Trondhjems turistforenings aarsberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trondhjems turistforenings aarsberetning"

Transkript

1 E Qpundkapitat... Indbetalt Foi?$ikpingssum. n sj. v./. jp^v..^..^ yj ' ^ oprettet 1803^-...6 Miiiionep ca. 900 Bpand Indbpudstyvepi Véepdifopsendelsep Sjø- & Tpanspopt- samt Ånsvaps-Fopsikping, Hovedkortf or: Søndre Oade 11, Trondhjem, Tetefoner 486, \W9, Sjøafd NB.' Hvor Selskabet ikke skuwe være reprjesenteret antages iygtige Agenter. Trondhjems turistforenings aarsberetning for Generalforsamlingen. Den aariige generalforsamling blev avholdt efter forutgaaende bekjendtgjørelse fredag den 24de april i Haandverksog Industriforeningen. Formanden oplæste aarsberetningen for 1913, som ikke gav anledning til nogen bemerkning. Derefter behandledes det reviderte regnskap for 1913,. som blev godkjendt. Bestyrelsens forslag til budget for 1914 og til status blev enstemmig vedtat. Under behandlingen av budgettet foreslog redaktionssekretær 5. Udbye at foreningen som i tidligere aar ( ) i regelen burde utgi et aarsskrift og bare undtagelsesvis nøie sig med en aarsberetning. Forslaget blev nedstemt (15 mot 13 stemmer). Derefter foretoges valg. De to medlemmer av bestyrelsen som stod for tur til at træ ut, O. Orilstad og A. Sommerfelt, blev begge gjenvalgt. Til suppleanter blev valgt kjøbmand Jonas Kaarbø og redaktionssekretær Sigurd Udbye. Til revisorer blev gjenvalgt de fratrædende: bankkasserer Harald Hansen og kjøbmand Jonas Kaarbø. iriwnhffiwmm

2 Man behandlet derefter bestyrelsens forsjag til forandring av statuternes 8, som efter forslaget skulde lyde: «Bestyrelsen kan opnævne til indbudte livsvarige medlemmer de mænd eller kvinder som har gjort sig fortjent av foreningen, og til æresmedlemmer dem som i særiig grad har indlagt sig fortjeneste av den. Om saadan opnævnelse gir bestyrelsen meddelelse til generalforsamlingen." Forslaget blev enstemmig vedtat. I den kontrakt som blev stiftet 2den februar 1903 mellem Trondhjems turistforening og eieren av Nedalen gaard, blev den 14de mars s. a. indtat følgende nye punkt: Om Trondhjems turistforening maatte gaa ind, overgaar alle dens rettigheter efter nærværende kontrakt til Den norske turistforening." For at hindre at der i fremtiden skulde kunne opstaa nogen misforstaaelse om de nævnte foreningers forhold med hensyn til Nedalen, foreslog bestyrelsen følgende uttalelse ført til protokols: Den med Den norske turistforening sluttede kontrakt, hvoretter Nedalens turisthytte skal tilfalde Den norske turistforening som dens eiendom, dersom Trondhjems turistforening skulde gaa ind, gjælder alene turisthytten, ikke eiendommen Nedalen (Neøiene gnr. 189, brnr. 3 og gnr. 190, bnr. 6.)" Bestyrelsens forslag blev efter nogen diskussion enstemmig vedtat. Da ingen flere forlangte ordet, blev generalforsamlingen hævet. Bestyrelsen har altsaa i 1914 bestaat av: Overlærer A. Sommerfelt, formand Bokhandler F. Brun, viceformand, Kjøbmand O. Orilstad Bankassistent L. Sivertsen, kasserer Bankkasserer Johs. Svendsen, sekretær. For at fordele arbeidet mellem bestyrelsens medlemmer, er tilsynet med foreningens hytter og ruter ordnet saaledes: Inspektionen av Graakalhytten og foreningens stier i de trakter er overdrat L. Siverisen; Johs. Svendsen har overtat tilsynet med Nedalen og Syltrakterne og O. Grilstad med Troldheimen. Der har i nogen aar været bevilget en liten godtgjørelse til sekretæren og til kassereren, henholdsvis kr. loo.oo og kr pr. aar. Begge har dog i de senere aar undlat at hæve sit tilgodehavende eller anvendt det til foreningens bedste. Det til inspektion bevilgede beløp er heller ikke utbetalt, da de av bestyrelsens medlemmer som har foretat inspektionen, selv har baaret utgifterne, av hensyn til foreningens økonomi. Der indløp i oktober 1914 en skrivelse til foreningen fra Svenska Turistforeningen, som omtaler vor forenings hytter med største anerkjendelse. Da den svenske turistforening skal opføre flere turiststationer i trakterne mot den norske grænse, utbad den sig beskrivelse av vore hytter, fotografier og om mulig tegninger, oplysning om indredning og inventar m. m. Bestyrelsen sendte da snarest mulig hvad den hadde til raadighet, og mottok straks efter Svenska Turistforeningens tak. Efter de i disse skrivelser benyttede uttryk tør det neppe være tvilsomt at antallet av svenske turister i det trondhjemske vil stige betydelig i den nærmeste fremtid, ikke blot i grænsetrakterne, men ogsaa andensteds. Foreningens medlemmer. Medlemsantallet var ved aarets begyndelse 382. I løpet av 1914 er ialt utgaat 25, endel paa grund av dødsfald eller flytning fra byen; andre er ved aarets utgang overensstemmende med statuternes 3 slettet som medlemmer paa grund av resterende kontingent. Der er indmeldt 36 nye, saa medlemsantallet den 31te december 1914 ialt var 393.

3 Bestyrelsen har i henhold til statuternes 8 indbudt stadsingeniør Chr. Orøndahl og arkitekt H. Orendahl til at være livsvarige medlemmer av foreningen. Foreningens medlemmer har fortrinsret til sengeplads i turisthytterne, naar de ankommer inden kl. 9 aften. Logisavgiften er for medlemmer kr. 0.50, for andre kr. I.oo pr. døgn. Dog kan skoleungdom mot at løse legitimationskort hos bokhandler F. Brun, om sommeren faa overnatte i foreningens hytter for samme avgift som medlemmer betaler, kr Bidrag. Foreningen fik i 1914 som bidrag til sin ordinære drift av Trondhjems Sparebank kr. 6OO.00 og av Trondhjems Brændevinssamlag kr. 500.oo, samme beløp som i de nærmest foregaaende aar. For disse bidrag tillater den sig at frembære sin erkjendtlige tak. Graakallen. Stien fra Vintervandet til Kvistingen er sat i god stand; likeledes er stien fra Bynesveien til Vintervandet utbedret. Graakalhytten har ikke trængt nogen større reparation. Derimot er der anskaffet litt nyt service; desuten en ny protokol. Vertskapet blev for sommeren overdrat postbud Ole J. Lie. Troldheimen. Veier og klopper. Nogen ny rute er ikke blit opvardet i Derimot er vardingen efterset og utbedret paa følgende ruter: Lars Tørseth har utbedret vardingen fra Jøldalssæteren til Troldheimshytten, fra denne til Rolfsjordsæter over Mellemfjeld og fra Rolfsjordsæter til Jøldalen. Kristoffer Haugen har stelt paa varding og blinking fra Storii til Sprikletjernene og fra Storii om Vassenden til Glupbækken under Ojevilvaskammene. Som nævnt i forrige aarsberetning har Ole Løset paa Storsæteren i Foldalen lagt ny klop over Fossaaen; et stykke nedenfor den gamle klop. Til dækning av omkostningerne ved arbeidet har han i 1914 faat et bidrag av foreningen paa kr. 20.oo. Troldheimshytten er i 1914 som i nærmest foregaaende aar blit bestyrt av Lars og Mari Tørseth. Lars har ogsaa været fører. Hytten holdtes aapen i paasketiden fra 4de til 13de april. For sommeren blev den aapnet Iste juli og sæsonen varte i 9 uker til utgangen av august. Besøket var i juli som i tidligere aar, og alt tegnet til at det skulde bli en god sæson. Men fra begyndelsen av august ved krigens udbrud ophørte trafikken næsten ganske; den tok sig dog noget op igjen i de sidste par uker, saa antallet- av sommerturister ikke blev stort mindre end i de nærmest foregaaende aar. Hytten blev i 1914 besøkt av 57 skiløpere og 109 sommerturister, ialt 166. Den ukentlige postforbindelse med Rindalen har været ordnet som før. Postmanden har ialt gjort 8 turer mot en godtgjørelse av kr. 4.oo pr. tur. Arbeidet paa Troldheimshytten var ved utgangen av 1913 naadd saa vidt, at den nye tilbygning var reist og bragt under tak, likeledes svalgangene og skuret paa nordsiden av den gamle stue er nybygningen indredet baade i første og anden etage, og rummene i den gamle bygning er ombygget overensstemmende med arkitekt Grendahls plan. De to soveværelser i 1 ste etage, nordenfor indgangen, er slaat sammen til en stor, prægtig spisestue (3.80 X 7.25 m.); væggen mellem kjøkkenet og førerens rum er tat bort, saa kjøkkenet er blit dobbelt saa stort som før. Desuten er de to gamle

4 sovesale ovenpaa delt op i flere mindre ryrn, saa der i den gamle og nye bygning ialt er 9 soveværelser, med 1 4 senger i hvert, tilsammen 23 senger. 1 den nye store peisestue (8 X 7.25 m.) er gulv og vægger færdige; der er anbragt en stor cylinderovn, tilstrækkelig til at holde stuen varm; tilbake staar peisen og det løse og faste inventar: borde og bænke langs væggene. Disse vil bli færdige inden paasken 1915; opførelsen av peisen maa derimot utstaa til forsommeren. Da man hadde det nødvendige tømmer, besluttet bestyrelsen at anvende dette til en tilbygning paa østsiden av den nye store stue, i flugt med svalgangene. Derved vilde man faa rum til vertsfolkene og slippe at overiate dem et av rummene ovenpaa. Denne tilbygning som er 7 m. lang og 2 m. bred, blev opført vaaren 1914 og blir indredet før sommeren Til hytten er der anskaffet endel nyt inventar; der er indkjøpt 8 nye springmadrasser, endel uldtepper, som dog endnu ikke er betalt, og nyé lakener. En klædesrulle har man faat til betydelig nedsat pris (kr. 21.oo); desuten trængtes litt nyt service av forskjellig slags og litt kjøkkentøi. Arbeidet i Troldheimshytten har i 1914 medført en utgift av kr Til inventar er anvendt kr Jøldalshytten blev holdt aapen i paasketiden 4de til 13de april. Som meddelt i forrige aarsberetning, overtok Anne Aa vertskapet ogsaa i skisæsonen. Antallet av skiløpere var sommertiden var hytten aapnet fra Iste juli til 31te august. Om besøket gjælder her det samme som ovenfor er sagt under Troldheimshytten. Hytten blev besøkt av ialt 112 sommerturister. Jøldalshytten har ikke trængt nogen egentlig reparation. Vistnok er taket utæt paa flere steder, og man har søkt at rette paa det saa letvint som mulig. Men nogen større bekostning her vil bestyrelsen ikke føreslåa, inden spørsmaalet om flytning av hytten har faat sin løsning, og denne sak maa av økonomiske grunde utstaa endnu i nogen tid. Med alle de øvrige eieres samtykke er Jølvatnet blit fredlyst (se herom aarsberetningen for 1913). Fredlysningen, som er publicert gjennem lensmanden i Rennebu, lyder: Paa samtlige eieres vegne fredlyses herved Jølvandet i Jøldalen og tilstøtende elver og bækker for al slags fiske i gytningstiden, Iste september til utgangen av oktober. Den eneste fangstmaate som tillates i denne tid, er fiske med stang eller sluk. Enhver overtrædelse herav vil bli paatalt og ufravigelig straffet efter loven." Trondhjems turistforening. Paa Storii er der hos Kristoffer Haugen i 1914 indtegnet 9 skiløpere og 29 sommerturister. Ogsaa i 1914 har en driftekar med okser holdt til i trakterne ved Tovandene. Saavidt man vet, har de ikke voldt nogen ulempe, der er ialfald ikke kommet nogen klage til foreningen. Men skal dette forhold vedvare, kan det komme til at skræmme turisterne bort fra trakterne her. Og det vilde være uheldig, for de ruter som fører om Tovandene, hører til de vakreste i Troldheimen, særiig ruten Storii Inderdal. Syltrakterne. Foreningens ruter i trakterne mellem Stuesjøen og Meråker er blit helt opvardet i Nogen utbedring har derfor iaar ikke været nødvendig. Hytten paa Storerikvolden blev i paasketiden holdt aapen for skiløpere; der overnattet ialt 13. Der var som før sørget foi det nødvendige brændsel; men sætereieren var ikke til-

5 8 stede, saa de som overnattet der, helt maatte sørge for sig selv som i tidligere aar. Hytten var aapnet i sætertiden og blev besøkt av ialt 28 turister. Saavel hus som inventar er i god stand og har ikke trængt nogen utbedring. Paa Nedalen har stellet som før været overdrat til gaardens forpakter, Ole Valseth og hustru. Deres søn, Bersvend, har været fører. Hytten blev i 1914 besøkt av 40, derav 19 skiløpere. Det blev i forrige aarsberetning meddelt, at det var nødvendig at faa optat ny brandtakst over husene paa gaarden, da der var gjort forskjellige forandringer siden den sidste takst i Ny takst blev derfor avholdt den 3die august Ved denne blev de enkelte bygninger taksert saaledes: Stuebygning..... Uthusbygning Fjøsbygning.. Stabur Do Sommerfjøs Gjethus... Størhus...kr.» ' tilsammen 1 kr W JJ 5J V '»» anledning av brandtaksten blev det meddelt foreningen at flere av ildstederne ikke tilfredsstillet lovens fordringer. Saaledes er tildels avstanden mellem ovnene og væggen for liten, isolationen omkring rørene gjennem gulv og tak utilstrækkelig, og endelig manglet der delvis brandmur. Det blev derfor straks meddelt forpakteren at disse ildsteder ikke maatte brukes, før der var truffet de nødvendige sikkerhetsforanstaltninger, og man anmodet samtidig hr. P. O. Svelmo, Tydalen, om at være foreningen behjælpelig med arbeidets utførelse. Dette blev snarest mulig paabegyndt. 9 og man hadde haabet at faa det færdig til jul; men det blev avbrutt paa grund av sygdom. Det som endnu staar igjen, bl. a. muring av en lodpipe i vestre stue, maa utstaa til der indtrær mildere veir. For materialier og arbeidspenge for det som hittil er utført, er ialt utbetalt kr De med kjøpet av Nedalen forbundne omkostninger halvparten av det stemplede papirs kostende og av tinglæsningsgebyrer, tilligemed sakførerens salær ialt kr. 104.oo, er betalt. Likeledes er betalt første avdrag paa pantobligationen til ingeniør Lysholm, kr. 350.oo. Forpaktningskontrakten med Ole Valseth Utløper 20de juni For at kunne staa mere frit ved ordningen paa Nedalen, besluttet bestyrelsen allerede vaaren 1914 at meddele ham, at han ikke maatte gjøre regning paa at faa kontrakten fornyet, og den har senere, med vel et aars varsel, opsagt ham til fraflytning ved kontraktstidens utløp. I oktober 1914 lot man indrykke i flere av de blade som er mest utbredt i Søndre Trondhjems amt, en annonce om bortforpaktning av eiendommen. Der har hittil meldt sig flere liebhabere, og bestyrelsen har haab om at komme overens med en, som foreningen kan være tjent med. Som regnskapet viser, har foreningen til de store arbeider ved Troldheimshytten og til renter og avdrag for Nedalen maattet opta laan paa ialt kr oo, hvorav dog kr. 6OO.00 er avbetalt. Foreningen har saaledes ved aarets begyndelse en vekselgjæld paa kr oo. Paa budgettet for 1914 var bevilget som indtægt ved laan kr. 1 66O.00. Naar dette beløp er saa betydelig overskredet, saa er grunden fornemmelig den, at arbeiderne i Troldheimshytten er blit saa meget

6 10 dyrere end beregnet, ca. kr oo. Utgiftejrne ved Nedalen er ogsaa blit ca.' kr. 250.oo høiere end formodet. Paa disse to poster er altsaa en overskridelse paa tils. ca. kr oo. Allikevel var foreningens gjæld ved aarsskiftet bare omtr. kr høiere end beregnet. Resten er dækket ved laan av beholdningen til reiseboken kr , ved økede indtægter og ved forskjellige besparelser kr. 780.oo. 11 Utdrag av Trondhjems turistforenings regnskap for Indtægt: 1. Indestaaende i bankerne og i kasse: I Kreditbanken... kr I Sparebanken I Privatbanken 4.67 kr Kassabeholdning kr Medlemskontingent Salg av bøker og kart 5.20' 4. Førerpenge 34.00' 5. Nattelogis Annoncer i aarsberetningen Avgift, Nedalen Trondhjems Sparebanks bidrag Trondhjems Brændevinssamlags bidrag Laan mot solaveksler Diverse Indvundne renter kr Utgift: 1. Administration: Kontorutgifter, porto, annoncer.... kr. Overf. kr

7 'mm Overf. kr. i- 2. Aarsberetning 3. Veier, klopper, varding 4. Hytterne: a) Driften kr b) Inventar c) Vedlikehold og nybygning: Troldheimshytten » 5. Nedalen: a) Avdrag paa pantobligation kr b) Renter c) Tilhjemlingsomkostninger, reparationer m. v » 6. Avdrag paa vekselgjæld 7. Diverse: Renter kr Forskjellige utgifter 16.75» 8. I bankerne og i kasse: Sparebanken kr Privatbanken 4.82 Kassabeholdning kr Formuesstatus pr. ^W Aktiva: Troldheimshytten, assurert for kr Graakalhytten Storerikvold hytte Nedalshytten Kvittyten hytte Jøldalshytten Nedalen gaard, kjøpesum Inventar paa Storli Baaten i Folla i Jølvatnet og nøst ved Essand i Nea Beholdning kr Passiva: Pantegjæld paa Nedalen kr Vekselobligation i Trondhjems Sparebank Solavekselgjæld i Kreditbanken kr

8 14 Forslag til budget for Indtægt: Beholdning. kr. Medlemskontingent.. Nattelogis, føreriøn m. m.,, Sparebanken» Samlaget» Laan til Nedalen kr Troldheimshytten Utgift: Administration: Sekretær kr Porto m. m kr. Inspektionsreiser» Aarsberetning Reiseboken» Veier, klopper, varding «Hytterne: Driften kr Inventar Vedlikehold og nybygning Nedalen, renter kr avdrag Diverse» kr kr MEDLEMSFORTEGNELSE PR. 1 I1 JANUAR A. ÆRESMEDLEM: * Schulz, Carl, overlærer. B. INDBUDNE LIVSVARIGE MEDLEMMER: Grendahl, H., arkitekt Grøndahl, stadsingeniør C. LIVSVARIGE MEDLEMMER: Buch, Axel, kjøbmand Det nordenfj. Dampskibsselskab Thomle, E. A., arkivar D. ÅARSBETALENDE MEDLEMMER: Aagaard, E., apoteker Aas, Andreas, bankassistent Aasgaard, Olaf, lærer Alm, Finn, bankbokholder Alstad, K., sadelmaker Amdahl, Karl, kontorchef Andersen, Anker, kjøbmand Andersson, Gugge, Østersund Andersson, Marie, frøken. Arnfinsen, A., læge Bach, Harald, bankassistent Bachke, Arild, konsul Bachke, Chr. Anker, agent Bachke, Halvard L. Bagøien, Arne, lagerchef Bagøien, Borghild, fru Bagøien, Jens, disponent Bang, Michael, lærer Bang, S., læge Bauck, H., borgermester Bauck, Hans Jørgen, student Bech, D., kasserer Bennett, A., kjøbmand Bendz, Signe, fru Bendz, Trygve, handelsfuldm. Bentzen, Chr., bryggerimester Berg, Andr., bankchef Berg, Claus, konsul Berg, Erling, bokholder Berg, John, ekspeditør Berg, Sverre, konsul Berg, Trygve, læge Berg-Nilssen, Andreas, dr., Aasen Bergersen, B., assessor Bergmann, Th., maler Birkeland, Q., kjøbmand Bjørnhaug, M., guldsmed

9 ^ Bjørnsen, Th., handelsreisende Blom, Chr., overretssakfører Bohne, F. M., slagter Bohne, Gustav, slagter Bonnevie, O., kaptein Borgord, Martin,N maler, Holland Borgen, Otto, kjøbmand Borthen, E., handelsfuldmægtig Borthen, L., dr. med. Bragstad, professor Bratholm, S., overretssakfører Bratt, Joh. F., konsul Brinchmann, Chr., kjøbmand Broch, T. J., kaptein Broch, Hj., dr., konservator Brodal, dr. Brodal, fru Brodtkorb, Tobias, ingeniør Broholt, John, Rennebu Brun, A., bokhandler Brun, Einar, læge, Stjørdalen Brun, Fridtjov, bokhandler Bruun, Fritz, kjøbmand Bruun, Johan, o.r.sakfører Bryn, fru Brænne, B., fabrikeier Buch, H., ingeniør Bull-Simonsen, direktør Bøckman, E. D., o.r.sakfører Bøckman, M., stadsfysikus Bødtker, Fr., læge Børseth, L., farver Carstens, Wilhelm, cand. min. Christiansen, John, bokholder Christophersen, O., kjøbm., Selbu Claussen, Andr., o.r.sakfører Claussen, P. A., hoteleier Dahl, Borghild Dahl, C, ingeniør Dahl, Einar, o.r.sakfører Dahl, Hj., handelsfuldmægtig Dahl, John, hoteleier Dahl, Thoralf, kjøbmand Dahl, Majen, fl^u Dahl, Nikolai, assistent Dahl, Ole, kjøbmand Dahl, Olaf Dahl, Sverre, stud. ing. Dedekam, H., direktør Digre, Einar, disponent Digre, Joh.s, fabrikeier Digre, Petter, arkitekt Dreyer, K. S., agent Dyblie, Gudrun, frk. Dyrnes, lensmand, Rindalen Ebbel, S., kaptein Eggen, O., kjøbmand Eide, Jacob, revisor Ellingsen, Johan, kontorbetjent Engen, Simon, kjøbmand Erichsen, H. S., læge Erichsen, O., fabrikeier Essendrop, Alfred, student Faanes, K., bankbokholder Farup, professor Finne, H. Meincke, tandl. Finne, Carl, kjøbmand Furru, Thorleif, bankassistent Fiirst, student Garmann, J. N. B., agent Garstad, John, driftsbestyrer Gellein, Fr., kjøbmand Gilde, N., malermester Gill, A. T., major Gjemsø, P., inspektør Grendahl, Adele, fru Grendahl, Marit, frk. Grilstad, Antonette, fru Grilstad, Olaf, kjøbmand Grundt, Ludv., politiassistent, Orkedalen Grønning, E., kjøbmand Grønning, Leif, handelsfuldm. Gundersen, C, overlærer Gunstensen, J. E., professor Haave, C. F., sadelmaker Hall, Molla, frk. Halseth, Joh.s, fuldmægtig Halseth, Olga, frk. Halseth, A., kjøbmand Halvorsen, Alf, agent Halvorsen, M., grosserer Hansen, Carl, kjøbmand Hansen, Collin, o.r.sakfører Hansen, Fridtjof, kontorbetjent Hansen, H., Haakonsen, kontorbetjent Hansen, Harald, kasserer Hansen, H. O., kjøbmand Hansen, Ingrid Sylow, fru Hansen, Karen, frk. Hansen, Th., fabrikeier Hansen, Thor Collin, student Hansen-Sylow, H., tandlæge Harbitz, G., overlærer Hartmann, B., overlærer Hartmann, Jac, overlærer Hartmann, Joh., overlærer Hartmann, M. H., kjøbmand Hassel, Marie, frk. Haugan, Jørgen, toldbetjent Hegstad, L. O., kjøbmand Helgesen, Joh. O., slagter Hellem, B. K., expeditør Hirsch, H., kjøbmand Hirsch, Matz Darre Hirsch, R., apoteker Hirsch, Robert, farmaceut Hoff, J., kjøbmand Hoff, urmaker Hoff, W., baker Hofft, Hagb., E. Holst, Arne, bankassistent Holst, E., bankchef Holst, Erling, stud. ing. Holst, Chr., agent Horne, O., disponent Hosetmyr, Knut, Rennebu Hoskelsen, Hans Huitfeldt, 1., kjøbmand Huitfeldt, H. I., fuldmægtig Husby, John, kjøbmand Hvoslef, N., skattefoged Iversen, B., grosserer Jansen, Wilh., hoteleier Jenssen, A., konsul Jenssen, Eilif, bryggerimester Jenssen, Erling, grosserer Jenssen, Eyvind, grosserer Jenssen, H., bryggerieier Jenssen, N., banksekretær Jenssen, Olaf, bankassistent Jenssen, P. O., kjøbmand Jensen, Hans, ingeniør Jessen, R. W., stud. ing. Johansen, Alfred, handelsbetj. Johansen, J., bokholder Johansen, Ingebjørg, fru Johansson, C. T., kjøbmand Johnsen, John Johnsen, Olaf Johnsen, Abel, fru Jordan, Agnes, fru. Løkken Jordan, Wollert, Løkken Juel, O., overlærer Jiirgens, H. G., ingeniør Jørgensen, J. E., driftsbestyrer Jørgensen, Trygve, grosserer Kaarbø, Aagot, fru Kaarbø, J., kjøbmand Kindt, O., læge Kjeldsberg, F., konsul Klemming, Sven, Stockholm Kleven, ingeniør Klinge, N., kjøbmand Klingenberg, H. F., konsul

10 18 19 Klingenberg, Ingvar, konsul Klingenberg, Odd, advokat Klingenberg, Olaf, o.r.sakfører Knoff, S. O., fabrikeier Knudsen, Th., bokbinder Knudtzon, H. P. K., sorenskriver Knutson, M., bokholder, Kristiania Knutssøn, Cari, ingeniør Koen, A., frk. Krogstad, Carl Krogh, Jens, kjøbmand Krum, Ragnv., krigsadvokat Kvenild, Birger, kjøbmand Kværnø, E., kjøbmand Larsen, Arne, handelsreisende Larsen, Lauritz, boktrykker Larsen, Jomar, grosserer Larsen, Ludv., fuldmægtig Lassen, Carl, kjøbmand, Hamburg Laugsand, A., apoteker Lind, Carl O., agent Lindboe, Dagny, frk. Lindemann, Thv., dr. philos., fabrikbest., Borregaard Lindeman, Kr., organist Loe, Paul, revisor Lomsdal, Andr., gaardbruker, Søndre Land Lossius, J., læge Lund, Einar, agent Lund, K., ingeniør Lykke, Ivar, konsul Lyng, Joh. D., kjøbmand Lyng, Signe, frk. Lysholm, J., kemiker, Tydalen Lysholm, Olaus, tekniker Løken, A. O., premierløitnant Løcke, H., o.r.sakfører Løvseth, Einar, ing. Madsen, M., kjøbmand Malte, F., direktør Maske, J., bokbinder Matheson, B.,^ kjøbmand Matheson, I. E. B., ingeniør Meisteriin, G. H. C, godsforvalter, Selbu Meland, Gjertrud Menzinga, Nils Meydel, Laur., revisor Moe, Andr., kjøbmand Moe, Harald Moe, Jac, inspektør Mogstad, E. D., kjøbmand Moum, I., gartner Moxness, Albert, bankrevisor Moxness, Herdis, frk. Moxness, Nils, jernbanekontorist Moxnes, Kr., vognmand Møller, A., slagter Møller, F. E., kjøbmand Møller, H., ciselør Mørner, Chr., hofråttsfiskal, Stockholm Nissen, Aug., kjøbmand I Noodt, F., bankassistent Noodt, L., urmaker Noodt, N., kontorchef Nordby, P., skomaker Nordhagen, O., professor Nossum, Arne, kjøbmand Okstad, Alberta Olsen, E., fotograf Olsen, Hans Olsen, Hj. Juell, kontorchef Olsen, Oscar S., læge Odlaug, vagtmester Paulsen, P. G., kjøbmand Paulsen, Marie, fru Pedersen, Harald, dr. ing., Røros Pedersen, Fredrikke, frk. Pedersen, Gustav Pedersen, Joh. P., overiærer Pedersen, M. G., handelsfuldm. Persen, L. Borchgrevink, kjøbm. Pettersen, Marie, telegrafistinde Piene, Frantz, kjøbmand Qvam, J., overiærer Rambech, A., ingeniør Rendahl, O., kontorfuldmægtig Richter, O., o.r.sakfører Rigstad, O., handelsfuldmægtig Riiber, C. N., professor Riiser, H. Riiser, O. Ringe, Sofus, kaptein Risan, Ragnv. Rognhaug, Johan, bankassistent Ruud, Oluf, agent Rønne, Harald, kontorchef Rønning, Bjørg, frk. Rønning, Finn, kontorbetj. Rønning, Joh., disponent Rønning, Lona, frk. Rønning, Trygve, disponent Rækkebo, J. Salvesen, Chr., & Thams, Chr., aktieselskap Saksevik, Chr., fuldmægtig Schrøder, Alf, fotograf Schulerud, L., overiærer Schulz, Gudrun, fru Schøyen, Karl, overlærer Selmer, Eivind, ingeniør Singer, Anna, fru, Edgeworth, U. S. A. Singer, W. H., Edgeworth, U.S.A. Sivertsen, Axel, banksekretær Sivertsen, Erling Sivertsen, Ludv., bankassistent Sissener, student Skaugstad, I., banksekretær Skaugstad, Marie, fru Skibild, O., trikotagefabr. Skjerve, J. J. Skogstad, A., Rjukan Solberg, kjøbmand Solberg, Ludv., slagter Solberg, Valborg, fru Solbu, O., handelsfuldm. Sommerfelt, A., overlærer Sommerfelt, Alf, student Sommerfelt, Erna, frøken Sommerschield, Edv., konsul Speilberg, Aase, frøken Speilberg, Kathrine, frøken Spørck, A. G., generalmajor Spørck, Mimi, fru Spørck, Camilla, fru Stabell, Gunnar, arkitekt Stang Lund, student Staudenmann, K., guldsmed Steen, Erling, toldassistent Steen, Sigurd, bokholder Stene, A., bankkasserer Stenbæck, E., assessor, Stockholm Stephensen, ingeniør Stoltz, D., agent Stoppenbrink, W., kjøbmand Storm, Oskar, stud. polyt. Strugstad, O., generalmajor Strøm, Ole, kjøbmand Stølan, ingeniør Støren, Reidar, Meldalen Svendsen, J. M., bankkasserer Swensson, Signe, frøken Sættem, O., kjøbmand Sæther, Robert, tandtekniker Sølsnes, student Sørensen, H. J., kaptein Tharaldsen, ingeniør Thaulow, Chr., kjøbmand Teilmann, Reidar, stud. Tellesbø, O. S., revisor Tuff, Marie, fru Tuff, Per, stadsdyriæge Tønseth, Roar, student

11 Tøsti, Kaare L. Udbye, Andreas, gartner Udseth, O. Chr., handelsfuldm. Ustad, S., Ørkedalen Vinje, A., vognmand Vangen, cand. theol. Viken, Harald, gaardbruker, Søndre Land Wang, A., disponent Wang, farmaceut Wangsvik, Einar, maler Weidemann, F., ingeniør 20 Wessel, P., bankbokholder Widerøe, E., l*ge Widerøe, M. C, bakermester Wigen, A. F., kjøbmand Wold, Alf, kontorbetjent Wold, Hilma, frk. Wold, Oskar, bokholder Ysland, Joh. L., grosserer Øien, Adolf, konsul Øien, Sverre, kjøbmand Østern, Ingvald, bøssemaker Østlund, Ole, skræddermester Østlund, Peder, skræddermester mmmmtmmrnmw. fiiei TBOKØHJEM. Kili Of Koks Levering i heie l^dtiing^r og mindre Partiier. mmmmmmjmjm Tekgramadr.t BACHKES. RIgsteTefon No mimimåmmmmm Forlang altid E. C. Dahls Bryggeris 01 & Miaeralvand ==^ Telefoner; vmmfksiémå. mmmmmmmmhmmmmmmimm?.

Trondlijenis turistforenings aarsberetning

Trondlijenis turistforenings aarsberetning Trondlijenis turistforenings aarsberetning for 1909. Paa generalforsamling 2. april 1909 blev d'hrr. kontorchef Noodt, kasserer Bech og bokhandler Brun, som stod for tur til at udtræde av bestyrelsen,

Læs mere

Trondhjems taristforenings aarsberetning

Trondhjems taristforenings aarsberetning Trondhjems taristforenings aarsberetning for 1912. Den aariige generalforsamling blev avholdt efter forutgaaende bekjendtgjørelse torsdag den 28de mars. J9J2 i Haandverks- og Industriforeningen, Formanden

Læs mere

Trondhjems turistforenings aarsberetning. ^ B-i^and, lodobj^ndstyver! ' ^ "Vaapdifopérø4el;^p. opundi«apitøi. v. ^ \ ^ mmøm^ 1915.

Trondhjems turistforenings aarsberetning. ^ B-i^and, lodobj^ndstyver! ' ^ Vaapdifopérø4el;^p. opundi«apitøi. v. ^ \ ^ mmøm^ 1915. - plettet iao$ /.; ' opundi«apitøi. v. ^ \ ^ mmøm^ ForsilcpM^ssuxn, * ',c;a. SOO ' -^, ^ B-i^and, lodobj^ndstyver! ' ^ "Vaapdifopérø4el;^p. MpvtdkontQt% Søndre 6ade tv Trondjhj^m. ttfefonøf 48«F, IIM,

Læs mere

l&éjrømiita Trondhjems turistforenings aarsberetning wmmmmmmmmmmmmmm^^^^^^m^^m^mmn,

l&éjrømiita Trondhjems turistforenings aarsberetning wmmmmmmmmmmmmmm^^^^^^m^^m^mmn, SSS555S wmmmmmmmmmmmmmm^^^^^^m^^m^mmn, l&éjrømiita t-*"*" "^^ oprettet 1^03 Johs. Thv. Thomassen adrn. Dipeltté]? Fopsikpingssum ove» S30 Miiiionep Trondhjems turistforenings aarsberetning for 1018. IL

Læs mere

årsbergfning 1900^1901.

årsbergfning 1900^1901. Troncihjcms furisfforcnings årsbergfning 1900^1901. Ved generalforsamling den 27de april 1900 valgtes som medlemmer af bestyrelsen: Overlærer Schulz. Overlærer Lossius. Kjøbmand Grilstad. Fuldmægtig Eosenvinge

Læs mere

C. Lundj Trondhjem. Skal De med jernbane, dampskib eller automobil, Benyt Bennetts Billetter. Dampskibsekspedition Spedition Assurance

C. Lundj Trondhjem. Skal De med jernbane, dampskib eller automobil, Benyt Bennetts Billetter. Dampskibsekspedition Spedition Assurance !ilih:!!!nl!i!«!w!i ' % ASSURERER MOT Brand oø Driftsstane!, i. o som følge &v samme Tlllaegsforslkrine til bygninger i..brandkassen" Husleleforslkrlne Indbrudstyverl oø Ran > Tap ped Værdiforsendelser

Læs mere

Trondlyems turistforenings aarsberetning

Trondlyems turistforenings aarsberetning Trondlyems turistforenings aarsberetning for 1904-05. Paa generalforsamlingen 28. marts 1904 gjenvalgtes de to udtrædende medlemmer af bestyrelsen, adjunkt Sommerfelt og kand. Schulerud. Bestyrelsen har

Læs mere

NIDAR CHOKOLADEPEDRIK ^/s TRONDHJEn. Hovedkontor: Søndre Gade 11, Trondhjem Telefoner 486, 1199, Sjøafd. 1300 og 3T45 ^-FAB,?

NIDAR CHOKOLADEPEDRIK ^/s TRONDHJEn. Hovedkontor: Søndre Gade 11, Trondhjem Telefoner 486, 1199, Sjøafd. 1300 og 3T45 ^-FAB,? ^-FAB,?^^ ' INDREGISTRERET ^ r VARE/AERKE ^^ ASSURERER HOT Brand og Driftsstanets som følge ap samme TlUæøsforslkrlnø til bygninger i.brandkassen" Husleleforsifering Indbrudstyveri og Ran Tap ped Værdiforsendelser

Læs mere

ØL ER EN NATIONALDRIK

ØL ER EN NATIONALDRIK ff - ^ Txmxxxunnxin ØL ER EN NATIONALDRIK Brand og Driftsstans som følge av samme Tlllæøsforsikrinøer til bygninger i.brandkassen" Husleleforsikrihø 'Indbrudstyveri og Ran Tap ved Værdiforsendelser samt

Læs mere

Trondhjem-Løkken-Troillieimen

Trondhjem-Løkken-Troillieimen Trondhjem-Løkken-Troillieimen Letteste adkomst til Trollheimen er at reise med /s Orkla : Trondhjem^Thamshavn Elektrisk Jernbane:... ThamshavnsLøkken og videre med Assurerer mot Brand oe Driftsstans som

Læs mere

0'.i nor.sk bcfoikniut: hclc Norgc:s bch^utninvr, Bindeleddet. 1 i^y>ri 'W 10'"^;;:^ omtreni iik<: stor st^rn

0'.i nor.sk bcfoikniut: hclc Norgc:s bch^utninvr, Bindeleddet. 1 i^y>ri 'W 10'^;;:^ omtreni iik<: stor st^rn 1 i^y>ri 'W 10'"^;;:^ er '.'i».v ^(".ivst^f '-yy. U.S..S. «'^j; v!.ir:ida 0'.i nor.sk bcfoikniut: omtreni iik

Læs mere

Trondhjems turistforenings aarsberetning. Søndra Gade II, Trondhjem Qenepalfopsamlingen. for

Trondhjems turistforenings aarsberetning. Søndra Gade II, Trondhjem Qenepalfopsamlingen. for Trondhjems turistforenings aarsberetning for 1910. Søndra Gade II, Trondhjem. Telefoner 486, U9% Sjøafd: 1300 og 3745. NB. Hvor Selskabet ikke skulde være repræsenteret antages dygtige agenter. Qenepalfopsamlingen.

Læs mere

Assurerer mot. Hovedkontor: Søndre Gate 9 og 11, Trondhjein Telefoner 480, 1199, 1300, 3T45, 4969.

Assurerer mot. Hovedkontor: Søndre Gate 9 og 11, Trondhjein Telefoner 480, 1199, 1300, 3T45, 4969. Assurerer mot Brand o@ Driftsstans som følge av samme TlUæesforsikrtnøer til bygninger i.brandkassen" HusleleforsiRrinø Indbrudstyverl og Ran Tap ved Værdiforsendelse samt SSB= og Transportforslfcrine

Læs mere

Udmeldte, bortreiste eller døde er i forløbne år 12 mænd og 4 kvinder. Ved forrige generalforsamling

Udmeldte, bortreiste eller døde er i forløbne år 12 mænd og 4 kvinder. Ved forrige generalforsamling Udmeldte, bortreiste eller døde er i forløbne år 12 mænd og 4 kvinder. Ved forrige generalforsamling vedtoges det ved generalforsamlingen i 1891 af læge å.smdfrém$me forslag til tillæg til foreningens

Læs mere

I det forløbne år har bestyrelsen bestået. skal bestyrelsen tillade sig at anbefale dette forslag til vedtagelse.

I det forløbne år har bestyrelsen bestået. skal bestyrelsen tillade sig at anbefale dette forslag til vedtagelse. .3 I det forløbne år har bestyrelsen bestået af: adjunkt C, Schulz, formand agent E, A, Tønseth, viceformand bankchef 0. Adeler, kasserer adjunkt M. Bugge, seferetrær o,r,sagf, P. Gløersen Foreningens

Læs mere

1 Aarsberetning for IS^VQSm

1 Aarsberetning for IS^VQSm Indhold: Side. "t. Aarsberetning for ISS-i/gs. 5 :2. Sammendrag af kassabogen: n/s 1894 6/3 18^5 10 :3. Oversigt over foreningens formue pr. ^/g 1895 11 4. Bestyrelsens forslag til budget for 189B/gg 12

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

8 kroken om svenska turistforeningens hytte i Endalen til Nedalen. Derfra over Stuedal, Brynildsvoldsvold

8 kroken om svenska turistforeningens hytte i Endalen til Nedalen. Derfra over Stuedal, Brynildsvoldsvold 2 faaet, om veilegemets ringe soliditet, stikrendernes utilstrækkelighed og udgrøftningens mangelfuldhed, bevilgede brændevinsbolaget af overskuddet for 1892, efter overslag af ingeniørkaptein G. Heyerdahl,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

% Mmg J'3a ao3ioho avain. aa^toeohd xkvanoj. JOa SOTOQQUiQ )9l[ 9t9pjæ I lu^ldoj(a9aj9 9J 91 p9q U9P 9pT9Io^oi[0 J9 ppi9fj I 9jn; iqioci. '''^'etu.

% Mmg J'3a ao3ioho avain. aa^toeohd xkvanoj. JOa SOTOQQUiQ )9l[ 9t9pjæ I lu^ldoj(a9aj9 9J 91 p9q U9P 9pT9Io^oi[0 J9 ppi9fj I 9jn; iqioci. '''^'etu. % Mmg J'3a ao3ioho avain g^lc 3o ooci; -pjgøis '661 x '98^ JSUOjQiax ijoiuoxpsaon dlb UI -UI =I{qouio'^n^ '=j[iba.8u\j 3o duijh1«

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg)

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg) TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Sancthansnatten TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 TarkUiB NT872r (rollehefte,

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

BrancU, ø*, Ulykkesforsikring, samt Bibrancher

BrancU, ø*, Ulykkesforsikring, samt Bibrancher FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER I 1926 De foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. Bagøien, Kaare Bennetts Beisebureau, A/S Bueh, Axel, kjøpmann A.

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

TRONDHJEMS TURISTFORENING (STIFTET 16DE DECBR. 1887) AARSBERETNING FOR AVED V BILLEDER UDGIVET VED LUDV. SCHULERUD TRONDHJEM AKTIETRYKKERIET 1906

TRONDHJEMS TURISTFORENING (STIFTET 16DE DECBR. 1887) AARSBERETNING FOR AVED V BILLEDER UDGIVET VED LUDV. SCHULERUD TRONDHJEM AKTIETRYKKERIET 1906 TRONDHJEMS TURISTFORENING (STIFTET 16DE DECBR. 1887) AARSBERETNING FOR 1905 AVED V BILLEDER UDGIVET VED LUDV. SCHULERUD TRONDHJEM AKTIETRYKKERIET 1906 Troldheimen Rindalen Nordmarkerne. (Af tekniker Einar

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Til Det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Jens Bjelke, svensk Befalingsmand i «Fru Inger

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

1998/2000/2005 46. 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. f. sig selv. [NK]

1998/2000/2005 46. 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. f. sig selv. [NK] 1998/2000/2005 46 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. Remstrupvej. 1 - # hm og Sana- 1910/11? /flerfam.hus i 2 etager m. masartetage, indeh. 11 lejl. torievej 31 incl. 2 butikker, samt baghus/blåtryk

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Herlevhuse i erne

Herlevhuse i erne Herlevhuse i 1950-60erne Årstal Adresse Familienavn fornavn m/k Nielsen Stordyssen 1 Backhausen Erik og Aase Krak 1956 Stordyssen 2 Ravn Ejnar og Jytte Nielsen Stordyssen 2 Olson Th. Krak 1955 Stordyssen

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

ØSTLANDSKE KREDSFORENING FOR NÅ TURFREDNING I NORGE

ØSTLANDSKE KREDSFORENING FOR NÅ TURFREDNING I NORGE Undertegnede indbyr herved til tegning av medlemmer av ØSTLANDSKE KREDSFORENING FOR NÅ TURFREDNING I NORGE Der paagaar for tiden over den hele civiliserte verden et intenst arbeide for at bevare fra ødelæggelse

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Paa nye veie til Troldheimen.

Paa nye veie til Troldheimen. Paa nye veie til Troldheimen. Hevne Surendalen Seiaadalen- Vindøldalen- Troldheimshytten. (Av S. Udby). Siste sommer benyttet jeg en 14 dages ferie til en vandring i Troldheimen og indre Nordmør, med utgangspunkt

Læs mere

Dette stolestaderegister er indtastet af Holger Hertzum-Larsen, Hovedgaden 32, 7620 Lemvig. Er du mere end fornøjet, så send et par frimærker.

Dette stolestaderegister er indtastet af Holger Hertzum-Larsen, Hovedgaden 32, 7620 Lemvig. Er du mere end fornøjet, så send et par frimærker. Dette stolestaderegister er indtastet af Holger Hertzum-Larsen, Hovedgaden 32, 7620 Lemvig. Er du mere end fornøjet, så send et par frimærker. Halk præstearkiv. Aa3. 1734-1765. Anm: Stolestadefortegnelse

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954)

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954) Politiets procedure i København, når en kvinde mistænkes for at leve af at prostituere sig. Københavns Politi Hovedstationens 3die Afdeling d. 29. Juli 1898 En Advarsel af Frederiksberg Politi Oktober

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl Præsident: Buen. Dagsorden:

Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl Præsident: Buen. Dagsorden: Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl. 17.00. Præsident: Buen Dagsorden: Fortsat behandling av de paa kartet for tirsdag 8de juli utsatte saker (8-10) samt følgende nye dagsorden: ---

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening Jensen Søren Peder 1932 Formand 1932-12-19 Vib. Sveigård M.R 1932 Kasserer Knudsen Karen 1932 Nielsen Emma (Møller) 1932 Torrup Jensen Søren Peder 1932 Formand 1933-09-11 Sveigård M.R. 1932 Kasserer Gade

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Vagten starter og slutter 15 min før og efter, således der er en god oplæring. FC Vestergade Mandag den Åbner kl. 12:00 Lukker kl.

Vagten starter og slutter 15 min før og efter, således der er en god oplæring. FC Vestergade Mandag den Åbner kl. 12:00 Lukker kl. Mandag den 01.08.2016. FC Vestergade Mandag den 01.08.2016. Åbner kl. 12:00 Kl. 11:00 12 personer Kl. 15:00 11 personer Kl. 19:00 7 personer Kl. 23:00 14 personer Godnat Lone Rømer (18+), Anton (12) Rasmus

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 N Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 Se efterfølgende sider vedrørende personerne bag de forskellige træplantninger i område A-E. 136 135 134 99 130 133 E D 95 96 97 98 94 93 92 91 90 140 139 88 87

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - LYNGSEIDET 1856. BRANNTAKST FOR HANDELSSTEDET LYNGSEIDET Aar 1856. Hvorda.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - LYNGSEIDET 1856. BRANNTAKST FOR HANDELSSTEDET LYNGSEIDET Aar 1856. Hvorda. BRANNTAKST FOR HANDELSSTEDET LYNGSEIDET Aar 1856. 66 Aar 1856 den 18de Juni blev under de almindelige Omtaxationsforretninger afholdt en saadan Forretning paa Handelsstedet Lyngseidet over Handelsmand

Læs mere

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING 295 UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING ' ~ i' UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1910 KØBENHAVN

Læs mere

Samtlige personer i husstanden

Samtlige personer i husstanden Odense, Odense, Næsbyhoved Broby, Kirkendrup, En mølle, Næsbyhovedmølle, 89, FT-1834, B5169 Erhverv: Jørgen Trolle 47 Gift Eier af møllen Gjertrud Eriksen 42 Gift Hans kone Kristiane Trolle 13 Ugift Deres

Læs mere

Fridtjof Nansen og den litterære etableringa av Norge som vintersportsnasjon. Audun Renolen Aasbø LNUs landskonferanse, mars 2014

Fridtjof Nansen og den litterære etableringa av Norge som vintersportsnasjon. Audun Renolen Aasbø LNUs landskonferanse, mars 2014 Fridtjof Nansen og den litterære etableringa av Norge som vintersportsnasjon Audun Renolen Aasbø LNUs landskonferanse, mars 2014 Steinsholt, Kjetil og Knut Høihjelle. 1993. Sondre Nordheim fra Morgedal.

Læs mere

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering Lysegrå gruppe rødbrun gruppe violet gruppe blågrøn gruppe mørkegrå gruppe Lyserød gruppe Lysegrøn gruppe orange gruppe gul gruppe Fremtidig

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen HFJ d Gustav Lagertbon HFJ j Jakob Iversen Lund j Arne

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 1 RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 2006 Hanstholm løbet 2006-4,2 km - piger Navn By Nr Tid Hold PR Ald Total LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 565 23,23 H ATELTIK 0.00 10 1 LOUISE POULSEN THISTED 564 26,57 0.00 14

Læs mere

Ver. 2. Gratis morgenkaffe/te til medfølgende forældre/leder. Billet til hallens sportscafe til alle spillere.

Ver. 2. Gratis morgenkaffe/te til medfølgende forældre/leder. Billet til hallens sportscafe til alle spillere. Ver. 2 Det er vigtigt at alle hjælper til, ved at være klar til kamp og selv om man har tabt, så være klar til at tælle. Du skal altid tælle den efterfølgende kamp på den bane du lige har spillet på. Til

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere