Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)"

Transkript

1

2 Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og (Mouvement de la population) 3. Kriminel Retspleie 1901 og (Statistique dc la justice criminelle: Procédure.) - 4. Folketælling 3 December Hovedoversigt. (Recensement. Aperçu général) - 5. Skolevæsenets tilstand (Instruction publique) 6. Fagskolestatistik (Écoles professionnelles) 7. Fængselsstyrelsens Aarbog (Annuaire de l'administration générale des prisons.) - 8. Socialstatistik. IV. Arbeids- og Lønningsforhold for Syersker i Kristiania tilligemed Oplysninger angaaende Lønninger i andre kvindelige Erhverv i Norge. (Statistique sociale et du travail. IV. Situation économique et sociale des couturières ei Kristiania, et salaires d'autres ouvrières en Norvége) - 9. Norges Handel 1905 (Commerce.) Rekrutering (Recrutement.) Den almindelige Brandforsikrings-Indretning for Bygninger (L'institution generate des assurances des bâtiments contre l'incendie) Norges kommunale Finanser (Finances des communes.) Norges Skibsfart (Navigation.) Private Aktiebanker (Banques privées par actions.) Det statistiske Centralbureau har derhos bl. a. udgivet følgende Værker: Statistique internationale: Navigation maritime. I, II, III, IV. Christiania 1876, 1881, 1887, International Skibsfartsstatistik : Tabeller vedkommende Handelsflaaderne i Aarene Kristiania Tabeller vedkommende Skibsfartsbevægelsen og Handelsflaaderne Kristiania Statistisk Aarbog for Kongeriget Norge. Senest udkommet: Femogtyvende Aargang, Kristiania (Annuaire statistique de la Norvége) Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau. Senest udkommet: Treogtyvende Bind, Kristiania (Journal du Bureau Central de Statistique) Oversigt over Kongeriget Norges civile, geistlige og. judicielle Inddeling. Afsluttet 16 Juni Kristiania Med 4 Tillæg. Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v Juni Kristiania Med 6 Tillæg, omfattende Tiden fra 1 Juli 1889 til 31 December Katalog over Det statistiske Centralbureaus Bibliothek. I. 1 Juli Kristiania Angaaende andre statistiske Værker henvises til ovennævnte Fortegnelser. Samtlige Værker er at erholde tilkjobi hos H. A sche h oug Co., Kristiania. 12 September 1906.

3 Private Aktiebanker Rettelse: Pa.a Side 19 skal Linierne ombyttes for Bankerne Nr. 22 og 23. Paa Side 15 skal Ha m ar Privatbanks Bruttoindth*gt rettes til Kroner og Administrations- og andre Omkostninger til Kroner.

4 NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 14, PRIVATE AKTIEBANKER (Statistique des banques privées par actions en 1905) Udgivet af DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. AS CHEHOUG & CO

5 For Aarene se Norges officielle Statistik, Fjerde Række Nr. 23, 47, 67, 100 og 121 ; for tidligere Aar se Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau, Bind 1 fgg. En summarisk Oversigt, der gaar tilbage til Aaret 1848, findes indtaget i Statistisk Aarbog, lste Aargang. Johannes Bjørnstads Bogtrykkeri.

6 Indledning. Introduction. (Voir la note page 7.) I Statistiken over Aktiebanker for 1904 var ialt anført 88 Banker. Ved Udgangen af 1905 var der 89 Banker med 5 Filialer i Virksomhed. f de efterfølgende Tabeller findes opført 85 Banker, idet der fra tre mindre Banker 1) ikke foreligger Opgaver, og en i 1905 oprettet mindre Bank 2) ikke er medtaget. For to Banker er benyttet Opgaverne for Med Hensyn til Tabellernes Anordning er der gjort den Forandring, at Tabel 1 foruden Totalsummerne for samtlige Banker indeholder specificerede Opgaver for Banker med Forvaltningskapital over 1/2 Million Kroner, medens mere summariske Opgaver for de mindre Banker gives i Tabel 2, en Inddeling, der antages at ville lette Oversigten over de kommercielle Bankers Virksomhed. Den tegnede Aktiekapital var pr. 3i/ 84 Banker / : Altsaa en Formindskelse i Aarets Løb af Denne fremkommer ved Nedskrivning i en Bank af paa den tegnede og indbetalte Kapital og ved Forøgelsen paa Grund af den i Tabellerne medtagne nye Bank (Aktiekapital ) samt ved ny Tegning af 706. Den indbetalte Aktiekapital er i Aarets Lob forøget med , fra ved Aarets Begyndelse til ved Udgangen af Aaret. I en Bank er den indbetalte Kapital nedskrevet med og i tre andre Banker er dels nedskrevet og dels tilbagebetalt Paa den anden Side er Aktiekapitalen forøget i 18 Banker med for den væsentligste Del ved Indbetalinger og for en mindre Del ved Tillæg af Aarets Overskud (i én Bank er indbetalt ). Porsgrunds ørebank (Aktiekapital , hvoraf 25 Pet. indbetalt), Os Landmandsbank (Aktiekapital 3 200) og Vikor Privatbank (Aktiekapital ). 2) Aktieselskabet Roldals Spareforening, med tegnet Kapital at indbetale med 50 Pet. inden 2/, Den traadte i Virksomhed sent paa Aaret, hvorfor den ikke er medtaget i Tabellerne. Ingen Bank er udgaaet af Tabellerne, undtagen Semdenfjeldske Privatbanks Filial i Grimstad.

7 2 Bankernes Res er v e- og Delkr e der efonds (derunder indbefattet Regulerings-, Dividende- og yldningsfonds) var ved Udgangen af De er i Aarets Løb forøget ed og var ved Aarets Udgang. Kr nemlig Reservefonds Delkrederefonds Regulerings- og Dividendefonds Af Aarets Overskud er disse Fonds tilført , som Tab er afskrevet viser i Henseende til disse Fonds en ganske betragtelig Fremgang. Medens der i dette Aar alene afskreves som Tab paa Fondene , afskreves der i 1904 paa samme Konti omtrent det firedobbelte ( ). Medens Forøgelsen i disse Fonds i 1905 var , var den i 1904 noget over 1/3 deraf, nemlig , og i Aarene gjennemsnitlig alene pr. Aar. Foruden disse Fonds havde Bankerne ved Aarets Udgang Pensionsfond til Belob og andre Fonds til Beløb Indlaansvirksomhed. Paa Kassefolio. Paa Sparebankvilkaar, Tilsammen. Opsigelse og bestemt Tid. Pr. 1/, 1905 indestod Indsat i 1905 (inkl. Renter) 1) Udtaget i ) Indestaaende pr. 3 1/ Indskuddene i disse Banker er saaledes i 1905 alene steget med 3.6 Mill., hvoraf for Folioindsknd 2.1 Mill. og for Sparebank- og lignende Indskud 1.5 Mill. I 1904 var Stigningen i de samlede Indskud i Privatbankerne 17.3 Mill Kr, i Mill., i 1902 var der en Formindskelse af 3 Mill. I Aarene 1900 og 1901 var Stigningen stor med tilsammen 61.6 Mill. i disse to Aar. Statskassens Indskud i disse Banker var ved Aarets Begyndelse , medens der ved Aarets Udgang indestod for Statskassens Regning og for Statens Reservefonds Regning , tilsammen Naar Indskuddene i Privatbankerne i Aaret 1905 viser en Stigning, saa Indbefattet Forøgelsen i Indskud for en Bank, hvis Indlaansvirksomhed i Aarets Lob ikke er opgivet. 2) Indbefattet Differencen for de to Banker, for hvem Opgaverne for 1904 er anvendte

8 3 beror dette udelukkende paa de forholdsvis betydelige offentlige Midler, soin ved Aarets Udgang var anbragte i disse Banker. Fratrækker man Statens Indskud, viser der sig endog en ikke ubetydelig Nedgang, nemlig fra til , altsaa ca. 4Y2 Mill. Kroner. Indskuddene i Rigets Sparebanker er i 1905 steget med 9 Mill. Kroner til Mill. mod en Stigning i 1904 af 16.1 Mill. Den samlede Stigning i Aktie- og Sparebankernes Indskud i 1905 er saaledes 12.'3 Mill. mod 22.s Mill. i 1904, ca. 25 i 1903 og ca. 9.6 Mill. i 1902, i Aarene var den gjenriemsnitlige Stigning 43.5 Mill. pr. Aar. Naar Indskuddene i 1905 viser en forholdsvis liden Forøgelse og for Privatbankernes Vedkommende naar Statens Indskud sættes ud af Betragtning endog en Nedgang, skyldes dette formentlig for en Del de politiske Forholde i Adskillige Penge blev placerede i Udlandet, hvorfra det tager nogen Tid, for de vender tilbage. Af to Banker er udstedt Ihcendehaverobligationer til Belob mod i 1904 til Belob Udlaansvirksomhed. I3eholdningen af Vexier og Vexelobligationer har i Aarets Lob holdt sig omtrent uforandret fra ved Aarets Begyndelse til ved Udgangen af Aaret, fordelt saaledes Vexier Vexelobligationer Vexler og Vexelobli gationer uden Specifikation Tilsammen Der er fremdeles nogen Nedgang i Anvendelsen af Vexier i Forhold til Anvendelsen af Vexelobligationer. Ogsaa Diskonteringsvirksomheden viser nogen Nedgang i Der er i dette Aar diskonteret Papirer for mod Mill. i 1904 og Mill. i Paa Kassekredit og andre Udlaan (undtagen Pantobligationer) var udlaant mod ved Udgangen af Belobet af Pant obligationer i Bankernes Eie eller Forvaltning var omtrent uforandret fra forrige Aar * med , hvoraf under Forvaltning ved to Banker. Renten. Norges Banks Diskontopræmie var fra Aarets Begyndelse 5 Pct., fra 17 Februar til 16 Juni Pct., fra 17 Juni til 12 December 5 Pct., senere 5 1/2 Pct., for Vexelobligationer V, Pct. mere. Spar e bankren t en har sædvanlig været 1 Pct. under Norges Banks Vexeldiskonto. I 1904 blev denne Rqgel ikke befulgt af Kristianiabankerne og endel andre Banker, idet Sparebankrenten holdtes 1 1/2 Pct. under Diskontoen.

9 4 I 1905 er man gjennemgaaende vendt tilbage til det gamle Forhold, at Sparebankrenten er 1 Pct. under den officielle Vexeldiskonto. Alene Bankerne i Kristiania, Arendal og Larvik har i hele 1905 holdt Sparebankrenten 1 1 /2 Pct. under Diskontoen. I Honefos3, Flekkefjord, Molde og Kristiansund har Sparebankrenten det hele Aar været 3 1/2 Pct. De fleste Banker i Landdistrikterne holder uforandret Rente det hele Aar og denne har i 1905 gjennemgaaende været 4 Pct., enkeltvis 3 og 4 Pct. F olior ent en holdes ialmindelighed uforandret Aaret igjennom. Den var i 1905 i de fleste Banker 2 Pct. I Bergen var den 1 1/2, i Kristiania, Drammen, Hamar, Kragerø og Porsgrund 1, i Trondhjem 1 og 2 Pct. Diskontoen har i Kristiania, Drammen, Hamar, Skien, Arendal, Bergen, Molde, Kristiansund, Trondhjem og Tromso fulgt Norges Banks Satser ; i Landets øvrige Byer er Satserne i Almindelighed 1/2 Pct. over Norges Banks. Landsbankerne er Diskontoen i Almindelighed 1 Pct., enkeltvis 1V2 og 2 Pct. over Indskudsrenten. Vexier paa Udlandet. Beholdningen af udenlandske Vexler viser i 1905 en meget stærk Stigning fra pr. 31/ til pr. 31, i2 1905, altsaa en Forøgelse i Aarets Lob af 3 1 /2 Mill. Ogsaa Omsætninger i udenlandsk Valuta har i 1905 været betydelig store end i tidligere Aar. Der blev i 1905 indkjobt for Mill. mod for i 1904 og 523.r, Mill. i 1903; i Aarene var Belobet gjennemsnitlig Mill. pr. Aar. I disse Belob or enkeltvis indbefattet mindre Summer af fremmed Mynt. For tre Kristianiabanker (Centralbanken, Christiania Bank og Kreditkasse og Den norske Creditbank) og begge Bergensbanker meddeles en Opgave over, hvorledes Omsætningen af udenlandsk Valuta (Hovedbogens ene Side) fordeler sig paa de enkelte Myntsorter Kristian iabankerne. Bergensbankerne m Francs Svenske og danske Kroner Hollandske Gulden Dollars Italienske Lires Finske Mark Østerrigske Kroner Rubler Pesetas

10 5 Aktiebankernes samlede F or valtningskapit al androg ifølge Tabellen til mod pr. 31/ Sparebankernes Forvaltningskapital udgjorde ved Udgangen af Fra disse Summer skulde dog egentlig trækkes de ikke ubetydelige Belob, som Bankerne skylder hinanden indbyrdes. Br ut t oindtægt en i 1905 udgjorde (med Fradrag af Renter til Indskydere og afsat Diskonto) Fra foregaaende Aar var overført Tilsammen Herfra gaar : Skatter Administrations- og andre Omkostninger (inkl. Tantième og Gratialer) Tilbage I dette Beløb er fratrukket en Filialbanks Underskud Nettofortjenesten er anvendt saaledes : Udbytte til Aktionærerne Henlagt til Reservefonds Delkrederefonds Regulerings- og Dividendefonds Pensionsfonds andre Fonds Afskrevet som Tab paa fast Eiendom og Inventar og tildels Værdipapirer Overført til næste Aar Andre Oiemed Tilsammen Foruden det af Overskuddet uddelte Udbytte er der udbetalt 464. tilsammen Dividende eller 5.94 Pct. af den indbetalte Aktiekapital 1) mod 5.69 Pct. i 1904, 5.04 Pct. i 1903, 6.14 Pct. i 1902, 6.w Pct. i 1901 og 6.73 Pct. i Heri er fremdeles intet Hensyn taget til Tabene i de syv standsede Banker. 1) Beregnet efter en indbetalt Aktiekapital af , idet der er fratrukket for tre Bankers Vedkommende det over Terminen indbetalte. I Rubriken for, uddelt som Udbytte til Aktionærer» er nemlig ikke opfort, hvad der er udbetalt paa disse Terminer,

11 6 Af den samlede Forvaltningskapital udgjorde Bruttoindtægten 1.90 Pct. (mod 1.83 Pct.i 1904); Administrationsudgifter, Skatter og andre Omkostninger (der- Tantième og Gratialer) udgjorde i Forhold til Forvaltningskapitalen 0.78 Pct. (mod 0.75 Pct. i 1904). Overskuddet bliver saaledes 1.12 Pct. (mod 1.08 Pct. i 1904). Man finder det som tidligere af Interesse at anstille en Beregning over, hvorledes Aktiebankernes Indtægter belastes med Skatter. Bruttoindtægten for de i Tabellerne opførte Banker udgjorde og Omkostningerne (undtagen Skatter) , tilbage Herfra trækkes yderligere hvad der er anvendt til Afskrivning paa Tab samt paa Eiendom og Inventar, Den Indtægt, hvoraf Skat svares, skulde derefter blive , og heraf er betalt i Skat (Statsog Kommuneskat, ikke Eiendotnsskat) Er eller Pct. (mod 21.9G Pct. i 1904). Naar undtages en enkelt Bank, maa Resultatet af Bankernes Virksomhed ogsaa i 1905 karakteriseres som mere tilfredsstillende end i de nærmest foregaaende Aar. Vistnok er der i 1905 ligesom i de foregaaende Aar afskrevet ikke ubetydelige Beløb paa Tab baade af Fonds og særlig af Aarets Overskud med tilsammen ca. 1.9 Mill. Kroner, men dette er dog adskillig mindre end for de fire foregaaende Aar, i 1904 saaledes 2'/ 2 Mill. Kroner, i Mill. og i Mill. Kroner. Som Følge heraf er da ogsaa Reserve- og Delkrederefonds i 1905 foroget forholdsvis betydeligt, naar Sammenligning sker med de foregaaende fire Aar. Den til Aktionærerne uddelte Dividende er steget noget. Bureauets Udtalelse i Indledningen til Statistiken for 1904, at de største Vanskeligheder er overvundne og at mere normale Forhold synes at indtræde, har saaledes vundet yderligere Bekræftelse ved Resultaterne af det forløbne Aars Virksomhed. Efter de foreliggende statistiske Data synes den i 1899 indtraadte økonomiske Krise for Bankernes Virksomheds Vedkommende at have naaet Bunden i Aaret som allerede viser nogen Fremgang, der er fortsat i Det statistiske Centralbureau, Kristiania 12 September A. N. Kiær. N. 11 ygg.

12 - 7 Traduction des rubriques. (Tableau no. 1 banques privées dont les actifs dépassent couronnes. Tableau no, 2 : autres banques privées.) Noms des sociétés et date de création. Col Actif. Col. 1. Portefeuille sur la Norvége : lettres de change, ordinaires, : - - -, échéance longue Avances en crédit de caisse Prêts hypothécaires Autres prêts Obligations et actions Portefeuille sur l'étranger Correspondants et succursales Monnaie étrangère Encaisse Mobilier, immeubles Autres actifs Total. Col Passif Capital versé. - 15, 16, 17. Fonds de réserve et de prévision Dépôts et obligations émises Correspondants Autres passifs Total. Col Revenu et dépenses Revenu brut. 23. Impôts payés Frais d'administration. 25. Revenu net. 26. Dividende distribué , 29. Réservé pour fonds Porté en décharge de pertes Autre emploi de l'excédant. Col. 32. Capital souscrit. Col Fonds de réserve. 33. Montant au 1 janvier 34. Augmentation + (diminution ) en 35, Montant au 31 décembre Col Chiffre d'affaires. 36. Lettres de change sur la Norvége, escomptées pendant l'année , acquittées Effets sur l'étranger achetés pendant l'année vendus - Col Dépôts. 40. Solde au 1 janvier 1905 : dépôts a retirer par chèques : autres dépôts Total Versements pendant l'année : dépôts h retirer par chèques, : autres dépôts : Total Remboursements pendant l'année : dépôts h retirer par chèques : autres dépôts : Total Solde au 31 décembre 1905 : dépôts à retirer par chèques : autres dépôts : Total.

13

14 Tabeller.

15 Private Aktiebanker 1 0 S , , 1. Tabel vedkommende private Aktiebanker Naar traadt A k - Nr. Bankens Navn Indenlandske Vexler. Kassekredit. i Virksomhed. Vexelobligationer. Pantobligationer Christiania Bank og Kreditkasse 572 2/ Den norske Creditbank, ania 1/ i f { Filial i Arendal 1/ Kristiania Arbeiderbank 17/ro 1883 a Hypothek- og Realkreditbk 1/ Kristiania Folkebank 5/ Centralbanken for Norge, ania "/ Haldens Privatbank, Fr.hald Fredrikshalds Kreditbank 1/ Sarpsborg Aktiekreditbank 12/ Fredrikstad Privatbank 1/ Fredrikstad Handelsbank 2/ Moss Privatbank 1897 Oplandske Kreditbank, Hamar V, 1877 Hamar Privatbank 1899 Gjovik og Oplands Kreditbank 12/ Hønefoss og Oplands Privatbank 1/ Drammens Privatbank Drammens og Oplands Kreditbk. l/ Holmestrand og Opl.s Aktiebk Hortens og Omegas Privatbk lho 1891 Tønsberg Privatbank 2'/ Tønsberg Handelsbank 1/ Aktiekreditbanken i Sandefjord l) 1/ Laurvigs Privatbank 1/ Skiensfjd.s Kreditbank, Skien. 1/ Kreditbanken i Porsgrund... 1/ Kreditbanken i Krager Skiens og Oplands Privatbank 4/ Agdesidens Bank, Arendal 5/ Søndenfjeldske Privatbk., san d 17/ Stavanger Privatbank 10/ Privatbanken i Flekkefjord... l/i Stavanger Handels-ogIndustribk 1898 Ullensvang Privatbank 25/ Voss Vexel- og Landmandsbank 15/, 1899 Bergens Privatbank 1/ Bergens Kredit bank 1/ ) 2) ) ) ) ) ) Tidligere Filial (opr. 1893) af Laurvigs Privatbank. 2) Indbefatter enkelte Vexelobligationer. 3) Der- Kr, d) Inkl. diverse Debitorer. 7) Derunder Tilgodehavende i Norges Bank, 8) Derunder Laane-

16 med Forvaltningskapital over 1/2 Million Kroner. tiver. 11_ Private Aktiebanker,...,,Ammwor Andre Udlaan. landske Obligatoner og Aktier. Uden- Vexier. I Regning med andre Banker og Filialer. Fremmed Mynt. Fast Kasse- Eiendom beholdning. og Inventar. Andre Aktiver. Tilsammen. Nr. I ) ) ) ' ) , ' ) ) ) ) ) ) ) , ) ' Î ' } ' under Tilgodehavende hos andre Banker. indretningens Debet ) Deraf under Forvaltning. 5) Deraf baandlagt

17 Private Aktiebanker 12 (Forts.) Naar traadt A k - Nr. Bankens Navn. Indenlandske Vexier. Kassekredit. i Virksomhed. Vexelobligationer. Pantobligationer A alesunds Kreditbank Aalesunds Landmandsbank... Romsdalske Vexel- og Landm andsbank, Molde Kristiansunds Kreditbank Privatbanken i Trondhjem Afdelingen i Kristiansund '). Haandvoerkerf.s S pa rek., Tr.hjem Nordenfj. Kreditbank, Tr.hjem Den borgl.foren.s Sp.bk.,Tr.hjem Trondhjems Realkreditbank.. Trondhjems Handelsbank Indherreds Kreditbk., Stenkjær Namdals Privatbank, Namsos. Nordlands Privatbank, BodO Ofotens Bank, Narvik Tromso Privatbank 1/ / / 'A / / / / / / / / j Tilsammen 49 Banker Andre 36 5) Ialt 85 Banker i ) ) Under Afvikling. 2) Deraf til Aalesunds Kommune Banker i Opgaven ogsaa indbefattet andre Udlaan. 3) Derunder indestaaende i Norges

18 13 Private Aktiebanker fiver. 5 G, i Andre Udlaan. Obligationer og Aktier. Udenlandske Vexier. I Regning med andre Banker og Filialer. Fremmed Kasse_ Mynt. I beholdning. Fast Eiendom og Inventar. Andre Aktiver. Tilsammen. Nr. '2) ' , ! i :, I 3) j I , ) ' ' ' , ! i G , , ; ' ' Bank, 4) Derunder Rekambiokonto Kr, Jfr. Tabel og foregaaende Aar er for enkelte

19 Private Aktiebanker 14 (Ports.) Pa s - Nr. Bankens Navn. Indbetalt Reserve- Delkredere- Andre Sum Aktiekapital. fond. fond. Fonds. af Indlaan. Christiania Bank og Kreditkasse Den norske Creditbank, ania 2 Filial i Arendal 3 Kristiania At bei der bank 4 a Hypothek- og Realkreditbk o Kristiania Folkebank 6 Centralbanken for Norge, a 7 Haldens Privatbank, Fr.hald. Fredrikshalds Kreditbank Sarpsborg Aktiekreditbank Fred rikstad Privatbank Fredrikstad Handelsbank Moss Privatbank 13 Oplandske Kreditbank, Hamar 14 Hamar Privatbank 15 Gjøvik og Oplands Kreditbank 16 Hønefoss og Oplands Privatbk. 17 Drammens Privatbank 18 Drammens og Oplands Kreditbk. 19 Holmestrand og OplandsAktiebk. 20 Hortens og Omegns Privatbank 21 Tønsberg Privatbank 22 Tønsberg Handelsbank 23 Aktiekreditbanken i Sandefjord 24 Laurvigs Privatbank Skiensfjd.s Kreditbank, Skien.. Kreditbanken 25 f i Porsgrund { Kreditbanken i Krager0 Skiens og Oplands Privatbank Agdesidens Bank, Arendal.... SøndenfjeldskePrivatbk.,sand Stavanger Privatbank Privatbanken i Flekkefjord... StavangerHandels-ogIndustribk Ullensvang Privatbank Voss Vexel- og Landmandsbank Bergens Privatbank Bergens Kreditbank ) SO , 1 SOO ) ' 3) ) ) ) ) I ) ) ) ) ) ) ) ) ) For den uindbetalte Aktiekapital er deponeret Værdipapirer. 2) Pensionsfond. 8) Reguleringsfond. og. Pensionsfond ) Div idendefond , Fond for Allosning af ( rundfondsforskrivelserne , Dispositionsfond ) Deraf udstedte Ihtendehaverobligationer ) Deraf Konto ,

20 15 Private Aktiebanker siver. I Regning med andre Banker. Andre Passiver. Tilsammen. Bruttoindtægt. Skatter. Administradons- og andre Nettoindtægt. Omkostninger. Nr ) ") ) , ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Ol CO ) Præmiefond.5) Fond til Fremme af almennyttige (Homed, 6) Reguleringsfond og Dispositions ) Tilskrivningsfond. 9) Pensionsfond , Dispositionsfond ) Pensionsfond udstedte Ihændehaverobligationer Kr, ) Inkl. andre Kreditorer. 14) Deraf Pantelaanskreditorers

21 Private Aktiebanker I G (Forts.) P a s - Nr. Bankens Navn. Indbetalt Reserve- Delkredere- Andre Sum Aktiekapital. fond. fond. Fonds. af Indlaan Aalesunds Kreditbank Aalesunds Landmandsbank Romsdalske Vexel- og Landmandsbank, Molde Kristiansunds Kreditbank Privatbanken i Trondhjern Afdelingen i Kristiansund... Haandværkerf.s Sparek., Tr.hjem Nordenfj. Kreditbank, Tr.hjem Den borgl.foren.8 Sp.bk.,Tr.bjem Trondhjems Realkreditbank.. Trondhjems Handelsbank Indherreds Kreditbk., StenkjEer Namdals Privatbank, Namsos Nordlands Privatbank, BodO. Ofotens Bank, Narvik Tromso Privatbank Tilsammen 49 Banker Andre 36 Ialt 85 Banker i ( F ) ) r , ) Reguleringsfond. overført ) Inkl. diverse Kreditorer. 3) Deraf Pantelaans Kreditorers Obligationskonto

22 1 17 Private Aktiebanker siver I Regning med andre Banker. Andre Passiver. Tilsammen. Bruttoindtægt. Administra- Skatter. 'tions- og andre Omkostninger. Nettoindtægt. Nr. Kr, 2) ) ) ) ') ) ) ) ) ' i , Kr, ) Deraf overført 140 5) Deraf overført ) Deraf overført ) Deraf 2

23 Private Aktiebanker 18 (Forts) Af Overskuddet er: Nr. Bankens Navn. uddelt som Udbytte til Aktionærerne. henlagt til Reservefond. henlagt til Delkrederefond. henlagt til andre Fonds. afskrevet som Tab. anvendt til andre øjemed. i I Christiania Bank og Kreditkasse Den norske Creditbank. ania 2Filial i Arendal 3 Kristiania Arbeiderbank 4 a Hypothek- og Realkreditbk. 5 Kristiania Folkebank Centralbanken for Norge, a 7 Haldens Privatbank, FrIald 8 Fredrikshalds Kreditbank 9 Sarpsborg Aktiekreditbank Fredrikstad Privatbank Fredrikstad Handelsbank 12 Moss Privatbank 13 Oplandske Kreditbank, Hamar 14 Hamar Privatbank 15 Gjøvik og Oplands Kreditbank 16Hønefoss og Oplands Privatbk. 17 Drammens Privatbank 18 Drammens og Oplands Kreditbk. 19 Holmestrand og OplandsAktiebk. 20 Hortens og Omegns Privatbank 21 Tønsberg Privatbank 22 Tønsberg Handelsbank 23 Aktiekreditbanken i Sandefjord 24 Laurvigs Privatbank Skiensfjd.s Kreditbank, Skien. 25 Kreditbanken i Porsgrund.. Kreditbanken i Krager0 26 Skiens og Oplands Privatbank 27 Agdesidens Bank, Arendal So denfjeld skeprivatbk.,san d 29 { Stavanger Privatbank Privatbanken i Flekkefjord StavangerHandels-ogindustribk. 31 Ullensvang Privatbank 32 Voss Vexel- og Landmandsbank 33 Bergens Privatbank 34 Bergens Kreditbank 10 } / ) ) ) ) 10) ) ) 2) ) ) G) 433 7) ) ) ) 12) 10) 1 0) 1 0) ) ) ) ) ) } 1 ) ) ) ) 205 er uddelt af opsparet Udbytte. 2) Pensionsfond.. 3) til Pensionsfondet, til leringsfond. ) Pensionsfondet, 169 Dispositionsfondet. 8) Dispositionsfondet. 9) 425 Bankbygningen, paa Inventar. 12) Afskrevet paa Bankbygninger 8206, paa Inventar ). Afkonto. 16) Afskrevet paa Bankbygningen. 11) Paa Delkrederekonto afskrevet med Fradrag al ind ) Al Delkrederefondet afskrevet som Tab ) Af Delkrederekonto er overfort. til Delkrederefondet ) Uopgivet.

24 19 Private Aktiebanker Vexier Udenlandske Reserve- ogdelkrederefonds. Vexelobligationer. V exler. Tegnet Aktiekapital. Ved Udgangen af Forøgelse (+) eller Formindskelse ( ) i Kr, Ved Udgangen af Diskonterede i Aaret. Indfriede i Aaret. Kjøbte Solgte i Aaret. i Aaret. Nr. J )± s)± F ' d ' d )-F , ,'-F )± & )± { F )± F , ' , , , ' ) 2 3) _ 23) ) , ; , , f } Reguleringsfondet. 4) Fondet for Afløsning af Grundfondsforskrivelserne. 5) Tilskrivningsfond. 6) Regnafskrevet paa Inventar, paa Bankbygningen. 10) Afskrevet paa Inventar. 11) afskrevet paa skrevet paa Værdipapirer, Eiendomme og Inventar. 14) Afskrevet paa Værdipapirer. 15) Afskrevet paa Rekambiokommet tidligere afskrevet. 18) Af Reservefondet er afskrevet som Tab og overført til Delkrederefond Afskrivning paa Bankens Gaard. 21) Af Delkrederekonto er afskrevet som Tab ) Afskrevet paa 2*

25 Private Aktiebanker 20 (Forts.) I Af Overskuddet er: Nr. Bankens Navn. uddelt som Udbytte til Aktionærerne. henlagt til henlagt til Reservefond. Delkrederefond. henlagt til andre Fonds, afskrevet som Tab. anvendt til andre Oiemed. 0/0 I Kr, Aalesunds Kreditbank Aalesunds Landmandsbank... Romsdalske Vexel- og Land- 37 mandsbank, Molde 38 Kristiansunds Kreditbank Privatbanken, Trondhjem 391 Afdelingen i Kristioisund. 40 Haandværkert s Sparek., Tr.bjem 41 Nordenfj. Kreditbank, Tr.hjem 42 Den borgl.foren.ssp.bk.,tr.hjem 43 Trondhjems Realkreditbank.. 44 Trondhjems Handelsbank 45 Indherreds Kreditbank, Stenkjær 46 Namdals Privatbank, Namsos 47 Nordlands Privatbank, Bodo. 48 Ofotens Bank, Narvik 49 Tromso Privatbank Tilsammen 49 Banker Andre 36 Ialt 85 Banker i ) ) ) ) & ) ) ) ) /2 2) ) ) ) ) ) ) ) _._ ) Til indbetalt Aktiekapital over indkaldte Terminer desuden ) Deraf 165 Renter af Indbetaling 5) 329 afskrevet paa Inventar, afsat til nyt Inventar. 6) Afskrevet paa Inventar. 7) Afskrevet paa Inventar 42, overført i ny Regning ) Overført i ny Regning. 11) Afskrevet paa Inventar 93 Tab ved Hovedsædet og Afdelingen i Kristiansund vil i 1906 Reserve- og Udbyttereguleringsfondet, tils ,

26 1 I 21 Private Aktiebanker Vexier og Udenlandske Reserve- og Delkrederefonds. Vexelobligationer. Vexler. Tegnet Aktiekapital. Ved Forøgelse (--1-),1 Ved eller Formindskelse (+) i Aaret. i Aaret. i Aaret. i Aaret. Diskonterede Indfriede Kjøbte Solgte Udgangen Udgangen af i af Nr I ,! E E ) { } C i I I E I I E d t I ; , , 1 I i i t I O * ' ' '4) ' 4) _ _ I I paa Aktier. 3) Reguleringsfond. 4) afskrevet paa Bankbygningen, afsat til Inventar. Bankens Gaard 464, overfort i ny Regning ) Afskrevet paa Bankbygningen. 9) Afskrevet paa Gaver ) Afskrevet jaa Bankbygningen 1 000, paa Inventar 43. is) Til Dækning af hidtil lidte blive afskrevet tilligemed af Aktiekapitalen. 14) Se Note 6, Side 12.

27 Private Aktiebanker 22 (Forts.) Indlaans- Nr. Bankens Navn. Indestaaende 31/ Indsat i Paa Kassefolio. Paa andre Konti. Tilsammen. Paa Kassefolio. Paa andre,konti { Christiania Bank og Kreditkasse Den norske Creditbank, ania Filial i Arendal Kristiania Arbeiderbank a Hypothek- og Realkreditbk Kristiania Folkebank Centralbanken for Norge, ani a Haldens Privatbank, Fr.hald. Fredrikshalds Kreditbank Sarpsborg Aktiekreditbank Fredrikstad Privatbank Fredrikstad Handelsbank Moss Privatbank Oplandske Kreditbank, Hamar Ham ar Privatbank Gjøvik og Oplands Kreditbank HOnefoss og Oplands Privatbank Drammens Privatbank Drammens og Oplands Kreditbk. Holmestrand og piss Aktiebk. Hortens og Omegas Privatbk Tønsberg Privatbank Tønsberg Handelsbank Aktiekreditbanken i Sandefjord Laurvigs Privatbank Skiensfjd.s Kreditbank, Skien. Kreditbanken i Porsgrund... Kreditbanken i Krager0 Skiens og Oplands Privatbank Agdesidens Bank, Arendal.... Søndenfjeldske Privatbk.,sand Stavanger Privatbank Privatbanken i Flekkefjord... Stavanger Handels- ogindu stri b k. Ullensvang Privatbank Voss Vexel- og Landmandsbank Bergens Privatbank Bergens Kredit bank 1) i ' ) ' , ; ) ').rnkl. Postremisse. 2) Fort paa samme Konto som Ind- og Fdbetalinger paa Kassekredit.

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. N Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK

NORGES OFFICIELLE STATISTIK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFICIELLE STATISTIK 1 JULI 1889-31 DECEMBER 1910. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1889 et 1910.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIAN1A.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse.

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse. 286 Økonomieke Anliggender 1885 1886. Ligeledes bifaldt Ministeriet under s. D., efter Indstilling fra Konsitorium. at Konsistoriums Normalsilm for Fiuansaaret 1885 86 paa Grund af de betydelige Trykniugsudgifter

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914)

MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. 32TE BIND 1914. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914) I KOMMISSION HOS

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

Rente og udbytte af Danmarks udlandsgæld

Rente og udbytte af Danmarks udlandsgæld 23 Rente og udbytte af Danmarks udlandsgæld Frank Øland Hansen og Lill Thanning Hansen, Statistisk Afdeling INDLEDNING I 998 var den gennemsnitlige nettoforrentning af Danmarks udlandsgæld 8,7 pct. Dette

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aaraberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

Fransk-dansk ordbogsprojekt indenfor pengemængdebegreber

Fransk-dansk ordbogsprojekt indenfor pengemængdebegreber Fransk-dansk ordbogsprojekt indenfor pengemængdebegreber (uddrag) Pia Levring, HHÅ, 1998 Faglig indledning I et moderne samfund er vores økonomiske system baseret på tilliden til vores penge. Vi forventer,

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL

EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL DEFINITIONER: EGENKAPITAL er den residualinteresse i virksomhedens aktiver, der er tilbage når dens gæld er fratrukket. Egenkapital er udtryk for ejernes interesse i virksomheden.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-5 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 2-0 Juni, S. 22-2. 6-16 findes

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Fredag 9. August 1912. Omsat. Obligationer. Norske amortisable Stats-Obl. 1911 1894. pct.

Fredag 9. August 1912. Omsat. Obligationer. Norske amortisable Stats-Obl. 1911 1894. pct. Kristiania, Dampkjeler, overhetere (Steinmullers Fureka damppumper, centrifugalpumper, jevnstramsrt&mpmaskiner samt alm dampmaskiner for mættet og overlistet damp, Fosters lokomobiler, Foonomiser av egen

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

Økonomi. Valuta...70 Skat...72 Rente og værdipapirer...74. Matematik på VUC Modul 2 Opgaver

Økonomi. Valuta...70 Skat...72 Rente og værdipapirer...74. Matematik på VUC Modul 2 Opgaver Økonomi Valuta...70 Skat...72 Rente og værdipapirer...74 Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul 2,6 - økonomi Side 69 Valuta Tabellen til højre skal bruges i flere af de

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2000D /01/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2000D /01/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2000D0014 01/01/2004 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

KONTERINGSVEJLEDNING FOR HANDELS- OG SERVICEVIRKSOMHEDER

KONTERINGSVEJLEDNING FOR HANDELS- OG SERVICEVIRKSOMHEDER KONTERINGSVEJLEDNING FOR HANDELS- OG SERVICEVIRKSOMHEDER I A P P E N D I X 1100 Varesalg notaer til kunder: Kontantsalg Returvarer og returemballage Faktura til kunder: Varesalg på kredit (salg) Vareforbrug

Læs mere

Overførselsformer Der findes i princippet tre former for elektronisk dataoverførsel:

Overførselsformer Der findes i princippet tre former for elektronisk dataoverførsel: 4. ÅRSOPGØRELSE En elektronisk årsopgørelse fra realkreditinstituttet indeholder de samme oplysninger som opgørelsen på papir og realkreditinstituttets indberetning til Told- og Skattestyrelsen. Ved overførsel

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER

EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER VÆRDIPAPIRER Flere tilfælde afhængig af formålet: 1) Kortsigtet anbringelse. 2) Langsigtet anbringelse. a) Uden indflydelse (ren opsparing). a) Med nogen

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift.

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift. Ark No 43/1879. Regnskab over Indtægter og Udgifter ved Vejle Borger - (tidligere Frie -) Skoles Børne- Bibliothek for 1876-77. 1876 Januar Indtægt Modtaget af Kæmnerkassen I alt Indtægt Kr Kr 40 Ø 40

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

NEMIMPORT ApS. Møllevej Vamdrup. Årsrapport 19. november december 2015

NEMIMPORT ApS. Møllevej Vamdrup. Årsrapport 19. november december 2015 NEMIMPORT ApS Møllevej 4 6580 Vamdrup Årsrapport 19. november 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2016 Klaus Garde Nielsen Dirigent

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 NOTAT Marts 2015 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 Den økonomiske status på bankpakkerne er aktuelt et overskud på ca. 16 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter og indtægter

Læs mere

Tjenestemændenes Låneforening ÅRSRAPPORT 2014

Tjenestemændenes Låneforening ÅRSRAPPORT 2014 Tjenestemændenes Låneforening ÅRSRAPPORT 2014 Tjenestemændenes Låneforening 1 Indholdsfortegnelse SAMLET OVERSIGT Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning.. 4 Vedtægtsvalgte revisorers

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen Bekendtgørelse om serieregnskaber i realkreditinstitutter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Generelle bestemmelser Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige

Læs mere

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115.

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115. , = NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 115. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVÆSEN FOR AARET 4889. (Statistique postale pour l'année 1889). Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen.

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr.. 'Sundhedstilsta'nden og Medicinalforholdene 898. (Rapport surl'état sanitaire et médical.) 9. Sindssygeasylernes

Læs mere

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S Strandlodsvej 11 2300 København S Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/11/2016 Lisbeth

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 18.3.2011 2011/0014(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Den

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. - 1 januar 1906-31 december 1908.

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 NOTAT Marts 2016 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 Den økonomiske status for bankpakkerne viser aktuelt et afrundet overskud på 18 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

pct. 4 å 32 å 4 å 42 - 8. Februar 19o5-3. Oktober - 4 4. Oktober -- - lo. - 1906. 5 II. - 1906-8. Novbr. 1907 6 9. Novbr..

pct. 4 å 32 å 4 å 42 - 8. Februar 19o5-3. Oktober - 4 4. Oktober -- - lo. - 1906. 5 II. - 1906-8. Novbr. 1907 6 9. Novbr.. 99 TABEL 8 Nationalbankens noterede Diskonto 8949n Eseompte de la Banque Nationale 8949 Fra 24 Januar 894 25 Februar 26 Febr 896 5 Maj 26 Septbr 5 Maj 4 6 Maj 897 Juli 6 Maj 25 Septbr t 2 4 Juli 7 Septbr

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série )

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Nr. 1. 81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1 Januar 1901 31 December

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. I. Uddrag af A arsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Originalt emne Banker Kommunens Laan Laan Pengeinstitutter Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted Bonusfonden VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Bonusfond, som har hjemsted i København. Fonden er en

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere