Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77"

Transkript

1 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr Halvårsrapport 2009

2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Afdelingerne... 2 Risici... 2 Foreningsforhold... 4 De økonomiske omgivelser i Afdelingernes resultat, herunder hoved- og nøgletal... 6 Påtegninger Ledelsespåtegning... 9 Halvårsregnskab 1. januar juni 2009 Afdeling Mix Invest - Pension Resultatopgørelse og balance Afdeling Mix Invest - Otium 2016 Resultatopgørelse og balance Afdeling Mix Invest - Otium 2012 Resultatopgørelse og balance Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest - Halvårsrapport 2009

3 Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Foreningen Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Falkoner Allé 53, Frederiksberg Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Registreringsnummer i Finanstilsynet: Stiftet: 22. marts 2001 Hjemsted: Regnskabsår: Frederiksberg 1. januar december Bestyrelse Professor, lic.jur. Nis Jul Clausen (formand) Thorsgade Odense C Sekretariatschef, cand.polit. (næstformand) Bodil Rosenbeck Rødstensvej Hellerup Anker Christoffersen Tunet Allerød Administrations- Selskab Invest Administration A/S Falkoner Allé 53, Frederiksberg Telefon: Telefax: Revisorer Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Stockholmsgade 45, 2100 København Ø Depotselskab og navnenoteringssted Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 Postboks København K Telefon: Telefax: Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest - Halvårsrapport

4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Det regnskabsmæssige resultat for alle afdelingerne blev under ét på 20,6 mio. kr. i første halvår 2009 mod -28,7 mio. kr. i første halvår Den begyndende vending i økonomierne førte siden slutningen af 1. kvartal 2009 til en bedring af aktiemarkederne, hvilket sammen med moderate renteændringer har dannet baggrund for foreningens resultat. Afdeling Mix Invest Pension, der har den højeste aktieandel af de tre afdelinger, fik i første halvår 2009 et afkast på 7,20 pct. efterfulgt af Afdeling Mix Invest-Otium 2016 med 5,42 pct. og Afdeling Mix Invest - Otium 2012 med 4,49 pct. Sammenholdt med de generelle markedsforhold er resultaterne tilfredsstillende. Det brede danske obligationsindeks steg i første halvår med knap 2 pct. I samme periode steg det danske aktiemarked med godt 16 pct., det europæiske med godt 6 pct. og det globale aktieindeks med godt 5 pct. målt i danske kroner. Kursstigningerne på aktiemarkederne skal blandt andet ses som følge af en større tiltro til en økonomisk vending, som blandt andet er skabt af de globale tiltag til afdæmpning af den økonomiske krise. Afdelingerne Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest tilbyder tre blandede afdelinger, der investerer i obligations- og aktiebaserede afdelinger i investeringsforeninger. De tre afdelingers generelle profil er vist i nedenstående skema. Afdeling Type Stiftet Investeringsområde Risikoprofil MixInvest - Pension Udloddende *) 2001 Obligations- og aktieudstedende afdelinger Middel til høj MixInvest - Otium 2016 Udloddende *) 2003 Obligations- og aktieudstedende afdelinger Middel til høj MixInvest - Otium 2012 Udloddende *) 2003 Obligations- og aktieudstedende afdelinger Middel *) Med summarisk udlodningsopgørelse. Resultatet opgøres efter et skattemæssigt lagerprincip og udbetaler ikke kontant udbytte. Afdelingen henvender sig fortrinsvis til investorer, der beskattes efter pensionsafkastbeskatningsloven. Risici Risikoprofilen i skemaet ovenfor er opgjort ud fra en vurdering af størrelsen af de historiske kursudsving. Kursudsvingene er primært et resultat af udviklingen i afdelingens portefølje af værdipapirer og andre finansielle instrumenter. Udviklingen i en afdelings portefølje er sammen med afdelingens udgifter bestemmende for afdelingens afkast. De historiske data er ikke nogen garanti for den fremtidige udvikling, men de giver en indikation af, at nogle afdelinger har større kursudsving og dermed en større risiko end andre. Der er typisk en større risiko forbundet ved at investere i afdelinger med aktier end i afdelinger med obligationer. Til de enkelte typer af instrumenter er der knyttet forskellige finansielle og forretningsmæssige risici. I det følgende er nævnt en række finansielle risici knyttet til porteføljerne i afdelinger, der investerer i henholdsvis obligationer og aktier. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest - Halvårsrapport

5 Ledelsesberetning På obligationer er der især knyttet en renterisiko. Renterisikoen er en risiko for, at der opstår kursfald som følge af, at renten stiger. Stiger renten, falder kursværdien på obligationerne. Renteudviklingen er blandt andet afhængig af de økonomiske forhold i Danmark og EU. Foreningen styrer renterisikoen ved at fastsætte konkrete grænser/intervaller for den korrigerede varighed på porteføljen i hver af obligationsafdelingerne. Den korrigerede varighed udtrykker, hvor meget porteføljen forventeligt vil ændre sig ved en rentestigning og ved et rentefald. Afkastet i obligationsafdelingerne forventes at følge de traditionelle sammenhænge mellem rente og vækst/inflation. Således må der i perioder med høj vækst/inflation forventes stigende renter/lavere kurser, hvilket vil betyde en faldende kurs på afdelingen. I perioder med lav vækst/inflation forventes modsat en stigende kurs på obligationsafdelingen. Endvidere er der en markedsrisiko og en kreditrisiko ved investering i obligationer. Markedsrisikoen er knyttet til papirspecifikke, politiske, reguleringsmæssige, likviditetsmæssige og generelle økonomiske forhold, der påvirker udviklingen på obligationsmarkedet. Kreditrisikoen er en risiko for, at en obligationsudsteder ikke kan betale sin gæld og den er derfor forskellig alt efter udsteders kreditværdighed. Danske statsobligationer betragtes som meget sikre obligationer. Ved investering i visse erhvervsobligationer kan der være en risiko for, at udsteder ikke kan overholde sine forpligtelser. På aktier gør eksempelvis følgende risici sig gældende: Selskabsspecifik risiko: Værdien af en enkelt aktie kan svinge mere end det samlede marked, og kan derved give et afkast, som er meget forskelligt fra markedets afhængig af det enkelte selskabs specifikke forhold. Porteføljerisikoen nedbringes gennem spredning af investeringerne på flere aktieselskaber. Da en afdeling kan have placeret op til 10 % af formuen i et enkelt selskabs aktier, kan værdien af afdelingens formue variere kraftigt som følge af udsving i enkelte aktier. Markedsrisiko: Aktiemarkeder svinger meget og kan stige/falde væsentligt som en reaktion på selskabsspecifikke, politiske og reguleringsmæssige forhold samt som en konsekvens af sektormæssige, regionale, lokale eller generelle markedsmæssige og økonomiske forhold. Valutarisiko: Kursværdien af aktier, der er udstedt i anden valuta end danske kroner, påvirkes af udviklingen i kursforholdet mellem den danske krone og den respektive valuta. Ved administration af foreningens midler er der en række forretningsmæssige risici, herunder risici i relation til investeringsbeslutningerne, f.eks. kvaliteten af de porteføljemæssige investeringsbeslutninger, samt til driften af foreningen f.eks. menneskelige og systemmæssige fejl. I administrationen af foreningen er der søgt at tage højde for disse risici ved at etablere forretningsgange på alle væsentlige områder og samtidig gennemføre en række kontrolprocedurer. Beskrivelsen af risici indikerer en række centrale typer af risici, men beskrivelsen er ikke udtømmende. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest - Halvårsrapport

6 Ledelsesberetning Foreningsforhold Foreningens samlede formue steg i 1. halvår 2009 til 349 mio. kr, svarende til en stigning på 39 mio. kr. i forhold til ultimo På foreningens ordinære generalforsamling blev bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes 7, stk. 2, således at der gives mulighed for midlertidig finansiering af indgåede handler samt forslag om ændring af vedtægternes 18, stk. 6, således at bestyrelsens valgperiode ændres til 2 år godkendt. Vedtægtsændringerne er fremsendt til Finanstilsynets godkendelse. Nis Jul Clausen og Anker Christoffersen blev genvalgt til bestyrelsen. Bestyrelsen har afholdt 3 bestyrelsesmøder i første halvår Foreningens aftalestruktur er uændret i forhold til ultimo 2008, herunder at aftalerne om depotbankfunktion, investeringsrådgivning, markedsføring og formidling er indgået med Lån & Spar Bank A/S. De økonomiske omgivelser i første halvår 2009 År 2008 sluttede med en klar negativ undertone i forventningerne til den økonomiske udvikling i USA og Europa, grundet afmatningen i forbrug og investeringer samt nedbringelse af lagrer, der resulterede i faldende indenlandsk efterspørgsel. Usikkerheden om den finansielle krises gennemslag og forplantningen til en økonomisk krise gav betydelig uro på de finansielle markeder, særligt i starten af De økonomiske nøgletal for 2. halvår 2008, der blev offentliggjort i 2009, bekræftede, at der havde været tale om et væsentligt økonomisk tilbageslag. Tilbageslaget var større end forventet, hvilket fik flere analysebureauer til at nedjustere deres vækstskøn for Eksempelvis reducerede Verdensbanken i juni sine forventninger til den økonomiske vækst i 2009 globalt fra et plus på 2,3 pct. til et minus på 2 pct., særligt i Eurozonen, hvor bankens forventninger er reduceret fra et minus på 2,7 pct. af BNP til en minus på 4,5 pct. i I lyset af det økonomiske tilbageslag iværksatte de betydende internationale økonomier en koordineret indsats til afbødning af svækkelsen i økonomierne. Også i Danmark blev der gennemført en række offentlige tiltag i form af bankpakker og rentesænkninger, der gradvist ventes at gavne den økonomiske udvikling. Tiltagene har medvirket til, at frygten for en længerevarende recession i USA er aftaget, selv om der ses kraftigt stigende ledighed og aftagende inflation. Europa plages i stigende grad af en tiltagende ledighed, faldende produktion og faldende investeringer. De løbende indikatorer peger dog også her på en opbremsning i tilbagegangen med en tendens til forsigtig optimisme omkring fremtiden. Det har medvirket til et omslag på aktiemarkederne. Kursstigninger siden marts har således mere end opvejet aktiekursfaldet i starten af året, men dog ikke genvundet de betydelige fald i Eksempelvis steg det danske aktiemarked i 2. kvartal med omkring 30 pct., det europæiske aktiemarked - set under et med knap 20 pct., mens det amerikanske steg aktiemarkedet med godt 15 pct. For 1. halvår - set under et - er der tale om en stigning i det danske marked på godt 16 pct., mens det europæiske og amerikanske aktiemarked oplevede mindre kursstigninger i niveauet 2-6 pct. målt i DKK. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest - Halvårsrapport

7 Ledelsesberetning Ændringen i markedsforventningerne har ført til, at renten på danske statsobligationer er steget med godt ¼ pct.-point. Renten på realkreditobligationer er i samme periode faldet med ca. ¼ pct.-point. Bevægelsen mod en normalisering af risikoforholdene har således ført til en indsnævring af rentespændet mellem statsobligationer og realkreditobligationer. Forventninger til resten af 2009 Nedjusteringerne i forventningerne til den økonomiske vækst i 2009 understreger vanskeligheden med at bedømme konsekvenserne af en så markant opbremsning i den globale og danske økonomi, som tilfældet har været i Danmarks Nationalbank indikerede i sin juni-rapport, at der er tegn på opbremsning i den globale økonomiske krise, idet flere nøgletal ikke har været helt så negative som ventet af markederne, ligesom verdenshandlen tegner til at stabilisere sig. Fortsætter udviklingen, er der forhåbning om, at produktionen i verdensøkonomien begynder at vokse mod slutningen af året særligt i USA. De globale tiltag med koordinerede rentesænkninger og lempelser i finanspolitiske tiltag med henblik på afbødning af konsekvenserne af den finansielle og økonomiske krise understøtter en forventning om, at økonomierne genoprettes. Perioden med kraftige lagernedbringelser og opbremsning i nye investeringer tegner til at være overstået. Stigende råvarepriser, fragtrater og aktiekurser antyder, at en økonomisk stabilisering er undervejs efter det betydelige økonomiske tilbageslag i Produktionen og verdenshandlen forventes derfor at stige i takt med, at den skal opfylde en bedring i den løbende efterspørgsel. Mod slutningen af 2009 ventes der påbegyndt en forsigtig reetablering af lagre og en stigende investeringsaktivitet. De igangsatte finanspolitiske initiativer og virkningerne af finansiel støtte til den finansielle sektor ventes at give et positivt bidrag til den økonomiske udvikling. Tegnene på en gradvis vending i den økonomiske udvikling bedrer udsigterne for aktiemarkederne. Det overordnede økonomiske billede understøtter et fortsat lavt renteniveau i resten af 2009 samt en yderligere indsnævring af en række kredit- og realkreditspreads, specielt hvis aktiemarkederne fortsat udvikler sig positivt. Styrken i den økonomiske vending samt de langsigtede konsekvenser af finansieringen af de finans- og pengepolitiske lempelser, er dog fortsat usikre. Kort om markederne i første halvår 2009 Aktiemarkederne Det globale aktieindeks opgjort i danske kroner inkl. udbytter steg med godt 5 pct. og det europæiske aktieindeks steg med godt 6 pct. målt i danske kroner. Det danske aktieindeks udviklede sig bedre end de fleste andre europæiske lande og OMX København Totalindeks Cap inkl. udbytter steg med godt 16 pct. Obligationsmarkederne Det globale obligationsindeks samt det europæiske obligationsindeks faldt, opgjort i danske kroner, med knap 3 pct. Det brede danske obligationsindeks steg med knap 2 pct. De korte danske obligationer gav et afkast på ca. 3 pct. Valutamarkederne DKK er blevet styrket med godt 1 pct. overfor USD og godt 7 pct. overfor JPY, mens DKK blev svækket ca. 12 pct. overfor GBP. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest - Halvårsrapport

8 Ledelsesberetning Afdelingernes resultat Afdeling Mix Invest Pension Afdelingen fik i første halvår et regnskabsmæssigt resultat på 15,5 mio. kr. og gav i første halvår et afkast på 7,20 pct. Afdelingen investerer i andele af investeringsforeninger/afdelinger. Investeringerne kan omfatte både aktie- og obligationsbaserede investeringsbeviser, hvorved der opnås en risikospredning på flere aktivtyper. Afdelingen har igennem halvåret holdt en andel af placering i aktiebaserede aktieafdelinger på mellem 50 og 60 pct. Vendingen på aktiemarkederne er en væsentlig årsag til det positive afkast, samtidig med at obligationsafdelingerne også har bidraget til det positive regnskabsresultat. Afdelingen er summarisk udloddende med fokus på investorer, der investerer pensionsmidler. Bestyrelsen foreslog ikke nogen udlodning for Afdelingens indre værdi offentliggøres dagligt på NASDAQ OMX, København. Forventninger Den økonomiske udvikling i første halvår har været præget af usikkerhed og svækkede økonomier. Der er tegn på, at en økonomisk stabilisering er sat ind ikke mindst i form af stigende råvarepriser, fragtrater og aktiekurser, hvilket antyder, at økonomierne er ved at genrejse sig fra det betydelige tilbageslag i Den økonomiske vending ventes at komme gradvist, og dermed ikke føre til markante rentestigninger. Der er imidlertid fortsat grund til at være opmærksom på, at der er usikkerhed om styrken i den økonomiske vending. Hoved- og nøgletal de seneste 5 år for Afdeling MixInvest Pension Hoved- og nøgletal Halvår i mio kr Halvårets nettoresultat 15,0-3,1 10,6-23,5 15,5 Medlemmernes formue 203,2 228,4 253,1 241,8 228,6 Cirkulerende andele i stk Nøgletal (pr. andel) Indre værdi 94,24 101,85 113,52 101,89 91,03 Periodens afkast i procent 7,99-1,29 0,04-9,01 7,20 Omkostningsprocent (halvår) 1) 0,12 0,13 0,00 0,14 0,14 Sharpe ratio 2) - 0,35 0,52-0,13-0,27 Standardafvigelse 2) - 7,17 6,65 7,56 9,02 Benchmark Ingen Bem: 1) I omkostningsprocenten indgår ikke omkostninger i de afdelinger, der investeres i. 2) Sharpe Ratio og Std.afvigelse er baseret på 3 års tal frem til og med Derefter 5 år. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest - Halvårsrapport

9 Ledelsesberetning Afdeling Mix Invest Otium 2016 Afdelingen fik i første halvår 2009 et regnskabsmæssigt resultat på 1,1 mio. kr. og gav i første halvår et afkast på 5,42 pct. Afdelingen investerer i andele af investeringsforeninger/afdelinger. Afdelingen investerer i andele af investeringsforeninger/afdelinger, hvorved der opnås en risikospredning på flere aktivtyper. Afdelingens investeringspolitik tilstræber en reduktion af afdelingens kursfølsomhed ved et gradvist skift fra de aktierelaterede til obligationsrelaterede afdelinger frem mod Investeringer i aktierelaterede afdelinger har udgjort mellem 35 og 50 pct. af afdelingens samlede portefølje. Vendingen på aktiemarkederne er en væsentlig årsag til det positive afkast, samtidig med at obligationsafdelingerne også har bidraget til det positive regnskabsresultat. Afdelingen er summarisk udloddende med fokus på investorer, der investerer pensionsmidler. Bestyrelsen foreslog ikke nogen udlodning for Afdelingens indre værdi offentliggøres dagligt på NASDAQ OMX, København. Forventninger Den økonomiske udvikling i første halvår har været præget af usikkerhed og svækkede økonomier. Der er tegn på, at en økonomisk stabilisering er sat ind ikke mindst i form af stigende råvarepriser, fragtrater og aktiekurser, hvilket antyder at økonomierne er ved at genrejse sig fra det betydelige tilbageslag i Den økonomiske vending ventes at komme gradvist, og dermed ikke føre til markante rentestigninger. Der er imidlertid fortsat grund til at være opmærksom på, at der er usikkerhed om styrken i den økonomiske vending. Hoved- og nøgletal de seneste 5 år for Afdeling MixInvest-OTIUM 2016 Hoved- og nøgletal Halvår i mio kr Halvårets nettoresultat 2,7-0,2 0,9-1,0 1,1 Medlemmernes formue 63,7 70,4 65,9 53,3 25,7 Cirkulerende andele i stk Nøgletal (pr. andel) Indre værdi 108,37 113,01 118,80 118,11 123,39 Periodens afkast i procent 4,51-0,09 0,01-1,83 5,42 Omkostningsprocent (halvår) 1) 0,13 0,16 0,00 0,14 0,33 Sharpe ratio 2) - - 0,93-0,26 0,06 Standardafvigelse 2) - - 2,41 2,67 4,36 Benchmark Ingen Bem: 1) I omkostningsprocenten indgår ikke omkostninger i de afdelinger, der investeres i. 2) Sharpe Ratio og Std.afvigelse er baseret på 3 års tal frem til og med Derefter 5 år. Note: Afdelingens målår er i oktober 2008 ændret fra år 2008 til år Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest - Halvårsrapport

10 Ledelsesberetning Afdeling Mix Invest - Otium 2012 Afdelingen fik i første halvår 2009 et regnskabsmæssigt resultat på 4,1 mio. kr. samt et afkast på 4,49 pct. Afdelingen investerer i andele af investeringsforeninger/afdelinger. Afdelingen investerer i andele af investeringsforeninger/afdelinger, hvorved der opnås en risikospredning på flere aktivtyper. Afdelingens investeringspolitik tilstræber en reduktion af afdelingens kursfølsomhed ved et gradvist skift fra de aktierelaterede til obligationsrelaterede afdelinger frem mod Investeringer i aktierelaterede afdelinger har udgjort mellem 18 og 29 pct. af afdelingens samlede portefølje. Vendingen på aktiemarkederne er en væsentlig årsag til det positive afkast samtidig med, at obligationsafdelingerne også har bidraget til det positive regnskabsresultat. Afdelingen er summarisk udloddende med fokus på investorer, der investerer pensionsmidler. Bestyrelsen foreslog ikke nogen udlodning for Afdelingens indre værdi offentliggøres dagligt på NASDAQ OMX, København. Forventninger Den økonomiske udvikling i første halvår har været præget af usikkerhed og svækkede økonomier. Der er tegn på, at en økonomisk stabilisering er sat ind ikke mindst i form af stigende råvarepriser, fragtrater og aktiekurser, hvilket antyder at økonomierne er ved at genrejse sig fra det betydelige tilbageslag i Den økonomiske vending ventes at komme gradvist, og dermed ikke føre til markante rentestigninger. Der er imidlertid fortsat grund til at være opmærksom på, at der er usikkerhed om styrken i den økonomiske vending. Hoved- og nøgletal de seneste 5 år for Afdeling MixInvest-OTIUM 2012 Hoved- og nøgletal Halvår i mio kr Halvårets nettoresultat 2,4-0,4 1,8-4,1 4,1 Medlemmernes formue 43,8 59,6 77,1 77,5 94,6 Cirkulerende andele i stk Nøgletal (pr. andel) Indre værdi 109,02 115,77 124,00 117,65 114,67 Periodens afkast i procent 5,99-0,64 0,03-5,08 4,49 Omkostningsprocent (halvår) 1) 0,15 0,16 0,00 0,15 0,17 Sharpe ratio 2) - - 0,97-0,22-0,24 Standardafvigelse 2) - - 3,64 4,60 5,05 Benchmark Ingen Bem: 1) I omkostningsprocenten indgår ikke omkostninger i de afdelinger, der investeres i. 2) Sharpe Ratio og Std.afvigelse er baseret på 3 års tal frem til og med Derefter 5 år. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest - Halvårsrapport

11 Ledelsespåtegning Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt halvårsrapporten for 2009 for Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvests 3 afdelinger. I overensstemmelse med gældende praksis er halvårsrapporten urevideret og tjener alene til information af investorerne. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. og NASDAQ OMX, Københavns regnskabskrav. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste regnskabsår. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at halvårsrapporten giver et retvisende billede af afdelingernes aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 30. juni 2009 samt resultatet af afdelingernes aktiviteter for første halvår Frederiksberg, den 20. august 2009 Invest Administration A/S Preben Iversen Bestyrelse Nis Jul Clausen Bodil Rosenbeck Anker Christoffersen (formand) (næstformand) Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest - Halvårsrapport

12 Halvårsregnskab 1. januar juni 2009 Afdeling Mix Invest - Pension Resultatopgørelse 1. halvår Note (t.kr.) (t.kr.) Renteindtægter Udbytter I alt renter og udbytter Kapitalandele Handelsomkostninger I alt kursgevinster og -tab I alt indtægter Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Årets nettoresultat Balance pr. ultimo 1. halvår 2009 samt ultimo 2008 Aktiver (t.kr.) (t.kr.) Indestående i depotselskab I alt likvide midler Investeringsbeviser i andre danske investeringsog specialforeninger I alt kapitalandele Tilgodehavende renter, udbytter m.m Mellemværende vedr. handelsafvikling I alt andre aktiver Aktiver i alt Passiver Medlemmernes formue Skyldige omkostninger I alt anden gæld Passiver i alt Noter Note 1 - Administrationsomkostninger Administrationsselskabets samlede vederlag i 1. halvår 200 udgør t.kr. 26. Note 2 - Kapitalandele Specifikation af finansielle aktiver kan fås ved henvendelse til foreningens kontor. Note 3 - Medlemmernes formue 1. halvår 2009 Cirkulerende Formueandele værdi (stk.) (t.kr.) Medlemmernes formue, primo Udlodning fra sidste år Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Emissionstillæg og indløsningsfradrag Overført fra resultatopgørelsen I alt medlemmernes formue Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest - Halvårsrapport

13 Halvårsregnskab 1. januar juni 2008 Afdeling Mix Invest - Otium 2016 Resultatopgørelse 1. halvår Note (t.kr.) (t.kr.) Renteindtægter Udbytter I alt renter og udbytter Kapitalandele Handelsomkostninger I alt kursgevinster og -tab I alt indtægter Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Årets nettoresultat Balance pr. ultimo 1. halvår 2009 samt ultimo 2008 Aktiver (t.kr.) (t.kr.) Indestående i depotselskab I alt likvide midler Investeringsbeviser i andre danske investeringsog specialforeninger I alt kapitalandele Tilgodehavende renter, udbytter m.m Mellemværende vedr. handelsafvikling I alt andre aktiver Aktiver i alt Passiver Medlemmernes formue Skyldige omkostninger I alt anden gæld Passiver i alt Noter Note 1 - Administrationsomkostninger Administrationsselskabets samlede vederlag for 1. halvår 2009 udgør t.kr. 3. Note 2 - Aktiver En specifikation af finansielle instrumenter kan fås ved henvendelse til foreningens kontor. Note 3 - Medlemmernes formue 1. halvår 2009 Cirkulerende Formueandele værdi (stk.) (t.kr.) Medlemmernes formue, primo Udlodning fra sidste år Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Indløsningsfradrag Emissionstillæg og indløsningsfradrag Overført fra resultatopgørelsen I alt medlemmernes formue Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest - Halvårsrapport

14 Halvårsregnskab 1. januar juni 2008 Afdeling Mix Invest - Otium 2012 Resultatopgørelse 1. halvår Note (t.kr.) (t.kr.) Renteindtægter Udbytter I alt renter og udbytter Kapitalandele Handelsomkostninger I alt kursgevinster og -tab I alt indtægter Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Årets nettoresultat Balance 31. pr. ultimo 1. halvår 2009 samt ultimo 2008 Aktiver (t.kr.) (t.kr.) Indestående i depotselskab I alt likvide midler Investeringsbeviser i andre danske investeringsog specialforeninger I alt kapitalandele Tilgodehavende renter, udbytter m.m I alt andre aktiver Aktiver i alt Passiver Medlemmernes formue Skyldige omkostninger I alt anden gæld Passiver i alt Noter Note 1 - Administrationsomkostninger Administrationsselskabets samlede vederlag for 1. halvår 2009 udgør t.kr. 10. Note 2 - Aktiver En specifikation af finansielle instrumenter kan fås ved henvendelse til foreningens kontor. Note 3 - Medlemmernes formue 1. halvår 2009 Cirkulerende Formueandele værdi (stk.) (t.kr.) Medlemmernes formue, primo Udlodning fra sidste år Emissioner i perioden Emissionstillæg Overført fra resultatopgørelsen I alt medlemmernes formue Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest - Halvårsrapport

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2010 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest CVR-nr. 20 43 68 75 Halvårsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Foreningsforhold... 2 Risici... 3 Kommentarer

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28. april 2008 (dirigent) Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Investeringsforeningen Fundamental Invest

Halvårsrapport 2015. Investeringsforeningen Fundamental Invest Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Fundamental Invest Indhold Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Udvikling og forventninger 5 Risici og risikostyring 7 Påtegninger 10 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Gudme Raaschou

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Gudme Raaschou Årsrapport 20 Investeringsforeningen Gudme Raaschou Kort om strukturen i årsrapporten Gudme Raaschous årsrapport er opbygget med en række generelle afsnit og afsnit om de enkelte afdelinger. I de generelle

Læs mere

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Investeringsforeningen Fundamental Invest. CVR-nr. 25 70 96 75

Investeringsforeningen Fundamental Invest. CVR-nr. 25 70 96 75 Investeringsforeningen Fundamental Invest CVR-nr. 25 70 96 75 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Side Ledelsesberetning... 3 Økonomiske omgivelser i 2012... 3 Forventninger til

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 5

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 HALVÅRSRAPPORT 2015 2 INDHOLD Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Udvikling og forventninger 5 Risici og risikostyring 8 Påtegninger 11 Ledelsespåtegning 11 Beretning og halvårsregnskab: 1. januar

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24

HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24 HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24 1 2/24 H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 Indhold Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Årets udvikling 3 Påtegninger 10 Ledelsespåtegning 10 Anvendt regnskabspraksis 11

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsforeningen Nykredit Invest 1

Indholdsfortegnelse. Investeringsforeningen Nykredit Invest 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Den uafhængige revisors påtegning...4 Ledelsesberetning...5 Væsentlige aftaler med samarbejdspartnere...19 Fund Governance...20 Anvendt

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Prospekt for Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest August 2015 Indholdsfortegnelse: Ansvar for prospektet... 2 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 3 2. Foreningens formål... 3 3. Foreningens

Læs mere

Likvider... 24 Kapitalandele og obligationer... 24 Afledte finansielle instrumenter... 24 REPO-forretninger... 24 Andre aktiver...

Likvider... 24 Kapitalandele og obligationer... 24 Afledte finansielle instrumenter... 24 REPO-forretninger... 24 Andre aktiver... Indhold Foreningsoplysninger... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning for Kapitalforeningen... 6 Resultat og formue... 6 Ændringer og nyheder... 6 Væsentlige markedsbegivenheder i

Læs mere

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest Forenklet fællesprospekt 2009 for obligationsafdelingerne KORTE OBLIGATIONER OBLIGATIONER LANGE OBLIGATIONER 1 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet...

Læs mere

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH Indhold Foreningsoplysninger... 5 Påtegninger... 6 Ledelsespåtegning... 6 Ledelsesberetning for Investeringsforeningen... 7 Resultat og formue... 7 Ændringer og nyheder... 7 Væsentlige markedsbegivenheder

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen MS Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen MS Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen MS Invest Læsevejledning Investeringsforeningen MS Invest består af én afdeling. En afdeling aflægger separat regnskab og afdelingsberetning. Regnskabet viser afdelingens

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST ÅRSRAPPORT 2012. www.pfainvest.dk TLIGGJORT X. MARTS 2013

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST ÅRSRAPPORT 2012. www.pfainvest.dk TLIGGJORT X. MARTS 2013 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST ÅRSRAPPORT 2012 www.pfainvest.dk TLIGGJORT X. MARTS 2013 Investeringsforeningen PFA invest Årsrapport 2012 Offentliggjort 7. marts 2013 1 INDHOLD Påtegninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsrappor t 2007. Investeringsforeningen Profil Invest. afdeling Steffen Rønn Brands

Årsrappor t 2007. Investeringsforeningen Profil Invest. afdeling Steffen Rønn Brands Årsrappor t 2007 Investeringsforeningen Profil Invest afdeling Steffen Rønn Brands Indholdsfortegnelse: Påtegninger Ledelsespåtegning 3 De uafhængige revisorers påtegning 4 ledelsesberetning Årets resultater

Læs mere

Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2008... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 4 Anvendt regnskabspraksis... 8 Jyske

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Alpha. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Alpha. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Alpha Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 30 82 15 56 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten 2015 i hovedtræk 4 Forventninger

Læs mere

Investeringsforeningen Alfred Berg Invest. Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2011 Offentliggjort 12. marts 2012

Investeringsforeningen Alfred Berg Invest. Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2011 Offentliggjort 12. marts 2012 Investeringsforeningen Alfred Berg Invest Årsrapport 2011 Offentliggjort 12. marts 2012 Indholdsfortegnelse Påtegninger...3 Ledelsespåtegning...3 Den uafhængige revisors erklæringer...4 Ledelsesberetning...5

Læs mere

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Halvårsrapport 2015

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST Halvårsrapport 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE OPLYSNINGER OM STOCKRATE INVEST side 3 PÅTEGNING Ledelsespåtegning side 4 LEDELSESBERETNING Regnskabsberetning

Læs mere

Ledelsesberetning. billede af udviklingen og de særlige forhold og risici, der kan påvirke de enkelte afdelinger.

Ledelsesberetning. billede af udviklingen og de særlige forhold og risici, der kan påvirke de enkelte afdelinger. Ledelsesberetning I. Generel læsevejledning Investeringsforeningen Etik Invest består af to afdelinger: Danske Obligationer og Nordiske Aktier. Hver afdeling aflægger separat regnskab og afdelingsberetning.

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere