Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)"

Transkript

1

2 Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar December 1903, Side 1-9. Trykt Nr. 82. Folketællingen 3 December Tredie Hefte: Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement. III. Maisons habitées et ménages.) Folketælling 3 December 1900, Fjerde Hefte: Folkemængde fordelt efter Nationalitet, Fødested og Trosbekjendelse. Blinde, Døvstumme og Sindssyge. (Recensement. IV. Population classée par nationalité, par lieu de naissance et par culte. Aveugles, sourds-muets et alienes) Skolestatistik (Instruction publigue) Fagskolestatistik , og (Pc les professionle!lcs) Fængselsstyrelsens Aarbog I. Det norske Fængselsvæsen i det 19de Aarhundrede. (Annuaire de l'administration generate des prisoni. I. Notices historigtzes) Norges Skibsfart (Navigation.) Skiftevæsenet (Successions, faillites et biens pupillaires) Veterinærvæsenet og kjødkontrollen (Service vétérinaire et inspection de la viande) Norges Handel (Commerce.) Civil Retspleie 1901 og (Justice civile) Norges postvæsen (Statistigue postale ) Norges Sparebanker (Caisses d'épargne) Norges kommunale Finantser (Finances des communes.) Rekruteringsstatistik (Recrutement.) Skolestatistik (Instruction publigue) Fængselsstyrelsens Aarbog II. Aarsberetning (Annuaire de l'adtninistration generate des prisons. II. Statistigue des prisons.) De offentlige Jernbaner 1903/04. (Chemins de fer publics.) Rigsforsikringsanstaltens Industristatistik (Statistigue industrielle de l'office royal des assurances ouvriéres) Private Aktiebanker (Bangues privées par actions.)

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr Private Aktiebanker i Aa ret (Statistique des banques privées par actions en 1903.) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. I Kommission hos H. A s chehou g & Co

4 For Aarene se Norges officielle Statistik, Fjerde Række Nr. 23, 47 og 67; for tidligere Aar se Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau, Bind 1 fgg. En summarisk Oversigt fra Aaret 1848 findes indtaget i Statistisk Aarbog, iste Aargang. Johannes Biernstads Bogtrykkeri.

5 Bureauet giver sig herved den Ære at fremlægge Tabel over private Aktiebanker i Aaret 1903, der tilligemed Indledning under Sekretær N. Ryggs Permission er udarbeidet af Hoiesteretsadvokat Rob ert Jacobs en. Det statistiske Centralbure au, Kristiania 16 November A. N. Klær.

6 Indledning. Introduction. (Voir la note page 8.) I Statistiken over de private Aktiebanker for Aaret 1902 var ialt anført 87 Banker, hvoraf 5 Kristianiabanker under Likvidation. Af nye Banker kjendes Privatbanken i Lund (overgaaet fra Person firma), Nærbo Bank, Sjernerø Privatbank og Aktiekreditbanken i Sandefjord, tidligere Filial af Laurvigs Privatbank. I Statistiken for 1903 er desuden medtaget Haandveerkerforeningens Sparekasse, Trondhjem, oprettet 1848, der er privat Aktiebank og ikke, som Navnet antyder, en Sparebank. Ialt skulde saaledes Antallet af private Aktiebanker ved Udgangen af 1903 udgjøre 87 foruden de 5 Banker under Likvidation. I Tabellerne er opført 82 Banker, idet man fra 2 af de nystiftede Banker') og fra 3 andre mindre Banker') ikke har erholdt Opgaver. Aalesunds Landmandsbank har paa Grund af Ildsvaade ikke meddelt Opgave for 1903, men delvis pr. 30/6 1904, der er medtaget i Tabellerne. Ved Aarets Begyndelse var den samlede Aktiek a pit al ; ved Nedskrivning er udgaaet , medens der er tilkommet (heraf ved Nystiftelse ), saaledes at den samlede Aktiekapital i de opførte 82 Banker ved Aarets Udgang var , altsaa en Nedgang i Aarets Løb af ca. 1/2 Million Kroner. Den indb e t al t e A kti ekapital var ved Aarets Begyndelse ; i Løbet af Aaret kom heri til Afgang (hvoraf ved Nedskrivning ), medens der er tilkommet (heraf ved Nystiftelse , ved nye Indbetalinger og ved Tillæg af Aarets Overskud og Reserve - og Delkrederefonds ), hvorefter den indbetalte Aktiekapital ved Udgangen af Aaret var , altsaa en Formindskelse af den indbetalte Kapital i Aaret med ca Privatbanken i Lund (Aktiekapital , hvoraf indbetalt Kr, 2 000) og Nærbø Bank (fuldt indbetalt Grundfond ). 2) Porsgrunds ørebank (indbetalt Aktiekapital ), Os Landmandsbank (Aktiekapital 3 200), Vilcor Privatbank (Aktiekapital ).

7 2 Bankernes Reserve- og D elk r e der efon ds (derunder medregnet Regulerings-, Dividende- og Fyldningsfonds) udgjorde ved Udgangen af I 1903 er afsat af Aarets Overskud Anden Forøgelse Herfra gaar : Afskrivninger paa Tab Anvendt til Udbytte Tillagt Aktiekapitalen Kr Pr. 31/ nemlig Reservefonds Delkrederefonds Regulerings- og Dividendefonds Som det heraf fremgaar, er Reservefondene i 1903 forøgede med , medens der i 1902 var en Tilbagegang af Foruden disse Fonds havde Bankerne ved Aarets Udgang Pensionsfonds til Beløb og andre Fonds til Beløb Indlaansvirksomh ed. Paa Spar, ebankvilkaar, Paa Kassefolio. Opsigelse og bestemt Tid. Pr. 1 Januar 1903 indestod Indsat i 1903 (inkl. Renter) Tilsammen Udtaget i Tillæg (Fradrag) for Banker, for hvilke alene er opgivet Indskudsbelobet ved Aarets Begyndelse og Udgang Pr. 31 / Folioindskuddene viser saaledes en Nedgang i Aaret med vel 1/2 Million Kroner, ligesom ogsaa Foliorørelsen i Aarets Løb har været noget mindre end i 1902.

8 Indskud paa Sparebankvilkaar og paa Opsigelse er i Aarets Løb øget med Bortseet fra Statskassens Indskud er Forøgelsen , medens der i 1902, ligeledes bortseet fra Statskassens Indskud, var en Nedgang af , jfr. det Side 3 i Indledningen for 1902 anførte. Statskassens Indskud er nemlig i 1903 gaaet ned med ca. 3/4 Mill. Kroner fra pr. 1/ til pr. 31/ (Da Disconto banken som værende under Likvidation ikke er medtaget i Tabellerne, er Statskassens Indskud i denne Bank ikke medregnet. Pr. 31/i var dette ) Den Nedgang i Indskuddene, som indtraadte i 1902, var forholdsvis liden sammenlignet med den Nedgang, der fandt Sted i sidste Halvdel af 70-Aarene (1875 og 1877) samt 1885, 1886 og 1891: i 1891 var saaledes Tilbagegangen ca. 5 1/2 Mill., i 1875 ca. 8.3 Mill., ligesom Nedgangen i 1902 heller ikke har fortsat i Indskuddene i Rigets Sparebanker er i 1903 steget med 14.6 Mill. Kroner til 349 Mill. mod en Stigning af 12.5 Mill. i 1902.,, Den samlede Stigning i Privatbankernes og Sparebankernes Indskud i 1903 er saaledes ca. 24 Mill. mod ca. 12 Mill. i 1902; i Aarene var imidlertid den gjennemsnitlige Stigning 42.4 Mill. Hjemmesparebanksystemet er indført i Drammens Folkebank, Nedre Eker Aktiebank, Tønsberg Handelsbank og Stavanger Handels- og Industribank. Af to Banker (Kristiania Hypothek- og Realkreditbank og Skiensfjordens Kreditbank) er udstedt Ihændehaverobligationer til samlet Belo)) Udlaansvirksomhed. 1 Januar 1903 udgjorde Beholdningen af V exler og Vexelohlig a- tioner I Aarets LA er Portefeuillen gaaet lidt ned, nemlig til Diskonteringsvirksomheden har været lidt store i 1903 end i 1902, idet der blev diskonteret Vexier og Vexelobligationer for Mill. mod Mill. i Det er af Interesse at bemerke, at der i 1903 er indfriet Vexler og Vexelobligationer for 1.3 Mill. mere, end der er diskonteret. Portefeuillen fordeler sig paa følgende Maade ved.aarets Udgang: Vexier V exelobligationer Vexier og Vexelobligationer uden Specifikation Tilsammen Ved at sammenholde disse Tal med de tilsvarende for foregaaende Aar, vil man finde, at der fremdeles er nogen Stigning i Anvendelse af Vexelobligationer, medens Udlaanet mod Vexier er gaaet betydelig ned. Dette hænger formentlig sammen med Indførelsen af Stempelafgift paa Vexier fra 1 April *

9 4 Paa K as sekr ed it og andre Udlaan (undtagen Pantobligationer) var ved Udgangen af 1902 udlaant Ved Udgangen af 1903 udgjorde Belobet , altsaa en Stigning paa 7.5 Mill. Det samlede Beløb af Pantobligationer i Bankernes Eie eller Forvaltning udgjorde , hvoraf i Kristiania Hypothekog Realkreditbank, Skiensfjordens Kreditbank og Trondhjems Realkreditbank. Heraf stod under Bankernes Forvaltning. Ved Udgangen 1902 var det samlede Belob af Pantobligationer i Bankernes Eie eller Forvaltning , altsaa i 1903 en Stigning paa denne Konto af 1.9 Mill. R ent en. Ialmindelighed følger Renten saavel for Indlaan som Udlaan Svingningerne i Norges Banks Diskontosatser. I 1903 udgjorde Diskontopræmien i Norges Bank for Vexier 5 Pet. indtil 3die Juni, da den forhøiedes til 5 1/2 Pct.; fra 3die November nedsattes den igjen til 5 Pct. For Vexelobligationer Pct. højere. India ansren t en hitr for Sparebankindskuddenes Vedkommende ialmindelighed fulgt disse Svingninger 1 Pct. under Vexeldiskontoen, hvilket giver en gjennemsnitlig Rentefod af 4.2 Pct. Som Regel betales 1/2 Pct. højere Rente for Indskud paa 6 Maaneders Opsigelse, hvorhos der af enkelte Banker svares V, Pct. over Sparebankrenten for Indskud paa 3 Maaneders Opsigelse. Indlaansrenten har i 1903 for Byernes Vedkommende været mere i Overensstemmelse med disse Regler end tidligere. I Arendal var Indlaansrenten 3 1/2 Pct. fra 1/1_11/6 og 4 Pct. for Resten af Aaret ; i Aalesund, Namsos, Narvik, Stenkjær og Tromso 4 Pct. det hele Aar; forøvrigt fulgtes de anførte Regler, kun ganske undtagelsesvis var Indlaansrenten noget høiere i enkelte Banker. I Landsbankerne holdes dog ikke Indlaansrenten saa nøie efter disse Regler ; den har været fra 3 V2-5 Pet. ; de fleste Landsbanker holder samme Rente det hele Aar, og har denne hyppigst været 4 og 4 1/2 Pct. F oli or ent en er forskjellig paa de forskjellige Steder ; den holdes gjennemgaaende uforandret det bele Aar ; den var 1 Pct. i Drammen, Hamar, Sandefjord, Skien og Stenkjær; i Trondhjem enkelte Banker 1 Pct. og enkelte 2 Pct.; i Kristiania i Almindelighed 1 1/2 Pet., i Bergen 1 1/2 Pct. og forøvrigt overalt 2 Pct. Af Udlaansr en ten følger Vexeldiskontoen regelmæssig Norges Banks Satser, paa enkelte Steder staar den dog 1/2 Pct. Were, ligesom Satserne kan variere noget efter Transaktionernes Beskaffenhed ; sjeldnere er Diskontoen under Norges Banks ; i 1903 har en Kristianiabank anført Vexeldiskontoen med 4 1/2-5 Pct., altsaa tildels lavere end Norges Banks Diskontopræmie; ligesaa har været Tilfældet i enkelte Landsbanken For Vexelobligationer svares ialmindelighed 1/2 Pct., sjeldnere 1 Pct. over Vexeldiskontoen. I enkelte mindre Banker betales samme Diskonto som for Vexler, ligesom der ofte vil blive beregnet en høiere Procent for mindre Laanebeløb ; undertiden beregnes Diskontoen for Vexler 1/2 Pet, højere end for Vexelobligationer.

10 Vexier paa Udlandet. Beholdningen af udenlandske Vexier var pr. 31/ mod pr. 31/ , altsaa en Øgning paa 0.9 Mill. Kroner. Omsætningen i udenlandsk Valuta er ogsaa højere i 1903 end i 1902, i 1903 eider indkjøbt for og solgt for ) mod hen. holdsvis og i 1902; der er altsaa i 1903 indkjøbt for 34.6 Mill. og solgt for 32 Mill. mere end i I disse Opgaver er for enkelte Banker indbefattet mindre Belob af fremmed Mynt. Privatbankernes samlede Fo r valtning skapital androg ifølge Tabellen til mod ved Udgangen af 1902, altsaa en Stigning med 9.7 Mill. Er. Fra dissse Beløb skulde dog egentlig trækkes, hvad Bankerne skylder hinanden indbyrdes. Sparebankernes samlede Forvaltningskapital udgjorde ved Udgangen af , der betegner en Stigning af 1.7 Mill, fra Med Hensyn til Midlernes Anbringelsesmaade hidsættes en Tabel med sammenlignende Opgave for Aarene 1900, 1901, 1902 og 1903 procentvis beregnet : Indenlandske Vexler 2) Udenlandske V exler Vexelobligationer 2) Kassekredit og andre Udlaan Pantobligationer Vwrdipapirer Hos andre Banker Fast Eiendom og Inventar Kontanter (inkl. fremmed Mynt) Diverse Tilsammen Pct Pct Pct Pct. Brutt oindt wgten i 1903 udgjorde (med Fradrag af Renter til Indskydere og afsat Diskonto) Fra foregaaende Aar var overført Tilsammen ) For Aalesunds Landmandsbank er anført Omsætningen i ) Fordelingen mellem Vexier og Vexelobligationer er for den uopgivne Dels Vedkommende beregnet efter samme Forhold som for den opgivne Del.

11 6 _ Herfra gaar Skatter Kr Administrations- og andre Omkostninger Tantiéme og Gratialer) Skatter og Omkostninger (uspec.) Tilbage der er anvendt paa følgende Maade: Udbytte til Aktionærerne Kr Henlagt til Reservefonds Delkrederefonds _ Regulerings- og Dividendefonds Pensionsfonds. _ andre Fonds Afskrevet (afsat) som Tab paa fast Eiendom og Inventar Overført til Aktiekapitalen næste Aar.. _ Andre Øiemed.. _ Tilsammen Aarets Indtægter er lidt lavere end i 1902, medens Administrations- og andre Omkostninger viser nogen Stigning. Naar dertil erindres, at der har maattet afsættes til Tab , der er over Kroner mere end for 1902, samt at, hvad der er afsat til Reservefonds, ikke stort mere end opveier, hvad der har maattet afskrives paa samme, maa Aaret 1903 betegnes som lid et gunstigt. Dette gjælder for Bankerne i sin Helhed ; for enkelte af dem har derimod Aaret været tilfredsstillende. Det til Aktionærerne udbetalte Udbytte i de i Tabellerne opførte Banker repræsenterer et Gjennemsnitsudbytte af den samlede indbetalte Aktiekapital af 5.04 Pet. mod 6.14 Pet. i Af den samlede Forvaltningskapital udgjorde Bruttoindtægten 1.96 Pet. (mod 2.00 i 1902); Administrationsudgifter, Skatter og andre Omkostninger (derunder Tantiéme og Gratialer) udgjorde i Forhold til Forvaltningskapitalen Pct., det samme Forhold som i 1902). Overskuddet bliver saaledes 1.14 Pet. (mod 1.19 i 1902). Ved ovenstaaende Beregning over Bankernes Indtægter har man sat ud af Betragtning de Tab, der er lidte ved de Banker, der henstaar under

12 7 Likvidation. Det er imidlertid klart, at man maa tage Hensyn dertil, mar det gjælder at undersøge Udbyttet af den i Bankaktier nedlagte Kapital. Da Likvidationen endnu ikke er afsluttet og Tabet saaledes ikke endelig fastslaaet, og da det har sine Vanskeligheder at fordele disse Tab paa de enkelte Aar, vil det were naturligere i en Oversigt for flere Aar undert at undersøge dette Sporgsmaal nærmere. Endelig skal her anstilles en Beregning over, hvorledes Privatbankernes Indtægter betynges ved katteer. Som ovenfor anført udgjorde Bruttoindtægten Herfra gaar Administrations- og andre Omkostninger (undtagen Skatter). - 2' Derfra maa endvidere trækkes, hvad der af Indtægten er anvendt til Afskrivning paa Tab samt paa Eiendom og Inventar Den Indtægt, hvoraf der skal svares Skat, skulde da blive For 4 Banker er imidlertid Skatternes Belo]) ikke opgivet ; disse Bankers skatbare Indtægt udgjorde Af dette Belob blev der svaret i Skat (Stats- og Kommuneskat, ikke Eiendomsskat) eller Pet. mod i Pet.

13 Traduelion des rubriques. Noms des sociétés et date de creation. Col Actif. Col. 1. Portefeuille sur la Norvége: lettres de change, ordinaires , échéance longue. 3. Avances en credit de caisse Pr -as hypothécaires Autres pr'ets Obligations et actions. 7. Portefeuille sur l'étranger Currespondants et succursales, - 9. Monnaie étrangére Encaisse Mobilier, immeubles Autres actifs Total. Col Passi f Capital verse. - 15, 16, 17. Fonds de reserve et de prevision Dépóts et obligations émises Correspondants Autres passifs Total. Co Revenu et dépenses Revenu brut Impöts payes Frais d'administration Revenu net Dividende distribué. - 27, 28, 29. Reserve pour fonds Porte en décharge de pertes Autre emploi de rexcédant. Col. 32. Capital souscrit. Col Fonds de reserve Montant au 1 janvier Augmentation + (diminution H-) en Montant au 31 décembre Col Chiffre d'affaires Lettres de change sur la Norvége, escomptées pendant l'année , acquittées Effets sur l'étranger achetés pendant l'année vendus - Col D é p 6' t s Solde au 1 janvier 1903: dépöts h retirer par chkques : autres dépóts : Total Versements pendant l'année: dépöts h retirer par chëques : autres dépóts : Total Remboursements pendant l'année: déptits b retirer par chnjues : autres dépöts : Total. 49. Solde au 31 décembre 1903: dép6ts h retirer par cheques : autres dépöts : Total.

14 Tabeller.

15 Private Aktiebanker Tabel vedkommende Bankens Navn. Naar traadc Virksom- Indenlandske Vexel- Vexler. obligationer. Kassekredit. Pantobligationer. 1 Christiania Bank og Kreditkasse Den norske Creditbank, ania 2 Filial i Arendal.3 Christiania Handelsbank 4 Kristiania Arbeiderbank 5 a Hypothek- og Realkreditbk 6 Kristiania Folkebank 7 Kristiania Ørebank 8 Christiania Privatbank 9 Centralbanken for Norge, a 10 Smaalenenes Aktiebank, Mysen 11 Haldens Privatbank, FrIald 12 Fredrikshalds Kreditbank 13 Sarpsborg Aktiekreditbank Fredrikstad Privatbank 15 Fredrikstad Handelsbank 16 Grasvik Aktiebank, Ons0 17 Moss Privatbank 18 Heggedal og Omegns Privatbk 19 Oplandske Kreditbank, Hamar 20 Hamar Privatbank - 21 Tryssil Privatbank 22 Gjøvik og Oplands Kreditbank Hønefoss og Oplands Privatbk Nedre Eker Aktiebank Drammens Privatbank Drammens og Oplands Kreditbk Drammens Folkebank Holmestrand og OplandsAktiebk Hortens og Omegns Privatbank Tønsberg Privatbank Tønsberg Handelsbank Laurvigs Privatbank Aktiekreditbanken i Sandefjord 1) 2/ / / / / / / / Vio / / / / Vi / / / / VI ) Juli / / / / / ) ) ) ) ) ) Tidligere Filial (opr ) af Laurvigs Privatbank. 2) Indbefatter enkelte Vexelobligationer. 3) Deraf under Forvaltning. Af Bankens Pantelaan er baandlagt _00. 7) Inkl. fremmed Mynt. 8) Paa Under Laaneindretningens Debet ( ).

16 11 Private Aktiebanker private Aktiebanker tiver Andre Udlaan. Obligationer og Aktier. Uden- landske Vexler. I Regning med andre Banker og Filialer. Fremmed Mynt. Kassebeholdning. Fast Eiendom og Inventar. Andre Aktiver. Tilsammen. Nr ) ) ) , ) ) ) ) ) ) ) , ) Lombardlaan. 4) Derunder Tilgodehavende hos andre Banker. 5) Inkl. diverse Debitorei.. 6) Deraf Folio i Norges Bank. 9) Saldo er opfort under Passiva. 10) Derunder Tilgodehavende i Norges Bank. 11) Der-

17 Private Aktiebanker (Forts.) 4 Naar traadt A k - Nr, Bankens Navn. Indenlandske Vexler. Kassekredit. i Virksomhed. Vexelobligationer. Pantobligationer. Skiensfjd.s Kreditbank, Skien... 1/ ) ( Kreditbanken i Porsgrund... 1/ Kreditbanken i Kragerø Skiens og Oplands Privatbank Skiens Ørebank Tvedestrands Privatbank Agdesidens Bank, Arendal.... 5/ SOnden fjeldskeprivatbk., sand 17/ Filialen i Grimstad 1/ Aaensi re Pengeforening 20/ Time Privatbank Klep Privatbank 21/ Klep Almenbank 1/ Stavanger Privatbank 10/ Privatbanken i Flekkefjord.... '31172 / Stavangerliandels-og Industribk Vikedals Privatbank Sjernery Privatbank 15/ Jelse Privatbank Skudenes Privatbank Avaldsnes Privatbk., Haugesund Os Privatbank Ullensvang Privatbank 25/ Kvams Privatbank ) Herands Ørebank 3/ Jondals Privatbank lho Voss Vexel- og Landmandsbank 15/ Bergens Privatbank lh Bergens Kreditbank lh Kirkeby Aktieprivatbank 1/ Lavik Privatbank 30/ Fjordenes Kreditbank 15ho Orstens Aktiebank 1/ Aalesunds Kreditbank 1/ Aalesunds Landmandsbank.... 1/ Romsdalske Vexel- og Landmandsbank, Molde 1-h Kristiansunds Kreditbank 2/ ) Inkl. Pantobligationer. 2) Deraf baandlagt ) Inkl. fremmed Mynt. 4) Inkl. diverse

18 13 Private Aktiebanker tiv er Andre Udlaan. Obligationer og Aktier. Udenlandske Vexler. I Regning med andre Banker og Filialer. Fremmed Mynt. Kassebeholdning. Fast Eiendom og Inventar. Andre Aktiver. Tilsammen. Nr ) ) ) ) ( ' , ! ' I ) } F Debitorer. 5) Inkl. i Norges Bank.

19 Private Aktiebanker (POI Is.) Naar traadti A k - Nr. Bankens Navn. i Virksom- Vexier.obligationer. Kassekredit. Indenlandske Vexelhed. Pantobligationer Privatbanken, Trondhjem Afdelingen i Kristiansund... Haandværkerf.s Sparek., Tr.bjem Nordenfj. Kreditbank, Tr.hjem Den borgl.foren.s Sp.bk.,Tr.bjem Trondhjems Realkreditbank.. Trondhjems Handelsbank Stenkjoer Privatbank Indherreds Kreditbk., Stenkjær Hoilandets Privatbank, Grong Namdals Privatbank, Namsos Klingen Privatbank Nordlands Privatbank, BodO. Fauske Bank Saltdalens Privatbank Ofotens Bank, Narvik Tromso Privatbank 1/ ) / / "h i , / / ) / / / / Ialt 82 Banker i ) i) inkl. Pantobligationer. 2) Inkl. indkjobte Værdipapirer. 3) Inkl. Eiendomine. 4) Derunder indbefattet andre Udlaan. B) Efter Afskrivning af 36679'73 paa Portefeuille og Fonds (Den norske Industri- og

20 15 Private Aktiebanker Jiver Andre Udlaan. Obliga- Udentioner og landske Aktier. Vexler. I Regning med andre Banker og Filialer. Fremmed Mynt. Kassebeholdning. Fast Eiendom og Inventar, Andre' Aktiver. Tilsammen. Nr j i 't ) ! ' , ' ' , destaaende paa Folio i Norges Bank, 5) I 1899 og foregaaende Aar er for enkelte Banker i Opgaven ogsaa rcelbank)

21 Private Aktiebanker (Forts) Pas- Nr. Bankens Navn. Indbetalt Reserve- Delkredere- Andre Sum Aktiekapital. fond. fond. Fonds. at Indlaan Christiania Bank og Kreditkasse Den norske Creditbank, ania Filial i Arendal - Christiania Handelsbank Kristiania Arbeidetbank a Hypothek- og Realkreditbk i Kristiania Folkebank Kristiaiiia.Ørebank Christiania Privatbank Centralbanken for Norge,,ania 1) Smaalenenes Aktiebank, Mysen Haldens Privatbank, Fr.hald Fredriksbalds Kreditbank Sarpsborg A ktiekreditbank Fredrikstad Privatbank Fredrikstad Handelsbank Grmsvik Aktiebank, Ons Moss Privatbank Heggedal og Omegns Privatbk Oplandske Kreditbank, Hamar Hamar Privatbank Tryssil Privatbank Gjøvik og Oplands Kreditbank Hønefoss og Oplands Privatbank Nedre Etier Aktiebank Drammens Privatbank Drammens og Oplands Kreditbk Drammens Folkebank Holmestrand og Opi.s Aktiebk ) Hortens og Omegns Privatbk Tønsberg Privatbank Tønsberg Handelsbank Laurvigs Privatbank Aktiekreditbanken i Sandefjord _ ) ) ) ) ) ) $) ) For den øvrige Del at den tegnede Kapital er der deponeret Værdipapirer. 2) I Aaret er indbetalt at almennyttige Øiemed. 6) Reguleringsfond. 7) Reguleringsfond og Dispositions- og Pensionsfond 11) Derunder Pantelaanskreditorers Konto ) Fra Rekonstruktionen at Banken 1h ) Heraf

22 , 17 Private Aktiebanker S i v e r Administra- I Regning Andre med andre Tilsammen. Passiver. Banker. Bruttoindtægt. Skatter. tions- og andre Nettoindtægt. Omkostninger. Nr ) ) I 7 0) ) ) ) ) ) ) ) ' ) ) ) , ) ) Pensionsfond. 4) Præmiefond. 5) 2386 Fyldningsfond og Fond til Fremme ) Deraf udstedte Ihændehaverobligationer ) Inkl. andre Kreditorer. 10) Saldo. 'Laurvigs Privatbanks Andel i Fortjenesten

23 Private Aktiebanker (Forts.) Pas- Nr, Bankens Navn. Indbetalt Reserve- Delkredere- A ndre Sam Aktiekapital. fond. fond. Fonds. af lndlaan { Skiensfjd.s Kreditbank, Skien Kreditbanken i Porsgrund... I Kreditbanken i Kragero Skiens og Oplands Privatbank Skiens Ørebank Tvedestrands Privatbank Agdesidens Bank, Arendal SondenfjeldskePrivatbk.,sand Filialen i Grimstad Aaensire Pengeforening Time Privatbank Klep Privatbank Klep Almenbank Stavanger Privatbank Privatbanken i Flekkefjord StavangerHandels-ogInd ustri bk Vikedals Privatbank Sjernero Privatbank Jelse Privatbank Skudenes Privatbank Avaldsnes Privatbk., Haugesund Os Privatbank Ullensvang Privatbank Kvams Privatbank Herands Ørebank Jondals Privatbank Voss Vexel- og Landmandsbank Bergens Privatbank Bergens Kreditbank Kirkebo Aktieprivatbank Lavik Privatbank Fjordenes Kreditbank, F1or Ørstens Aktiebank A alesunds Kreditbank Aalesunds Landmandsbank Romsdalske Vexel- og Landmandsba nk, Molde Kristiansunds Kreditbank ) 803 3) ) ) ) ) ) Delkredere- og Regulezingsfond. Tilskrivningsfond til Afskrivning af Aktionærernes Grundfonds og Dispositionsfond ) Reguleringsfond. 7) Deraf udstedte lhandehaverobl

24 19 Private Aktiebanker siver. Administra- I Regning med andre Banker. Andre Passiver. Tilsammen. Bruttoindtægt. Skatter. tions- og andre Omkostninger. Nettoindtægt. Nr. 8) ) ) ) ) ) } } forskrivelser. 3) Pensionsfond. 4) Pensionsfond og Dispositionsfond Kr, Inkl. andre Kreditorer. 9) Deraf overfort fra foregaaende Aar 41. 5) Pensionsfond 2*

25 Private Aktiebanker (Forts.) AM Pas- Nr. Bankens Navn. Indbetalt Reserve- Delkredere- Andre Sum Aktiekapital. fond. fond. Fonds. af Indlaan. Privatbanken, Trondhjem ) Afdelingen i Kristiansund Haandvankerf.s Sparek., Tr.hjem Nordenfj. Kreditbank, Tr.hjem Den borgl.foren.ssp.bk.,tr.hjem Trondhjems Realkreditbank Trondhjems Handelsbank Stenkjær Privatbank Indherreds Kreditbk., Stenkjær Hoilandets Privatbank, Grong Namdals Privatbank, Namsos Klingen Privatbank Nordlands Privatbank, BodO. Fauske Bank Saltdalens Privatbank Ofotens Bank, Narvik Tromso Privatbank ) ) Ialt 82 Banker i 1903 I Overgaar til Delkrederefond for Fillalbanken. Saldo ) Saldo 349. Reguleringsfond. 3) Inkl. diverse Kreditorer.

26 21 sprivate Aktiebanker siver. I Regning med andre Banker. Andre Passiver. Tilsammen. Bruttoindtægt Administrations- Skatter. og andre Nettoindtægt. Omkostninger. Nr ) ) ) ) ) ) , ,,IMIXIMII , Deraf Pantelaanskreditorers Obligationskonto ) Saldo 877. Saldo

27 Private Aktiebanker 22 J (Forts.) Af Overskuddet er: Nr. Bankens Navn. uddelt, som henlagt til Udbytte til Reserve- Aktionærerne. fond. henlagt til Delkrederefond. henlagt til andre Fonds. afskrevet som Tab. anvendt til andre Øiemed Christiania Bank og Kreditkasse Den norske Creditbank, Krania Filial i Arendal Christiania Handelsbank Kristiania Arbeiderbank a Hypothek- og Realkreditbk. Kristiania Folkebank,Kristiania Ørebank Chi istiania Privatbank Centralbanken for Norge, a Smaalenenes Aktiebank, Mysen Haldens Privatbank, Fr.hald ) ) Tønsberg Handelsbank Laurvigs Privatbank ) 527 ) Aktiekreditbanken i Sandefjord 8) FrOdrikshalds Kreditbank ) 13 Sarpsborg Aktiekreditbank 4) 14 Fred rikstad Privatbank 4) 15 Fredrikstad Handelsbank Granvik Aktiebank, Ons ) Moss Privatbank Heggedal og Omegns Privatbk, Oplandske Kreditbank, Hamar Hamar Privatbank Tryssil Privatbank Gjøvik og Oplands Kreditbank 110nefoss 'og Oplands Privatbk. Nedre Eker Aktiebank Drammens Privatbank Drammens og Oplands Kreditbk. Drammens Folkebank Holmestrand og OplandsAktiebk. Hortens og Omegns Privatbank Tønsberg Privatbank ) ) 373 5) ) 146 4) 67 8) ) ) 100 4) ) 308 1) Derhos udbetalt af Fyldningsfondet, hvortil overfort fra Delkrederefondet. 2) Pensionsalmennyttige øjemed.7) Afskrevet paa Inventar og Bygning. 8) Heraf Laurvigs Privatbanks Andel i Fortjenesten den indbetalte Aktiekapital, Reserve- og Delkrederefondene afskrevet ) afskrevet paa Delkredere- 18) -9,000 afskrevet paa Delkreclerefondet. 14) afskrevet paa Delkrederefondet; Reservefondet tilfort 17) Uopgivet. 18) Inkl. fremmed Mynt.

28 23 Private Aktiebanker Vexler og Reserve- og Delkrederefonds. Tegnet Vexelobligationer. Aktiekapital. Ved Udgangen af Forøgelse (+) eller Formindskelse ) i Ved Udgangen af Diskonterede i Aaret Indrriede i MU et Udenlandske exler. Ej ob to Aaret. Solgte i Aaret. Kr, Nr ) ) ' 566 d ) " ) ) ) ) ) d ) : ) ) ) -I ) 17) fond. Dividendefond. 4) Afskrevet paa Inventar. Overfort til Hovedstedet. 5) Til Fondet for 17017, Konto for Udlosning til Laurvigs Privatbank 13100, Organisationskonto afskrevet med ) Paa fondet. 11) afskrevet paa Delkrederefondet. 12) afskrevet paa Reserve- og Delkrederefondene fra indløsningssummen for Aktiekreditbanken i Sandefjord. 15) Gjtelder Halvaaret 1/7-31h 2. ")

29 Private Aktiebanker (Forts.) Af Overskuddet er: Nr. Bankens Navn. uddelt som Udbytte til Aktionærerne. henlagt til Reservefond. henlagt til Delkrederefond. henlagt til andre Fonds. afskrevet som Tab. anvendt til andre øjemed. 0/o Kr Skiensfjd.s Kreditbank, Skien.. Kreditbanken i Porsgrund... ( 6 Kreditbanken i Krager0 Skiens og Oplands Privatbank 3 Skiens Ørebank 6 Tvedestrands Privatbank 4 Agdesidens Bank, Arendal 10 SondenfjeldskePrivatbk.,sand Filialen i Grimstad Aaen.sire Pengeforening 39 Time Privatbank 16 Klep Privatbank Klep Almenbank 6 Stavanger Privatbank Privatbanken i Flekkefjord... I 8 Stavanger Handels- og Indu stri bk. Vikedals Privatbank Sjernero Privatbank Jelse Privatbank 8 Skudenes Privatbank 8 Avaldsnes Privatbk., Haugesund - Os Privatbank 8 Ullensvang Privatbank 8 Kvams Privatbank 5 Herands Ørebank Jondals Privatbank ) ) ) 210 7) ) 596 9) ) Voss Vexel- og Landmandsbank ) ) ) ) ") Bergens Privatbank Bergens Kredit bank 8 59 Kirkeb0 Aktieprivatbank 5) Lavik Privatbank Fjordenes Kreditbank, Flow , Ørstens Aktiebank 5 A alesunds Kreditbask 10 Aalesunds Landmandsbank... 5 Romsdalske Vexel- og Landmandsbank, Molde 5 Kristiansunds Kreditbank ) ) ) ) Tilskrivningsfond til Afskrivning paa Aktionærernes Grundfondsforskrivelser. 2) Pensionsfond. 2) Grundfondet. 6) Reguleringsfondet. 1) Afskrevet Inventariekonto. 8) Afskrevet paa Hjemmesparebankens 12) vet fort i ny Regning. 13) Heraf afskrevet paa Inventar og afsat til Extraudgifter i Anledning afskrevet paa Delkrederefondet. ") Afskrevet paa Delkrederefondet ) Reservefondet og afskrevet ) Overfort til Grundfondet ) Afskrevet paa Reservefondet 5800 og paa Del- ") Gjtelder ) Inkl. fremmed Mynt.

30 2 5 Private Aktiebanker Tegnet Aktiekapital Vexler og Reserve-ogDelkrederefonds. Vexelobligationer. Ved Udgangen at Forøgelse (+) eller Formindskelse (±) i Ved Udgangen at Diskonterede i Aaret. Indfriede i Aaret Udenlandske Vexier. Kjobte i Aaret. Solgte i Aaret. Nr ) ) ) ± F I ) ) ) ± ) t ` ) , ) ) ) _ 22) ; ', ' i 25) ' , ) } Pensionsfondet og Dispositionsfondet. 4) Pensionsfondet og Dispositionsfondet. 5)Til Organisationskonto. 9) Henlagt til Aktiekapitalen. 10) Veldædige Oiemed. 11) Afskrevet paa Bygningen. Aalesundsbranden. 14) Overfort til Gevinst- og Tabskonto 20000, til Driften for ) 4826 Delkrederefondet afskrevet. 18) 342 af Reservefondet er tillagt Aktiekapitalen. 19) Af Delkrederefondet krederefondet ) Herunder Udlaan og Indbetalinger paa Pantobligationer og andre Udlaan. 23) Uopgivet.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. 8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. Januar 90l December 90, Side

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. Norges officielle Statistik, Fjerde Række (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série) Nr 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges ofticielle Statistik m v 1 Januar 1901-31 December 1903,

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 315. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1891-1895. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1891-1895 UDGIVN E

Læs mere

ÅR BEID S MÅR K EDET,

ÅR BEID S MÅR K EDET, ÅR BEID S MÅR K EDET, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRÅLBIJREAIJ. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VÉGE.) FJERDE LIRGgNG. (QUATRIÈME ANNÉE.) 906. KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,)

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) A. No. I. A. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique. volumes.). Fattigstatistik

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, serie V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, serie V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, serie V.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i 'Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. 8 findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik i juli 889 december 90. Trykt 9: Nr. 9. Private

Læs mere

OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER. D. No. 1. FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. 1880. OVER

OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER. D. No. 1. FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. 1880. OVER D. No. 1. OVERSIGT OVER KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CARL C. WERNER & CO. 1880. D. No. I. Indtxgterne Anslaaede iste Halvaar 1878

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri.

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. Beretning den økonomiske Tilstand Romsdals Amt i Femaaret 1891-1895. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. 1897. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske

Læs mere

OVERSIGT OV ER AARET 1877. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALUESEN.

OVERSIGT OV ER AARET 1877. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALUESEN. C ). OVERSGT OV ER 0000 AARET 8. EFTER DE FRA ASYLERNE NDKOMNE AARSBERETNNGER SAMMENDRAGEN OG UDGVEN AF DREKTOREN FOR DET CVLE MEDCNALUESEN. CHRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 88. ndholdsfortegnelse.

Læs mere

VISSE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE SPAREKASSERS REGNSKABS- OPGØRELSE

VISSE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE SPAREKASSERS REGNSKABS- OPGØRELSE BETÆNKNING ANGÅENDE VISSE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE SPAREKASSERS REGNSKABS- OPGØRELSE AFGIVET AF DET AF HANDELSMINISTERIET UNDER 15. MAJ 1957 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 230 1959 Det administrative bibliotek

Læs mere

NORGES HANDEL OG SKIBSFART

NORGES HANDEL OG SKIBSFART C. No. 3 a. UDDRAG. AF CONSULATBERETNINGER VEDKOMMENDE NORGES HANDEL OG SKIBSFART 1 AARET 1873. UDGIVEN AF DEPARTEMENTETIOR BETINDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET BTEENSKE BOGTRYKKEUI. 1874. C. No. 3. Consulatberetninger

Læs mere

)_,_._, BERETNING SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE. 1 ;II * 'Y'') g E. 1 f: ti 14. e.., CHRISTIANIA.. .._.

)_,_._, BERETNING SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE. 1 ;II * 'Y'') g E. 1 f: ti 14. e.., CHRISTIANIA.. .._. Ib A BERETNING OM SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE 1 ;II * 'Y'') g E I, 1 f: ti 14.._. e.., CHRISTIANIA.. TR YKT I DET ST F.:ENSKE BOGTRYKKERI. -"----- )_,_._, BERETNING OM SUNDIIEDSTILSTANDEN

Læs mere

Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling. i Danmark i det sidste slaegtled

Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling. i Danmark i det sidste slaegtled Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling i Danmark i det sidste slaegtled MARCUS RUBIN DEN ØKONOMISKE UDVIKLING I I DET SIDSTE SLÆGTLED DANMARK Med 63 Illustrationer KJØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDELS

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug.

XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug. XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning om den økonomiske Tilstand m. v. i Romsdals Amt i Femaaret 11--15. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug. Aarene 12, 13 og 14 gav for Jordbrugets Vedkommende i det store

Læs mere

DEN HØIERELANDBRUGSSKOLE I AAS

DEN HØIERELANDBRUGSSKOLE I AAS NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 1875. C. No. 6. BERETNING OM DEN HØIERELANDBRUGSSKOLE I AAS FOR ÅARET FRA 1 JULI 1873 TIL 1 JULI 1874. IIP,GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRË. CHRISTIANIA,

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége., troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége., troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége., troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 1828-30 Juni 1889, S.

Læs mere

FINANSIERINGSSELSKABER

FINANSIERINGSSELSKABER BETÆNKNING OM FINANSIERINGSSELSKABER OG LIGNENDE VIRKSOMHEDER AFGIVET AF BOSS-UDVALGET BETÆNKNING NR. 628 KØBENHAVN 1971 ISBN 87 503 1100 0 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910.

FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910. FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO, 1911. TEEN

Læs mere