HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. marts 2012"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. marts 2012 Sag 304/2009 (1. afdeling) Danske Bank A/S (advokat Søren Juul) mod Micha A/S (advokat Kjeld Skov) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 11. november I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Per Walsøe, Poul Søgaard, Thomas Rørdam, Lars Hjortnæs og Jan Schans Christensen. Påstande Appellanten, Danske Bank A/S, har påstået frifindelse. Indstævnte, Micha A/S, har påstået stadfæstelse. Anbringender Danske Bank A/S har anført, at banken ikke har handlet ansvarspådragende som følge af utilstrækkelig rådgivning i forbindelse med udstedelsen af de omhandlede standby-remburser. Micha A/S er en professionel handelsvirksomhed med en mangeårig erfaring med import af tøj fra bl.a. Fjernøsten og med en indgående erfaring med anvendelse af remburser og andre betalingsformer i internationale handelsforhold. Micha gennemførte i 2006 uden Danske Banks deltagelse forhandlinger med sin samarbejdspartner og dennes bankforbindelse i Hong Kong, som førte til den af Hong Kong-banken forfattede tekst til standby-remburserne, hvilken tekst Michas administrerende direktør, Poul Steen, underskrev. Ved fremsendelsen af den underskrevne remburstekst til Danske Bank betegnede Micha dokumentet denne garanti.

2 - 2 - Der har ikke ved en ekspeditionssag som den foreliggende bestået en pligt for Danske Bank til uopfordret at yde særlig rådgivning til den på området professionelle erhvervskunde. Danske Bank havde ingen anledning til at fatte mistanke om, at Micha angiveligt ikke til fulde forstod indholdet af den forpligtelse, der var forbundet med standby-rembursen, eller at denne havde fået en udformning, der ikke var nøje afstemt med parternes kommercielle interesser. Den standby-remburs/garantitekst, som Micha instruerede Danske Bank om at stille, var helt enkel og umisforståelig. Heller ikke bankens anvendelse af blanketten Rembursbegæring med tilhørende vilkår medførte en pligt for Danske Bank til at sikre sig, at Micha havde forstået betydningen af standbyrembursen. Den omstændighed, at ordninger som den foreliggende i Danmark normalt etableres ved anvendelse af anfordringsbankgarantier, er en formalitet, der ikke ændrer ved, at Danske Bank ikke havde anledning til at stille spørgsmål ved det reelle indhold af ordningen. Det væsentlige for en eventuel rådgivningsforpligtelse må være, om den retsstilling, der etableres, er usædvanlig. Standby-rembursen svarer efter sit klare indhold til en international anfordringsgaranti, som det er helt almindeligt at udstede i Danmark, jf. Flemming Andersens vidneforklaring for Højesteret. Det er almindeligt for virksomheder i Fjernøsten at ønske garantier udstedt under anvendelse af rembursformen. Micha A/S har anført, at Danske Bank må anses for at være en professionel erhvervsdrivende, som besidder en stor viden om remburser og garantier, og som rådgiver virksomheder om anvendelsen af disse instrumenter ved international handel. De dokumenter, som Danske Bank oprettede, og hvorved Micha påtog sig kaution for sin samhandelspartners mellemværende med dennes bankforbindelse, er af en så særegen karakter og så risikofyldte, at Danske Bank burde have rådgivet Micha herom. Ikke mindst korrespondancen mellem Micha og Michas samhandelspartner og mellem Micha og Danske Bank burde have foranlediget, at Danske Bank havde rådgivet Micha. Som følge af den manglende rådgivning forblev Micha i den vildfarelse, at selskabets betalingsforpligtelser i henhold til rembursen/garantien byggede på den grundlæggende forudsætning, at Michas samhandelspartner leverede varer til Micha, og at sikkerheden var stillet for Michas betalingsforpligtelser over for samhandelspartneren. Vildfarelsen blev yderligere bestyrket af den rembursbegæring, som Danske Bank anmodede Micha om at underskrive, og af Danske Banks rapportering til Michas revisor. Under alle omstændigheder har Danske Bank handlet culpøst. Banken har tilsidesat sine forpligtelser i hen-

3 - 3 - hold til bekendtgørelse nr af 27. oktober 2004 om god skik for finansielle virksomheder, herunder 5 og 7, ved ikke af egen drift at have rådgivet Micha om de betydelige risici, som Micha påtog sig. Danske Bank søgte endvidere ikke at sikre sig, at Micha forstod og accepterede, at Micha påtog sig kaution/ubetinget garanti over for sin samhandelspartners bank uafhængigt af, om der bestod forpligtelser mellem Micha og Michas samhandelspartner. Danske Bank er undergivet et professionsansvar, og alle betingelser for at pålægge ansvar er opfyldt. Micha har frafaldet anbringendet om, at Danske Bank ikke var forpligtet til at efterkomme betalingsanmodningen fra Shanghai Commercial Bank Ltd, samt anbringendet om, at Danske Bank ikke har overholdt UCP s retningslinjer ved forlængelse af remburser. Micha har endvidere frafaldet anbringendet om, at forhøjelserne af rembursen/garantien fra Hong Kong dollars til Hong Kong dollars ikke var bindende for Micha. Supplerende sagsfremstilling Den 27. marts 2006 modtog Danske Bank en fra Micha A/S, som indeholdt en af 24. marts 2006 modtaget fra leverandøren, der anmodede om, at der blev stillet både en Transferable at sight L/C for upcoming bulk og en Stand by L/C in the amount of HKD 500,000 efter aftale med Poul. Micha instruerede i en Danske Bank om at oprette en stand by L/C HKD , idet banken blev opfordret til at ringe til Micha, såfremt der måtte være spørgsmål. Forklaring Til brug for Højesteret har Flemming Andersen afgivet forklaring. Flemming Andersen har forklaret, at han i ca. 20 år var underdirektør og chef for den afdeling i Danske Bank-koncernen, som tog sig af aktiviteterne omkring tradefinance, herunder remburser og garantier, men er gået på pension fra 1. september Et standby letter of credit eller en remburs er at betragte som en garanti, dog underlagt de internationale rembursregler. Hvorvidt man vælger et standby letter of credit, en standby remburs eller en garanti er et følelsesspørgsmål. Rembursen er et amerikansk begreb. Danske Bank udsteder ofte anfordringsgarantier. Man kan udstede enten en vilkårsgaranti eller en

4 - 4 - anfordringsgaranti. I relation til udlandet vurderer han, at det er over halvdelen af garantierne, som er anfordringsgarantier. Der stilles i alt ca garantier over for udlandet om året. Man kan garantere for hvad som helst, herunder garantere for et kreditlignende forhold over for finansielle institutioner, som det er sket i denne sag. Porteføljen af den slags garantier er i Danske Bank ca. 200 stk., og Danske Bank modtager nogenlunde samme antal garantier fra udenlandske banker vedrørende danske kunder. Baggrunden for denne type garantier kan være, at nogle parter er i et forhold, hvor der er brug for kredit, f.eks. som her, når en køber er afhængig af nogle leverancer, og leverandøren har nogle kreditmæssige udfordringer. Kundens anmodning kommer i nogle situationer på en blanket, men det er ikke altid. Den kan også komme i et brev eller en , eller man kan have modtaget anmodningen telefonisk. Ofte, når der fremsendes en egentlig anmodning, er der også et udkast med til selve garantien. Banken kan have udfyldt blanketten, f.eks. på baggrund af en telefonisk forespørgsel, hvorefter blanketten sendes til kunden, men det er ikke altid, at der bruges blanketter. Der modtages altid en underskrift fra kunden på, at han indestår for bankens tab som følge af garantien. Et eksempel på dette er den rembursbegæring i sagen, som er stillet over for Shanghai Commercial Bank med udløb 1. marts Hvis man ikke her skulle have udstedt en remburs, men en anfordringsgaranti, ville der være sendt et andet dokument til kunden, som havde overskriften garantianmodning i stedet for rembursbegæring. Der findes et standarddokument til den slags. En standby letter of credit i importforhold står ofte til sikkerhed for, at der bliver betalt for vareleverancen. Det er meget sædvanligt i den situation. Kaution over for udenlandske virksomheders bankmellemværende kan også udformes som en standby remburs eller som en almindelig garanti. At udstede en remburs som en kaution for samhandel og bankmellemværende er sædvanligt, hvis det modtagne udkast fra kunden er et udkast til en remburs. En standby remburs er det samme som en garanti, og kautioner kan opfattes som en garanti. Det vigtige for banken er, hvilken forpligtelse banken påtager sig, ikke om det er kaldt en garanti, en remburs eller en kaution. Han var som chef for afdelingen orienteret om denne sag, efter at der opstod en tvist. Han har dog ikke selv været inde i selve sagsgangen. Højesterets begrundelse og resultat Tre dommere Poul Søgaard, Lars Hjortnæs og Jan Schans Christensen udtaler:

5 - 5 - Sagen drejer sig for Højesteret om, hvorvidt Danske Bank A/S har handlet ansvarspådragende over for Micha A/S ved ikke af egen drift at rådgive Micha om retsvirkningerne for selskabet af den garanti, som Micha anmodede banken om at stille. Micha havde i en årrække importeret varer fra Fjernøsten, og det må således lægges til grund, at selskabet har betydelig erfaring med international handel. Danske Bank havde siden 1997 bistået Micha med åbning af remburser. Efter at Micha og Danske Bank havde drøftet håndteringen af de hidtil anvendte remburser, valgte Micha at forhandle med sin kinesiske samhandelspartner om en ændring af den hidtidige anvendelse af remburser uden at inddrage Danske Bank i disse forhandlinger. Ved af 27. februar 2006 anmodede Micha Danske Bank om videreforsendelse af denne garanti stillet over for Asia Focus. Den vedhæftede tekst var underskrevet af Michas direktør, Poul Steen. De senere ændringer af garantien vedrørte alene debitors navn, garantibeløbets størrelse og garantiens løbetid. Vi finder, at de retsvirkninger, som garantien medfører for Micha, fremgår klart af dens tekst, og Michas tilkendegivelser over for Danske Bank i forbindelse med udstedelse og senere ændringer af garantien har efter vores opfattelse ikke haft en sådan karakter, at Danske Bank burde have indset, at Micha ikke havde forstået, hvad garantien gik ud på, herunder at den ikke var knyttet til Michas betaling for modtagne vareleverancer. Efter det fremkomne, herunder Flemming Andersens forklaring, må det lægges til grund, at en garanti med det foreliggende indhold nok var usædvanlig, men at Danske Bank dog også i tidligere tilfælde havde udstedt lignende garantier i forbindelse med international handel. Vi finder under de foreliggende omstændigheder, at Danske Bank ikke ved efter at have udstedt garantien til den kinesiske bank i overensstemmelse med Michas begæring at anmode Micha om at underskrive et standarddokument benævnt rembursbegæring har bragt Micha i en vildfarelse med hensyn til garantiens indhold.

6 - 6 - Vi finder herefter, at Danske Bank ikke har handlet ansvarspådragende over for Micha ved ikke af egen drift at have sikret sig, at Micha havde forstået retsvirkningerne af den garanti, som man havde anmodet Danske Bank om at udstede. Vi stemmer derfor for at tage Danske Banks påstand om frifindelse til følge. Dommerne Per Walsøe og Thomas Rørdam udtaler: Danske Bank havde siden 1997 været Michas bankforbindelse ved Michas køb af strikvarer fra Fjernøsten. Forud for at Danske Bank udstedte standby letter of credit af 27. februar 2006, havde der i samhandelsforholdet mellem Micha og sælgeren i Hong Kong, Asia Focus, været anvendt almindelige kommercielle remburser, som blev udstedt af Danske Bank. Ved disse remburser blev Asia Focus sikret betaling i forbindelse med vareleverancer til Micha, og Micha blev sikret, at betaling under remburserne først skete, når varer blev afsendt. Michas direktør Poul Steen har forklaret, at der opstod utilfredshed hos Micha og Asia Focus med bankens håndtering af remburserne. Problemet var, at bankens betalinger under disse skete med forsinkelse, hvilket Micha drøftede på et møde med banken. På et tidspunkt indledte Micha og Asia Focus uden bankens deltagelse drøftelser om en ændring af rembursordningen. Det endte med, at Asia Focus bank, Shanghai Commercial Bank, Hong Kong, udarbejdede en tekst til et standby letter of credit, som Micha skulle foranledige, at Danske Bank udstedte til banken i Hong Kong. Teksten blev underskrevet af Poul Steen og blev derefter af Micha den 27. februar 2006 sendt til Danske Bank med anmodning om videreforsendelse af denne garanti stillet overfor Asia Focus. Danske Bank udstedte straks samme dag standby letter of credit til banken i Hong Kong med en tekst helt svarende til den, som banken i Hong Kong havde udarbejdet. Det fremgår af dette standby letter of credit, at Danske Bank på Michas vegne uigenkaldeligt stillede sikkerhed over for banken i Hong Kong for Asia Focus skyld til denne bank covering unpaid balance of indebtedness and/or unmatured debts and/or contingent liabilities due to you by Asia Focus.

7 - 7 - Et standby letter of credit er en anfordringsgaranti, der ligesom en almindelig kommerciel remburs kan anvendes til sikring af købers betalingsforpligtelse i et internationalt handelsmellemværende. Betaling under garantien kan bl.a. gøres betinget af, at det dokumenteres, at vareafsendelse har fundet sted. Den sikkerhedsforpligtelse, som Danske Bank og dermed Micha påtog sig ved Danske Banks standby letter of credit, gik ikke ud på at sikre, at Asia Focus modtog betaling i forbindelse med vareleverancer til Micha, men sikrede ubestemte skyldforhold mellem Asia Focus og dette selskabs bank. Det var skyldforhold, som Micha ikke havde nærmere kendskab til eller indflydelse på, og som ikke var knyttet til vareleverancer fra Asia Focus til Micha. Standby letter of credit dokumentet blev senere ændret nogle gange bl.a. som følge af, at Asia Focus skiftede navn, og at garantibeløbet blev hævet fra Hong Kong dollars til Hong Kong dollars, men den grundlæggende tekst undergik ikke ændringer i forløbet. Vi finder, at det efter bevisførelsen må lægges til grund, at Micha uanset ordlyden af teksten i standby letter of credit dokumentet ikke havde forstået rækkevidden af de forpligtelser, der fulgte af dokumentet. Det må efter Jesper Munchs forklaring lægges til grund, at Danske Bank var klar over, hvad Micha forpligtede sig til. Som anført var der i samhandelsforholdet mellem Micha og Asia Focus tidligere anvendt almindelige kommercielle remburser, og de problemer, der blev drøftet på mødet mellem Micha og Danske Bank, drejede sig om forsinkelser med betaling under remburserne. Den tekst, banken i Hong Kong udarbejdede, har overskriften irrevocable stand-by letter of credit, men dokumentet er i korrespondancen mellem Danske Bank og Micha flere gange omtalt som en remburs. De forpligtelser, som Micha påtog sig ved Danske Banks standby letter of credit, var usædvanlige og meget vidtgående, og der var ikke oplyst en forretningsmæssig begrundelse for påtagelsen af forpligtelserne, som indebar en grundlæggende ændring i forhold til, hvad der fulgte af de tidligere anvendte almindelige kommercielle remburser. På baggrund af det anførte finder vi, at Danske Bank burde have indset, at det var en nærliggende mulighed, at Micha ikke havde forstået rækkevidden af de forpligtelser, selskabet påtog sig.

8 - 8 - Under disse omstændigheder burde Danske Bank efter vores opfattelse ved et ganske enkelt spørgsmål til sin kunde Micha af egen drift have sikret sig, at Micha var klar over, hvilke forpligtelser, selskabet påtog sig. Vi bemærker herved, at Micha nok er en professionel handelsvirksomhed med betydelig erfaring og viden om international handel, men at det er Danske Bank, som er den professionelle i relation til rembursforretninger. Vi tiltræder herefter, at Danske Bank ved at undlade at sikre sig, at Micha forstod rækkevidden af de forpligtelser, selskabet påtog sig, har pådraget sig erstatningsansvar over for Micha, og vi stemmer derfor for at stadfæste dommen. Afgørelsen træffes efter stemmeflertallet. Micha skal i sagsomkostninger for Sø- og Handelsretten og Højesteret betale kr., hvoraf kr. er til dækning af udgifter til advokat, og kr. er til dækning af retsafgift og berammelsesafgift for Højesteret. Thi kendes for ret: Danske Bank A/S frifindes. I sagsomkostninger for Sø- og Handelsretten og Højesteret skal Micha A/S inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse betale kr. til Danske Bank A/S. Beløbet forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. oktober 2010 Sag 527/2007 (1. afdeling) Morten Gøttler (advokat Johan Løje) mod Effect Furniture International ApS (advokat Erik Turley) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012 Sag 484/2007 (1. afdeling) Søren Larsen (advokat Birgitte Pedersen) mod Jan Hartmann (advokat Peder Fihl) og Vestas Wind Systems A/S (advokat Lotte Eskesen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 Sag 317/2009 (2. afdeling) Nikolaj Ærtebjerg (advokat Arvid Andersen) mod MACH ApS (advokat Jens Lund Mosbek) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

DOM. Afsagt den 18. januar 2012 af Retten i Århus i BS 13-3253/2009. B under konkurs (advokat Allan Vistisen) mod. Advokat A (advokat Michael Egholm)

DOM. Afsagt den 18. januar 2012 af Retten i Århus i BS 13-3253/2009. B under konkurs (advokat Allan Vistisen) mod. Advokat A (advokat Michael Egholm) DOM Afsagt den 18. januar 2012 af Retten i Århus i BS 13-3253/2009 B under konkurs (advokat Allan Vistisen) mod Advokat A (advokat Michael Egholm) og BS 13-787/2010 Advokat A (advokat Michael Egholm) mod

Læs mere

Pengeinstitutankenævnets traf d.11. februar 2011 følgende afgørelse i sagen, der blandt andet er sålydende:

Pengeinstitutankenævnets traf d.11. februar 2011 følgende afgørelse i sagen, der blandt andet er sålydende: RETTEN I AALBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 21. november 2012 i sag nr. BS 4-37/2012: Anne-Marie Nielsen Andersen Stolpedalsvej 42 9000 Aalborg mod Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43

Læs mere

D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København)

D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København) D O M afsagt den 7. oktober 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Stig Glent-Madsen og Trine Riise (kst.)) i ankesag V.L. B 2089 13 A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris

Læs mere

DOM. Oticon A/S. (advokat Anders Bjørn Nielsen) mod. Woori Hearing Aid Co., Ltd. (advokat Jannie Laursen Bælum)

DOM. Oticon A/S. (advokat Anders Bjørn Nielsen) mod. Woori Hearing Aid Co., Ltd. (advokat Jannie Laursen Bælum) DOM Afsagt den 15. juli 2013. H-95-10 Oticon A/S (advokat Anders Bjørn Nielsen) mod Woori Hearing Aid Co., Ltd. (advokat Jannie Laursen Bælum) Indledning Sagen er anlagt den 15. december 2010 og handler

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014 Sag 340/2012 (2. afdeling) JP Farver ApS (advokat Tommy Olesen) mod Ninnas Farvehandel ApS (tidligere J. Beckmanns Farve og Tapet ApS) (advokat Jørn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 Sag 74/2008 (1. afdeling) Kim Erleben (selv), Nicko Mammen (selv) og Tonny Erleben (advokat Thomas Mardahl Petersen) mod Brdr. Erleben A/S under konkurs

Læs mere

Birkemose A/S (adv. Ib Thrane, Odense) mod Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG (adv. Anders Worsøe, Kbh.).

Birkemose A/S (adv. Ib Thrane, Odense) mod Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG (adv. Anders Worsøe, Kbh.). Original H.D. 22. april 2004 Birkemose A/S (adv. Ib Thrane, Odense) mod Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG (adv. Anders Worsøe, Kbh.). Retten i Odenses dom 25. maj 2001 Denne dom er affattet i medfør af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 238/2008 (1. afdeling) DnB NOR Bank ASA (tidligere DnB NOR Finans AS) (advokat Lars Rosenberg Overby) mod Royal Greenland Seafood A/S (advokat Christian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 141/2012 (2. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg som mandatar for Jørgen Ib Martin Jensen, Susanne Laugesen og Kasper Rich

Læs mere

Nogle bemærkninger i anledning af bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder med særlig henblik på pengeinstitutter.

Nogle bemærkninger i anledning af bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder med særlig henblik på pengeinstitutter. Nogle bemærkninger i anledning af bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder med særlig henblik på pengeinstitutter. af Hans Viggo Godsk Pedersen og Nina Dietz Legind Indledning Bekendtgørelse

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG H0066001 - ASN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 28. juli 2006 blev af retten i sagen H-66-05 WM-data Danmark A/S (Advokat Jacob Tøjner v/ advokat Claes Christensen) mod Neoprocess A/S (Advokat

Læs mere

Denne dom er ændret ved Vestre Landsrets dom den 14. august 2008 i

Denne dom er ændret ved Vestre Landsrets dom den 14. august 2008 i RETTEN I ESBJERG Udskrift af dombogen Denne dom er ændret ved Vestre Landsrets dom den 14. august 2008 i sag. V.L. B-1998-07. DOM Afsagt den 6. december 2007 i sag nr. BS 5-541/2007: Dansk Svej se Teknik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013 Sag 52/2011 (1. afdeling) Eyvind Rimstad og Michael Rossing (advokat Allan Ohms for begge, beskikket) mod Rudersdal Kommune (advokat Svend Paludan-Müller)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 Sag 66/2008 (2. afdeling) CH-Baby-Porc GmbH (advokat Joan Vollertsen) mod Porc-Ex A/S (advokat Uffe Baller) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012 Sag 40/2011 (1. afdeling) Dansk Pantebrevsbørs A/S under konkurs (advokat Thomas Bang) mod Fair Finans A/S (advokat Casper Moltke) I tidligere instans

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet

Pengeinstitutankenævnet Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2014 København April 2015 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 3. Ankenævnets kompetence...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009 Sag 221/2007 (2. afdeling) Task I/S ved Jesper Balle (advokat Anders Aagaard) mod Knud Holscher Industriel Design A/S (advokat Ingrid Brix Jensen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015 Sag 43/2014 (1. afdeling) A (advokat Nicolai Mallet) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 24. september 2014 blev der i sag 214-2014 efter genoptagelse AA og BB mod Ejendomsmægler Peter Christian Simmering afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 24. februar 2013 indbragte AA og BB ejendomsmægler

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. februar 2014 Sag 46/2012 (1. afdeling) DSV Air & Sea A/S (tidligere Baltship A/S og før det Seatainers A/S) (advokat Philip Graff) mod Spar Nord Bank A/S (advokat

Læs mere