BANKJURA UDVALGTE EMNER / 2. UDGAVE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BANKJURA UDVALGTE EMNER / 2. UDGAVE"

Transkript

1 CAMILLA HØRBY JENSEN (RED.) / NIS JUL CLAUSEN / TANJA JØRGENSEN NINA DIETZ LEGIND / METTE WINTHER LØFQUIST / HANS VIGGO GODSK PEDERSEN BANKJURA UDVALGTE EMNER / 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

2 Bankjura Udvalgte emner

3 Camilla Hørby Jensen (red.), Nis Jul Clausen Tanja Jørgensen, Nina Dietz Legind, Mette Winther Løfquist & Hans Viggo Godsk Pedersen Bankjura Udvalgte emner Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013

4 Camilla Hørby Jensen (red.), Nis Jul Clausen, Tanja Jørgensen, Nina Dietz Legind, Mette Winther Løfquist & Hans Viggo Godsk Pedersen Bankjura 2. udgave, 1. oplag Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Damm s Forlagsbogbinderi, Randers Printed in Denmark 2013 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Gothersgade København K Telefon: Telefax:

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Kapitel 1. Bankret Bankret som juridisk disciplin Bankrettens emneområde Bankrettens to søjler Aktører Pengeinstitutter Kunderne Privatkunder Erhvervskunder Kundekategoriseringen ved værdipapirhandel Øvrige aktører Fremstillingens struktur og emnekreds Kapitel 2. Regulering af pengeinstitutter Indledning Det indre marked for finansielle tjenesteydelser Traktaten Etableringsretten Fri bevægelighed for tjenesteydelser Fri bevægelighed for kapital Principper Gensidig anerkendelse af tilladelser Single Licence/europæisk pas Hjemlandskontrol Samfundsmæssige interesser Tilblivelse af den europæiske pengeinstitutlovgivning Lamfalussy-proceduren Det nuværende system: Lissabon-Traktaten og Larosière-rapporten Lissabon-traktaten Delegerede retsakter og gennemførselsretsakter

6 Larosière-rapporten Tendenser i relation til harmonisering Det lovgivningsmæssige landskab for danske pengeinstitutter Regler vedrørende institutionssøjlen Lov om finansiel virksomhed Hvidvaskloven Indskydergaranti Kompetencekravsbekendtgørelsen Ledelsesbekendtgørelsen Regler vedrørende kundesøjlen Aftaleloven Best execution-bekendtgørelsen Betalingstjenesteloven Checkloven Forbrugeraftaleloven God skik-bekendtgørelsen Gældsbrevsloven Inkassoloven Investorbeskyttelsesbekendtgørelsen Kreditaftaleloven Persondataloven Prisoplysningsbekendtgørelsen Renteloven Risikomærkningsbekendtgørelserne Tinglysningsloven Værdipapirhandelsloven Kapitel 3. Pengeinstitutvirksomhed Indledning Brancheglidning Tilladelse Betingelser for tilladelse Virksomhedsområde (tilladt virksomhed) Pengeinstitutvirksomhed Anden tilladt virksomhed Accessorisk virksomhed Anden finansiel virksomhed Anden ikke-finansiel virksomhed Værdipapirhandelsvirksomhed Ikke-tilladt virksomhed

7 4. Eneret Kapitaldækning Basiskapital Solvenskrav Minimumskapitalkrav Solvensbehov Risikospredning Store engagementer Kapitalplacering Likviditet Fremtidige ændringer i kapitaldækningsreglerne Basel III Tilsynsdiamanten Systemisk vigtige finansielle institutioner Kriterier for udpegning af SIFI er Yderligere krav til SIFI er Yderligere krisehåndteringsværktøjer vedrørende SIFI er Håndtering af nødlidende pengeinstitutter De danske bankpakker Bankpakke I Stabilitetspakken Bankpakke II Kreditpakken Bankpakke III Afviklingspakken Bankpakke IV Konsolideringspakken Bankpakke V Udviklingspakken Oversigt over overtagne pengeinstitutter Krisehåndtering af pengeinstitutter Danske regler Fremtidig europæisk krisehåndtering af nødlidende pengeinstitutter Genopretnings- og afviklingsplaner Beføjelser/afviklingsværktøjer til tilsyns- og afviklingsmyndigheden Generelle principper Kapitel 4. Forsvarlig drift Indledning Virksomhedsorganisation Ledelse Bestyrelsen Opgaver

8 Forretningsorden Bestyrelsesmøder Bestyrelsens selvevaluering Revisionsudvalg Fremtidige krav til bestyrelsen Direktionen Opgaver Tilsynsråd Repræsentantskabet Opgaver Krav til ledelsen Begrænsninger i ledelsens personlige dispositioner Aflønning af ledelsesmedlemmer m.fl Kapitel 5. Tavshedspligt Indledning Forbudssubjekter Forbudsobjekter Forbuddets omfang Berettiget videregivelse/udnyttelse Lovhjemmel Fejltransaktioner Varetagelse af administrative opgaver Risikostyring Rådgivning eller markedsføring Mistanke om hvidvask m.m Varetagelse af Finanstilsynets opgaver Kundens samtykke Sædvane Soliditetsoplysninger Kapitel 6. Tilsyn og klageadgang Indledning Tilsyn Finanstilsynet Det Finansielle Råd Tilsynsopgaven Finanstilsynets reaktions- og sanktionsmuligheder Administrativt fastsatte bøder

9 2.3. Europæisk tilsyn Baggrund Larosière-rapporten Den europæiske tilsynsstruktur Makrotilsynet Mikrotilsynet Bankunionen Overførsel af banktilsynet til det europæiske plan Krisehåndtering af nødlidende banker Fælles system for en europæisk indskyder- og investorgarantiordning Klageadgang Intern klageansvarlig Pengeinstitutankenævnet Den retskildemæssige værdi af Ankenævnets praksis Alternative konfliktløsningsmekanismer på EUplan Domstolene Finanstilsynet Forbrugerombudsmanden Kapitel 7. Hvidvask Indledning Hvidvask Finansiering af terrorisme Opmærksomhedspligt Undersøgelsespligt Underretningspligt Standsningspligt Hvidvask Finansiering af terrorisme Tavshedspligt Kend din kunde-pligter Legitimation Legitimationskravene Undtagelser til legitimationskravene Tidspunkt for indhentelse af legitimation Manglende legitimation Ny legitimation Formål og omfang

10 5.3. Overvågningspligt Opbevaringspligt Interne forhold Interne regler m.m Uddannelses- og instruktionspligt Kapitel 8. God skik Indledning God skik som retlig standard God skik-regler i relation til pengeinstitutter Uddybende bekendtgørelser Særligt om god skik-bekendtgørelsen Anvendelsesområde Indhold Generalklausulen Markedsføring Købsopfordringer Fordelsprogrammer Overtrædelse af god skik Offentligretlige sanktioner Civilretlige sanktioner Kapitel 9. Diverse aftaleretlige forhold Pengeinstitutternes aftaler Pengeinstitutternes almindelige forretningsbetingelser De almindelige forretningsbetingelsers retsvirkninger Vedtagelse Nye vilkår Ændrede vilkår Fortolkning Nødvendige vilkårsændringer Ugyldighed Særligt om rente- og gebyrreguleringsklausuler Særligt om opsigelsesklausuler Særligt om ansvarsfraskrivelsesklausuler Fjernsalgsaftaler Prækontraktuel oplysningspligt Fortrydelsesret Aftaler indgået efter uanmodede henvendelser

11 Kapitel 10. Pengeforpligtelsen Indledning Betalingstid Forfaldstid Frigørelsestid Betalingssted Pengekreditor Det skyldige beløb Betaling i fremmed valuta Betalingsmidler Betaling med betalingskort mv Betaling med check Check som betalingsmiddel Indløsning og clearing af checks Kapitel 11. Misligholdelse i pengeinstitutforhold Indledning Kundens misligholdelse Misligholdelsesformer Pengeinstituttets beføjelser Naturalopfyldelse Ophævelse Forsinket betaling Øvrige ophævelsesgrunde Erstatning Inddrivelsesomkostninger a. Rykker- og inkassogebyrer b. Øvrige omkostninger c. Kompensationsbeløb Kredittab Kurstab Pengeinstitutters professionsansvar Kapitel 12. Ophør Indledning Opfyldelse Førtidig indfrielse Førtidig overførsel

12 3. Opsigelse Ophør af pengeinstituttets tilgodehavende Pengeinstituttets opsigelse Kautionisters misligholdelse Retsvirkninger af usagligt begrundet eller uvarslet opsigelse Kundens opsigelse Ophør af kundens tilgodehavende Kundens opsigelse Pengeinstituttets opsigelse Modregning Pengeinstitutternes tvungne modregning i indlånskonti Almindelige indlånskonti Særlige indlånskonti Budgetkonti Eftergivelse Forældelse Ophør af pengeinstituttets tilgodehavende Ophør af kundens tilgodehavende Passivitet Ophør af pengeinstituttets tilgodehavende Intet retstab Undtagelsestilfælde Ophør af kundens tilgodehavende Slutafregning Parterne Omfattede fordringer Slutafregningsgrunde Gennemførelse af slutafregning Kapitel 13. Indlån Indledning Retten til en indlånskonto Renter på indlån Rentesatsen Renteændringer Validering Indskydergaranti Hvem er dækket af Indskydergarantifondens ordning? Fastsættelse af bidrag

13 4.3. Dækningsomfang Informationspligt Udbetalinger fra Indskydergarantifonden Lov om finansiel stabilitet Særlige indlån og placering af pensions- og opsparingsmidler Kapitel 14. Udlån Indledning Forbrugerkredit Indledning Informationspligt Ved reklame Forud for aftalens indgåelse Selve aftalen Efter aftalens indgåelse Fyldestgørende forklaringer og rådgivning Mærkningsordninger og risikoklassificering Vurdering af forbrugeres kreditværdighed Forbud mod visse former for lånefinansiering Fortrydelsesret Sanktionering Erhvervslivets låntagning Indledning Covenants Information covenants Merger control covenants Asset disposal covenants Negative pledge covenants Finansielle covenants Sanktionering Pengeinstitutters fakturabelåning Finansiering via selskabsopsplitning Securitisation Syndikerede lån Kapitel 15. Betalingsformidling Indledning Reguleringen af betalingsformidling Adgang til at udbyde betalingstjenester Gennemsigtighed og information

14 4.1. Enkeltstående betalinger Forudgående information til brugeren Efterfølgende information til brugeren Rammeaftalebetalinger Forudgående information til brugeren Efterfølgende information til brugeren Gebyrer for oplysningerne Manglende overholdelse af oplysningspligten Opsigelse af rammeaftale Brugerens opsigelse Pengeinstituttets opsigelse Pengeinstituttets spærring Gennemførelse af betalingstransaktioner Modtagelse af betalingsordrer Gennemførelsestid Valør Kreditvalør Debetvalør Valørregler for kontantindbetalinger Gebyrer for gennemførelse Gebyrernes størrelse Overvæltning af gebyrer Afvisning af gennemførelse Manglende eller mangelfuld gennemførelse Ansvarsfrihedsgrunde Tilbagekaldelse af betalingsordrer Tilbagekaldelse af betalingsordrer ved fjernsalg Kapitel 16. Uautoriserede betalingstransaktioner Indledning Betalingstjenester Uautoriserede transaktioner generelt Uberettiget anvendelse hæftelsesmæssigt udgangspunkt Uberettiget brug betalers hæftelse Hæftelse op til kr Hæftelse op til kr Pinkode anvendt Pinkode ikke anvendt Ubegrænset hæftelse Bortfald eller ophør af betalerens hæftelse

15 2.4. Indsigelsesfrist passivitet Falske checks Kapitel 17. Kaution for banklån Indledning Reguleringen af kaution Reguleringen af kaution for banklån Kaution uden for erhvervsforhold Privat kaution Indgåelse af kautionsaftalen Oplysningspligt ved indgåelsen Privat kaution Kaution inden for erhvervsforhold Kautionisters forhold ved indgåelse af aftalen Privat kaution Kaution inden for erhvervsforhold Formen for aftalen Kautionsforpligtelsen Alskyldserklæringer Renter, gebyrer og omkostninger i hovedforholdet Kaution for gammel gæld Kautionsarten Inddeling efter kautionistens ydelsestid Forskellige former for begrænset kaution Efterkaution Kontrakaution Samkaution Tabskaution Kautionsforpligtelsens tidsmæssige udstrækning Pengeinstituttets efterfølgende underretningspligt Hovedforholdets misligholdelse m.m Kaution inden for erhvervsforhold Privat kaution Årlig underretningspligt Kautionsforpligtelsens ophør Ophør som følge af omstændigheder i hovedforholdet Hovedskyldnerens opfyldelse Forældelse eller præklusion af hovedfordringen Ændring i hovedfordringen som følge af kreditorforfølgning m.v

16 8.2. Kautionsforpligtelsens selvstændige ophør Kautionistens opfyldelse af fordringen Opsigelse Fremtidige forpligtelser Bestående forpligtelser Forældelse og andre almindelige ophørsgrunde Præklusion, akkord gældssanering m.v Risikoforøgelse Pengeinstitutskifte Skyldnerskifte Kautionistens indfrielse og regres Kautionistens misligholdelse Almindelige regler om regres mod hovedskyldneren Indtræden i sikkerheder stillet af hovedskyldneren Flere kautionister eller tredjemandspant Kapitel 18. Bankgarantier Indledning Generelt om bankgarantier Fremgangsmåden ved garantistillelse Garantiformer Opdeling efter type Betingede ctr. ubetingede garantier Særlige former for garantier Forskellige regelsæt for garantier Uniform Rules for Contract Guarantees Uniform Rules for Demand Guarantees Garantier i rembursform Convention on Independent Guarantees and Standby Letters of Credit AB 92 og ABT Entreprenørens sikkerhedsstillelse Bygherrens sikkerhedsstillelse Almindelige regler om bankgarantier Arten af garanti Afgivelse af garantien Garantiens omfang Betingelser Fortolkning Garantens betaling Ydelsestiden for betingede garantier

17 Ydelsestiden for ubetingede garantier Forlængelse Extend or pay Indsigelser fra det underliggende retsforhold Tilbagesøgning Ophør Tidsbegrænsning Garanti for fremtidige forpligtelser Garanti for en bestående fordring Ikke anerkendelse af tidsbegrænsning Modregning Hindring af åbenbart uberettigede træk Kapitel 19. Støtteerklæringer Indledning Hovedpunkter i støtteerklæringer Forskellige typer af støtteerklæringer Støtteerklæringer set fra en kontraktretlig synsvinkel Afgivelse af et løfte Misligholdelse af et løfte og et deraf følgende tab Erklæringer med relation til ejerforholdet Erklæringer med relation til tilsyn eller lignende Erklæringer med relation til udøvelse af indflydelse Erklæringer med relation til betalingsevne Erklæringer med hensyn til fortsat drift Kapitel 20. Værdipapirhandel Pengeinstituttet som værdipapirhandler Værdipapirhandlers eneret Status som værdipapirhandler Virksomhedsindretning Kunders værdipapirer og samledepoter Investorbeskyttelse Anvendelsesområde Formkrav Kundekategorier Generelle krav til investorbeskyttelsen Informationskrav Generel information Specifik information

18 4.6. Kend din kunde-princippet Egnethedstest Hensigtsmæssighedstest Execution only Afregningsnotaer mv Behandling af kundeordrer Værdipapirhandleres udførelse af kundeordrer Best execution Ordreudførelsespolitik Kapitel 21. Finansiel rådgivning Indledning Begrebet finansiel rådgivning Retskildebilledet vedrørende finansiel rådgivning Forsøg på samlet regulering Professionsansvar ved finansiel rådgivning Ansvarsgrundlag Bestræbelsesansvar/resultatansvar Kontrakt Tab Øvrige ansvarsbetingelser Bevisbyrde Kontraktretlige aspekter Udvalgte bestemmelser vedrørende finansiel rådgivning Hvornår skal der ydes rådgivning? Særligt om strukturerede indlån og produkter Krav til og grundlaget for rådgivningen Tilstrækkelige informationer Særlige interesser/egen interesse Relevante skatteregler Rådgivning om lån med sikkerhed i fast ejendom Egnethedstest Risikomærkning Kompetencekrav for finansielle rådgivere Risikoklassificering af visse udlånsprodukter Særlige spørgsmål vedrørende rådgivning Forhold af betydning for culpabedømmelsen Særlig oplysningsforpligtelse i forbindelse med rådgivning Risikospredning

19 Offentligretlige forskrifter Betydningen af skriftligt materiale Kundens risikoprofil Forhold af betydning for bevisbyrden Betydningen af offentligretlige forskrifter Betydningen af Finanstilsynets påtaler Betydningen af risikoen ved investeringen og af risikoprofil Frarådning, kreditvurdering og uansvarlig långivning Frarådning Kreditvurdering Uansvarlig långivning til forbrug Forkortelser Litteraturliste Doms-, kendelses- og afgørelsesregister Stikordsregister

DANSK PRIVAT. RET 17. udg.

DANSK PRIVAT. RET 17. udg. DANSK PRIVAT RET 17. udg. Camilla Hørby Jensen (red.) Paul Krüger Andersen Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund René Franz Henschel Hans Viggo Godsk Pedersen JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG DANSK PRIVATRET

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Privatkunder Pr. 1. juni 2015 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 44 bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø,

Læs mere

PRIVATKUNDER ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER VILKÅR FOR BETALINGSKONTI OPLYSNING OM FORTYDELSESRET

PRIVATKUNDER ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER VILKÅR FOR BETALINGSKONTI OPLYSNING OM FORTYDELSESRET PRIVATKUNDER ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER VILKÅR FOR BETALINGSKONTI OPLYSNING OM FORTYDELSESRET Almindelige forretningsbetingelser Privatkunder Gældende fra den 1. april 2015. Forretningsbetingelserne

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 1. september 2015 for eksisterende kunder og umiddelbart for nye kunder. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem BankNordik og Dem,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. for privatkunder i

Almindelige forretningsbetingelser. for privatkunder i Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Gældende fra september 2012 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Fanø Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Fanø Sparekasse

Læs mere

MIDDELFART SPAREKASSEs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere

MIDDELFART SPAREKASSEs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere 16-04-2012 MIDDELFART SPAREKASSEs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere OVERBLIK De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbruger

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbruger De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Salling Bank A/S og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Lån & Spar Bank A /S's almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Lån & Spar

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for Side 1 af 8 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Swedbank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Borbjerg Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Borbjerg

Læs mere

FINANS JURA. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Lærebog i formueret med særligt henblik på finansieringsret

FINANS JURA. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Lærebog i formueret med særligt henblik på finansieringsret Bent Iversen Torsten Iversen Lars Hedegaard Kristensen Hans Helge Beck Thomsen FINANS JURA Lærebog i formueret med særligt henblik på finansieringsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag ISBN 87-574-9054-6

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Faaborg A /S's almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

ERHVERVSKUNDER ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER VILKÅR FOR BETALINGSKONTI

ERHVERVSKUNDER ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER VILKÅR FOR BETALINGSKONTI ERHVERVSKUNDER ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER VILKÅR FOR BETALINGSKONTI Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder Gældende fra den 1. april 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine

Læs mere

De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Den Jyske Sparekasse og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

1. Etablering af et kundeforhold

1. Etablering af et kundeforhold De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Dragsholm

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Dragsholm

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter pr. 11. april 2012 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank 1. Om forretningsbetingelserne Coop Banks almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem dig og banken, medmindre der udtrykkeligt er aftalt

Læs mere

Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen. Dansk erhvervsret. en Lærebog. 10. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen. Dansk erhvervsret. en Lærebog. 10. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen Dansk erhvervsret en Lærebog 10. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Dansk Erhvervsret Bent Iversen og Lars Lindencrone Petersen Dansk Erhvervsret Jurist- og

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder Gældende fra den 1. september 2015 for eksisterende kunder og umiddelbart for nye kunder. Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbrugere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale,

Læs mere

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked I denne bog redegøres der for disse nye initiativer fra såvel et europæisk som et dansk perspektiv med det formål at give læseren et indblik i omfanget af de bestræbelser, som etableringen af et indre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for Side 1 af 7 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Swedbank og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere