ved revision af årsregnskaber for 2016 for finansielle virksomheder Til inspiration og vejledning af FSR - danske revisorers medlemmer har FINU (FSR danske revisorers Finansielle

Læs mere

Assens Marina A.m.b.a. Budget for perioden 2015/16-2022/23

Assens Marina A.m.b.a. Budget for perioden 2015/16-2022/23 Budget for perioden 2015/16-2022/23 Ledelsens budgeterklæring Det af selskabet aflagte budget for 2015/16-2022/23 er behandlet og godkendt af bestyrelsen dags dato. Budgettet er udarbejdet i overensstemmelse

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

en opfølgende undersøgelse

en opfølgende undersøgelse Going concern og en opfølgende undersøgelse Af partner, statsaut. revisor, Anders Bisgaard, Faglig udviklingsafdeling, Beierholm og formand for FSR s Revisionstekniske Udvalg 1 og seniorkonsulent, cand.merc.aud.,

Læs mere

Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud

Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud Som supplement til den fremsendte ansøgning kan der knyttes oplysninger. Skolen er i god gænge med et godt samarbejde med UU-vejledningen

Læs mere

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. CVR-nr

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.  CVR-nr STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere www.beierholm.dk CVR-nr. 32 89 54 68

Læs mere

Ny SMV-standard Udvidet gennemgang

Ny SMV-standard Udvidet gennemgang Ny SMV-standard Udvidet gennemgang ÅRL 135, stk. 1 En virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse B, kan vælge at lade revisionen efter 1. pkt. udføre efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer BEK nr 385 af 17/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0031910 Senere ændringer

Læs mere

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT En analyse foretaget af FSR danske revisorer i samarbejde med revisionsfirmaet Beierholm www.fsr.dk FSR - danske revisorer

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Udvalgte problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2013

Udvalgte problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2013 29. januar 2014 Udvalgte problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2013 Til inspiration og vejledning af FSR - danske revisorers medlemmer har FINU (foreningens Finansielle

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 Følgende regler gælder vedr. regnskabsaflæggelse for ikke-kommercielle radio- og tvstationer, som har modtaget tilskud fra Radio- og tv-nævnet i

Læs mere

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Furesø Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab (CVR xx xx xx xx) og Registreret revisor Preben Denis Vilhelm Rasmussen

Læs mere

BILAG V-B VILKÅR FOR ATTEST VEDRØRENDE METODOLOGI

BILAG V-B VILKÅR FOR ATTEST VEDRØRENDE METODOLOGI ERC-TILSKUDSAFTALE BILAG V-B VILKÅR FOR ATTEST VEDRØRENDE METODOLOGI INDHOLDSFORTEGNELSE VILKÅR FOR EN UAFHÆNGIG RAPPORT OVER DE FAKTISKE RESULTATER VEDRØRENDE METODOLOGIEN FOR EN ERC-TILSKUDSAFTALE FINANSIERET

Læs mere

FONDSRÅDET. Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af. afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

FONDSRÅDET. Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af. afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter FONDSRÅDET Dato 23. august 2006 J.nr. 2006-0007127 Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i årsog delårsrapporter 1. Indledning

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 om revisors

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

Overskrift Dokumenttype Udgave

Overskrift Dokumenttype Udgave 0010.01.4000 Etik tavshedspligt og uafhængighed * Ledelsesdokument 29-06-2012 0010.03.2000 Kundeaftaler * Procedure 29-06-2012 0010.09.1000 Assistance med regnskabsopstilling * Procedure 29-06-2012 0010.09.5000

Læs mere

pwc Budget/Prognose for perioden januar 2015-31. december 2033

pwc Budget/Prognose for perioden januar 2015-31. december 2033 pwc Morsø Vind I/S Budget/Prognose for perioden januar 215-31. december 233 Statsautoriseret CVR-nr. 33 31 Resenvej Postboks 19, 78 Skive T: 9615 49, F: 9615 499, pwc.dk Budgetberetning Omstående budget/prognose

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere