Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder"

Transkript

1 Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder Tilmelding Tilmelding til Kreditbankens NetBank og accept af "Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder". 2. Muligheder i NetBanken I Kreditbankens NetBank kan du: Se posteringsoplysninger på dine konti og depoter, herunder betalinger og betalingsaftaler Se dokumenter (f.eks. kontoudskrifter, depotmeddelelser, fondsnotaer, årsudskrifter og breve fra Kreditbanken) Disponere på konti og handle værdipapirer, indgå elektroniske aftaler, tilmelde/afmelde aftaler om faste overførsler samt fra- og tilvælge papirudskrifter Er du under 18 år, er der begrænsninger i anvendelsesmulighederne. Nogle funktioner, herunder handel med værdipapirer, er omfattet af en aftale, som du skal acceptere første gang funktionen anvendes. Sker der væsentlige ændringer i aftaleindholdet, skal du igen acceptere reglerne for påny at få adgang til funktionen. Du er selv ansvarlig for at informere en evt. fuldmagtsgiver om indholdet i aftalen. 3. Adgang til NetBanken Tilmelding til Kreditbankens NetBank sker efter en individuel vurdering af kundeforholdet. Kreditbanken er berettiget til at afvise en tilmelding helt eller delvist. 4. Fuldmagt Din adgang til andre konti end dine egne kræver udstedelse af en fuldmagt fra kontohaver. Fuldmagtsblanketten finder du på - udfyld de nødvendige oplysninger og udskriv blanketten. Få fuldmagtsgiveren til at underskrive blanketten inden den afleveres eller sendes til Kreditbanken. Fuldmagtsgiver hæfter for dine dispositioner i NetBanken. Har du givet en anden fuldmagt til dit engagement/konti eller depoter har personen også adgang til earkiv, hvori både historiske og fremtidige dokumenter er gemt. Personen har også mulighed for at til- og fravælge papirudskrifter på samme måde som du selv har. 5. NemID For at kunne anvende NetBanken skal du have et NemID med tilhørende adgangskode og nøglegenerator (f.eks. nøglekort eller nøgleviser). Hvis du har et NemID i forvejen, kan du bruge det - ellers bliver der automatisk oprettet et NemID, når Kreditbanken opretter din tilmelding. Afsnit 1-3 i "Regler for NemID til Netbank og offentlig digital signatur" betragtes som en del af dine vilkår for brugen af NetBank for privatkunder. Her kan du bl.a. læse mere om opbevaring af bruger-id, adgangskode og nøglegenerator samt spærring af dit NemID. Reglerne for NemID til Netbank og offentlig digital signatur finder du på 6. Elektronisk underskrift på aftaler Dit NemID er din elektroniske underskrift, og den er juridisk bindende på samme måde, som når du skriver under på en fysisk aftale. Dit NemID er derfor personligt og må ikke bruges af andre. Der kan være en tidsfrist for, hvornår en aftale skal være underskrevet i NetBanken. Har du ikke skrevet aftalen under inden denne dato, vil aftalen ikke længere være tilgængelig i earkiv. Elektronisk underskrevne aftaler bliver arkiveret i dit earkiv. 7. Åbningstider NetBankens åbningstider fremgår af Kreditbankens hjemmeside. 8. Forbehold for driftsforstyrrelser Eventuelle tekniske fejl kan medføre en afbrydelse af din adgang til NetBanken. Sådanne midlertidige afbrydelser vil så vidt muligt blive meddelt via vores hjemmeside.

2 9. Modtagelse af meddelelser i NetBanken Med accepten af vilkårene accepterer du, at Kreditbanken kan fravælge papirudskrifter (f.eks. Betalingsservice oversigter, kontoudskrifter, depotmeddelelser, fondsnotaer og årsudskrifter), efterhånden som disse udskrifter kan ses elektronisk i NetBanken. Det automatiske fravalg af papir gælder dit eget, fælles, ægtefælle/samlever og hjemmeboende børns engagementer, som du har dispositionsadgang til. Du kan se dine udskrifter i vinduet "earkiv". Hvis du i stedet ønsker disse udskrifter tilsendt på papir, kan du selv vælge papirudskrifter i NetBanken. Vær opmærksom på, at Kreditbanken kan opkræve gebyr for at sende udskrifter på papir. Kreditbanken kan altid beslutte at sende udskrifter på papir. Hvis Kreditbanken beslutter dette, vil du ikke blive opkrævet et gebyr. Hvis din adgang til NetBanken spærres, uanset hvilken grund, kan du ikke modtage meddelelser fra Kreditbanken i earkiv. 10. Din pligt til at kontakte Kreditbanken Får du mistanke om, at andre uberettiget anvender din NetBank, skal du straks kontakte Kreditbanken. Har Kreditbanken ikke åbent, kan du kontakte Spærreservice døgnet rundt. 11. Din pligt til at spærre adgangen til NetBanken Du skal straks spærre adgangen til NetBanken, hvis du: tror, at andre har fået eller kan have fået kendskab til nøgler på din nøglegenerator (f.eks. nøglekort eller nøgleviser) har mistet din nøglegenerator. Hvis du finder den bortkomne nøglegenerator igen, skal den destrueres. tror, at andre har fået eller kan have fået kendskab til din adgangskode, medmindre du har mulighed for straks at ændre adgangskoden via nemid.nu. Du kan selv spærre NetBanken følgende steder: I NetBanken I Kreditbankens afdelinger i åbningstiden Via Spærreservice Ring på telefon og oplys, at du er kunde i Kreditbankens NetBank. Spærreservice er åben 24 timer i døgnet. Du modtager en bekræftelse på spærringen med oplysning om tidspunktet for spærringen. Du skal være opmærksom på, at en spærring af NetBanken ikke samtidig spærrer dit NemID. Du skal kontakte Kreditbanken for at ophæve spærringen. 12. Din pligt til at spærre NemID Din pligt til at spærre dit NemID fremgår af punkt 3.5 i "Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur", dem finder du på nemid.nu. 13. Kreditbankens ret til at spærre din NetBank Hvis du misligholder din aftale om brugen af NetBank eller på anden måde misligholder dit engagement med Kreditbanken eller der er mistanke om misbrug, har Kreditbanken ret til uden yderligere varsel at spærre for din adgang til NetBanken. Du skal kontakte Kreditbanken for at ophæve spærringen. 14. Beløbsgrænser Fra dine egne konti eller iht. fuldmagt kan du i alt overføre eller betale op til kr pr. dag til tredjemand via NetBanken, inkl. dagens bekræftede edankort-betalinger. Er du under 18 år, er denne beløbsgrænse kr. 15. Afgivelse af betalingsordrer Du kan afgive betalingsordrer i NetBanken. Det fremgår af skærmbilledet hvilke oplysninger der er nødvendige. I vinduet "Tidsfrister" kan du se, hvornår du senest skal bekræfte dine betalinger, for at de bliver gennemført samme dag.

3 16. Gennemførelsestid En betalingsordre vil altid blive hævet fra din konto på den betalingsdag, du har oprettet betalingen med, eller som du har aftalt med Kreditbanken. Der kan gå op til tre arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor et beløb hæves fra din konto til beløbet indsættes på kontoen i betalingsmodtagerens pengeinstitut. Kreditbanken er ikke forpligtet til at gennemføre betalingsordrer, hvis der ikke er fuld dækning for beløbet eller hvor de informationer, du har indtastet om betalingsordren, ikke er tilstrækkelige. Anmelder du eller en eventuel fuldmagtsgiver betalingsstandsning, kommer under konkurs, indleder forhandling om gældssanering eller tvangsakkord, herunder frivillig akkord, eller afgår ved døden, er Kreditbanken ikke forpligtet til at gennemføre betalingsordrer. 17. Tilbagekaldelse af ordrer Når Kreditbanken har modtaget din betalingsordre, kan den ikke tilbagekaldes. En betalingsordre, der først skal gennemføres på et senere tidspunkt, kan du tilbagekalde senest ved slutningen af arbejdsdagen før den aftalte dato. Oplysninger om seneste tidspunkt for tilbagekaldelse af betalingsordrer fremgår af NetBanken. Hvis du ønsker at tilbagekalde en betalingsordre, kan du selv gøre det i NetBanken eller du kan kontakte din afdeling. Kreditbanken forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr for tilbagekaldelsen. Hvis din betalingsordre afvises på grund af faktuelle fejl, vil Kreditbanken underrette dig om begrundelsen for afvisningen og om proceduren for at rette den fejl, der har bevirket afvisningen. 18. Kontrol af betalingstransaktioner Du har pligt til løbende at kontrollere posteringer på dine konti. Hvis du ved kontrollen opdager transaktioner, som ikke stemmer overens med dine kvitteringer, eller som du ikke mener selv at have foretaget, skal du henvende dig til Kreditbanken snarest muligt. I posteringsoversigten i NetBanken kan du se alle transaktioner, der er udført i en periode op til 13 måneder. 19. Uautoriserede betalingstransaktioner Hvis du mener, der er gennemført en eller flere betalinger på din betalingskonto, som du ikke har godkendt eller foretaget, skal du henvende dig i Kreditbanken snarest muligt efter, at du er blevet opmærksom på den uautoriserede transaktion. Ved vurdering af, om du har henvendt dig rettidigt, vil der blive lagt vægt på din pligt til løbende at gennemgå posteringer på dine konti. Under alle omstændigheder skal du henvende dig til Kreditbanken senest 13 måneder efter, at transaktionen er gennemført på din konto. Erhvervskonti Hvis du mener, der er gennemført en eller flere betalinger på dine betalingskonti, som du ikke selv har godkendt eller foretaget, skal du henvende dig til Kreditbanken, snarest muligt efter du er blevet opmærksom på den uautoriserede transaktion. Ved vurdering af, om du har henvendt dig rettidigt, vil der blive lagt vægt på din pligt til løbende at gennemgå posteringer på dine konti. Under alle omstændigheder skal henvendelse til Kreditbanken ske senest 2 måneder efter at transaktionen er gennemført på din konto. 20. Behandling af indsigelser Når du har henvendt dig vedrørende en uautoriseret betalingstransaktion, vil Kreditbanken foretage en undersøgelse af din indsigelse. Mens din indsigelse bliver undersøgt nærmere, vil det omtvistede beløb normalt blive indsat på din konto. Hvis indsigelsen efterfølgende viser sig at være uberettiget, vil Kreditbanken hæve beløbet igen på din konto. Viser undersøgelsen, at der er tale om andres uberettigede brug af NetBanken, vil Kreditbanken eventuelt kunne gøre ansvar gældende. Hvis din indsigelse viser sig at være uberettiget, kan Kreditbanken kræve renter for det tidsrum, hvor beløbet blev indsat på din konto og indtil beløbet hæves igen samt evt. gebyr for rekvirering af notakopi, jf. Kreditbankens prisliste. 21. Ansvar ved misbrug af private konti Du har en selvrisiko på op til kr. for tab som følge af andres uberettigede brug af din adgang til NetBanken, når dit NemID er anvendt. Du hæfter med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede brug af NetBanken, hvis Kreditbanken godtgør, at dit NemID har været anvendt, og: 1. du har undladt at underrette Kreditbanken snarest muligt efter at have fået kendskab til, at din adgangskode og/eller en eller flere af dine nøgler er kommet til den uberettigedes kendskab

4 2. 3. du har oplyst adgangskoden og/eller en eller flere af dine nøgler til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, eller du ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Du skal snarest muligt og inden 13 måneder give Kreditbanken besked om et evt. misbrug. Ellers frafaldes dit krav. Du hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af NetBank, når dit NemID er anvendt, og Kreditbanken godtgør, at du har oplyst adgangskode og/eller en eller flere af dine nøgler til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og det er sket under omstændigheder, hvor du indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug. Du er ikke ansvarlig for uberettiget brug af NetBanken, der finder sted, efter du har underrettet Kreditbanken om at få NetBanken spærret. Du kan læse mere om ansvarsreglerne i Lov om betalingstjenester 62, 63 og 64. Er du under 18 år, vil dit ansvar blive vurderet i overensstemmelse med dels Værgemålslovens regler og reglerne om umyndiges erstatningsansvar, dels Lov om betalingstjenester. Din selvrisiko på kr. vil ikke blive gjort gældende. Dit ansvar for anvendelse af erhvervskonti Kreditbanken er uden ansvar for enhver form for uberettiget brug af dine erhvervskonti i NetBanken. Kreditbanken er heller ikke ansvarlig for din fejlagtige brug eller misbrug af erhvervskonti i NetBanken. Du hæfter dog ikke for tab, der er opstået efter at Kreditbanken har fået besked om spærring af NetBanken. Mindre erhvervsvirksomheder kan beskytte sig mod tab ved netbankindbrud via en forsikringsløsning. 22. Kreditbankens erstatningsansvar Kreditbanken er erstatningsansvarlig, hvis den på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Kreditbanken ikke ansvarlig for tab, som skyldes: nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelse af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Kreditbanken selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne svigt i Kreditbankens strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og hacking) strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Kreditbanken selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer en del af Kreditbanken andre omstændigheder, som er uden for Kreditbankens kontrol. Kreditbankens ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: Kreditbanken burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet lovgivningen under alle omstændigheder gør Kreditbanken ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. 23. Brug, opbevaring og videregivelse af personlige oplysninger Når du bruger NetBanken registreres brugernummer, CPR-nr., kontohavers og en eventuel betalingsmodtagers kontonummer, beløb samt dato for transaktionen. Ved overførsel af beløb sender Kreditbanken oplysninger om beløb, dato samt evt. kontohavers navneoplysninger og kontonummer videre til betalingsmodtager. Dette sker via betalingsmodtagers pengeinstitut og dettes data- og afregningscenter. Oplysningerne opbevares hos en eventuel betalingsmodtager, i betalingsmodtagers pengeinstitut og i Kreditbanken. Oplysningerne anvendes til Kreditbankens bogføring og ved eventuel senere fejlretning.

5 Oplysningerne gives i øvrigt kun videre, når lovgivningen kræver det f.eks. i forbindelse med overholdelse af hvidvaskloven eller til brug for Pengeinstitutankenævnet eller retssager om krav opstået i forbindelse med brug af NetBanken. Oplysningerne opbevares i løbende år plus 5 år. 24. Din brug af oplysninger i NetBanken Serviceydelser og oplysninger i NetBanken er alene til dit eget brug, og videregivelse heraf til andre mod eller uden vederlag er ikke tilladt. 25. Cookies For at kunne benytte NetBank, gør Kreditbanken brug af cookies. Cookies anvendes af statistiske og tekniske årsager. Du kan risikere, at du ikke kan logge på NetBank eller der kan være funktioner i NetBank, som ikke virker eller ikke virker optimalt, hvis du blokerer for brug af cookies på din computer. 26. Ændring af vilkår Kreditbanken vil give dig besked, hvis der kommer nye funktioner i NetBanken, der kan få betydning for dig - især hvis det drejer sig om ansvarsreglerne. 27. Varsling af ændringer Ændringer i disse vilkår for brugen af Kreditbankens NetBank, der vedrører betalingstjenester og som er til ugunst for dig, kan ske med to måneders varsel. Alle øvrige ændringer til disse vilkår, som er til ugunst for dig, varsles med tre måneder. Erhvervskonti Kreditbanken forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår uden varsel. Ændringer der ikke varsles ændringer til denne aftale, som ikke er til ugunst for dig, kan ske uden varsel ændringer i denne aftale, der er begrundet i sikkerhedsmæssige hensyn, kan ske uden varsel 28. Besked om ændringer Du vil modtage meddelelse om ændringer pr. brev, elektronisk via NetBanken eller på 29. Accept af ændringer Ændringer i vilkårene betragtes som vedtaget, medmindre du inden datoen for ikrafttræden af ændringerne har meddelt Kreditbanken, at du ikke ønsker at være bundet af de ændrede vilkår. Hvis du meddeler Kreditbanken, at du ikke ønsker at være bundet af de ændrede vilkår, vil aftalen om brug af Kreditbankens NetBank anses som ophørt på tidspunktet for ikrafttræden af de ændrede vilkår. 30. Opsigelse Du kan skriftligt og med 1 måneds varsel opsige aftalen om brug af Kreditbankens NetBank. Kreditbanken kan skriftligt opsige aftalen om brug af NetBanken med dig med mindst to måneders varsel. I tilfælde af misligholdelse er Kreditbanken dog berettiget til at ophæve aftalen uden varsel. Erhvervskonti Kreditbanken kan med 1 måneds varsel opsige din aftale om brug af NetBanken. I tilfælde af misligholdelse er Kreditbanken dog berettiget til at ophæve aftalen uden varsel. 31. Omkostninger ved brug af NetBanken Du betaler eventuelle omkostninger i forbindelse med tilmelding og brug af NetBanken. Priserne fremgår af Kreditbankens prisliste. 32. Tekniske krav til dit udstyr Du kan læse mere om de tekniske krav til brug af NetBanken på Kreditbankens hjemmeside. 33. Hotline Kreditbankens hotline kan besvare dine spørgsmål om NetBanken. På finder du oplysninger om kontakt til hotline og åbningstider. 34. Nyt eksemplar af vilkårene Hvis du mister disse vilkår eller af anden grund har behov for et nyt eksemplar, kan du finde dem på Kreditbankens hjemmeside, i vinduet "Aftaler" i NetBanken, eller du kan kontakte din rådgiver. 35. Klager over banken

6 Hvis du finder anledning til at klage over banken, skal du henvende dig til Kreditbankens klageansvarlige. Giver Kreditbanken ikke medhold i klagen, kan du henvende dig til Pengeinstitutankenævnet eller Forbrugerombudsmanden. Udskrevet den: kl. 10:06

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Nordjyske Banks Nordbank og accept af "Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du ved edankort-betalinger skal

Læs mere

Aftale om SMS-Service

Aftale om SMS-Service Aftale om SMS-Service 1. SMS-Service 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning til og brug af SMS-Service. Vilkårene fremgår af de følgende sider, som kunden har modtaget og accepterer.

Læs mere

Regler for e-banking - privat

Regler for e-banking - privat Regler for e-banking - privat Nordjyske Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Nordjyske Bank tilbyder fx Nordjyske Banks Netbank og Nordjyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat

Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat Sparekassen Sjællands ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sparekassen Sjælland tilbyder fx Sparekassen Sjællands

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat

Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat Salg- og Marketing Torvet 4, 9400 Nørresundby Tel. 98 70 33 33 Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat Nørresundby Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner

Læs mere

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Ringkjøbing Landbobanks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Ringkjøbing Landbobank tilbyder fx Ringkjøbing

Læs mere

Vilkår for Online Banking

Vilkår for Online Banking Vilkår for Online Banking 1. Online Banking 1.1 I Online Banking kan brugerne se oplysninger om konti og depoter, herunder betalinger, betalingsaftaler og dokumenter (f.eks. kontoudskrifter, depotmeddelelser,

Læs mere

Vilkår for brugen af Sydbanks NetBank for privatkunder

Vilkår for brugen af Sydbanks NetBank for privatkunder Vilkår for brugen af Sydbanks NetBank for privatkunder Sydbanks NetBank er et system i Sydbanks ebanking I det efterfølgende angives brugeren som den person, der kan benytte Sydbanks NetBank. 1. Systemets

Læs mere

Vilkår for Online Banking

Vilkår for Online Banking Vilkår for Online Banking 1. Online Banking 1.1 I Online Banking kan brugerne se oplysninger om konti og depoter, herunder betalinger, betalingsaftaler og dokumenter (f.eks. kontoudskrifter, depotmeddelelser,

Læs mere

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 Side 1 af 14 Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 1. Definitioner 1.1 Kunden Kunden er den person, som indgår aftale med LOLLANDS BANK om brug af Netbank. Tilslutningen sker efter

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Aftale om Netbank (Privat)

Aftale om Netbank (Privat) Aftale om Netbank (Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Netbank. 1. Netbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning

Læs mere

Vilkår for Online Banking

Vilkår for Online Banking Vilkår for Online Banking 1. Online Banking 1.1 I Online Banking kan brugerne se oplysninger om konti og depoter, herunder betalinger, betalingsaftaler og dokumenter (f.eks. kontoudskrifter, depotmeddelelser,

Læs mere

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat)

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. 1. Webbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med check og hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Aftale om Netbank INDHOLD

Aftale om Netbank INDHOLD Aftale om Netbank Aftale om Netbank INDHOLD Aftale om Netbank Vilkår for Netbank Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Generelle oplysninger Tillæg til PenSam Bank's almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Mobilpenge udsteder Hovedkontor: Lån & Spar Bank A/S, CVR13538530, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, E-mail lsb@lsb.dk Ret til at fortryde aftalen vedrørende Mobilpenge. Kontohaver/bruger har mulighed

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R Dette dokument består af to sæt betingelser for Danske Netbank 15-17 år. Det første gælder, når du logger på Danske Netbank 15-17 år med

Læs mere

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk REGLER FOR DANKORT Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Regler for Dankort. Gode Dankort -råd

Regler for Dankort. Gode Dankort -råd Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Regler for Mobilpenge (brugerregler)

Regler for Mobilpenge (brugerregler) Regler for Mobilpenge (brugerregler) BankNordik Amagerbrogade 25 2300 København S Telefon: +45 76 97 80 00 Email: kontakt@banknordik.dk Hjemmeside: banknordik.dk Fortrydelsesret gælder alene for privatkunder

Læs mere

Brugerregler for Swipp privatkunder

Brugerregler for Swipp privatkunder Læs om Gældende pr. 13. juni 2014 Brugerregler for Swipp privatkunder Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. BANK_00071

Læs mere

Aftale om internetbank

Aftale om internetbank Side 1 af 18 Aftale om internetbank Kunden og Swedbank, Kalvebod Brygge 45, 1560 København V, info@swedbank.dk, har dags dato indgået følgende aftale om kundens tilslutning til Swedbanks internetbank.

Læs mere