Personalepolitisk undersøgelse Ansatte i kommuner og amter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalepolitisk undersøgelse Ansatte i kommuner og amter"

Transkript

1 Personalepolitisk undersøgelse 2004 Ansatte i kommuner og amter Rapporteringsmåned: Maj 2004 Kunde: Det Personalepolitiske Forum Denne rapport må ikke offentliggøres eller videregives helt eller delvis uden forudgående tilladelse

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Baggrund for analysen Undersøgelsens metode 2 2 Opsummering af undersøgelsens resultater 3 3 Personalepolitiske indsatser 5 4 Kompetenceudvikling 18 5 Arbejdsmiljø 25 6 Sociale forhold og sygdomspolitik 30 7 MUS og ledelsesforhold 36 8 Lønforhold 39

3 1 Indledning 1.1 Baggrund for analysen I forbindelse med afholdelsen af Den Personalepolitiske Messe 2004 samt øvrige aktiviteter i forbindelse med det personalepolitiske samarbejde mellem parterne i Personalepolitisk Forum er det blevet besluttet at gennemføre en undersøgelse omkring effekten af personalepolitiske værktøjer i kommuner og amter. I denne rapport gengives resultaterne fra en repræsentativ undersøgelse blandt kommunalt og amtsligt ansatte om personalepolitiske forhold på arbejdspladsen. Derudover er der i forbindelse med dette projekt blevet gennemført en række medarbejderundersøgelser og brugerundersøgelser i specifikke folkeskoler, daginstitutioner og sygehusafdelinger i Danmark, og denne del af undersøgelsen har til formål at analysere, hvorvidt der er sammenhæng mellem medarbejder- og brugertilfredshed. Fører tilfredse medarbejdere på arbejdspladsen rent faktisk til mere tilfredse brugere? Og i givet fald hvilke faktorer indenfor personalepolitikken er de mest betydningsfulde? Denne del af projektet afrapporteres særskilt.. Undersøgelsen er gennemført af TNS Gallup i et tæt samarbejde med Det Personalepolitiske Forum. Undersøgelsen er gennemført fra februar 2004 til maj Projektleder har været underdirektør Ulf Hjelmar. 1.2 Undersøgelsens metode Undersøgelsen er gennemført som en web-baseret undersøgelse i er en interviewundersøgelse, baseret på online interview i tns - gallup s web-baserede panel. Respondenterne besvarer spørgeskemaet online via deres egen computer. Respondenten tilsendes spørgeskemaet via og guides automatisk gennem spørgeskemaet ved hjælp af det anvendte software. Ved egen hjælp registrerer respondenten svarene i online-spørgeskemaet og returnerer dette elektronisk. Alle paneldeltagere er rekrutteret aktivt af tns gallup ved hjælp af CATI-interviews (Computer Assisted Telephone Interviewing). Når paneldeltagerne rekrutteres til panelet dannes stikprøven ved en statistisk tilfældig generering af telefonnumre. Denne fremgangsmåde sikrer, at hemmelige numre kan blive inkluderet i stikprøven. Ingen paneldeltagere er således selvrekrutterede. Gallup Forum er tilrettelagt således, at undersøgelsen er repræsentativ for hele befolkningen i aldersgruppen år, hvor internetpenetrationen er 84%. Repræsentativiteten sikres dels ved en kvotaudvælgelse af region, køn og alder inden for rammerne af det totale internetpanel og dels ved en efterfølgende matricevejning. Personalepolitisk undersøgelse 2004 Ansatte i kommuner og amter 2

4 Alt i alt 2685 medarbejdere i kommuner og amter har valgt at besvare spørgeskemaet. 2 Opsummering af undersøgelsens resultater I det følgende opsummeres undersøgelsens hovedresultater. Personalepolitiske indsatser: Overordnet er der tilfredshed med personalepolitikken blandt ansatte i amter og kommuner. 53% er overordnede tilfredse med personalepolitikken, og 57% mener at personalepolitikken er et godt redskab til at skabe medarbejderudvikling. Størst tilfredshed er der med indsatsen for ligestilling, muligheder for ansvar og indflydelse samt muligheder for at skabe udfordrende arbejdsopgaver. Mindst tilfredshed er der med lønforhold, forhold omkring socialt kapitel og turnusordninger. Det fremgår endvidere af undersøgelsen, at arbejdsmiljøet og kompetenceudvikling for medarbejderne klart er de to områder, som prioriteres højest af medarbejderne. Henholdsvis 54% og 50% peger på arbejdsmiljøet og kompetenceudvikling som vigtige at prioritere. Generelt er medarbejderne i amter og kommuner tilfredse med deres arbejde 84% er alt i alt tilfredse med deres arbejde. Kompetenceudvikling: De fleste medarbejdere (53%) oplever, at de har de samme muligheder som før. Dog er der også en stor gruppe på 30%, som oplever, at de har fået bedre muligheder end før for at udvikle sig i sit arbejde. Det er navnlig nye opgaver, interne kurser/efteruddannelse, faglig sparring med kolleger samt i lidt mindre omfang eksterne kurser/efteruddannelse, som de ansatte har deltaget i. Samtidig viser undersøgelsen på dette punkt, at halvdelen af medarbejderne har fået opstillet deres udviklingsmål enten som personlige udviklingsmål eller som gruppens udviklingsmål. De fleste 65% - er overvejende tilfredse med opfølgningen på de fastsatte udviklingsmål. Arbejdsmiljø: 75% af medarbejderne oplever personligt psykiske arbejdsmiljøproblemer i deres arbejde. Det er først og fremmest stress og højt arbejdstempo, som medarbejderne oplever som psykiske arbejdsproblemer. Manglende information på arbejdspladsen opleves dog også som et væsentligt problem af mange, mens samarbejdsproblemer samt uklare mål og rammer også kommer højt oppe på listen. Næsten lige så mange knap 70% - oplever fysiske arbejdsmiljøproblemer i deres arbejde. Det er navnlig dårligt indeklima, manglende rengøring og en uhensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen, som er de største fysiske arbejdsmiljøproblemer blandt ansatte i kommunerne og amterne. Generelt er der en lille tilfredshed blandt medarbejderne på opfølgningen på både de psykiske og fysiske arbejdsmiljøproblemer. Sociale forhold og sygdomspolitik: Medarbejderne udtrykker i undersøgelsen, at man først og fremmest har beskæftiget sig med fastholdelse af eksisterende medarbejdere (frem for nyrekruttering af medarbejdere) på området for det sociale kapitel indsatsen overfor folk med nedsat arbejdsevne. Dette betyder også, at der gøres meget ud af sygdomspolitikken på arbejdspladserne. 73% af medarbejderne er underlagt en sygdomspolitik, og generelt er der tilfredshed med sygdomspolitikken. Personalepolitisk undersøgelse 2004 Ansatte i kommuner og amter 3

5 MUS og ledelsesforhold: 70% af medarbejderne har deltaget i en MUS-samtale indenfor de seneste to år. Generelt er der tilfredshed med MUS-samtalerne, dog ikke på opfølgningen af samtalerne. I forhold til samarbejde på arbejdspladsen og forholdet til ledelsen er der størst utilfredshed med den nærmeste leders evne til at skabe dialog og løse konflikter. Lønforhold: Det fremgår af undersøgelsen, at det er de færreste 34% - som ved den årlige lønforhandling er blevet vurderet af forhandlingsparterne i forhold til sine kvalifikationer, funktioner og resultater. Samtidig fremgår det, at knap en fjerdedel af medarbejderne i amter og kommuner 22% - er enig i, at Ny Løn alt i alt er en forbedring i forhold til tidligere. Over halvdelen af medarbejderne 55% - er direkte uenig i dette. Undersøgelsen viser altså en udbredt skepsis blandt de ansatte i forhold til Ny Løn. Personalepolitisk undersøgelse 2004 Ansatte i kommuner og amter 4

6 3 Personalepolitiske indsatser I det følgende beskrives holdningen blandt ansatte i kommuner til den indsats, som der bliver gjort på det personalepolitiske område. I undersøgelsen indgik bl.a. et spørgsmål om, hvorvidt medarbejderne havde et godt kendskab til personalepolitikken på arbejdspladsen. 1. Jeg har et godt kendskab til personalepolitikken på min arbejdsplads? Helt enig 29% Enig 47% Hverken eller 15% Uenig Helt uenig 2% 1% 7% Som det fremgår, så mener ca. 3 ud af 4 medarbejdere, at de har et godt kendskab til personalepolitikken på deres arbejdsplads. Der er ikke markante forskelle mellem ansatte i henholdsvis amter og kommuner. Personalepolitisk undersøgelse 2004 Ansatte i kommuner og amter 5

7 Medarbejderne har også svaret på, hvorvidt de mente, at personalepolitikken på deres arbejdsplads var et godt redskab til at skabe medarbejderudvikling Personalepolitikken på min arbejdsplads er et godt redskab til at skabe medarbejderudvikling Helt enig 17% Enig 40% Hverken eller 25% Uenig 12% Helt uenig 4% 2% Undersøgelsen viser, at næsten 60% mener, at personalepolitikken fungerer som et godt redskab til at skabe medarbejderudvikling. Der er ikke markante forskelle mellem ansatte i henholdsvis amter og kommuner. Personalepolitisk undersøgelse 2004 Ansatte i kommuner og amter 6

8 Ser man på, hvorvidt medarbejderne mener, at de er tilstrækkeligt inddraget i udformningen af personalepolitikken, så ser man følgende billede: 1.3. Medarbejderne er tilstrækkeligt inddraget i udformningen af personalepolitikken Helt enig 11% Enig 34% Hverken eller Uenig 20% 25% Helt uenig 2% 7% Lidt under halvdelen 45% - mener, at medarbejderne er tilstrækkeligt inddraget i personalepolitikken. En gruppe på ca. ¼ af de ansatte i kommunerne og amterne mener ikke, at de er tilstrækkeligt inddraget. Det er særligt i ældreplejen, at man ikke føler sig tilstrækkeligt inddraget. Der er ikke markante forskelle mellem ansatte i henholdsvis amter og kommuner. Personalepolitisk undersøgelse 2004 Ansatte i kommuner og amter 7

9 Medarbejderne blev også stillet et generelt spørgsmål om deres tilfredshed med personalepolitikken på deres arbejdsplads Jeg er alt i alt tilfreds med personalepolitikken på min arbejdsplads Helt enig 13% Enig 40% Hverken eller Uenig 22% 18% Helt uenig 1% 7% Lidt over halvdelen 53% - er overvejende tilfredse med personalepolitikken på deres arbejdsplads. En gruppe på ¼ af medarbejderne er ikke tilfredse. Det er navnlig gymnasium/hf, sygehusområdet og skoleområdet som skiller sig ud med den laveste tilfredshed (mellem 41-48% tilfredse). Ser man kommunerne i forhold til amterne, så er tilfredsheden på nogenlunde samme niveau dog med en tendens til en marginalt højere tilfredshed på det kommunale område. Personalepolitisk undersøgelse 2004 Ansatte i kommuner og amter 8

10 Undersøgelsen viser også, hvilke personalepolitiske områder som medarbejderne synes er vigtigst at prioritere på deres arbejdsplads. 30. Hvilke områder syntes du er de mest vigtige at prioritere på din arbejdsplads? Enighed om en samlet personalepolitik 18% Kompetenceudvikling for medarbejderne Arbejdsmiljøet på din arbejdsplads 50% 54% Sociale forhold og sygdomspolitik 14% Ledelsesforhold og medarbejdersamtaler Lønforhold 26% 27% Det fremgår, at arbejdsmiljøet og kompetenceudvikling for medarbejderne klart er de to områder, som prioriteres højest af medarbejderne. Henholdsvis 54% og 50% peger på arbejdsmiljøet og kompetenceudvikling som vigtige at prioritere. Der er ikke markante forskelle mellem vurderingen af henholdsvis ansatte i amter og kommuner. Internt i kommunerne er der dog nogle områder, som skiller sig ud bl.a. Vej og Park hvor 3 ud af 4 peger på arbejdsmiljøet som et indsatsområde. Personalepolitisk undersøgelse 2004 Ansatte i kommuner og amter 9

11 Ser man på tilfredsheden blandt medarbejderne med de forskellige personalepolitiske områder, så fremkommer følgende billede: 2. Hvor tilfreds er du med indsatsen på din arbejdsplads inden for følgende områder Ligestilling Muligheder for ansvar og indflydelse Muligheder for at skabe u. arbejdsopgaver Orlovsordninger Politik ved længerevarende sygdom Fysisk arbejdsmiljø Kompetenceudvikling Arbejdstidsregler Medarbejder udvikl. samtaler Psykisk arbejdsmiljø Etnisk ligestilling Seniorpolitik Lønforhold Socialt kapitel Turnusordninger 76% 72% 70% 68% 67% 58% 57% 57% 53% 43% 41% 38% 32% 23% 24% Som det fremgår, er der væsentlige forskelle i tilfredsheden med de forskellige områder under personalepolitikken: - Størst tilfredshed er der med indsatsen for ligestilling, muligheder for ansvar og indflydelse samt muligheder for at skabe udfordrende arbejdsopgaver. - Mindst tilfredshed er der med lønforhold, forhold omkring socialt kapitel og turnusordninger Personalepolitisk undersøgelse 2004 Ansatte i kommuner og amter 10

12 Ser man på, hvem medarbejderne mener, har størst indflydelse på de personalepolitiske forhold på arbejdspladsen, så ser man følgende: 3. Hvem har størst indflydelse på dine personalepolitiske forhold på arbejdspladsen? Dig selv Din nærmeste leder Øverste leder Personalechef Tilidsrepræsentant SU/MED Den politiske ledelse Øvrige 2% 4% 14% 23% 19% 25% 36% 47% 48% Det fremgår, at de ansatte i kommunerne og amterne først og fremmest mener, at det er den nærmeste og øverste administrative leder, som har den største indflydelse på de personalepolitiske forhold. Personalepolitisk undersøgelse 2004 Ansatte i kommuner og amter 11

13 Undersøgelsen belyser også, hvorvidt der er en skriftlig personalepolitik på arbejdspladsen. 4. Skriftlig personalepolitik på arbejdspladsen Ja 73% Nej 10% 16% 3 ud af 4 medarbejdere giver udtryk for, at på deres arbejdsplads er der en skriftlig personalepolitik. På det amtslige område er medarbejderandelen, der svarer bekræftende på dette spørgsmål, en anelse højere (77% af de amtsligt ansatte) end på det kommunale område. Personalepolitisk undersøgelse 2004 Ansatte i kommuner og amter 12

14 Endelig indeholdt undersøgelsen også nogle mere generelle spørgsmål om medarbejdernes tilfredshed m.m. Bl.a. indgik i undersøgelsen et spørgsmål om, hvorvidt medarbejderne mente, at der var tilstrækkelig variation i deres arbejde. Dette spørgsmål har vist sig at have en meget stor betydning for den overordnede medarbejdertilfredshed (se rapport om Undersøgelse af sammenhæng mellem medarbejdertilfredshed og brugertilfredshed ) Jeg har en tilfredsstillende variation i mine arbejdsopgaver. Helt enig Overvejende enig 45% 45% Hverken eller Overvejende uenig Helt uenig 2% 1% 7% Det fremgår, at langt de fleste 90% - mener, at de har en tilfredsstillende variation i deres arbejdsopgaver. En separat statistisk analyse (se rapport om Undersøgelse af sammenhæng mellem medarbejdertilfredshed og brugertilfredshed ) har dog vist, at den gruppe medarbejdere, der kun er overvejende enig i, at de har en tilstrækkelig variation i deres arbejdsopgaver har en markant lavere generel medarbejdertilfredshed. Personalepolitisk undersøgelse 2004 Ansatte i kommuner og amter 13

15 I undersøgelsen indgik også et generelt spørgsmål omkring muligheden for at påvirke indholdet af arbejdsopgaverne Jeg har store muligheder for at påvirke indholdet af mine arbejdsopgaver. Helt enig 46% Overvejende enig 35% Hverken eller Overvejende uenig Helt uenig 1% 6% 11% Det fremgår, at langt de fleste medarbejdere 81% - mener, at de har store muligheder for at påvirke indholdet af deres arbejdsopgaver. Blandt ansatte på sygehuse er der dog ikke så mange, der mener, at de har store muligheder for at påvirke indholdet af arbejdsopgaverne i alt 67%. Personalepolitisk undersøgelse 2004 Ansatte i kommuner og amter 14

16 I tillæg til spørgsmålet om indholdet af arbejdsopgaverne, blev medarbejderne også spurgt, hvorvidt de også havde mulighed for at påvirke omfanget af arbejdsopgaverne Jeg har store muligheder for at påvirke omfanget af mine arbejdsopgaver. Helt enig 23% Overvejende enig 32% Hverken eller Overvejende uenig 19% 20% Helt uenig 6% Det fremgår, at medarbejderne i mindre omfang mener, at de har mulighed for at påvirke omfanget af arbejdsopgaverne end indholdet af arbejdsopgaverne. Godt halvdelen af medarbejderne 55% - mener, at de har store muligheder for at påvirke omfanget af arbejdsopgaverne mod 81%, der mener, at de har store muligheder for at påvirke indholdet af deres arbejdsopgaver. Personalepolitisk undersøgelse 2004 Ansatte i kommuner og amter 15

17 Herefter er medarbejderne blevet stillet et generelt spørgsmål om deres tilfredshed med arbejdet Jeg er alt i alt tilfreds med mit job. Helt enig Overvejende enig 40% 44% Hverken eller 11% Overvejende uenig Helt uenig 4% 1% Det fremgår, at 84% overordnet er tilfredse med deres job. Der er ikke markante forskelle mellem de forskellige arbejdsområder i amter og kommuner i dette spørgsmål. Personalepolitisk undersøgelse 2004 Ansatte i kommuner og amter 16

18 Endelig er medarbejderne også blevet spurgt om, hvorvidt de var stolte over at være ansat på deres arbejdsplads Jeg er stolt af at være ansat på min nuværende arbejdsplads. Helt enig Overvejende enig Hverken eller 28% 27% 33% Overvejende uenig Helt uenig 3% 1% 7% 61% af medarbejderne i amter og kommuner giver udtryk for, at de er stolte over at være ansat på deres nuværende arbejdsplads. Generelt er der ikke store forskelle mellem ansættelsesområderne i dette spørgsmål dog er der en tendens til at gymnasium/hf området ligger lidt lavt i dette spørgsmål (51%). Personalepolitisk undersøgelse 2004 Ansatte i kommuner og amter 17

19 4 Kompetenceudvikling En anden del af undersøgelsen belyser forhold omkring medarbejdernes kompetenceudvikling. Undersøgelsen viser her bl.a., hvilke personalepolitiske aktiviteter de ansatte har deltaget i indenfor de seneste to år: 5. Hvilke af de nedenstående aktiviteter har du inden for de seneste år deltaget i? Nye opgaver Faglig sparring med kolleger Interne kurser/efteruddannelse Eksterne kurser/efteruddannelse "Sidemandsoplæring" Jobbytte Team-/projektarbejde Faglige miljøer/erfa-grupper Turnus Supervision Andet Har ikke deltaget i udviklingsaktiviteter 3% 3% 9% 5% 22% 28% 29% 43% 66% 68% 59% 79% Det er navnlig nye opgaver, interne kurser/efteruddannelse, faglig sparring med kolleger samt i lidt mindre omfang eksterne kurser/efteruddannelse, som de ansatte har deltaget i. 5% har ikke deltaget i udviklingsaktiviteter indenfor de seneste to år. Der er ikke forskelle i dette spørgsmål på kommunalt og amtsligt ansatte. Personalepolitisk undersøgelse 2004 Ansatte i kommuner og amter 18

20 De medarbejdere, der har deltaget i interne eller eksterne kurser, har efterfølgende fået stillet spørgsmålet om, hvorvidt de på arbejdet har brugt det de lærte: 6. Har du brugt det, du lærte i din efter- eller videreuddannelse, i dit arbejde? Ja, i høj grad 49% Ja, men kun delvis 44% Nej, næsten ikke 6% Nej, slet ikke 1% Base: 2202 medarbejdere i kommuner og amter Langt de fleste 93% - mener, at de har brugt det de lærte på kurserne efterfølgende på deres arbejde. Der er ikke markante forskelle mellem ansatte i henholdsvis amter og kommuner. Personalepolitisk undersøgelse 2004 Ansatte i kommuner og amter 19

21 Derudover er de ansatte blevet stillet spørgsmålet om, det havde nogen betydning at deltage i kurserne/efteruddannelsen: 7. Hvilken betydning har det for dig at have mulighed for at deltage i efter- eller videreuddannelse? Meget stor betydning 58% Stor betydning 36% Hverken eller Lille betydning 4% 2% Ingen Betydning Base: 2202 medarbejdere i kommuner og amter Langt de fleste 94% - vurderer, at det havde stor eller meget stor betydning at deltage i kurser/efteruddannelse. Der er ikke markante forskelle mellem ansatte i henholdsvis amter og kommuner. Personalepolitisk undersøgelse 2004 Ansatte i kommuner og amter 20

22 Her belyser undersøgelsen om medarbejderne indenfor de seneste to år har fået bedre eller dårligere muligheder for at udvikle sig i arbejdet: 8. Har du inden for de sidste to år fået bedre eller dårligere muligheder for at udvikle dig i dit arbejde, eller er mulighederne de samme som før? Jeg har fået bedre muligheder end før 30% De samme som før 53% Jeg har fået dårligere muligheder end før 15% 3% De fleste medarbejdere (53%) oplever, at de har de samme muligheder som før. Dog er der også en stor gruppe på 30%, som oplever, at de har fået bedre muligheder end før. Der er ikke markante forskelle mellem ansatte i henholdsvis amter og kommuner. Personalepolitisk undersøgelse 2004 Ansatte i kommuner og amter 21

23 Undersøgelsen viser også, hvem der primært gør en indsats for at udvikle arbejdet for den enkelte medarbejder: 9. I hvilken grad føler du, at følgende personer gør en indsats for at udvikle dit arbejde? Dig selv 85% Ledelsen 46% Tillidsrepræsen. 22% Undersøgelsen viser, at medarbejderne mener, at det primært er dem selv, som gør en indsats for at udvikle dem i deres arbejde. Billedet er det samme på det kommunale og amtslige område. Personalepolitisk undersøgelse 2004 Ansatte i kommuner og amter 22

24 Undersøgelsen viser også, om der er opstillet udviklingsmål for medarbejderne: 10. Er der opstillet udviklingsmål for dig eller for den gruppe du er en del af? Ja, mine personlige udviklingsmål er blevet klarlagt Ja, min gruppes udviklingsmål er blevet klarlagt 29% 28% Nej, udviklingsmålene er ikke blevet klarlagt 43% 10% Ca. halvdelen af medarbejderne har fået opstillet deres udviklingsmål enten som personlige udviklingsmål eller som gruppens udviklingsmål. Navnlig på daginstitutionerne er der forholdsvis mange, der har fået opstillet udviklingsmål. På det kommunale og amtslige område er der nogenlunde den samme andel, der har fået opstillet udviklingsmål. Personalepolitisk undersøgelse 2004 Ansatte i kommuner og amter 23

25 Blandt dem, der har fået opstillet udviklingsmål, så er der blevet spurgt, om de var tilfredse med opfølgningen på de fastsatte udviklingsmål. 11. Hvor tilfreds er du med opfølgningen på de fastsatte udviklingsmål? Meget tilfreds 11% Tilfreds 54% Hverken eller 24% Utilfreds 8% Meget utilfreds 2% 2% Base: 1251medarbejdere i kommuner og amter De fleste 65% - er overvejende tilfredse med opfølgningen på de fastsatte udviklingsmål. Billedet er overordnet set det samme på det kommunale og amtslige område. Personalepolitisk undersøgelse 2004 Ansatte i kommuner og amter 24

26 5 Arbejdsmiljø Undersøgelsen indeholder en række spørgsmål om arbejdsmiljø psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Herefter har medarbejderne svaret på, hvorvidt de har kendskab til, om der er foretaget en arbejdspladsvurdering (APV) indenfor de seneste 3 år: 12. Har du kendskab til om der er foretaget en arbejdspladsvurdering (APV) af dit fysiske og psykiske arbejdsmiljø inden for de sidste 3 år? Ja 74% Nej 26% 74 % af medarbejderne har kendskab til, at der er gennemført en APV på arbejdspladsen. På det kommunale og amtslige område er der det samme billede. Personalepolitisk undersøgelse 2004 Ansatte i kommuner og amter 25

27 Undersøgelsen viser, hvilke psykiske arbejdsproblemer som de ansatte i kommunerne oplever: 13. Oplever du personligt nogle af følgende psykiske arbejdsproblemer på dit arbejde? Stress Højt arbejdstempo Manglende information på arbejdspladsen Samarbejdsproblemer Uklare rammer og mål ift. opgaveløsning Udbrændthed Manglende tryghed i ansættelsen Trusler om vold Utryghed på grund af voldsepisoder Mobning Sexchikane Jeg oplever personligt ingen psykiske problemer 13% 9% 7% 5% 1% 1% 53% 49% 42% 37% 35% 29% 24% Det er først og fremmest stress og højt arbejdstempo, som medarbejderne oplever som psykiske arbejdsproblemer. Manglende information på arbejdspladsen opleves dog også som et væsentligt problem af mange, mens samarbejdsproblemer samt uklare mål og rammer også kommer højt oppe på listen. Der er en række forskelle i vurderingen af psykiske arbejdsmiljøproblemer afhængig af, hvilket arbejdsområde man har. Mest markant er det, at højt arbejdstempo opleves som et arbejdsmiljøproblem af over 60 % af de ansatte på ældreområdet i kommunerne. 25 % af de ansatte oplever ingen psykiske arbejdsmiljøproblemer. På det kommunale og amtslige område er der det samme billede. Personalepolitisk undersøgelse 2004 Ansatte i kommuner og amter 26

28 De medarbejdere, som oplever psykiske arbejdsmiljøproblemer, er efterfølgende blevet spurgt om, hvorvidt de er tilfredse med indsatsen overfor dette problem: 14. Hvor tilfreds er du med indsatsen overfor Trusler om vold Utryghed på grund af voldsepisoder Sexchikane Samarbejdsproblemer Højt arbejdstempo Stress Uklare rammer og mål ift. opgaveløsning Mobning Udbrændthed Manglende information på arbejdspladsen Manglende tryghed i ansættelsen 23% 17% 14% 11% 10% 8% 6% 4% 53% 45% 35% Base: medarbejdere i kommuner og amter forskelligt fra emne til emne De psykiske arbejdsmiljøproblemer, som mange oplever som et problem stress, højt arbejdstempo og manglende information på arbejdspladsen er der kun få, som er tilfredse med indsatsen overfor. Modsat er der forholdsvis mange, der er tilfredse med indsatsen på de områder, hvor kun få har angivet at der er problemer trusler om vold, utryghed på grund af voldsepisoder, sexchikane etc. Dette peger på, at problemerne omkring psykisk arbejdsmiljø i høj grad opleves som uløste blandt ansatte i amter og kommuner. Personalepolitisk undersøgelse 2004 Ansatte i kommuner og amter 27

29 Ser man på de fysiske arbejdsmiljøproblemer, så ser man følgende billede blandt ansatte i kommunerne: 15. Oplever du personligt, nogle af følgende fysiske arbejdsproblemer på dit arbejde? Dårligt indeklime kulde/varme Manglende rengøring Uhensigtsmæssig indretning af arbejdsplads Tunge løft Dårligt indeklime - Træk Gener som følge af arbejde med mus Anden form for ensidigt gentaget arbejde Jeg oplever personligt ingen fysiske arbejdsproblemer 8% 5% 2% 36% 32% 29% 20% 20% 30% Det fremgår, at det navnlig er dårligt indeklima, manglende rengøring og en uhensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen, som er de største fysiske arbejdsmiljøproblemer blandt ansatte i kommunerne og amterne. Generelt opleves der færre fysiske end psykiske arbejdsmiljøproblemer. Blandt nogle faggrupper er der dog store problemer bl.a. oplever over 50% af de ansatte indenfor ældreplejen, at der er problemer med indretningen af arbejdspladsen. 30% oplever ingen fysiske arbejdsmiljøproblemer. Personalepolitisk undersøgelse 2004 Ansatte i kommuner og amter 28

30 Ser man på, hvorvidt medarbejderne er tilfredse med indsatsen overfor disse fysiske arbejdsmiljøproblemer, så viser der sig følgende billede: 16. Hvor tilfreds er du med indsatsen overfor? Tunge løft Gener som følge af arbejde med mus Anden form for ensidigt gentaget arbejde Dårligt indeklime kulde/varme Uhensigtsmæssig indretning af arbejdsplads Dårligt indeklima - Træk Manglende rengøring 18% 12% 11% 9% 5% 28% 35% Base: medarbejdere i kommuner og amter afhængig af det enkelte tema Det fremgår, at tilfredsheden er mindst med indsatsen overfor de fysiske arbejdsmiljøproblemer, som opleves som det største problem: dårligt indeklima, manglende rengøring og en uhensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen. Blandt ansatte i ældreplejen er utilfredsheden med indsatsen på dette område på linie med gennemsnittet. Dette peger på, at problemerne omkring fysisk arbejdsmiljø i høj grad opleves som uløste blandt ansatte i amter og kommuner. Dog skal det her tilføjes, at der samlet set er færre der oplever problemer med det fysiske arbejdsmiljø end det psykiske arbejdsmiljø, og problemerne med det fysiske arbejdsmiljø samlet opleves som mindre. Personalepolitisk undersøgelse 2004 Ansatte i kommuner og amter 29

31 6 Sociale forhold og sygdomspolitik Undersøgelsen indeholder også en række spørgsmål omkring sociale forhold på arbejdspladsen (socialt kapitel) og sygdomspolitik. Bl.a. er medarbejderne blevet spurgt om, hvorvidt arbejdspladsens personalepolitik indeholder retningslinier om fastholdelse af medarbejdere, der får nedsat deres erhvervsevne: Fastholdelse af medarbejdere der får nedsat deres erhvervsevne Ja 53% Nej 13% 35% Ca. halvdelen af medarbejderne mener, at arbejdspladsens personalepolitik indeholder retningslinier om fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne. En stor del 35% - ved ikke noget om dette. Personalepolitisk undersøgelse 2004 Ansatte i kommuner og amter 30

32 Ser man på medarbejdernes svar på, hvorvidt personalepolitikken indeholder retningslinier om nyrekruttering af medarbejdere med nedsat arbejdsevne, så ser man følgende: Nyrekruttering af medarbejdere der har fået nedsat deres erhvervsevne Ja 21% Nej 28% 51% Ca. 20% af medarbejderne svarer bekræftende på dette der er dog en stor gruppe på over 50% som ikke har nogen viden på dette område. Personalepolitisk undersøgelse 2004 Ansatte i kommuner og amter 31

33 Endelig blev medarbejderne også stillet et andet spørgsmål på dette område: Ansættelse af ledige mv. i løntilskudsjob eller virksomhedspraktik Ja 41% Nej 21% 38% Ca. 40% af medarbejderne giver udtryk for, at forhold omkring ansættelse af ledige m.v. i løntilskudsjob eller virksomhedspraktik er indeholdt i arbejdspladsens personalepolitik. 38% ved dog ikke noget om politikken på dette område på deres arbejdsplads. Personalepolitisk undersøgelse 2004 Ansatte i kommuner og amter 32

34 Nogle af de samme spørgsmål som de tre foregående er opsummeret i følgende spørgsmål: 18. Har arbejdspladsen beskæftiget sig med forebyggelse, fastholdelse og ansættelse på særlige vilkår på grund af nedsat erhvervsevne eller ledighed? Ja, forebyggelse i relation til arbejdsmiljø 14% Ja, fastholdelse i relation til sygdomspolitik 41% Ja, oprettelse af løntilskudjob eller virksomhedspraktik 23% Nej 14% 34% Det fremgår, at medarbejderne har den opfattelse, at man først og fremmest har beskæftiget sig med fastholdelse af eksisterende medarbejdere på området for det sociale kapitel indsatsen overfor folk med nedsat arbejdsevne. Dette er i højere grad tilfældet på det amtslige område end på det kommunale område. Personalepolitisk undersøgelse 2004 Ansatte i kommuner og amter 33

35 Undersøgelsen har også undersøgt, hvorvidt man har en sygdomspolitik på de kommunale arbejdspladser: 19. Har arbejdspladsen en sygdomspolitik? Ja 73% Nej 6% 21% Det fremgår, at 73% af medarbejderne er ansat på en arbejdsplads, som har en sygdomspolitik. Det skal dog nævnes, at 21% ikke ved noget om dette område, så der formentlig er tale om et højere tal end de 73%. Personalepolitisk undersøgelse 2004 Ansatte i kommuner og amter 34

36 Undersøgelsen viser også, hvor tilfredse medarbejderne er med sygdomspolitikken: 20. Hvor tilfreds er du med sygdomspolitikken? Meget tilfreds 15% Tilfreds 53% Hverken eller 21% Utilfreds Meget utilfreds 1% 5% 6% Base: 1959 medarbejdere i kommuner og amter Størstedelen af medarbejderne (68%), der arbejder på en arbejdsplads med en sygdomspolitik, er overvejende tilfredse med sygdomspolitikken. Billedet er det samme på det kommunale og amtslige område. Personalepolitisk undersøgelse 2004 Ansatte i kommuner og amter 35

37 7 MUS og ledelsesforhold Undersøgelsen indeholder også en række spørgsmål om medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og ledelsesforhold. Bl.a. har medarbejderne svaret på, hvorvidt de har deltaget i en medarbejderudviklingssamtale indenfor de seneste to år: 21. Har du deltaget i en medarbejderudviklingssamtale på din nuværende arbejdsplads indenfor de sidste 2 år? Ja 70% Nej 27% 1% Arbejdspladsen gennemfører ikke MUSsamtaler 2% Det fremgår, at 70% af medarbejderne har deltaget i en MUS-samtale indenfor de seneste to år. Det efterlader en gruppe på 27%, som ikke har deltaget i en medarbejderudviklingssamtale indenfor de seneste to år. Det er navnlig indenfor ældreplejen, at der er mange medarbejdere, som ikke får gennemført MUS-samtaler (37%). Personalepolitisk undersøgelse 2004 Ansatte i kommuner og amter 36

38 Det fremgår af undersøgelsen, hvilke elementer af medarbejderudviklingssamtalen, som medarbejderne var tilfredse/utilfredse med: 22. Hvor tilfreds var du med følgende i din sidste medarbejderudviklingssamtale? Dit eget engagement i samtalen Dine muligheder for at forberede dig til samtalen Din leders engagement i samtalen Forløbet af samtalen Medarbejderudviklingssamtalen generelt Resultatet af medarbejderudviklingssamtalen Opfølgningen på medarbejderudviklingssamtalen 37% 58% 93% 86% 83% 78% 71% Base: 1875 medarbejdere i kommuner og amter Det fremgår, at utilfredsheden er størst med opfølgningen på MUS-samtalen. Kun 37% er tilfredse med dette punkt mod en markant højere tilfredshed på alle andre områder. På det kommunale og amtslige område er billedet overordnet set det samme i dette spørgsmål. Personalepolitisk undersøgelse 2004 Ansatte i kommuner og amter 37

39 Samtidig blev medarbejderne også spurgt om en række forhold omkring samarbejde og forholdet til ledelsen på deres arbejdsplads: 23. Hvor enig er du i følgende udsagn om samarbejde og forholdet til ledelsen på din arbejdsplads Godt samarbejde med kolleger 94% God faglig hjælp og støtte fra kolleger 85% Godt samarbejde med nærmeste leder 75% God faglig hjælp og støtte fra min nærmeste leder 61% Nærmeste leder er god til at skabe dialog Nærmeste leder er god til at løse konflikter 46% 51% Det fremgår, at de største problemer i forhold til samarbejde på arbejdspladsen er i forhold til den nærmeste leders evne til at skabe dialog og løse konflikter. Tilfredsheden med samarbejdet med kolleger er meget udpræget 94% udtrykker tilfredshed med dette. På det kommunale og amtslige område ser man det samme overordnede billede. Personalepolitisk undersøgelse 2004 Ansatte i kommuner og amter 38

40 8 Lønforhold Endelig indeholdt undersøgelsen også en række spørgsmål om lønforhold. Bl.a. har medarbejderne i amter og kommuner svaret på, hvorvidt deres løn ved den årlige lønforhandling er blevet vurderet af forhandlingsparterne i forhold til medarbejderens kvalifikationer, funktioner og resultater. 24. Har du indtryk af, at din løn ved den årlige lønforhandling er blevet vurderet af forhandlingsparterne i forhold til dine kvalifikationer, funktioner og resultater? Ja 34% Nej 52% 14% Det fremgår, at det er de færreste 34% - som ved den årlige lønforhandling har indtryk af, at de er blevet vurderet af forhandlingsparterne i forhold til sine kvalifikationer, funktioner og resultater. På det kommunale og amtslige område ser man det samme overordnede billede. Personalepolitisk undersøgelse 2004 Ansatte i kommuner og amter 39

41 Dernæst indeholder undersøgelsen også svar på, hvorvidt medarbejderne i forbindelse med de årlige lokale lønforhandlinger har fået lønfremgang. 25. Har du i forbindelse med de årlige lokale lønforhandlinger fået lønfremgang? Ja, funktionsløn 34% Ja, resultatløn 6% Ja, kvalifikationsløn Nej 35% 37% 8% Det fremgår, at de fleste ca. 60% - i forbindelse med de årlige lokale lønforhandlinger har fået lønfremgang. På det kommunale område er der lidt flere, som har fået lønfremgang i forbindelse med de årlige lokale lønforhandlinger. Personalepolitisk undersøgelse 2004 Ansatte i kommuner og amter 40

42 Dem der i forbindelse med de årlige lokale lønforhandlinger har fået lønfremgang er efterfølgende blevet spurgt om, hvorvidt de i den seneste lokale lønforhandling har fået lønfremgang. 26. Har du i forbindelse med den seneste lokale lønforhandling fået lønfremgang? Ja, funktionsløn 38% Ja, resultatløn 7% Ja, kvalifikationsløn 39% Nej 25% 8% Base: 1492 medarbejdere i kommuner og amter svaret Ja i spørgsmål 25 Det fremgår, at op mod 75% af medarbejderne, som har fået lønfremgang i forbindelse med de årlige lokale lønforhandlinger, har fået en sådan lønfremgang ved den seneste lønforhandling. Personalepolitisk undersøgelse 2004 Ansatte i kommuner og amter 41

43 Dernæst er medarbejderne blevet spurgt, hvorvidt de kender begrundelserne for, hvorfor de har fået eller ikke fået løntillæg. 27. Kender du begrundelserne for hvorfor du har fået eller ikke fået løntillæg? Ja 56% Nej 32% 12% Undersøgelsen viser her, at de fleste 56% - har hørt begrundelserne for, hvorfor de har fået eller ikke fået løntillæg. Billedet er det samme på det kommunale og amtslige område. Personalepolitisk undersøgelse 2004 Ansatte i kommuner og amter 42

44 Endelig er medarbejderne blevet bedt om at give deres mening til kende om, hvorvidt Ny Løn alt i alt er en forbedring i forhold til den tidligere måde at aflønne på. 28. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om dine lønforhold? Jeg mener, at ny løn alt i alt er en forbedring i forhold til den tidligere måde at aflønne mig på. Helt enig 6% Overvejende enig Hverken eller Overvejende uenig 16% 16% 19% Helt uenig 36% 7% Det fremgår, at knap en fjerdedel af medarbejderne i amter og kommuner 22% - er enig i, at Ny Løn alt i alt er en forbedring i forhold til tidligere. Over halvdelen af medarbejderne 55% - er direkte uenig i dette. Undersøgelsen viser altså på dette punkt en udbredt skepsis blandt de ansatte i forhold til Ny Løn. Personalepolitisk undersøgelse 2004 Ansatte i kommuner og amter 43

Det Personalepolitiske Forum: Personalepolitisk undersøgelse blandt ansatte i kommuner og amter, 2004

Det Personalepolitiske Forum: Personalepolitisk undersøgelse blandt ansatte i kommuner og amter, 2004 Det Personalepolitiske Forum: Personalepolitisk undersøgelse blandt ansatte i kommuner og amter, 2004 1. Jeg har et godt kendskab til personalepolitikken på min arbejdsplads? Helt enig 29% Enig 47% Hverken

Læs mere

Medarbejderog brugertilfredshed

Medarbejderog brugertilfredshed F O A F A G O G A R B E J D E Medarbejderog brugertilfredshed på plejehjem og i daginstitutioner undersøgelse af sammenhængen Medarbejder- og brugertilfredshed på plejehjem og i daginstitutioner undersøgelse

Læs mere

Rapport. Evaluering af Kompetencepakken OK 02

Rapport. Evaluering af Kompetencepakken OK 02 Rapport Evaluering af Kompetencepakken OK 02 Personalestyrelsen & CFU, juli 2004 Indhold 1. INDLEDNING...3 Sådan læses rapporten...3 Figurerne...4 2. HOVEDRESULTATER...5 3. KENDSKAB TIL KOMPETENCEPAKKEN

Læs mere

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 92 00 - Fax 11 1 Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 Et stort flertal af de

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Totalrapport

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Totalrapport Resultater for Totalrapport Antal inviterede Antal deltagere Svarprocent 77 754 74% Del - grafer Totalrapport Fysiske arbejdsforhold (Oplevelse) 4 Oplevelse ( = Passer ikke,4 = Passer i høj ),5,6,9,,8,6

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Vestervænget

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Vestervænget Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 007 Familie- og Socialcenter Antal inviterede Antal deltagere Svarprocent 68 7 54% Resultater fra Attraktive arbejdspladser er et fokuspunkt

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurderingen på Peder Lykke Skolen er vedtaget af skolens Sikkerhedsgruppe, som har valgt at benytte projektleder for Offensiv Strategi (BUF, Kontor

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

MUS - medarbejderudviklingssamtale

MUS - medarbejderudviklingssamtale MUS - medarbejderudviklingssamtale Navn, dato, år Forberedelse til medarbejderudviklingssamtalen MUS er et redskab til videreudvikling af medarbejderens kompetencer og værdi for arbejdspladsen. Samtalen

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

LEFT MARGIN

LEFT MARGIN Om undersøgelsen TNS Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omhandlende bryllup og økonomi for danskere der er inden for de seneste 36 måneder har indgået deres første

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 beelser: 2.353 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø 2016

Psykisk arbejdsmiljø 2016 Psykisk arbejdsmiljø 2016 Rødovre Kommune Ungecenter 2610 April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 18 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) 4

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig 5. SAMARBEJDE, INDFLYDELSE OG ORGANISERING I dette afsnit beskrives, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og arbejdsleder, tillidsrepræsentant og

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Godkendt af HSU den 31. oktober 2011

Godkendt af HSU den 31. oktober 2011 Godkendt af HSU den 31. oktober 2011 Medarbejderudviklingssamtale (MUS) Dette MUS-skema anvendes af både dig og din leder ved forberedelsen til din MUS-samtale. Formålet med MUS er: - at give den enkelte

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Nordfyns Kommune beelser: 1.241 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 67% RESULTATER PÅ TEMAER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Trivsel og APV - 2012

Trivsel og APV - 2012 Trivsel og APV - 2012 Svar angivet i % med mindre andet er nævnt INDHOLD BG kort fortalt Trivsel overordnet og fordelt på områder APV Konklusioner SVARPROCENT - APV 2009 2012 Besvarelser - styk 57 (70

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Kompetenceundersøgelsen 2004

Kompetenceundersøgelsen 2004 Kompetenceundersøgelsen 2004 Indhold 1 Indledning & resumé 2 2 Status over kompetenceudvikling i staten 6 2.1 Generel kompetenceudvikling 6 2.2 Kompetenceudviklingsaktiviteter 9 2.3 Barrierer for kompetenceudvikling

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til medlemmer af HSU SAGSNOTAT 11. MARTS 2009 Vedr.: Sagsbehandler: Karen Boesen Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter 1. Baggrund

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? DIN ARBEJDSSITUATION De følgende spørgsmål omhandler din daglige arbejdssituation. Vi ønsker din oplevelse af forholdene, og der er ikke rigtige og forkerte svar. Prøv så vidt muligt at forholde dig til

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Psykisk

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2009 Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2009 Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Bornholms Gymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Undersøgelsen på Bornholms Gymnasium

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 156 MTU 2015 Svarprocent: 9 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret 46 45 97,83% 08-09-2014 Trivselsmåling for [] Dimension

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Sagsnr Trivselsundersøgelsens resultater i SUF. Dokumentnr

Sagsnr Trivselsundersøgelsens resultater i SUF. Dokumentnr Krav i arbejdet Læring og udvikling Job & organisering Samarbejde Ledelsen Nærmeste leder Indflydelse Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT 09-04-2013 Trivselsundersøgelsens resultater i SUF Resultaterne

Læs mere

Undersøgelse af medarbejdertilfredshed

Undersøgelse af medarbejdertilfredshed Undersøgelse af medarbejdertilfredshed Apotek Denne undersøgelse gennemføres for at give os et grundlag for det fortsatte arbejde med at udvikle apoteket som en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt statsansatte. Spørgeskema

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt statsansatte. Spørgeskema Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt statsansatte Spørgeskema Om dig og dit arbejde 1. Hvor gammel er du? (1) Under 18 år (2) 18-29 år (3) 30-39 år (4) 40-49 år (5) 50-59 år (6) 60 år ældre

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 5536 4762 86% INDHOLDSFORTEGNELSE Resultater - - Total INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik

Læs mere

Rapport for Miljø (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket:

Rapport for Miljø (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 22-09-2014 Sammenlign afdeling: Teknik & Udskrevet d.22 09 2014 09:36 af lobk v.11.0.0.263 1/12 Sammenlign afdeling: Teknik & Antal besvarelser

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Standard Medarbejderundersøgelse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse

Standard Medarbejderundersøgelse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse Standard Medarbejderundersøgelse Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse 2012 Medarbejderundersøgelse: Trivsel og ledervurdering I boligorganisationen vil vi gerne undersøge om vores

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 96 Antal inviterede respondenter: 146 Besvarelsesprocent: 65,8% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år Forberedelse til MUS Skab en god arbejdsplads Navn, dato, år KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen En god arbejdsplads Vi vil alle sammen gerne have en god arbejdsplads. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse 2013 Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse 2013 Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Ørestad Gymnasium Medarbejdertrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Ørestad Gymnasium Der har deltaget i alt medarbejdere

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Personalepolitisk undersøgelse 2009

Personalepolitisk undersøgelse 2009 Ulf Hjelmar Personalepolitisk undersøgelse 2009 Et aktuelt billede af den personalepolitiske situation i kommuner og regioner Publikationen Personalepolitisk undersøgelse 2009 Et aktuelt billede af den

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium

Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Benchmarkingrapport Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 211 Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Lederne og det Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, december 2005 INDLEDNING Gennem de seneste 10-15 år har begrebet skiftet. I dag lægges der langt mere vægt

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

Betjentene. på rådhuse, biblioteker og i regionerne yder borgerservice og er alt-mulig-mænd. Det stiller krav til arbejdsmiljøet og uddannelserne!

Betjentene. på rådhuse, biblioteker og i regionerne yder borgerservice og er alt-mulig-mænd. Det stiller krav til arbejdsmiljøet og uddannelserne! F O A F A G O G A R B E J D E Betjentene på rådhuse, biblioteker og i regionerne yder borgerservice og er alt-mulig-mænd. Det stiller krav til arbejdsmiljøet og uddannelserne! Til tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere