Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)"

Transkript

1

2 Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og (Mouvement de la population) 3. Kriminel Retspleie 1901 og (Statistique dc la justice criminelle: Procédure.) - 4. Folketælling 3 December Hovedoversigt. (Recensement. Aperçu général) - 5. Skolevæsenets tilstand (Instruction publique) 6. Fagskolestatistik (Écoles professionnelles) 7. Fængselsstyrelsens Aarbog (Annuaire de l'administration générale des prisons.) - 8. Socialstatistik. IV. Arbeids- og Lønningsforhold for Syersker i Kristiania tilligemed Oplysninger angaaende Lønninger i andre kvindelige Erhverv i Norge. (Statistique sociale et du travail. IV. Situation économique et sociale des couturières ei Kristiania, et salaires d'autres ouvrières en Norvége) - 9. Norges Handel 1905 (Commerce.) Rekrutering (Recrutement.) Den almindelige Brandforsikrings-Indretning for Bygninger (L'institution generate des assurances des bâtiments contre l'incendie) Norges kommunale Finanser (Finances des communes.) Norges Skibsfart (Navigation.) Private Aktiebanker (Banques privées par actions.) Det statistiske Centralbureau har derhos bl. a. udgivet følgende Værker: Statistique internationale: Navigation maritime. I, II, III, IV. Christiania 1876, 1881, 1887, International Skibsfartsstatistik : Tabeller vedkommende Handelsflaaderne i Aarene Kristiania Tabeller vedkommende Skibsfartsbevægelsen og Handelsflaaderne Kristiania Statistisk Aarbog for Kongeriget Norge. Senest udkommet: Femogtyvende Aargang, Kristiania (Annuaire statistique de la Norvége) Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau. Senest udkommet: Treogtyvende Bind, Kristiania (Journal du Bureau Central de Statistique) Oversigt over Kongeriget Norges civile, geistlige og. judicielle Inddeling. Afsluttet 16 Juni Kristiania Med 4 Tillæg. Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v Juni Kristiania Med 6 Tillæg, omfattende Tiden fra 1 Juli 1889 til 31 December Katalog over Det statistiske Centralbureaus Bibliothek. I. 1 Juli Kristiania Angaaende andre statistiske Værker henvises til ovennævnte Fortegnelser. Samtlige Værker er at erholde tilkjobi hos H. A sche h oug Co., Kristiania. 12 September 1906.

3 Private Aktiebanker Rettelse: Pa.a Side 19 skal Linierne ombyttes for Bankerne Nr. 22 og 23. Paa Side 15 skal Ha m ar Privatbanks Bruttoindth*gt rettes til Kroner og Administrations- og andre Omkostninger til Kroner.

4 NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 14, PRIVATE AKTIEBANKER (Statistique des banques privées par actions en 1905) Udgivet af DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. AS CHEHOUG & CO

5 For Aarene se Norges officielle Statistik, Fjerde Række Nr. 23, 47, 67, 100 og 121 ; for tidligere Aar se Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau, Bind 1 fgg. En summarisk Oversigt, der gaar tilbage til Aaret 1848, findes indtaget i Statistisk Aarbog, lste Aargang. Johannes Bjørnstads Bogtrykkeri.

6 Indledning. Introduction. (Voir la note page 7.) I Statistiken over Aktiebanker for 1904 var ialt anført 88 Banker. Ved Udgangen af 1905 var der 89 Banker med 5 Filialer i Virksomhed. f de efterfølgende Tabeller findes opført 85 Banker, idet der fra tre mindre Banker 1) ikke foreligger Opgaver, og en i 1905 oprettet mindre Bank 2) ikke er medtaget. For to Banker er benyttet Opgaverne for Med Hensyn til Tabellernes Anordning er der gjort den Forandring, at Tabel 1 foruden Totalsummerne for samtlige Banker indeholder specificerede Opgaver for Banker med Forvaltningskapital over 1/2 Million Kroner, medens mere summariske Opgaver for de mindre Banker gives i Tabel 2, en Inddeling, der antages at ville lette Oversigten over de kommercielle Bankers Virksomhed. Den tegnede Aktiekapital var pr. 3i/ 84 Banker / : Altsaa en Formindskelse i Aarets Løb af Denne fremkommer ved Nedskrivning i en Bank af paa den tegnede og indbetalte Kapital og ved Forøgelsen paa Grund af den i Tabellerne medtagne nye Bank (Aktiekapital ) samt ved ny Tegning af 706. Den indbetalte Aktiekapital er i Aarets Lob forøget med , fra ved Aarets Begyndelse til ved Udgangen af Aaret. I en Bank er den indbetalte Kapital nedskrevet med og i tre andre Banker er dels nedskrevet og dels tilbagebetalt Paa den anden Side er Aktiekapitalen forøget i 18 Banker med for den væsentligste Del ved Indbetalinger og for en mindre Del ved Tillæg af Aarets Overskud (i én Bank er indbetalt ). Porsgrunds ørebank (Aktiekapital , hvoraf 25 Pet. indbetalt), Os Landmandsbank (Aktiekapital 3 200) og Vikor Privatbank (Aktiekapital ). 2) Aktieselskabet Roldals Spareforening, med tegnet Kapital at indbetale med 50 Pet. inden 2/, Den traadte i Virksomhed sent paa Aaret, hvorfor den ikke er medtaget i Tabellerne. Ingen Bank er udgaaet af Tabellerne, undtagen Semdenfjeldske Privatbanks Filial i Grimstad.

7 2 Bankernes Res er v e- og Delkr e der efonds (derunder indbefattet Regulerings-, Dividende- og yldningsfonds) var ved Udgangen af De er i Aarets Løb forøget ed og var ved Aarets Udgang. Kr nemlig Reservefonds Delkrederefonds Regulerings- og Dividendefonds Af Aarets Overskud er disse Fonds tilført , som Tab er afskrevet viser i Henseende til disse Fonds en ganske betragtelig Fremgang. Medens der i dette Aar alene afskreves som Tab paa Fondene , afskreves der i 1904 paa samme Konti omtrent det firedobbelte ( ). Medens Forøgelsen i disse Fonds i 1905 var , var den i 1904 noget over 1/3 deraf, nemlig , og i Aarene gjennemsnitlig alene pr. Aar. Foruden disse Fonds havde Bankerne ved Aarets Udgang Pensionsfond til Belob og andre Fonds til Beløb Indlaansvirksomhed. Paa Kassefolio. Paa Sparebankvilkaar, Tilsammen. Opsigelse og bestemt Tid. Pr. 1/, 1905 indestod Indsat i 1905 (inkl. Renter) 1) Udtaget i ) Indestaaende pr. 3 1/ Indskuddene i disse Banker er saaledes i 1905 alene steget med 3.6 Mill., hvoraf for Folioindsknd 2.1 Mill. og for Sparebank- og lignende Indskud 1.5 Mill. I 1904 var Stigningen i de samlede Indskud i Privatbankerne 17.3 Mill Kr, i Mill., i 1902 var der en Formindskelse af 3 Mill. I Aarene 1900 og 1901 var Stigningen stor med tilsammen 61.6 Mill. i disse to Aar. Statskassens Indskud i disse Banker var ved Aarets Begyndelse , medens der ved Aarets Udgang indestod for Statskassens Regning og for Statens Reservefonds Regning , tilsammen Naar Indskuddene i Privatbankerne i Aaret 1905 viser en Stigning, saa Indbefattet Forøgelsen i Indskud for en Bank, hvis Indlaansvirksomhed i Aarets Lob ikke er opgivet. 2) Indbefattet Differencen for de to Banker, for hvem Opgaverne for 1904 er anvendte

8 3 beror dette udelukkende paa de forholdsvis betydelige offentlige Midler, soin ved Aarets Udgang var anbragte i disse Banker. Fratrækker man Statens Indskud, viser der sig endog en ikke ubetydelig Nedgang, nemlig fra til , altsaa ca. 4Y2 Mill. Kroner. Indskuddene i Rigets Sparebanker er i 1905 steget med 9 Mill. Kroner til Mill. mod en Stigning i 1904 af 16.1 Mill. Den samlede Stigning i Aktie- og Sparebankernes Indskud i 1905 er saaledes 12.'3 Mill. mod 22.s Mill. i 1904, ca. 25 i 1903 og ca. 9.6 Mill. i 1902, i Aarene var den gjenriemsnitlige Stigning 43.5 Mill. pr. Aar. Naar Indskuddene i 1905 viser en forholdsvis liden Forøgelse og for Privatbankernes Vedkommende naar Statens Indskud sættes ud af Betragtning endog en Nedgang, skyldes dette formentlig for en Del de politiske Forholde i Adskillige Penge blev placerede i Udlandet, hvorfra det tager nogen Tid, for de vender tilbage. Af to Banker er udstedt Ihcendehaverobligationer til Belob mod i 1904 til Belob Udlaansvirksomhed. I3eholdningen af Vexier og Vexelobligationer har i Aarets Lob holdt sig omtrent uforandret fra ved Aarets Begyndelse til ved Udgangen af Aaret, fordelt saaledes Vexier Vexelobligationer Vexler og Vexelobli gationer uden Specifikation Tilsammen Der er fremdeles nogen Nedgang i Anvendelsen af Vexier i Forhold til Anvendelsen af Vexelobligationer. Ogsaa Diskonteringsvirksomheden viser nogen Nedgang i Der er i dette Aar diskonteret Papirer for mod Mill. i 1904 og Mill. i Paa Kassekredit og andre Udlaan (undtagen Pantobligationer) var udlaant mod ved Udgangen af Belobet af Pant obligationer i Bankernes Eie eller Forvaltning var omtrent uforandret fra forrige Aar * med , hvoraf under Forvaltning ved to Banker. Renten. Norges Banks Diskontopræmie var fra Aarets Begyndelse 5 Pct., fra 17 Februar til 16 Juni Pct., fra 17 Juni til 12 December 5 Pct., senere 5 1/2 Pct., for Vexelobligationer V, Pct. mere. Spar e bankren t en har sædvanlig været 1 Pct. under Norges Banks Vexeldiskonto. I 1904 blev denne Rqgel ikke befulgt af Kristianiabankerne og endel andre Banker, idet Sparebankrenten holdtes 1 1/2 Pct. under Diskontoen.

9 4 I 1905 er man gjennemgaaende vendt tilbage til det gamle Forhold, at Sparebankrenten er 1 Pct. under den officielle Vexeldiskonto. Alene Bankerne i Kristiania, Arendal og Larvik har i hele 1905 holdt Sparebankrenten 1 1 /2 Pct. under Diskontoen. I Honefos3, Flekkefjord, Molde og Kristiansund har Sparebankrenten det hele Aar været 3 1/2 Pct. De fleste Banker i Landdistrikterne holder uforandret Rente det hele Aar og denne har i 1905 gjennemgaaende været 4 Pct., enkeltvis 3 og 4 Pct. F olior ent en holdes ialmindelighed uforandret Aaret igjennom. Den var i 1905 i de fleste Banker 2 Pct. I Bergen var den 1 1/2, i Kristiania, Drammen, Hamar, Kragerø og Porsgrund 1, i Trondhjem 1 og 2 Pct. Diskontoen har i Kristiania, Drammen, Hamar, Skien, Arendal, Bergen, Molde, Kristiansund, Trondhjem og Tromso fulgt Norges Banks Satser ; i Landets øvrige Byer er Satserne i Almindelighed 1/2 Pct. over Norges Banks. Landsbankerne er Diskontoen i Almindelighed 1 Pct., enkeltvis 1V2 og 2 Pct. over Indskudsrenten. Vexier paa Udlandet. Beholdningen af udenlandske Vexler viser i 1905 en meget stærk Stigning fra pr. 31/ til pr. 31, i2 1905, altsaa en Forøgelse i Aarets Lob af 3 1 /2 Mill. Ogsaa Omsætninger i udenlandsk Valuta har i 1905 været betydelig store end i tidligere Aar. Der blev i 1905 indkjobt for Mill. mod for i 1904 og 523.r, Mill. i 1903; i Aarene var Belobet gjennemsnitlig Mill. pr. Aar. I disse Belob or enkeltvis indbefattet mindre Summer af fremmed Mynt. For tre Kristianiabanker (Centralbanken, Christiania Bank og Kreditkasse og Den norske Creditbank) og begge Bergensbanker meddeles en Opgave over, hvorledes Omsætningen af udenlandsk Valuta (Hovedbogens ene Side) fordeler sig paa de enkelte Myntsorter Kristian iabankerne. Bergensbankerne m Francs Svenske og danske Kroner Hollandske Gulden Dollars Italienske Lires Finske Mark Østerrigske Kroner Rubler Pesetas

10 5 Aktiebankernes samlede F or valtningskapit al androg ifølge Tabellen til mod pr. 31/ Sparebankernes Forvaltningskapital udgjorde ved Udgangen af Fra disse Summer skulde dog egentlig trækkes de ikke ubetydelige Belob, som Bankerne skylder hinanden indbyrdes. Br ut t oindtægt en i 1905 udgjorde (med Fradrag af Renter til Indskydere og afsat Diskonto) Fra foregaaende Aar var overført Tilsammen Herfra gaar : Skatter Administrations- og andre Omkostninger (inkl. Tantième og Gratialer) Tilbage I dette Beløb er fratrukket en Filialbanks Underskud Nettofortjenesten er anvendt saaledes : Udbytte til Aktionærerne Henlagt til Reservefonds Delkrederefonds Regulerings- og Dividendefonds Pensionsfonds andre Fonds Afskrevet som Tab paa fast Eiendom og Inventar og tildels Værdipapirer Overført til næste Aar Andre Oiemed Tilsammen Foruden det af Overskuddet uddelte Udbytte er der udbetalt 464. tilsammen Dividende eller 5.94 Pct. af den indbetalte Aktiekapital 1) mod 5.69 Pct. i 1904, 5.04 Pct. i 1903, 6.14 Pct. i 1902, 6.w Pct. i 1901 og 6.73 Pct. i Heri er fremdeles intet Hensyn taget til Tabene i de syv standsede Banker. 1) Beregnet efter en indbetalt Aktiekapital af , idet der er fratrukket for tre Bankers Vedkommende det over Terminen indbetalte. I Rubriken for, uddelt som Udbytte til Aktionærer» er nemlig ikke opfort, hvad der er udbetalt paa disse Terminer,

11 6 Af den samlede Forvaltningskapital udgjorde Bruttoindtægten 1.90 Pct. (mod 1.83 Pct.i 1904); Administrationsudgifter, Skatter og andre Omkostninger (der- Tantième og Gratialer) udgjorde i Forhold til Forvaltningskapitalen 0.78 Pct. (mod 0.75 Pct. i 1904). Overskuddet bliver saaledes 1.12 Pct. (mod 1.08 Pct. i 1904). Man finder det som tidligere af Interesse at anstille en Beregning over, hvorledes Aktiebankernes Indtægter belastes med Skatter. Bruttoindtægten for de i Tabellerne opførte Banker udgjorde og Omkostningerne (undtagen Skatter) , tilbage Herfra trækkes yderligere hvad der er anvendt til Afskrivning paa Tab samt paa Eiendom og Inventar, Den Indtægt, hvoraf Skat svares, skulde derefter blive , og heraf er betalt i Skat (Statsog Kommuneskat, ikke Eiendotnsskat) Er eller Pct. (mod 21.9G Pct. i 1904). Naar undtages en enkelt Bank, maa Resultatet af Bankernes Virksomhed ogsaa i 1905 karakteriseres som mere tilfredsstillende end i de nærmest foregaaende Aar. Vistnok er der i 1905 ligesom i de foregaaende Aar afskrevet ikke ubetydelige Beløb paa Tab baade af Fonds og særlig af Aarets Overskud med tilsammen ca. 1.9 Mill. Kroner, men dette er dog adskillig mindre end for de fire foregaaende Aar, i 1904 saaledes 2'/ 2 Mill. Kroner, i Mill. og i Mill. Kroner. Som Følge heraf er da ogsaa Reserve- og Delkrederefonds i 1905 foroget forholdsvis betydeligt, naar Sammenligning sker med de foregaaende fire Aar. Den til Aktionærerne uddelte Dividende er steget noget. Bureauets Udtalelse i Indledningen til Statistiken for 1904, at de største Vanskeligheder er overvundne og at mere normale Forhold synes at indtræde, har saaledes vundet yderligere Bekræftelse ved Resultaterne af det forløbne Aars Virksomhed. Efter de foreliggende statistiske Data synes den i 1899 indtraadte økonomiske Krise for Bankernes Virksomheds Vedkommende at have naaet Bunden i Aaret som allerede viser nogen Fremgang, der er fortsat i Det statistiske Centralbureau, Kristiania 12 September A. N. Kiær. N. 11 ygg.

12 - 7 Traduction des rubriques. (Tableau no. 1 banques privées dont les actifs dépassent couronnes. Tableau no, 2 : autres banques privées.) Noms des sociétés et date de création. Col Actif. Col. 1. Portefeuille sur la Norvége : lettres de change, ordinaires, : - - -, échéance longue Avances en crédit de caisse Prêts hypothécaires Autres prêts Obligations et actions Portefeuille sur l'étranger Correspondants et succursales Monnaie étrangère Encaisse Mobilier, immeubles Autres actifs Total. Col Passif Capital versé. - 15, 16, 17. Fonds de réserve et de prévision Dépôts et obligations émises Correspondants Autres passifs Total. Col Revenu et dépenses Revenu brut. 23. Impôts payés Frais d'administration. 25. Revenu net. 26. Dividende distribué , 29. Réservé pour fonds Porté en décharge de pertes Autre emploi de l'excédant. Col. 32. Capital souscrit. Col Fonds de réserve. 33. Montant au 1 janvier 34. Augmentation + (diminution ) en 35, Montant au 31 décembre Col Chiffre d'affaires. 36. Lettres de change sur la Norvége, escomptées pendant l'année , acquittées Effets sur l'étranger achetés pendant l'année vendus - Col Dépôts. 40. Solde au 1 janvier 1905 : dépôts a retirer par chèques : autres dépôts Total Versements pendant l'année : dépôts h retirer par chèques, : autres dépôts : Total Remboursements pendant l'année : dépôts h retirer par chèques : autres dépôts : Total Solde au 31 décembre 1905 : dépôts à retirer par chèques : autres dépôts : Total.

13

14 Tabeller.

15 Private Aktiebanker 1 0 S , , 1. Tabel vedkommende private Aktiebanker Naar traadt A k - Nr. Bankens Navn Indenlandske Vexler. Kassekredit. i Virksomhed. Vexelobligationer. Pantobligationer Christiania Bank og Kreditkasse 572 2/ Den norske Creditbank, ania 1/ i f { Filial i Arendal 1/ Kristiania Arbeiderbank 17/ro 1883 a Hypothek- og Realkreditbk 1/ Kristiania Folkebank 5/ Centralbanken for Norge, ania "/ Haldens Privatbank, Fr.hald Fredrikshalds Kreditbank 1/ Sarpsborg Aktiekreditbank 12/ Fredrikstad Privatbank 1/ Fredrikstad Handelsbank 2/ Moss Privatbank 1897 Oplandske Kreditbank, Hamar V, 1877 Hamar Privatbank 1899 Gjovik og Oplands Kreditbank 12/ Hønefoss og Oplands Privatbank 1/ Drammens Privatbank Drammens og Oplands Kreditbk. l/ Holmestrand og Opl.s Aktiebk Hortens og Omegas Privatbk lho 1891 Tønsberg Privatbank 2'/ Tønsberg Handelsbank 1/ Aktiekreditbanken i Sandefjord l) 1/ Laurvigs Privatbank 1/ Skiensfjd.s Kreditbank, Skien. 1/ Kreditbanken i Porsgrund... 1/ Kreditbanken i Krager Skiens og Oplands Privatbank 4/ Agdesidens Bank, Arendal 5/ Søndenfjeldske Privatbk., san d 17/ Stavanger Privatbank 10/ Privatbanken i Flekkefjord... l/i Stavanger Handels-ogIndustribk 1898 Ullensvang Privatbank 25/ Voss Vexel- og Landmandsbank 15/, 1899 Bergens Privatbank 1/ Bergens Kredit bank 1/ ) 2) ) ) ) ) ) Tidligere Filial (opr. 1893) af Laurvigs Privatbank. 2) Indbefatter enkelte Vexelobligationer. 3) Der- Kr, d) Inkl. diverse Debitorer. 7) Derunder Tilgodehavende i Norges Bank, 8) Derunder Laane-

16 med Forvaltningskapital over 1/2 Million Kroner. tiver. 11_ Private Aktiebanker,...,,Ammwor Andre Udlaan. landske Obligatoner og Aktier. Uden- Vexier. I Regning med andre Banker og Filialer. Fremmed Mynt. Fast Kasse- Eiendom beholdning. og Inventar. Andre Aktiver. Tilsammen. Nr. I ) ) ) ' ) , ' ) ) ) ) ) ) ) , ) ' Î ' } ' under Tilgodehavende hos andre Banker. indretningens Debet ) Deraf under Forvaltning. 5) Deraf baandlagt

17 Private Aktiebanker 12 (Forts.) Naar traadt A k - Nr. Bankens Navn. Indenlandske Vexier. Kassekredit. i Virksomhed. Vexelobligationer. Pantobligationer A alesunds Kreditbank Aalesunds Landmandsbank... Romsdalske Vexel- og Landm andsbank, Molde Kristiansunds Kreditbank Privatbanken i Trondhjem Afdelingen i Kristiansund '). Haandvoerkerf.s S pa rek., Tr.hjem Nordenfj. Kreditbank, Tr.hjem Den borgl.foren.s Sp.bk.,Tr.hjem Trondhjems Realkreditbank.. Trondhjems Handelsbank Indherreds Kreditbk., Stenkjær Namdals Privatbank, Namsos. Nordlands Privatbank, BodO Ofotens Bank, Narvik Tromso Privatbank 1/ / / 'A / / / / / / / / j Tilsammen 49 Banker Andre 36 5) Ialt 85 Banker i ) ) Under Afvikling. 2) Deraf til Aalesunds Kommune Banker i Opgaven ogsaa indbefattet andre Udlaan. 3) Derunder indestaaende i Norges

18 13 Private Aktiebanker fiver. 5 G, i Andre Udlaan. Obligationer og Aktier. Udenlandske Vexier. I Regning med andre Banker og Filialer. Fremmed Kasse_ Mynt. I beholdning. Fast Eiendom og Inventar. Andre Aktiver. Tilsammen. Nr. '2) ' , ! i :, I 3) j I , ) ' ' ' , ! i G , , ; ' ' Bank, 4) Derunder Rekambiokonto Kr, Jfr. Tabel og foregaaende Aar er for enkelte

19 Private Aktiebanker 14 (Ports.) Pa s - Nr. Bankens Navn. Indbetalt Reserve- Delkredere- Andre Sum Aktiekapital. fond. fond. Fonds. af Indlaan. Christiania Bank og Kreditkasse Den norske Creditbank, ania 2 Filial i Arendal 3 Kristiania At bei der bank 4 a Hypothek- og Realkreditbk o Kristiania Folkebank 6 Centralbanken for Norge, a 7 Haldens Privatbank, Fr.hald. Fredrikshalds Kreditbank Sarpsborg Aktiekreditbank Fred rikstad Privatbank Fredrikstad Handelsbank Moss Privatbank 13 Oplandske Kreditbank, Hamar 14 Hamar Privatbank 15 Gjøvik og Oplands Kreditbank 16 Hønefoss og Oplands Privatbk. 17 Drammens Privatbank 18 Drammens og Oplands Kreditbk. 19 Holmestrand og OplandsAktiebk. 20 Hortens og Omegns Privatbank 21 Tønsberg Privatbank 22 Tønsberg Handelsbank 23 Aktiekreditbanken i Sandefjord 24 Laurvigs Privatbank Skiensfjd.s Kreditbank, Skien.. Kreditbanken 25 f i Porsgrund { Kreditbanken i Krager0 Skiens og Oplands Privatbank Agdesidens Bank, Arendal.... SøndenfjeldskePrivatbk.,sand Stavanger Privatbank Privatbanken i Flekkefjord... StavangerHandels-ogIndustribk Ullensvang Privatbank Voss Vexel- og Landmandsbank Bergens Privatbank Bergens Kreditbank ) SO , 1 SOO ) ' 3) ) ) ) ) I ) ) ) ) ) ) ) ) ) For den uindbetalte Aktiekapital er deponeret Værdipapirer. 2) Pensionsfond. 8) Reguleringsfond. og. Pensionsfond ) Div idendefond , Fond for Allosning af ( rundfondsforskrivelserne , Dispositionsfond ) Deraf udstedte Ihtendehaverobligationer ) Deraf Konto ,

20 15 Private Aktiebanker siver. I Regning med andre Banker. Andre Passiver. Tilsammen. Bruttoindtægt. Skatter. Administradons- og andre Nettoindtægt. Omkostninger. Nr ) ") ) , ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Ol CO ) Præmiefond.5) Fond til Fremme af almennyttige (Homed, 6) Reguleringsfond og Dispositions ) Tilskrivningsfond. 9) Pensionsfond , Dispositionsfond ) Pensionsfond udstedte Ihændehaverobligationer Kr, ) Inkl. andre Kreditorer. 14) Deraf Pantelaanskreditorers

21 Private Aktiebanker I G (Forts.) P a s - Nr. Bankens Navn. Indbetalt Reserve- Delkredere- Andre Sum Aktiekapital. fond. fond. Fonds. af Indlaan Aalesunds Kreditbank Aalesunds Landmandsbank Romsdalske Vexel- og Landmandsbank, Molde Kristiansunds Kreditbank Privatbanken i Trondhjern Afdelingen i Kristiansund... Haandværkerf.s Sparek., Tr.hjem Nordenfj. Kreditbank, Tr.hjem Den borgl.foren.8 Sp.bk.,Tr.bjem Trondhjems Realkreditbank.. Trondhjems Handelsbank Indherreds Kreditbk., StenkjEer Namdals Privatbank, Namsos Nordlands Privatbank, BodO. Ofotens Bank, Narvik Tromso Privatbank Tilsammen 49 Banker Andre 36 Ialt 85 Banker i ( F ) ) r , ) Reguleringsfond. overført ) Inkl. diverse Kreditorer. 3) Deraf Pantelaans Kreditorers Obligationskonto

22 1 17 Private Aktiebanker siver I Regning med andre Banker. Andre Passiver. Tilsammen. Bruttoindtægt. Administra- Skatter. 'tions- og andre Omkostninger. Nettoindtægt. Nr. Kr, 2) ) ) ) ') ) ) ) ) ' i , Kr, ) Deraf overført 140 5) Deraf overført ) Deraf overført ) Deraf 2

23 Private Aktiebanker 18 (Forts) Af Overskuddet er: Nr. Bankens Navn. uddelt som Udbytte til Aktionærerne. henlagt til Reservefond. henlagt til Delkrederefond. henlagt til andre Fonds. afskrevet som Tab. anvendt til andre øjemed. i I Christiania Bank og Kreditkasse Den norske Creditbank. ania 2Filial i Arendal 3 Kristiania Arbeiderbank 4 a Hypothek- og Realkreditbk. 5 Kristiania Folkebank Centralbanken for Norge, a 7 Haldens Privatbank, FrIald 8 Fredrikshalds Kreditbank 9 Sarpsborg Aktiekreditbank Fredrikstad Privatbank Fredrikstad Handelsbank 12 Moss Privatbank 13 Oplandske Kreditbank, Hamar 14 Hamar Privatbank 15 Gjøvik og Oplands Kreditbank 16Hønefoss og Oplands Privatbk. 17 Drammens Privatbank 18 Drammens og Oplands Kreditbk. 19 Holmestrand og OplandsAktiebk. 20 Hortens og Omegns Privatbank 21 Tønsberg Privatbank 22 Tønsberg Handelsbank 23 Aktiekreditbanken i Sandefjord 24 Laurvigs Privatbank Skiensfjd.s Kreditbank, Skien. 25 Kreditbanken i Porsgrund.. Kreditbanken i Krager0 26 Skiens og Oplands Privatbank 27 Agdesidens Bank, Arendal So denfjeld skeprivatbk.,san d 29 { Stavanger Privatbank Privatbanken i Flekkefjord StavangerHandels-ogindustribk. 31 Ullensvang Privatbank 32 Voss Vexel- og Landmandsbank 33 Bergens Privatbank 34 Bergens Kreditbank 10 } / ) ) ) ) 10) ) ) 2) ) ) G) 433 7) ) ) ) 12) 10) 1 0) 1 0) ) ) ) ) ) } 1 ) ) ) ) 205 er uddelt af opsparet Udbytte. 2) Pensionsfond.. 3) til Pensionsfondet, til leringsfond. ) Pensionsfondet, 169 Dispositionsfondet. 8) Dispositionsfondet. 9) 425 Bankbygningen, paa Inventar. 12) Afskrevet paa Bankbygninger 8206, paa Inventar ). Afkonto. 16) Afskrevet paa Bankbygningen. 11) Paa Delkrederekonto afskrevet med Fradrag al ind ) Al Delkrederefondet afskrevet som Tab ) Af Delkrederekonto er overfort. til Delkrederefondet ) Uopgivet.

24 19 Private Aktiebanker Vexier Udenlandske Reserve- ogdelkrederefonds. Vexelobligationer. V exler. Tegnet Aktiekapital. Ved Udgangen af Forøgelse (+) eller Formindskelse ( ) i Kr, Ved Udgangen af Diskonterede i Aaret. Indfriede i Aaret. Kjøbte Solgte i Aaret. i Aaret. Nr. J )± s)± F ' d ' d )-F , ,'-F )± & )± { F )± F , ' , , , ' ) 2 3) _ 23) ) , ; , , f } Reguleringsfondet. 4) Fondet for Afløsning af Grundfondsforskrivelserne. 5) Tilskrivningsfond. 6) Regnafskrevet paa Inventar, paa Bankbygningen. 10) Afskrevet paa Inventar. 11) afskrevet paa skrevet paa Værdipapirer, Eiendomme og Inventar. 14) Afskrevet paa Værdipapirer. 15) Afskrevet paa Rekambiokommet tidligere afskrevet. 18) Af Reservefondet er afskrevet som Tab og overført til Delkrederefond Afskrivning paa Bankens Gaard. 21) Af Delkrederekonto er afskrevet som Tab ) Afskrevet paa 2*

25 Private Aktiebanker 20 (Forts.) I Af Overskuddet er: Nr. Bankens Navn. uddelt som Udbytte til Aktionærerne. henlagt til henlagt til Reservefond. Delkrederefond. henlagt til andre Fonds, afskrevet som Tab. anvendt til andre Oiemed. 0/0 I Kr, Aalesunds Kreditbank Aalesunds Landmandsbank... Romsdalske Vexel- og Land- 37 mandsbank, Molde 38 Kristiansunds Kreditbank Privatbanken, Trondhjem 391 Afdelingen i Kristioisund. 40 Haandværkert s Sparek., Tr.bjem 41 Nordenfj. Kreditbank, Tr.hjem 42 Den borgl.foren.ssp.bk.,tr.hjem 43 Trondhjems Realkreditbank.. 44 Trondhjems Handelsbank 45 Indherreds Kreditbank, Stenkjær 46 Namdals Privatbank, Namsos 47 Nordlands Privatbank, Bodo. 48 Ofotens Bank, Narvik 49 Tromso Privatbank Tilsammen 49 Banker Andre 36 Ialt 85 Banker i ) ) ) ) & ) ) ) ) /2 2) ) ) ) ) ) ) ) _._ ) Til indbetalt Aktiekapital over indkaldte Terminer desuden ) Deraf 165 Renter af Indbetaling 5) 329 afskrevet paa Inventar, afsat til nyt Inventar. 6) Afskrevet paa Inventar. 7) Afskrevet paa Inventar 42, overført i ny Regning ) Overført i ny Regning. 11) Afskrevet paa Inventar 93 Tab ved Hovedsædet og Afdelingen i Kristiansund vil i 1906 Reserve- og Udbyttereguleringsfondet, tils ,

26 1 I 21 Private Aktiebanker Vexier og Udenlandske Reserve- og Delkrederefonds. Vexelobligationer. Vexler. Tegnet Aktiekapital. Ved Forøgelse (--1-),1 Ved eller Formindskelse (+) i Aaret. i Aaret. i Aaret. i Aaret. Diskonterede Indfriede Kjøbte Solgte Udgangen Udgangen af i af Nr I ,! E E ) { } C i I I E I I E d t I ; , , 1 I i i t I O * ' ' '4) ' 4) _ _ I I paa Aktier. 3) Reguleringsfond. 4) afskrevet paa Bankbygningen, afsat til Inventar. Bankens Gaard 464, overfort i ny Regning ) Afskrevet paa Bankbygningen. 9) Afskrevet paa Gaver ) Afskrevet jaa Bankbygningen 1 000, paa Inventar 43. is) Til Dækning af hidtil lidte blive afskrevet tilligemed af Aktiekapitalen. 14) Se Note 6, Side 12.

27 Private Aktiebanker 22 (Forts.) Indlaans- Nr. Bankens Navn. Indestaaende 31/ Indsat i Paa Kassefolio. Paa andre Konti. Tilsammen. Paa Kassefolio. Paa andre,konti { Christiania Bank og Kreditkasse Den norske Creditbank, ania Filial i Arendal Kristiania Arbeiderbank a Hypothek- og Realkreditbk Kristiania Folkebank Centralbanken for Norge, ani a Haldens Privatbank, Fr.hald. Fredrikshalds Kreditbank Sarpsborg Aktiekreditbank Fredrikstad Privatbank Fredrikstad Handelsbank Moss Privatbank Oplandske Kreditbank, Hamar Ham ar Privatbank Gjøvik og Oplands Kreditbank HOnefoss og Oplands Privatbank Drammens Privatbank Drammens og Oplands Kreditbk. Holmestrand og piss Aktiebk. Hortens og Omegas Privatbk Tønsberg Privatbank Tønsberg Handelsbank Aktiekreditbanken i Sandefjord Laurvigs Privatbank Skiensfjd.s Kreditbank, Skien. Kreditbanken i Porsgrund... Kreditbanken i Krager0 Skiens og Oplands Privatbank Agdesidens Bank, Arendal.... Søndenfjeldske Privatbk.,sand Stavanger Privatbank Privatbanken i Flekkefjord... Stavanger Handels- ogindu stri b k. Ullensvang Privatbank Voss Vexel- og Landmandsbank Bergens Privatbank Bergens Kredit bank 1) i ' ) ' , ; ) ').rnkl. Postremisse. 2) Fort paa samme Konto som Ind- og Fdbetalinger paa Kassekredit.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. 8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. Januar 90l December 90, Side

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, serie V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, serie V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, serie V.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

ÅR BEID S MÅR K EDET,

ÅR BEID S MÅR K EDET, ÅR BEID S MÅR K EDET, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRÅLBIJREAIJ. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VÉGE.) FJERDE LIRGgNG. (QUATRIÈME ANNÉE.) 906. KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. Norges officielle Statistik, Fjerde Række (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série) Nr 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges ofticielle Statistik m v 1 Januar 1901-31 December 1903,

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 315. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1891-1895. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1891-1895 UDGIVN E

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i 'Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,)

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) A. No. I. A. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique. volumes.). Fattigstatistik

Læs mere

OVERSIGT OV ER AARET 1877. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALUESEN.

OVERSIGT OV ER AARET 1877. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALUESEN. C ). OVERSGT OV ER 0000 AARET 8. EFTER DE FRA ASYLERNE NDKOMNE AARSBERETNNGER SAMMENDRAGEN OG UDGVEN AF DREKTOREN FOR DET CVLE MEDCNALUESEN. CHRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 88. ndholdsfortegnelse.

Læs mere

OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER. D. No. 1. FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. 1880. OVER

OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER. D. No. 1. FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. 1880. OVER D. No. 1. OVERSIGT OVER KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CARL C. WERNER & CO. 1880. D. No. I. Indtxgterne Anslaaede iste Halvaar 1878

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. 8 findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik i juli 889 december 90. Trykt 9: Nr. 9. Private

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri.

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. Beretning den økonomiske Tilstand Romsdals Amt i Femaaret 1891-1895. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. 1897. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske

Læs mere

VISSE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE SPAREKASSERS REGNSKABS- OPGØRELSE

VISSE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE SPAREKASSERS REGNSKABS- OPGØRELSE BETÆNKNING ANGÅENDE VISSE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE SPAREKASSERS REGNSKABS- OPGØRELSE AFGIVET AF DET AF HANDELSMINISTERIET UNDER 15. MAJ 1957 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 230 1959 Det administrative bibliotek

Læs mere

FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910.

FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910. FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO, 1911. TEEN

Læs mere

XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug.

XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug. XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning om den økonomiske Tilstand m. v. i Romsdals Amt i Femaaret 11--15. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug. Aarene 12, 13 og 14 gav for Jordbrugets Vedkommende i det store

Læs mere

VÆRDIFASTE OBLIGATIONER

VÆRDIFASTE OBLIGATIONER BETÆNKNING OM VÆRDIFASTE OBLIGATIONER M.V. AFGIVET AF DET AF FINANSMINISTEREN DEN 21. OKTOBER 1954 NEDSATTE UDVALG Det administrative bibliotek Slotsholtnsgade 12 1216 København K BETÆNKNING NR. 146 1956

Læs mere

NORGES HANDEL OG SKIBSFART

NORGES HANDEL OG SKIBSFART C. No. 3 a. UDDRAG. AF CONSULATBERETNINGER VEDKOMMENDE NORGES HANDEL OG SKIBSFART 1 AARET 1873. UDGIVEN AF DEPARTEMENTETIOR BETINDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET BTEENSKE BOGTRYKKEUI. 1874. C. No. 3. Consulatberetninger

Læs mere

MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL.

MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL. MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL. ULRICH MØLLER en nuværende Indehaver af Moldegaard, som i over 100 Aar har været i Familien Møllers Besiddelse, er født paa Moldegaard 27-2-1853 som No. 12 af 14 Søskende,

Læs mere

KOLLEKTIV INVESTERING I AKTIER

KOLLEKTIV INVESTERING I AKTIER KOLLEKTIV INVESTERING I AKTIER BETÆNKNING AFGIVET AF DET AF HANDELSMINISTERIET NEDSATTE UDVALG VEDRØRENDE INVESTERINGSVIRKSOMHED BETÆNKNING NR. 505 1968 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indhold Side

Læs mere

FINANSIERINGSSELSKABER

FINANSIERINGSSELSKABER BETÆNKNING OM FINANSIERINGSSELSKABER OG LIGNENDE VIRKSOMHEDER AFGIVET AF BOSS-UDVALGET BETÆNKNING NR. 628 KØBENHAVN 1971 ISBN 87 503 1100 0 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Sammenslutningen BOSS OF SCANDINAVIA

Sammenslutningen BOSS OF SCANDINAVIA BETÆNKNING om Sammenslutningen BOSS OF SCANDINAVIA Afgivet af Boss-udvalget BETÆNKNING NR. 690 KØBENHAVN 1973 Statens trykningskontor Ha 00-404 bet. Indholdsfortegnelse KAPITEL I. KAPITEL II. Side Udvalgets

Læs mere

DEN HØIERELANDBRUGSSKOLE I AAS

DEN HØIERELANDBRUGSSKOLE I AAS NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 1875. C. No. 6. BERETNING OM DEN HØIERELANDBRUGSSKOLE I AAS FOR ÅARET FRA 1 JULI 1873 TIL 1 JULI 1874. IIP,GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRË. CHRISTIANIA,

Læs mere