we deliver technology årsrapport 2007/08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "we deliver technology årsrapport 2007/08"

Transkript

1 we deliver technology årsrapport 2007/08

2 Indhold INDHOLD Til aktionærerne 3 Resumé 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsens beretning 6 Aktionærforhold 16 Risikoforhold 19 Regnskabsberetning 22 Ledelsens og revisionens påtegninger 24 Resultatopgørelse 25 Balance 26 Egenkapitalopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse 29 Noteoversigt 30 Noter herunder anvendt regnskabspraksis 31 Bestyrelse og direktion 59 Corporate governance 60 Koncernstruktur 62 GPV er en videnbaseret outsourcingpartner med specialer inden for højteknologisk og kompleks produktion. Kompetencerne omfatter blandt andet konstruktion, bearbejdning af metal, printkortfremstilling og -bestykning samt kompleks apparatmontage. GPV arbejder i tre divisioner: Elektronik, Mekanik og Printkort med otte produktionsenheder og kompetencecentre i Europa og Asien. GPV leverer totalløsninger eller enkeltydelser, der omfatter design, konstruktion, produkt- og produktionsmodning, produktion, montage og test af kundespecificerede produkter det vil sige, GPV dækker alle faser fra udvikling, produktion af prototyper til serieproduktion. GPV besidder en række kernekompetencer, som blandt andet omfatter en stor produktionsteknisk viden, evnen til at indgå i et konstruktivt samarbejde med kunder samt evne og kapacitet til at indgå i store komplekse projekter. Disse kompetencer skal sikre GPV en god position på det stadigt voksende globale marked for outsourcing af totalløsninger. GPV har et stort antal kunder inden for en række forskellige sektorer og i flere lande. GPV s kunder arbejder inden for elektronik, energi, miljø, forsvar, luftfart, kommunikation, maskinfremstilling, medico og transport. GPV tilbyder kunderne udviklingskompetence, fleksibilitet, komponentsourcing, kvalitet og leveringssikkerhed på konkurrencedygtige betingelser. GPV har ca medarbejdere, hvoraf ca. 800 beskæftiget i virksomhederne i Danmark og ca i virksomhederne i udlandet. 2 we deliver technology

3 Til aktionærerne 2007/08 var et vanskeligt år for GPV, og set under ét var resultatudviklingen ikke tilfredsstillende. Året var det tredje og sidste omfattet af strategiplanen Fit For The Future, som var en vækstplan med fokus på indtjeningen. Det er lykkedes at realisere målet om omsætningsvækst, og der har været en flot resultatudvikling inden for Elektronik-divisionen. Men det er ikke lykkedes at opnå den målsatte forbedring af indtjeningen for den samlede virksomhed primært som følge af en række enkeltstående forhold. Det har nu højeste prioritet at få løst disse forhold. Efter det i sidste årsrapport annoncerede direktørskifte tiltrådte Bo Lybæk som administrerende direktør i januar 2008, og hans overordnede og daglige ledelsesopgave er at styre GPV ind i en samlet positiv indtjeningsudvikling. Det er altafgørende, at GPV bredt i organisationen forbedrer sin evne til at gennemføre trufne beslutninger og lever op til lagte planer. Fokus vil i det kommende år være på effektiv ledelse og resultatskabelse, og der vil ske en tæt opfølgning fra ledelsens side. Der er allerede sket en væsentlig udskiftning og styrkelse af ledelsen i GPV blandt andet i Mekanik- og Printkort-divisionen, hvor nye ledere allerede er tiltrådt og tiltræder henover sommeren Samtidig sker der en fortsat styrkelse og effektivisering af de administrative områder. Alle er enige om, hvilke forhold der skal fokuseres på i 2008/09. Som underleverandør og outsourcing-partner er det afgørende at kunne levere Service Excellence herunder at der kan leveres til tiden og i den rigtige kvalitet. Her vil vi sætte aktivt ind, og forbedringer på denne front forventes at have positiv effekt på flere forhold i virksomheden. Fortsat effektivisering af produktionen er en af betingelserne for at opnå den ønskede forbedring af indtjeningen, og det vil vi nå via forbedring af den samlede produktionsplanlægning og arbejdsprocesserne. Vi vil styrke og optimere salgsindsatsen. Nogle af de europæiske fabrikker i Mekanik- og Printkort-divisionen har ledig kapacitet, og salgsindsatsen styrkes for at forøge omsætningen på disse fabrikker. Det burde der være mulighed for under de nuværende markedsforhold. De aktiviteter, som vi har igangsat skal være med til at sikre, at vi opnår en tilfredsstillende indtjening inden for alle tre divisioner. Vi har i de seneste par år opnået en rigtig god udvikling inden for Elektronik-divisionen, og her har både omsætning og indtjening været stigende og slog rekord i det forløbne år. Den udvikling er vi meget tilfredse med. Modsat har udviklingen i Mekanik-divisionen været meget skuffende, og det kan især tilskrives samarbejdet med kunder inden for forsvar & luftfart. GPV har i de seneste år satset meget bevidst på at opbygge en række vigtige kompetencer inden for forsvar & luftfart og har evnet at få en række store kontrakter med betydende aktører inden for denne industri. Indkøringen og styringen af disse projekter har dog været væsentligt mere vanskelig end kalkuleret, og omkostningerne forbundet med projekterne har derfor også været betydeligt højere. Samtidig er GPV blevet ramt af stigende materialepriser og en faldende USD. Det er tre af de forsvarsrelaterede projekter, som har forårsaget den meget utilfredsstillende resultatudvikling i 2007/08, og der er blevet arbejdet intensivt på at opnå en regulering af de aftalte priser og sikre en fornuftig afvikling af de indgåede aftaler. Det er i et vist omfang lykkedes, men GPV vil desværre også blive påvirket heraf i regnskabsåret 2008/09 og videre frem til efteråret I Printkort-divisionen har vi også i de seneste år haft betydelige udfordringer grundet blandt andet fortsat konkurrence, et svagt salg på de europæiske markeder samt manglende stabilitet og kraft i ledelsen af Printkort-divisionen. Derfor har kapacitetsudnyttelsen ikke været tilstrækkelig høj. Vi så dog en stigende aktivitet sidst i 2007/08, og den industrielle printkortproduktion gav overskud i 4. kvartal 2007/08. Der er nu ansat en ny direktør for området, og vi arbejder fortsat aktivt med at opnå en effektivisering af produktionen i både Danmark og Kina og skaffe yderligere omsætning via en intensiveret salgsindsats. De ændringer, vi nu er i gang med at gennemføre, griber fat i nogle grundlæggende forhold i GPV på den måde vi leder, planlægger, eksekverer og følger op. På baggrund af de rigtig gode kompetencer, som GPV besidder, den brede kundebase og de fornuftige markedsforhold forventer vi, at GPV kommer ind i en tilfredsstillende og væsentlig mere positiv gænge. N. E. Nielsen Bo Lybæk Bestyrelsesformand Adm. direktør Årsrapport 2007/08 3

4 Resumé 2007/08 var et vanskeligt år for GPV, og set under ét var resul- tatudviklingen ikke tilfredsstillende. I januar 2008 tiltrådte Bo Lybæk som administrerende direk- tør, og der fokuseres nu på generelt at effektivisere driften af virksomheden og leve op til de fastlagte planer, således at der skabes baggrund for en forbedring af de økonomiske resultater. Der var i 2007/08 store forskelle i udviklingen i de tre divisioner. Elektronik-divisionen udviklede sig meget tilfredsstillende, og driftsresultatet var bedre end forventet. Mekanik-divisionen mødte betydelige problemer grundet den lave USD samt manglende rentabilitet i nogle af de forsvarsrelaterede projekter, og driftsresultatet var markant lavere end forventet. Printkortdivisionens fabrik i Kina udviklede sig positivt i forhold til året før, mens aktivitetsniveauet på printkortfabrikkerne i Danmark var lavere end året før. Der var dog en stigende aktivitet i Printkortdivisionen i 4. kvartal 2007/08. Koncern Mio. kr. Realiseret 2006/07 Realiseret 2007/08 Forventning 2008/09 Omsætning Resultat før skat* (47) (10) * Resultatet før skat i 2007/08 er inklusiv avance ved salg af ejendomme på 75,4 mio. kr. Elektronik-divisionen Mio. kr. Realiseret 2006/07 Realiseret 2007/08 Forventning 2008/09 Omsætning Resultat før skat Omsætningen i 2007/08 blev på 1.263,7 mio. kr. mod 1.196,3 mio. kr. i 2006/07 svarende til en stigning på 5,6%. Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde 56,2 mio. kr. (inkl. avance Mekanik-divisionen på salg af ejendomme på 75,4 mio. kr.) mod minus 15,2 mio. kr. i 2006/07. Resultatet er negativt påvirket af et betydeligt Realiseret Realiseret Forventning underskud i både Mekanik- og Printkort-divisionen. Mio. kr. 2006/ / /09 Årets resultat før skat blev på 15,8 mio. kr. mod minus 47,4 mio. kr. i 2006/07. Resultatet er som angivet i meddelelsen den 29. maj Cash flow fra driften udgjorde minus 40,1 mio. kr. mod minus 14,4 mio. kr. året før. Omsætning Resultat før skat* (8) (7) (20) * Resultatet før skat i 2007/08 er inklusiv avance ved salg af ejendomme på 29,6 mio. kr. På baggrund af resultatudviklingen indstiller bestyrelsen, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2007/08. I regnskabsåret 2008/09 forventes en behersket stigning i omsætningen på ca. 3% til niveauet 1,3 mia. kr. Driften forventes væsentligt forbedret i 2008/09, men resultatet vil fortsat være negativt påvirket af valutakurstab på de største forsvarsrelaterede projekter. Resultatet før skat forventes derfor at ligge i niveauet 0 til minus 10 mio. kr. Printkort-divisionen Realiseret Realiseret Forventning Mio. kr. 2006/ / /09 Omsætning Resultat før skat* (37) 4 (10) - (20) * Resultatet før skat i 2007/08 er inklusiv avance ved salg af ejendomme på 43,9 mio. kr. 4 we deliver technology

5 Hoved- og nøgletal kr. 2003/ / / / /08 Resultatopgørelse Omsætning Andre driftsindtægter Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift (EBIT) (15.232) Særlige poster *) (15.000) Resultat før finansielle poster og skat (15.232) Finansielle poster (netto) (21.792) (14.600) (19.387) (32.140) (40.398) Resultat før skat (13.798) (47.372) Skat af årets resultat (2.320) (5.307) (16.273) Årets resultat efter skat (602) (35.604) (441) Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Langfristede forpligtelser Hensatte forpligtelser Gældsforpligtelser Kortfristede forpligtelser Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktiviteter (26.462) (4.692) (14.356) (40.064) Pengestrømme fra investeringsaktiviteter (17.554) (32.672) (45.693) (32.571) heraf investering i materielle aktiver (13.373) (35.036) (42.111) (36.762) (51.349) Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter (4.170) (42.855) (15.944) (26.514) (29.091) Pengestrømme i alt (48.186) (66.329) (73.441) Nøgletal EBITDA-margin, % 7,3 7,5 7,2 3,2 7,7 EBIT-margin, % 2,5 3,5 3,2 (1,3) 4,4 Egenkapitalforrentning, % 5,9 9,4 4,6 (26,5) (0,4) Resultat pr. aktie (EPS), kr (30) 0 Cash flow pr. aktie (CFPS), kr. (23) 75 (4) (12) (34) Finansiel gearing, % 2,7 2,2 2,8 4,6 4,4 Udbytte pr. aktie i % ,5 - - Udbytte pr. aktie a kr. 20, kr Pay-out ratio, % ,3 - - Indre værdi pr. aktie, kr Antal aktier til analyseformål Aktiepris ultimo, B-aktie Gns. antal medarbejdere heraf i udlandet Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Regnskabstallene for 2003/04 og 2004/05 er ikke ændret som følge af ændring i anvendt regnskabspraksis vedrørende overgang fra produktionskriteriet til faktureringskriteriet. De anførte nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal *) Særlige poster vedrører i 2003/04 nedskrivning af tilgodehavende hos DentalMan. Nøgletalsberegningen er korrigeret som følge heraf. Årsrapport 2007/08 5

6 Ledelsens beretning Resultatet i 2007/08 har for koncernen som helhed været utilfredsstillende og lavere end forventet ved regnskabsårets start. For de enkelte divisioner er driftsresultaterne: Mekanik-divisionen: Lavere end forventet Printkort-divisionen: Som forventet Elektronik-divisionen: Bedre end forventet Bo Lybæk tiltrådte i januar 2008 som administrerende direktør og koncernchef i GPV og har i de forløbne måneder stået i spidsen for en gennemgang af den samlede virksomhed. Gennemgangen har ført til identifikation af vigtige fokusområder og igangsættelse af en række aktiviteter. Der er nu fokus på effektivisering af de grundlæggende funktioner og på at leve op til de fastlagte planer. Forretningen forventes væsentligt forbedret i 2008/09, men resultatet vil fortsat være negativt påvirket af valutakurstab på USD på de største forsvarsrelaterede projekter. Aktiviteter i 2007/08 Ledelsesmæssige ændringer Som et væsentligt led i effektiviseringen af GPV er der sket en ændring af direktionens sammensætning, ligesom der er gennemført ledelsesmæssige ændringer på de danske mekanik-fabrikker og i Printkort-divisionen. De ledelsesmæssige ændringer skal sikre en væsentlig styrkelse af ledelsen i GPV. Fokus vil i det kommende år være på effektiv ledelse og resultater. Direktionen udgøres nu alene af administrerende direktør Bo Lybæk, som af bestyrelsen har fået til opgave at gennemføre de nødvendige ændringer i virksomheden. Bo Lybæk kom fra en stilling som administrerende direktør for Hydro Aluminium Tønder A/S, og han har haft ledende stillinger i danske og udenlandske virksomheder i de seneste 20 år. Bo Lybæk har en bred erfaring med at drive produktionsvirksomhed og med internationalt business-to-business salg. Organisationsstruktur GPV Group CEO Business Development QA HR & Organisation Group Sales Operations Europe Operations Asia Operations PCB Finance Administration GPV Electronics A/S Aars, Danmark GPV Electronics Asia Bangkok, Thailand GPV Chemitalic A/S Horsens, Danmark GPV Electronics AG Mümlisville, Schweiz Elektronik-divisionen GPV Printed Circuits Suzhou Suzhou, Kina GPV Printca A/S Aalborg, Danmark GPV International A/S Tarm, Danmark GPV Mechanics Asia Bangkok, Thailand GPV Teknik A/S Glostrup, Danmark GPV Medical (Suzhou) Suzhou, Kina GPV Components AS Skien, Norge GPV Danprint A/S Støvring, Danmark Mekanik-divisionen Printkort-divisionen Group Management 6 we deliver technology

7 De hidtidige direktører Jørgen K. Hansen og Klaus Andersen fortsætter i GPV, mens Oluf Madsen efter regnskabsårets afslutning er fratrådt. Øvrige aktiviteter Udover de ledelsesmæssige ændringer er følgende gennemført: USD er afdækket svarende til 80% af den estimerede forsvarsrelaterede omsætning, nu hvor leveranceterminerne er fastlagt, uanset at det har medført betydelig tab i forhold til den USD-kurs, tilbuddene var baseret på. Afdækningen sikrer ro til fokusering på forretningen. Fremtidige ordrer vil blive afdækket i henhold til GPV s valutapolitik. Der er opnået aftale med den største forsvarsrelaterede kunde om, at såfremt der indgås aftaler om nye ordrer, vil der være regulering for udsving i materialepriser og USD fra efteråret Der er implementeret et effektivt Key Performance Indicatorssystem KPI er. Der er en tæt opfølgning på den løbende udvikling. Der er sket en væsentlig styrkelse af ledelsen i GPV, og den overordnede opgave er nu at styre GPV ind i en positiv indtjeningsudvikling. Fokus vil i det kommende år være på effektiv ledelse og resultatskabelse og på et gennemføre trufne beslutninger og leve op til de lagte planer. Udover dette vil det i løbet af første halvdel af 2008/09 blive besluttet, hvilke af de største forsvarsrelaterede projekter, der videreføres udover de nuværende kontrakter. Status på strategien Fit for the Future 2007/08 var sidste år omfattet af strategiplanen Fit For The Future, men der vil ikke på kort sigt blive udarbejdet en ny strategiplan, idet ledelsen som første prioritet vil koncentrere sig om at styre GPV og danne grundlag for den fremtidige indtjening. Arbejdet med en ny strategiplan forventes påbegyndt sidst i regnskabsåret 2008/09. Fit For The Future var en vækstplan med fokus på indtjeningen. Det er lykkedes at realisere målet om omsætningsvækst, men det er ikke lykkedes at opnå den målsatte forbedring af indtjeningen. Fokus i 2008/09 I starten af 2008 skete en vurdering af, hvilke forhold der skal fokuseres på for i 2008/09 for at kunne leve op til de fastlagte planer. Disse fokusområder og aktiviteter omfatter: Service excellence Som underleverandør er det afgørende for GPV at arbejde med at levere Service Excellence for derigennem at opnå differentiering i forhold til konkurrerende virksomheder. Årsrapport 2007/08 7

8 Ledelsens beretning GPV har valgt i det kommende år at fokusere på levering til tiden og forbedring af kvalitet. Forbedringer på disse to områder vil have stor positiv effekt på mange forhold i virksomheden herunder på indtjeningen samt på evnen til at opnå nysalg og fastholde kunder og medarbejdere. Der er fastsat KPI er for alle væsentlige funktioner, og disse indgår i den styrkede forretningsmæssige opfølgning samt som elementer i de bonusordninger, der er etableret. Der vil også blive arbejdet med Service Excellence over tid, og nye fokusområder kan indgå. Operationel Performance Effektivisering af produktionen er en betingelse for at opnå den ønskede forbedring af indtjeningen. For at skabe forbedringer sker der følgende: Forbedring af produktionsplanlægningen Øget anvendelse af Lean-principper Fortsat implementering af Axapta som ERP-system Styrkelse og effektivisering af de administrative områder Styrkelse af salgsindsatsen Visse af de europæiske fabrikker i Mekanik- og Printkort-divisionen har ledig kapacitet, og salgsindsatsen styrkes for at skaffe omsætning til disse fabrikker. Samtidig vil der ske en justering af priserne på kontrakterne med den dårligste indtjening. Der pågår en udvidelse og styrkelse af salgsfunktionerne i Mekanik-divisionen, ligesom opfølgningen styrkes i både den centrale salgsfunktion og i salgsfunktionerne på de enkelte fabrikker. Dette skal sikre en optimering af det opsøgende og målrettede salgsarbejde mod lønsomme brancher i vækst. Salgsindsatsen er koncentreret om at øge salget til industrielle kunder, og der lægges stor vægt på prisoptimering og risikoafdækning. Incitamentsprogrammer For at fremme realiseringen af målene inden for de områder, som er nævnt ovenfor, er der etableret et nyt kontant bonussystem for en gruppe af ledere på cirka 30 personer. Derudover er GPV s administrerende direktør omfattet af en bonusordning og et aktiebaseret incitamentsprogram. Tildelingen af den årlige kontante bonus til den administrerende direktør sker på baggrund af opfyldelsen af de fastlagte økonomiske mål for den samlede virksomhed, mens tildelingen af bonus til øvrige medarbejdere er baseret på opfyldelse af både overordnede økonomiske mål og personlige og forretningsområde-specifikke mål for de enkelte deltagere i programmet, herunder de opstillede KPI er. Størrelsen af bonus er afhængig af graden af opfyldelsen af de fastlagte mål. Bonusordningen fastlægges for et år ad gangen som led i bestyrelsens godkendelse af det kommende års budget. For regnskabsåret 2008/09 kan den kontante bonus for ledergruppen i GPV udgøre op til 7,0 mio. kr. Den administrerende direktørs bonus kan i 2008/09 maksimalt udgøre, hvad der svarer til den årlige faste løn. Aktieoptionsprogrammet, der p.t. alene omfatter den administrerende direktør, omfatter tildeling af aktieoptioner ad fire gange første gang i maj 2008, og herefter i november 2008 og efter godkendelse af årsrapporten i 2009 og 2010 med et tillæg til kursen på 10% i forhold til den forrige tildeling. Første tildeling sker på basis af slutkursen den 1. april 2008 og udgør basiskursen i hele programmet. Det maksimale antal aktieoptioner, der kan tildeles, er , svarende til ca. 2,5% af GPV s aktiekapital. Der er ingen særlige optjeningsbetingelser tilknyttet aktieoptionsprogrammet udover fortsat ansættelse. Udnyttelsen af aktieoptionerne kan finde sted i perioden fra 1. juni 2011 til 1. juni Incitamentsprogrammet for den administrerende direktør træder i kraft pr. 1. april 2008 og er betinget af, at der på den ordinære generalforsamling sker godkendelse af de overordnede retningslinier for incitamentsprogrammer for bestyrelse og direktion i GPV. Aktieoptionsprogrammet vil blive periodiseret og omkostningsført over den treårige optjeningsperiode med effekt fra og med regnskabsåret 2008/09. Informationsteknologi GPV igangsatte i regnskabsåret 2005/06 implementeringen af et nyt ERP-system, Axapta, for at effektivisere og understøtte den samlede produktion samt for at opnå en standardisering af data på én samlet platform for virksomhederne. Produktionsenhederne i Støvring, Tarm og Års er overgået til Axapta, og erfaringerne herfra anvendes ved den videre implementering. Næste fase omfatter implementeringen af Axapta på den danske fabrik i Glostrup, og herefter vil fabrikken i Bangkok overgå til den nye IT-platform. 8 we deliver technology

9 Det forventes, at implementeringen af Axapta er fuldt gennemført i de relevante selskaber i Markedsforhold GPV har i en række år oplevet generelt positive markedsforhold inden for sine forretningsområder som følge af en høj økonomisk vækst på mange markeder samt en fortsat stigende tendens til at outsource produktion. Stadig flere virksomheder vælger at fokusere på deres kerneforretning og vælger at lade produktionen af deres produkter ske hos underleverandører for også at opnå lavere investeringer i produktionsapparat og varelagre og samtidig få adgang til moderne teknologi og kompetencer. GPV kan tilbyde kunderne disse fordele, men i forbindelse med indgåelse af større aftaler om outsourcing er det ofte en forudsætning, at GPV påtager sig investeringer. Derfor er det nødvendigt, at der indgås samarbejdsaftaler med fornuftige vilkår for begge parter, herunder aftaler om etablering af en langsigtet samarbejdsrelation. Den økonomiske vækst er på det seneste blevet mere afdæmpet på en række markeder blandt andet grundet uro på de finansielle markeder, og dette kan medføre øget usikkerhed for GPV s kunder og dermed også GPV. GPV s ordreindgang er ikke væsentligt blevet påvirket heraf på nuværende tidspunkt. Samtidig med den øgede tendens til outsourcing opleves der stigende krav til outsourcingpartneren til at udføre ekstra services inden for f.eks. logistik, service and repair samt udvikling. Derudover er kravene fra kunderne omkring finansiering blevet skærpet. Der er endvidere forøget pres på dækningsgraderne, primært fra europæiske kunder, der sælger i USD. Derfor er det afgørende, at en virksomhed som GPV er i stand til at optimere de interne processer, satse på de rigtige kundesegmenter og den rigtige teknologi samt placere sin produktion i flere geografiske områder. Nærheden til det europæiske marked vurderes at udgøre en vigtig parameter for virksomheder med en stor del af deres omsætning i Europa, og en række kunder, også i USA, stiller herudover krav om, at produkterne skal produceres i Europa. GPV tilpasser løbende sin kapacitet og sine kompetencer, så disse afspejler markedsbehovene. De danske fabrikker har bevæget sig i retning af stadig mere kompliceret teknologi, mens fabrikkerne i Thailand og Norge i højere grad fremstiller volumenproduktion. Omfanget af outsourcing til Asien inden for mekanik-området er dog stigende i takt med virksomhedernes stigende forretningsomfang med landene i Asien, ligesom der ligeledes fortsat sker outsourcing af volumenproduktion til dette område. Elektronik Markedet for produktion af elektronik er et voksende globalt marked, og efterspørgslen efter avancerede produktionskompetencer, design og ingeniør-services på elektronik-området er hastigt stigende. Inden for elektronikproduktion findes en række meget store virksomheder, men også en del mindre, regionalt forankrede virksomheder. GPV koncentrerer sin indsats omkring industriel elektronik inden for områder, hvor virksomheden via sine kompetencer kan differentiere sig fra konkurrenterne. De prisbillige volumenprodukter inden for konsumentområdet ligger uden for GPV s fokusområde. Trods elektronikmarkedets globale karakter er der en tendens til, at danske/europæiske virksomheder inden for de segmenter, hvor GPV opererer, vælger at starte med at outsource til europæiske eller danske underleverandører. Senere kan produktionen ofte overflyttes til Asien. Denne udvikling nyder GPV godt af, og en del af GPV s forretningskoncept er netop tilbud til kunderne om flytning af produktion til Asien efter indkøring af produktion i Danmark og med fortsat back-up-muligheder og særlige kompetencer i Danmark. Den fortsat øgede tendens til outsourcing til Asien og Østeuropa medfører et konstant pres på priserne, og dette forventes at fortsætte. Mekanik Inden for Mekanik-området ses en fortsat tendens til øget outsourcing. Markedet for mekaniske ydelser er dog i mindre grad et globalt marked end for eksempel markedet for elektronik og printkort, og markedet er meget fragmenteret med mange udbydere af enkeltkompetencer. Printkort Printkortmarkedet er et voksende globalt marked, og udviklingen følger i stort omfang elektronikmarkedet. Printkortmarkedet har i de seneste år undergået kraftige forandringer, og produktionen i USA og Europa er løbende blevet Årsrapport 2007/08 9

10 Ledelsens beretning reduceret, og Asien herunder især Kina, har overtaget produktionen. Værdien af printkort produceret i Europa har dog de senere år været stabil og vurderes at udgøre ca. 2,8 mia. Euro. Udviklingen har medført en markant reduktion i antallet af både amerikanske og europæiske printkortproducenter, og således er de tilbageværende producenter generelt vokset i størrelse. GPV er i top 20 blandt de europæiske producenter målt på omsætning, og der er i de kommende år udsigt til vækst på printkortmarkedet inden for de områder, GPV fokuserer på. Men samtidig vil konsolideringen på det europæiske marked fortsætte, og konkurrencen vil også her være hård, hvilket stiller særlige krav til effektivitet og kompetencer. Kunder og brancher GPV har en bredt sammensat kreds af kunder inden for en række forskellige brancher. De store kunder spiller en væsentlig rolle for GPV, og der er etableret samarbejde, herunder langsigtede samarbejdsaftaler, med en række store internationale virksomheder hovedsageligt i Europa, USA og Asien. Denne kundegruppe udgør en stigende andel af porteføljen, og blandt kunderne er ABB, Grundfos, Philips Medical, Raytheon, Terma, Spectris Gruppen, Vestas og Volvo. GPV har vurderet, at de nedennævnte brancher er interesseret i GPV s samlede kompetencer og dermed er interessante for GPV. Energi & Miljø GPV s aktiviteter inden for energi- og miljøsegmentet er vokset betydeligt i de seneste år, og GPV leverer til kunder inden for både distribution af traditionel energi og vindenergi, ligesom GPV fremstiller dele til f.eks. pumper og ventiler. Energi- og miljøsegmentet er kendetegnet ved en vækst højere end markedsgennemsnittet, store kunder, global produktion, lang levetid på projekter, men også øget prispres. GPV har gode tekniske forudsætninger for at betjene dette segment og vil satse på at udvide forretningsomfanget inden for dette område. I det kommende år vil vi især fokusere på tre områder. På at levere Service Excellence det vil sige at levere til tiden og i den rigtige kvalitet. På at effektivisere produktionen via forbedring af produktionsplanlægningen og arbejdsprocesserne. Og endelig på at styrke salgsindsatsen for at sikre, at vi kan forøge omsætningen på de fabrikker, som ikke har en tilstrækkelig høj produktion. 10 we deliver technology

11 GPV indgår fortsat i et strategisk samarbejde med ABB og fremstiller komponenter til lav- og mellemspændingsanlæg. Produktionen foregår på GPV s fabrikker i henholdsvis Norge og Thailand. GPV leverer løsninger til ABB i Europa, USA, Asien, Indien og New Zealand. Inden for denne kundegruppe har der været en fremgang i omsætningen på 20% i forhold til 2006/07. Kundegruppen udgør dermed 42% af den samlede omsætning. Forsvar og luftfart GPV har over en årrække foretaget en strategisk satsning over for den internationale forsvarsindustri og har opnået vækst i omsætningen på dette område. Denne udvikling er fortsat i 2007/08, og der er sket en yderligere opbygning af produktionen. GPV har opbygget særlige kompetencer og har opnået en række vigtige certificeringer på flere af GPV s fabrikker. Samtidig er der foretaget betydelige investeringer. GPV har indgået aftaler med flere store virksomheder inden for forsvar og luftfart herunder Pratt & Whitney, Raytheon, Thales og Lockheed Martin. De mange store ordrer stiller betydelige krav til organisationen, hvad angår teknologi, certificeringer og projektledelse. Ligeledes har ordrerne medført udsving i GPV s indtjening, da opstarten af disse projekter ofte er forbundet med betydelige investeringer, samtidig med at der typisk går en længere periode fra indgåelse af ordrer til disse begynder at generere indtjening. Derudover afregnes en stor del af disse projekter i USD. Det vurderes, at GPV fortsat har gode muligheder inden for dette segment. På grund af den lange tidshorisont for aftalerne og dermed følgende kapitalbindinger, vil der i den kommende periode blive fokuseret på mersalg til eksisterende kunder og inden for de nuværende kompetencer, ligesom der arbejdes på at forbedre indtjeningen på disse kunder. Der vil kun ske en begrænset og målrettet markedsbearbejdning af nye kundeemner. Samlet udgør denne kundegruppe 17% af GPV s omsætning mod 14% i 2006/07, og forventes at stige yderligere i de kommende år. Medico Kunderne inden for det medico-tekniske område er typisk kunder, som GPV samarbejder med gennem flere år. Løsninger som røntgen- og scannerudstyr, dele til høreapparater og produkter til blodcelle-måling indgår i produktsortimentet. GPV arbejder målrettet på at markedsføre kompetencerne inden for blandt andet renrums-fremstilling af dele til medico-produkter. Medico-segmentet er kendetegnet ved en vækst højere end markedsgennemsnittet, stor fokus fra underleverandørernes side og høj grad af konkurrence. Kundegruppen udgør 9% af den samlede omsætning mod 12% i 2006/07. Den lavere andel af den samlede omsætning kan primært tilskrives en lavere omsætning med en stor kunde, idet GPV nu producerer færre emner end tidligere som følge af kundens overgang til en ny model. Transport Styringsprodukter og dele til blandt andet marineindustrien, tog og entreprenørmaskiner har igennem en lang årrække udgjort en vigtig bestanddel af GPV s løbende produktion. Disse kundegrupper er kendetegnet ved at operere globalt og arbejde med meget lange livscykler på deres produkter. Kunderne har typisk behov for produktion flere steder i verden, således at de kan være tæt på deres kunder. Dette segment er meget stabilt, og der forventes fortsat en mindre vækst. Måle- og procesindustri Dette segment har samme karakteristika som transport-segmentet men er præget af flere mindre, lokale udbydere. Væksten inden for dette segment forventes at være højere end gennemsnittet. Udviklingen inden for divisionerne Elektronik-divisionen Mio. kr. 2006/ /08 Omsætning 328,7 426,1 Resultat af primær drift (EBIT) 24,0 53,2 Resultat før skat 17,6 48,3 Aktiver 159,1 256,3 Forpligtelser 83,8 120,2 Gns. antal medarbejdere heraf i udlandet Aktiviteterne inden for divisionen har udviklet sig særdeles tilfredsstillende og væsentligt bedre end forventet ved årets start. Årsrapport 2007/08 11

12 Ledelsens beretning Produktionen på fabrikkerne i Thailand og Schweiz og på den danske fabrik i Aars udvikler sig fortsat positivt. Herudover har 2007/08 været præget af generel høj aktivitet med både eksisterende og nye kunder. Kapaciteten er løbende blevet udvidet i takt med den øgede omsætning, ligesom der er sket en videreudvikling af kapacitet og kompetencer på fabrikken i Aars. Omsætningen blev på 426,1 mio. kr. mod 328,7 mio. kr. i 2006/07, svarende til en stigning på 30%. Hermed udgør Elektronik-divisionen 34% af GPV s samlede omsætning. Indkøringen af blandt andet Joint Strike Fighter-projekterne har været langt mere omkostningskrævende end kalkuleret, og samtidig er de langtløbende kontrakter med flere forsvarsrelaterede kunder indgået på et tidspunkt, hvor USD-kursen lå væsentligt højere, men hvor leveranceterminerne ikke var fastlagt. Der har i 2007/08 pågået forhandling om regulering af de aftalte priser med de forsvarsrelaterede kunder, og der er indgået aftaler med en af de største kunder omkring regulering for udsving i materialepriser og USD-kursen fra og med efteråret 2009, såfremt der indgås aftaler om nye ordrer. Det betyder, at resultatet i Mekanik-divisionen også i 2008/09 vil blive negativt påvirket af de højere materialepriser og den lavere USD. Resultatet af primær af drift udgjorde 53,2 mio. kr. mod 24,0 mio. kr. i 2006/07. Stigningen i resultatet skyldes især en bedre udnyttelse af Elektronik-divisionens produktionsapparat som følge af den stigende aktivitet. Resultat før skat udgjorde 48,3 mio. kr. mod 17,6 mio. kr. i 2006/07. Mekanik-divisionen Mio. kr. 2006/ /08 Omsætning 658,1 645,3 Resultat af primær drift (EBIT) 2,4 5,2 Resultat før skat (7,6) (6,8) Aktiver 378,9 307,6 Forpligtelser 308,9 220,9 Gns. antal medarbejdere heraf i udlandet De seneste års positive udvikling inden for Mekanik-divisionen blev brudt i 2006/07, og resultatet i divisionen er markant lavere end forventet men positivt påvirket af en avance ved salg af ejendomme. Det lavere resultat kan primært tilskrives udviklingen på den danske fabrik i Glostrup, hvor den forsvarsrelaterede produktion finder sted, og skyldes følgende: Manglende gennemførelse af ordrer som følge af fokusering på Joint Strike Fighter-projekterne Uafdækkede USD-positioner og højere materialepriser Omkostninger til indkøring af Joint Strike Fighter-projekterne Der er sket afdækning af USD-eksponeringen svarende til ca. 80% af de eksisterende forsvarsrelaterede ordrer, hvilket har medført et betydeligt tab i forhold til den USD-kurs, tilbuddene oprindeligt var baseret på. Fremtidige ordrer vil blive afdækket i henhold til GPV s valutakurspolitik. Opbygningen af kompetencer og produktion inden for forsvar & luftfart har været en ressource- og omkostningskrævende læreproces for GPV. Disse erfaringer skal bruges aktivt fremover, men der vil være fokus på rentabilitet, og GPV vil primært gå efter nye ordrer, der ligger inden for de eksisterende kompetenceområder. Indtjeningen på de øvrige industrikunder har været positiv i 2007/08, og som led i bestræbelserne på at skabe en mere stabil indtjeningsbase vil der fremover være større fokus på salg til denne type kunder. Omsætningen blev i 2007/08 på 645,3 mio., hvilket stort ser er uforandret i forhold til 2006/07 (658,1 mio. kr.). Resultatet af primær af drift udgjorde 5,2 mio. kr. mod 2,4 mio. kr. i 2006/07 (inkl. avance på salg af ejendomme på 29,6 mio. kr.). Resultat før skat udgjorde minus 6,8 mio. kr. mod minus 7,6 mio. kr. i 2006/07. I 2008/09 vil der være fokus på at sikre en forbedring af de økonomiske resultater. Som led heri er der sket en større ændring af ledelsen i Mekanik-divisionen. Samtidig sker der en effektivisering af alle arbejdsgange og rutiner samt en forbedring af kapacitetsudnyttelsen. 12 we deliver technology

13 Printkort-divisionen Mio. kr. 2006/ /08 Omsætning 251,6 243,2 Resultat af primær drift (EBIT) (26,6) 17,9 Resultat før skat (36,8) 4,3 Aktiver 197,3 183,3 Forpligtelser 176,5 164,5 Gns. antal medarbejdere heraf i udlandet Der har i 2007/08 stadig været udfordringer i Printkort-divisionen, og omstruktureringen af aktiviteterne i divisionen er fortsat. Printkort-divisionens fabrik i Suzhou, Kina, har udviklet sig positivt i forhold til året før og bedre end forventet, og der er sket en gradvis opbygning af kundeporteføljen herunder tilgang af flere anerkendte virksomheder som kunder. På den danske fabrik i Horsens har aktivitetsniveauet i årets første tre kvartaler været lavere end forventet blandt andet som følge af flytning af produktion til fabrikken i Suzhou, Kina. Aktiviteterne i 4. kvartal har været højere end forventet. Set under ét har kapacitetsudnyttelsen i Printkort-divisionen for hele året ikke været tilstrækkelig høj, hvilket har medført underskud på både de danske fabrikker og på fabrikken i Suzhou, Kina. Der er i 2007/08 blevet arbejdet aktivt på at skabe større omsætning til fabrikkerne i Printkort-divisionen, da dette er en forudsætning for at opnå en positiv resultatudvikling. Der er blandt andet sket en styrkelse af salgsstyrken, og der arbejdes målrettet på salg til det europæiske industrielle marked, som fabrikkerne i Horsens og Suzhou, Kina, koncentrerer sig om. Der pågår samtidig en række øvrige aktiviteter med henblik på at øge omsætning og indtjening i Printkort-divisionen: Styrkelse af ledelsen. Der er ansat en ny direktør i Printkort-divisionen med ansvar for aktiviteterne i Horsens og Suzhou, Kina. Effektivisering af alle arbejdsgange og rutiner Optimering af produktions set-up Printkort-aktiviteterne i Horsens og Suzhou, Kina, vil i fremtiden blive drevet som én enhed. Baggrunden herfor er et stort sammenfald i kunder og produktionskompetencer, og der vil blive arbejdet målrettet på at tiltrække nye kunder. Trods udfordringerne i Printkort-divisionen er det ledelsens vurdering, at Printkort-divisionen spiller en strategisk rolle for den samlede virksomhed og for profileringen af GPV. Der pågår overvejelser omkring den fremtidige struktur i Printkort-divisionen, idet en branche under så store forandringer giver en række muligheder for at deltage i en konsolidering. Det europæiske hjemmemarked er stort og rummer gode muligheder for GPV, som kan tilbyde løsninger, der giver mulighed for at trække på kompetencer og produktion i både Danmark og Kina. Omsætningen inden for Printkort-divisionen blev i 2007/08 på 243,2 mio. kr. mod 251,6 mio. kr. i 2006/07. Resultatet af primær drift udgjorde et overskud på 17,9 mio. kr. (inklusiv avance ved salg af ejendomme på 43,9 mio. kr.) mod et underskud på 26,6 mio. kr. i 2006/07, og resultatet før skat udgjorde 4,3 mio. kr. mod minus 36,8 mio. kr. i 2006/07. Bestyrelsesbeslutninger og forslag til generalforsamlingen Grundet resultatudviklingen indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der ikke betales udbytte. Resultatdisponering Bestyrelsen foreslår, at årets resultat på minus 0,4 mio. kr. overføres til næste år. Vedtægtsændringer Der stilles to forslag til ændring af GPV Industri A/S vedtægter på generalforsamlingen den 2. juli A. Overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning. Forslag om tilføjelse af en ny 16a i selskabets vedtægter med følgende ordlyd: Generalforsamlingen har på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juli 2008 godkendt de overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion i henhold til Aktieselskabslovens 69 b. Retningslinjerne er offentliggjort på selskabets hjemmeside: B. Frivillig ordning om medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen. Forslag om en frivillig ordning om medarbejderrepræsentan- Årsrapport 2007/08 13

14 Ledelsens beretning ter i bestyrelsen, hvorved der som et nyt 15a i selskabets vedtægter indsættes følgende: Så længe der ikke er valgt bestyrelsesmedlemmer i henhold til lovgivningens regler om repræsentation af medarbejdere i bestyrelsen, skal der bestå en frivillig ordning med deltagelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer fra selskabet og koncernen svarende til halvdelen af det antal bestyrelsesmedlemmer, der vælges efter 15. Såfremt det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges, ikke udgør et helt tal, skal der afrundes opad. Bestyrelsen skal være bemyndiget til at ophæve denne bestemmelse, såfremt medarbejderne træffer beslutning om legal medarbejderrepræsentation. økonomiske resultater. Udviklingen i omsætning og indtjening for de øvrige industrikunder forventes i 2008/09 at udvikle sig positivt. Omsætningen i Mekanik-divisionen forventes at vise en beskeden vækst på ca. 3% til omkring 675 mio. kr. De igangsatte aktiviteter forventes at medføre et forbedret resultat, men Mekanik-divisionen vil også i 2008/09 være negativt påvirket af valutakurseffekten på det største forsvarsrelaterede projekt med ca. 25 mio. kr., og samlet set forventes et resultat før skat på ca. minus 20 mio. kr., hvilket er ca. 14 mio. kr. bedre end året før (ekskl. avance ved salg af ejendomme på 29 mio. kr). Forventninger Det vil i 2008/09 have højeste prioritet at gennemføre de aktiviteter, der er igangsat for at effektivisere de grundlæggende funktioner i virksomheden og for at leve op til de fastlagte planer. Forventningerne til 2008/09 er baseret på en beskeden markedsvækst på 2-3% i Europa, som er GPV s primære marked. Elektronik-divisionen Inden for Elektronik-divisionen forventes den positive udvikling at fortsætte i 2008/09. Printkort-divisionen Der er igangsat en række aktiviteter med henblik på at øge omsætning og indtjening i Printkort-divisionen herunder er der sket en styrkelse af ledelsen, en effektivisering af arbejdsgange, en forøgelse af salgsindsatsen og en tilpasning af prisstrukturen. Omsætningen i Printkort-divisionen forventes i 2008/09 at være stort set uændret i forhold til året før, dvs. i niveauet 250 mio. kr. Der forventes en nedbringelse af underskuddet via øget effektivitet og en forbedring af kvaliteten samt via nysalg, og resultat før skat forventes at blive i intervallet minus 10 til minus 20 mio. kr. mod minus 40 mio. kr. året før (ekskl. avance ved salg af ejendomme på 44 mio. kr.). Der forventes en fortsat tilgang af nye kunder, og samtidig forventes en øget omsætning med en række af de eksisterende kunder. Produktionen forventes at stige i både Danmark og Thailand. Stigningen i omsætningen forventes dog at blive på et lavere niveau end i de foregående par år, hvor omsætningen er steget ganske betydeligt. Der forventes i 2008/09 en øget effektivitet i Danmark som følge af de igangsatte aktiviteter for at forbedre de interne processer. Samlede forventninger For regnskabsåret 2007/08 forventes en stigning i den samlede omsætning på ca. 3% til niveauet 1,3 mia. kr. På baggrund af de igangsatte aktiviteter forventes der i 2008/09 en væsentlig forbedring af resultatet af primær drift før (EBIT) til i niveauet mio. kr. mod 56,2 mio. kr. inkl. avance ved salg af ejendomme på 75,4 mio. kr. (underskud på 19,2 mio. kr. i 2007/08 ekskl. avance ved salg af ejendomme). Omsætningen i Elektronik-divisionen forventes at stige med ca. 10% til niveauet 465 mio. kr. Der forventes et resultat før skat i niveauet 60 mio. kr., hvilket er lidt højere end i 2007/08. Mekanik-divisionen Mekanik-divisionen var i 2007/08 hårdt ramt af indtjeningsmæssige problemer vedrørende flere forsvarsrelaterede kunder, og der vil i 2008/09 være fokus på at sikre en forbedring af de Resultat før skat forventes at blive i niveauet 0 til minus 10 mio. kr. mod 15,8 mio. kr. året før inkl. avance ved salg af ejendomme på 75,4 mio. kr. (underskud på 59,6 mio. kr. ekskl. avance ved salg af ejendomme). Det forventes, at cash flow fra driften vil blive positivt med ca. 50 mio. kr. primært via en forøgelse af resultatet og en nedbringelse af arbejdskapitalen. 14 we deliver technology

15 Investeringerne forventes samlet at udgøre ca. 40 mio. kr., og omfatter normale vedligeholdelsesinvesteringer, en mindre forøgelse af produktionskapaciteten samt investering i IT-infrastruktur og fortsat implementering af Axapta som ERP-system. GPV oplever generelt positive mar - kedsforhold inden for sine forretningsområder. Der er en solid økonomisk vækst på mange markeder og en fortsat stigende tendens til at outsource produktion. På baggrund af sine mange kompetencer og brede kundebase har GPV gode muligheder for at udnytte markedsmulighederne. Årsrapport 2007/08 15

16 Aktionærforhold Aktieinformation GPV har to aktieklasser A-aktier og B-aktier som begge er noteret på OMX Den Nordiske Børs København. A- og B-aktierne er registreret under fondskoderne DK og DK og kortnavnene GPV A og GPV B. Både A- og B-aktier er udstedt med en stykstørrelse på 20 kr. aktiekapitalen. GPV ønsker på den bedst mulige måde at kunne servicere sine aktionærer med information om selskabet, hvorfor alle aktionærer opfordres til at lade deres aktier notere på navn i selskabets aktiebog. Følgende aktionærer har over for GPV oplyst at eje mere end 5% af selskabets aktiekapital: GPV-aktien har siden december 2003 indgået i SmallCap+ indekset. Aktiekapital og stemmerettigheder Antal aktier Aktiekapital Stemmer, antal Stemmer, % A-aktier B-aktier Total Der er ikke sket ændringer i aktiekapitalen i det forløbne regnskabsår. Aktierne er omsætningspapirer uden indskrænkninger i omsættelighed og udstedes til ihændehaver. A- og B-aktien sluttede regnskabsåret i henholdsvis kurs 333,00 og 188,00 mod 325,00 og 299,50 ultimo regnskabsåret 2006/07. Kursudviklingen i løbet af 2007/08 medfører, at GPV s markedsværdi (A- og B-aktier) er faldet fra 354 mio. kr. ultimo 2006/76 til 243 mio. kr. ultimo 2007/08. Der blev i 2007/08 omsat B-aktier ( i 2006/07) og A-aktier (8.454 i 2006/07) over OMX Den Nordiske Børs København, svarende til 16% af aktiekapitalen. Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Vendersgade 28, 1363 København K Har 24. marts 2006 meddelt besiddelse af aktier i LDE-1, (15,5% af aktiekapitalen og 10,7% af stemmerne). ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension), Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød Har i årsrapport 2007 meddelt besiddelse af aktier (13,7% af aktiekapitalen og 10,6% af stemmerne). Eigil Egsgaard og selskaber, Hjerting Strandvej 115, 6710 Esbjerg V Har 11. januar 2008 meddelt besiddelse af aktier (10,1% af aktiekapitalen og 14,0% af stemmerne). Nordea Invest Fund Management A/S Nyropsgade 17, st., 1602 København V Har i årsrapport 2005 meddelt besiddelse af aktier (9,9% af aktiekapitalen og 4,5% af stemmerne). Jørgen K. Hansen Holding ApS Bloc C, Room 4603, Galaxia, Diamond Hill, Kowloon, Hongkong Har den 22. juni 2001 meddelt besiddelse af aktier (6,9% af aktiekapitalen og 27% af stemmerne). Incitamentsprogram Der er etableret et kontant bonusprogram for en gruppe af ledere og ligeledes et incitamentsprogram (kontant bonus og aktiebaseret program) for den administrerende direktør. Ejerforhold Ultimo regnskabsåret var der registreret godt 500 navnenoterede aktionærer i selskabets aktiebog, og disse ejede i alt 83,9% af Pensionskasserne tilknyttet PKA A/S Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup Har den 13. februar 2007 meddelt besiddelse af aktier, (5,0% af kapitalen og 2,3% af stemmerne). GPV ejede ved udgangen af regnskabsåret egne aktier, svarende til 0,2% af aktiekapitalen, hvilket er uændret i forhold til året før. Selskabets vedtægter indeholder ingen grænser for ejerskab eller stemmeret. Hvis der fremsættes et tilbud om overtagelse af selskabets aktier, vil bestyrelsen i overensstemmelse med 16 we deliver technology

17 Aktionærforhold lovgivningen formidle tilbuddet til aktionærerne ledsaget af bestyrelsens kommentarer. Ændringer i selskabets vedtægter Vedtægterne indeholder ingen særlige regler vedrørende ændringer af selskabets vedtægter. Det er således udelukkende aktieselskabslovens bestemmelser, der er gældende på dette område. Hjemmesiden er interessenternes primære informationskilde, og den opdateres løbende med ny og relevant information om GPV s resultater og udvikling, ligesom præsentationer og webcasts er at finde her. Hjemmesiden er på engelsk, men meddelelser, årsrapporter og vedtægter er også tilgængelige på dansk. Aktionærer, analytikere, investorer, børsmæglerselskaber samt andre interesserede, der har spørgsmål vedrørende GPV, bedes henvende sig til: Investor Relations GPV lægger vægt på at videregive åben og relevant information til selskabets aktionærer og øvrige interessenter, og ønsker samtidig at indgå i en aktiv dialog med disse. Udover generalforsamlingen kommunikerer GPV med sine aktionærer via udsendelse af kvartalsrapporter og øvrige meddelelser fra selskabet og via møder med investorer, analytikere og pressen. Kvartalsrapporter og andre meddelelser er tilgængelige på selskabets hjemmeside umiddelbart efter offentliggørelsen via OMX Den Nordiske Børs København. GPV har i kontakten med aktiemarkedet fastlagt en periode på tre uger op til offentliggørelse af regnskabsmeddelelser, hvor selskabet ikke udtaler sig om regnskabsrelaterede forhold. Bo Lybæk, adm. direktør Telefon: eller til Generalforsamling GPV s ordinære generalforsamling afholdes den 2. juli 2008 kl på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S. Kursudvikling i 2007/08: GPV, SMALLCAP+ og OMXC OMCX 250 SMALLCAP+ 200 GPV B 150 4/2/2007 5/1/2007 6/1/2007 7/2/2007 8/1/2007 9/3/ /1/ /1/ /3/2007 1/2/2008 2/1/2008 3/3/ /3/2008 Årsrapport 2007/08 17

18 Aktionærforhold Meddelelser i 2007/08 Finanskalender 2008/ april Finanskalender for 2007/ maj Årsrapport for 2006/ juni Indkaldelse til generalforsamling juni Forløb af generalforsamling august Præcisering af forventninger til 2007/ august Rapport for 1. kvartal 2007/08 2. oktober Fusion af datterselskaber 4. oktober Ansættelse af ny administrerende direktør 30. november Rapport for 2. kvartal 2007/ juli Ordinær generalforsamling 27. august Rapport for 1. kvartal 2008/ november Rapport for 2. kvartal 2008/ februar Rapport for 3. kvartal 2008/ januar Ledelsesændring 11. januar Storaktionærmeddelelse 29. februar Rapport for 3. kvartal 2007/ maj Ændring i finanskalender og generalforsamling 29. maj Udvikling i 2007/08 og forventninger 2008/09 4. juni Finanskalender 2008/09 Aktierelaterede nøgletal kr. 2002/ / / / / /08 Resultat pr. aktie (EPS), kr (30) 0 Cash flow pr. aktie (CFPS), kr. 23 (23) 75 (4) (12) (34) Indre værdi pr. aktie, kr Aktiepris ultimo året Børskurs/indre værdi pr. aktie 0,72 0,70 0,97 2,15 3,0 2,1 Markedsværdi, mio. kr. (B-aktier) Udbytte pr. aktie, % ,5 - - Udbytte pr. aktie á 20 kr , Pay-out ratio ,3 - - Gennemsnitligt antal aktier (1.000 stk.) 1.168, , , , , ,9 18 we deliver technology

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Kort om GPV. GPV har 1.300 medarbejdere, hvoraf ca. 750 er beskæftiget i virksomhederne i Danmark og ca. 550 i virksomhederne i udlandet.

Kort om GPV. GPV har 1.300 medarbejdere, hvoraf ca. 750 er beskæftiget i virksomhederne i Danmark og ca. 550 i virksomhederne i udlandet. Kort om GPV GPV er en videnbaseret outsourcingpartner med specialer inden for højteknologisk og kompleks produktion. Kompetencerne omfatter blandt andet konstruktion, bearbejdning af metal, printkortfremstilling

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007)

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007) 21. august 2007 Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april - 30. juni 2007) InterMail har i 3. kvartal 2006/2007 fortsat integrationen af virksomheden, OP Kuvert, som blev overtaget den 15. januar 2007 for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2007.

Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2007. FONDSBØRSMEDDELELSE Dantherm A/S CVR-nr. 30 21 43 15 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2007 Fremgang i forhold til 1. halvår 2006 Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Fusion mellem Posten og Post Danmark

Fusion mellem Posten og Post Danmark Pressemeddelse Fusion mellem Posten og Post Danmark Näringsdepartementet i Sverige, Transportministeriet i Danmark og CVC Capital Partners ( CVC ) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende en fusion

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005)

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) 30. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2004/05 Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) Ambu har fortsat lanceringen af nye produkter i 3. kvartal. Omsætningen af de nye produkter

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007)

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) Meddelelse nr. 5, 2007/08 23. januar 2008 Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) InterMail indgik i december 2007 aftale om køb af den svenske virksomhed StroedeRalton, en anerkendt

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07 Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 133 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Årsrapport 2006/07.... we deliver technology

Årsrapport 2006/07.... we deliver technology Årsrapport 2006/07... we deliver technology K O R T O M G P V I N D H O L D Til aktionærerne 4 Resumé 6 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsens beretning 8 Ledelsens og revisionens påtegninger 20 Aktionærforhold

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2006/07 (1. januar - 31. marts 2007)

Rapport for 2. kvartal 2006/07 (1. januar - 31. marts 2007) 9. maj 2007 Rapport for 2. kvartal 2006/07 (1. januar - 31. marts 2007) InterMail har i 2. kvartal 2006/07 haft fokus på integrationen af den svensk/finske virksomhed OP Kuvert, som blev overtaget den

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby  tel: RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere