Cash & Working Capital Management August Arbejdskapital Et spørgsmål til 97 mia. kr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cash & Working Capital Management August 2013. Arbejdskapital Et spørgsmål til 97 mia. kr."

Transkript

1 Cash & Working Capital Management August 213 Et spørgsmål til 97 mia. kr.

2 Indhold mia. kr. kan frigøres Udviklingen i arbejdskapital følger selskabernes aktivitetsniveau 5 Potentiale på 97 mia. kr. 5 Potentialeberegningen 5 Loft over kredittid fra Ingen ændring i arbejdskapitaldagene 7 Lav arbejdskapital høj indtjening Lavere potentiale i varelagrene Debitordagene er uændret, men potentialet er steget Kreditordagene er vokset beskedent Appendiks 12 Analysens forudsætninger 12 Definitioner 13 Oversigt over branchekoder 14 Diverse uddybende tabeller og grafer Kontakt

3 97 mia. kr. kan frigøres Danske virksomheder kan frigøre 97 mia. kr. fra deres arbejdskapital. Selskaber med lav pengebinding i arbejdskapital i forhold til deres omsætning, har samtidig den højeste indtjening. Siden 28 er pengebindingen i arbejdskapital steget med 18 mia. kr. (15%). Selskabernes omsætning er steget med 16% i samme periode. Likviditetspotentialet i arbejdskapitalen er 15 mia. kr. (18%) større nu, end det var i 28, året hvor finanskrisen indtrådte. Alternative finansieringsformer som supply chain finance, factoring og konsignationslagre har endnu ikke vundet indpas hos danske virksomheder. Likviditetspotentialet gemt i varelagrene faldet med 27% siden finanskrisen indtrådte. I samme periode er potentialet inden for debitorer og kreditorer steget. et spørgsmål til 97 mia. kr. 3

4 Udviklingen i arbejdskapital følger selskabernes aktivitetsniveau Vi har analyseret udviklingen i arbejdskapital fra 28 til 212. Vores analyse dækker således udviklingen fra finanskrisens start og til nu. I den analyserede periode har det jævnligt været drøftet, hvorvidt manglende likviditet begrænsede danske virksomheder i at udnytte deres forretningsmæssige muligheder. Vi finder det derfor tankevækkende, at danske virksomheder kan frigøre 97 mia. kr. fra arbejdskapitalen. Fra 28, hvor finanskrisen indtrådte, til 212 er den samlede pengebinding i arbejdskapital øget med ca. 15% fra 121 mia. kr. til 139 mia. kr. Udviklingen i arbejdskapital følger selskabernes aktivitetsniveau målt ved deres omsætning. ens komponenter, varelager, debitorer og kreditorer har dog udviklet sig meget forskelligt. Pengebindingen i varelagre er øget med 9%, mens debitorerne er vokset med 32% og finansieringen fra kreditorerne er øget med 28%. Omsætningen er steget med 16%. Overordnet set har virksomhederne bragt orden i eget hus og primært kigget ind ad på varelagret for at frigøre likviditet. Derefter har mange set på indkøb og betalingsbetingelser. Det er vores indtryk, at virksomhederne har været bekymrede for at stille krav til kunderne. (mia. kr.) Samlet omsætning (mia. kr.) I 213 ratificerede EU-landene direktivet, der begrænser betalingsfristerne, som virksomhederne kan kræve af deres leverandører. Vi glæder os til at se effekten

5 Potentiale på 97 mia. kr. Vores analyse viser, at hvis selskaberne, der har bundet flere penge i henholdsvis varelager, debitorer og kreditorer end gennemsnittet i deres respektive brancher, reducerede deres pengebindinger til branchegennemsnittene, kunne de frigøre i alt 97 mia. kr. potentiale (mia. kr.) Potentialet er samlet set steget med 18% siden finanskrisens start i 28. Både for debitorer og kreditorer er potentialet steget med henholdsvis 54% og 36%, mens potentialet på varelagret er faldet med 27% Udviklingen indikerer, at virksomhederne har arbejdet med at nedbringe pengebindingen i varelagrene. Dette gøres hovedsagligt ved at reducere antallet af lagerførte varenumre eller ved at aftale hyppigere levering fra leverandørerne Når potentialet inden for både debitorer og kreditorer stiger beløbsmæssigt, er der flere faktorer, der spiller ind. Blandt andet er omsætningen steget med 16% i perioden, men den væsentligste forklaring er givetvis, at betalingsbetingelserne er tilpasset hvert enkelt kunde-leverandørforhold. Det vil sige, at nogle virksomheder har krævet længere betalingsbetingelser hos deres leverandører, men ikke alle underleverandører har kunnet opnå tilsvarende længere betalingsfrist hos deres leverandører. Herved opstår en øget spredning i kredittiderne i den indbyrdes samhandel, og potentialet øges (afstanden mellem den enkelte virksomheds kredittider og branchegennemsnittet). Selskabernes handel med udlandet påvirker ikke analysen nævneværdigt, da finanskrisen har berørt langt de fleste og mest betydningsfulde samhandelslande for danske virksomheder. Virksomhederne i disse lande har ageret nogenlunde på samme måde som de danske. at frigøre likviditet. Tilsvarende gælder, hvis virksomhedens DPO er mindre end branchegennemsnittet. Det beregnede potentiale udtrykkes i antal dage og beløb. Loft over kredittid fra 213 Den indførtes i EU et principielt loft over kredittiden mellem debitorer og kreditorer på 3 dage, med mulighed for forlængelse op til 6 dage. Det bliver spændende at se effekten af ratificeringen af dette EU-direktiv. Det er vores forventning, at debitordage og kreditordage begge vil falde, hvorved den positive nettoeffekt til dels vil blive udlignet. Men da offentlige myndigheder, som kendetegnes ved betydelig indkøb og stort set intet salg, er omfattet af direktivet, forventes virksomhedernes samlede arbejdskapital reduceret. Potentialeberegningen Potentialet er beregnet for hver branche for sig for lagerdage (DIO), debitordage (DSO) og kreditordage (DPO). Hvis den enkelte virksomheds DIO eller DSO er højere end det relevante branchegennemsnit, er der et potentiale for Potentialet er samlet set steget med 18% siden finanskrisens start i 28 et spørgsmål til 97 mia. kr. 5

6 dage 212 dage Dage Øvre kvartil Branchegns. Nedre kvartil Råstoffer og jordbrug Fremstilling Energi og forsyning Bygge og anlæg Handelsvirksomhed Transport Rådgivning og viden Finansiel virksomhed Fast ejendom Øvrige Alle brancher (dage) Øvre kvartil Nedre kvartil Ingen ændring i arbejdskapitaldagene På trods af, at det samlede potentiale er steget med 15 mia. kr. i perioden, kan vi konstatere, at arbejdskapitaldagene ikke viser nævneværdige udsving som følge af finanskrisen. ligt har selskaberne i vores analyse arbejdskapitaldage. De bedste selskaber (øvre kvartil) ligger mellem -32 og -25 arbejdskapitaldage, og de som har flest arbejdskapitaldage (nedre kvartil) ligger mellem 17 og 11 dage. dagene er ikke reduceret, da virksomhederne samlet set ikke har formået at nedbringe pengebindingen i arbejdskapital i forhold til deres omsætning. 6

7 Lav arbejdskapital høj indtjening Vi har sammenlignet overskudsgraden i selskaberne med arbejdskapitaldagene. I grafen nedenfor ses sammenhængen. Siden 21 har selskaberne med en arbejdskapital i den øvre kvartil haft en højere overskudsgrad end de øvrige selskaber. I alle årene har selskaberne med det højeste antal arbejdskapitaldage haft den laveste indtjening. en relativt højere indtjening går hånd i hånd med en mere beskeden pengebinding i arbejdskapital At styre arbejdskapitalen og dens bestanddele kræver god kontrol over den samlede værdikæde og en løbende optimering og tilpasning til markedsforholdene. Det samme gør sig gældende for styring af indtjeningen. Derfor går en relativt højere indtjening hånd i hånd med en mere beskeden pengebinding i arbejdskapital end gennemsnittet. Den unormalt høje indtjening i 21 stammer hovedsageligt fra brancherne Fast ejendom samt Råstoffer og jordbrug. Overskudsgrad pr. arbejdskapitalkvartil (%) Øvre kvartil Nedre kvartil et spørgsmål til 97 mia. kr. 7

8 Lavere potentiale i varelagrene Lagerdage 212 (DIO) Dage Øvre kvartil Branchegns. Nedre kvartil Råstoffer og jordbrug Fremstilling Energi og forsyning Bygge og anlæg Handelsvirksomhed Transport Rådgivning og viden Finansiel virksomhed Fast ejendom Øvrige Alle brancher Potentialet indenfor varelagrene er faldet fra 3 mia. kr. til 22 mia. kr. Der har kun været mindre udsving i lagerdagene, som i perioden har ligget næsten konstant omkring de 37 dage. Alternative tiltag såsom brug af konsignationslager og forarbejdning under transport har endnu ikke vundet indpas hos danske virksomheder. De fleste danske virksomheder er forholdsvis små set i et internationalt perspektiv. Det betyder fx, at de fleste køb foretaget i Asien leveres FOB, hvilket betyder, at varerne indgår i det danske selskabs varelager under transporten fra fx Kina. Der er markante forskelle ikke blot mellem kvartilerne og gennemsnittet, men også brancherne imellem. Der er også meget store forskelle på spredningen i de enkelte brancher, fx Råstoffer og jordbrug samt Fast ejendom har en meget stor spredning på deres lagerdage, mens brancher såsom Transport og Energi og forsyning ligger væsentlig tættere på hinanden. Forskellene brancherne imellem skyldes hovedsageligt forskelle i branchernes natur. Fx kan et ejendomsselskab have en række boliger opført som varelager, da de er tiltænkt videresalg, mens et energiselskab får strøm eller naturgas i sit distributionsnet, og det er øjeblikkeligt leveret til kunderne. Reduktionen af potentialet i varelagrene kan blandt andet begrundes med: Fokus på leverandørsamarbejdet. Jo oftere og jo mere sikkert, der leveres, jo mindre mængder behøves på lager. Fokus på antallet af varenumre der lagerføres. Potentiale i varelagret udgør 22 mia. kr. Lagerdage (DIO) (dage) Øvre kvartil Nedre kvartil 8

9 Debitordagene er uændret, men potentialet er steget Debitordage (DSO) (dage) Øvre kvartil Nedre kvartil Potentialet for debitorerne er steget stødt siden 28 og udgjorde 37 mia. kr. i 212. Kredittiden til kunderne (debitordagene) er derimod næsten konstant i perioden, svarende til 42 dage. Mange virksomheder har strammet op på rykkerprocedurer efter finanskrisen, men samtidig er der også mange virksomheder, der har krævet længere betalingsfrister af deres leverandører. Disse forhold gør sig gældende ikke bare i Danmark, men i alle betydende samhandelslande for danske virksomheder. Det medfører, at der kan være et øget pres for rettidig betaling, men samtidig har mange virksomheder også været bekymrede over at kræve kortere betalingsfrister af deres kunder. Denne balancering mellem krav om rettidig og hurtigere betaling og frygten for at miste kunder, fordi man som virksomhed kræver betaling for sine leverancer, har ikke ændret sig siden 28. Forskellene mellem de enkelte brancher er ikke ligeså markante, som de var for lagerdagene. Potentiale i debitorerne udgør 37 mia. kr. Vi ser, at brancherne Bygge og anlæg samt Rådgivning og viden, der begge har projektsalg som deres kerneforretning, har længere gennemsnitlige DSO end de øvrige brancher. Især bygge- og anlægsbranchen har været kendetegnet af, at tvister om hvorvidt det leverede nu også svarede til det aftalte, og at kunderne har tradition for at tilbageholde betaling, til eventuelle skader er udbedret. Vi kan dog ikke entydigt konkludere, at det er afgørende i denne analyse. Tiltag som outsourcing af rykning af debitorer samt factoring er ikke udbredt i Danmark. Med hensyn til den begrænsede brug af factoring skyldes det formegentlig, at denne finansieringsform har et dårligt ry i mange brancher, og at mange virksomheder har afgivet virksomhedspant i deres debitorer over for deres pengeinstitut, hvorfor virksomhederne reelt ikke kan belåne, men alene sælge deres kundefordringer. Da risikoen for tab overgår ved et fakturasalg, er det en dyrere finansieringsform end fakturabelåning. Debitordage 212 (DSO) Dage Øvre kvartil Branchegns. Nedre kvartil Råstoffer og jordbrug Fremstilling Energi og forsyning Bygge og anlæg Handelsvirksomhed Transport Rådgivning og viden Finansiel virksomhed Fast ejendom Øvrige Alle brancher et spørgsmål til 97 mia. kr. 9

10 Kreditordagene er vokset beskedent Kreditordage i 212 (DPO) Dage Øvre kvartil Branchegns. Nedre kvartil Råstoffer og jordbrug Fremstilling Energi og forsyning Bygge og anlæg Handelsvirksomhed Transport Rådgivning og viden Finansiel virksomhed Fast ejendom Øvrige Alle brancher Potentialet ved kreditorerne er steget fra 28 mia. kr. til 38 mia. kr. (36%) i perioden, selvom kredittiderne hos leverandørerne er blevet længere. Det er udtryk for en større spredning i kredittiderne selskaberne imellem. En lang række større virksomheder har opnået længere betalingsbetingelser hos deres leverandører, hvilket givetvis er årsagen til stigningen i den øvre kvartil og til dels i gennemsnittet. Potentiale hos kreditorerne udgør 38 mia. kr. Generelt set er kreditorområdet præget af, at her har mange virksomheder selv taget styringen under finanskrisen. Det vil sige, at virksomhederne har taget initiativ til at opnå bedre betalingsbetingelser. En række virksomheder har struktureret deres indkøbsfunktion, så de udnytter deres samlede indkøbspotentiale, når der skal forhandles med leverandørerne. Som nævnt i forbindelse med udviklingen i varelagrene, har disse leverandørforhandlinger ofte fokuseret på betalingsvilkår, rabat og pris. Parametre som leveringsfrekvens, konsignationslagre og leveringssikkerhed har kun sjældent været drøftet. Energi og forsyningsselskaber har generelt nogle meget lange kredittider. De andre brancher har en mindre spredning i deres kredittider hos deres leverandører. I Danmark er de mere sofistikerede metoder, som fx supply chain finance, kun brugt i meget begrænset omfang. Vi forventer, at dette vil ændre sig i de kommende år, så fx supply chain finance udbredes til andre brancher end detailhandlen, som stort set er den eneste industri, der i dag anvender denne finansieringsform i Danmark. Endvidere forventer vi, at ratificeringen af EU s direktiv om betalingsfrister i både Danmark og resten af EU i 213 vil have en reducerende effekt på fremtidens kredittider. Den konkrete effekt er vanskelig at vurdere, men vi forventer, at en forkortelse af kredittiden hos leverandørerne vil medføre kortere debitordage; ligesom leverandørerne har spillet en væsentlig rolle i at finansiere væksten i omsætning og debitorer. Kreditordage (DPO) (dage) Øvre kvartil Nedre kvartil 1

11 Appendiks et spørgsmål til 97 mia. kr. 11

12 Analysens forudsætninger Analysen bygger på en række forudsætninger og antagelser. Selskaberne, der udgør analysens population, er udvalgt ud fra følgende kriterier: Udvalgte regnskabsposter er offentliggjort, fx nettoomsætning, varelager, debitorer og kreditorer Regnskabsdata er offentliggjort via WEB-DIRECT den 25. juni 213 Nettoomsætningen overstiger 5 mio. kr. Filialer af udenlandske selskaber er udeladt Eventuelle outliers er fjernet for ikke at forstyrre det samlede billede. Beregningerne er foretaget ud fra følgende metode og forudsætninger: Alle gennemsnit er beregnet som simple gennemsnit, medmindre andet er angivet. Kvartilerne er beregnet år for år og for hver arbejdskapitalkategori for sig. Det er således ikke de samme selskaber, der indgår i øvre kvartil for varelagret, debitorer og kreditorer, ej heller er det nødvendigvis de samme selskaber, der indgår i øvre kvartil for fx varelagret i 21 som i 211. Selskabernes egne primære brancheangivelser ligger til grund for deres branchemæssige placering. Definitioner Kvartiler DIO DSO DPO DWC OG Funding (dage) Øvre kvartil er de 25% af virksomhederne i kategorien, der leverer de bedste resultater, og nedre kvartil er de 25%, der leverer de dårligste resultater. Lagerdage (days of inventory on hand) effektiviteten i lagerstyringen [varelager/nettoomsætning x 365 dage] Debitordage (days of sales on hand) kredittid givet til kunder [debitorer/nettoomsætning x 365 dage] Kreditordage (days payable on hand) opnået kredittid hos leverandører [kreditorer/nettoomsætning x 365 dage] dage (days of working capital) arbejdskapital i forhold til omsætningen målt i antal dage [arbejdskapital/nettoomsætning x 365 dage] Overskudsgrad resultat pr. omsætningskrone [primært resultat/omsætning] DSO - DPO 12

13 Oversigt over branchekoder Råstoffer og jordbrug Fremstilling Energi og forsyning Bygge og anlæg Handelsvirksomhed Transport Rådgivning og viden Finansielvirksomhed Fast ejendom Øvrige Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Råstofindvinding Fremstillingsvirksomhed El-, gas- og fjernvarmeforsyning Vandforsyning, kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand Bygge- og anlægsvirksomhed Engroshandel og detailhandel, reparation af motorkøretøjer og motorcykler Transport og godshåndtering Information og kommunikation Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser Undervisning Andre serviceydelser Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring Fast ejendom Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger Kultur, forlystelser og sport Uoplyst et spørgsmål til 97 mia. kr. 13

14 Diverse uddybende tabeller og grafer Overblik over udvikling Branchegennemsnit Øvre kvartil Nedre kvartil Råstoffer og jordbrug Bygge og anlæg Arb. kapital dage Funding (dage) 21 28,1 3,5 43,5 28,6 21,7 28,2 27,6 27,9 28,8 22, , 28,9 48,7 31,1 22,9 28,7 27,3 27,5 28,9 2, ,5 29,3 46,5 33,7 25,2 26,5 25,9 25,4 27,7 19, ,6 66,3 5,2 42,8 48,4 13,6 31,5 19, -1, 12, ,3 63,4-5,2 49,3 47,4 14,5 29,1 18,4 -,7 13, ,9 64,2-2,1 43,4 49, 13, 3,4 8,9-3,9 16,3 21 8,5 18,6 11,8 16,7 14,6 14,3 13,3 15,4 17,2 17, ,7 13,5 16,4 17,5 15,2 13, 14,4 15, 16,4 13, ,3 19,5 11,4 19, 17,3 2,4 14,4 16, 17,2 17, 21 14,6 2,4 4,5 -,4 1,8 9, -2,5 5,1 47,6 3, , 3,3 5,6,3 2,1-1, -1,8 9,9 31,1 3, ,9 3,7 4,3 3,3 1,6-15,3,8 14, 36,4 9,1 Lagerdage 21 8,1 15,4 1,,6 7,9,7,8 1,8 1,2 1, ,5 14,8 1,1,6 8,4,8,7 1,9 1, 1, ,8 14,1 1,,5 9,,7,6 1, 1,2 1,4 Debitor dage 21 1,7 14,5 4,5 2, 2,2 4,6 9,2 3,3 1,5 3, ,4 13,5 3,6 2, 2, 4,7 9,3 2,8 1,7 3, ,9 12,4 4,4 2,4 2,1 5,7 1,8 1,8 1,3 3,3 Arb. kapital dage Funding (dage) 21 61,3 61,3 1,5 57, 5,7 64, 71,3 76,9 8,6 54, ,1 56,4 11,1 61,9 55,5 71,6 7,8 76,7 8,8 53, ,2 55,3 13,1 71,3 63, 58,9 65,5 7,5 76,2 46, , 7,1-66,2-1,7-3,7-25,8-36,2-45,4-6,3-29, ,6 6,8-77,1-8,6-7,6-27,9-33,4-47, -62,3-29, 212 2,1 6,3-76,3-15,2-7,6-22,3-29,2-42,4-6,6-2, ,8-23,3-3,1-4,4-35,2-26,1-38,6-31,8-24,8-31, ,2-35,5-29, -29,1-34,9-35,4-33,2-29, -25,5-41, ,5-25,9-36,3-23,7-32,6-28, -35,9-31,6-25,2-31, ,8 2, -2,6-4,4 2,8 1,8-13,8 7,9 44,1 3, ,4 1,6-2,6-4,8 3, 3,1-15,5,2 25,3 5, , 3,8-1, 1,3,7-5,5-6,5 8,3 28,6 11,5 Lagerdage ,7 112,3 29,3 73,9 95, 35,8 78,1 153,1 223,2 46, ,6 15,8 27,4 82, 98,8 41,6 73,7 199,8 379,6 52, ,3 18,7 26,6 76,7 18,6 31,1 65,9 79,9 27,6 45,8 Debitor dage 21 72,4 8,1 119,5 12,4 83,3 88,7 115,8 127, 84, 64, ,1 75,8 17,6 12, 83,4 9,8 19,2 118,4 66,4 61, ,5 8,7 19,5 112,1 83,1 79,5 19,4 114,5 7,2 68,2 Arb. kapital dage Funding (dage) Fremstilling Energi og forsyning For brugerhandel Trans port Råd givning og viden Finansielvirksomhed Fast ejendom Øvrige Lagerdage 21 65,3 56,4 11,4 22,1 41,7 12,6 24,3 53,7 66,9 14, ,3 53,3 11, 24,5 43,3 14,1 22,8 61,1 15,4 16, ,6 53,1 1,2 23, 46,2 11,2 2,6 26,7 8, 14,6 Debitor dage 21 38,5 44,9 45,1 57, 35,6 39,7 56,2 49,2 27,4 27, ,8 42,8 4,6 63,8 35, 39,9 54,1 44,8 22,4 25, ,5 44, 41,3 61,8 35,1 37,3 55, 41,7 22,5 27,5 Kreditordage Overskudsgrad Kreditordage Overskudsgrad Kreditordage Overskudsgrad 21 5,5 9,5 6,8 9,2 3,4 5,1 4, 2,3 3,4 4, ,3 1,3 9,1 1,1 3,2 3,6 4, 2,2 3,3 3, ,5 1,3 8,5 9,4 3,5 4,5 4,2 3, 3,3 4, ,4 135, 88, 11,2 116,2 59,2 13,5 12,5 63,3 64, ,4 127,3 71,1 128,2 116,9 61,5 94,1 13,3 67,2 65, ,7 131,3 79,6 112,5 124, 51,4 94,5 75,1 58,1 67, ,8 67,6 6,3 72,7 68,5 61,7 71,2 64,6 67,5 73, 211 6,8 68, 68,4 69,7 68,6 63,8 68,3 64,7 63,6 69, ,9 73,9 63,1 7,4 72,6 79,6 68,7 6, 69,8 76, ,4 -,1 3,4,9 -,7 4,7-1,5-23,5 29,7 1, ,1 1,8 8,8,9,6 2,5 2,9 3,7 14,7 3, ,6 3,1,1 2,4 1,1-11,6-1, 1,5 37,7 2,7 14

15 Råstoffer og jordbrug 4. Fremstilling potentiale i 212 potentiale i Udviklingen i dage Øvre kvarti Nedre kvartil Lagerdage Debitordage Kreditordage dage Lagerdage Debitordage Kreditordage dage Lagerdage Debitordage Kreditordage dage Udviklingen i dage Øvre kvarti Nedre kvartil Lagerdage Debitordage Kreditordage dage Lagerdage Debitordage Kreditordage dage Lagerdage Debitordage Kreditordage dage et spørgsmål til 97 mia. kr. 15

16 Energi og forsyning 15. Bygge og anlæg potentiale i potentiale i Udviklingen i dage Øvre kvarti Nedre kvartil Lagerdage Debitordage Kreditordage dage Lagerdage Debitordage Kreditordage dage Lagerdage Debitordage Kreditordage dage Udviklingen i dage Øvre kvarti Nedre kvartil Lagerdage Debitordage Kreditordage dage Lagerdage Debitordage Kreditordage dage Lagerdage Debitordage Kreditordage dage

17 Handelsvirksomhed Transport potentiale i 212 potentiale i Udviklingen i dage Øvre kvarti Nedre kvartil Lagerdage Debitordage Kreditordage dage Lagerdage Debitordage Kreditordage dage Lagerdage Debitordage Kreditordage dage Udviklingen i dage Øvre kvarti Nedre kvartil Lagerdage Debitordage Kreditordage dage Lagerdage Debitordage Kreditordage dage Lagerdage Debitordage Kreditordage dage et spørgsmål til 97 mia. kr. 17

18 Rådgivning og viden Finansiel virksomhed potentiale i potentiale i Udviklingen i dage Øvre kvarti Nedre kvartil Lagerdage Debitordage Kreditordage dage Lagerdage Debitordage Kreditordage dage Lagerdage Debitordage Kreditordage dage Udviklingen i dage Øvre kvarti Nedre kvartil Lagerdage Debitordage Kreditordage dage Lagerdage Debitordage Kreditordage dage Lagerdage Debitordage Kreditordage dage

19 Fast ejendom Øvrige potentiale i 212 potentiale i Udviklingen i dage Øvre kvarti Nedre kvartil Lagerdage Debitordage Kreditordage dage Lagerdage Debitordage Kreditordage dage Lagerdage Debitordage Kreditordage dage Udviklingen i dage Øvre kvarti Nedre kvartil Lagerdage Debitordage Kreditordage dage Lagerdage Debitordage Kreditordage dage Lagerdage Debitordage Kreditordage dage et spørgsmål til 97 mia. kr. 19

20 Kontakt Søren Lykke Assistant Director Tlf Lars Berg-Nielsen Partner Tlf Deloitte i Danmark Kundernes tillid i over 1 år har gjort Deloitte til Danmarks førende revisions- og rådgivningsfirma. Vi servicerer vores kunder fra 17 lokale kontorer landet over de 2 i Grønland. Vores dybe brancheindsigt og viden om lovgivnings- og forretningsmæssige forhold bringer os i stand til at rådgive på mange niveauer. Vi er førende inden for vores felt, og vores ca medarbejdere hører til de dygtigste i branchen. De nyder udfordringer og er opdateret med den seneste viden. Med en professionel indstilling til etik og ansvarlighed løfter de engageret deres opgaver. Vi er lokalt forankret, har national indsigt og global udsigt. Om Deloitte Deloitte leverer ydelser inden for Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private virksomheder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 15 lande sikrer, at vi kan stille stærke kompetencer til rådighed og yde service af højeste kvalitet, når vi skal hjælpe vores kunder med at løse deres mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Deloittes ca. 2. medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer. 213 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Fundament for sund vækst Arbejdskapital Maj 2016

Fundament for sund vækst Arbejdskapital Maj 2016 Fundament for sund vækst Arbejdskapital 26 Maj 26 Forord Fundamentet for sund vækst er Deloittes arbejdskapitalanalyse. Rapporten er udarbejdet af Deloittes arbejdskapitalteam, Working Capital Services,

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

1. Antal etablerede selskaber

1. Antal etablerede selskaber Analyse af Iværksætterselskaber. Der vil i denne analyse blive set på Iværksætterselskaber () sammenlignet med Aktieselskaber (), Anpartsselskaber () og Øvrige selskaber hvor det giver mening. Ved øvrige

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Februar 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

E-handelsbranchen i Danmark

E-handelsbranchen i Danmark E-handelsbranchen i Danmark Analyse af den økonomiske udvikling i branchen Deloitte 2014 BG TMT Hovedkonklusioner E-handelsbranchen er sund, men ikke uden udfordringer 7 ud af 10 virksomheder har overskud

Læs mere

Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering

Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering Oprettelse af bilag: Bilag markeret til ompostering Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering Nye muligheder Hvis man har valgt at gøre brug af den nye funktionalitet beskrevet i vejledningen

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Januar 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015 Økonomien i taxivognmandsbranchen Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015 TØF 2. oktober 2015 Resume Data viser en positiv omsætningsudvikling i hovedstaden og nedgang i resten

Læs mere

December Markedsgruppe Transport. Danske speditører. Den økonomiske udvikling 2006/07

December Markedsgruppe Transport. Danske speditører. Den økonomiske udvikling 2006/07 December 27 Markedsgruppe Transport Danske speditører Den økonomiske udvikling 26/7 Indhold Indhold Indledning...3 Rentabilitet...5 Resultat...5 Forrentning af egenkapital...6 Fordeling af resultat...6

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Oktober 2015 Side 1 af 11 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016 Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar 2017 August 2016 Thomas Frommelt Partner i Deloitte, statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor i 2005 Partner i 2008 Leder af Deloittes branchegruppe

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013 Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte Udstationering af medarbejdere Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ydelser og honorar... 4 Deloittes metode ved udstationering... 6 Deloittes-team...

Læs mere

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut?

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? TØF 7. oktober 2014 Morten Hvid Pedersen morpedersen@deloitte.dk 3093 6508 Et par enkelte

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2014 www.fsr.dk Side 1 af 10 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Juli 2014 Danske virksomheders kreditværdighed. Analyse fra Bisnode BISNODE DANMARK A/S

Juli 2014 Danske virksomheders kreditværdighed. Analyse fra Bisnode BISNODE DANMARK A/S 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode BISNODE DANMARK A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Få er midlertidigt ansat i Danmark

Få er midlertidigt ansat i Danmark Få er midlertidigt ansat i I er relativt få ansat på en midlertidig ansættelsesordning. I EU er det omkring pct., der er ansat midlertidigt. I er det knap pct. Ser man på aldersgruppen -34-årige, er tendensen

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed December 2012 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Soliditet 1 Resume Ultimo november 2012 udgjorde andelen af C-ratede virksomheder (Kredit frarådes) 17,4 % af den samlede virksomhedsmasse

Læs mere

Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst. 2015 Deloitte

Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst. 2015 Deloitte Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst Er begreberne KONTROL mv. ikke modstridende til VÆKST; Tænke nyt / Flyt grænser 2015 2013 Deloitte Rentabel: 10 5 = 5 Kontrolleret Vækst : Der er regnet

Læs mere

ectrl Modtagelse af elektroniske

ectrl Modtagelse af elektroniske ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer. ectrl vejledning 1 ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer Modtagelse af elektroniske fakturaer OBS: Dette dokument opdateres løbende med nye funktioner efterhånden

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2011/12. Oktober 2012

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2011/12. Oktober 2012 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 211/12 Oktober 212 Indhold 3 5 8 1 11 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditetsgrad Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Oktober 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater Yderligere krav for anvendelse af derivatkontrakter 7. august 2013 EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater OTC-derivater dækker kontrakter, som handles direkte mellem to parter. Eksempler

Læs mere

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015 Danmark Deloitte BPS - ectrl 7. august 2015 Stadig ferietid men læs her vigtige informationer Afgørelser på papir For øjeblikket oplever I, at pårørende er begyndt at henvende sig til jer, fordi de får

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 1. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S April 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Februar 2016 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Leverandører til vindmølleindustrien. 31. august 2011

Leverandører til vindmølleindustrien. 31. august 2011 Leverandører til vindmølleindustrien 31. august 2011 Vores team Peter Rønde Jakobsen Corporate Finance Lars Skovgaard Corporate Finance Frederik Behnk Financial Advisory Services Sune Olsen Clients & Markets

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed November 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode BISNODE A/S Adresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg Telefon: 7022 0410, E-mail: customercare@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Lange svartider? Test af internetforbindelse

Lange svartider? Test af internetforbindelse Lange svartider? Test af internetforbindelse Reaktionstid ved brug af ectrl Når du benytter ectrl, er du afhængig af din internetforbindelse for at kunne kommunikere med ectrl. I den forbindelse er der

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

Analyse af de 40 største entreprenørvirksomheder i den danske bygge- og anlægsbranche. August 2016, udarbejdet af Thomas Frommelt

Analyse af de 40 største entreprenørvirksomheder i den danske bygge- og anlægsbranche. August 2016, udarbejdet af Thomas Frommelt Analyse af de 40 største entreprenørvirksomheder i den danske bygge- og anlægsbranche August 2016, udarbejdet af Thomas Frommelt Analysen er udarbejdet af Thomas Frommelt Partner, statsautoriseret revisor

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Juli 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og

Læs mere

Alternative finansieringsmuligheder

Alternative finansieringsmuligheder Alternative finansieringsmuligheder Kapital til vækst Tirsdag den 19. november, kl. 13.00 16.30 Børssalen, Børsen, 1217 København K Statsautoriseret revisor Ole Skou Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Eurostat. Introduktion til EU/Eurostat Introduktion til NACE nomenklaturen Eurostat: Structural Business Statistics. v.

Eurostat. Introduktion til EU/Eurostat Introduktion til NACE nomenklaturen Eurostat: Structural Business Statistics. v. Eurostat Introduktion til EU/Eurostat Introduktion til NACE nomenklaturen Eurostat: Structural Business Statistics v. Ingeborg Berntsen Eurostat introduktion Eurostat: Den Europæiske Unions statistiske

Læs mere

KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017

KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017 KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017 HOVEDRESULTATER Selvom marketing automation er et fokusområde blandt 33% af de deltagende virksomheder, er det kun en lille gruppe der siger deres virksomhed

Læs mere

DI s Kapitalmarkedsdag 2015

DI s Kapitalmarkedsdag 2015 - Finansier din virksomhed på nye måder 4. juni 2015 Dansk Faktura Børs A/S Part of the European Receivables Exchange danskfakturabors.dk / recx.eu Har dine kunder lange betalingsfrister? Du har udført

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Analyse af Iværksætterselskaber.

Analyse af Iværksætterselskaber. Analyse af Iværksætterselskaber. Der vil i denne analyse blive set på Iværksætterselskaber (IVS) sammenlignet med Aktieselskaber (A/S), Anpartsselskaber (APS) og Øvrige selskaber (ØSF) hvor det giver mening.

Læs mere

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Hanne Harmsen Deloitte Consulting Akkrediteringsrådet Styrk arbejdet i bestyrelserne, 17. september 2014 Inputtet udefra Universitetsbaggrund. Forskning og undervisning

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed December 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Alternative sammenlægningsmodeller René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Baggrund Baggrund Som følge af, at Skatterådet har forkastet den sammenlægningsmodel, der har været arbejdet frem mod, har vi

Læs mere

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring Indholdsfortegnelse Introduktion til factoring 3 Oprettelse af debitorer 4 Ændring af debitorer 6 Oprettelse af fakturaposter til Midt factoring 7 Genvejstaster

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015 Tøjbranchen i Danmark Eksporten og internethandlen buldrer derudaf Deloitte 2015 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udviklingen

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Januar 2015 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode BISNODE A/S Adresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg Telefon: 7022 0410, E-mail: customercare@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Oktober 2015. IFRS tjekliste Vejledning

Oktober 2015. IFRS tjekliste Vejledning Oktober 2015 IFRS tjekliste Vejledning Deloitte s IFRS tjekliste er programmeret i excel, hvilket giver mulighed for mere automatiseret tilpasning af tjeklisten til de konkrete regnskabsposter og forhold

Læs mere

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Opsætning af finansbalancer. 1) Vælg Økonomi 2) Klik på Opsætning 3) Dobbelt klik på Balance I Axapta er det muligt at rapportgenerere egne balancer.

Læs mere

Muligheder for finansiering lånetyper og afdragsformer

Muligheder for finansiering lånetyper og afdragsformer Fjernvarme Temadag Muligheder for finansiering lånetyper og afdragsformer Lars Munk 9. april 2013 Indhold 1. Investeringsbehov 2. Overvejelser i relation til finansiering 3. Kreditmæssige udfordringer

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Nordjyske virksomheders brug af jobrotation

Nordjyske virksomheders brug af jobrotation Nordjyske virksomheders brug af jobrotation Privat jobrotation i alle nordjyske kommuner Alle nordjyske kommuner har godkendt jobrotation i private virksomheder. I alt 388 virksomheder har gjort brug af

Læs mere

BRANCHEANALYSE MALERE

BRANCHEANALYSE MALERE BRANCHEANALYSE MALERE Vi er konservative. Vi tjener pengene, inden vi bruger dem, og vi har ingen lån eller kassekredit. Citat fra en BDO-kunde 3 BRANCHEANALYSE MALERE Malerne fastholder omsætningsniveauet

Læs mere

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 H Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 Match, interesse og ingen interesse i Akademikerkampagnen hele DK 32% 28% Match Interesse Ingen interesse 40% Note: Tallene er angivet i procent Phonerkampagnen

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Autorapporter

ectrl vejledning ectrl Autorapporter ectrl vejledning ectrl Autorapporter Autorapportudskrift Som bruger af ectrl kan man nemt lave sine egne simple rapporter fra alle tabeller i ectrl. Begrænsningen for rapporter under autorapport er, at

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og energi- afgifter. I denne folder kan du få et overblik over hovedreglerne

Læs mere

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura 01.03.2013 ectrl Fritekstfaktura Indholdsfortegnelse 1. Oprettelse af fritekstfaktura 3 2. Standardtekster 4 3. Udvidet fritekstfaktura 6 Udvidede funktioner på fakturahovedet 6 Linjeskabelon (udvidet

Læs mere

ectrl Visning og ændring af dimensioner

ectrl Visning og ændring af dimensioner ectrl Visning og ændring af dimensioner - dimensionsafgrænsning - faldende sortering - ændring af dimension fra flere moduler ectrl vejledning Hvis du anvender dimensioner i dit regnskab, er der i ectrl

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

UDKAST. Klar til start fra et kommunaløkonomisk perspektiv Belyst ved tre cases

UDKAST. Klar til start fra et kommunaløkonomisk perspektiv Belyst ved tre cases UDKAST Klar til start fra et kommunaløkonomisk perspektiv Belyst ved tre cases November 2016 Indledning Klar til Start en god investering for kommunen i det lange løb Klar til Start er et individuelt tilrettelagt

Læs mere

Branchestatistiskfor S ikkerhedsbranchenog Vagt-ogS ikkerhedsindustrien

Branchestatistiskfor S ikkerhedsbranchenog Vagt-ogS ikkerhedsindustrien Branchestatistiskfor S ikkerhedsbranchenog Vagt-ogS ikkerhedsindustrien U dgivelsesår215 Branchestatistik S ikkerhedsbranchensam tvagt-og S ikkerhedsindustrien(vs I)harvalgtatudsendeet spørgeskem atilderesm

Læs mere

Analyse af de største virksomheder i bygge- og anlægsbranchen i Danmark

Analyse af de største virksomheder i bygge- og anlægsbranchen i Danmark i bygge- og anlægsbranchen i Danmark Nøgletalsanalyse af de 36 største virksomheder indenfor anlæg, byggeri og typehuse Thomas Frommelt, juni 2016 De største virksomheder i bygge- og anlægsbranchen Deloittes

Læs mere

Forbehold og supplerende oplysninger

Forbehold og supplerende oplysninger Forbehold og supplerende oplysninger -Analyse af 2012-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014 Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder Deloitte, Juni 2014 Beklædningsbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udvikling i

Læs mere

Viden til tiden. Værdi af virksomheder. Nykøbing 26. november 2015

Viden til tiden. Værdi af virksomheder. Nykøbing 26. november 2015 Viden til tiden Værdi af virksomheder Nykøbing 26. november 2015 Værdi af virksomheder Hvad er en virksomhed værd? Ingenting hvis der ikke er købere?? Er det sådan?? Jo og nej o Hvem er det der ser o Hvad

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Få fokus på forretningen Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Kort om factoring Factoring er et enkelt service- og finansieringsværktøj, der udover

Læs mere

Header text Total markedsanalyse

Header text Total markedsanalyse Firmanavn SoftInform ApS Kilde Salesoptimizer DK med Greens data Dato 31. december 2011 fil testfile.xlsx Indhold Resultat af emneprioritering...2 sudvælgelsens resultat...2 sanalyse på Firmatype...2 sanalyse

Læs mere

Authorised Economic Operator AEO Knæk koden til en snart uundgåelig toldmæssig certificering

Authorised Economic Operator AEO Knæk koden til en snart uundgåelig toldmæssig certificering Authorised Economic Operator AEO Knæk koden til en snart uundgåelig toldmæssig certificering Ved at benytte reglerne om gensidig anerkendelse kan certificeringen i praksis udvides til at dække vareførsel

Læs mere

BRANCHEANALYSE MALERE

BRANCHEANALYSE MALERE BRANCHEANALYSE MALERE Vi er konservative. Vi tjener pengene, inden vi bruger dem, og vi har ingen lån eller kassekredit. Citat fra en BDO-kunde 3 BRANCHEANALYSE MALERE Malerne fastholder omsætningsniveauet

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Oktober 2012 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Soliditet 1 Resume Ultimo september 2012 udgjorde andelen af C-ratede virksomheder (Kredit frarådes) 17,6 % af den samlede virksomhedsmasse

Læs mere

Budgettering, planlægning og styring i praksis

Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering og planlægning Det styringsrelevante budget Fastholder beslutninger og prioriteringer. på kort og lang sigt og forankrer ansvaret hos ledere

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune - Bedre planlægning i hjemmeplejen. Evaluering af eksisterende distrikter og forslag til ny struktur

Ringkøbing-Skjern Kommune - Bedre planlægning i hjemmeplejen. Evaluering af eksisterende distrikter og forslag til ny struktur Ringkøbing-Skjern Kommune - Bedre planlægning i hjemmeplejen Evaluering af eksisterende distrikter og forslag til ny struktur 03-10-2017 Nuværende distrikter og centre En række borgere betjenes i dag ikke

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Indhold. Om undersøgelsen. Sådan ser det ud med økonomien. Sådan skal vi holde ferie. Ferie fra jobbet. 2016 Deloitte 2

Indhold. Om undersøgelsen. Sådan ser det ud med økonomien. Sådan skal vi holde ferie. Ferie fra jobbet. 2016 Deloitte 2 Sommerferien 2016 Vi skal ud i det blå Deloitte, juni 2016 Indhold Om undersøgelsen Sådan ser det ud med økonomien Sådan skal vi holde ferie Ferie fra jobbet 2016 Deloitte 2 Om undersøgelsen Deloitte har

Læs mere

Producentprisindeks for varer og tjenester

Producentprisindeks for varer og tjenester Udvidelseaftjenesteprisindekset Nye deflatorer L68 Fast ejendom Producentprisindeks for varer og tjenester A Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Fremstillingsvirksomhed D El-, gas-,

Læs mere

Byggesektorens rammevilkår

Byggesektorens rammevilkår Byggesektorens rammevilkår Status og udviklingsmuligheder Carsten Jørgensen, Deloitte Byggepolitisk konference 1. marts 2013 København Formål med analysen At udarbejde en dybdegående beskrivelse og klarlægge

Læs mere

Konkursanalyse, juli 2012

Konkursanalyse, juli 2012 Konkursanalyse, juli Der har i juli måned været konkurser. Sammenlignet med juli 2, hvor der var 8 konkurser, svarer det til en lille stigning på,2. Det er Bornholm, Midt- og Vestjylland og Nordjylland,

Læs mere

Analyse af danske speditører 2004/05.

Analyse af danske speditører 2004/05. Februar 2006 Markedsgruppe Logistik Analyse af danske speditører 2004/05. Den økonomiske udvikling i speditionsbranchen Indledning Indhold Indledning Indledning 2 Resumé og anbefalinger 3 Rentabilitet

Læs mere

Analyse af Installationsbranchen Oktober 2015

Analyse af Installationsbranchen Oktober 2015 Analyse af Installationsbranchen 214 Oktober 215 2 Installationsanalysen 215 Indholdsfortegnelse 3 Indhold 5 Indledning 6 Elementer i en sund installationsvirksomhed 9 Indtjening 13 Omsætning 14 Overskudsgrad

Læs mere

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011 Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud Deloitte, august 2011 Passion for fashion Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvad er ectrl? 4 Deloitte og partnere 5 Support 6 Installation af ectrl 8 Oprettelse og administration af brugere 9 Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Rapport. Working Capital

Rapport. Working Capital Rapport Working Capital Working Capital Forord Indholdsfortegnelse I den seneste tid har danske virksomheder været udsat for øget pres på likviditeten fra såvel begrænsninger i lånerammerne som stigende

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Maj 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.soliditet.dk

Læs mere