Indhold. Ansøgning om vindmøller ved Hindsels Struer Kommune side 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Ansøgning om vindmøller ved Hindsels Struer Kommune side 2"

Transkript

1 31. oktober 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for udlægning af et nyt vindmølleområde ved Hindsels, Thyholm i Struer Kommune indsendt af lodsejere Askov Overgaard, Hindselsvej 24, 7790 Thyholm og Knud Erik Damsgård, Hindselsvej 27, 7790 Thyholm Ansøgning om vindmøller ved Hindsels Struer Kommune side 1

2 Indhold Indhold... 2 Ansøgere... 3 Uddrag fra Struer Kommunes temaplan for vindmøller... 4 Området... 5 Foreslået opstillingsmønster... 6 Visualisering... 7 Nedlæggelse af beboelser og afstandskrav... 9 Eksisterende møller i området udpegninger i området...11 EF-habitat-udpegninger i området...12 EF-fuglebeskyttelsesområde...13 Generel bemærkning til naturudpegningerne...14 Årlig energiproduktion...15 Støjberegning...15 Lavfrekvent støj...19 Skyggekastanalyse...20 Alternativ opstillingsmønster 4 møller...21 Alternativ opstillingsmønster 2 møller...22 Lokalt ejerskab og lokalt medejerskab samt grøn pulje...23 Konklusion...24 Ansøgning om vindmøller ved Hindsels Struer Kommune side 2

3 Ansøgere Gårdejere Askov Overgaard og Knud Erik Damsgård ejer hhv. landbrugsejendommene Hindselsvej 24 (Hindsels) og Hindselsvej 27 (Overgårdsminde) på Thyholm. Med denne ansøgning anmodes Struer Kommune om at behandle en ansøgning om opstilling af i alt 3 nye møller umiddelbart omkring de 2 landbrugsejendomme Hindsels og Overgårdsminde. Nærværende materiale er således en egentlig VVM-anmeldelse om igangsætning af VVM-processen på vegne af nedenstående ansøger. Ansøgere (og ejere af opstillingsarealerne): Askov Overgaard Hindselsvej Thyholm og Rådgiver: Vindmøllerådgiver Kristian Sejersbøl Lemvigegnens Landboforening Industrivej 53, 7620 Lemvig Knud Erik Damsgård Hindselsvej Thyholm Ansøgning om vindmøller ved Hindsels Struer Kommune side 3

4 Uddrag fra Struer Kommunes temaplan for vindmøller Temaplanen indeholder denne beskrivelse af interesseområdet for vindmøller ved Hindsels I denne ansøgning redegøres der for, at de ansøgte 3 nye møller placeres nord for det indrammede område og at 3 eksisterende møller i det indrammede område ikke nedtages. Årsagen til at de 3 eksisterende møller ikke nedtages er, at de støjmæssigt kan forblive opstillet, og at det ud fra en bæredygtig strategi om forøget forsyning af CO2-neutral energi ikke er hensigtismæssigt at nedtage eksisterende møller, som fortsat kan producere elektricitet. Ansøgning om vindmøller ved Hindsels Struer Kommune side 4

5 Området Enhver ny mølle skal opfylde et afstandskrav til beboelsesejendomme på 4 x møllens totalhøjde. På nedenstående kort er det område afgrænset, hvor dette krav er opfyldt med opstilling af møller med en totalhøjde på 125 m (afstandskrav til naboer = 500 m). Nye møller er angivet med: angiver eksisterende møller, som skal medinddrages i støjanalysen. Afstandskravet til Hindselsvej 25 er dispenseret idet boligen på denne adresse forudsættes nedlagt (ejes af ansøger Knud Erik Damsgård). Afstandskravet til Hindselsvej 24 (Hindsels) er dispenseret idet den ejes og bebos af ansøger Askov Overgaard. Ansøgning om vindmøller ved Hindsels Struer Kommune side 5

6 Foreslået opstillingsmønster Der foreslås opstillet i alt 3 møller ud fra nedenstående opstillingsmønster, hvor symboliserer en ny vindmølle (cirklen omkring møllen viser møllens vingeudslagsområde). Møllerne har i forslaget en rotordiameter på 90 m og en totalhøjde på 125 m. Møllerne er opstillet med en indbyrdes afstand på 455 m. Der vil kunne komme variation i mølledimension og placering i et endeligt møllevalg. Ansøgning om vindmøller ved Hindsels Struer Kommune side 6

7 Visualisering Nedenstående kort viser et view ud over mølleparken fra computerprogrammet google earth. Visualisering af de 3 foreslåede vindmøller set fra syd. Til venstre i billedet ses de 3 eksisterende møller i området. Ansøgning om vindmøller ved Hindsels Struer Kommune side 7

8 I forbindelse med en egentlig VVM-redegørelse skal der udvælges en række visualiseringspunkter i nær-, mellem- og fjernzonen. Nedenstående kort viser 8 foreslåede visualiseringspunkter i nærzonen (indenfor m) omkring mølleparken: Ansøgning om vindmøller ved Hindsels Struer Kommune side 8

9 Nedlæggelse af beboelser og afstandskrav Projektet kan gennemføres hvis beboelsen på Hindselsvej 25 nedlægges. Boligen på denne ejendom ejes af den ene ansøger Knud Erik Damsgård. Afstandenfra den østligst foreslåede mølle og til beboelsen på Hindselsvej 24 er under 500 m, men der forudsætes udstedt en dispensation til dette, idet ejerforholdet mellem møllen og beboelsen vil være det samme. Ansøgning om vindmøller ved Hindsels Struer Kommune side 9

10 Eksisterende møller i området I en radius på m (=28 x 125 m) omkring de foreslåede nye møller er der i alt 8 eksisterende møller, som er markeret med kort er der angivet en cirkel med radius m omkring mølleparken.. På nedenstående Samspillet med disse eksisterende møller skal beskrives i en senere VVM-redegørelse, men landskabet vurderes at rumme gode muligheder for indplacering af de foreslåede 3 møller. Ansøgning om vindmøller ved Hindsels Struer Kommune side 10

11 3-udpegninger i området På arealet, hvor møllerne foreslås opstillet udøves der i dag almindelig landbrugsdrift. Det foreslåede opstillingsområde afgrænses mod nord og øst af Limfjorden. Ved den nordlige strandlinje er der udlagt et 3-område. Møllernes konsekvens for dette område vil blive beskrevet i en VVMredegørelse. Der er ingen fredede fortidsminder eller 3-udpegninger på opstillingsstederne. Ligeledes foreslås møllerne opstillet udenfor fredsskovsområder. Kortudsnit visende beskyttede naturtyper ( 3-områder) i området. De grønne områder viser 3-områderne Ansøgning om vindmøller ved Hindsels Struer Kommune side 11

12 EF-habitat-udpegninger i området Kortudsnit visende EF-habitatudpegning i området. Den røde signatur viser udpegningsstederne. Ansøgning om vindmøller ved Hindsels Struer Kommune side 12

13 EF-fuglebeskyttelsesområde Kortudsnit visende EF-fuglebeskyttelsesområde i området. Den blå signatur viser udpegningsstederne. Ansøgning om vindmøller ved Hindsels Struer Kommune side 13

14 Generel bemærkning til naturudpegningerne Det er åbenlyst, at møllerne foreslås opstillet i nærheden af de udpegede naturområder vist på de foregående sider. Det vurderes imidlertid, at de fugletræk og øvrige fauna og flora-mæssige hensyn, der skal tages i området, kan forenes med opstilling af vindmøller i området. Ved en nærmere VVM-redegørelse, vil der være behov for at lave en dybdegående analyse af specielt fuglelivet og herunder trækmønstrene i området. Der planlægges også opført nye vindmøller ved Lyngs på Thyholm i Struer Kommune. Der er ved Lyngs lavet en nærmere analyse af fugletræksmønstret, og på den lokalitet konkluderes det, at der ikke er problemer med etablering af et nyt vindmølleområde. De fuglearter, som opholder sig ved Hindsels (denne ansøgning) vurderes at være de samme, som opholder sig ved Lyngs. Konklusionen fra undersøgelsesrapporten ved Lyngs mht. til fugleliv er som følger: Det vurderes, at der for de fuglearter, der indgår i udpegningsgrundlaget for det nærliggende NATURA 2000-område nr. 28, ikke vil være tale om væsentlige negative påvirkninger som følge af det planlagte mølleprojekt. Dette gælder både i form af et eventuelt habitat og risikoen for øget dødelighed som følge af kollisioner med møllerne. Dette skyldes primært, at lokaliteten ikke eller kun i begrænset omfang udnyttes som fourageringsområde af fuglearterne, ligesom fuglearterne ikke eller i begrænset omfang foretager lokale trækbevægelser gennem området. Det vurderes på denne baggrund, at projektets bidrag til de kumulerede påvirkninger af de pågældende bestande vil være uvæsentligt. Dette gælder både på lokalt, regionalt og nationalt niveau. Ansøgerne til de 3 møller ved Hindsels har igangsat en lignende undersøgelse af fuglelivet ved Hindsels, og denne analyse forventes færdig ultimo 2013/primo Ansøgning om vindmøller ved Hindsels Struer Kommune side 14

15 Årlig energiproduktion De 3 vindmøller forventes hver at kunne producere ca kwh pr år. Vindmølleparken vil således samlet kunne producere ca kwh svarende til det årlige elforbrug i ca husstande. Der skal ikke foretages nogen støjregulering på de foreslåede møller (kan køre i mode 0). Støjberegning I programmet Windpro version 2.9 er der gennemført en beregning på de nye møllers støjbidrag til det omgivende område. Der gælder følgende krav til støj: Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der eventuelt bebos af vindmølle ejer(e). Analysen fremgår detaljeret i vedhæftede bilag. Der er også undersøgt for lavfrekvent støj, og der ses ingen problemer med overholdelse af lovkravet om maksimalt 20 db lavfrekvent støj indendørs i naboboligerne. Ansøgning om vindmøller ved Hindsels Struer Kommune side 15

16 Støjkonsekvensområde Det område, hvori eksisterende møller skal medtages i den samlede støjanalyse er afgrænset på nedenstående kort. Kun eksisterende møller, som er placeret indenfor konsekvenscirklen på nedenstående kort skal med i analysen, idet de ligger indenfor15 db-støjgrænsen på støjudbredelsen fra de ansøgte 3 møller (se nedenstående kort, som viser støjudbredelsen 27/29 db ved hhv 6 og 8 m/sek alene fra de ansøgte møller). Ansøgning om vindmøller ved Hindsels Struer Kommune side 16

17 Den lysviolette kurve viser grænseområdet, hvor møllerne støjer 44 db ved 8 m/sek (max støjbelastning i det åbne land) og den mørkviolette viser støjbidraget på 39 db ved 8 m/sek (max støjbelastning i beboelsesområder). Der sker ingen overskridelse af støj ved 8 m/sek med undtagelse af Hindselsvej 24, som ejes af ansøger og derved ikke er underlagt støjbekendtgørelsens krav. Analysen er specificeret i bilag. Ansøgning om vindmøller ved Hindsels Struer Kommune side 17

18 Den røde kurve viser grænseområdet, hvor møllerne støjer 42 db ved 6 m/sek (max støjbelastning i det åbne land) og den blå viser støjbidraget på 37 db ved 6 m/sek (max støjbelastning i beboelsesområder). Der sker heller ingen overskridelse af støj ved 6 m/sek med undtagelse af ansøgers bolig på Hindselsvej 24, hvilket ikke er en begrænsning. Analysen er specificeret i bilag. Ansøgning om vindmøller ved Hindsels Struer Kommune side 18

19 Lavfrekvent støj Bekendtgørelsen for støj fra vindmøller beskriver, at der maksimalt må beregnes 20 db lavfrekvent støj i beboelsesejendommene målt indendørs. Nedenstående kurver viser de beregnede værdier af lavfrekvent støj ved 8 m/sek (ved denne vindhastighed er der den største udbredelse af lavfrekvent støj). Der sker ingen støjoverskridelse. Analysen er specificeret i bilag. Ansøgning om vindmøller ved Hindsels Struer Kommune side 19

20 Skyggekastanalyse Vindmøllebekendtgørelsen foreskriver en vejledende grænse på maksimalt 10 timers skyggekast på beboelser pr år fra nye vindmøller. Det nedenstående kort viser den forventede skyggekast-tid i timer pr år uden brug af skyggestop, hvilket er en installation, som møllerne kan udstyres med. Ingen ejendomme forventes at modtage mere end 10 timers skyggebelastning pr år. Analysen er specificeret i bilag. Ansøgning om vindmøller ved Hindsels Struer Kommune side 20

21 Alternativ opstillingsmønster 4 møller Som et alternativ til de viste 3 møller vil der også være en mulighed for at udvide vindmølleområdet til 4 vindmøller, hvis beboelsen på Grønholmevej 21 nedlægges, eller hvis ejeren af denne beboelse opfører møllen. Opstillingsforslaget ses herunder: Ansøgning om vindmøller ved Hindsels Struer Kommune side 21

22 Alternativ opstillingsmønster 2 møller Et andet alternativ til de 3 foreslåede møller er at der alene opføres 2 nye møller. Her vil der ikke være behov for nedlæggelse af ejendomme eller dispensation til afstandskravet til ansøgers bolig. Ansøgning om vindmøller ved Hindsels Struer Kommune side 22

23 Lokalt ejerskab og lokalt medejerskab samt grøn pulje VE-loven beskriver, at mindst 20% af mølleparken skal udbydes i vindmøllelaug med forkøbsret til kostpris for de beboere, som bor indenfor 4,5 omkring mølleparken (uanset hvilken kommune). Derefter har borgere i resten af kommunen ret til at købe vindmølleanparter til kostpris. Ansøgerne hilser denne model velkommen og håber på stor lokal interesse for at engagere sig i ejerskabet af mølleparken. Den resterende del af ejerskabet vil tilhøre de 2 ansøgere, og derved forbliver ejerskabet på de sidste 80% også lokalt i kommunen. Nedenstående cirkel afgrænser m omkring mølleparken dvs det område, hvor naboerne har forkøbsret til hver at købe 50 anparter. Hvis projektet gennemføres udloddes der i alt 3 x 2 MW x kr = kr som et engangsbeløb til Struer Kommune. Dette beløb skal benyttes til styrkelse af landskabelige og rekreative værdier i kommunen samt til kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger mm. Ansøgning om vindmøller ved Hindsels Struer Kommune side 23

24 Konklusion Som det fremgår af ansøgningen er det muligt at opstille i alt 3 vindmøller med en totalhøjde på 125 m på den viste lokalitet. Projektet foreslås indpasset i et landbrugsområde, hvor der i dag udøves almindelig landbrugsdrift på arealerne. Ved et hensigtsmæssigt opstillingsmønster samt et valg af møller med en totalhøjde på 125 m kan projektet gennemføres uden at de foreslåede møller skal støjreguleres. Samtidig kan 3 eksisterende møller i området blive stående og derved fortsat bidrage til produktion af CO2-neutral elektricitet. I forbindelse med en VVM-redegørelse skal der laves en dyberegående analyse af påvirkningen af fuglelivet, men en allerede tilsvarende gennemført analyse ved Lyngs har konkluderet, at opstilling af nye møller i området ikke forventes at ville genere fuglelivet. Det er derfor ansøgernes klare ønske og mål, at Struer Kommune vil igangsætte planlægningen af vindmøller som skitseret i denne ansøgning. Der vil ultimo 2013/primo 2014 blive udarbejdet en specifik analyse af den forventede påvirkning af fuglelivet ved Hindsels. Venlig hilsen Askov Overgaard Hindselsvej Thyholm og Rådgiver: Vindmøllerådgiver Kristian Sejersbøl Lemvigegnens Landboforening Industrivej 53, 7620 Lemvig Knud Erik Damsgård Hindselsvej Thyholm Bilag: Støj og skyggeberegninger Ansøgning om vindmøller ved Hindsels Struer Kommune side 24

25 Projekt: VindmølervedHindsels-StruerKommune DECIBEL-Hovedresultat Beregning:3 V eksisterende Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. WindPRO version Apr2013 Udskrevet/Side :40 / 1 Brugerlicens: ByggeriogTeknikI/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Kristian Sejersbøl / Beregnet: :32/ Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e). Vindmøler Ny mølle Støjfølsomt område Målestok 1: Eksisterende vindmølle UTM (north)-etrs89område:32 Møletype Støjdata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef Rentoner nominel af vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] ,4-84,4, 454,5 m Ja VESTAS V MW 50 Hz VCS ,0 80,0 USER Noise Mode 0 GS level 6,0 102,8 8,0 104,0 Nej ,0 Ja VESTAS V MW 50 Hz VCS ,0 80,0 USER Noise Mode 0 GS level 6,0 102,8 8,0 104,0 Nej ,6 Ja VESTAS V MW 50 Hz VCS ,0 80,0 USER Noise Mode 0 GS level 6,0 102,8 8,0 104,0 Nej , : 660 kw VESTAS -... Nej VESTAS V47-660/ ,0 45,0 EMD Level 0 - measurement ,0 99,1 8,0 99,8 Nej , : 660 kw VESTAS -... Nej VESTAS V47-660/ ,0 45,0 EMD Level 0 - measurement ,0 99,1 8,0 99,8 Nej , : 660 kw VESTAS -... Nej VESTAS V47-660/ ,0 45,0 EMD Level 0 - measurement ,0 99,1 8,0 99,8 Nej Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomtområde UTM (north)-etrs89område:32 Krav Lydniveau Kravoverholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] A Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (1) ,5 1,5 6,0 42,0 39,2 Ja A 8,0 44,0 40,8 Ja B Hindselsvej 24 ejes af den ene ansøger ,5 1,5 6,0 99,0 42,6 Ja B 8,0 99,0 44,2 Ja C Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (3) ,0 1,5 6,0 42,0 40,9 Ja C 8,0 44,0 42,0 Ja D Hindselsvej 25 nedlægges ,7 1,5 6,0 99,0 43,2 Ja D 8,0 99,0 44,4 Ja E Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (5) ,1 1,5 6,0 42,0 41,5 Ja E 8,0 44,0 42,5 Ja F Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (6) ,4 1,5 6,0 42,0 41,8 Ja F 8,0 44,0 42,7 Ja Afstande(m) Vindmøle SFO A B C D E F WindPRO

26 Wi ndpro ver si on Apr2013 Projekt: Udskrevet/Side Vi ndmøl l ervedhi ndsel s-st r uerkommune :40 / 2 Brugerlicens: Bygger iogtekni ki / S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Kristian Sejersbøl / Beregnet: :32/ DECI BEL-Kor t6, 0m/ s Ber egni ng:3 V eksisterende Støj [db(a)] m Kort: Jegindø 1116 II SV, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt Wi ndpro erudv i k l etafemdi nt er nat i onal A/ S,Ni el sj er nes v ej 10,DK9220Aal bor gø,tl f ,fax ,emai l :wi ndpr dk

27 Wi ndpro ver si on Apr2013 Projekt: Udskrevet/Side Vi ndmøl l ervedhi ndsel s-st r uerkommune :40 / 3 Brugerlicens: Bygger iogtekni ki / S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Kristian Sejersbøl / Beregnet: :32/ DECI BEL-Kor t8, 0m/ s Ber egni ng:3 V eksisterende Støj [db(a)] m Kort: Jegindø 1116 II SV, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt Wi ndpro erudv i k l etafemdi nt er nat i onal A/ S,Ni el sj er nes v ej 10,DK9220Aal bor gø,tl f ,fax ,emai l :wi ndpr dk

28 Projekt: VindmølervedHindsels-StruerKommune DECIBEL-Hovedresultat Beregning:Lavfrekvent støj 3 nye V eksist Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. WindPRO version Apr2013 Udskrevet/Side :42 / 1 Brugerlicens: ByggeriogTeknikI/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Kristian Sejersbøl / Beregnet: :43/ Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e). Den lavfrekvente støj beregnes indendøre og må ikke overstige 20 db ved vindhastigheder på 6 og 8 m/s i 10 m højde Ny mølle Målestok 1: Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Vindmøler UTM (north)-etrs89område:32 Møletype Støjdata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef nominel af vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] ,4-84,4, 454,5 m Ja VESTAS V MW 50 Hz VCS ,0 80,0 USER Noise Mode 0 GS level 6,0 88,4 8,0 90, ,0 Ja VESTAS V MW 50 Hz VCS ,0 80,0 USER Noise Mode 0 GS level 6,0 88,4 8,0 90, ,6 Ja VESTAS V MW 50 Hz VCS ,0 80,0 USER Noise Mode 0 GS level 6,0 88,4 8,0 90, , : 660 kw VESTAS... Nej VESTAS V47-660/ ,0 45,0 EMD Level 0 - measurement ,0 91,9 b 8,0 92,4 b , : 660 kw VESTAS... Nej VESTAS V47-660/ ,0 45,0 EMD Level 0 - measurement ,0 91,9 b 8,0 92,4 b , : 660 kw VESTAS... Nej VESTAS V47-660/ ,0 45,0 EMD Level 0 - measurement ,0 91,9 b 8,0 92,4 b b)dataframiljøstyrelsensvejledningtilstøjbekendtgørelse Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomtområde UTM (north)-etrs89område:32 Krav Lydniveau Kravoverholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra Distance to Støj møller noise demand [m] [m] [m/s] [db] [db] [m] A Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (7) ,5 1,5 6,0 20,0 15,3 299 Ja A 8,0 20,0 16,3 252 Ja B Hindselsvej 24 ejes af den ene ansøger ,5 1,5 6,0 99,0 17,6 Ja B 8,0 99,0 18,7 Ja C Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (9) ,0 1,5 6,0 20,0 17,5 129 Ja C 8,0 20,0 18,2 101 Ja D Hindselsvej 25 nedlægges ,7 1,5 6,0 99,0 19,3 Ja D 8,0 99,0 20,0 Ja E Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (11) ,1 1,5 6,0 20,0 18,0 115 Ja E 8,0 20,0 18,7 82 Ja F Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (12) ,4 1,5 6,0 20,0 18,4 74 Ja F 8,0 20,0 19,0 47 Ja Afstande(m) Vindmøle SFO A B C D E F WindPRO

29 Wi ndpro ver si on Apr2013 Projekt: Udskrevet/Side Vi ndmøl l ervedhi ndsel s-st r uerkommune :42 / 2 Brugerlicens: Bygger iogtekni ki / S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Kristian Sejersbøl / Beregnet: :43/ DECI BEL-Kor t6, 0m/ s Ber egni ng:lavfrekvent støj 3 nye V eksist Støj [db(a)] m Kort: Jegindø 1116 II SV, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt Wi ndpro erudv i k l etafemdi nt er nat i onal A/ S,Ni el sj er nes v ej 10,DK9220Aal bor gø,tl f ,fax ,emai l :wi ndpr dk

30 Wi ndpro ver si on Apr2013 Projekt: Udskrevet/Side Vi ndmøl l ervedhi ndsel s-st r uerkommune :42 / 3 Brugerlicens: Bygger iogtekni ki / S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Kristian Sejersbøl / Beregnet: :43/ DECI BEL-Kor t8, 0m/ s Ber egni ng:lavfrekvent støj 3 nye V eksist Støj [db(a)] m Kort: Jegindø 1116 II SV, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt Wi ndpro erudv i k l etafemdi nt er nat i onal A/ S,Ni el sj er nes v ej 10,DK9220Aal bor gø,tl f ,fax ,emai l :wi ndpr dk

31 Projekt: VindmølervedHindsels-StruerKommune SHADOW -Hovedresultat WindPRO version Apr2013 Udskrevet/Side :43 / 1 Brugerlicens: ByggeriogTeknikI/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Kristian Sejersbøl / Beregnet: :51/ Forudsætningerforskyggeberegning Maksimal afstand for påvirkning Medtag kun hvis mere end 20 % af solen er dækket af vingen Se venligst mølletabellen Minimum solhøjde over horisont med indflydelse 3 Dagstep for beregning 1 dage Tidsskridt til beregning 1 minutter Solskinssandsynlighed S/S0 (andel af tid fra solopgang til solnedgang hvor solen skinner) [] Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0,13 0,22 0,32 0,40 0,42 0,46 0,42 0,49 0,39 0,29 0,18 0,10 Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt Tomgang start vindhastighed: Opstartsvindhastighed fra effektkurve For at undgå skyggekast fra ikke synlig møller laves der en ZVI beregning før skyggekastberegningen. ZVI beregningen baseres på følgende forudsætninger Højdelinier anvendt: Højdekonturer: CONTOURLINE_ONLINEDATA_0.wpo (1) Arealobjekt(er) anvendt i beregning: Flade objekt (ZVI): REGIONS_Askov Overgaard Thyholm _2.w2r (5) Flade objekt (ZVI): REGIONS_Askov Overgaard Thyholm _3.w2r (7) Flade objekt (ZVI): REGIONS_Askov Overgaard Thyholm _4.w2r (9) Lægivere anvendt i beregning Betragterhøjde: 1,5 m Netopløsning: 10,0 m Vindmøler Ny mølle Målestok 1: Skyggemodtager UTM (north)-etrs89område:32 Møletype Skyggedata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Beregningsafstand Omdr nominel [m] [kw] [m] [m] [m] [Omdr] ,4-84,4, 454,5 m Ja VESTAS V MW 50 Hz VCS ,0 80, , ,0 Ja VESTAS V MW 50 Hz VCS ,0 80, , ,6 Ja VESTAS V MW 50 Hz VCS ,0 80, ,0 Skyggemodtager-Inddata UTM (north)-etrs89område:32 Nr. Øst Nord Z Bredde Højde Højde Grader fra syd Vinduets Retningsmetode over jord med uret hældning [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] A ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" B ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" C ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" D ,7 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" E ,1 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" F ,4 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" Beregningsresultater Skyggemodtager Skygge,forventedeværdier Nr. Skyggetimer pr. år [h/år] A 6:30 B 7:11 C 4:36 D 3:45 E 7:25 F 0:48 WindPRO

32 Projekt: VindmølervedHindsels-StruerKommune SHADOW -Hovedresultat WindPRO version Apr2013 Udskrevet/Side :43 / 2 Brugerlicens: ByggeriogTeknikI/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Kristian Sejersbøl / Beregnet: :51/ Samlet skyggekast på skyggemodtagerne fra hver enkelt mølle Nr. Navn Værste scenarie Forventet [h/år] [h/år] 1 3*VESTAS V MW 50 Hz VCS !-! nav: 80,0 m (TOT: 125,0 m) afst.: 455 m (5,1 RD) vinkel: -84 (9) 55:25 11:10 2 3*VESTAS V MW 50 Hz VCS !-! nav: 80,0 m (TOT: 125,0 m) afst.: 455 m (5,1 RD) vinkel: -84 (9) 63:34 8:36 3 3*VESTAS V MW 50 Hz VCS !-! nav: 80,0 m (TOT: 125,0 m) afst.: 455 m (5,1 RD) vinkel: -84 (9) 69:05 11:19 WindPRO

33 Projekt: VindmølervedHindsels-StruerKommune SHADOW -Kalenderpr.møle,grafisk WindPRO version Apr2013 Udskrevet/Side :43 / 3 Brugerlicens: ByggeriogTeknikI/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Kristian Sejersbøl / Beregnet: :51/ ESTAS V MW 50 Hz VCS !-! nav: 80,0 m (TOT: 125,02: m) 3*VESTAS afst.: 455 V m (5,1 RD) MW vinkel: 50 Hz -84 VCS (9) !-! nav: 80,0 m (TOT: 125,0 m) afst.: 455 m (5,1 RD) vin 22:00 22:00 20:00 20:00 18:00 18:00 16:00 16:00 Tid 14:00 12:00 Tid 14:00 12:00 10:00 10:00 08:00 08:00 06:00 06:00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Måned Aug Sep Okt Nov Dec Jan Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Måned Aug Sep Okt Nov Dec Jan ESTAS V MW 50 Hz VCS !-! nav: 80,0 m (TOT: 125,0 m) afst.: 455 m (5,1 RD) vinkel: -84 (9) 22:00 20:00 18:00 16:00 Tid 14:00 12:00 10:00 08:00 06:00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Måned Aug Sep Okt Nov Dec Jan Skygge modtagere A: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (2) B: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (3) C: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (4) D: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (5) E: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (6) F: Skyggemodtager: 1,0 1,0 Azimut: 0,0 Hældning: 0,0 (7) WindPRO

34 Wi ndpro ver si on Apr2013 Projekt: Udskrevet/Side Vi ndmøl l ervedhi ndsel s-st r uerkommune :43 / 4 Brugerlicens: Bygger iogtekni ki / S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Kristian Sejersbøl / Beregnet: :51/ SHADOW -Kor t Timer per år, reelt tilfælde m Kort: Jegindø 1116 II SV, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Skyggemodtager Skygge kort niveau: Højdekonturer: CONTOURLINE_ONLINEDATA_0.wpo (1) Wi ndpro erudv i k l etafemdi nt er nat i onal A/ S,Ni el sj er nes v ej 10,DK9220Aal bor gø,tl f ,fax ,emai l :wi ndpr dk

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse.

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Vestas V80 Alm støj Mode 4 (Målt støj V112) Støjberegningsmetode: Dansk 2011 kan ikke Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet.

Læs mere

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej 26-01-2016 Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur VVM-anmeldelse for mølleprojekt ved vej Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet

Læs mere

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web...

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... Page 1 of 1 22-01-2013 Vindmøller i nyt område cob Sehested til: beklk 06-01-2013 20:09 Vis detaljer Historik: Beskeden

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 INDHOLD Indledning...side 2 Projektbeskrivelse:...side 3 Støj- og skyggekastforhold...side 4 Oversigt over tekniske bilag...side 5 Tekniske bilag INDLEDNING

Læs mere

GK Energi - Ren energi for fremtiden...

GK Energi - Ren energi for fremtiden... GK Energi - Ren energi for fremtiden... Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Nyrup Mark d. 22. maj 2012 Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Vålse I forbindelse med den igangværende idefase

Læs mere

m Kort:, Udskriftsmålestok 1:20 000, Kortcentrum UTM WGS 84 Zone: 32 Øst: Nord:

m Kort:, Udskriftsmålestok 1:20 000, Kortcentrum UTM WGS 84 Zone: 32 Øst: Nord: SHADOW - Fotland NK grå Fil: 45991220.jpg 03.10.2012 11:15 / 1 0 250 500 750 1000m Kort:, Udskriftsmålestok 1:20 000, Kortcentrum UTM WGS 84 Zone: 32 Øst: 310 609 Nord: 6 512 682 Ny mølle Skyggemodtager

Læs mere

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S 15. december 2012 Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S På lokaliteten Holmen, Vest for Hemmet Indsendt til: Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 26. februar 2015 Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Genoptagelse af planprocessen for vindmøller ved Knaplund... 3 Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes,

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater DECIBEL - Hovedresultat Beregning: N117-3,0 + 4 eks møller normal Støjberegningsmetode: Dansk 2011 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales

Læs mere

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Bilag 4 Beregning af støj Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For testvindmølle ved Husumvej,, Ikast-Brande Kommune Februar 2016 Nærværende beregning er vejledende, og der tages

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1, Århus C

Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1, Århus C Returadresse: Teknik og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1,4 8000 Århus C DATO 20. februar 2015 SAGSNR. 326-2010-29106 BETJEN DIG SELV www.kalundborg.dk Afgørelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 7. juli 2015 Ansøgning om etablering af nyt vindmølleområde ved Lervad (vest for Hanning) (erstatter tidligere ansøgning fra april 2013) Ringkøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Ansøgning om etablering af ny

Læs mere

HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE. Juni 2013

HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE. Juni 2013 HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE Juni 2013 INDHOLD Indledning...side 3 Hvem er Wind1 A/S...side 4 Projektbeskrivelse...side 5 Støj- og skyggekastforhold...side 6 Naboer indenfor 6 * totalhøjden...side

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat PARK - Hovedresultat Beregning: 5 stk Vestas V112 94 m navhøjde 149,9 m totalhøjde Skyggevirkningsmodel N.O. Jensen (RISØ/EMD) 03-06-2011 10:52 / 1 03-06-2011 10:41/2.7.486 Beregnings-opsætning Lufts densitets

Læs mere

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær Side: 1 af 6 Philip Astley Korsebøllevej 5 5953 Tranekær Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær I forbindelse med en planlagt opførelse af vindmøller ved

Læs mere

Lavfrekvent støj beregning

Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding, Frederikshavn kommune, DANMARK Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding møllepark illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: februar 22, 2012 Ecopartner ApS Att: Erling

Læs mere

Forslag til kommende vindmølleområde i Herning kommune

Forslag til kommende vindmølleområde i Herning kommune Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved Bjørnkær Haderup Side 1 af 37 By, Erhverv og Kultur Planafdelingen Torvet 7400 Herning Forslag til kommende vindmølleområde i Herning kommune 15. december

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat kunden, hvorfor SWP må tage Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige

Læs mere

Vindmølle Projekt. Barløse Mark

Vindmølle Projekt. Barløse Mark Vindmølle Projekt Barløse Mark 1 Assens Kommune Plan og Byg Willemoesgade 15 5610 Assens Att.: Ann-Mett Rønsholt Dato: 22.03.2010 Ansøgning om opsætning af vindmøller på Barløse Mark Vedlagt følger ansøgning

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

Vindmøller ved Skiffard

Vindmøller ved Skiffard Vindmøller ved Skiffard Bilag December 2010 Titel: Udgivet december 2010: Udarbejdet af: Forsidefoto: Bilag til miljørapport for vindmøller ved Skiffard Syddjurs Kommune Natur og Miljø Hovedgaden 77 8410

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING Ilshøj, Randers kommune, DANMARK 14-16,1 MW Vindmølleprojekt 7 x Vestas V90/2MW 80 m navhøjde 7 x Siemens SWT 2,3MW/93 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 7 Vestas V90/2MW

Læs mere

Niels-Peter Mohr Afdelingsarkitekt

Niels-Peter Mohr Afdelingsarkitekt ra: ent øller Rasmussen ato: 2. sep 200 3.33.56 ST Til: nnie ygind mne: nsøgning om aktindsigt Til nnie ygind ermed fremsendes som ønsket copartner ps s ansøgninger

Læs mere

VVM-anmeldelse for udvidelse af mølleområde Holmen (Holmen 2)

VVM-anmeldelse for udvidelse af mølleområde Holmen (Holmen 2) 06-06-2016 Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur VVM-anmeldelse for udvidelse af mølleområde Holmen (Holmen 2) Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på igangsætning af mølleplanlægningen

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: HONUM EL A/S EJNAR KJÆR MØLLER CE1936 20151022/KLA SKOVHUSVEJ 25 8763 RASK MØLLE Indholdsfortegnelse:

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: VAGN PEDERSEN CE1907 20150806/KLA KROGSTRUPVEJ 20 7400 HERNING Indholdsfortegnelse:

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller ses sammen med de eksisterende møller / / Mobil: +45 2688 0027 / E-mail: te@esmannenergy.dk

Læs mere

Beskrivelse af opstillingsscenarier

Beskrivelse af opstillingsscenarier Miljøundersøgelser for vindmøller ved Nørrekær Enge II 17.11.2016 Beskrivelse af opstillingsscenarier Ifm. med miljøundersøgelserne for vindmølleparken Nørrekær Enge II er der behov for at definere de

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-kjern Kommune 3. december 13 Best Energy A/ Heimdalsvej A 7 Grindsted Tlf / Fax 7 7 7 best@best-energy.dk www.best-energy.dk Alternativ placering af møller ved Hoven I forlængelse af tidligere

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Indsigelse til Vindmølleplan område C Malle nordvest

Indsigelse til Vindmølleplan område C Malle nordvest Lyne d. 22.05.2011 Indsigelse til Vindmølleplan område C Malle nordvest Vi i Ringkøbing Skjern kommune vil med dette brev indgive indsigelser til Vindmølleplan, For område C Nordvest for Malle. Vi finder

Læs mere

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på igangsætning af mølleplanlægningen ved området Brejning i Ringkjøbing-Skjern Kommune.

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på igangsætning af mølleplanlægningen ved området Brejning i Ringkjøbing-Skjern Kommune. 07-02-2016 Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur VVM-anmeldelse for mølleprojekt ved Brejning Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på igangsætning af mølleplanlægningen ved området Brejning

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Horsens Hedegårdsvej 2 CE- 0838 20140812/KAB 9520 Skørping Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD Bornholms Regionskommune har den. marts 0 offentliggjort forslag

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING , Billund kommune, DANMARK 9 MW Vindmølleprojekt 4 x Vestas V90 3MW 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 4 Vestas V90-3MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund

Læs mere

Vindmøller Blaksmark Nord

Vindmøller Blaksmark Nord Vindmøller Blaksmark Nord Præsentation Niels Mejlholm Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15 9382 Tylstrup Dansk Vindenergi ApS ejer og driver vindmøller i Danmark og har p.t. 39 vindmøller i drift. Vores

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner. Oplæg fra borgermøde I idefase

Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner. Oplæg fra borgermøde I idefase Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner Borgermøde den 6. oktober 2015 Kl. 19.00-19.10 Velkomst v/ borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For fire forsøgsmøller ved, Ringkøbing-Skjern Kommune Oktober 2014 Beregning af støj, nye og eksisterende vindmøller Støjudbredelse

Læs mere

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater DECIBEL - Main Result DANSKE REGLER FOR STØJBEREGNING. The calculation is based on the "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" from the Danish Environmental Agency. Støjbelastningen fra vindmøller

Læs mere

Ansøgning om etablering af nyt vindmølleområde ved Rækker Mølle Ringkøbing-Skjern Kommune

Ansøgning om etablering af nyt vindmølleområde ved Rækker Mølle Ringkøbing-Skjern Kommune 24. august 2015 Ansøgning om etablering af nyt vindmølleområde ved Rækker Mølle Ringkøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Ansøgning om etablering af ny vindmøllepark... 3 Projektet... 4 Statusoverblik... 7 1.

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Rykkumvej 19 CE- 0797 20150310/KBI/KAB 9541 Suldrup Indholdsfortegnelse: Side: 1 af

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Lejbølle, Langeland, DANMARK 9-1 MW vindmøllepark 3 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde 4 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De tre nye møller (SWT-3.0MW) illustreret

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Marts 2014 Visualisering af fem nye vindmøller med en totalhøjde på 150 m ved Grønkærvej set fra bavnehøjen ved Møborg

Læs mere

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre retningslinjerne for afgrænsningen af og antallet af samt højden på vindmøller i det

Læs mere

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov. 2014 Debatoplæg Vindmøller ved Gårestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet FORUDGÅENDE INDLEDNING OFFENTLIGHED Ideer, forslag og synspunkter ønskes

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

Kommuneplantillæg nr

Kommuneplantillæg nr Kommuneplantillæg nr. 09.26 Forslag til Lokalplan Forslag SAE.T.04.13.01 til kommuneplantillæg Kommuneplantillæg 09.26 I tilknytning til vedtagelse og offentliggørelse af forslag til lokalplan SAE.T.04.13.01

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemivg Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller Udvidelse af Vindmølleområde ved Lejbølle i Langelands Kommune

Anmeldelse af vindmøller Udvidelse af Vindmølleområde ved Lejbølle i Langelands Kommune Anmeldelse af vindmøller Udvidelse af Vindmølleområde ved Lejbølle i Langelands Kommune Oktober 2014 Visualisering af 5 stk. vindmøller ved Lejbølle, taget fra VVM -Vindmøller ved Lejbølle på Langeland

Læs mere

Vindmøller Grønkærvej

Vindmøller Grønkærvej Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2013 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021 FORSLAG Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleområde 8 kommuneplanområde

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2013 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: - At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleormåde

Læs mere

Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring i forbindelse med dispensation fra lokalplan til ændrede møllestørrelser.

Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring i forbindelse med dispensation fra lokalplan til ændrede møllestørrelser. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. maj 2014 Sags id 14-10140 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 E-mail std@esbjergkommune.dk Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten Idéoplæg om - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 10. april til 8. maj 2013 April 2013 Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero en målsætning om at blive CO2-neutral inden 2029. Opstillingen

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

(Grontmij Acoustica, Prøvningsrapport P6.023.13 af 7. oktober 2013) Tegning med hovedmål, Gaia-Wind 133 10 kw.

(Grontmij Acoustica, Prøvningsrapport P6.023.13 af 7. oktober 2013) Tegning med hovedmål, Gaia-Wind 133 10 kw. Side: 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Side Afsnit 1 Indholdsfortegnelse 2 Gaia-Wind 133 10 kw husstandsvindmølle placering 3 Beskrivelse af Gaia-Wind 133 10 kw vindmøllen 4 Støjbelastning fra møllen 5 Geografiske

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014.

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Omkring 200 borgere fra lokalområdet deltog i mødet sammen med både politikere, embedsmænd fra kommunen, eksperter

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG Hjørring Kommune har den 8. maj 2013 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 39 samt lokalplan nr. 800.8111-L01 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag UDKAST Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2013 for Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner i Kommuneplan 2013-25

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Tjørntved, Sorø, DANMARK 4,6 MW Vindmølleprojekt 2 x Siemens SWT-2,3-93m, 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 2 Siemens SWT-2,3-93m vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund. Kunde: EMD:

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Høringssvar til Kommuneplantillæg 5, Vindmølleplan.

Høringssvar til Kommuneplantillæg 5, Vindmølleplan. Vejen Kommune Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen. 18. juni 2014 Høringssvar til Kommuneplantillæg 5, Vindmølleplan. Udskiftning af eksisterende vindmøller ved motorvej E20 Syd for Gjerndrup. For

Læs mere

Uddybende oplysninger til ansøgning om mølleområde Holmen

Uddybende oplysninger til ansøgning om mølleområde Holmen 03-03-2015 Ringkjøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur Planlægning Att. planlægger Jeanette Jeppesen Uddybende oplysninger til ansøgning om mølleområde Holmen På vegne af ansøger og bygherre Vindmølledrift

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP Frederikshavn Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller De kumulative effekter ved etablering af den kystnære havmøllepark Omø Syd er nedenfor vurderet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 18.V4.01

LOKALPLAN NR. 18.V4.01 TRANEKÆR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 18.V4.01 Opstilling af vindmølle ved Skattebølle, Stoense samt tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2000-2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? I den kommunale planlægning er lokalplanen et

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Notat. VVM-screening. Den 20. november 2012. Planlægning og Byggeri

Notat. VVM-screening. Den 20. november 2012. Planlægning og Byggeri Notat VVM-screening i henhold til bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning Den

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Vindmøller ved Øster Hassing Kær

Vindmøller ved Øster Hassing Kær Vindmøller ved Øster Hassing Kær Mio Schrøder / PlanEnergi, Århus Runa Hyldegård Jepsen / PlanEnergi, Århus VVM-udarbejdelse og planlægning i samarbejde med Aalborg Kommune 1. VVM 2. Projektforslag 3.

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen.

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Neesvej 125, 7570 Vemb som følge af opstilling af vindmøller ved Nees Vest i henhold til lokalplan nr. 168 for Lemvig Kommune 8. 3. juni

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen.

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Neesvej 117, 7570 Vemb som følge af opstilling af vindmøller ved Nees Vest i henhold til lokalplan nr. 168 for Lemvig Kommune 8. 3. juni

Læs mere