Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)"

Transkript

1

2 Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar December 1903, Side 1-9. Trykt Nr. 82. Folketællingen 3 December Tredie Hefte: Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement. III. Maisons habitées et ménages.) Folketælling 3 December 1900, Fjerde Hefte: Folkemængde fordelt efter Nationalitet, Fødested og Trosbekjendelse. Blinde, Døvstumme og Sindssyge. (Recensement. IV. Population classée par nationalité, par lieu de naissance et par culte. Aveugles, sourds-muets et alienes) Skolestatistik (Instruction publigue) Fagskolestatistik , og (Pc les professionle!lcs) Fængselsstyrelsens Aarbog I. Det norske Fængselsvæsen i det 19de Aarhundrede. (Annuaire de l'administration generate des prisoni. I. Notices historigtzes) Norges Skibsfart (Navigation.) Skiftevæsenet (Successions, faillites et biens pupillaires) Veterinærvæsenet og kjødkontrollen (Service vétérinaire et inspection de la viande) Norges Handel (Commerce.) Civil Retspleie 1901 og (Justice civile) Norges postvæsen (Statistigue postale ) Norges Sparebanker (Caisses d'épargne) Norges kommunale Finantser (Finances des communes.) Rekruteringsstatistik (Recrutement.) Skolestatistik (Instruction publigue) Fængselsstyrelsens Aarbog II. Aarsberetning (Annuaire de l'adtninistration generate des prisons. II. Statistigue des prisons.) De offentlige Jernbaner 1903/04. (Chemins de fer publics.) Rigsforsikringsanstaltens Industristatistik (Statistigue industrielle de l'office royal des assurances ouvriéres) Private Aktiebanker (Bangues privées par actions.)

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr Private Aktiebanker i Aa ret (Statistique des banques privées par actions en 1903.) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. I Kommission hos H. A s chehou g & Co

4 For Aarene se Norges officielle Statistik, Fjerde Række Nr. 23, 47 og 67; for tidligere Aar se Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau, Bind 1 fgg. En summarisk Oversigt fra Aaret 1848 findes indtaget i Statistisk Aarbog, iste Aargang. Johannes Biernstads Bogtrykkeri.

5 Bureauet giver sig herved den Ære at fremlægge Tabel over private Aktiebanker i Aaret 1903, der tilligemed Indledning under Sekretær N. Ryggs Permission er udarbeidet af Hoiesteretsadvokat Rob ert Jacobs en. Det statistiske Centralbure au, Kristiania 16 November A. N. Klær.

6 Indledning. Introduction. (Voir la note page 8.) I Statistiken over de private Aktiebanker for Aaret 1902 var ialt anført 87 Banker, hvoraf 5 Kristianiabanker under Likvidation. Af nye Banker kjendes Privatbanken i Lund (overgaaet fra Person firma), Nærbo Bank, Sjernerø Privatbank og Aktiekreditbanken i Sandefjord, tidligere Filial af Laurvigs Privatbank. I Statistiken for 1903 er desuden medtaget Haandveerkerforeningens Sparekasse, Trondhjem, oprettet 1848, der er privat Aktiebank og ikke, som Navnet antyder, en Sparebank. Ialt skulde saaledes Antallet af private Aktiebanker ved Udgangen af 1903 udgjøre 87 foruden de 5 Banker under Likvidation. I Tabellerne er opført 82 Banker, idet man fra 2 af de nystiftede Banker') og fra 3 andre mindre Banker') ikke har erholdt Opgaver. Aalesunds Landmandsbank har paa Grund af Ildsvaade ikke meddelt Opgave for 1903, men delvis pr. 30/6 1904, der er medtaget i Tabellerne. Ved Aarets Begyndelse var den samlede Aktiek a pit al ; ved Nedskrivning er udgaaet , medens der er tilkommet (heraf ved Nystiftelse ), saaledes at den samlede Aktiekapital i de opførte 82 Banker ved Aarets Udgang var , altsaa en Nedgang i Aarets Løb af ca. 1/2 Million Kroner. Den indb e t al t e A kti ekapital var ved Aarets Begyndelse ; i Løbet af Aaret kom heri til Afgang (hvoraf ved Nedskrivning ), medens der er tilkommet (heraf ved Nystiftelse , ved nye Indbetalinger og ved Tillæg af Aarets Overskud og Reserve - og Delkrederefonds ), hvorefter den indbetalte Aktiekapital ved Udgangen af Aaret var , altsaa en Formindskelse af den indbetalte Kapital i Aaret med ca Privatbanken i Lund (Aktiekapital , hvoraf indbetalt Kr, 2 000) og Nærbø Bank (fuldt indbetalt Grundfond ). 2) Porsgrunds ørebank (indbetalt Aktiekapital ), Os Landmandsbank (Aktiekapital 3 200), Vilcor Privatbank (Aktiekapital ).

7 2 Bankernes Reserve- og D elk r e der efon ds (derunder medregnet Regulerings-, Dividende- og Fyldningsfonds) udgjorde ved Udgangen af I 1903 er afsat af Aarets Overskud Anden Forøgelse Herfra gaar : Afskrivninger paa Tab Anvendt til Udbytte Tillagt Aktiekapitalen Kr Pr. 31/ nemlig Reservefonds Delkrederefonds Regulerings- og Dividendefonds Som det heraf fremgaar, er Reservefondene i 1903 forøgede med , medens der i 1902 var en Tilbagegang af Foruden disse Fonds havde Bankerne ved Aarets Udgang Pensionsfonds til Beløb og andre Fonds til Beløb Indlaansvirksomh ed. Paa Spar, ebankvilkaar, Paa Kassefolio. Opsigelse og bestemt Tid. Pr. 1 Januar 1903 indestod Indsat i 1903 (inkl. Renter) Tilsammen Udtaget i Tillæg (Fradrag) for Banker, for hvilke alene er opgivet Indskudsbelobet ved Aarets Begyndelse og Udgang Pr. 31 / Folioindskuddene viser saaledes en Nedgang i Aaret med vel 1/2 Million Kroner, ligesom ogsaa Foliorørelsen i Aarets Løb har været noget mindre end i 1902.

8 Indskud paa Sparebankvilkaar og paa Opsigelse er i Aarets Løb øget med Bortseet fra Statskassens Indskud er Forøgelsen , medens der i 1902, ligeledes bortseet fra Statskassens Indskud, var en Nedgang af , jfr. det Side 3 i Indledningen for 1902 anførte. Statskassens Indskud er nemlig i 1903 gaaet ned med ca. 3/4 Mill. Kroner fra pr. 1/ til pr. 31/ (Da Disconto banken som værende under Likvidation ikke er medtaget i Tabellerne, er Statskassens Indskud i denne Bank ikke medregnet. Pr. 31/i var dette ) Den Nedgang i Indskuddene, som indtraadte i 1902, var forholdsvis liden sammenlignet med den Nedgang, der fandt Sted i sidste Halvdel af 70-Aarene (1875 og 1877) samt 1885, 1886 og 1891: i 1891 var saaledes Tilbagegangen ca. 5 1/2 Mill., i 1875 ca. 8.3 Mill., ligesom Nedgangen i 1902 heller ikke har fortsat i Indskuddene i Rigets Sparebanker er i 1903 steget med 14.6 Mill. Kroner til 349 Mill. mod en Stigning af 12.5 Mill. i 1902.,, Den samlede Stigning i Privatbankernes og Sparebankernes Indskud i 1903 er saaledes ca. 24 Mill. mod ca. 12 Mill. i 1902; i Aarene var imidlertid den gjennemsnitlige Stigning 42.4 Mill. Hjemmesparebanksystemet er indført i Drammens Folkebank, Nedre Eker Aktiebank, Tønsberg Handelsbank og Stavanger Handels- og Industribank. Af to Banker (Kristiania Hypothek- og Realkreditbank og Skiensfjordens Kreditbank) er udstedt Ihændehaverobligationer til samlet Belo)) Udlaansvirksomhed. 1 Januar 1903 udgjorde Beholdningen af V exler og Vexelohlig a- tioner I Aarets LA er Portefeuillen gaaet lidt ned, nemlig til Diskonteringsvirksomheden har været lidt store i 1903 end i 1902, idet der blev diskonteret Vexier og Vexelobligationer for Mill. mod Mill. i Det er af Interesse at bemerke, at der i 1903 er indfriet Vexler og Vexelobligationer for 1.3 Mill. mere, end der er diskonteret. Portefeuillen fordeler sig paa følgende Maade ved.aarets Udgang: Vexier V exelobligationer Vexier og Vexelobligationer uden Specifikation Tilsammen Ved at sammenholde disse Tal med de tilsvarende for foregaaende Aar, vil man finde, at der fremdeles er nogen Stigning i Anvendelse af Vexelobligationer, medens Udlaanet mod Vexier er gaaet betydelig ned. Dette hænger formentlig sammen med Indførelsen af Stempelafgift paa Vexier fra 1 April *

9 4 Paa K as sekr ed it og andre Udlaan (undtagen Pantobligationer) var ved Udgangen af 1902 udlaant Ved Udgangen af 1903 udgjorde Belobet , altsaa en Stigning paa 7.5 Mill. Det samlede Beløb af Pantobligationer i Bankernes Eie eller Forvaltning udgjorde , hvoraf i Kristiania Hypothekog Realkreditbank, Skiensfjordens Kreditbank og Trondhjems Realkreditbank. Heraf stod under Bankernes Forvaltning. Ved Udgangen 1902 var det samlede Belob af Pantobligationer i Bankernes Eie eller Forvaltning , altsaa i 1903 en Stigning paa denne Konto af 1.9 Mill. R ent en. Ialmindelighed følger Renten saavel for Indlaan som Udlaan Svingningerne i Norges Banks Diskontosatser. I 1903 udgjorde Diskontopræmien i Norges Bank for Vexier 5 Pet. indtil 3die Juni, da den forhøiedes til 5 1/2 Pct.; fra 3die November nedsattes den igjen til 5 Pct. For Vexelobligationer Pct. højere. India ansren t en hitr for Sparebankindskuddenes Vedkommende ialmindelighed fulgt disse Svingninger 1 Pct. under Vexeldiskontoen, hvilket giver en gjennemsnitlig Rentefod af 4.2 Pct. Som Regel betales 1/2 Pct. højere Rente for Indskud paa 6 Maaneders Opsigelse, hvorhos der af enkelte Banker svares V, Pct. over Sparebankrenten for Indskud paa 3 Maaneders Opsigelse. Indlaansrenten har i 1903 for Byernes Vedkommende været mere i Overensstemmelse med disse Regler end tidligere. I Arendal var Indlaansrenten 3 1/2 Pct. fra 1/1_11/6 og 4 Pct. for Resten af Aaret ; i Aalesund, Namsos, Narvik, Stenkjær og Tromso 4 Pct. det hele Aar; forøvrigt fulgtes de anførte Regler, kun ganske undtagelsesvis var Indlaansrenten noget høiere i enkelte Banker. I Landsbankerne holdes dog ikke Indlaansrenten saa nøie efter disse Regler ; den har været fra 3 V2-5 Pet. ; de fleste Landsbanker holder samme Rente det hele Aar, og har denne hyppigst været 4 og 4 1/2 Pct. F oli or ent en er forskjellig paa de forskjellige Steder ; den holdes gjennemgaaende uforandret det bele Aar ; den var 1 Pct. i Drammen, Hamar, Sandefjord, Skien og Stenkjær; i Trondhjem enkelte Banker 1 Pct. og enkelte 2 Pct.; i Kristiania i Almindelighed 1 1/2 Pet., i Bergen 1 1/2 Pct. og forøvrigt overalt 2 Pct. Af Udlaansr en ten følger Vexeldiskontoen regelmæssig Norges Banks Satser, paa enkelte Steder staar den dog 1/2 Pct. Were, ligesom Satserne kan variere noget efter Transaktionernes Beskaffenhed ; sjeldnere er Diskontoen under Norges Banks ; i 1903 har en Kristianiabank anført Vexeldiskontoen med 4 1/2-5 Pct., altsaa tildels lavere end Norges Banks Diskontopræmie; ligesaa har været Tilfældet i enkelte Landsbanken For Vexelobligationer svares ialmindelighed 1/2 Pct., sjeldnere 1 Pct. over Vexeldiskontoen. I enkelte mindre Banker betales samme Diskonto som for Vexler, ligesom der ofte vil blive beregnet en høiere Procent for mindre Laanebeløb ; undertiden beregnes Diskontoen for Vexler 1/2 Pet, højere end for Vexelobligationer.

10 Vexier paa Udlandet. Beholdningen af udenlandske Vexier var pr. 31/ mod pr. 31/ , altsaa en Øgning paa 0.9 Mill. Kroner. Omsætningen i udenlandsk Valuta er ogsaa højere i 1903 end i 1902, i 1903 eider indkjøbt for og solgt for ) mod hen. holdsvis og i 1902; der er altsaa i 1903 indkjøbt for 34.6 Mill. og solgt for 32 Mill. mere end i I disse Opgaver er for enkelte Banker indbefattet mindre Belob af fremmed Mynt. Privatbankernes samlede Fo r valtning skapital androg ifølge Tabellen til mod ved Udgangen af 1902, altsaa en Stigning med 9.7 Mill. Er. Fra dissse Beløb skulde dog egentlig trækkes, hvad Bankerne skylder hinanden indbyrdes. Sparebankernes samlede Forvaltningskapital udgjorde ved Udgangen af , der betegner en Stigning af 1.7 Mill, fra Med Hensyn til Midlernes Anbringelsesmaade hidsættes en Tabel med sammenlignende Opgave for Aarene 1900, 1901, 1902 og 1903 procentvis beregnet : Indenlandske Vexler 2) Udenlandske V exler Vexelobligationer 2) Kassekredit og andre Udlaan Pantobligationer Vwrdipapirer Hos andre Banker Fast Eiendom og Inventar Kontanter (inkl. fremmed Mynt) Diverse Tilsammen Pct Pct Pct Pct. Brutt oindt wgten i 1903 udgjorde (med Fradrag af Renter til Indskydere og afsat Diskonto) Fra foregaaende Aar var overført Tilsammen ) For Aalesunds Landmandsbank er anført Omsætningen i ) Fordelingen mellem Vexier og Vexelobligationer er for den uopgivne Dels Vedkommende beregnet efter samme Forhold som for den opgivne Del.

11 6 _ Herfra gaar Skatter Kr Administrations- og andre Omkostninger Tantiéme og Gratialer) Skatter og Omkostninger (uspec.) Tilbage der er anvendt paa følgende Maade: Udbytte til Aktionærerne Kr Henlagt til Reservefonds Delkrederefonds _ Regulerings- og Dividendefonds Pensionsfonds. _ andre Fonds Afskrevet (afsat) som Tab paa fast Eiendom og Inventar Overført til Aktiekapitalen næste Aar.. _ Andre Øiemed.. _ Tilsammen Aarets Indtægter er lidt lavere end i 1902, medens Administrations- og andre Omkostninger viser nogen Stigning. Naar dertil erindres, at der har maattet afsættes til Tab , der er over Kroner mere end for 1902, samt at, hvad der er afsat til Reservefonds, ikke stort mere end opveier, hvad der har maattet afskrives paa samme, maa Aaret 1903 betegnes som lid et gunstigt. Dette gjælder for Bankerne i sin Helhed ; for enkelte af dem har derimod Aaret været tilfredsstillende. Det til Aktionærerne udbetalte Udbytte i de i Tabellerne opførte Banker repræsenterer et Gjennemsnitsudbytte af den samlede indbetalte Aktiekapital af 5.04 Pet. mod 6.14 Pet. i Af den samlede Forvaltningskapital udgjorde Bruttoindtægten 1.96 Pet. (mod 2.00 i 1902); Administrationsudgifter, Skatter og andre Omkostninger (derunder Tantiéme og Gratialer) udgjorde i Forhold til Forvaltningskapitalen Pct., det samme Forhold som i 1902). Overskuddet bliver saaledes 1.14 Pet. (mod 1.19 i 1902). Ved ovenstaaende Beregning over Bankernes Indtægter har man sat ud af Betragtning de Tab, der er lidte ved de Banker, der henstaar under

12 7 Likvidation. Det er imidlertid klart, at man maa tage Hensyn dertil, mar det gjælder at undersøge Udbyttet af den i Bankaktier nedlagte Kapital. Da Likvidationen endnu ikke er afsluttet og Tabet saaledes ikke endelig fastslaaet, og da det har sine Vanskeligheder at fordele disse Tab paa de enkelte Aar, vil det were naturligere i en Oversigt for flere Aar undert at undersøge dette Sporgsmaal nærmere. Endelig skal her anstilles en Beregning over, hvorledes Privatbankernes Indtægter betynges ved katteer. Som ovenfor anført udgjorde Bruttoindtægten Herfra gaar Administrations- og andre Omkostninger (undtagen Skatter). - 2' Derfra maa endvidere trækkes, hvad der af Indtægten er anvendt til Afskrivning paa Tab samt paa Eiendom og Inventar Den Indtægt, hvoraf der skal svares Skat, skulde da blive For 4 Banker er imidlertid Skatternes Belo]) ikke opgivet ; disse Bankers skatbare Indtægt udgjorde Af dette Belob blev der svaret i Skat (Stats- og Kommuneskat, ikke Eiendomsskat) eller Pet. mod i Pet.

13 Traduelion des rubriques. Noms des sociétés et date de creation. Col Actif. Col. 1. Portefeuille sur la Norvége: lettres de change, ordinaires , échéance longue. 3. Avances en credit de caisse Pr -as hypothécaires Autres pr'ets Obligations et actions. 7. Portefeuille sur l'étranger Currespondants et succursales, - 9. Monnaie étrangére Encaisse Mobilier, immeubles Autres actifs Total. Col Passi f Capital verse. - 15, 16, 17. Fonds de reserve et de prevision Dépóts et obligations émises Correspondants Autres passifs Total. Co Revenu et dépenses Revenu brut Impöts payes Frais d'administration Revenu net Dividende distribué. - 27, 28, 29. Reserve pour fonds Porte en décharge de pertes Autre emploi de rexcédant. Col. 32. Capital souscrit. Col Fonds de reserve Montant au 1 janvier Augmentation + (diminution H-) en Montant au 31 décembre Col Chiffre d'affaires Lettres de change sur la Norvége, escomptées pendant l'année , acquittées Effets sur l'étranger achetés pendant l'année vendus - Col D é p 6' t s Solde au 1 janvier 1903: dépöts h retirer par chkques : autres dépóts : Total Versements pendant l'année: dépöts h retirer par chëques : autres dépóts : Total Remboursements pendant l'année: déptits b retirer par chnjues : autres dépöts : Total. 49. Solde au 31 décembre 1903: dép6ts h retirer par cheques : autres dépöts : Total.

14 Tabeller.

15 Private Aktiebanker Tabel vedkommende Bankens Navn. Naar traadc Virksom- Indenlandske Vexel- Vexler. obligationer. Kassekredit. Pantobligationer. 1 Christiania Bank og Kreditkasse Den norske Creditbank, ania 2 Filial i Arendal.3 Christiania Handelsbank 4 Kristiania Arbeiderbank 5 a Hypothek- og Realkreditbk 6 Kristiania Folkebank 7 Kristiania Ørebank 8 Christiania Privatbank 9 Centralbanken for Norge, a 10 Smaalenenes Aktiebank, Mysen 11 Haldens Privatbank, FrIald 12 Fredrikshalds Kreditbank 13 Sarpsborg Aktiekreditbank Fredrikstad Privatbank 15 Fredrikstad Handelsbank 16 Grasvik Aktiebank, Ons0 17 Moss Privatbank 18 Heggedal og Omegns Privatbk 19 Oplandske Kreditbank, Hamar 20 Hamar Privatbank - 21 Tryssil Privatbank 22 Gjøvik og Oplands Kreditbank Hønefoss og Oplands Privatbk Nedre Eker Aktiebank Drammens Privatbank Drammens og Oplands Kreditbk Drammens Folkebank Holmestrand og OplandsAktiebk Hortens og Omegns Privatbank Tønsberg Privatbank Tønsberg Handelsbank Laurvigs Privatbank Aktiekreditbanken i Sandefjord 1) 2/ / / / / / / / Vio / / / / Vi / / / / VI ) Juli / / / / / ) ) ) ) ) ) Tidligere Filial (opr ) af Laurvigs Privatbank. 2) Indbefatter enkelte Vexelobligationer. 3) Deraf under Forvaltning. Af Bankens Pantelaan er baandlagt _00. 7) Inkl. fremmed Mynt. 8) Paa Under Laaneindretningens Debet ( ).

16 11 Private Aktiebanker private Aktiebanker tiver Andre Udlaan. Obligationer og Aktier. Uden- landske Vexler. I Regning med andre Banker og Filialer. Fremmed Mynt. Kassebeholdning. Fast Eiendom og Inventar. Andre Aktiver. Tilsammen. Nr ) ) ) , ) ) ) ) ) ) ) , ) Lombardlaan. 4) Derunder Tilgodehavende hos andre Banker. 5) Inkl. diverse Debitorei.. 6) Deraf Folio i Norges Bank. 9) Saldo er opfort under Passiva. 10) Derunder Tilgodehavende i Norges Bank. 11) Der-

17 Private Aktiebanker (Forts.) 4 Naar traadt A k - Nr, Bankens Navn. Indenlandske Vexler. Kassekredit. i Virksomhed. Vexelobligationer. Pantobligationer. Skiensfjd.s Kreditbank, Skien... 1/ ) ( Kreditbanken i Porsgrund... 1/ Kreditbanken i Kragerø Skiens og Oplands Privatbank Skiens Ørebank Tvedestrands Privatbank Agdesidens Bank, Arendal.... 5/ SOnden fjeldskeprivatbk., sand 17/ Filialen i Grimstad 1/ Aaensi re Pengeforening 20/ Time Privatbank Klep Privatbank 21/ Klep Almenbank 1/ Stavanger Privatbank 10/ Privatbanken i Flekkefjord.... '31172 / Stavangerliandels-og Industribk Vikedals Privatbank Sjernery Privatbank 15/ Jelse Privatbank Skudenes Privatbank Avaldsnes Privatbk., Haugesund Os Privatbank Ullensvang Privatbank 25/ Kvams Privatbank ) Herands Ørebank 3/ Jondals Privatbank lho Voss Vexel- og Landmandsbank 15/ Bergens Privatbank lh Bergens Kreditbank lh Kirkeby Aktieprivatbank 1/ Lavik Privatbank 30/ Fjordenes Kreditbank 15ho Orstens Aktiebank 1/ Aalesunds Kreditbank 1/ Aalesunds Landmandsbank.... 1/ Romsdalske Vexel- og Landmandsbank, Molde 1-h Kristiansunds Kreditbank 2/ ) Inkl. Pantobligationer. 2) Deraf baandlagt ) Inkl. fremmed Mynt. 4) Inkl. diverse

18 13 Private Aktiebanker tiv er Andre Udlaan. Obligationer og Aktier. Udenlandske Vexler. I Regning med andre Banker og Filialer. Fremmed Mynt. Kassebeholdning. Fast Eiendom og Inventar. Andre Aktiver. Tilsammen. Nr ) ) ) ) ( ' , ! ' I ) } F Debitorer. 5) Inkl. i Norges Bank.

19 Private Aktiebanker (POI Is.) Naar traadti A k - Nr. Bankens Navn. i Virksom- Vexier.obligationer. Kassekredit. Indenlandske Vexelhed. Pantobligationer Privatbanken, Trondhjem Afdelingen i Kristiansund... Haandværkerf.s Sparek., Tr.bjem Nordenfj. Kreditbank, Tr.hjem Den borgl.foren.s Sp.bk.,Tr.bjem Trondhjems Realkreditbank.. Trondhjems Handelsbank Stenkjoer Privatbank Indherreds Kreditbk., Stenkjær Hoilandets Privatbank, Grong Namdals Privatbank, Namsos Klingen Privatbank Nordlands Privatbank, BodO. Fauske Bank Saltdalens Privatbank Ofotens Bank, Narvik Tromso Privatbank 1/ ) / / "h i , / / ) / / / / Ialt 82 Banker i ) i) inkl. Pantobligationer. 2) Inkl. indkjobte Værdipapirer. 3) Inkl. Eiendomine. 4) Derunder indbefattet andre Udlaan. B) Efter Afskrivning af 36679'73 paa Portefeuille og Fonds (Den norske Industri- og

20 15 Private Aktiebanker Jiver Andre Udlaan. Obliga- Udentioner og landske Aktier. Vexler. I Regning med andre Banker og Filialer. Fremmed Mynt. Kassebeholdning. Fast Eiendom og Inventar, Andre' Aktiver. Tilsammen. Nr j i 't ) ! ' , ' ' , destaaende paa Folio i Norges Bank, 5) I 1899 og foregaaende Aar er for enkelte Banker i Opgaven ogsaa rcelbank)

21 Private Aktiebanker (Forts) Pas- Nr. Bankens Navn. Indbetalt Reserve- Delkredere- Andre Sum Aktiekapital. fond. fond. Fonds. at Indlaan Christiania Bank og Kreditkasse Den norske Creditbank, ania Filial i Arendal - Christiania Handelsbank Kristiania Arbeidetbank a Hypothek- og Realkreditbk i Kristiania Folkebank Kristiaiiia.Ørebank Christiania Privatbank Centralbanken for Norge,,ania 1) Smaalenenes Aktiebank, Mysen Haldens Privatbank, Fr.hald Fredriksbalds Kreditbank Sarpsborg A ktiekreditbank Fredrikstad Privatbank Fredrikstad Handelsbank Grmsvik Aktiebank, Ons Moss Privatbank Heggedal og Omegns Privatbk Oplandske Kreditbank, Hamar Hamar Privatbank Tryssil Privatbank Gjøvik og Oplands Kreditbank Hønefoss og Oplands Privatbank Nedre Etier Aktiebank Drammens Privatbank Drammens og Oplands Kreditbk Drammens Folkebank Holmestrand og Opi.s Aktiebk ) Hortens og Omegns Privatbk Tønsberg Privatbank Tønsberg Handelsbank Laurvigs Privatbank Aktiekreditbanken i Sandefjord _ ) ) ) ) ) ) $) ) For den øvrige Del at den tegnede Kapital er der deponeret Værdipapirer. 2) I Aaret er indbetalt at almennyttige Øiemed. 6) Reguleringsfond. 7) Reguleringsfond og Dispositions- og Pensionsfond 11) Derunder Pantelaanskreditorers Konto ) Fra Rekonstruktionen at Banken 1h ) Heraf

22 , 17 Private Aktiebanker S i v e r Administra- I Regning Andre med andre Tilsammen. Passiver. Banker. Bruttoindtægt. Skatter. tions- og andre Nettoindtægt. Omkostninger. Nr ) ) I 7 0) ) ) ) ) ) ) ) ' ) ) ) , ) ) Pensionsfond. 4) Præmiefond. 5) 2386 Fyldningsfond og Fond til Fremme ) Deraf udstedte Ihændehaverobligationer ) Inkl. andre Kreditorer. 10) Saldo. 'Laurvigs Privatbanks Andel i Fortjenesten

23 Private Aktiebanker (Forts.) Pas- Nr, Bankens Navn. Indbetalt Reserve- Delkredere- A ndre Sam Aktiekapital. fond. fond. Fonds. af lndlaan { Skiensfjd.s Kreditbank, Skien Kreditbanken i Porsgrund... I Kreditbanken i Kragero Skiens og Oplands Privatbank Skiens Ørebank Tvedestrands Privatbank Agdesidens Bank, Arendal SondenfjeldskePrivatbk.,sand Filialen i Grimstad Aaensire Pengeforening Time Privatbank Klep Privatbank Klep Almenbank Stavanger Privatbank Privatbanken i Flekkefjord StavangerHandels-ogInd ustri bk Vikedals Privatbank Sjernero Privatbank Jelse Privatbank Skudenes Privatbank Avaldsnes Privatbk., Haugesund Os Privatbank Ullensvang Privatbank Kvams Privatbank Herands Ørebank Jondals Privatbank Voss Vexel- og Landmandsbank Bergens Privatbank Bergens Kreditbank Kirkebo Aktieprivatbank Lavik Privatbank Fjordenes Kreditbank, F1or Ørstens Aktiebank A alesunds Kreditbank Aalesunds Landmandsbank Romsdalske Vexel- og Landmandsba nk, Molde Kristiansunds Kreditbank ) 803 3) ) ) ) ) ) Delkredere- og Regulezingsfond. Tilskrivningsfond til Afskrivning af Aktionærernes Grundfonds og Dispositionsfond ) Reguleringsfond. 7) Deraf udstedte lhandehaverobl

24 19 Private Aktiebanker siver. Administra- I Regning med andre Banker. Andre Passiver. Tilsammen. Bruttoindtægt. Skatter. tions- og andre Omkostninger. Nettoindtægt. Nr. 8) ) ) ) ) ) } } forskrivelser. 3) Pensionsfond. 4) Pensionsfond og Dispositionsfond Kr, Inkl. andre Kreditorer. 9) Deraf overfort fra foregaaende Aar 41. 5) Pensionsfond 2*

25 Private Aktiebanker (Forts.) AM Pas- Nr. Bankens Navn. Indbetalt Reserve- Delkredere- Andre Sum Aktiekapital. fond. fond. Fonds. af Indlaan. Privatbanken, Trondhjem ) Afdelingen i Kristiansund Haandvankerf.s Sparek., Tr.hjem Nordenfj. Kreditbank, Tr.hjem Den borgl.foren.ssp.bk.,tr.hjem Trondhjems Realkreditbank Trondhjems Handelsbank Stenkjær Privatbank Indherreds Kreditbk., Stenkjær Hoilandets Privatbank, Grong Namdals Privatbank, Namsos Klingen Privatbank Nordlands Privatbank, BodO. Fauske Bank Saltdalens Privatbank Ofotens Bank, Narvik Tromso Privatbank ) ) Ialt 82 Banker i 1903 I Overgaar til Delkrederefond for Fillalbanken. Saldo ) Saldo 349. Reguleringsfond. 3) Inkl. diverse Kreditorer.

26 21 sprivate Aktiebanker siver. I Regning med andre Banker. Andre Passiver. Tilsammen. Bruttoindtægt Administrations- Skatter. og andre Nettoindtægt. Omkostninger. Nr ) ) ) ) ) ) , ,,IMIXIMII , Deraf Pantelaanskreditorers Obligationskonto ) Saldo 877. Saldo

27 Private Aktiebanker 22 J (Forts.) Af Overskuddet er: Nr. Bankens Navn. uddelt, som henlagt til Udbytte til Reserve- Aktionærerne. fond. henlagt til Delkrederefond. henlagt til andre Fonds. afskrevet som Tab. anvendt til andre Øiemed Christiania Bank og Kreditkasse Den norske Creditbank, Krania Filial i Arendal Christiania Handelsbank Kristiania Arbeiderbank a Hypothek- og Realkreditbk. Kristiania Folkebank,Kristiania Ørebank Chi istiania Privatbank Centralbanken for Norge, a Smaalenenes Aktiebank, Mysen Haldens Privatbank, Fr.hald ) ) Tønsberg Handelsbank Laurvigs Privatbank ) 527 ) Aktiekreditbanken i Sandefjord 8) FrOdrikshalds Kreditbank ) 13 Sarpsborg Aktiekreditbank 4) 14 Fred rikstad Privatbank 4) 15 Fredrikstad Handelsbank Granvik Aktiebank, Ons ) Moss Privatbank Heggedal og Omegns Privatbk, Oplandske Kreditbank, Hamar Hamar Privatbank Tryssil Privatbank Gjøvik og Oplands Kreditbank 110nefoss 'og Oplands Privatbk. Nedre Eker Aktiebank Drammens Privatbank Drammens og Oplands Kreditbk. Drammens Folkebank Holmestrand og OplandsAktiebk. Hortens og Omegns Privatbank Tønsberg Privatbank ) ) 373 5) ) 146 4) 67 8) ) ) 100 4) ) 308 1) Derhos udbetalt af Fyldningsfondet, hvortil overfort fra Delkrederefondet. 2) Pensionsalmennyttige øjemed.7) Afskrevet paa Inventar og Bygning. 8) Heraf Laurvigs Privatbanks Andel i Fortjenesten den indbetalte Aktiekapital, Reserve- og Delkrederefondene afskrevet ) afskrevet paa Delkredere- 18) -9,000 afskrevet paa Delkreclerefondet. 14) afskrevet paa Delkrederefondet; Reservefondet tilfort 17) Uopgivet. 18) Inkl. fremmed Mynt.

28 23 Private Aktiebanker Vexler og Reserve- og Delkrederefonds. Tegnet Vexelobligationer. Aktiekapital. Ved Udgangen af Forøgelse (+) eller Formindskelse ) i Ved Udgangen af Diskonterede i Aaret Indrriede i MU et Udenlandske exler. Ej ob to Aaret. Solgte i Aaret. Kr, Nr ) ) ' 566 d ) " ) ) ) ) ) d ) : ) ) ) -I ) 17) fond. Dividendefond. 4) Afskrevet paa Inventar. Overfort til Hovedstedet. 5) Til Fondet for 17017, Konto for Udlosning til Laurvigs Privatbank 13100, Organisationskonto afskrevet med ) Paa fondet. 11) afskrevet paa Delkrederefondet. 12) afskrevet paa Reserve- og Delkrederefondene fra indløsningssummen for Aktiekreditbanken i Sandefjord. 15) Gjtelder Halvaaret 1/7-31h 2. ")

29 Private Aktiebanker (Forts.) Af Overskuddet er: Nr. Bankens Navn. uddelt som Udbytte til Aktionærerne. henlagt til Reservefond. henlagt til Delkrederefond. henlagt til andre Fonds. afskrevet som Tab. anvendt til andre øjemed. 0/o Kr Skiensfjd.s Kreditbank, Skien.. Kreditbanken i Porsgrund... ( 6 Kreditbanken i Krager0 Skiens og Oplands Privatbank 3 Skiens Ørebank 6 Tvedestrands Privatbank 4 Agdesidens Bank, Arendal 10 SondenfjeldskePrivatbk.,sand Filialen i Grimstad Aaen.sire Pengeforening 39 Time Privatbank 16 Klep Privatbank Klep Almenbank 6 Stavanger Privatbank Privatbanken i Flekkefjord... I 8 Stavanger Handels- og Indu stri bk. Vikedals Privatbank Sjernero Privatbank Jelse Privatbank 8 Skudenes Privatbank 8 Avaldsnes Privatbk., Haugesund - Os Privatbank 8 Ullensvang Privatbank 8 Kvams Privatbank 5 Herands Ørebank Jondals Privatbank ) ) ) 210 7) ) 596 9) ) Voss Vexel- og Landmandsbank ) ) ) ) ") Bergens Privatbank Bergens Kredit bank 8 59 Kirkeb0 Aktieprivatbank 5) Lavik Privatbank Fjordenes Kreditbank, Flow , Ørstens Aktiebank 5 A alesunds Kreditbask 10 Aalesunds Landmandsbank... 5 Romsdalske Vexel- og Landmandsbank, Molde 5 Kristiansunds Kreditbank ) ) ) ) Tilskrivningsfond til Afskrivning paa Aktionærernes Grundfondsforskrivelser. 2) Pensionsfond. 2) Grundfondet. 6) Reguleringsfondet. 1) Afskrevet Inventariekonto. 8) Afskrevet paa Hjemmesparebankens 12) vet fort i ny Regning. 13) Heraf afskrevet paa Inventar og afsat til Extraudgifter i Anledning afskrevet paa Delkrederefondet. ") Afskrevet paa Delkrederefondet ) Reservefondet og afskrevet ) Overfort til Grundfondet ) Afskrevet paa Reservefondet 5800 og paa Del- ") Gjtelder ) Inkl. fremmed Mynt.

30 2 5 Private Aktiebanker Tegnet Aktiekapital Vexler og Reserve-ogDelkrederefonds. Vexelobligationer. Ved Udgangen at Forøgelse (+) eller Formindskelse (±) i Ved Udgangen at Diskonterede i Aaret. Indfriede i Aaret Udenlandske Vexier. Kjobte i Aaret. Solgte i Aaret. Nr ) ) ) ± F I ) ) ) ± ) t ` ) , ) ) ) _ 22) ; ', ' i 25) ' , ) } Pensionsfondet og Dispositionsfondet. 4) Pensionsfondet og Dispositionsfondet. 5)Til Organisationskonto. 9) Henlagt til Aktiekapitalen. 10) Veldædige Oiemed. 11) Afskrevet paa Bygningen. Aalesundsbranden. 14) Overfort til Gevinst- og Tabskonto 20000, til Driften for ) 4826 Delkrederefondet afskrevet. 18) 342 af Reservefondet er tillagt Aktiekapitalen. 19) Af Delkrederefondet krederefondet ) Herunder Udlaan og Indbetalinger paa Pantobligationer og andre Udlaan. 23) Uopgivet.

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. N Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK

NORGES OFFICIELLE STATISTIK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFICIELLE STATISTIK 1 JULI 1889-31 DECEMBER 1910. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1889 et 1910.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIAN1A.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse.

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse. 286 Økonomieke Anliggender 1885 1886. Ligeledes bifaldt Ministeriet under s. D., efter Indstilling fra Konsitorium. at Konsistoriums Normalsilm for Fiuansaaret 1885 86 paa Grund af de betydelige Trykniugsudgifter

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

Fredag 9. August 1912. Omsat. Obligationer. Norske amortisable Stats-Obl. 1911 1894. pct.

Fredag 9. August 1912. Omsat. Obligationer. Norske amortisable Stats-Obl. 1911 1894. pct. Kristiania, Dampkjeler, overhetere (Steinmullers Fureka damppumper, centrifugalpumper, jevnstramsrt&mpmaskiner samt alm dampmaskiner for mættet og overlistet damp, Fosters lokomobiler, Foonomiser av egen

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-5 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 2-0 Juni, S. 22-2. 6-16 findes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aaraberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL

EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL DEFINITIONER: EGENKAPITAL er den residualinteresse i virksomhedens aktiver, der er tilbage når dens gæld er fratrukket. Egenkapital er udtryk for ejernes interesse i virksomheden.

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série )

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Nr. 1. 81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1 Januar 1901 31 December

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning...

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning... Indholdsfortegnelse Side Ledelsens påtegning... 1 Den uafhængige revisors erklæringer... 2 Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Novo Ventures

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2000D /01/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2000D /01/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2000D0014 01/01/2004 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2012 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115.

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115. , = NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 115. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVÆSEN FOR AARET 4889. (Statistique postale pour l'année 1889). Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen.

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. I. Uddrag af A arsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat)

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) Side 1 af 9 Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) A/S NUTS har netop ansat Claus Konto som bogholder i deres maskinfabrik. A/S NUTS producerer specialkomponenter

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 NOTAT Marts 2016 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 Den økonomiske status for bankpakkerne viser aktuelt et afrundet overskud på 18 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 NOTAT Marts 2015 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 Den økonomiske status på bankpakkerne er aktuelt et overskud på ca. 16 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter og indtægter

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914)

MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. 32TE BIND 1914. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914) I KOMMISSION HOS

Læs mere

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106 Side 92 af 106 ROE - forrentning af EK 2013 2012 2011 2010 2009 Jyske Bank 10,92 4,04 3,79 5,91 4,00 Vestjysk Bank -46,90-106,63-21,98 0,28-3,04 Jyske Bank mio. kr Resultat 1808 595 516 764 465 Egenkapital

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Fransk-dansk ordbogsprojekt indenfor pengemængdebegreber

Fransk-dansk ordbogsprojekt indenfor pengemængdebegreber Fransk-dansk ordbogsprojekt indenfor pengemængdebegreber (uddrag) Pia Levring, HHÅ, 1998 Faglig indledning I et moderne samfund er vores økonomiske system baseret på tilliden til vores penge. Vi forventer,

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Tjenestemændenes Låneforening ÅRSRAPPORT 2014

Tjenestemændenes Låneforening ÅRSRAPPORT 2014 Tjenestemændenes Låneforening ÅRSRAPPORT 2014 Tjenestemændenes Låneforening 1 Indholdsfortegnelse SAMLET OVERSIGT Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning.. 4 Vedtægtsvalgte revisorers

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. - 1 januar 1906-31 december 1908.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Rente og udbytte af Danmarks udlandsgæld

Rente og udbytte af Danmarks udlandsgæld 23 Rente og udbytte af Danmarks udlandsgæld Frank Øland Hansen og Lill Thanning Hansen, Statistisk Afdeling INDLEDNING I 998 var den gennemsnitlige nettoforrentning af Danmarks udlandsgæld 8,7 pct. Dette

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere