Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner"

Transkript

1 Udkast af 22. august 2013 Tekst med gul baggrund = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2013 om randzonekompensation til landbrugere. Bestemmelser, der udgår, fremgår alene af den tilhørende orientering Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner I medfør af tekstanmærkning nr. 159 ad i aktstykke nr. 120, tiltrådt af Finansudvalget den 20. juni 2013, om nationalt tilskud til etablering af obligatoriske randzoner fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Ordningens formål og indhold 1. Formålet med ordningen er at yde tilskud for randzonearealer for perioden fra den 1. september 2012 til og med den 31. december Tilskud ydes som de minimis-støtte i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EFtraktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af landbrugsprodukter. Stk. 2. Tilskud kan ydes for randzonearealer, som er udnyttede landbrugsarealer, 1) der er støtteberettigede efter enkeltbetalingsordningen eller 2) er arealer med juletræer i kort omdrift eller pyntegrønt i kort omdrift. Stk. 3. Tilskud kan ydes til ansøgere, der som landbrugere har indgivet ansøgning om randzonekompensation i medfør af bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2013 om randzonekompensation til landbrugere. Stk. 4. NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om tilskud inden for den bevilligede ramme. Kapitel 2 Definitioner 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Forpligtelsesperiode: Hele perioden fra den 1. september 2012 til og med den 31. december ) Randzoneareal: Areal, der er randzone i medfør af lov om randzoner og regler udstedt i medfør heraf. Endvidere areal, a) der ikke er omfattet af 1, stk. 1, i lov om randzoner men som ville have været omfattet af 1, stk. 1, i den nævnte lov, hvis de statslige vandplaner ikke den 3. december 2012 var blevet erklæret ugyldige, b) der er beliggende i områder i de syd- og sønderjyske marskområder, der fremgår af kompensationskortet, eller i de områder med marsklignende strukturer, der fremgår af kompensationskortet, og uden for de 2-meter bræmmer, der gælder efter 69 i lov om vandløb, og c) for hvilket 1, stk. 1, og 2, stk. 1, i lov om randzoner samt 10 og 11 i bekendtgørelse nr. 892 af 29. august 2012 om randzoner eller senere bestemmelser, der måtte afløse nævnte 10 og 11, tilsvarende overholdes for arealet i hele forpligtelsesperioden. 3) Udnyttede landbrugsarealer: Udnyttede landbrugsarealer, som omhandlet i artikel 38 i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske

2 Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), jf. definitionen af udnyttede landbrugsarealer i punkt i bilag II til Kommissionens forordning (EF) nr. 1200/2009 af 30. november ) Arealer, der er støtteberettigede efter enkeltbetalingsordningen: Arealer, der er støtteberettigede efter reglerne for enkeltbetalingsordningen, idet der dog ved ansøgning om tilskud efter nærværende bekendtgørelse ikke er krav om, at det støtteberettigede areal, hvortil der kan ydes direkte betalinger i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005, (EF) nr. 247/2006, (EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1782/2003, udgør mindst 2,00 ha, og ikke er krav om, at ansøger råder over betalingsrettigheder. 5) Juletræer i kort omdrift og pyntegrønt i kort omdrift: En produktion, hvor træerne fældes senest det 10. kalenderår efter plantning af træerne på arealet eller senest det 14. kalenderår efter såning på arealet. 6) Landbruger: Landbruger, som defineret i enkeltbetalingsordningen, jf. artikel 2, litra a, i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar ) Kompensationskortet: Fødevareministeriets vejledende kort over randzonearealer, som kan ses på Fødevareministeriets Internet Markkort. 8) Ansøgt areal: Areal, for hvilket der er søgt tilskud. 9) Tidligere ansøgning: Ansøgning om randzonekompensation der er indgivet i medfør af bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2013 om randzonekompensation til landbrugere. 10) Forbud mod dyrkning eller anden jordbehandling: Forbud mod dyrkning eller anden jordbehandling, der svarer til eller i hovedsagen svarer til det forbud mod dyrkning eller anden jordbehandling, der fremgår af lov om randzoner. 11) Særlig støtte: Støtte der ydes i medfør af artikel 68 i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar ) Overdragelse af arealer: Det økonomiske ansvar for driften af arealerne overdrages til en anden fysisk eller juridisk person ved salg, bortforpagtning, ophør af forpagtning eller en tilsvarende form for overdragelse. 13) Erhverver: En fysisk eller juridisk person, som overtager det økonomiske ansvar for driften af et eller flere arealer fra en anden fysisk eller juridisk person ved køb, tilforpagtning, ophør af forpagtning eller en tilsvarende form for erhvervelse. Kapitel 3 Administration Kontrol 3. NaturErhvervstyrelsen foretager kontrol i forbindelse med administrationen efter denne bekendtgørelse. Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen gennemfører kontrol på stedet. Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kan til brug for kontrollen indhente oplysninger fra andre myndigheder i fornødent omfang. Ansøgning om tilskud 4. Ansøgning om tilskud skal indgives på et særligt skema. Skemaet skal udfyldes og indsendes elektronisk ved brug af Fødevareministeriets Tast selv-service, som kan tilgås via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

3 Stk. 2. Det særlige skema kan dog indgives i papirudgave, hvis NaturErhvervstyrelsen har meddelt dispensation fra kravet om elektronisk indsendelse og udfyldelse af Fælleskemaet 2013 via Tast selv-service. Stk. 3. Ansøgning om tilskud omfatter samme arealer, som i den tidligere ansøgning er indgivet i overensstemmelse med 4 i bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2013 om randzonekompensation til landbrugere. Stk. 4. Ansøgning om tilskud skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 22. oktober Korrektioner til kompensationskortet 5. Landbrugere kan løbende indgive forslag til korrektioner af kompensationskortet. Forslag skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 1. november 2013 for at kunne indgå i tilretning af det kompensationskort, der foreligger den 1. februar Kapitel 4 Betingelser for tilskud Betingelser vedrørende regler i lov om randzoner m.m. 6. Tilskud for et ansøgt areal er betinget af, 1) at ansøger drev arealet som ejer eller forpagter den 25. april 2013, 2) at arealet er et randzoneareal i hele forpligtelsesperioden, 3) at 1, stk. 1, og 2, stk. 1, i lov om randzoner samt 10 og 11 i bekendtgørelse nr. 892 af 29. august 2012 om randzoner eller senere bestemmelser, der måtte afløse nævnte 10 og 11, overholdes for arealet i hele forpligtelsesperioden, 4) at arealet er beliggende inden for en eller flere marker, hvor der er et overlap på mindst 100 m² mellem hver enkelt mark og de randzonearealer med samme tilskudssats, der fremgår af kompensationskortet den 1. februar 2013, jf. dog stk. 2, 5) at arealet i hele forpligtelsesperioden er støtteberettiget efter enkeltbetalingsordningen eller den 25. april 2013 var et areal med juletræer i kort omdrift eller pyntegrønt i kort omdrift, 6) at der ikke for arealet i medfør af lov om randzoner er givet dispensation, der kan udnyttes inden for forpligtelsesperioden, og som vedrører forbuddet mod gødskning eller forbuddet mod sprøjtning, bortset fra dispensation vedrørende bekæmpelse af invasive eller giftige arter, 7) at kontrolmyndigheden har den fornødne adgang til bedriften i forbindelse med kontrol på stedet, 8) at ansøger afgiver de oplysninger, NaturErhvervstyrelsen anmoder om til brug for sagsbehandlingen, 9) at ansøger ikke har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, og 10) at ansøger yder den fornødne vejledning og hjælp ved gennemførelse af kontrol på stedet, herunder udleverer eller indsender det materiale, som NaturErhvervstyrelsen anmoder om i forbindelse med kontrollen. Stk. 2. Betingelsen i stk. 1, nr. 4, finder ikke anvendelse, hvis betingelsen i stk. 1, nr. 4, ikke kan opfyldes, og dette skyldes, at NaturErhvervstyrelsen har korrigeret kompensationskortet som følge af en anmodning herom, der er indgivet til NaturErhvervstyrelsen af en anden end ansøger. Betingelser vedrørende anden regulering 7. Tilskud for et ansøgt areal er betinget af, at arealet ikke med virkning inden for forpligtelsesperioden er omfattet af en eller flere af følgende reguleringer:

4 1) Tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse nr. 140 af 10. marts 2005 eller tidligere bekendtgørelser om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, bortset fra tilsagn om tilskud til nedsættelse af kvælstoftilførslen. 2) Tilsagn om tilskud til miljøvenlig drift af vådområder i medfør af bekendtgørelse nr. 893 af 22. september 2005 om tilskud til miljøvenlig drift af vådområder. 3) Tilsagn om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding, til fastholdelse af vådområder, til pleje af vådområder eller til fastholdelse af naturlige vandstandsforhold, hvor tilsagnet er givet i medfør af landdistriktsloven og på grundlag af en ansøgning, der er modtaget i NaturErhvervstyrelsen før den 1. februar ) Tilsagn om tilskud til fastholdelse af vådområder eller til fastholdelse af naturlige vandstandsforhold, hvor tilsagnet er givet i medfør af landdistriktsloven og på grundlag af en ansøgning, der er modtaget i NaturErhvervstyrelsen den 1. februar 2013 eller senere, og hvor tilskudssatsen er 300 kr. pr. ha pr. år. 5) Servitut i tilknytning til tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse nr. 175 af 22. marts 2002 eller tidligere bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger i forbindelse med anvendelse af miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger til genopretning af vådområder. 6) Servitut i tilknytning til tilsagn om tilskud til etablering af vådområder i medfør af bekendtgørelse nr. 187 af 20. marts 2003 eller bekendtgørelse nr. 84 af 12. februar 2004 om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. 7) Servitut i medfør af bekendtgørelse nr. 892 af 22. september 2005 om tilskud til anlæg af vådområder. 8) Servitut i medfør af bekendtgørelse nr. 604 af 14. juni 2007 om tilskud til anlæg af vådområder, bekendtgørelse nr. 951 af 30. juli 2010 om tilskud til kommunale vådområdeprojekter, bekendtgørelse nr. 952 af 30. juli 2010 om tilskud til private virksomheder m.fl. til vådområdeprojekter, bekendtgørelse nr. 372 af 26. april 2012 om tilskud til kommunale projekter vedrørende fosforvådområder, bekendtgørelse nr. 175 af 28. februar 2012 om tilskud til Natura projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold eller bekendtgørelse nr. 840 af 15. august 2012 om tilskud til statslige vådområdeprojekter, bortset fra servitutarealer, der er omfattet af tilsagn om tilskud til fastholdelse af vådområder eller til fastholdelse af naturlige vandstandsforhold, hvor tilsagnet er givet i medfør af landdistriktsloven og på grundlag af en ansøgning, der er modtaget i NaturErhvervstyrelsen den 1. februar 2013 eller senere, og hvor tilskudssatsen ikke er 300 kr. pr. ha pr. år. 9) Servitut, der er tinglyst af NaturErhvervstyrelsen i forbindelse med statslig køb og videresalg af arealer, der indgår i vådområdeprojekter. 10) Aftale eller servitut i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse om kriterier for tildeling af økonomiske midler til genopretning af vådområder eller Miljøministeriets bekendtgørelse om genopretning af vådområder. 11) Tilskud, forbud mod sprøjtning, forbud mod gødskning, forbud mod dyrkning eller anden jordbehandling eller forbud mod dyrkning eller anden jordbehandling, bortset fra dyrkning af vedvarende græs, som følge af en tilskudsordning til skovbrug under landdistriktsprogrammerne, jf. Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget og Rådets forordning (EØF) nr. 2080/92 om en fællesskabsordning med støtte til skovbrugsforanstaltninger i landbruget. 12) Forbud mod dyrkning eller anden jordbehandling eller forbud mod dyrkning eller anden jordbehandling, bortset fra dyrkning af vedvarende græs, som følge af a) forpligtelser i støtteordning i medfør af anden lovgivning end reglerne for særlig støtte, reglerne for de arealbaserede tilskudsordninger for miljøvenligt landbrug under landdistrikts-

5 programmerne og reglerne for tilskudsordninger til skovbrug under landdistriktsprogrammerne, jf. Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005, Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999, Rådets forordning (EØF) nr. 2078/92 om miljøvenlige produktionsmetoder i landbruget, samt om naturpleje og Rådets forordning (EØF) nr. 2080/92, b) anden servitut end de i nr anførte, c) anden aftale end de i nr. 10 anførte, og som indebærer betaling for den nævnte regulering, eller d) pligt, der er pålagt i medfør af anden lovgivning end lov om randzoner, regler udstedt i medfør af lov om randzoner og bestemmelserne i naturbeskyttelseslovgivningen om beskyttede naturtyper, jf. 3 i lov om naturbeskyttelse. Stk. 2. Tilskud for et ansøgt areal er betinget af, at der for arealet ikke ydes særlig støtte for en periode, der helt eller delvis er sammenfaldende med forpligtelsesperioden, bortset fra 1) særlig støtte for 2012 og 2) særlig støtte til pleje af støtteberettigede græsarealer under enkeltbetalingsordningen. Kapitel 5 Beregning og udbetaling af tilskud 8. Ansøger kan over en periode på 3 regnskabsår for bedriften maksimalt modtage euro i støtte, der ydes efter bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 1535/2007. Inden for dette støtteloft medregnes anden de minimis-støtte, der er omfattet af denne forordning, i den nævnte periode på 3 regnskabsår. Stk. 2. Hvis ansøgerens bedrift er en del af en virksomhed, der har modtaget de minimis-støtte efter andre de minimis-forordninger, kan den samlede de minimis-støtte til virksomheden inden for en periode på 3 regnskabsår maksimalt udgøre euro. Har virksomheden modtaget støtte efter andre de minimis-forordninger, skal ansøgerens aktiviteter vedrørende primærproduktion af landbrugsprodukter holdes regnskabsmæssigt adskilt fra virksomhedens øvrige aktiviteter. Stk. 3. Tilskuddet beregnes på grundlag af tilskudssatserne i 9, hvis det derved beregnede tilskud ligger inden for rammerne af stk. 1 og 2. I øvrige tilfælde beregnes tilskuddet på grundlag af tilskudssatserne i 9 efter nedsættelse med samme procentsats, der fastsættes således, at det derved beregnede tilskud udgør det fulde beløb inden for rammerne af stk. 1 og For følgende arealer er tilskudssatsen kr. pr. ha, dog kr. pr. ha, hvis der for arealerne er ydet særlig støtte for 2012 til ekstensivt landbrug: 1) Arealer, der i 2011 var arealer, som anført i følgende litra a, b eller c, ifølge anmeldelse i Fællesskemaet for 2011, dog ifølge kontrol, hvis der ved kontrol er konstateret fejl i nævnte anmeldelse for det pågældende areal: a) permanente græsarealer, bortset fra permanente græsarealer til produktion af rullegræs, b) arealer, der er støtteberettigede efter enkeltbetalingsordningen i medfør af artikel 34, stk. 2, litra b, i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009, eller c) naturarealer eller arealer til rekreative formål. 2) Arealer, der ikke er anmeldt i Fællesskemaet for ) Arealer, der inden for kalenderåret 2011 har været omfattet af tilsagn om tilskud til udtagning af agerjord, til udtagning af græsarealer uden for omdriften, til miljøvenlig drift af græsarealer uden for omdriften, til pleje af græs- og naturarealer med afgræsning, rydning eller høslæt, til ændret afvanding, til miljøvenlig drift af græs- og naturarealer eller til etablering af braklagte randzoner i medfør af bekendtgørelse nr. 140 af 10. marts 2005 eller tidligere bekendtgørelser om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger.

6 4) Arealer, der inden for kalenderåret 2011 har været omfattet af tilsagn om tilskud til braklagte randzoner langs vandløb og søer, til pleje af græs- og naturarealer eller til opretholdelse af ændret afvanding i medfør af landdistriktsloven. Stk. 2. For arealer, der ikke er omfattet af stk. 1, er tilskudssatsen kr. pr. ha, dog kr. pr. ha, hvis der for arealerne er ydet særlig støtte for 2012 til ekstensivt landbrug. Stk. 3. Uanset stk. 1 er tilskudssatsen kr. pr. ha for arealer, der inden for kalenderåret 2011 har været omfattet af tilsagn om tilskud til miljøvenlig drift af græs- og naturarealer i medfør af bekendtgørelse nr. 187 af 20. marts 2003, tilsagn om tilskud til etablering af braklagte randzoner i medfør af bekendtgørelse nr. 140 af 10. marts 2005 om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger eller tilsagn om tilskud til braklagte randzoner langs vandløb og søer i medfør af landdistriktsloven, hvis den tidligere ansøgning er vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale for, at arealerne i vækstsæsonen forud for tilsagnsperioden for de nævnte tilsagn har været udnyttet jordbrugsmæssigt i omdrift eller udnyttet jordbrugsmæssigt til frugt- eller bærproduktion, til planteskole på friland, til stævningsskov eller til dyrkning i kort omdrift af pyntegrønt, juletræer eller energiskov. Tilskudssatsen er dog kr. pr. ha, hvis der for arealerne er ydet særlig støtte for 2012 til ekstensivt landbrug. Stk. 4. Uanset stk. 1-3 er tilskudssatsen 1) kr. pr. ha for arealer, der med virkning inden for forpligtelsesperioden er omfattet af tilsagn om tilskud til fastholdelse af vådområder eller til fastholdelse af naturlige vandstandsforhold med en tilskudssats på kr. pr. ha pr. år, og hvor tilsagnet er givet i medfør af landdistriktsloven og på grundlag af en ansøgning, der er modtaget i NaturErhvervstyrelsen den 1. februar 2013 eller senere, dog kr. pr. ha, hvis der for arealerne er ydet særlig støtte for 2012 til ekstensivt landbrug, og 2) kr. pr. ha for arealer, der med virkning inden for forpligtelsesperioden er omfattet af tilsagn om tilskud til fastholdelse af vådområder eller til fastholdelse af naturlige vandstandsforhold med en tilskudssats på kr. pr. ha pr. år, og hvor tilsagnet er givet i medfør af landdistriktsloven og på grundlag af en ansøgning, der er modtaget i NaturErhvervstyrelsen den 1. februar 2013 eller senere, dog kr. pr. ha, hvis der for arealerne er ydet særlig støtte for 2012 til ekstensivt landbrug. Beregning af tilskud omhandler arealer inden for de marker, der omfatter ansøgte arealer. I 11 forstås ved: 1) Det ansøgte areal: Det samlede ansøgte areal inden for de nævnte marker. 2) Et areal med høj tilskudssats: Et areal, for hvilket tilskudssatsen er kr. pr. ha, kr. pr. ha, kr. pr. ha nedsat med en procentsats eller kr. pr. ha nedsat med en procentsats, jf. 8, stk. 3. 3) Det ansøgte areal omfattet af høj tilskudssats: Det samlede ansøgte areal inden for de nævnte marker, og hvor der for arealet er søgt om tilskud på grundlag af den høje tilskudssats. 4) Arealbaserede betingelser: De i 6, stk. 1, nr. 1-6, og 7 fastsatte betingelser for tilskud. 5) Areal, for hvilket de arealbaserede betingelser er opfyldt: Det samlede areal inden for de nævnte marker, og hvor de arealbaserede betingelser er opfyldt for arealet. 6) Areal med høj tilskudssats, for hvilket de arealbaserede betingelser er opfyldt: Det samlede areal med høj tilskudssats inden for de nævnte marker, og hvor de arealbaserede betingelser er opfyldt for arealet. 11. Hvis de arealbaserede betingelser er opfyldt for et areal, der er større end det ansøgte areal, lægges det ansøgte areal til grund ved beregningen af tilskuddet.

7 Stk. 2. Hvis de arealbaserede betingelser er opfyldt for et areal, der er mindre end det ansøgte areal, lægges det areal, for hvilket de arealbaserede betingelser er opfyldt, til grund ved beregningen af tilskuddet. Stk. 3. Hvis de arealbaserede betingelser er opfyldt for et areal med høj tilskudssats, der er større end det ansøgte areal omfattet af høj tilskudssats, lægges det ansøgte areal omfattet af høj tilskudssats til grund ved beregningen af tilskuddet. Den øvrige del af det ansøgte areal, for hvilket de arealbaserede betingelser er opfyldt, indgår med lav tilskudssats i beregningen af tilskuddet. Stk. 4. Hvis de arealbaserede betingelser for tilskud er opfyldt for et areal med høj tilskudssats, der er mindre end det ansøgte areal omfattet af høj tilskudssats, lægges det areal med høj tilskudssats, for hvilket de arealbaserede betingelser er opfyldt, til grund ved beregningen af tilskuddet. Den øvrige del af det ansøgte areal, for hvilket de arealbaserede betingelser er opfyldt, indgår med lav tilskudssats i beregningen af tilskuddet. Stk. 5. Beregning af tilskud efter stk. 1-4 er betinget af, at betingelserne i 6, stk. 1, nr. 7-10, er opfyldt. Udbetaling af tilskud 12. NaturErhvervstyrelsen udbetaler tilskuddet i perioden fra den 15. december 2013 til den 30. juni Stk. 2. Tilskuddet overføres til ansøgers NemKonto. 13. Hvis en bedrift efter indgivelse af den tidligere ansøgning er eller bliver overdraget helt eller delvis, inden tilskuddet er udbetalt, vil tilskuddet uanset overdragelsen blive udbetalt til ansøger, medmindre ansøger ved en transport overfører tilskuddet til erhververen. Ansøger forbliver ansvarlig for overholdelse af betingelserne for tilskud. Kapitel 6 Underretningspligt 14. Ansøger skal i forpligtelsesperioden på forlangende afgive erklæring til NaturErhvervstyrelsen om, hvorvidt betingelserne i denne bekendtgørelse fortsat er opfyldt. Stk. 2. Ansøger er i forpligtelsesperioden forpligtet til uden ugrundet ophold, at give NaturErhvervstyrelsen skriftlig meddelelse om betingelser i denne bekendtgørelse, der ikke er opfyldt. Kapitel 7 Tilbagebetaling af tilskud 15. I tilfælde, hvor der er sket udbetaling af tilskud i strid med betingelserne i denne bekendtgørelse, kan tilskuddet eller dele heraf kræves tilbagebetalt. Ved opgørelse af tilbagebetalingskravet tillægges der renter, hvis fristen for tilbagebetalingen overskrides. Rentetillægget beregnes for perioden mellem fristen for tilbagebetaling og datoen for tilbagebetalingen og med den i lov om renter ved forsinket betaling fastsatte referencesats med tillæg. Kapitel 8 Force majeure 16. NaturErhvervstyrelsen anerkender følgende begivenheder som force majeure: 1) Ansøgers død. 2) Bortforpagters død.

8 3) Ansøgers uarbejdsdygtighed i længere tid. 4) Ekspropriation, hvis en sådan ekspropriation ikke kunne forudses ved ansøgningsfristens udløb. 5) En alvorlig naturkatastrofe, der i væsentlig grad berører arealer på bedriften. 6) Ødelæggelse af stalde på bedriften ved ulykke. 7) Ansøgers besætning bliver ramt af en epizooti eller af en smitsom husdyrsygdom, der medfører offentlige indgreb, og som er omfattet af den i medfør af lov om hold af dyr udstedte liste over sygdomme, der bekæmpes, fordi de er af væsentlig samfundsøkonomisk betydning. 8) Ændring af forholdene på arealer, hvor ændringen efter NaturErhvervstyrelsens vurdering er forårsaget af naturen og kan blive længerevarende. Stk. 2. Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure i konkrete tilfælde, at de indtrufne begivenheder forhindrer opfyldelse af de forpligtelser, i forhold til hvilke der påberåbes force majeure, og at den forpligtede ikke uden uforholdsmæssige opofrelser kunne have sikret sig herimod. Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde anerkende andre begivenheder som force majeure end de, der er nævnt i stk. 1. Stk. 4. Hvis ansøger eller dennes dødsbo ønsker at påberåbe sig force majeure, skal dette meddeles NaturErhvervstyrelsen skriftligt senest 10 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor ansøger eller dennes dødsbo er i stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale. Kapitel 9 Klageadgang 17. Afgørelser truffet i medfør af denne bekendtgørelse kan påklages til Fødevareministeriets Klagecenter. Stk. 2. Klagen skal indgives gennem NaturErhvervstyrelsen og skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest 4 uger efter modtagelsen af den afgørelse, som klagen vedrører. Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kan genoptage en sag, efter at der er indgivet klage. Kapitel 10 Ikrafttræden 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den dd.mm Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2013 om randzonekompensation til landbrugere ophæves.

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner BEK nr 978 af 08/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-80-000049 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften BEK nr 373 af 12/04/2010 BEK nr

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud BEK nr 95 af 28/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer UDKAST af 10. januar 2011 Fed = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 92 af 28. januar 2010 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer BEK nr 83 af 30/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 3670-11-142 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000047 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1)

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1) (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000050 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 4, stk. 2, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og 4, 12

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning BEK nr 177 af 28/02/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 2012-0074871 Senere ændringer til

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8160-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter BEK nr 944 af 05/10/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-09-100 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale vådområdeprojekter

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale vådområdeprojekter BEK nr 951 af 30/07/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-112 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om Landdistriktsfonden 1)

Forslag. Lov om Landdistriktsfonden 1) 2014/1 LSV 38 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 14-8132-000051 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. december 2014 Forslag

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk.

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 1 af 5 14-05-2008 22:18 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Definitioner Kapitel 3 Administration Kapitel 4 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 5 Betingelser for tilskud

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1) BEK nr 520 af 24/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion BEK nr 502 af 11/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 8042-09-17 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren I medfør af 2, nr. 1, litra a, nr. 2 litra b og c, 3, 5, 7, stk. 4, og 13, stk.1 i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer 1

Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer 1 Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer I medfør af, 5, 7, stk., og, stk., i lov nr. 55 af 0. december 006 om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren (fiskeriudviklingsloven) og med henvisning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 364 af 31/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8610-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder

Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv UDKAST Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, 4,

Læs mere

Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012

Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012 Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2012 Fotograf(er): Lars Bahl Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1 Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1, og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer 1) (Gældende) Udskriftsdato:. januar 05 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. -867-00000 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1) BEK nr 107 af 02/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8150-000024 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 19 af 4. januar 2017 om Hav-

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) BEK nr 1110 af 17/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8618-000002 Senere

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2013

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2013 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2013 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 NaturErhvervstyrelsen 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Foto: Kristian

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Landdistriktsfonden

Bekendtgørelse af lov om Landdistriktsfonden LBK nr 18 af 04/01/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 1086 af 11/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8150-000006 Senere

Læs mere

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Indhold 1 Alle tilsagn skal indberettes hvert år... 2 2 Sådan indberetter du dine tilsagn og ansøger om tilskud... 3 3 Indtegning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1) BEK nr 471 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyreslen, j.nr. 14-8150-00017 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogasanlæg m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til biogasanlæg m.v. BEK nr 293 af 27/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 2012-0104552 Senere ændringer til

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 210 af 24/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, j.nr. 16-8150-000017 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1)

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1) BEK nr 522 af 26/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80616-000002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt 1)

Bekendtgørelse om skolefrugt 1) Bekendtgørelse om skolefrugt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 4, stk. 1, 5, 5a og 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal.

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal. 4 Miljøvenlig drift af græsarealer 5 Pleje af græs og naturarealer med afgræsning, rydning, slæt 253 Tilsagnsarealer i Natura 2000 vil kunne opnå grundbetaling, uanset om arealet opfylder kravene til plantedække

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT 323-164960 EMO/usk 01.08.2013 FORPAGTNINGSKONTRAKT 1. Parterne 1.1 Undertegnede * bortforpagter herved til medunderskrevne Læsø-Natura 2000 Lodsejerforening A.m.b.a. 9940 Læsø *den/en del af/landbrugsdelen

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 18. februar 2014 1 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1

Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1 Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1 I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 5,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 36 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000037 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte September 2008 Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015

Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 NaturErhvervstyrelsen Januar 2015 Kolofon Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden1) Lov om Hav- og Fiskerifonden1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017

Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017 Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017 Relevante r for miljøtilsagn Kode Navn Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift 248 Permanent græs ved vandboring Udnyttet græs ved vandboring 253 Miljøgræs MVJ-tilsagn

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles initiativer. inden for fiskeri- og akvakultursektoren

Bekendtgørelse om tilskud til fælles initiativer. inden for fiskeri- og akvakultursektoren 1 af 6 14-05-2008 22:20 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Administration Kapitel 3 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 4 Betingelser for tilskud Kapitel 5 Tilskudsberettigede

Læs mere

Bekendtgørelse om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) 1)

Bekendtgørelse om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) 1) BEK nr 106 af 29/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-8025-000337 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen Januar 2015 libero integer porta Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Marts 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejl edni ng til ansøgning om ti lskud

Læs mere

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Når NaturErhvervstyrelsen har været på kontrol af dine arealstøtteordninger, modtager du et orienteringsbrev om resultatet af kontrollen og en kontrolrapport,

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 NaturErhvervstyrelsen Marts 2015 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Foto:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af kvalitetsfødevarer

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af kvalitetsfødevarer Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Udkast 6. juli 2007 Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af kvalitetsfødevarer I medfør af 3,

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg)

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Januar 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) 2012 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Indholdsfortegnelse I. Afkobling af støtten for stivelseskartofler... 3 II. Beregning af tillægget... 4 III. Ansøgning om KS-tillæg...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til netværksaktiviteter og tilskud til fremme af afsætning af fødevarer omfattet af en EU-kvalitetsordning

Bekendtgørelse om tilskud til netværksaktiviteter og tilskud til fremme af afsætning af fødevarer omfattet af en EU-kvalitetsordning BEK nr 397 af 02/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 8042-11-35 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Udgifter til projektrapportering. NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter:

Udgifter til projektrapportering. NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter: Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Center for Projekttilskud J.nr.: 32313-P-13-200M-0038 Ref.: Jette Matzen Nielsen Dato: 28-11-2013 Afgørelse på ansøgning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren

Bekendtgørelse om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren BEK nr 260 af 24/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 9. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3742-08-6 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs.

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Procedure for arealstøtte ved døds- og konkursboer februar 2017 Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Vi opretter fuldmagter

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Vejledning om Producentskifte 2017

Vejledning om Producentskifte 2017 Vejledning om Producentskifte 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Marts 2017 Kolofon Vejledning om Producentskifte 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i 2017 Fotograf(er):

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder og fredede arealer Marts 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet,

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1) BEK nr 576 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8152-000011 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger. 22. april 2013

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger. 22. april 2013 Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 1 22. april 2013 2 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2015

Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2015 Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2015 NaturErhvervstyrelsen Juli 2015 Kolofon Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold

Læs mere

Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol. v. Anders Vestergaard, LMO

Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol. v. Anders Vestergaard, LMO Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol v. Anders Vestergaard, LMO Disposition Hvilke tilskudsmuligheder er der, og for hvilke typer bedrifter vil det være

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1) BEK nr 1095 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8159-000005 Senere

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 2, og 9, stk.

Læs mere