Supplerende materiale til. Når kommuner bliver større: de korte og mere langsigtede konsekvenser for lokaldemokratiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Supplerende materiale til. Når kommuner bliver større: de korte og mere langsigtede konsekvenser for lokaldemokratiet"

Transkript

1 Supplerende materiale til Når kommuner bliver større: de korte og mere langsigtede konsekvenser for lokaldemokratiet Sune Welling Hansen, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet Ulf Hjelmar, KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

2 Uddybet beskrivelse af surveys Vi anvender sidstnævnte design på et puljedatasæt bestående af tre uafhængige tværsnits-surveys gennemført i 2001, 2009 og 2013, kombineret med registerdata på kommunerne. Populationen i de tre surveys er 18+ årige personer i Danmark. I 2001 er stikprøven stratificeret efter kommunestørrelse (60 af de daværende 275 kommuner er udvalgt fra 6 strata) med en kvote på 45 respondenter per kommune (udtrukket fra tilfældigt genererede telefonnumre inden for geografisk bestemte serier). Interviewmetoden er telefoninterview med efterfølgende personlige besøgsinterview og surveyen blev gennemført i marts med en svarprocent på 59/67 procent (n = 2.763/1.837; se Houlberg og Pedersen, 2003; og Dansk Data Arkiv, 2006). I 2009 er stikprøven stratificeret på landsdelsniveau på køn og alder med en kvote på 45 respondenter per kommune i 93 af de 98 nuværende kommuner. Stikprøven blev udtrukket fra Gallups web-panel interviewmetoden er webinterview, og surveyen blev gennemført i juni-juli med en svarprocent på 73 procent (n = 4.423; se Dansk Data Arkiv, 2011). I 2013 er stikprøven stratificeret efter alder (18-24 årige og 25+ årige) og oprindelse (dansk og indvandrere/efterkommere) med en oversampling af unge (18-24 årige hhv. danske og indvandrere/efterkommere), og blev udtrukket fra CPRregisteret. Respondenter fik valget mellem telefoninterview og webinterview, og surveyen blev gennemført i marts-april med en svarprocent på 57 procent (n = 1.370, heraf 750 som telefoninterview og 620 som webinterview. Surveyen er beskrevet i Hjelmar og Hansen (2013). Referencer: Dansk Data Arkiv (2006). Kommunestørrelse og lokalt demokrati, 2001 (DDA-16666). Odense: Dansk Data Arkiv. Dansk Data Arkiv (2011). Kommunestørrelse og lokalt demokrati tværsnitsanalyse, 2009 (DDA-25252). Odense: Dansk Data Arkiv. Hjelmar, Ulf og Sune Welling Hansen (2013). Lokalpolitik og borgere. Bilagsrapport. København: KORA. Houlberg, Kurt og Carsten Strømbæk Pedersen (2003). Appendiks 1. Dataindsamling, pp i Ulrik Kjær og Poul Erik Mouritzen (red.), Kommunestørrelse og lokalt demokrati. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

3 Tabel A1 Beskrivelse af variable (med spørgsmålsformuleringer og svarkategorier) Variabel Operationalisering Aktiv i foreningsliv Om man er aktiv (1) eller ej (0) i lokalt foreningsarbejde, defineret som mere end 0 timers foreningsarbejde om ugen i 2001 og 2009, og om man er kun lidt eller meget aktiv i Spørgsmålsformuleringer og svarkategorier: 2001: Ved De, hvor mange timer De gennemsnitligt har anvendt om ugen på frivilligt (ulønnet) organisationsarbejde i politiske partier eller andre foreninger, klubber eller organisationer gennem de sidste 12 måneder? Medregn også ulønnet arbejde for organisationer, som De ikke er medlem af. Antal timer pr. uge; 2009: Hvor mange timer har du gennemsnitligt anvendt om ugen på frivilligt (ulønnet) organisationsarbejde i politiske partier eller andre foreninger, klubber eller organisationer gennem de sidste 12 måneder? Medregn også ulønnet arbejde for organisationer, som du ikke er medlem af. Antal timer pr. uge; 2013: "Er du aktiv i lokalt foreningsarbejde? Det kan være foreninger såsom grundejerforeninger, sportsforeninger og støtteforeninger. 1 Ja meget aktiv, 2 Ja men kun lidt aktiv, 3 Nej slet ikke 43,8 (49,6) [1568] 37,8 (48,5) [3909] 35,3 (47,8) [832] Affektiv tilknytning Hvor tilknyttet man føler sig til sin kommune (0 slet ingen tilknytning til 100 meget stærk tilknytning ). Spørgsmålsformuleringer og svarkategorier: 2001 og 2009: Hvor meget føler De Dem/du dig knyttet til følgende geografiske områder? Den kommune, De/du bor i?. 0 Slet ingen tilknytning, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Meget stærk tilknytning; 2013: Hvor stor tilknytning føler du personligt til Den kommune du bor i?. 1 Slet ingen tilknytning, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Meget stærk tilknytning. 67,3 (24,8) [1700] 66,1 (23,8) [3909] 63,0 (26,1) [825] selvtillid Additivt indeks af forståelse for og evne til at handle i kommunalpolitik, samt hvor godt informeret man føler sig om kommunalpolitik (0 lav selvtillid til 100 høj selvtillid). Cronbach s Alpha varierer mellem 0,40 og 0,47 i de tre surveys, og bivariate korrelationer varierer mellem 0,10 og 0,30. Spørgsmålsformuleringer og svarkategorier: (a) Forståelse for kommunalpolitik: 2001, 2009 og 2013: Kommunalpolitikken i min kommune er undertiden så kompliceret, at en person som mig ikke forstår, hvad der foregår. 1 Helt enig, 2 Delvis enig, 3 Hverken enig eller uenig, 4 Delvis uenig, 5 Helt uenig. (b) Handleevne i kommunalpolitik: 2001, 2009 og 2013: Jeg kunne gøre et ligeså godt arbejde som medlem af kommunalbestyrelsen som de fleste andre. 1 Helt enig, 2 Delvist enig, 3 Hverken enig eller uenig, 4 Delvist uenig, 5 Helt uenig. (c) Informeret om kommunalpolitik: 2001, 2009 og 2013: Hvor godt informeret mener De/du, at De/du er med hensyn til, hvad der sker kommunalpolitisk i Deres/din kommune?. 1 Meget godt informeret, 2 Godt informeret, 3 Nogenlunde informeret, 4 Kun lidt informeret, 5 Slet ikke informeret. Skala er vendt om. 55,8 (22,9) [2448] 57,9 (20,0) [3537] 54,4 (21,1) [812] interesse Interesse for kommunalpolitik (0 slet ikke, 33 1/3 kun lidt, 66 2/3 noget, 100 meget ). Spørgsmålsformuleringer og svarkategorier: 2001 og 2009: Folk kan have forskellig grad af interesse i forskellige politikområder. Hvor interesseret er De i hvert af følgende områder... Kommunalpolitik? 1 Meget interesseret, 2 Noget interesseret, 3 Kun lidt interesseret, 4 Slet ikke interesseret; 2013: Hvor interesseret er du i kommunalpolitik? 1 Meget interesseret, 2 Noget interesseret, 3 Kun lidt interesseret, 4 Slet ikke interesseret. 52,7 (30,0) [2620] 62,1 (25,9) [3899] 53,6 (24,9) [832] tillid Additivt indeks bestående af vurdering af kommunalpolitikeres lydhørhed, integritet og kompetence. (0 lav tillid til 100 høj tillid). Cronbach s Alpha varierer mellem 0,50 og 0,62 i de tre surveys, og bivariate korrelationer varierer mellem 0,11 og 0,48. Spørgsmålsformuleringer og svarkategorier: (a) Lokalpolitikeres lydhørhed: 2001 og 2009: Hvor meget mener De/du, at borgmesteren og kommunalpolitikerne i Deres/din kommune i almindelighed tager hensyn til, hvad borgerne mener, når de træffer deres beslutninger?. 1 Slet ikke, 2 Kun lidt, 3 Noget, 4 En hel del (2001: 5 Meget); 2013: I hvilket omfang, mener du, at borgmesteren og kommunalpolitikerne i din kommune tager hensyn til, hvad borgerne mener, når de træffer deres beslutninger?. 1 En hel del, 2 Noget, 3 Kun lidt, 4 Slet ikke. Anvendt skala: 0 Slet ikke, 33 1/3 Kun lidt, 66 2/3 Noget, 100 En hel del, Meget. (b) Lokalpolitikeres integritet: 2001 og 2009: Hvor ofte mener De/du, at kommunalpolitikerne i Deres/din kommune tilsidesætter (deres egne) personlige interesser, når de træffer politiske beslutninger?. 1 Altid, 2 For det meste, 3 Af og til, 4 Kun sjældent, 5 Aldrig; 2013: Hvor ofte mener du, at kommunalpolitikerne i din kommune tilsidesætter personlige interesser, når de træffer politiske beslutninger?. 1 Altid, 2 For det meste, 3 Af og til, 4 Kun sjældent, 5 Aldrig. Anvendt skala: 0 Aldrig, 25 Kun Sjældent, 50 Af og til, 75 For det meste, 100 Altid. (c )Lokalpolitikeres kompetence: 2001 og 2009: Nedenfor finder De/du to påstande (A og B). Angiv venligst hvilken af de to påstande, som efter Deres/din opfattelse, bedst beskriver situationen i Deres/din kommune?. A. De fleste kommunalpolitikere i denne/din kommune er dygtige folk, som almindeligvis ved, hvad de gør. B. De fleste kommunalpolitikere i denne/din kommune ser ikke ud til at vide, hvad de foretager sig ; 2013: Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i?. 1 De fleste kommunalpolitikere i min kommune er dygtige folk, som almindeligvis ved, hvad de gør; 2 De fleste kommunalpolitikere i min kommune ser ikke ud til at vide, hvad de foretager sig. Anvendt skala: 0 De fleste kommunalpolitikere i min kommune ser ikke ud til at vide, hvad de foretager sig; 100 De fleste kommunalpolitikere i min kommune er dygtige folk, som almindeligvis ved, hvad de gør. 66,3 (23,0) [1141] 62,7 (24,2) [2525] 63,6 (21,9) [714] Stemme ved valg Om man ville stemme hvis der blev afholdt kommunalvalg i morgen (0 helt sikkert ikke stemme, sandsynligvis ikke stemme ; 100 helt sikkert stemme, sandsynligvis stemme ). Spørgsmålsformuleringer og svarkategorier: 2001, 2009 og 2013: Forestil Dem/dig, at der blev afholdt kommunalvalg i morgen. Hvor sandsynligt er det, at De/du ville stemme?. 1 Helt sikkert stemme, 2 Sandsynligvis stemme, 3 Sandsynligvis ikke stemme, 4 Helt sikkert ikke stemme. 93,5 (24,6) [2601] 97,7 (14,9) [3874] 93,9 (24,0) [830] Sammenlagt eller fortsættende Dikotomi: Om bosat i en fortsættende kommune (0) eller en sammenlagt kommune (1). Fortsættende Trikotomi: Om bosat i en fortsættende kommune (0), en sammenlagt kommune hvor indbyggertallet stiger med mindre end medianen for andelen af indbyggere i den ny kommune (småbrødre, 1), eller hvor indbyggertallet stiger med mindst medianen 21,1 % [554] 32,2 % [1257] 35,8 % [298]

4 Variabel Operationalisering Sammenlagt (storebrødre, 2). Oplysninger om fortsættende og sammenlagte kommuner er fra 78,9 % 67,8 % 64,2 % Bekendtgørelse 656 af 29. juni [2070] [2652] [534] Småbrødre 24,6 % [646] Storebrødre 54,3 % [1424] 14,5 % [566] 53,4 % [2086] 19,4 % [161] 44,8 % [373] Befolkningsandel i ny kommune Procentuel ændring i indbyggertallet fra tidligere kommune (per 1. januar 2006) til ny kommune (per 1. januar 2007). Oplysninger om indbyggertal fra Danmarks Statistiks Statistikbank, tabeller BEF1A og FOLK1. 49,7 (32,3) [2624] 60,6 (32,4) [3909] 61,8 (34,3) [832] Køn Mand (0) eller kvinde (1). Mand 48,0 % [1260] Kvinde 52,0 % [1364] i antal år. 2001: fødselsår omregnet til alder; 2009: Hvad er din alder? ; 2013: oplyst af Ung (-24 år) Danmarks Statistik (per 1. april i året). 6,5 % [171] Yngre (25-39 år) 29,4 % [770] Midaldrende (40-55 år) 34,5 % [904] Ældre (56+ år) 29,6 % [777] Hvor længe boet i sin kommune Antal år boet i kommune (2001, 2009) eller på nuværende adresse (2013). Under 10 år Spørgsmålsformuleringer og svarkatgorier: 2001: Hvor mange år har De ialt boet i Deres kommune?, Antal år; 2009: Hvor længe har du boet i XX kommune?. Antal år; 2013: I hvilket år flyttede du til din nuværende adresse?. Årstal. 23,4 % [611] år 18,8 % [492] 47,5 % [1856] 52,5 % [2053] 3,6 % [140] 14,7 % [573] 30,9 % [1206] 50,9 % [1990] 19,4 % [757] 19,1 % [747] 47,4 % [394] 52,6 % [438] 3,4 % [28] 8,4 % [70] 28,7 % [239] 59,5 % [495] 12,3 % [102] 33,2 % [276] Mindst 20 år 57,8 % [1509] 61,5 % [2405] 54,6 % [454] Note: Rapporteret er gennemsnit samt standardafvigelser i parenteser (for intervalskalerede variable) eller andele (for kategoriske), med antal observationer i firkantede parenteser, særskilt for 2001, 2009 og 2013.

5 Tabel A2 Resultater fra regressionsanalyse, identifikationsstrategi 1 (fortsættende vs. sammenlagt) I. Sociale relationer & orienteringer Aktiv i Affektiv foreningsliv tilknytning selvtillid II. e kompetencer & orienteringer (Forstå (Handle i (Informeret om interesse tillid III. e holdninger & adfærd (Lydhørhed) (Integritet) (Kompetence) Stemme ved valg Sammenlagt eller fortsættende Fortsættende Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Sammenlagt 7,67** -1,13-1,99-0,10-0,08-0,04-0,17-0,37 1,01-1,11 0,16 0,06 (3,64) (2,77) (1,56) (0,11) (0,10) (0,06) (2,06) (2,16) (2,45) (1,47) (3,89) (1,39) Survey 2001 Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref ,40-2,19-0,52 0,09 0,19** -0,33*** 4,41*** -2,54-7,53*** 0,94 2,90 2,84** (3,72) (2,35) (1,38) (0,10) (0,09) (0,05) (1,54) (1,95) (2,43) (1,26) (3,63) (1,26) ,71-5,85* -3,59* -0,19 0,31*** -0,48*** -4,53** -2,21-8,13*** 3,47** 1,79-1,78 (4,32) (3,44) (1,93) (0,13) (0,10) (0,06) (2,09) (2,41) (2,69) (1,59) (4,23) (1,81) Interaktioner Sammenlagt * ,08-0,71 0,87-0,04 0,12 0,01 2,18-3,45-7,44*** -0,81-4,24 0,52 (4,16) (2,49) (1,55) (0,11) (0,11) (0,06) (1,77) (2,38) (2,72) (1,59) (4,22) (1,36) Sammenlagt * ,04-0,27-0,60-0,20 0,03 0,09 0,85-3,26-5,16* -1,28-5,23 1,41 (5,04) (3,70) (2,18) (0,14) (0,12) (0,08) (2,47) (2,85) (3,10) (2,02) (4,98) (2,06) Køn Mand Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Kvinde -10,29*** 3,48*** -6,44*** -0,25*** -0,39*** -0,15*** -2,57*** -0,35-2,06*** -1,52** 1,85* -0,06 (1,24) (0,56) (0,46) (0,03) (0,03) (0,02) (0,57) (0,64) (0,67) (0,62) (1,04) (0,48) Ung (-24 år) Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Yngre (25-39 år) 2,57 4,60*** 8,27*** 0,24*** 0,36*** 0,47*** 14,01*** 4,78** -2,99 0,35 4,77 4,04* (3,22) (1,60) (1,33) (0,09) (0,10) (0,06) (1,86) (2,16) (2,00) (1,92) (3,46) (2,24) Midaldrende (40-55 år) 9,61*** 4,87*** 13,06*** 0,47*** 0,50*** 0,71*** 21,97*** 5,52** -1,66 1,82 3,53 7,34*** (3,06) (1,54) (1,30) (0,09) (0,10) (0,06) (1,82) (2,28) (2,01) (1,79) (3,45) (2,09) Ældre (56+ år) 10,76*** 8,84*** 15,81*** 0,54*** 0,49*** 0,97*** 28,70*** 10,72*** 5,33*** 5,04*** 7,20** 8,31*** (3,12) (1,55) (1,32) (0,08) (0,10) (0,06) (1,87) (2,22) (1,98) (1,78) (3,34) (2,09) Hvor længe boet i sin kommune Under 10 år Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref år 4,65** 6,49*** 0,58 0,01-0,03 0,07** 3,72*** -0,85-1,78-1,48 0,64 0,16 (1,96) (1,00) (0,78) (0,05) (0,05) (0,03) (1,05) (1,14) (1,09) (0,98) (1,74) (0,87) Mindst 20 år 3,41** 15,21*** -1,44** -0,15*** -0,14*** 0,12*** 4,03*** -0,78-1,39-0,48 0,26 1,62** (1,64) (0,86) (0,68) (0,04) (0,04) (0,03) (0,87) (0,92) (0,96) (0,85) (1,41) (0,67) Intercept 32,28*** 50,45*** 49,81*** 3,29*** 2,81*** 2,71*** 31,01*** 60,65*** 71,75*** 48,13*** 73,45*** 86,40*** (4,68) (2,85) (1,88) (0,13) (0,12) (0,08) (2,7) (2,68) (2,87) (2,05) (4,76) (2,33) R 2 0,026 0,094 0,057 0,029 0,037 0,103 0,108 0,023 0,056 0,013 0,005 0,026 Antal observationer Noter: Rapporteret er ustandardiserede koefficienter med standardfejl i parenteser (korrigeret for klynger på kommuneniveau), fra lineære regressioner med kontrol for respondenters køn, alder og antal år man har boet i kommunen. *: Signifikant på 10 %-niveau; **: Signifikant på 5 %-niveau; ***: Signifikant på 1 %-niveau.

6 Tabel A3 Resultater fra regressionsanalyse, identifikationsstrategi 2 (fortsættende vs. sammenlagt opdelt på småbrødre og storebrødre) I. Sociale relationer & orienteringer II. e kompetencer & orienteringer III. e holdninger & adfærd Aktiv i foreningsliv Affektiv tilknytning selvtillid (Forstå (Handle i (Informeret om interesse tillid (Lydhørhed) (Integritet) (Kompetence) Stemme ved valg Sammenlagt eller fortsættende Fortsættende Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Sammenlagt Småbrødre 9,47** -1,97-1,55-0,11-0,08-0,00-0,25 1,16 2,75-0,67 1,19-0,52 (4,60) (2,81) (1,54) (0,12) (0,11) (0,07) (2,30) (2,31) (2,58) (1,55) (4,18) (1,57) Storebrødre 6,88* -0,76-2,18-0,10-0,07-0,06-0,13-1,03 0,23-1,31-0,28 0,33 (3,68) (2,83) (1,65) (0,11) (0,10) (0,07) (2,13) (2,37) (2,59) (1,64) (4,16) (1,44) Survey 2001 Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref ,39-2,19-0,52 0,09 0,19** -0,33*** 4,41*** -2,54-7,53*** 0,94 2,90 2,84** (3,72) (2,35) (1,38) (0,10) (0,09) (0,05) (1,54) (1,95) (2,43) (1,26) (3,63) (1,26) ,70-5,85* -3,58* -0,19 0,31*** -0,48*** -4,53** -2,21-8,13*** 3,47** 1,80-1,78 (4,32) (3,44) (1,93) (0,13) (0,10) (0,06) (2,09) (2,41) (2,69) (1,59) (4,23) (1,81) Interaktioner Sammenlagt, småbrødre * ,61-4,21-0,48-0,06 0,10-0,09 2,80-4,37* -10,15*** -0,43-3,27 1,31 (5,38) (2,69) (1,72) (0,12) (0,13) (0,07) (2,17) (2,63) (2,94) (1,87) (4,74) (1,61) Sammenlagt, småbrødre * ,89* -3,92-2,73-0,41** 0,01 0,09 1,18-5,63* -9,72*** -0,05-9,24 1,22 (6,24) (4,20) (2,66) (0,19) (0,16) (0,10) (3,33) (3,32) (3,52) (2,48) (6,03) (2,67) Sammenlagt, storebrødre * ,90 0,09 1,31-0,04 0,13 0,04 2,00-2,95-6,40** -0,83-4,32 0,20 (4,22) (2,56) (1,68) (0,11) (0,11) (0,06) (1,87) (2,63) (2,88) (1,79) (4,54) (1,42) Sammenlagt, storebrødre * ,36 1,29 0,33-0,11 0,03 0,09 0,71-2,23-3,16-1,80-3,52 1,47 (5,30) (3,81) (2,30) (0,15) (0,13) (0,08) (2,62) (3,11) (3,30) (2,27) (5,35) (2,16) Forskel ,29-4,30*** -1,80-0,02-0,03-0,13** 0,80-1,42-3,76* 0,40 1,05 1,11 (4,29) (1,64) (1,43) (0,10) (0,11) (0,06) (1,86) (2,48) (2,20) (1,88) (4,04) (1,25) Forskel ,52-5,21* -3,06-0,30* -0,02-0,00 0,47-3,40-6,55** 1,75-5,71-0,25 (5,35) (2,93) (2,27) (0,16) (0,15) (0,10) (3,10) (3,04) (2,92) (2,54) (5,40) (2,37) Køn Mand Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Kvinde -10,28*** 3,56*** -6,40*** -0,25*** -0,39*** -0,15*** -2,58*** -0,33-2,00*** -1,52** 1,84* -0,08 (1,24) (0,57) (0,46) (0,03) (0,03) (0,02) (0,57) (0,64) (0,67) (0,62) (1,03) -0,48 Ung (-24 år) Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Yngre (25-39 år) 2,48 4,71*** 8,26*** 0,24*** 0,36*** 0,47*** 14,01*** 4,65** -3,05 0,30 4,69 4,07* (3,23) (1,58) (1,34) (0,09) (0,10) (0,06) (1,86) (2,16) (1,99) (1,91) (3,45) (2,24) Midaldrende (40-55 år) 9,48*** 5,08*** 13,07*** 0,47*** 0,50*** 0,71*** 21,96*** 5,38** -1,68 1,75 3,39 7,37*** (3,07) (1,52) (1,30) (0,09) (0,10) (0,06) (1,82) (2,28) (2,01) (1,79) (3,44) (2,09) Ældre (56+ år) 10,63*** 8,99*** 15,80*** 0,54*** 0,49*** 0,96*** 28,69*** 10,57*** 5,27*** 4,98*** 7,07** 8,34*** (3,13) (1,53) (1,33) (0,09) (0,10) (0,06) (1,87) (2,22) (1,98) (1,79) (3,33) (2,1) Hvor længe boet i sin kommune Under 10 år Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref år 4,67** 6,37*** 0,56 0,01-0,03 0,07** 3,72*** -0,83-1,79-1,45 0,65 0,15 (1,96) (1,00) (0,78) (0,05) (0,05) (0,03) (1,04) (1,14) (1,09) (0,98) (1,74) (0,87) Mindst 20 år 3,53** 15,05*** -1,45** -0,15*** -0,14*** 0,12*** 4,05*** -0,74-1,38-0,45 0,38 1,62** (1,64) (0,86) (0,68) (0,04) (0,04) (0,03) (0,88) (0,93) (0,96) (0,85) (1,42) (0,67) Intercept 32,31*** 50,37*** 49,80*** 3,29*** 2,81*** 2,71*** 31,01*** 60,75*** 71,76*** 48,16*** 73,50*** 86,37*** (4,68) (2,85) (1,88) (0,13) (0,12) (0,08) (2,7) (2,67) (2,87) (2,06) (4,75) (2,33) R 2 0,026 0,099 0,058 0,030 0,037 0,103 0,108 0,024 0,057 0,013 0,005 0,026 Antal observationer Noter: Se noter til Tabel A2. Note 1: Forskel i estimater for småbrødre og storebrødre. Identiske resultater kan opnås ved at benytte storebrødre som referencekategori i stedet for de fortsættende kommuner.

7 Tabel A4 Resultater fra regressionsanalyse, identifikationsstrategi 3 (befolkningsandel i sammenlægning) I. Sociale relationer & orienteringer II. e kompetencer & orienteringer III. e holdninger & adfærd Aktiv i foreningsliv Affektiv tilknytning selvtillid (Forstå (Handle i (Informeret om interesse tillid (Lydhørhed) (Integritet) (Kompetence) Stemme ved valg Befolkningsandel i ny kommune 0,01-0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00-0,03-0,07-0,03 0,01 0,02 (0,07) (0,03) (0,02) (0,00) (0,00) (0,00) (0,04) (0,05) (0,05) (0,04) (0,09) (0,02) Survey 2001 Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref ,14-8,21*** 0,84 0,08 0,43*** -0,42*** 7,97*** -8,80*** -21,35*** -0,50-3,85 4,11*** (3,70) (1,42) (1,34) (0,09) (0,09) (0,06) (1,69) (2,34) (2,02) (1,76) (3,87) (1,14) ,37*** -12,11*** -6,27*** -0,55*** 0,26* -0,39*** -2,46-5,77** -18,31*** 4,38** -3,03-1,78 (4,58) (2,59) (2,10) (0,14) (0,14) (0,10) (2,88) (2,79) (2,59) (2,22) (5,00) (2,15) Interaktioner Befolkningsandel * ,06 0,12*** -0,01-0,00-0,00 0,00* -0,03 0,07 0,16*** 0,02 0,06-0,02 (0,08) (0,04) (0,04) (0,00) (0,00) (0,00) (0,04) (0,06) (0,05) (0,05) (0,10) (0,03) Befolkningsandel * ,04 0,14** 0,05 0,00 0,00 0,00-0,03 0,01 0,13** -0,05-0,00 0,03 (0,10) (0,06) (0,05) (0,00) (0,00) (0,00) (0,06) (0,07) (0,06) (0,05) (0,12) (0,04) Køn Mand Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Kvinde -10,19*** 3,67*** -6,42*** -0,25*** -0,40*** -0,14*** -3,36*** -0,46-2,16*** -1,51** 1,06 0,09 (1,50) (0,66) (0,55) (0,03) (0,04) (0,02) (0,69) (0,77) (0,79) (0,74) (1,28) (0,55) Ung (-24 år) Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Yngre (25-39 år) 3,00 5,16*** 8,86*** 0,24** 0,41*** 0,49*** 14,43*** 5,76** -3,57 2,11 6,42 2,17 (3,87) (1,85) (1,49) (0,11) (0,11) (0,07) (1,99) (2,75) (2,46) (2,19) (4,22) (2,50) Midaldrende (40-55 år) 10,42*** 5,68*** 13,29*** 0,45*** 0,52*** 0,71*** 22,28*** 5,34* -3,12 2,47 4,12 6,50*** (3,78) (1,79) (1,50) (0,10) (0,11) (0,07) (2,00) (2,82) (2,29) (2,20) (4,25) (2,31) Ældre (56+ år) 11,72*** 10,16*** 16,62*** 0,56*** 0,54*** 0,96*** 29,35*** 10,62*** 4,50* 6,05*** 6,98* 7,22*** (3,82) (1,84) (1,52) (0,10) (0,11) (0,07) (1,84) (2,79) (2,30) (2,12) (4,17) (2,37) Hvor længe boet i sin kommune Under 10 år Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref år 4,66* 6,83*** -0,27-0,03-0,06 0,06 3,20** -0,81-2,28* -1,40 1,02 0,51 (2,37) (1,16) (0,94) (0,06) (0,06) (0,04) (1,34) (1,36) (1,28) (1,12) (2,19) (1,03) Mindst 20 år 3,39* 14,49*** -1,80** -0,16*** -0,14*** 0,11*** 3,45*** -0,11-2,19* 0,10 1,82 1,71** (1,95) (0,95) (0,81) (0,05) (0,05) (0,04) (1,01) (1,14) (1,15) (1,00) (1,72) (0,8) Intercept 38,88*** 48,79*** 47,54*** 3,17*** 2,68*** 2,72*** 31,11*** 60,82*** 76,84*** 46,87*** 72,03*** 86,65*** (5,08) (2,21) (1,66) (0,13) (0,13) (0,08) (2,20) (3,61) (2,99) (2,77) (5,31) (2,48) R 2 0,023 0,101 0,059 0,028 0,041 0,099 0,114 0,024 0,072 0,014 0,004 0,028 Antal observationer Se noter til Tabel A2.

Kommunesammenlægninger og borgernes opfattelse af lokaldemokratiet en status 6 år efter kommunalreformen

Kommunesammenlægninger og borgernes opfattelse af lokaldemokratiet en status 6 år efter kommunalreformen Artikeludkast til præsentation i Dansk Selskab for Statskundskab d. 24-25.10.13 Kommunesammenlægninger og borgernes opfattelse af lokaldemokratiet en status 6 år efter kommunalreformen Sune Welling Hansen

Læs mere

Når kommuner bliver større: de korte og mere langsigtede konsekvenser for lokaldemokratiet

Når kommuner bliver større: de korte og mere langsigtede konsekvenser for lokaldemokratiet politica, 47. årg. nr. 3 2015, 464-484 Sune Welling Hansen og Ulf Hjelmar Når kommuner bliver større: de korte og mere langsigtede konsekvenser for lokaldemokratiet Vi undersøger sammenhængen mellem et

Læs mere

Lokalpolitik og borgere

Lokalpolitik og borgere Ulf Hjelmar og Sune Welling Hansen Lokalpolitik og borgere Bilagsrapport Lokalpolitik og borgere Bilagsrapport kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere

Lokaldemokratiet og borgerne

Lokaldemokratiet og borgerne Rapport Lokaldemokratiet og borgerne Resultater fra en borgerundersøgelse om interesse, viden, deltagelse, tillid, holdninger og prioriteringer i forhold til lokaldemokratiet Ulf Hjelmar og Jonatan Mizrahi-Werner

Læs mere

Lokalpolitik og borgere

Lokalpolitik og borgere Ulf Hjelmar og Sune Welling Hansen Lokalpolitik og borgere Resultater fra en borgerundersøgelse om deltagelse, kendskab, holdninger og ønsker til lokaldemokratiet Lokalpolitik og borgere Resultater fra

Læs mere

Strukturreformen udfordrer nærdemokratiet

Strukturreformen udfordrer nærdemokratiet Strukturreformen udfordrer nærdemokratiet Borgernes lokalpolitiske tillid og selvtillid faldt, da kommunerne voksede KREVI Denne rapport undersøger strukturreformens betydning for nærdemokratiet i de danske

Læs mere

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ MAND... 2: 1 KVINDE...

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ MAND... 2: 1 KVINDE... NÅR VI SPØRGER TIL DERES HOLDNING TIL KOMMUNEN, ER DET DERES BOPÆLSKOMMUNE VI MENER, ALTSÅ KOMMUNENS NAVN, OG IKKE KOMMUNERNE I ALMINDELIGHED. KØN MAND... 2: 1 KVINDE... 2 HVAD ER DERES ALDER? +-+-+ 3:

Læs mere

Behandling af kvantitative data 19.11.2012

Behandling af kvantitative data 19.11.2012 Behandling af kvantitative data 19.11.2012 I dag skal vi snakke om Kvantitativ metode i kort form Hvordan man kan kode og indtaste data Data på forskellig måleniveau Hvilke muligheder, der er for at analysere

Læs mere

Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse. Arbejdsnotat. Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune

Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse. Arbejdsnotat. Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune 16. august 2006 Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse Arbejdsnotat Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune 1. Materiale og metode 1.1 Indsamling af data Data er

Læs mere

Appendiks A. Entreprenørskabsundervisning i befolkningen, specielt blandt unge

Appendiks A. Entreprenørskabsundervisning i befolkningen, specielt blandt unge Appendiks A. Entreprenørskabsundervisning i befolkningen, specielt blandt unge Redegørelsen ovenfor er baseret på statistiske analyser, der detaljeres i det følgende, et appendiks for hvert afsnit. Problematikken

Læs mere

Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet

Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet Flere gode år på arbejdsmarkedet 5. maj 2017 Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet Risikoen for at have et dårligt psykisk helbred mere end fordobles for personer med et belastende

Læs mere

Under halvdelen af kontanthjælpsmodtagerne deltog i valget. Jo flere kontanthjælpsmodtagere, der var i en kommune, jo lavere var stemmeprocenten.

Under halvdelen af kontanthjælpsmodtagerne deltog i valget. Jo flere kontanthjælpsmodtagere, der var i en kommune, jo lavere var stemmeprocenten. 1 Hvem bliver hjemme? Ved det seneste kommunalvalg stemte under halvdelen af kontanthjælpsmodtagerne. Også mange unge og indvandrere valgte at blive hjemme på valgdagen. Nationale kampagner havde i 2013

Læs mere

Bilag 1: Spørgeskemaer og kvantitativ analyse

Bilag 1: Spørgeskemaer og kvantitativ analyse Bilag 1: Spørgeskemaer og kvantitativ analyse Bortfaldsanalyse: Spørgeskema om organisering Spørgeskemaet om organiseringen af MED-systemet blev sendt til i alt 99 respondenter. Respondenterne var enten

Læs mere

Analyse. Er politisk selvværd bestemt af geografisk. 1 februar Af Julie Hassing Nielsen

Analyse. Er politisk selvværd bestemt af geografisk. 1 februar Af Julie Hassing Nielsen Analyse 1 februar 2017 Er politisk selvværd bestemt af geografisk placering? Af Julie Hassing Nielsen Danskernes geografiske placering og deres relation til centraladministrationen og det politisk system

Læs mere

Meningsmåling i Bornholm Kommune Marts Gennemført af Jysk Analyse Kontakt: Cand.merc. Jørgen Haller Telefon :

Meningsmåling i Bornholm Kommune Marts Gennemført af Jysk Analyse Kontakt: Cand.merc. Jørgen Haller Telefon : Meningsmåling i Bornholm Kommune Marts 2012 Gennemført af Jysk Analyse Kontakt: Cand.merc. Jørgen Haller haller@jyskanalyse.dk Telefon : 9811 4090 1. Undersøgelsens gennemførelse Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

Et fysisk hårdt arbejdsliv har store konsekvenser for helbred og tilbagetrækning

Et fysisk hårdt arbejdsliv har store konsekvenser for helbred og tilbagetrækning Flere gode år på arbejdsmarkedet 5. maj 2017 Et fysisk hårdt arbejdsliv har store konsekvenser for helbred og tilbagetrækning Et hårdt arbejdsliv har store konsekvenser for helbredet og tilknytningen til

Læs mere

Op af sofaen - anbefalinger til det lokale demokrati

Op af sofaen - anbefalinger til det lokale demokrati Op af sofaen - anbefalinger til det lokale demokrati Lynne Birch Hansen Temperaturen på det lokale demokrati Pressemeddelelse af 17. december 2012 Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager vil sende

Læs mere

Hvordan gik det med lokaldemokratiet?

Hvordan gik det med lokaldemokratiet? Hvordan gik det med lokaldemokratiet? Sune Welling Hansen, Lektor, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet I artiklen gives et review af studier, der har undersøgt de lokaldemokratiske konsekvenser

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Bilag I afrapportering af signifikanstest i tabeller i artikel er der benyttet følgende illustration af signifikans: * p

Læs mere

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public TNS Gallup Dansk Ungdoms Fællesråd 1 Public Metode 2 Målgruppe: danske borgmestre Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på Gallups internetpanel G@llupForum Stikprøvestørrelse: 110 i alt 51 gennemførte

Læs mere

BORGER- PANEL. Vi går langt for at få et nyt job. februar 2012

BORGER- PANEL. Vi går langt for at få et nyt job. februar 2012 BORGER- PANEL februar 2012 Vi går langt for at få et nyt job Det kan kræve mange ændringer at finde et nyt job: Længere rejsetid, anden branche, ny uddannelse og lavere løn, eller måske er det nødvendigt

Læs mere

Test og sammenligning af udvalgte regressionsmodeller Berit Christina Olsen forår 2008

Test og sammenligning af udvalgte regressionsmodeller Berit Christina Olsen forår 2008 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING OG PROBLEMSTILLING... 2 1.1 OVERVÆGT SOM CASE... 2 2 ANALYSEFORBEREDELSER... 4 2.1 HEPRO-UNDERSØGELSEN... 4 2.2 DEN AFHÆNGIGE VARIABEL VIGTIGHED AF ÆNDRINGEN AF VÆGT...

Læs mere

Regressionsanalyse i SurveyBanken

Regressionsanalyse i SurveyBanken Først vælges datasættet De Kommunale Nøgletal. Klik på Variable Description og derefter De Kommunale Nøgletal 2010. De enkelte variable i datasættet bliver nu oplistet og kan vælges. Klik herefter på Analysis

Læs mere

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN. Tal om det frivillige Danmark. Om undersøgelsens metode. Spørgeskema.

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN. Tal om det frivillige Danmark. Om undersøgelsens metode. Spørgeskema. METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT 2016-2018, BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN Tal om det frivillige Danmark Ref.: HDJ, MH 15. august 2017 Om undersøgelsens metode Dataindsamlingen til Frivilligrapportens befolkningsundersøgelse

Læs mere

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT 2016-2018, BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN Tal om det frivillige Danmark Ref.: HDJ, MH 31. oktober 2017 Om undersøgelsens metode Dette bilag beskriver forskellige metodiske forhold

Læs mere

politiske temaer, der optager de unge

politiske temaer, der optager de unge Redegørelse politiske temaer, der optager de unge f. Af Klaus Levinsen, lektor Syddansk Universitet Uddrag fra: Demokrati for fremtiden Valgretskommissionens betænkning om unges demokratiske engagement

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Meningsmåling vedr. Limfjordsforbindelsen Maj 2014

Meningsmåling vedr. Limfjordsforbindelsen Maj 2014 Meningsmåling vedr. Limfjordsforbindelsen Maj 2014 Gennemført af Jysk Analyse A/S 1. Undersøgelsens gennemførelse Undersøgelsen er gennemført som telefoninterview med et tilfældigt udvalg af stemmeberettigede

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2- test [ki-i-anden-test]

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2- test [ki-i-anden-test] Anvendt Statistik Lektion 6 Kontingenstabeller χ 2- test [ki-i-anden-test] Kontingenstabel Formål: Illustrere/finde sammenhænge mellem to kategoriske variable Opbygning: En celle for hver kombination af

Læs mere

Benchmarking af kommunernes sagsbehandling antagelser, metode og resultater

Benchmarking af kommunernes sagsbehandling antagelser, metode og resultater Benchmarking af kommunernes sagsbehandling antagelser, metode og resultater Anna Amilon Materiel vurdering Ved vurderingen af en afgørelses materielle indhold vurderes afgørelsens korrekthed i forhold

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst 17. december 2013 Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst Dette notat redegør for den økonometriske analyse af indkomstforskelle mellem personer med forskellige lange videregående uddannelser

Læs mere

SF er vælgernes reservehold

SF er vælgernes reservehold SF er vælgernes reservehold Hvis vælgerne skulle på et andet parti end deres foretrukne, ville flest 14 procent - vælge SF. Alle SF s potentielle r kommer fra partier i rød blok (R, S og EL). 12 procent

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra. Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med alder... 19 4. Kryds med Region... 27 5. Kryds med Indkomst... 35 6. Kryds med oprindelsesland... 43 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF POPULATIONEN... 4

INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF POPULATIONEN... 4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF OULATIONEN... 4 DELOGAVE 1...5 BEGREBSVALIDITET... 6 Differentiel item funktionsanalyser...7 Differentiel item effekt...10 Lokal

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø RAPPORT Unges holdninger til EU 2009 Projektnummer: 56311 Rapporteringsmåned: April 2009 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Udarbejdet af: Konsulent Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

ØVELSER Statistik, Logistikøkonom Lektion 8 og 9: Simpel og multipel lineær regression

ØVELSER Statistik, Logistikøkonom Lektion 8 og 9: Simpel og multipel lineær regression ! ØVELSER Statistik, Logistikøkonom Lektion 8 og 9: Simpel og multipel lineær regression Eksempel 1 AT OPSTILLE EN SIMPEL LINEÆR REGRESSIONSMODEL - GENNEMGÅS AF JAKOB Et stort lager måler løbende sine

Læs mere

Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforsknings-institutioner. Tabelsamling. Dansk Center for Forskningsanalyse,

Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforsknings-institutioner. Tabelsamling. Dansk Center for Forskningsanalyse, Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforsknings-institutioner Tabelsamling Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab Aarhus Universitet Marts 2012 Carter Bloch Heidi

Læs mere

Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004

Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Se analyserne i Boje, T. og Ibsen, B. (2006): Frivillighed

Læs mere

Skriftlig eksamen i samfundsfag

Skriftlig eksamen i samfundsfag OpenSamf Skriftlig eksamen i samfundsfag Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Præcise nedslag 3. Beregninger 3.1. Hvad kan absolutte tal være? 3.2. Procentvis ændring (vækst) 3.2.1 Tolkning af egne beregninger

Læs mere

Lene Holm Pedersen, Kurt Houlberg, Sune Welling Hansen, Asmus Leth Olsen og Mats Joe Bordacconi. Lokalpolitikeres rolle og råderum

Lene Holm Pedersen, Kurt Houlberg, Sune Welling Hansen, Asmus Leth Olsen og Mats Joe Bordacconi. Lokalpolitikeres rolle og råderum Lene Holm Pedersen, Kurt Houlberg, Sune Welling Hansen, Asmus Leth Olsen og Mats Joe Bordacconi Lokalpolitikeres rolle og råderum Lokalpolitikeres rolle og råderum kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 1: Nydanskeres holdninger til kønsroller

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 1: Nydanskeres holdninger til kønsroller NOTATSERIE Medborgerskab 17 Notat nr. 1: Nydanskeres holdninger til kønsroller AUGUST 17 Nydanskeres holdninger til kønsroller 1. Hovedpointer Indvandreres og efterkommeres holdninger til kønsroller adskiller

Læs mere

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig?

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 10 3. Kryds med alder... 17 4. Kryds med Region... 24 5. Kryds med Indkomst... 31 6. Kryds med oprindelsesland... 38 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Program dag 2 (11. april 2011)

Program dag 2 (11. april 2011) Program dag 2 (11. april 2011) Dag 2: 1) Hvordan kan man bearbejde data; 2) Undersøgelse af datamaterialet; 3) Forskellige typer statistik; 4) Indledende dataundersøgelser; 5) Hvad kan man sige om sammenhænge;

Læs mere

TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd

TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd Demokrati og valgret Public Metode Målgruppe: Repræsentativ stikprøve, oversampling af unge i alderen 16-25 år. Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på

Læs mere

Læreruddannelsen i Århus samfundsfag. Leif Brondbjerg og Carsten Linding Jakobsen

Læreruddannelsen i Århus samfundsfag. Leif Brondbjerg og Carsten Linding Jakobsen Læreruddannelsen i Århus samfundsfag Leif Brondbjerg og Carsten Linding Jakobsen 1 Samfundsfag i skolen - En undersøgelse af samfundsfag 2010 i Danmark med fokus på politiske kundskaber, demokratisk dannelse

Læs mere

Voksne børn til modtagere af hjemmehjælp 2015

Voksne børn til modtagere af hjemmehjælp 2015 Voksne børn til modtagere af hjemmehjælp 2015 1 Voksne børn til modtagere af hjemmehjælp Bo Bilde 2015 Danmarks Statistik DST Survey Telefon 3917 3255 / 3917 3271 Mail: bbi@dst.dk Danmark Statistik Sejrøgade

Læs mere

Interviewguide fokusgruppeinterview den. 8. November

Interviewguide fokusgruppeinterview den. 8. November Interviewguide fokusgruppeinterview den. 8. November Formålet med fokusgruppen i Odense er at få de unge til at tage stilling til en række tiltag, som Odense kommune har taget for netop at få de unge til

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2 -test [ki-i-anden-test]

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2 -test [ki-i-anden-test] Anvendt Statistik Lektion 6 Kontingenstabeller χ 2 -test [ki-i-anden-test] 1 Kontingenstabel Formål: Illustrere/finde sammenhænge mellem to kategoriske variable Opbygning: En celle for hver kombination

Læs mere

Af Seniorforsker Anu Siren & Videnskabelig Assistent Maria Hedemark Poulsen

Af Seniorforsker Anu Siren & Videnskabelig Assistent Maria Hedemark Poulsen Afrapportering, projektet Sammenhængen mellem boligformer og livskvalitet for ældre Af Seniorforsker Anu Siren & Videnskabelig Assistent Maria Hedemark Poulsen Opdateret version, d. 3. maj 2016 Sammenfatning

Læs mere

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Metode og muligheder Design Beskrivelse af deltagere og ikke-deltagere Vægtning for design

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Oversigtsfigur for afsnit/underopdelinger... 8 Uddybende forklaring

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab FOA Kampagne & Analyse 30. marts 2009 Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab Denne undersøgelse er gennemført via FOAs elektroniske medlemspanel i marts 2009. 2.031 FOA-medlemmer har medvirket

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Statistik II 1. Lektion. Analyse af kontingenstabeller

Statistik II 1. Lektion. Analyse af kontingenstabeller Statistik II 1. Lektion Analyse af kontingenstabeller Kursusbeskrivelse Omfang 5 kursusgange (forelæsning + opgaveregning) 5 kursusgange (mini-projekt) Emner Analyse af kontingenstabeller Logistisk regression

Læs mere

TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd

TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd Demokrati og valgret Public Metode Målgruppe: Repræsentativ stikprøve, oversampling af unge i alderen. Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på Gallups

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 5. Sammenligning af to grupper * Sammenligning af middelværdier * Sammenligning af andele

Anvendt Statistik Lektion 5. Sammenligning af to grupper * Sammenligning af middelværdier * Sammenligning af andele Anvendt Statistik Lektion 5 Sammenligning af to grupper * Sammenligning af middelværdier * Sammenligning af andele Motiverende eksempel Antal minutter brugt på rengøring/madlavning: Rengøring/Madlavning

Læs mere

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Eksamensopgave E05. Socialklasse og kronisk sygdom

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Eksamensopgave E05. Socialklasse og kronisk sygdom Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab Eksamensopgave E05 Socialklasse og kronisk sygdom Data: Tværsnitsundersøgelse fra 1986 Datamaterialet indeholder: Køn, alder, Højest opnåede

Læs mere

Effektmålsmodifikation

Effektmålsmodifikation Effektmålsmodifikation Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 21. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang Vi snakkede

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Kvantitative forskningsmetoder Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 14. december 2011 Eksamensnummer: 5 14. december 2011 Side 1 af 6 1) Af boxplottet kan man aflæse,

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker?

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 5 3. Kryds med alder... 7 4. Kryds med Region... 9 5. Kryds med Indkomst... 11 6. Kryds med oprindelsesland... 13 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

Holstebro Kommune. Kommunalvalg 2013. Holstebro Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Holstebro Kommune. Kommunalvalg 2013. Holstebro Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10. November 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere fra Holstebro kommune på 18 eller derover

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet

Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet 17. december 2013 Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet Dette notat redegør for den økonometriske analyse af sammenhængen mellem undervisningstid og indkomst i afsnit 5.3 i Analyserapport

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Sommermåling - Indland. Danmarks Radio. 29. jun 2015

Sommermåling - Indland. Danmarks Radio. 29. jun 2015 t Sommermåling - Indland Danmarks Radio 29. jun 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 6 3. Kryds med køn... 9 4. Kryds

Læs mere

Notat på baggrund af national repræsentativ survey

Notat på baggrund af national repræsentativ survey 27.05.14 Danskernes syn på medlemsdemokrati Side 1 af 6 Notat på baggrund af national repræsentativ survey En stor del af danskerne er aktive i foreninger og har med jævne mellemrum mulighed for at yde

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: De sociale medier betyder, at jeg er mindre nærværende, når jeg er sammen med andre mennesker DR 19160 23. mar 2015 AARHUS COPENHAGEN

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Færre vil give en hånd til Afrika

Færre vil give en hånd til Afrika Færre vil give en hånd til Afrika Næsten hver tredje synes Danmark giver for meget i ulandsbistand i 2005 var det kun hver sjette. Skepsissen skyldes mistillid til støttens virkning og hensynet til den

Læs mere

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Udvikling af den politiske struktur, 09-02-2015 Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus

Læs mere

ØVELSER Statistik, Logistikøkonom Lektion 8 og 9: Simpel og multipel lineær regression

ØVELSER Statistik, Logistikøkonom Lektion 8 og 9: Simpel og multipel lineær regression ! ØVELSER Statistik, Logistikøkonom Lektion 8 og 9: Simpel og multipel lineær regression Eksempel 1 AT OPSTILLE EN SIMPEL LINEÆR REGRESSIONSMODEL - GENNEMGÅS AF JAKOB Et stort lager måler løbende sine

Læs mere

Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen. At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt

Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen. At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt Publikationen kan hentes

Læs mere

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på Januar 2012 Indhold Lovgivningen om lønmodtagernes rettigheder er ude af trit med et moderne arbejdsmarked... 2 Danskerne vil have mere barselsorlov til

Læs mere

For: Mellemfolkeligt Samvirke 10-12-2014 Side 1 af 17. Stikprøve: Antal respondenter: Dataindsamlingsperiode: Vægtning: Om læsning af tabellerne:

For: Mellemfolkeligt Samvirke 10-12-2014 Side 1 af 17. Stikprøve: Antal respondenter: Dataindsamlingsperiode: Vægtning: Om læsning af tabellerne: For: Mellemfolkeligt Samvirke 10-12-2014 Side 1 af 17 Stikprøve: Udtrukket blandt 16+ årige i DK Panelet Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region), så den afspejler

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater.

Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater. Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater. 1 Sammenfatning Der er en statistisk signifikant positiv sammenhæng mellem opnåelse af et godt testresultat og elevernes oplevede

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Der bør indføres en grænse for, hvor mange børn der maksimalt må være pr. voksen ansat i daginstitutionerne? DR 19160 23. mar

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 5. Sammenligning af to grupper * Sammenligning af middelværdier * Sammenligning af andele

Anvendt Statistik Lektion 5. Sammenligning af to grupper * Sammenligning af middelværdier * Sammenligning af andele Anvendt Statistik Lektion 5 Sammenligning af to grupper * Sammenligning af middelværdier * Sammenligning af andele Motiverende eksempel Antal minutter brugt på rengøring/madlavning: Rengøring/Madlavning

Læs mere

Faktaark: Danske meningsmålingsinstitutters metode. 11. marts 2016 Martin Skovbjerg Jensen, analytiker, Mandag Morgen

Faktaark: Danske meningsmålingsinstitutters metode. 11. marts 2016 Martin Skovbjerg Jensen, analytiker, Mandag Morgen Faktaark: Danske meningsmålingsinstitutters metode 11. marts 2016 Martin Skovbjerg Jensen, analytiker, Mandag Morgen Metode: Følgende spørgsmål (se herunder) tager alene udgangspunkt i undersøgelser, der

Læs mere

Danskerne ønsker valg om sundhed

Danskerne ønsker valg om sundhed Danskerne ønsker valg om sundhed Sundhedsvæsenet er det vigtigste tema for vælgerne, når de skal stemme ved det kommende folketingsvalg. Derefter følger skattepolitik og beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Har de unge glemt kommunalpolitik eller har kommunalpolitikerne glemt de unge?

Har de unge glemt kommunalpolitik eller har kommunalpolitikerne glemt de unge? Har de unge glemt kommunalpolitik eller har kommunalpolitikerne glemt de unge? Nye tal fra Cevea viser, at kun 20,3 pct. af de unge mellem føler sig inddraget i kommunalpolitik, mens tallet for de 64-75

Læs mere

Kombination af surveys og registre: Muligheder og begrænsninger. Leif Jensen Forskningsservice

Kombination af surveys og registre: Muligheder og begrænsninger. Leif Jensen Forskningsservice Kombination af surveys og registre: Muligheder og begrænsninger Leif Jensen Forskningsservice >> Disposition Surveys- vs registerdata Hvorfor kombinere surveys og registerdata Nye forskningsmuligheder

Læs mere

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken 43 procent af de vælgere, der ved seneste valg stemte borgerligt, mener, at blå blok trænger til at komme i opposition. Det fremgår af en meningsmåling, som

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Udvælgelse af respondenter Udvælgelsen af institutions- og mellemledere er sket på baggrund af kommunestørrelse

Udvælgelse af respondenter Udvælgelsen af institutions- og mellemledere er sket på baggrund af kommunestørrelse R E SULTATER AF L EDERUNDERSØGELSE 1 Metode Udvælgelse af respondenter Udvælgelsen af institutions- og mellemledere er sket på baggrund af kommunestørrelse og vægtning af fagområder. Kommunerne har vi

Læs mere

Praktikpladsmangel øger risiko for at ende i passivitet

Praktikpladsmangel øger risiko for at ende i passivitet Praktikpladsmangel øger risiko for at ende i passivitet Mangel på praktikpladser fører til at flere unge står uden job eller uddannelse. Ceveas beregninger viser, at hvis alle kommuner var lige så gode

Læs mere

September 2013. Faktaark Forbedringsforslag

September 2013. Faktaark Forbedringsforslag September 2013 Faktaark Forbedringsforslag Dette faktaark præsenterer hovedresultater fra en survey blandt kommunalpolitikere gennemført i august 2013. Resultaterne offentliggøres i Djøfs analysebrev DeFacto

Læs mere