Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik"

Transkript

1 SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

2 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

3 Silkeborg Kommunes idræts- og fritids- og folkeoplysningspolitik blev vedtaget i Samtidig med politikken, blev der udarbejdet et katalog med ideer til handling, ud fra politikkens 8 temaer: Frivillige ledere Fysiske rammer inde og ude De uorganiserede motionister Breddeidrætten Elite og talentarbejdet i idrætten Særlige målgrupper i idræts- og fritidslivet Uniformerede børne- og ungdomskorps Folkeoplysende voksenundervisning Kataloget er udarbejdet i samarbejde med foreninger og interesseorganisationer på folkeoplysningsområdet og omfatter en række områder indenfor temaerne, som skal indgå i en årlig prioritering af indsatsområder med særlig fokus. Indsatsområderne skal understøtte arbejdet med implementering af Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitikken. Fritidsrådet indstiller hvert år forslag til Kultur- og Fritidsudvalget, om hvilke indsatsområder, der skal arbejdes med i det kommende års budget. Indsatsområder for 2012 og 2013 er følgende: 1. Frivillige ledere - letter bureaukratiske krav 2. Fysiske rammer - tilfredsstillende vedligeholdelsesstandard 3. Breddeidrætten - tilbud til børn og unge Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 3

4 Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet Prioriteret indsatsområde 1. Frivillige ledere letter bureaukratiske krav Silkeborg Kommune analyserer barrierer og muligheder i foreningernes kommunikation med kommunen på det administrative område Silkeborg Kommune bidrager til samarbejde mellem landsorganisationer på idræts- og fritidsområdet og KL om fælles indberetningssystemer Frivillige ledere Silkeborg Kommune medvirker til anskaffelse og drift af fælles elektronisk administrationssystem for idræts- og fritidslivet Silkeborg Kommune udreder behov og muligheder for et bedre elektronisk administrationssystem, som sparer ressourcer hos kommune og foreningsliv, og som både indeholder redskaber til medlemsindberetning, beregning af tilskud og lokalebooking Silkeborg Kommune indhenter tilbud på elektronisk administrationssystem på vegne af foreningslivet i kommunen og præsenterer tilbuddets økonomiske konsekvenser med henblik på beslutning om anskaffelse 4 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

5 Frivillige ledere Silkeborg Kommune bidrager til skabelse af lederuddannelser på tværs af idræts- og fritidslivet Silkeborg Kommune styrker den eksisterende lederkapacitet i foreningslivet via facilitering af efter-/videreuddannelse Frivillige ledere Silkeborg Kommune sikrer kommunal støtte til uddannelse af frivillige Silkeborg Kommune undersøger behov og muligheder for at bygge idrætslederuddannelser ind i de ældste skoleklassers og/eller ungdomsuddannelsers undervisning Silkeborg Kommune ansætter en frivillighedskonsulent, som rådgiver og støtter foreningslivet Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 5

6 Frivillige ledere Silkeborg Kommune katalyserer partnerskaber på tværs af erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og idræts- og fritidsliv Silkeborg Kommune tager initiativ til konference på tværs af foreningslivet, uddannelsesverdenen og erhvervslivet med henblik på gensidig inspiration, synliggørelse af kompetencer, der efterspørges på tværs og skabelse af partnerskaber Fysiske rammer ude og inde Silkeborg Kommune synliggør principper for modernisering og nybyggeri af idræts- og fritidsfaciliteter inde og ude Silkeborg Kommune udarbejder en facilitetsstrategi, som indeholder prioritering af, hvilke behov for fysiske rammer, som Silkeborg Kommune ønsker at imødekomme frem for andre på længere sigt Silkeborg Kommune udvikler grundlag for beslutninger i forhold til nybyggeri og modernisering af fysiske rammer i form af langsigtede behovsanalyser, borgerinddragelse, indtænkning af multifunktionelle formål mm. 6 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

7 Fysiske rammer ude og inde Silkeborg Kommune sikrer en tilfredsstillende vedligeholdelsesstandard i alle kommunale idræts- og fritidsfaciliteter Prioriteret indsatsområde 2. Fysiske rammer tilfredsstillende vedligeholdelsesstandard Silkeborg Kommune skaber bedre overblik over vedligeholdelsesstandarden i de indendørs og udendørs fysiske rammer, som foreningslivet benytter Silkeborg Kommune skaber incitamenter til energirenoveringer/ energibesparelser i såvel kommunale som selvejende fysiske rammer Fysiske rammer ude og inde Silkeborg Kommune øger kendskabet til udnyttelsesgraden af alle kommunale idræts- og fritidsfaciliteter Silkeborg Kommune skaber internetbaseret overblik over benyttelse af indendørs og udendørs fysiske rammer og støtter op om stadig mere optimal udnyttelse Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 7

8 De selvorganiserede motionister Silkeborg Kommune åbner kommunens idræts- og fritidsfaciliteter for større udnyttelse fra borgere udenfor foreningslivet og gør dem mere attraktive Silkeborg Kommune iværksætter forsøgsprojekter i kommunale faciliteter, hvor der skabes mere åben og fleksibel adgang for selvorganiserede motionister De selvorganiserede motionister Indsats Silkeborg Kommune giver idrætsforeningerne muligheder for at administrere fleksibel deltagelse i aktiviteter fra ikke-medlemmer Silkeborg Kommune støtter op om udviklingstiltag, hvor fritidslivets aktører skaber aktiviteter målrettet ikke-medlemmer i kommunale og selvejende fysiske rammer, f.eks. i form af ordninger med månedskort, klippekort eller lign. De selvorganiserede motionister Silkeborg Kommune skaber i højere grad fysisk og elektronisk synlighed af udendørs muligheder for idræts- og fritidsaktiviteter Silkeborg Kommune sikrer at der er adgang til digitale kort med oplysninger om og placeringer af idrætsfaciliteter, stiforløb, legepladser, badesteder og andre fritidsmuligheder, herunder tilgængelighed for handicappede. 8 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

9 De selvorganiserede motionister Silkeborg Kommune skaber bedre sammenhæng mellem stiforløb, parker/søbade og lign. anlæg og aktivitetssteder i naturen Silkeborg Kommune fremmer brugen af informationssystemer, som tydeligt angiver sammenhænge med andre, nærliggende aktivitetssteder Breddeidrætten Silkeborg Kommune medvirker til, at breddeidrættens foreninger giver tilbud til børn og unge til opfyldelse af Sundhedsstyrelsens anbefaling om 7 timers fysisk aktivitet om ugen. Prioriteret indsatsområde 3. Breddeidrætten - tilbud til børn og unge Silkeborg Kommune motiverer kommunale skoler og institutioner til at skabe bedre vilkår for, at fritidslivets aktører kan præsentere deres tilbud via f.eks. formidling fra foreningsinstruktører og opslag/omdeling af informationsmateriale Silkeborg Kommune tager initiativ til et dialogforum, hvor idrætslærere og foreningsinstruktører kan dele viden og tage initiativ til fælles handling Breddeidrætten Silkeborg Kommune medvirker til at fremme, at det voksende antal idrætsaktive bliver medlemmer af breddeidrættens foreninger. Silkeborg Kommune støtter i højere grad op om synliggørelsen af idrætsforeningernes tilbud til ikke-medlemmer 9

10 Breddeidrætten Silkeborg Kommune støtter aktivt op om skabelsen af ugentlige foreningsaktiviteter for seniorer i hele kommunen. Silkeborg Kommune fremmer mulighederne for at foreningerne kan få anvist tid i dagtimerne til aktiviteter for seniorer, herunder information om mulighederne. Breddeidrætten Silkeborg Kommune støtter aktivt op om samarbejdet mellem breddeidrættens foreninger og aktive borgere om udvikling af nye aktivitetstilbud for alle aldersgrupper Silkeborg Kommune støtter via udviklingspulje initiativer med nye aktivitetstilbud til nye målgrupper for idrætsforeningerne Elite- og talentarbejde Silkeborg Kommune synliggør principper for kommunens prioritering af talent-, elite- og professionel idræt Silkeborg Kommune sikrer at priser på udleje af kommunale faciliteter til den professionelle idræt fastsættes på markedsvilkår. 10 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

11 Elite og talentarbejde Silkeborg Kommune giver gennem kommunens fysiske planlægning muligheder for at samle elite- og talentfaciliteter og derved skabe synergieffekter imellem de forskellige idrætter Silkeborg Kommune undersøger muligheder for i højere grad at etablere fælles træningscentre for elite og talenter. Elite og talentarbejde Silkeborg Kommune sikrer en fælles indgang til kommunens administration for foreninger med elite- og talentarbejde Silkeborg Kommune undersøger mulighederne for tilknytning af en elite-/talentkonsulent i forhold til breddeidrættens foreninger Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 11

12 Særlige målgrupper i idræts- og fritidslivet Silkeborg Kommune skaber via kursusforløb og mentorforløb større beredskab i idræts- og fritidslivet til modtagelse af særlige målgrupper Silkeborg Kommune definerer, hvilke særlige målgrupper, kommunen prioriterer at støtte til et aktivt fritidsliv Silkeborg Kommune inviterer særligt interesserede dele af foreningslivet til udviklingsarbejde omkring de prioriterede målgruppers involvering i foreningslivet og støtter i dette udviklingsarbejde med uddannelsesaktiviteter, mentorforløb mm Silkeborg Kommune sikrer, at indsatsen for større involvering af særlige målgrupper i fritidslivet sker på tværs af kommunale afdelinger Særlige målgrupper i idræts- og fritidslivet Silkeborg Kommune skaber via informationsmøder øget kendskab til idræts- og fritidslivet blandt netværk og ressourcepersoner for særlige målgrupper Silkeborg Kommune skaber via info-materialer og -møder større viden i den kommunale organisation om fritidslivets tilbud til særlige målgrupper 12 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

13 Særlige målgrupper i idræts- og fritidslivet Silkeborg Kommune sikrer idræts- og fritidslivet adgang til pædagogfaglig vejledning i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune sikrer kommunikation på tværs af kommunale afdelinger i forhold til særlige målgruppers involvering i fritidslivet Silkeborg Kommune skaber muligheder for kommunikation mellem f.eks. skole, SFO/klub, SSP og fritidsliv på lokalt plan omkring særlige målgrupper Særlige målgrupper i idræts- og fritidslivet Silkeborg Kommune skaber øgede muligheder for kommunal støtte til kontingent, udstyr mm. til særlige målgrupper med henblik på hjælp til selvhjælp Silkeborg Kommune øger fritidslivets kendskab til støttemuligheder i de kommunale afdelinger udover i Kultur- og Fritidsafdelingen Silkeborg Kommune støtter positivt ansøgninger om tilskud fra de landsdækkende organisationer, f.eks. i DIF, DGI og DUF

14 Uniformerede børne- og ungdomskorps Silkeborg Kommune medvirker til udvikling af større tværkorpsligt samarbejde i regi af Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd Silkeborg Kommune støtter op om initiativer til skabelse af fælles arrangementer i regi af Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, hvor medlemmer fra de forskellige korps deltager Uniformerede børne- og ungdomskorps Silkeborg Kommune rådgiver børne- og ungdomskorpsene i bestræbelser på at tiltrække landsdækkende arrangementer Silkeborg Kommune bidrager aktivt med medarbejdertimer, økonomi og faciliteter til Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråds ansøgning, planlægning og afholdelse af en landsdækkende tværkorpslig lejr 14 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

15 Folkeoplysende voksenundervisning Silkeborg Kommune bidrager til nytænkning af den folkeoplysende voksenundervisnings rolle i samfundet Silkeborg Kommune støtter op om, at Aftenskolernes Samvirke afholder en landsdækkende konference omkring den folkeoplysende voksenundervisnings rolle i videnssamfundet Silkeborg Kommune vil søge at skabe mulighed for at tilbyde undervisning i et tidssvarende voksenuddannelsesmiljø. Folkeoplysende voksenundervisning Silkeborg Kommune bidrager til øget dialog imellem oplysningsforbundene og andre udbydere af uddannelsesaktiviteter Silkeborg Kommune støtter op om årlige dialogmøder mellem Aftensskolernes Samvirke, VUC og Silkeborg Bibliotekerne og øvrige udbydere af aktiviteter inden for voksenundervisnin Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 15

16 Layout og foto: k&f

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Forord Idræts- og fritidspolitikkens tilblivelse bygger på tematiserede åbne dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo Slagelse Kommune Fritidspolitik Fritidslivet - en kommunal dynamo Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 1. Fritidspolitikkens områder visioner, opgaver og mål... s. 4 Samspil og medspil... s. 4 Visionen Fritidslivet

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 KOLDING KOMMUNE Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik Fritid og Idræt V0_Våben_Rød KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord................................

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik 1 of 18 2 of 18 Syddjurs Kommune januar 2014 Folkeoplysningspolitik Bemærkninger Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af Folkeoplysningsloven. Formålet med ændringerne er en generel modernisering

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015 01.12.14 Kultur- og udviklingsafdelingen 2014 Kultur- og fritidspolitikken 2013-2016 for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 21. august

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder.

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Indhold Forord... 3 Visioner og målsætninger for området... 4 Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune... 4 Økonomiske rammer... 4 Udviklingspuljen... 4 Voksenundervisning... 4 Frivilligt foreningsarbejde...

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget. Handlingsplan 2010-2013

Folkeoplysningsudvalget. Handlingsplan 2010-2013 Folkeoplysningsudvalget Handlingsplan 2010-2013 Fritid & Kultur december 2011 Indholdsfortegnelse Større fleksibilitet...3 Fleksibel adgang til lokaler og faciliteter...4 Foreningsløse kontra foreningerne...5

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009. Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12

Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009. Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12 Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009 Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12 Godkendt af bestyrelsen den 19. november 2009 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning side 3 2. Forord og

Læs mere

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune INDHOLD Sammenhæng på tværs...

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat Integrationsrådet Mødedato: Torsdag den 19. februar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu

Læs mere

Århus Kommunes Sports- og Fritidspolitik 2009-2012

Århus Kommunes Sports- og Fritidspolitik 2009-2012 Århus Kommunes Sports- og Fritidspolitik 2009-2012 Foto: Jesper Friis Sørensen Indsatsområder - Fra vision til handling Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1 Foto: Jesper Friis Sørensen

Læs mere

Idrætspolitik og strategi

Idrætspolitik og strategi Idrætspolitik og strategi Forord Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre sig, og det øger sundheden og giver os derved et længere og bedre

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

SUNDHED LIVSGLÆDE. innovation. krop og leg. samarbejde. kompetente trænere. tilgængelighed bevægelsesglæde BKO. familie og samvær.

SUNDHED LIVSGLÆDE. innovation. krop og leg. samarbejde. kompetente trænere. tilgængelighed bevægelsesglæde BKO. familie og samvær. Idræt for socialt udsatte og idrætssvage grupper SUNDHED LIVSGLÆDE Idræt for børn og unge VENSKABER Faciliteter udvikling og anvendelse Motion på arbejdspladsen inklusion nytænkning livskvalitet selvværd

Læs mere

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds handleplan for 2009/2010 præsenterer de strategiske målsætninger og indsatsområder, som FcH vil prioritere i 2010. Handleplanen

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Aktiv fritid for alle børn og unge - Herning-modellen

Aktiv fritid for alle børn og unge - Herning-modellen Aktiv fritid for alle børn og unge - Herning-modellen Baggrund Herning Kommune er kendetegnet ved et stærkt foreningsliv, med varierede muligheder for et aktivt fritidsliv for kommunens børn og unge. Langt

Læs mere